KS710LK | Black&Decker KS710LK JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-25 CZ
KS710
2
3
ČEŠTINA
b.
Použití výrobku
Vaše pila Black & Decker je určena pro řezání dřeva,
plastů, keramických materiálů a tabulových plechů.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
Bezpečnostní předpisy
c.
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru anebo vážné poranění. Označení
„elektrické nářadí” uváděné v tomto návodu označuje
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené z akumulátoru (bez
napájecího kabelu).
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní oblast
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést ke způsobení úrazu.
Nepracujte se zařízením ve výbušném prostředí,
jako například v blízkosti hořlavých kapalin,
plynů nebo prachu. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, což může vést ke vznícení prachu nebo
výparů.
Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Dojde-li k uzemnění Vašeho těla, vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení
nářadí, tahání nebo vytahování zástrčky ze
zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
částmi. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Práce
s prodlužovacím kabelem pro venkovní použití
snižuje riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím pracujte
s rozvahou.S elektrickým nářadím nepracujte,
pokud jste unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při práci s tímto nářadím může přivodit
vážné zranění.
f.
g.
4
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
vhodnou ochranu zraku.Bezpečnostní vybavení
jako jsou respirátor, neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo ochrana sluchu, použité
v odpovídajících podmínkách, snižují riziko vzniku
úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté
poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
nářadí k síti, je-li hlavní spínač v poloze zapnuto,
zvyšuje riziko nehody.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
ponechané na rotujících částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Neunáhlujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Používání
tohoto zařízení snižuje rizika spojená s prací
v prašném prostředí.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Pro konkrétní aplikace
používejte vhodné nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě.Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí
pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, jež mohou mít vliv na chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej opravit. Mnoho poruch vzniká nedostatečnou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
čepelemi se méně zanášejí a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástroje atd. v souladu s těmito pokyny
a způsobem doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce. Použití nářadí k jiným účelům,
než ke kterým je určeno může být nebezpečné.
5.
a.
•
Varování! Tento výrobek není určen pro venkovní
použití. Nepoužívejte tento laser při pracích prováděných
venku.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému
technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tak
zajistíte bezpečný chod nářadí.
Přehled
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Hlavní spínač
2. Zajišťovací tlačítko
3. Regulátor otáček
4. Spínač laseru
5. Otvor laserového paprsku
6. Ochranný kryt proti prachu
7. Vodící kladka pilového listu
8. Patka pily
9. Volič kyvadlového pohybu
10. Adaptér pro odsávání prachu
11. Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana zemněním.
Vždy zkontrolujte, zda napětí zdroje odpovídá
velikosti napětí uvedené na výkonovém štítku
přístroje.
Další bezpečnostní pokyny týkající se přímočarých
pil
•
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého při řezání, protože tento prach
může ohrožovat zdraví obsluhy a okolních osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
Sestavení
Varování! Před prováděním jakékoliv z následujících
operací se ujistěte, zda je nářadí vypnuto, zda je odpojen
napájecí kabel od zásuvky a zda se již nepohybuje
pilový list.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
Montáž pilového listu (obr. A)
•
Sejměte ochranný kryt proti prachu (6).
•
Pomocí dodaného klíče pro šrouby s hlavou
s vnitřním šestihranem (11) uvolněte šroub (12).
•
Pilový list (13) uchopte podle obrázku, ozubením
směrem vpřed.
•
Zasuňte upínací násadu pilového listu co nejdále do
držáku pilového listu (14).
•
Přitáhněte šroub (12).
Varování! Laserové záření.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Osazení a sejmutí rovnoběžného vodítka (obr. B)
Rovnoběžné vodítko se používá k provádění přímých
řezů rovnoběžných s okrajem obrobku. Vodítko lze
nasadit jak na pravou stranu, tak i na levou stranu pily.
Viz technické údaje laserového výrobku.
•
•
•
•
•
•
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Toto laserové zařízení odpovídá třídě 2, definované
normou EN 60825- 1:1 1994+A11. Nenahrazujte
laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li přístroj
poškozen, svěřte jeho opravu značkovému
servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li
tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček běžně
poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti
větší než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto
je považován za zcela bezpečný.
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
Nasazení
•
Povolte pojistný šroub (15).
•
Paralelní vodítko (16) protáhněte otvory (17).
•
Posuňte rovnoběžné vodítko do požadované
polohy.
•
Dotáhněte pojistný šroub.
Sejmutí
•
Povolte pojistný šroub (15).
•
Vytáhněte rovnoběžné vodítko ven z nářadí.
Připojení vysavače k nářadí (obr. C)
•
Adaptér pro odsávání prachu (10) zasuňte do patky
pily (8) až po zacvaknutí.
•
Připojte k adaptéru (10) hadici vysavače (18).
•
Ujistěte se, zda je na nářadí nasazen ochranný kryt
proti prachu (6).
5
•
Použití
Varování! Nechejte pilu pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
•
Nastavení patky pily pro provádění šikmých řezů
(obr. D)
Patku pily je možné naklonit vlevo či vpravo až o 45°.
•
Pokud je připojen adaptér pro odsávání prachu (10),
sejměte jej.
•
Povolte šroub (19).
•
Přitáhněte patku pily (8) směrem dopředu, nastavte ji
v požadovaném úhlu a potom ji zatlačte zpět na své
místo. Úhel je možné zkontrolovat pomocí měřítka
nebo úhloměru.
•
Přitáhněte šroub (19).
Srovnání patky pily pro provádění přímých řezů:
•
Povolte šroub (19).
•
Přitáhněte patku pily směrem dopředu a nastavte ji
do úhlu přibližně 0°.
•
Zatlačte patku pily dozadu a přitáhněte šroub (19).
•
Kontrolu nastavení proveďte pomocí úhelníku.
Při řezání tenkých plechů připevněte ke spodní
straně obrobku kousek dřeva a provádějte řez přes
celou sestavu.
Naneste na požadovanou čáru řezu olejový film.
Použití laseru (obr. E)
Laser promítá linii řezu na povrch obrobku.
•
Chcete-li laser zapnout, stiskněte tlačítko (4).
•
Chcete-li laser vypnout, stiskněte znovu tlačítko (4).
Sledováním vyznačené linie přímo shora pily můžete
snadno provést vlastní řez. Pokud by tomuto sledování
bylo z jakéhokoliv důvodu zabráněno, je možné jako
alternativu pro vedení řezu použít laserovou linii.
•
Tužkou si vyznačte linii řezu.
•
Pilu si umístěte nad vyznačenou linii.
•
Zapněte laser.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
provozní životnost a minimální nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
•
Větrací otvory čistěte pravidelně čistým suchým
malířským štetcem.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do útrob nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část
nářadí do kapaliny.
•
Občas kápněte kapku oleje na osu vodící kladky
pilového listu.
Nastavení kyvadlového pohybu pily
Nastavte volič volič kyvadlového pohybu (9) do
požadované polohy.
•
Poloha 0: pro práci s laminátem a tabulovým
plechem
•
Poloha 1-2: pro práci s překližkou, kovem
a hliníkem
•
Poloha 2-3: pro práci s měkkým dřevem a PVC
Regulace otáček
•
Nastavte regulátor otáček (3) do polohy, která bude
odpovídat požadovaným otáčkám. Vysokou rychlost
používejte k řezání dřeva, střední rychlost k řezání
hliníku a PVC a nízkou rychlost k řezání kovů mimo
hliníku.
Výměna baterií (obr. F)
•
Sejměte kryt akumulátoru (20).
•
Vyjměte staré baterie.
•
Označeným způsobem vložte nové baterie.
•
Filtr nasaďte zpět.
Ochrana životního prostředí
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1). Pro plynulý chod nářadí stiskněte zajišťovací
tlačítko (2) a hlavní spínač uvolněte.
•
Chcete-li pilu vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Nářadí v režimu nepřetržitého chodu vypneme tak,
že stiskneme hlavní spínač ještě jednou a stisk
spínače uvolníme.
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Rady pro optimální použití nářadí
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Řezání vrstvených materiálů
Protože pila provádí řezání při pohybu pilového listu
směrem nahoru, může u patky pily docházet ke štípání
povrchu materiálu.
•
Používejte pilový listy s jemnými zuby.
•
Provádějte řez ze zadní strany obrobku.
•
Chcete-li štípání materiálu minimalizovat, sevřete
obrobek z obou stran pomocí kousků dřeva nebo
sololitu a provádějte řez přes celou sestavu.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Řezání kovu
•
Pamatujte si, že řezání kovu trvá mnohem déle než
řezání dřeva.
•
Používejte pilový list vhodný pro řezání kovu.
6
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Počet zdvihů (bez zátěže)
Max. hloubka řezu
Dřevo
Ocel
Hliník
Vlastnosti laseru:
Vlnová délka
Výkon laseru
Hmotnost
VAC
W
min-1
KS710L
230
710
800-3100
mm
mm
mm
85
8
12
nm
mW
kg
630-680
1
2,38
ES Prohlášení o shodě
KS710L
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745,
EN 60825, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
88 dB(A)
99 dB(A)
5,7 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-4-2005
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00044141 - 14-05-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
JIGSAW 1
©
KS710LK - - - A
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising