LZR210 | Black&Decker LZR210 LASER instruction manual

www.blackanddecker.com
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-10 CZ/SK - (00/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
LZR210
2
3
ČEŠTINA
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nenabíjecích baterií
•
Nikdy se nepokoušejte baterie demontovat.
•
Neskladujte baterie v místnostech, kde může okolní
teplota překročit 40°C.
•
Chcete-li baterie vyhodit, dodržujte pokyny uvedené
v části “Ochrana životního prostředí”.
Nevhazujte baterie do ohně!
•
V extrémních podmínkách může docházet k únikům
z baterií. Zjistíte-li na povrchu baterie přítomnost
kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete pomocí hadříku.
Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu kapaliny
s pokožkou.
Použití výrobku
Tento přístroj Black & Decker je určen pro projekci
laserových paprsků při provádění řemeslnických prací a
pro lokalizaci dřevěných sloupků, živých vodičů (230 V)
a kovových potrubí ukrytých pod sádrokartonovými
deskami. Tento přístroj je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko poranění nebo způsobení hmotných škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Tento návod uschovejte pro případné další použití.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
Varování! Laserové záření.
Udržujte pořádek na pracovišti
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může
vést k úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam, kde
hrozí riziko vzniku exploze, například v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Držte děti mimo dosah
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům
pohybovat se v pracovním prostoru a dotýkat se
nářadí.
Zamezte přepracování
Při práci vždy dodržujte správný a stabilní postoj.
Zůstaňte stále pozorní
Stále sledujte, co děláte. Přemýšlejte. Jste-li unaveni,
přerušte práci.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před každým použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno. Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela
v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci, ke které
je určeno. Nepoužívejte nářadí, pokud je jakákoliv jeho
část poškozena.
Uskladnění nářadí
Jestliže nářadí a baterie nepoužíváte, musí být uskladněny
na suchém místě a také vhodně zabezpečeny, mimo
dosah dětí.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů. V ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Viz technické údaje laserového výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Toto laserové zařízení odpovídá třídě 2 definované
normou EN 60825- 1:1994+A1+A2.
Nenahrazujte laserovou diodu diodou jiného
typu. Je-li přístroj poškozen, svěřte jeho opravu
značkovému servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li
tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček běžně
poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti
větší než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto
je považován za zcela bezpečný.
Nikdy se nedívejte přímo a záměrně do laserového
paprsku.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Z bezpečnostních důvodu, neinstalujte laserový
projektor ve výši hlavy.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Další bezpečnostní pokyny pro detektory potrubí
a vodičů
•
Nepoužívejte tento přístroj pro detekci střídavého
napětí u neizolovaných, obnažených nebo volných
vodičů.
•
Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu za
voltmetr.
•
Pamatujte na to, že tento přístroj nemusí vždy řádně
detekovat všechna potrubí a vodiče. Následující
podmínky mohou způsobit nepřesné výsledky:
Nedostatečné nabití baterie
4
•
•
Silné stěny s tenkými trubkami nebo vodiči
Velmi silné stěny
Velmi hluboko uložené potrubí nebo vodiče
Stěny pokryté kovem
Velmi vysoká vlhkost
Stíněné kabely
Použití
Použití vyrovnávací funkce pomocí laserového
paprsku (obr. B)
•
Umístěte přístroj na stěnu podle uvedeného
nákresu.
•
Zatlačte hlavní spínač (1) nahoru, aby došlo
k zapnutí přístroje.
•
Pohybujte s přístrojem tak, aby došlo k nezbytnému
vyrovnání laserových paprsků.
•
Je-li to nutné, zavěste přístroj na stěnu pomocí
příslušné vložky.
Poznámka: laserové paprsky budou srovnány pouze
v případě, není-li přístroj vychýlen o více než 5° z vertikální polohy.
•
Chcete-li přístroj vypnout, zatlačte hlavní spínač (1)
dolů.
Před použitím vždy vyzkoušejte přístroj na potrubí
nebo vodičích, u kterých znáte jejich přesnou
polohu.
Nejste-li si funkcí přístroje jisti, kontaktujte dodavatele.
Varování! Tento přístroj nedetekuje vodiče, které
jsou izolovány od napájecího napětí, kabely napájené
stejnosměrným napětím nebo vodiče, které jsou součástí
telefonních nebo počítačových systémů. Ukryté vodiče
(například světla na stěnách) nemusí být detekovány,
je-li spínač světla v poloze vypnuto.
Varování! Tento přístroj nedetekuje potrubí, která nejsou
vyrobena z kovových materiálů.
Použití distanční vložky (obr. C)
Chcete-li laserový paprsek prodloužit, použijte podle
nákresu distanční vložku (9).
Poznámka: je-li použita distanční vložka, nemůže být
použit detektor sloupků.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Hlavní spínač (laser)
Hlavní spínač (detektor sloupků)
Volič režimu
Indikátory z diod (detektor sloupků nebo nosníků)
Indikátor (detektor vodičů)
Držák vložky
Značkovací/závěsná vložka
Montážní vložka
Distanční vložka
Čep pro sádrokartonové desky
Otvory laserového paprsku
Zlepšení viditelnosti laserového paprsku (obr. D)
Je-li z důvodu horších světelných podmínek laserový
paprsek špatně viditelný, můžete pro zvýraznění
laserového paprsku použít podle uvedeného nákresu
jednu z vložek.
Volba provozního režimu
•
Nastavte spínač režimu (3) do polohy ‘STUD’, aby
mohla probíhat detekce dřevěných sloupků nebo
nosníků.
•
Nastavte spínač režimu (3) do polohy ‘METAL’, aby
mohla probíhat detekce kovových sloupků nebo
nosníků, potrubí, vodičů, atd.
Sestavení
Vložení baterie (obr. A)
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko a sejměte z přístroje
kryt baterie (12).
•
Připojte baterii ke konektoru. Větší konektor baterie
připojte k menší konektorové svorce.
•
Nasaďte kryt a dbejte na to, aby došlo k jeho
řádnému uzavření.
Použití funkce detektor sloupků (obr. E)
Tuto funkci můžete použít pro vyhledávání dřevěných
a kovových sloupků nebo nosníků, které jsou zakryty
sádrokartonovými deskami s tloušťkou až 18 mm.
•
Nasaďte na přístroj značkovací vložku (7).
•
Nastavte spínač voliče režimu (3) do požadované
polohy.
•
Umístěte přístroj na stěnu podle uvedeného
nákresu.
•
Držte stisknutý hlavní spínač (2).
Při kalibraci přístroje bude svítit červená dioda (4)
a jednou zazní zvukový signál. Po ukončení kalibrace:
•
Pomalu posunujte přístroj v horizontálním směru.
Dbejte na to, aby nedocházelo k náklonu nebo ke
zvedání přístroje.
•
Jakmile se rozsvítí červené diody (4), zpomalte
a posunujte přístroj dále, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se nerozsvítí horní zelená dioda.
Takto budete upozorněni na polohu jedné hrany sloupku
nebo nosníku.
•
Označte si polohu tohoto bodu pomocí otvoru ve
značkovací vložce (7).
•
Pohybujte s přístrojem dále, dokud diody
nezhasnou.
Nasazení a sejmutí vložek
Značkovací/závěsná vložka (7) se používá k vytvoření
značky na rovné přímce nebo pro zavěšení přístroje na
sádrokartonovou desku pomocí dodávaného čepu (10).
Montážní vložka (8) se používá k zavěšení přístroje
na ostatní typy stěn pomocí šroubu nebo hřebíku.
Distanční vložka (9) se používá k prodloužení laserového
paprsku.
Připevnění vložky
•
Umístěte vložku do držáku na zadní části přístroje.
•
Srovnejte drážky na vložce s výstupky na držáku
vložky (6).
•
Zaklikněte vložku do držáku.
Sejmutí vložky
•
Zatlačte na drážky vložky a držte je stisknuté.
•
Vytlačte vložku z držáku.
5
•
Zatímco držíte stále stisknutý hlavní spínač (2),
pohybujte přístrojem v opačném směru.
•
Jakmile se rozsvítí červené diody (4), zpomalte
a posunujte přístroj dále, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se nerozsvítí horní zelená dioda.
Takto budete upozorněni na polohu druhé hrany sloupku
nebo nosníku.
•
Označte si polohu tohoto bodu pomocí otvoru ve
značkovací vložce (7).
Střed sloupku nebo nosníku se nachází mezi těmito
dvěma značkami.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento přístroj nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte
přístroj do domácího odpadu. Přístroj zlikvidujte v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Použití funkce detektor kovových sloupků (obr. E)
Tuto funkci můžete použít pro vyhledávání kovových
sloupků nebo nosníků, které jsou zakryty sádrokartonovými
deskami s tloušťkou až 18 mm.
•
Nasaďte na přístroj značkovací vložku (7).
•
Nastavte spínač voliče režimu (3) do polohy
‘METAL’.
•
Umístěte přístroj na stěnu podle uvedeného
nákresu.
•
Držte stisknutý hlavní spínač (2).
Při kalibraci přístroje bude svítit červená dioda (4)
a jednou zazní zvukový signál. Po ukončení kalibrace:
•
V jedné ruce držte přístroj a druhou ruku položte do
blízkosti povrchu, který budete zkoumat.
•
Pohybujte přístrojem pomalu a plynule v různých
směrech po zkoumaném povrchu.
•
Jakmile se rozsvítí červené diody (4), zpomalte
a posunujte přístroj dále, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se nerozsvítí horní zelená dioda.
Tato poloha označuje místo, kde se nachází kovový
objekt.
•
Po ukončení detekce pracovní plochy zopakujte
testovací postup, abyste se ujistili o správné funkci
přístroje.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení jejich
provozní životnosti. V rámci této výhodné služby dodejte
Vaše nepotřebné nářadí kterékoliv autorizované servisní
pobočce Black & Decker, kde bude na naše náklady
shromážděno.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black
& Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Baterie
Po ukončení provozní životnosti baterií je
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
Použití funkce detektor vodičů (obr. F)
Tuto funkci můžete použít pro vyhledávání vodičů pod
napětím, které jsou zakryty sádrokartonovými deskami
s tloušťkou až 38 mm. Tato funkce pracuje nepřetržitě ve
všech režimech přístroje.
Varování! Před použitím otestujte přístroj na vodičích pod
střídavým napětím, u kterých znáte jejich polohu.
•
Ujistěte se, zda se přístroj nenachází v blízkosti
zkoumané plochy a zda je vzdálen od jiných zdrojů
střídavého napětí. Statický náboj může ovlivnit
detekci na obou stranách vodiče, což by vedlo
k nepřesnostem detekce.
•
Držte stisknutý hlavní spínač (2).
Při kalibraci přístroje bude svítit červená dioda (4)
a jednou zazní zvukový signál. Po ukončení kalibrace:
•
V jedné ruce držte přístroj a druhou ruku položte do
blízkosti povrchu, který budete zkoumat.
•
Pohybujte přístrojem pomalu a plynule v různých
směrech po zkoumaném povrchu.
Jakmile bude zdroj střídavého napětí lokalizován, dioda
(5) začne blikat.
•
Po ukončení detekce pracovní plochy zopakujte
testovací postup, abyste se ujistili o správné funkci
přístroje.
•
•
•
Podle výše uvedeného postupu baterie vyjměte.
Umístěte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke vzájemnému dotyku mezi kontakty baterií.
Odevzdejte baterie do místní sběrny odpadů.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Provozní teplota
Vlnová délka
Třída laseru
Výkon laseru
Hmotnost
6
V
°C
nm
mW
kg
LZR10
9
6LR61
0 - 40
630 - 675
2
< 2,2
0,45
Prohlášení o shodě
LZR210
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: 89/336/EEC, EN 61010,
EN 60825
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a
nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva vůči dodavateli
přístroje. Záruka je platná na území členských států
Evropské unie a v Evropské zóně volného obchodu.
Objeví-li se na výrobku Black&Decker v průběhu
24 měsíců od zakoupení jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování Vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého přístroje za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo
nebyla-li zanedbána jeho údržba.
•
Výrobek nenese známky poškození způsobené
jinými předměty, látkami nebo nehodami.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black &
Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého
značkového prodejce Black & Decker na adrese, která
je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naše internetové stránky www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si zde svůj nový
výrobek Black & Decker. Potom budete informováni
o všech našich nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Na adrese www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici
další informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich výrobků.
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek Black &
Decker, která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
8
SLOVENČINA
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nedobíjateľných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte batérie demontovať.
•
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
•
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené
v časti “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa!
•
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k únikom z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite pomocou handričky.
Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny
s pokožkou.
Použitie výrobku
Tento prístroj Black & Decker je určený na projekciu
laserových lúčov pri vykonávaní remeselníckych prác a
na lokalizáciu drevených stĺpov, živých vodičov (230 V)
a kovových potrubí ukrytých pod sadrokartónovými
doskami. Tento prístroj je určený len na spotrebiteľské
použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného batériou by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku elektrolytu z
batérií, riziko poranenia alebo spôsobenia hmotných
škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Varovanie! Laserové zriadenie.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť ku vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie tam,
kde hrozí riziko vzniku explózie, napríklad v blízkosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám a zvieratám,
aby sa pohybovali v pracovnom priestore a dotýkali sa
náradia.
Zabráňte prepracovaniu
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte. Pokiaľ ste unavení,
prácu prerušte.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte, či
nie je poškodené. Zaistite, aby bol chod náradia celkom
v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú
je určené. Nepoužívajte náradie, pokiaľ je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Uskladnenie náradia
Ak náradie a batérie nepoužívate, musia byť uskladnené
na suchom mieste a tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím originálnych
náhradných dielov. V ostatných prípadoch môže dôjsť
k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Toto laserové zariadenie zodpovedá triede 2,
definované normou EN 60825- 1:1994+A1+A2.
Laserovú diódu nenahradzujte diódou iného typu.
Ak je prístroj poškodený, zverte jeho opravu
značkovému servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Z bezpečnostných dôvodov, neinštalujte laserový
projektor vo výške hlavy.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre detektory potrubí
a vodičov
•
Nepoužívejte tento prístroj na detekciu striedavého
napätia v neizolovaných, obnažených alebo voľných
vodičoch.
•
Nepoužívajte tento prístroj ako náhradu za
voltmeter.
•
Pamätajte na to, že tento prístroj nemusí vždy riadne
detekovať všetky potrubia a vodiče. Nasledujúce
podmienky môžu spôsobiť nepresné výsledky:
Nedostatočné nabitie batérie
9
•
•
Hrubé steny s tenkým potrubím alebo vodičmi
Veľmi hrubé steny
Veľmi hlboko uložené potrubie alebo vodiče
Steny pokryté kovom
Veľmi vysoká vlhkosť
Tienené káble
Vyberanie
•
Zatlačte na drážky vložky a držte ich stlačené.
•
Vytiahnite vložku z držiaka.
Použitie
Použitie vyrovnávacej funkcie pomocou laserového
lúča (obr.B)
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Zatlačte hlavný vypínač (1) nahor, aby došlo
k zapnutiu prístroja.
•
Pohybujte s prístrojom, aby došlo k nevyhnutnému
vyrovnaniu laserových lúčov.
•
Ak je to nutné, zaveste prístroj na stenu pomocou
vhodnej vložky.
Poznámka: laserové lúče budú zarovnané iba v prípade,
ak nie je prístroj vychýlený o viac než 5° z vertikálnej
polohy.
•
Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte hlavný vypínač
(1) nadol.
Pred použitím vždy vyskúšajte prístroj na potrubí
alebo vodičoch, ktorých presnú polohu poznáte.
Ak si nie ste s fungovaním prístroja istí, kontaktujte
dodávateľa.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje vodiče, ktoré
sú izolované od napájacieho napätia, káble napájané
jednosmerným prúdom alebo vodiče, ktoré sú súčasťou
telefónnych alebo počítačových systémov. Ukryté vodiče
(napríklad svetlá na stenách) nemusia byť rozoznané, ak
je vypínač svetla v polohe vypnuté.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje potrubie, ktoré nie
je vyrobené z kovových materiálov.
Popis
1.
2.
3.
4.
Hlavný vypínač (laser)
Hlavný vypínač (detektor stĺpov, nosníkov a kovov)
Volič režimu
Svetelné indikátory (detektor stĺpov, nosníkov,
kovov)
5. Svetelný indikátor (detektor vodičov)
6. Držiak vložky
7. Značkovacia/závesná vložka
8. Montážna vložka
9. Dištančná vložka
10. Upínací špendlík
11. Štrbiny laserového lúča
Použitie dištančnej vložky (obr.C)
Ak chcete laserový lúč predĺžiť, použite podľa nákresu
dištančnú vložku (9).
Poznámka: ak je použitá dištančná vložka, nemôže sa
použiť detektor stĺpov.
Zlepšenie viditeľnosti laserového lúča (obr. D)
Ak je z dôvodu horších svetelných podmienok laserový
lúč zle viditeľný, môžete na zvýraznenie laserového lúča
použiť jednu z vložiek podľa uvedeného nákresu.
Voľba pracovného režimu
•
Nastavte volič režimu (3) do polohy ‘STUD’, aby
mohla prebiehať detekcia drevených stĺpov alebo
nosníkov.
•
Nastavte volič režimu (3) do polohy ‘METAL’, aby
mohla prebiehať detekcia kovových stĺpov alebo
nosníkov, potrubia, vodičov, atď.
Nastavenie
Vloženie batérie (obr. A)
•
Stisnite uvoľňovacie tlačidlo a vyberte z prístroja kryt
batérie (12).
•
Pripojte batériu ku konektoru. Väčší konektor batérie
pripojte k menšej konektorovej svorke.
•
Nasaďte kryt a dbajte na to, aby došlo k jeho riadnemu uzavetiu.
Použitie funkcie detektora stĺpov (obr. E)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie drevených
stĺpov alebo nosníkov s hrúbkou až 18 mm, ktoré sú
zakryté sadrokartónovými doskami.
•
Nasaďte na prístroj značkovaciu vložku (7).
•
Nastavte prepínač voliča režimu (3) do požadovanej
polohy.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný spínač (2).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (4) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
Pomaly posúvajte prístroj v horizontálnom smere.
Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo
k zdvíhaniu prístroja.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (4), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Takto budete upozornení na polohu jednej hrany stĺpu
alebo nosníka.
Nasadenie a vybratie vložiek
Značkovacia/závesná vložka (7) sa používa na vytvorenie
značky na rovnej priamke alebo na zavesenie prístroja na
sadrokartónovú stenu pomocou dodávaného špendlíka
(10). Montážna vložka (8) sa používa na zavesenie
prístroja na iné typy stien pomocou skrutky alebo
klinčeka. Dištančná vložka (9) sa používa na predĺženie
laserového lúča.
Pripevňovanie
•
Umiestnite vložku do držiaka v zadnej časti
prístroja.
•
Zarovnajte drážky na vložke s výstupkami na držiaku
vložky (6).
•
Zacvaknite vložku do držiaku.
10
•
Označte si polohu tohto bodu pomocou otvoru
v značkovacej vložke (7).
•
Pohybujte ďalej prístrojom, pokiaľ diódy nezhasnú.
•
Zatiaľ čo držíte stále stlačený hlavný spínač (2),
pohybujte prístrojom v opačnom smere.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (4), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Takto budete upozornení na polohu druhej hrany stĺpu
alebo nosníka.
•
Označte si polohu tohto bodu pomocou otvoru
v značkovacej vložke (7).
Stred stĺpu alebo nosníka sa nachádza medzi týmito
dvoma značkami.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili, či prístroj správne
funguje.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Prístroj
zlikvidujte v triedenom odpade.
Použitie funkcie detektora kovov (obr. E)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie kovových
stĺpov alebo nosníkov s hrúbkou až 18 mm, ktoré sú
zakryté sadrokartónovými doskami.
•
Nasaďte na prístroj značkovaciu vložku (7).
•
Nastavte prepínač voliča režimu (3) do polohy
‘METAL.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný spínač (2).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (4) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
V jednej ruke držte prístroj a druhú ruku položte do
blízkosti povrchu, ktorý budete skúmať.
•
Pohybujte prístrojom pomaly a plynule v rôznych
smeroch po skúmanom povrchu.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (4), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Táto poloha označuje miesto, kde sa nachádza kovový
objekt.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili, či prístroj správne
funguje.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne
odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú
informácie o správnej likvidávii elektro odpadov
z domácnosti.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení
ich prevádzkovej životnosti. V rámci tejto výhodnej
služby dodajte Vaše nepotrebné náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde
bude na naše náklady zhromaždené.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tohto návodu. Prehľad autorizovaných servisov Black &
Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho
popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Batérie
Použitie funkcie detektora vodičov (obr. F)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie vodičov
pod napätím s hrúbkou až 38 mm, ktoré sú zakryté
sadrokartónovými doskami. Táto funkcia pracuje
nepretržite vo všetkých režimoch prístroja.
Varovanie! Pred použitím otestujte prístroj na vodičoch
pod striedavým napätím, ktorých polohu poznáte.
•
Uistite sa, či sa prístroj nenachádza v blízkosti
skúmanej plochy a či je vzdialený od iných zdrojov
striedavého napätia. Statický náboj môže ovplyvniť
detekciu na oboch stranách vodiča, čo by viedlo
k nepresnostiam pri detekcii.
•
Držte stlačený hlavný spínač (2).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (4) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
V jednej ruke držte prístroj a druhú ruku položte do
blízkosti povrchu, ktorý budete skúmať.
•
Pohybujte prístrojom pomaly a plynule v rôznych
smeroch po skúmanom povrchu.
Hneď ako zdroj striedavého napätia lokalizujete, dióda
(5) začne blikať.
Po ukončení životnosti batérií ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Dajte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo dôjsť
k vzájomnému dotyku medzi kontaktmi batérií.
Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľkosť batérie
Prevádzková teplota
Vlnová dĺžka
Trieda lasera
Výkon lasera
Hmotnosť
11
LZR10
V 9
6LR61
°C 0 - 40
Nm 630 - 675
2
mW < 2,2
kg 0,45
Prehlásenie o zhode
LZR210
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 89/336/EEC,
EN 61010, EN 60825
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Touto zárukou získavate ďalšiu istotu. Tento
prísľub záruky sa rozumie bez újmy na zákonných
nárokoch na záruku, pričom ich v žiadnom prípade
neobmedzuje. Platí vo všetkých členských štátoch EÚ
a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker porucha vyplývajúca
z chyby materiálu, alebo chyba vzniknutá spôsobom
spracovania, firma Black & Decker zaručuje výmenu
poškodených dielov alebo výmenu poškodeného náradia
bez toho, aby zákazníka neobťažovala viac, ako to bude
nevyhnutné. Predpokladom je:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a pokiaľ nedochádzalo k jeho
prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
alebo nebola zanedbaná jeho údržba.
•
Výrobok nenesie známky poškodenia spôsobené
inými predmetmi, látkami alebo nehodami.
•
Neboli prevádzané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black &
Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe výrobku.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Navštívte prosím naše internetové stránky www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si tu svoj nový
výrobok Black & Decker. Potom budete informovaní
o všetkých našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich výrobkov.
12
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
13
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
14
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
LZR210
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising