BDS200 | Black&Decker BDS200 SENSOR - 3 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
do lekkich prac
ogrodowych
555222-08 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDS200
2
POLSKI
niż zgodne z przeznaczeniem opisanym
w tej instrukcji obsługi powoduje ryzyko
uszkodzenia ciała.
Sprawdzaj stan techniczny elementów
Przed rozpoczęciem pracy dokładnie
sprawdź, czy nie pojawiły się uszkodzenia
narzędzia. Upewnij się, że urządzenie
działa poprawnie i może pracować zgodnie
z przeznaczeniem. Nie wolno używać
narzędzia, jeśli którakolwiek z części jest
uszkodzona lub wadliwa.
Przechowywanie narzędzi
Narzędzia i baterie należy przechowywać
w suchym i zamykanym lub wysoko,
w niedostępnym dla dzieci miejscu.
Naprawy
Opisywane elektronarzędzie spełnia
odpowiednie normy bezpieczeństwa. Napraw
mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowane
osoby i przy użyciu oryginalnych części
zamiennych. Nie stosowanie się do tej
zasady może stwarzać niebezpieczeństwo
dla użytkowników.
Przeznaczenie
Opisywane narzędzie Black & Decker służy
do pomocy przy lokalizowaniu przewodów
sieci elektrycznej o napięciu prądu zmiennego
230 V oraz metalowych rur znajdujących się
w ścianach. Narzędzie przeznaczone jest
wyłącznie do użytku amatorskiego.
Wskazówki dotyczące bezpiecznej
pracy
•
•
•
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia pożaru, wycieku z baterii,
uszkodzenia ciała oraz mienia, w czasie
eksploatacji elektronarzędzi zasilanych
akumulatorowo, należy zachować
podstawowe środki ostrożności, włącznie
z poniższymi.
Przed rozpoczęciem pracy
elektronarzędziem należy przeczytać całą
instrukcję obsługi.
Zachować instrukcję do późniejszego
wglądu.
Utrzymuj miejsce pracy w czystości
Brak porządku jest częstą przyczyną
wypadków.
Zwróć uwagę na warunki, w jakich
pracujesz
Nie narażaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie wolno używać elektronarzędzi
przy zwiększonej wilgotności i w mokrym
otoczeniu. Dbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy. Nie używaj elektronarzędzi
w miejscach zagrożonych pożarem lub
wybuchem, na przykład w pobliżu palnych
cieczy i gazów.
Nie pozwalaj na zbliżanie się dzieci
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani
zwierząt w pobliże stanowiska pracy ani nie
pozwalaj im na dotykanie narzędzia.
Zachowaj stabilną postawę
Zadbaj o dobre podparcie nóg i stabilną
postawę.
Zachowaj czujność
Pracuj uważnie. Kieruj się zdrowym
rozsądkiem.
Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli jesteś
zmęczony.
Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniem
Przeznaczenie narzędzia opisane jest w
instrukcji obsługi.
Uwaga! Używanie jakichkolwiek akcesoriów
i przystawek lub wykonywanie prac innych
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące stosowania baterii
jednorazowych
• W żadnym wypadku nie wolno próbować
otwierać baterii.
• Nie wolno przechowywać w miejscach,
gdzie temperatura może przekroczyć 40 °C.
• W celu utylizacji baterii należy
postępować zgodnie z instrukcjami
zawartymi w rozdziale „Ochrona
środowiska“. Baterii nie wolno spalać.
• W wyjątkowych przypadkach może dojść
do wycieku z baterii. Jeśli na baterii pojawi
się płyn, należy:
-
Ostrożnie wytrzeć płyn szmatką. Unikać
kontaktu ze skórą.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące użytkowania detektorów rur i
przewodów
• Nie wolno używać detektora do
wykrywania napięcia w niezaizolowanych,
odkrytych lub luźnych przewodach.
• Nie wolno używać detektora zamiast
woltomierza.
• Należy uwzględnić, że detektor może
nie zawsze dokładnie określić położenie
wszystkich rur i przewodów. Przyczyną
niedokładnego wskazania mogą być:
3
-
•
•
Słaba bateria
Cienkie rury lub przewody w grubych ścianach
Bardzo grube ściany
Przewody lub rury umieszczone bardzo głęboko
Ściany pokryte metalem
Bardzo duża wilgotność
Ekranowane przewody
•
Upewnij się, że urządzenie jest z dala
od powierzchni, która będzie skanowana
oraz wszelkich innych źródeł prądu
zmiennego.
• Przesuń przełącznik trybu pracy (1) w
kierunku symbolu elektryczności.
• Przekręcaj pokrętło nastawiania czułości
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aż będzie słychać buczenie i zapali się
czerwony wskaźnik diodowy.
• Powoli obracaj pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż buczenie ucichnie
i czerwony wskaźnik diodowy zgaśnie.
• Przetestuj urządzenie trzymając je
przyłożone do wtyczki włożonej do
gniazdka pod napięciem. Potwierdź
poprawne działanie czerwonego
wskaźnika diodowego i sygnału
dźwiękowego.
Urządzenie jest teraz gotowe do użycia i
ustawiona jest maksymalna czułość.
• Narzędzie należy trzymać jedną ręką
a drugą rękę oprzeć na powierzchni w
pobliżu skanowanego obszaru.
• Przesuwaj detektor powoli i gładko po
powierzchni, zbliżając się z różnych stron.
Wykrycie źródła prądu zmiennego spowoduje
miganie czerwonego wskaźnika diodowego
oraz przerywany sygnał dźwiękowy.
• Po zbadaniu obszaru pracy powtórz
procedurę testową, aby upewnić się, czy
urządzenie działa poprawnie.
Zawsze przed użyciem przetestuj
urządzenie w miejscu, gdzie znane jest
położenie przewodu lub rury.
W razie wątpliwości, należy skontaktować
się z wykwalifikowanym pracownikiem
budowlanym.
Uwaga! Opisywane urządzenie nie wskaże
przewodów niepodłączonych do zasilania,
przewodów stałego napięcia oraz przewodów
telekomunikacyjnych i sieci komputerowych.
Ukryte przewody (np. do oświetlenia
ściennego) mogą nie zostać zlokalizowane,
gdy wyłączniki są w pozycji wyłączonej.
Uwaga! Opisywany detektor nie służy
do wykrywania rur wykonanych z innych
materiałów niż metal.
Wyposażenie
1. Przełącznik trybu pracy
2. Wskaźnik diodowy
3. Pokrętło nastawiania czułości
Rys. A
4. Pokrywa baterii
Montaż
Montaż baterii (Rys. B)
• Zsunąć pokrywę baterii (4).
• Włożyć baterię do złącza. Większy biegun
baterii łączy się z mniejszym złączem.
• Ponownie założyć pokrywę i wsuwając
zapiąć ją.
Lokalizowanie metalowych rur (Rys. C)
Uwaga! Przed użyciem przetestuj urządzenie
używając znanego przedmiotu metalowego.
• Upewnij się, że w czasie przygotowywania
do użycia urządzenie jest z dala
od badanej powierzchni lub innych
metalowych przedmiotów.
• Przesuń przełącznik trybu pracy (1) w
kierunku symbolu metalu.
• Przekręcaj pokrętło nastawiania czułości
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
aż będzie słychać buczenie i zapali się
zielony wskaźnik diodowy.
• Powoli obracaj pokrętło przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara aż buczenie
ucichnie i zielony wskaźnik diodowy
zgaśnie.
• Przetestuj urządzenie przykładając je do
odsłoniętego metalowego przedmiotu.
Eksploatacja
Włączanie i wyłączanie
• Aby włączyć narzędzie, należy przekręcić
pokrętło nastawiania czułości (3) zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
• Aby wyłączyć narzędzie, należy
przekręcić pokrętło nastawiania czułości
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Lokalizowanie przewodów pod napięciem
(Rys. C)
Uwaga! Przed użyciem wypróbuj urządzenie
na znanym źródle prądu zmiennego.
4
Potwierdź poprawne działanie zielonego
wskaźnika diodowego i sygnału
dźwiękowego.
Urządzenie jest teraz gotowe do użycia i
ustawiona jest maksymalna czułość.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać
możliwość selektywnej zbiórki zużytych
sprzętów elektrycznych, poprzez
pozostawienie ich w punktach na miejskich
wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy
zakupie nowego sprzętu.
•
Narzędzie należy trzymać jedną ręką
a drugą rękę oprzeć na powierzchni w
pobliżu skanowanego obszaru.
• Przesuwaj narzędzie powoli po ścianie,
zbliżając się z różnych kierunków.
Wykrycie obiektów metalowych powoduje
uruchomienie sygnału dźwiękowego i
zielonego wskaźnika diodowego.
•
Black & Decker zapewnia możliwość
zbiórki i recyklingu swoich produktów po
zakończeniu okresu eksploatacji. Aby
skorzystać z tej możliwości prosimy zwrócić
urządzenie do jednego z autoryzowanych
punktów serwisowych.
Lista Autoryzowanych Przedstawicieli
Serwisowych oraz szczegółowe informacje
na temat naszego serwisu posprzedażnego
i listy adresowe znajdują się także na stronie
internetowej:
www.2helpU.com
Po zbadaniu obszaru pracy powtórz
procedurę testową, aby upewnić się, czy
urządzenie działa poprawnie.
Wskazówki praktyczne
• Po zlokalizowaniu ukrytego przedmiotu
można stopniowo zmniejszać czułość tak,
aby uzyskać maksymalną dokładność.
Pokrętło nastawiania czułości przekręcić
lekko w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i kontynuować
przesuwanie detektora w różnych
kierunkach po badanej powierzchni, aż
do zwiększenia dokładności lokalizacji
ukrytych obiektów.
Baterie
Po zużyciu baterie należy utylizować
w sposób bezpieczny dla środowiska
naturalnego.
•
•
Ochrona środowiska
•
Selektywna zbiórka odpadów.
Opisywanego produktu nie wolno
utylizować razem ze zwykłymi
śmieciami z gospodarstw domowych.
Wyjąć baterię w sposób opisany powyżej.
Odpowiednio opakować baterię tak, aby
uniemożliwić zwarcie biegunów baterii.
Baterię oddać w lokalnym punkcie
recyklingu.
Dane techniczne
BDS200
Napięcie zasilania
Typ baterii
Waga
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana
posiadanego narzędzia Black & Decker
lub nie będzie się go więcej używać, nie
należy wyrzucać go razem ze śmieciami z
gospodarstwa domowego. Należy przekazać
produkt do punktu selektywnej zbiórki
odpadów.
V
kg
9
6LR61
0,12
Deklaracja zgodności UE
Selektywna zbiórka zużytych
produktów i opakowań pozwala
na powtórne wykorzystanie
użytych materiałów. Powtórne
użycie materiałów pomaga chronić
środowisko naturalne przed
zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
Firma Black & Decker oświadcza, że detektor
BDS200 spełnia normy: 89/336/EEC, EN 55014
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
1-11-2006
5
Black & Decker
b)
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie są objęte elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
2.
a)
b)
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
7.
a)
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia w
eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku z
uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-0
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00083185 - 24-09-2008
6
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising