XTA90EK | Black&Decker XTA90EK RANDOM ORBITAL SANDER instruction manual

www.blackanddecker.cz
www.blackanddecker.sk
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-26 CZ/SK - (08/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
XTA90EK
9
8
7
6
5
5
B
A
4
C
2
10
4
D
E
3
11
ČEŠTINA
Použití přístroje
Vaše excentrická bruska Black & Decker je určena pro
broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
c.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Pročtěte všechny pokyny uvedené v tomto
návodu. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému
poranění. Název „elektrické nářadí” uváděný v tomto
návodu označuje nářadí napájené z elektrické sítě
nebo pomocí akumulátoru. TYTO POKYNY PEČLIVĚ
USCHOVEJTE.
d.
1.
a.
f.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
e.
Pracovní prostředí
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Znečištěný a řádně neosvětlený prostor
může být příčinou nehody.
Nepracujte se zařízením ve výbušném prostředí,
jako např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů
nebo prachu. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
jež může vést ke vznícení hořlavin.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Odvrácení pozornosti
může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
g.
4.
a.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem
neupravujte. Při práci s uzemněným elektrickým
nářadím nikdy nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a vyhovující spoje snižují
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
např. trubky, radiátory, plotny a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
částmi. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití. Práce s prodlužovacím kabelem
pro venkovní použití snižuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Osobní bezpečnost
Při práci s elektrickým nářadím buďte neustále
pozorní, sledujte, co děláte a používejte zdravý
rozum. S nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako respirátor,
5.
a.
4
neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
ke zdroji napětí zkontrolujte, zda je hlavní spínač
vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo
jeho připojování, pokud je hlavní spínač v poloze
zapnuto, může vést k poranění osob.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíč zanechaný v rotujících částech
nářadí může způsobit poranění osob.
Nenaklánějte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Řádně se oblékejte. Nenoste volný oděv a šperky.
Udržujte vlasy, oděv a rukavice v bezpečné
vzdálenosti od pohyblivých částí nářadí. Volné
oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými částmi zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro odsávání
prachu, zkontrolujte, zda je řádně nainstalováno
a správně užíváno. Používání tohoto zařízení
snižuje rizika spojená s prací v prašném prostředí.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Pro konkrétní aplikace používejte vhodné nářadí. S vhodným nářadím budete
pracovat lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Elektrické nářadí, jež nelze ovládat pomocí spínače, je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním seřízení, výměnou příslušenství
nebo uskladněním nářadí vždy odpojte od
přívodu elektrického proudu. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou mít
vliv na chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými čepelemi jsou
méně náchylné k zaseknutí a lépe ovladatelné.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem
doporučeným pro daný typ nářadí s ohledem
na pracovní podmínky a druh vykonávané
práce. Použití nářadí jiným způsobem a k jiným
než doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému
technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny týkající se brusek
•
Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechnutí
prachu při broušení může ohrozit zdraví obsluhy
nářadí a okolo stojících osob. Používejte masku proti
prachu určenou speciálně na ochranu před toxickým
prachem a podobnými zplodinami a zajistěte, aby
byly takto chráněny všechny osoby nacházející se
nebo vstupující do pracovního prostoru.
•
Po ukončení broušení odstraňte všechen prach.
•
Obzvláště opatrní buďte při broušení nátěrů
s obsahem olova nebo při broušení dřeva či kovů
s možností vzniku toxického prachu:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a
nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
Připojení vysavače (obr. D)
•
Vložte hadici vysavače (11) do otvoru výstupu pro
odvod prachu (4).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Regulace otáček
Regulace otáček vám umožňuje přizpůsobit rychlost
broušení opracovávanému materiálu.
•
Nastavte regulátor otáček (3) do požadované polohy.
Vysokou rychlost používejte pro dřevo, střední
rychlost pro dýhu a umělé hmoty, nízkou rychlost pro
plexisklo, neželezné kovy a k odstranění nátěrů.
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
•
Pro plynulý chod stiskněte zajišťovací tlačítko (2)
a uvolněte hlavní spínač.
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Při plynulém chodu nejdříve hlavní spínač stiskněte
a poté uvolněte, nářadí se zastaví.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací; proto
není potřeba zemnícího kabelu. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje odpovídá
hodnotě na výrobním štítku.
Systém automatické brzdy
Tato funkce omezuje otáčky brusného kotouče tak dlouho,
dokud se nářadí nebude dotýkat obrobku. Jakmile se
nářadí dostane do kontaktu s obrobkem, brusný kotouč
dosáhne normálních provozních otáček.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících
částí.
1. Hlavní spínač
2. Zajišťovací tlačítko
3. Knoflík regulace rychlosti
4. Výstupní otvor pro odvod prachu
5. Brusný kotouč
Vyprázdnění prachového sáčku
Prachový sáček by měl být vyprázdněn každých
10 minut.
•
Obsah z prachového sáčku vyklepejte.
Pokyny k optimálnímu použití (obr. E)
•
Na nářadí nevyvíjejte nadměrný tlak.
•
Pravidelně kontrolujte stav brusného listu.
Je-li to nutné, vyměňte jej.
•
Bruste vždy po směru vláken dřeva.
•
Při broušení nového nátěru před nanesením další
vrstvy použijte vždy velmi jemný brusný papír.
•
Při broušení velmi nerovných povrchů nebo při odstraňování starých nátěrů použijte hrubé brusivo. Na
ostatních površích zahajte práci s brusným papírem
se střední velikostí zrn. V obou případech postupně
nahrazujte hrubější brusný papír jemnějším, abyste
dosáhli dokonalé povrchové úpravy.
•
Informace o dostupném příslušenství získáte
u vašeho prodejce.
Kompletace
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Připevnění brusného kotouče (obr. A)
•
Položte nářadí na stůl tak, aby bylo vřeteno (6)
otočeno nahoru.
•
Nasaďte brusný kotouč (5) na vřeteno (6).
•
Podle nákresu nasaďte na vřeteno (6) podložku (7).
Ujistěte se, zda vypouklá strana podložky směřuje
ven.
•
Přišroubujte k vřetenu (6) šroub (8).
•
Pevně držte brusný kotouč a přitáhněte šroub (8)
pomocí zástrčného klíče (9).
Uchycení brusných listů (obr. B)
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez připevněného
brusného listu nebo připojeného příslušenství.
•
Pevně s rovnoměrně přitlačte brusný list k brusnému
kotouči (5) a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném
listu srovnány s otvory v základně.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou životnost společně s minimálními nároky na údržbu. Jeho
dlouhodobý bezproblémový chod závisí na řádné údržbě
nářadí a pravidelném čištění.
•
Pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
•
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte čistící prostředky s obsahem brusných částic a rozpouštědla.
Nasazení a sejmutí prachového sáčku (obr. C)
•
Připojte prachový sáček (10) k výstupu pro odvod
prachu (4).
•
Prachový sáček odpojíte vytažením z výstupu pro
odvod prachu.
5
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.
Až přijde den, kdy váš výrobek Black & Decker již
nebudete potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Recyklace napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku. Black & Decker poskytuje
službu odběru a recyklace výrobků Black & Decker po
uplynutí doby jejich technické životnosti. Využijte této
bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný přístroj
kterémukoli autorizovanému středisku.
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska
Black & Decker naleznete v tomto návodu. Seznam
autorizovaných středisek Black & Decker a všechny
podrobnosti týkající se poprodejního servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napětí
VAC
Příkon
W
Počet orbit (naprázdno) min-1
Povrch brusné základny mm
Hmotnost
kg
XTA90EK
230
480
4,000 - 12,000
ø 125
2.47
Prohlášení o shodě
XTA90EK
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745,
EN60335, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřené vibrace ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
86 dB(A)
97 dB(A)
3,7 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
6
Politika služby zákazníkům
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
7
SLOVENČINA
Použitie prístroja
b.
Vaša elektrická brúska Black & Decker je určená na
brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné predpisy
c.
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto
návode. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
poraneniu. Názov „elektrické náradie” uvádzaný
v tomto návode označuje náradie napájané z elektrickej
siete alebo pomocou akumulátora. TIETO POKYNY
STAROSTLIVO USCHOVAJTE.
d.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
e.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
Nepracujte so zariadením vo výbušnom prostredí, ako napr. v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov alebo prachu. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť
detí a ostatných osôb. Odvrátenie pozornosti môže
viesť k strate kontroly nad náradím.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri práci s uzemneným
elektrickým náradím nikdy nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Neupravované zástrčky a vyhovujúce
spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Chráňte kábel pred vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie. Práca s predlžovacím káblom na vonkajšie
použitie znižuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Osobná bezpečnosť
Pri práci s elektrickým náradím buďte neustále
pozorní, sledujte, čo robíte a používajte zdravý
rozum. S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení
alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
g.
8
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením
k zdroju napätia skontrolujte, či je hlavný vypínač
vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači
alebo jeho pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač
v polohe zapnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúč zanechaný v rotujúcich častiach
náradia môže spôsobiť poranenie osôb.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Riadne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice
v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí
náradia. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na
odsávanie prachu, skontrolujte, či je riadne
nainštalované a správne používané. Používanie
tohto zariadenia znižuje riziká spojené s prácou
v prašnom prostredí.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou vypínača, je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradie vždy odpojte
od prívodu elektrického prúdu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými čepeľami sú
menej náchylné na zaseknutie a sú lepšie ovládateľné.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi a spôsobom odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky a druh vyko-
návanej práce. Použitie náradia iným spôsobom
a na iné než odporučené účely môže viesť k vzniku
nebezpečných situácií.
•
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte kvalifikovanému technikovi, ktorý používa originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Nasadenie a vybratie prachového sáčku (obr. C)
•
Pripojte prachový sáčok (10) k výstupu na odsávanie
prachu (4).
•
Prachový sáčok odpojíte tak, že ho vytiahnete
z výstupu na odvod prachu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok
•
Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí a vdýchnutie
prachu pri brúsení môže ohroziť zdravie obsluhy
náradia a okolo stojacich osôb. Používajte masku
proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a podobnými splodinami a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce
sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
•
Po ukončení brúsenia odstráňte všetok prach.
•
Obzvlášť opatrní buďte pri brúsení náterov
s obsahom olova alebo pri brúsení dreva či kovov
s možnosťou vzniku toxického prachu:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepite
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Pripojenie vysávača (obr. D)
•
Vložte hadicu vysávača (11) do otvoru výstupu pre
odvod prachu (4).
5.
a.
Pevne a rovnomerne pritlačte brúsny list k brúsnemu
kotúču (5) a uistite sa, či sú otvory v brúsnom liste
zarovnané s otvormi v základni.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Regulácia otáčok
Regulácia otáčok vám umožňuje prispôsobiť rýchlosť
brúsenia opracovávanému materiálu.
•
Nastavte regulátor otáčok (3) do požadovanej polohy. Vysokú rýchlosť používajte na drevo, strednú
rýchlosť na dyhu a umelé hmoty, nízku rýchlosť
na plexisklo, neželezné kovy a na odstraňovanie
náterov.
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spínač (1).
•
Pre plynulý chod náradia stlačte aretačné tlačidlo
(2) a uvoľnite hlavný vypínač.
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný spínač.
Ak chcete náradie vypnúť pri plynulom chode, stlačte
opäť hlavný vypínač a potom ho uvoľnite.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je potrebný zemniaci kábel. Vždy
skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Systém automatickej brzdy
Táto funkcia obmedzuje otáčky brúsneho kotúča tak dlho,
pokiaľ sa náradie nebude dotýkať obrobku. Hneď ako sa
náradie dostane do kontaktu s obrobkom, brúsny kotúč
dosiahne normálne prevádzkové otáčky.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulácia otáčok
4. Výstupný otvor na odvod prachu
5. Brúsny kotúč
Vyprázdnenie prachového sáčku
Prachový sáčok by mal byť vyprázdnený každých
10 minút.
•
Obsah z prachového sáčku vyklepte.
Montáž
Pokyny na optimálne použitie (obr. E)
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený zo zásuvky.
•
•
Pripevnenie brúsneho kotúča (obr. A)
•
Položte náradie na stôl tak, aby bolo vreteno (6)
otočené smerom hore.
•
Nasaďte brúsny kotúč (5) na vreteno (6).
•
Podľa nákresu nasaďte na vreteno (6) podložku (7).
Uistite sa, či vypuklá strana podložky smeruje von.
•
Priskrutkujte k vretenu (6) skrutku (8).
•
Pevne držte brúsny kotúč a pritiahnite skrutku (8)
pomocou zástrčného kľúča (9).
•
•
•
Uchytenie brúsnych listov (obr. B)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez pripevneného
brúsneho listu alebo pripojeného príslušenstva.
•
9
Nevyvíjajte na náradie nadmerný tlak.
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho listu.
Ak je to nutné, vymeňte ho.
Brúste vždy v smere vlákien dreva.
Pri brúsení nového náteru pred nanesením ďalšej
vrstvy použite vždy veľmi jemný brúsny papier.
Pri brúsení veľmi nerovných povrchov alebo
pri odstraňovaní starých náterov použite hrubé
brusivo. Na ostatných povrchoch zahájte prácu
s brúsnym papierom so strednou veľkosťou zŕn.
V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší
brúsny papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú
povrchovú úpravu.
Informácie o dostupnom príslušenstve získate u
Vášho predajcu.
Údržba
Prehlásenie o zhode
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobý bezproblémový chod náradia závisí
od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Na čistenie nepoužívajte
čistiace prostriedky s obsahom brúsnych častíc
a rozpúšťadlá.
XTA90EK
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN60335, EN 55014,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
Keď príde deň, kedy Váš výrobok Black & Decker už
nebudete potrebovať alebo uplynie doba jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Recyklácia napomáha chrániť
životné prostredie a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku. Firma Black&Decker
poskytuje službu bezplatného odberu a recyklácie
výrobkov Black&Decker po skončení ich životnosti. Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte Váš nepoužívaný
prístroj ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska Black &
Decker nájdete v tomto návode. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie
VAC
Príkon
W
Počet otáčok (naprázdno) min-1
Rozmer brúsnej základne mm
Hmotnosť
kg
86 dB(A)
97 dB(A)
3,7 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
XTA90EK
230
480
4,000 - 12,000
ø 125
2.47
10
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Tel.:02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
11
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
12
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
TYP
1
XTA90EK
46
24
23
29
28
22
44
32
33
27
31
14
13
26
34
30
25
35
27
43
37
40
38
7
39
6
42
5
41
4
3
2
1
E14100
WWW.2helpU.com
13
09-12-04
14
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
XTA90EK
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising