D28700 | DeWalt D28700 CHOP SAW instruction manual

504606-68 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28700
3
1
2
34
6
12
4
13
5
11
7
10
9
8
A
2
14
15
4
5
18
17
16
14
20
19
B1
21
12
6
B2
B3
3
25
C1
27
26
C2
4
24
22
23
14
8
28
27
29
C4
C3
31 32 29 30
8
11
33
D
E
5
35
F
6
DĚLICÍ PILA
D28700
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie & Irsko
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Min. obvodová rychlost
řezného kotouče
Průměr řezného kotouče
Vrtání kotouče
Tloušťka pilového kotouče
Typ řezného kotouče
Hloubka řezu při 90°
kruhový profil
čtvercový profil
obdélníkový profil
pravoúhlý profil
Hloubka řezu při 45°
kruhový profil
čtvercový profil
obdélníkový profil
pravoúhlý profil
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
VDC
VDC
W
min-1
D28700
230
230/115
1
2 200
3 800
m/s
80
mm
355
mm
25,4
mm
2,66
rovný, nesegmentovaný
mm
mm
mm
mm
115
119 x 119
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
98
98 x 98
115 x 98
98 x 98
18
dB(A)
dB(A)
dB(A)
98.5
2,8
107
dB(A)
2,8
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 61029:
Úroveň vibrací ah
ah =
m/s²
Odchylka K = m/s²
4,3
2,1
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V, 10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V, 13 A v zástrčce napájecího kabelu
Velká Británie & Irsko
Nářadí 115 V, 16 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
7
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D28700
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 61029.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.
8
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné
1 Pracovní prostor udržujte v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor
může být příčinou úrazu.
2 Berte ohled na pracovní prostředí
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3 Držte z dosahu dětí
Nenechávejte děti, cizí osoby ani zvířata
pohybovat se v blízkosti pracovní plochy nebo
se dotýkat přímo nářadí nebo napájecího
kabelu.
4 Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Máte-li dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Při práci venku používejte, pokud možno,
pracovní rukavice a neklouzavou obuv.
5 Bezpečnost obsluhy
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte proti
prachu ochranný štít nebo respirátor. Protože
mohou být tyto částečky materiálu velmi
horké, používejte také žáruvzdornou zástěru.
Vždy používejte ochranu sluchu. Vždy
používejte ochrannou přilbu.
6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nedotýkejte se uzemněných povrchů (jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
7 Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
8 Buďte pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni.
9 Obrobek si upněte
K upnutí obrobku používejte svěrák nebo
svorky. Je to bezpečnější a umožňuje to
obsluhu nářadí oběma rukama.
10 Připojte zařízení k zachytávání prachu
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11 Odstraňte seřizovací přípravky a klíče
Před použitím nářadí vždy zkontrolujte, zda
se v jeho blízkosti nebo přímo na nářadí
nenachází žádné seřizovací klíče nebo
přípravky.
12 Prodlužovací kabely
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
13 Používejte vhodné nářadí
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno. Nářadí
nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
14 Provádějte kontrolu, zda není nářadí
poškozeno
Před každým použitím nářadí a napájecí kabel
pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.
Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny jeho
pohyblivé části, kryty a spínače nebo jiné
díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat
a zda bude řádně provádět určenou funkci.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho
část poškozena nebo zničena. Pokud nelze
hlavním spínačem nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Poškozené součásti
nechejte vyměnit v autorizovaném servisu
15
16
17
18
19
20
DEWALT. Nikdy se nepokoušejte o opravu
sami.
Nářadí odpojujte od elektrické sítě
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Není-li nářadí používáno, před
výměnou částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby vždy
odpojte napájecí kabel.
Zabraňte nechtěnému spuštění nářadí
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením napájecího kabelu
k síti se ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí
kabel. Neškubejte a netahejte za kabel při
jeho vytahování ze zásuvky. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké
a mastné povrchy.
Nepoužívané nářadí uskladněte
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu nářadí
K zajištění lepší výkonnosti a bezpečnějšího
provozu udržujte nářadí v dobrém stavu
a v čistotě. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Udržujte všechny
ovládací prvky a rukojeti čisté, suché
a neznečištěné olejem nebo mazivy.
Opravy
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům značkového servisu
DEWALT. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými techniky, kteří budou používat originální náhradní díly. V jiných případech
může dojít k velkému ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny týkající se dělicích
pil
• Při práci s tímto nářadím vždy používejte
odpovídající pracovní rukavice.
• Nepřibližujte ruce do blízkosti řezného
kotouče. Nikdy neřežte obrobky, kde je
potřeba přiblížit ruce k rotujícímu řeznému
kotouči na kratší vzdálenost jak 15 cm.
• S dodaným řezným kotoučem neřežte obrobky
s tenčí stěnou jak 1,2 mm.
9
• Nepracujte s nářadím bez nasazených
ochranných krytů.
• Při řezání nedržte obrobek volně v ruce.
K bezpečnému upnutí obrobku použijte
pevnou svorku.
• Nikdy nesahejte do oblasti zadní části řezného
kotouče.
• Nářadí vždy umístěte na rovnou stabilní
podložku, kterou lze dobře udržovat a na které
nejsou zbytky materiálu, jako jsou například
odštěpky a odřezky.
• Před použitím řezný kotouč zkontrolujte, zda
není prasknutý či jinak poškozený. Řezný
kotouč se zcela jasnými vadami či prasklinami
vyřaďte.
• Před zapnutím nářadí se ujistěte, zda se řezný
kotouč nedotýká obrobku.
• Během chodu se vyvarujte odskakování
řezného kotouče a také s řezným kotoučem
nezacházejte hrubě. Pokud řezný kotouč
začne odskakovat, zastavte chod nářadí
a kotouč zkontrolujte.
• Nepracujte s nářadím pokud stojíte v jedné
rovině s rotujícím řezným kotoučem. Zabraňte
vstupu jiných osob do pracovního prostoru.
• Dávejte pozor na odlétávající úlomky a části
odřezaného materiálu. Mohou být ostré horké.
Před manipulací nechejte odřezané části
obrobku dostatečně vychladnout.
• Odchylovač jisker se může během provozu
zahřívat. Bezprostředně po použití nářadí se
vyvarujte kontaktu s odchylovačem jisker nebo
jeho seřizováním.
• Před posouváním obrobku nebo před změnou
nastavení vypněte nářadí a počkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení řezného
kotouče.
• Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající
řezný kotouč přitlačením ze strany zastavit.
• Nepoužívejte řezné mazací kapaliny. Tyto
kapaliny se mohou vznítit nebo způsobit úraz
elektrickým proudem.
• Vždy se ujistěte, zda je obrobek bezpečně
upnutý.
• Používejte pouze řezné kotouče schválené
výrobcem. Nikdy nepoužívejte pilové kotouče
určené pro kotoučové pily nebo jakékoliv jiné
typy kotoučů opatřených ozubením.
10
• Max. přípustná rychlost řezného kotouče musí
být vždy rovna nebo vyšší než hodnota otáček
naprázdno uvedená na štítku nářadí.
• Nepoužívejte řezné kotouče, jejichž rozměry
neodpovídají údajům uvedených v technických
datech nářadí.
• Před použitím zajistěte, aby byl řezný kotouč
správně nasazen.
• V bezpečné poloze nechejte po dobu nejméně
30 sekund nářadí běžet naprázdno. Pokud se
vyskytnou značné vibrace nebo jiná závada,
vypněte nářadí a zjistěte, co je příčinou.
• Nepoužívejte řezné kotouče k bočnímu
broušení.
• Neprovádějte řezání betonu, cihel, dlaždic
nebo keramických materiálů.
• Neprovádějte řezání dřeva, plastů nebo
syntetických materiálů.
• Neprovádějte řezání materiálů z litiny.
• Nikdy neprovádějte řezání materiálů
z hořčíkových slitin.
• Neprovádějte řezání elektromateriálů pod
napětím.
• Používejte toto zařízení pouze na dobře
odvětrávaných místech. Nepoužívejte toto
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin, plynů
a prachu. Horké částečky vznikající při
broušení nebo jiskry od uhlíků motoru mohou
způsobit vznícení hořlavých materiálů.
• Při práci v prašném prostředí pravidelně
čistěte větrací štěrbiny. Pokud bude nutné
provést čištění větracích štěrbin, nezapomeňte
nářadí nejprve odpojit od elektrického přívodu.
• Nejsou-li řezné kotouče používány, musí být
uskladněny na suchém místě a musí být také
vhodně zabezpečeny, mimo dosah dětí.
• Používejte pouze dělicí řezné
kotouče o maximální síle 3,1 mm
a s maximálním průměrem
355 mm.
• Varování! Použití tohoto
nářadí může vytvářet prach s obsahem
chemikálií způsobujících rakovinu, vývojové
chyby novorozeňat nebo jiná poškození
při reprodukci. Vždy používejte schválený
respirátor.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
– typ řezaného materiálu
– typ řezného kotouče
– rychlost vedení řezu
K ochraně sluchu proveďte příslušná
opatření.
Zbytková rizika
• Při práci s tímto nářadím hrozí následující
rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
– poranění způsobená roztržením řezného
kotouče.
• Tato rizika jsou nejvíce patrná zejména:
– v celém rozsahu pracovních operací
– v blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
• Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být
vyloučena jistá zbytková rizika. Tato rizika jsou
následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
pohybujícího se řezného kotouče.
– Riziko poranění při výměně řezného
kotouče.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Průměr vrtání kotouče
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (34), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Dělicí kotoučová pila
1 Řezný kotouč
1 Šestihranný klíč
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše dělicí kotoučová pila D28700 je určena
k řezání ocelových materiálů s různými tvary
průřezů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Dělicí kotoučová pila D28700 je elektrické nářadí
určené pro profesionály.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
1 Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2 Provozní rukojeť
3 Přepravní rukojeť
4 Ochranný kryt
5 Řezný kotouč
6 Zámek hřídele
7 Upínací svorka materiálu
8 Vodítko
9 Montážní otvory k upevnění pily
10 Řezná stolice
11 Odchylovač jisker
12 Hloubkový doraz
13 Čep zámku spodní polohy
14 Šestihranný klíč
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
11
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 61029; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: 115 V modely by měly
být provozovány s bezpečnostním
oddělovacím transformátorem
s uzemněnou přepážkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm²;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Připojení nářadí k elektrické síti
Použitý napájecí přívod k tomuto nářadí musí být
vybaven 16 A přerušovací pojistkou s časovou
prodlevou.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy
napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího
napětí může být ovlivněna funkce ostatních
zařízení.
Je-li impedance napájecího zdroje nižší než
0,25 Ω, je nepravděpodobné, že bude docházet
k rušení.
12
Montáž a seřízení
Před zahájením montáže nebo
seřizování vždy odpojte nářadí od sítě.
Upevnění pily na pracovní stůl (obr. A)
Otvory (9) v základně pily slouží k upevnění pily
k pracovnímu stolu.
Sejmutí a nasazení řezného kotouče (obr. B1
- B3)
• Rameno pily nastavte do klidové polohy
a uchopením za přehyb (15) přesuňte
ochranný kryt (4) vzad. Ochranný kryt
ponechejte stažený zpět (obr. B1).
• Stiskněte a přidržte zámek hřídele (6)
(obr. B2).
• Řezným kotoučem (5) otáčejte až do jeho
zajištění.
• Pomocí šestihranného klíče (14) otáčením
proti směru chodu hodinových ručiček sejměte
šroub (16), poté plochou podložku (17)
a přídržnou přírubu (18) (obr. B2).
• Zkontrolujte, zda je v přírubě (20) umístěna
rozpěrná vložka (19).
• Řezný kotouč (5) vyměňte. Ujistěte se, zda je
řezný kotouč nasazen na rozpěrné vložce (19)
a zda se otáčí správným směrem.
• Řezný kotouč zajistěte pomocí přídržné
příruby (18), ploché podložky (17) a šroubu
(16).
• Ochranný kryt stáhněte nazpět dolů a uvolněte
zámek hřídele (6).
• Podle potřeby upravte hloubku řezu (obr. B3).
Nastavení hloubky řezu (obr. B3)
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby
vyhovovala různému stupni opotřebení řezného
kotouče.
• Proveďte zkoušku s vypnutou pilou
a zkontrolujte vůli.
• Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
• Pojistnou matici (21) povolte o několik otáček.
• Přitahováním a povolováním šroubu
hloubkového dorazu (12) nastavte
požadovanou hloubku řezu.
• Pojistnou matici (21) přitáhněte.
Při výměně řezného kotouče nastavte
hloubkovou zarážku vždy do výchozí
polohy.
Upínání obrobku (obr. A a C1 - C4)
Vaše pila je vybavena upínací svorkou materiálu
(6) (obr. A).
• Páčku (22) vytáhněte směrem k rukojeti (23)
(obr. C1).
• Upínací tyč (24) přitlačte dopředu tak, aby se
čelist (25) téměř dotýkala obrobku.
• Páčku (22) přitlačte dopředu směrem k čelisti
(25) tak, aby zapadla k upínací tyči (24).
• Otáčením rukojetí (23) ve směru chodu
hodinových ručiček obrobek pevně upněte.
• Pokud chcete obrobek uvolnit, otáčejte
rukojetí (23) proti směru chodu hodinových
ručiček.
VAROVÁNÍ:
• Kapacitu řezu zvýšíte vložením
distanční podložky (26) pod obrobek
(27). Distanční podložka by měla být
o něco užší jak obrobek (obr. C2).
• Dlouhé obrobky podepřete kouskem
dřeva (28) (obr. C3). Odřezávanou
část (27) nepodepírejte.
Funkce rychlého posuvu (obr. C1)
Svorka je vybavena funkcí rychloposuvu.
• Svorku uvolníte tak, že rukojetí (23) otočíte
proti směru chodu hodinových ručiček jednu
nebo dvě otáčky a páčku (22) vytáhnete
směrem k rukojeti (23).
Nastavení upínací polohy (obr. C4)
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby
vyhovovala použitému řeznému kotouči.
• Pomocí šestihranného klíče (14) uvolněte
a vyjměte zajišťovací šrouby vodítka (29).
• Vodítko (8) podle potřeby přesuňte.
• Zajišťovací šrouby vodítka (29) našroubujte
zpět a dotáhněte je tak, aby bylo vodítko (8)
ve své poloze zajištěno.
Nastavení úhlu řezu (obr. D)
Nářadí může být používáno s úhlem řezu až 45°.
• Vodítko (8) uvolníte povolením jeho
zajišťovacích šroubů (29).
• Vodítko (8) nastavte na požadovaný úhel.
Nastavení úhlu lze odečítat na měřítku (30).
• Vodítko (8) zajistíte utažením jeho
zajišťovacích šroubů (29).
Kontrola a seřízení měřítka úhlových řezů
(obr. A a D)
• Vodítko (8) uvolníte povolením jeho
zajišťovacích šroubů (29) (obr. D).
• Rameno spusťte dolů a v této poloze jej
zajistěte pomocí čepu zámku spodní polohy
(13) (obr. A).
• Mezi vodítko (8) a levou stranu řezného
kotouče umístěte úhelník (31) tak, aby
bylo dosaženo přesné polohy 90° (obr. D).
Srovnejte značku 0° na měřítku (30) se
značkou na stole (31).
• Vodítko (8) zajistíte utažením jeho
zajišťovacích šroubů (29).
• Vytáhněte ven čep zámku spodní polohy
(13) a vraťte rameno do horní klidové polohy
(obr. A).
Nastavení odchylovače jisker (obr. E)
• Povolte šroub (33).
• Odchylovač jisker (11) nastavte do vhodné
pozice.
• Přitáhněte šroub (33).
Před použitím
• Nasaďte vhodný řezný kotouč. Silně
opotřebené kotouče nepoužívejte. Maximální
provozní otáčky pily nesmí překročit maximální
povolené otáčky řezného kotouče.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
• Obrobek si upněte.
• Vždy správně nastavte odchylovač jisker.
POUŽITÍ
Pokyny pro obsluhu
• Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
• Na nářadí příliš netlačte.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte jej
několik minut v chodu naprázdno.
13
Správná poloha rukou (obr. F)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (35) a druhou rukou vedli
obrobek.
Provedení řezu (obr. A)
• Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko
(8) a pomocí upínací svorky materiálu (7) jej
zajistěte.
• Zapněte pilu a pomalu tlačte provozní rukojeť
(2) dolů tak, aby došlo k přeřezání obrobku.
Před zahájením řezání počkejte, dokud motor
pily nedosáhne maximálních otáček.
• Nechejte kotouč řezat volně. Nepoužívejte
nadměrnou sílu.
• Po ukončení řezu vypněte pilu a rameno
zdvihněte do horní klidové polohy.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Hlavní spínač (1) je umístěn na provozní rukojeti
(2).
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte hlavní
spínač (1).
• V průběhu řezání držte hlavní spínač stisknut.
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
Nevypínejte a nezapínejte nářadí, je-li
v záběru.
Neprovádějte broušení hořčíkových
slitin.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Přeprava (obr. A)
Nářadí je vybaveno čepem zámku spodní polohy
(13), pomocí kterého lze pro přepravu rameno
pily zajistit v uzavřené spodní poloze.
14
• Ochranný kryt (4) spusťte dolů na řeznou
stolici (10) a v této poloze zasunutím čepu
zámku spodní polohy (13) pilu zajistěte.
• Nářadí přenášejte uchopením za přepravní
rukojeť (3).
• Nářadí připravíte do provozní polohy stlačením
provozní rukojeti mírně dolů a vytažením čepu
zámku spodní polohy (13).
Údržba
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a kryt nářadí
pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00240971 - 18-07-2014
15
DVOURUČNÍ PILA 1
©
D28700
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising