LZR210 | Black&Decker LZR210 LASER instruction manual

www.blackanddecker.com
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
502333-70 H - (00/05)
LZR210
2
3
MAGYAR
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására
Ha nem használja, tartsa a készüléket és az akkumulátort
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője lehet.
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Lézeréhez.
A Lézeregység több furat, pontosan egy szintben
történő elkészítéséhez lézer vonalakat vetít ki; valamint
belső falak gipszkarton faállványainak, belső falak alatt
elhelyezkedő feszültség alatt álló vezetékek (230 VAC),
és fém csövek betájolásához nyújt segítséget. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a „Környezetvédelem“ fejezetben leírtak szerint.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
•
Szélsőséges körülmények között történő
használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkumulátorból. Ekkor járjon el
a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
Általános biztonságtechnikai előírások
•
•
•
Figyelem! Akkumulátoros készülékek használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
akkufolyadék-szivárgás, a személyi sérülések és
az anyag károsodásának lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Tartsa rendben a munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon
a munkaterült megfelelő megvilágításáról. Ne használja
a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például
gyúlékony folyadékok és gázok közelében.
Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, és
ne érinthessék meg a készüléket.
Álljon biztonságosan
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
Figyeljen munkájára
Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt.
Mindig a megfelelő szerszámot használja
A készülék rendeltetésszerű használatáról a kezelési
utasításban korábban már említést tettünk.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, feltétet és kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a rendeltetésszerű használat fejezetben leírt területen
használható. Minden ettől eltérő tartozék és alkalmazási
terület személyi sérülés okozója lehet.
Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt
biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását
vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások lézerekhez
Figyelem! Lézersugárzás.
Tilos a lézernyalábba nézni!
Tilos a lézernyalábot megnézni közvetlenül
optikai eszközzel!
A lézeregység jellemzői.
•
•
•
•
•
•
•
4
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály következő
szabványainak EN60825-1:1994+A1+A2. A lézerdiódát ne cserélje le másik típusra. Ha megsérült,
a lézeregység javítását csak szakszerviz végezheti
el.
A lézert kizárólag lézer vonalak kivetítésére alkalmazza, ne használja más alkalmazásra.
A szemet 2 osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság esetén,
a lézersugár, 1 osztályúnak felel meg és így teljesen
biztonságosnak tekinthető.
Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan
a lézersugárba.
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai eszközzel!
Soha ne tegye olyan helyzetbe a lézeregységet,
hogy a nyaláb bárkit is fejmagasságban keresztezhetne.
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység közelébe.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások fémcső és
feszültség érzékelőkhöz
•
Soha ne használja a készüléket váltóáram érzékelésére szigeteletlen, falon kívüli, szabadon álló
vezetékek esetén.
•
Ne használja a készüléket feszültség mérő
helyett.
•
Legyen tudatában, hogy a készülék nem minden
esetben érzékel minden csövet és feszültség alatt
álló vezetéket. A következő körülmények okozhatnak
pontatlan eredményt:
Alacsony akkumulátor töltöttség.
Vastag falak vékony vezetékekkel vagy csövekkel.
Nagyon vastag falak.
Mélyen lévő vezetékek vagy csövek.
Fémmel befedett falak.
Nagyon nedves, nyirkos környezet.
Árnyékolt kábelek
Betétek felhelyezése és eltávolítása
Felhasználás:
Jelölő/akasztó betét (7): a lézervonal mentén
jelölések készítéséhez, vagy a csomagolásban
található szárazfalazat-szeg (10) felhasználásával
a lézeregység különféle szárazfalazatokra
akasztásához.
Csaplyukas betét (8): egy szeg vagy csavar
felhasználásával a lézeregység ettől eltérő falazatokra valóakasztásához.
Alátét betét (9): a lézervonal meghosszabbításához.
•
Eltávolítás
•
Tartsa lenyomva a betét hornyait.
•
Nyomja ki a betétet a tartóból.
•
Felhelyezés
•
Helyezze a betétet a készülék hátulján található
tartóra.
•
Állítsa a betét hornyait a betéttartó (6) vájataival egy
vonalba.
•
Csúsztassa a betétet a helyére.
Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék működését, egy ismert helyen futó vezeték vagy cső
érzékelésével.
Ha kétsége van a készülék megfelelő működésével
kapcsolatban, kérje ki szakember véleményét.
A készülék használata
A lézerszintező használata (B ábra)
•
Helyezze a lézeregységet a fallal egy síkba az ábra
szerint.
•
A készülék bekapcsolásához nyomja fel az üzemi
be/ki kapcsolót (1).
•
Mozgassa a készüléket, ahogy szükséges, a lézervonal megfelelő beállításához.
•
Szükség esetén, helyezze a lézeregységet a falra
a megfelelő betét segítségével.
Megjegyzés: A lézervonalak csak akkor fognak megjelenni, ha a készülék helyzete maximum 5° fokkal tér el
a függőleges vonaltól.
•
A készülék kikapcsolásához nyomja le az üzemi
be/ki kapcsolót (1).
Figyelem! A készülék nem érzékel olyan vezetékeket,
amelyben a fő áramforrástól elkülönített áramkörök
vezetnek; egyenáramról üzemelő kábeleket; valamint
telekommunikációs vagy számítógép vezetékeket. Rejtett
vezetékek (például fali villanyvezeték) csak abban az
esetben érzékelhetőek, ha a hozzájuk csatlakoztatott
elektromos berendezés be van kapcsolva, pl.: ha a világítás fel van kapcsolva.
Figyelem! A készülék csak fémcsöveket érzékel, más
anyagból készült csöveket nem észlel.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Üzemi be/ki kapcsoló (lézeregység)
Üzemi be/ki kapcsoló (állványzat/fémérzékelő)
Üzemmód választó kapcsoló
LED kijelző (állványzat/fémérzékelő)
LED kijelző (feszültség alatt álló vezetékek)
Betéttartó
Jelölő / akasztó betét
Csaplyukas betét
Alátét betét
Szárazfalazat-szeg
Lézer apertúrák
Az alátét betét használata
Ha a lézervonal meghosszabbítására van szükség,
használja az alátét betétet (9) az ábra szerint.
Megjegyzés: az állványzatkereső funkció nem használható, ha az alátét betét a készülékre van illesztve.
A lézervonal látható szakaszának növelése (D ábra)
Ha a megvilágítási körülmények miatt nem látható
a lézervonal, használja valamelyik betétet az ábra szerint
a vonal megnöveléséhez.
Összeszerelés
Az üzemmód kiválasztása
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (3) a „STUD”
állásba gipszkarton lapok faállványzatának
érzékeléséhez.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (3)
a „METAL” állásba fém állványok, csövek, stb.
érzékeléséhez.
Az akkumulátor behelyezése (A ábra)
•
Nyomja le a kioldó reteszt és távolítsa el a készülékről az akkumulátor fedelet (12).
•
Csatlakoztassa az akkumulátort a csatlakozóra.
Csatlakoztassa a nagyobb akkumulátor sarut
a kisebb csatlakozó sarura.
•
Helyezze vissza az akkumulátor fedelet.
Az állványzat érzékelő használata (E ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok alatt
elhelyezkedő fa és fém állványzatok helyzete határozható
meg18 mm mélységig.
5
•
•
Illessze a készülékre a jelölő betétet (7).
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (3) a kívánt
pozícióba.
•
Az ábra szerint fektesse a készüléket a falra.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (2).
A piros LED kijelző (4) felvillan és a készülék hangjelzést
ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás befejeződött:
•
Lassan csúsztassa a készüléket vízszintes irányba.
Ne emelje fel vagy döntse meg a készüléket.
•
Amikor a piros LED kijelző (4) felgyullad, lassítsa le a
készülék mozgatását, de tolja tovább addig, amíg az
érzékelő hangjelzést ad és a felső zöld LED kijelző
felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg az állványzat egyik szélét.
•
Jelölje meg ezt a helyet a jelölő betéten (7) keresztül
első tájolási pontként.
•
Tolja tovább a készüléket, amíg a LED kijelző egyik
pontja sem világít.
•
Mialatt még mindig benyomva tartja az üzemi be/ki
kapcsolót (2), mozgassa a készüléket az ellenkező
irányba.
•
Amikor a piros LED kijelző (4) felgyullad, lassítsa le a
készülék mozgatását, de tolja tovább addig, amíg az
érzékelő hangjelzést ad és a felső zöld LED kijelző
felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg az állványzat másik szélét.
•
Jelölje meg ezt a helyet a jelölő betéten (7) keresztül
második tájolási pontként.
Az állvány közepe a két jelölés között van.
Figyelem! Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó, váltóáramú vezeték
bemérésével.
•
Bizonyosodjon meg, hogy a készülék a vizsgálandó
felülettől távol van és nincsenek a közelben
váltóáramról üzemelő áramforrások. A statikus töltés
gátolhatja a vezeték mindkét szélének érzékelését,
így pontatlanságot okozhat.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (2).
A piros LED kijelző (4) felvillan és a készülék hangjelzést
ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás befejeződött:
•
Miközben egyik kezében tartja a készüléket, a másik
kezét helyezze közel a vizsgálandó falfelülethez.
•
Mozgassa a készüléket lassan és egyenletesen
a falfelületen keresztül, különböző irányból
megközelítve.
Ha váltóáramról működő feszültségforrást érzékel, a piros
LED kijelző (5) felvillan.
•
Miután a munkaterületet felmérte, ismételje meg
a teszt folyamatot a teljesen biztonságos munkavégzés igazolásához.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a
környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az fémérzékelő használata (E ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok alatt
elhelyezkedő fémcsövek, és egyéb fém tárgyak helyzete
határozható meg18 mm mélységig.
•
Illessze a készülékre a jelölő betétet (7).
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (3) „METAL”
pozícióba.
•
Az ábra szerint fektesse a készüléket a falra.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (2).
A piros LED kijelző (4) felvillan és a készülék hangjelzést
ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás befejeződött:
•
Miközben egyik kezében tartja a készüléket, a másik
kezét helyezze közel a vizsgálandó falfelülethez.
•
Mozgassa a készüléket lassan és egyenletesen
a falfelületen keresztül, különböző irányból megközelítve.
•
Amikor a piros LED kijelző (4) felgyullad, lassítsa
le a készülék mozgatását, de tolja tovább addig,
amíg az érzékelő hangjelzést ad és a felső zöld LED
kijelző felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg a fém tárgy helyzetét.
•
Miután a munkaterületet felmérte, ismételje meg
a teszt folyamatot a teljesen biztonságos munkavégzés igazolásához.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Mielőtt a készülék megsemmisítésre
kerül, az akkumulátort el kell távolítani
belőle az előzőekben leírtak szerint. Az
akkumulátorokat a helyi rendelkezések szerint
kell megsemmisíteni.
A feszültség érzékelő használata (F ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok
alatt elhelyezkedő feszültség alatt álló, élő vezetékek
helyzete határozható meg 38 mm mélységig. Ez a funkció
folyamatosan működik ennél a modellnél.
•
6
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el
a gépből.
•
•
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort,
biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre
zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
Műszaki adatok
Feszültség
Akkumulátor méret
Üzemelési hőmérséklet
Hullámhossz
Lézerosztály
Lézer sugár teljesítmény
Súly
LZR210
V 9
6LR61
C° 0 - 40
nm 630 - 675
2
mW <2,2
kg 0,45
EC-TANÚSÍTÁS
LRZ210
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a szerszámok
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
89/336/EEC, EN 61010, EN 60825.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2004
Garancia határozat
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és
a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek
a normál használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésbõl eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányt
(számlát).
7
e)
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és nem
kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát
biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap
jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
agaranciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és
a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék
típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét,
címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni.
Ennek alapján szerez jogosultságot a vevő
a garancia időn belüli ingyenes garanciális
javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen javítás,
törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése,
a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga
után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében tudunk
pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat elkerülése
céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói
tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az
abban foglaltakat saját érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés,
karbantartás szerinti rendeltetésszerű
üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes
elhasználódása, kopása következtében állt elő.
(ezek a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
d) A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
8
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
9
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
LZR210
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising