KD1001K | Black&Decker KD1001K ROTARY HAMMER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-57 CZ
KD1001K
2
7
8
D
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určeno
pro vrtání do dřeva, kovů, plastů a zdiva a také pro
šroubování a lehké sekání. Toto nářadí je určeno pouze
pro spotřebitelské použití.
b.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Název „elektrické nářadí” uváděný v tomto
návodu označuje nářadí napájené z elektrické sítě nebo
pomocí akumulátoru.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovní oblast
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést ke způsobení úrazu.
S výkonným nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
prostory. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Při práci s uzemněným elektrickým
nářadím nikdy nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
Originální zástrčky a zásuvky snižují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru určenou
do venkovního prostředí. Použití těchto kabelů
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím pracujte s rozvahou.
S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost
f.
4
při práci s elektrickým nářadím může mít za následek
vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Bezpečnostní vybavení jako jsou
maska proti prachu, neklouzavá pracovní obuv,
pevná přilba nebo ochrana sluchu v určitých
pracovních podmínkách snižují riziko způsobení
úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
nářadí do elektrické zásuvky zajistěte, aby byl
hlavní vypínač ve vypnuté poloze.Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na
rotačních částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice držte
z dosahu pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro připojení
odsávání a sběrným vakem, zkontrolujte tyto
funkce a ujistěte se, zda jsou správně používány.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající
se prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. Správný typ nářadí bude
pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním seřízení, výměnou příslušenství
nebo uskladněním nářadí vždy odpojte od
přívodu elektrického proudu. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda
nářadí nemá vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na správný chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
g.
5.
a.
•
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástroje atd. v souladu s těmito pokyny
a způsobem doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce. Používání elektrického nářadí
k jiným než určeným aplikacím může vést ke
způsobení rizikových situací.
•
•
•
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte
bezpečný chod nářadí.
Zatáhněte objímku (10) dozadu a dřík vložte do
držáku násady (5).
Zasuňte násadu příslušenství dovnitř a pootočte jí,
až zapadne do drážek.
Tahem zkontrolujte řádné uchycení násady.
Funkce příklepu vyžaduje, aby se násada po
zajištění v držáku mohla pohybovat po ose několik
centimetrů.
Chcete-li násadu vyjmout, zatáhněte objímku (10)
dozadu a násadu vytáhněte.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
Další bezpečnostní pokyny pro kombinovaná
kladiva
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost
může způsobit ztrátu sluchu.
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
•
Doporučujeme používat respirátor.
Varování! Neměňte režim během chodu nářadí.
Volba pracovního režimu (obr. C)
Nářadí je možné provozovat ve třech pracovních
režimech:
•
Nastavte volič režimu vrtání (3) do požadované
polohy označené příslušným symbolem.
•
Volič režimu sekání (4) nastavte tak, že stlačíte
odjišťovací tlačítko (11) a volič otočíte do požadované
polohy označené příslušným symbolem.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vrtání
•
Pro vrtání do oceli, dřeva a plastů a pro šroubování
nastavte volič režimu sekání (4) do polohy
a volič režimu vrtání (3) do polohy .
Popis
Toto nářadí obsahuje některé nebo všechny následující
prvky.
1. Spínač s regulací otáček
2. Odjišťovací tlačítko
3. Volič režimu vrtání
4. Volič režimu sekání
5. Držák násady
6. Boční rukojeť
7. Hloubkový doraz
Vrtání s příklepem
•
Pro vrtání s příklepem do zdiva a betonu nastavte
a volič režimu
volič režimu sekání (4) do polohy
.
vrtání (3) do polohy
•
V průběhu sekání by nářadí nemělo odskakovat
a mělo by běžet hladce. V případě potřeby zvyšte
otáčky.
Kompletování
Bourání
•
Pro sekání se zajištěnou hřídelí a pro lehké
osekávání a žlábkování nastavte volič režimu sekání
a volič režimu vrtání (3) do polohy
(4) do polohy
.
•
Pokud přepínáte režim z příklepového vrtání na
sekání, natočte dláto do požadované polohy. Pokud
cítíte při změně režimu odpor, pootočte lehce
sekáčem tak, aby došlo k zajištění vřetena.
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu
(obr. A)
•
Otáčejte držadlem proti směru hodinových ručiček,
až lze boční rukojeť (6) nasunout na přední část
nářadí podle obrázku.
•
Otočte boční rukojeť do požadované polohy.
•
Utáhněte boční rukojeť ve směru otáčení hodinových
ručiček.
•
Uvolněte šroub (8).
•
Zasuňte hloubkový doraz (7) do otvoru podle
obrázku.
•
Nastavte hloubku vrtání tak, jak je popsáno níže.
•
Přitáhněte opět šroub rukojeti (8).
Nastavení hloubky vrtání (obr. D)
•
Uvolněte šroub (8).
•
Hloubkový doraz (7) nastavte do požadované polohy.
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti mezi
špičkou vrtáku a předním koncem hloubkového
dorazu.
•
Přitáhněte opět šroub rukojeti (8).
Uchycení nástrojů (obr. B)
•
Očistěte a namažte dřík (9) násady.
5
Zapnutí a vypnutí
•
Nářadí zapneme tak, že pojistné tlačítko (2)
přesuneme do polohy odjištěno a zmáčkneme hlavní
vypínač zap/vyp (1).
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Frekvence rázu
Energie rázu
Držák násady
Max. průměr vrtáku
Beton
Ocel
Dřevo
Jádrové vrtání
do měkké cihly
Sekání
Hmotnost
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha je navrženo
tak, aby poskytovalo vysokou kvalitu a zvyšovalo výkon
vašeho nářadí. Budete-li používat tato příslušenství,
získáte nejlepší pracovní výsledky.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
životnost společně s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
•
Pravidelně čistěte větrací otvory čistým a suchým
malířským štětcem.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část nářadí
do kapaliny.
VAC
W
min-1
min-1
J
KD1001K
230
1 000
800
3,000
3,5
SDS-plus
mm
mm
mm
26
13
40
mm
mm
kg
65
22
5,4
ES Prohlášení o shodě
KD1001K
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 55014, EN 60745, EN 61000
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li
si přístroj nahradit novým, nelikvidujte přístroj spolu
s běžným komunálním odpadem. Zařízení zlikvidujte
v tříděném odpadu.
93 dB(A)
104 dB(A)
5,3 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
01-04-05
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Recyklace napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Také společnost Black & Decker, poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. Chceteli získat výhody této služby, odevzdejte prosím Vaše
nářadí jakémukoliv autorizovanému zástupci servisu
Black & Decker, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.blackanddecker.cz
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00040057 - 06-03-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 009 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 009 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising