DW099 | DeWalt DW099 LASER instruction manual

DW099
1
Dansk
8
Deutsch
14
English
21
Español
27
Français
34
Italiano
40
Nederlands
47
Norsk
54
Português
60
Suomi
66
Svenska
72
Türkçe
78
EÏÏËÓÈη
85
Copyright DEWALT
2
1
6
5
2
7
4
3
A
6
8
B
3
5
11
12
9
7
10
C
D
4
12
5
5
E
F
5
15
15
13
16
16
13
17
14
G2
G1
18
21
H1
6
20
20
19
19
H2
22
21
20
H3
7
DANSK
MULTIPUNKTSLASER DW099
Tillykke!
EU-overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Spænding
Batteristørrelse
Laserkraft
Laserklasse
Bølgelængde
Beskyttelsesklasse
Driftstemperatur
Gevindhul
Vægt
V
mW
nm
°C
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
DEWALT erklærer, at disse el-værktøjer er
konstrueret i henhold til: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
For yderligere information bedes du kontakte
DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugsanvisningen.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende symboler anvendes i denne vejledning:
Angiver fare for personskade,
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens anvisninger ikke
følges.
Brandfare.
8
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug. Se også
brugsanvisningen på maskinen der skal bruges
med værktøjet.
Gem brugsanvisningen til senere opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsbænke indbyder til
skader.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for fugtighed. Sørg for en
god belysning over arbejdsområdet. Anvend ikke
værktøjet i nærheden af let antændelige væsker
eller gasser.
3 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe).
Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes
metalspåner osv.) kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Brug det rigtige værktøj
Det er beskrevet i denne brugsanvisning, hvilke
formål værktøjet er beregnet til. Tving ikke
elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til
kraftigere værktøj. Værktøjet gør arbejdet bedst
ved den hastighed, som det er beregnet til.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
6 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest.
Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et autoriseret serviceværksted,
hvis den er beskadiget. Hold alle kontroller tørre,
rene og fri for olie og fedt.
7 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
8 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Check de bevægelige dele for
skæv indstilling og sammenbrændinger, brud på
dele samt alt andet, der kan påvirke værktøjets
funktion. En sikkerhedsanordning eller en anden
del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Værktøjet må ikke benyttes, hvis afbryderen er
beskadiget. Afbryderen skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
9 Fjern batterierne
Afmonter batterierne fra værktøjet, når det ikke er
i brug, inden service og ved udskiftning af
tilbehør.
10 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batterier
• Forsøg ikke at genoplade batterierne.
• Undgå at åbne eller ødelægge batterierne af
nogen som helst grund.
• Udsæt ikke batterierne for vand.
• Udsæt ikke batterierne for ild.
• Opbevar ikke batterier på steder hvor
temperaturen kan overstige 40 °C.
• Brug kun batterier i den korrekte størrelse.
Bland ikke gamle batterier med nye, når du
udskifter batterierne.
• Under ekstreme forhold kan batterierne lække.
Gør som beskrevet i det følgende, når du
bemærker, at der lækker væske ud:
- Tør væsken omhyggeligt af med en klud.
9
DANSK
Undgå at den kommer i berøring med hud eller
øjne. Slug ikke væsken.
- I tilfælde af at væsken kommer i berøring med
hud eller øjne, skal den skylles af, i mindst
10 minutter. Kontakt en læge.
Brandfare! Undgå kortslutning af
kontakter til et fjernet batteri.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for lasere
• Denne laser overholder klasse 2 betingelser
i henhold til EN 60825-1:1994+A11. Laserdioden
må ikke udskiftes med en anden type.
Hvis laseren er beskadiget, skal den repareres af
en godkendt reparatør.
• Brug ikke laseren til andet formål end projicering
af laserlinier.
Øjet må ikke udsættes for strålen fra en klasse 2 laser
i mere end 0,25 sekunder. Øjenlågsreflekserne giver
normalt den nødvendige beskyttelse af øjnene.
I afstande på over 1 m opfylder laseren
betingelserne for lasere klasse 1, og den anses
derfor for fuldstændig sikker.
• Man må aldrig se direkte ind i laserstrålen.
• Se ikke på laserstrålen gennem optisk værktøj.
• Opsæt ikke værktøjet på et sted, hvor
laserstrålen kan ramme personer i hovedhøjde.
• Børn må ikke komme i kontakt med laseren.
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Læs brugsanvisningen før brugen
Laser-advarsel
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Multipunktslaser
1 Brugervejledning
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Multipunktslaseren DW099 er designet til at projicere
laserpunkter som hjælpemiddel for professionelle.
Værktøjet kan bruges både inde og ude til vandret
(vater), og lodret (i lod) og kvadratjustering.
Anvendelsesområderne går fra nivellering og måling
til fliselægning og landskabsmåling.
1 Afbryder
2 Laservindue (laserstråle op)
3 Laservindue (front-laserstråle)
4 Laservindue (kvadrat-laserstråle)
5 Libelle
6 Batterirum
7 Nivelleringsplade
Samling og justering
Udskiftning af batterier (fig. B)
Tilbehøret bruger batterier af typen LR6 (AA).
• Åbn batterirumsdækslet (6).
• Udskift batterierne (8). Sørg for at anbringe de
nye batterier som vist.
• Luk batterirumsdækslet.
Udskift altid hele sættet, når du skifter
batterier. Bland ikke gamle batterier med
nye. Brug helst alkalinebatterier.
Opsætning af værktøjet (fig. C)
Værktøjet er forsynet med en magnet (9), der holder
det fast på nivelleringspladen.
• Juster værktøjet efter skinnerne på pladen (7).
• Hold værktøjet fast mod pladen.
• Sørg for, at rillen (10) passer i gevindhullet (11).
• Anbring enheden på en relativt jævn og vandret
overflade.
• Fjern værktøjet ved at trække det væk fra pladen.
Nivellering af værktøjet (fig. C)
• Aflæs libellerne (5) for at kontrollere, at værktøjet
er vandret.
• Indstil på følgende måde:
• Drej libellejusteringsknapperne (12), til værktøjet
er vandret.
Justering af laserpunktet (fig. D)
• Justér laserpunktet på begge laserstrålerne med
positionsmarkeringen. Flyt værktøjet efter behov.
10
DANSK
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Markér altid laserpunkternes centrum.
• Sørg for, at værktøjet er sat sikkert op.
• Ekstreme temperaturændringer medfører
bevægelser af de indre dele, hvilket kan påvirke
værktøjets præcision. Kontroller regelmæssigt
nøjagtigheden, hvis værktøjet bruges under
sådanne omstændigheder.
Tænd og sluk (fig. A)
• Tryk på afbryderen (1) for at tænde værktøjet.
• Sluk værktøjet ved at trykke på afbryderen (1) igen.
Overførsel af en positionsmarkering
Værktøjet danner tre laserpunkter i både vandret og
lodret retning for at overføre et markering.
• Brug den ene stråle til at lokalisere markeringen,
og overfør det ved hjælp af de andre laserstråler.
Anvendelse af værktøjet som vaterpas (fig. E)
Værktøjet kan også bruges som vaterpas til både
vertikal og horisontal niveaumåling.
• Til vertikal nivellering anbringes værktøjet oprejst
op mod det objekt, der skal nivelleres.
• Til horisontal nivellering anbringes værktøjet på
det objekt, der skal nivelleres.
• Aflæs libellerne (5) for at kontrollere, at objektet er
vandret.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Feltkalibreringscheck (fig. F - H)
Feltkalibreringscheck skal udføres sikkert og præcist,
for at der kan gives en korrekt diagnose. Når en fejl
registreres, skal værktøjet undersøges af en
godkendt reparatør.
Forholdene i området er indikative for de
resultater der præsenteres. Hvis praksis
afviger fra disse forhold, skal målingerne
justeres derefter.
Lodret check (fig. F)
• Anbring værktøjet på gulvet i et område, der er
parallelt med en horisontal overflade på mindst
8 meters højde.
• Lav en markering på gulvet.
• Niveller værktøjet efter behov.
• Tænd for værktøjet.
• Indstil op-laserstrålen efter gulvmarkeringen.
• Markér laserpunktets centrum på loftet.
• Sluk for værktøjet, og drej det 180°.
• Tænd for værktøjet, justér laserstrålen efter
gulvmarkeringen, nivellér værktøjet, og markér
endnu en gang laserpunktets centrum på loftet.
Sluk for værktøjet.
• Mål forskellen mellem markeringerne.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er 6,5 mm
eller derunder, er værktøjet korrekt kalibreret.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er større
end 6,5 mm, skal værktøjet efterses.
Vandret check (fig. F)
• Anbring værktøjet i et område mellem to lodrette
overflader, der er mindst 7 m fra hinanden.
Placér værktøjet, så det peger frem-og-tilbage
mod de lodrette overflader.
• Anbring værktøjet ca. 8 cm fra væggen målt fra
værktøjsfronten. Nivellér værktøjet efter behov.
Markér centrum af op-laservinduet (13) på gulvet.
• Tænd for værktøjet.
• Markér centrum af front-laserpunktet (14) på
væggen.
• Sluk for værktøjet, og drej det 180°.
Indstil op-laservinduet efter gulvmarkeringen (13).
Nivellér værktøjet efter behov.
• Tænd for værktøjet. Markér centrum af frontlaserpunktet (15) på den modsatte væg.
Sluk for værktøjet.
• Flyt værktøjet i en lige linje til den modsatte væg.
• Anbring værktøjet ca. 8 cm fra den modsatte
væg målt fra værktøjsfronten. Nivellér værktøjet
efter behov. Markér centrum af op-laservinduet
(16) på gulvet.
• Tænd for værktøjet. Indstil front-laserstrålen efter
vægmarkeringen (15).
11
DANSK
• Sluk for værktøjet, og drej det 180°. Indstil oplaservinduet efter gulvmarkeringen (16).
Nivellér værktøjet efter behov.
• Tænd for værktøjet. Markér centrum af frontlaserpunktet (17) på den første væg.
Sluk for værktøjet.
• Mål den lodrette forskel mellem markeringerne
(14 & 17).
• Hvis forskellen mellem markeringerne er 4 mm
eller derunder, er værktøjet korrekt kalibreret.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er større
end 4 mm, skal værktøjet efterses.
Kvadratvinkelcheck (fig. H1 - H3)
• Anbring værktøjet i et område mindst 10 m x 5 m.
Placér værktøjet, så det peger frem-og-tilbage
mod de korte vægge.
• Anbring værktøjet ca. 10 cm fra væggen målt fra
værktøjsfronten. Nivellér værktøjet efter behov.
Markér centrum af op-laservinduet (18) på gulvet.
• Tænd for værktøjet. Markér centrum af frontlaserpunktet (19) på den modsatte korte væg.
• Lokalisér placeringen af front-laserstrålen halvvejs
mellem de korte vægge ved hjælp af et mål.
Markér dette punkt (20) på gulvet.
Sluk for værktøjet.
• Flyt værktøjet i en lige linje til gulvmarkeringen (20).
• Indstil op-laservinduet efter gulvmarkeringen (20).
Nivellér værktøjet efter behov.
• Tænd for værktøjet. Indstil front-laserstrålen efter
vægmarkeringen (19).
• Markér centrum af kvadrat-laserpunktet (21) på
den lange væg.
• Sluk for værktøjet, og drej det 90° med uret.
• Indstil op-laservinduet efter gulvmarkeringen (20).
Nivellér værktøjet efter behov.
• Tænd for værktøjet. Indstil front-laserstrålen efter
vægmarkeringen (21).
• Lokalisér placeringen af kvadrat-laserstrålen
parallelt med startpunktet (18) på den korte væg
ved hjælp af et mål. Markér dette punkt (22) på
gulvet. Sluk for værktøjet.
• Mål forskellen mellem markeringerne (18 & 22).
• Hvis forskellen mellem markeringerne er 9 mm
eller derunder, er værktøjet korrekt kalibreret.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er større
end 9 mm, skal værktøjet efterses.
12
Rengøring
• Fjern batterierne, før værktøjet rengøres.
• Rens regelmæssigt kabinettet med en blød klud.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling
af elektriske husholdningsprodukter på kommunale
lossepladser eller hos en forhandler, når du køber et
nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af
DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på den
adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DeWalt serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
DANSK
GARANTI
Batterier
• Tænk på miljøbeskyttelsen, når du kasserer
batterierne. Tjek hos de lokale myndigheder,
at du skaffer de brugte batterier af vejen på en
miljøsikker måde.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren
inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com
13
DEUTSCH
MEHRPUNKTLASER DW099
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Batteriegröße
Laserleistung
Laserklasse
Wellenlänge
Schutzklasse
Betriebstemperatur
Aufnahmegewinde
Gewicht
DW099
(Volt) 4,5
3 x LR6 (AA)
(mW) < 1
II
(nm) 630 ~ 680
IP53
°C -10 - +45
M6 x 20
(kg) 0,82
EG-Konformitätserklärung
DW099
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
konstruiert wurden gemäß: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Feuergefahr
14
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch,
bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Siehe auch die Anleiting der Maschine, mit der
dieses Elektrowerkzeug eingesetzt wird.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahr führen.
6 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel.
Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und das
Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung
von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer
Beschädigung. Halten Sie alle Schalter trocken,
sauber und frei von Öl und Fett.
7 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
8 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen,
um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile
und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter
müssen durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
9 Entfernen der Batterien
Entnehmen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
10 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherungsanweisungen
für Batterien
• Versuchen Sie nie, Haushaltsbatterien zu laden.
• Versuchen Sie auf keinen Fall, Batterien zu öffnen
oder zu zerbrechen.
• Setzen Sie Batterien keiner Nässe aus.
15
DEUTSCH
• Setzen Sie Batterien keinem Feuer aus.
• Bewahren Sie Batterien nicht an einem Ort auf,
wo die Temperatur 40 °C überschreiten kann.
• Verwenden Sie ausschließlich Batterien der
richtigen Größe. Verwenden Sie bei der Erneuerung von Batterien keine alten Batterien zusammen mit neuen.
• Unter extremen Einsatzbedingungen kann
Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten.
Wenn sich Flüssigkeit auf der Batterie befindet,
gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wischen Sie die Flüssigkeit mit Hilfe eines
Tuches vorsichtig von der Batterie. Vermeiden
Sie eine Berührung mit der Haut oder den
Augen. Verschlucken Sie keine Batterien.
- Falls die Flüssigkeit doch mit der Haut oder
den Augen in Berührung kommen sollte,
spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit
klarem, fließendem Wasser. Wenden Sie sich
an einen Arzt.
Feuergefahr! Vermeiden Sie ein Kurzschließen der Anschlüsse einer nicht im
Gerät befindlichen Batterie.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Laser
• Dieser Laser entspricht der Klasse 2 nach
EN 60825-1:1994+A11. Tauschen Sie die
Laserdiode nicht gegen einen anderen Typ aus.
Lassen Sie einen defekten Laser von einer
Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Verwenden Sie den Laser ausschließlich für das
Projizieren von Laserlinien.
Sollte das Auge dem Strahl eines Klasse-2-Lasers
ausgesetzt werden, so gilt dies für maximal 0,25 Sekunden als unschädlich. Die Reflexe der Augenlider
stellen im allgemeinen einen ausreichenden Schutz
dar. Bei Abständen über 1 m entspricht der Laser
der Klasse 1 und gilt somit als völlig sicher.
• Schauen Sie niemals direkt bzw. absichtlich in
den Laserstrahl.
• Verwenden Sie keine optischen Geräte, um den
Laserstrahl betrachten.
• Stellen Sie das Werkzeug nicht in einer solchen
Lage auf, daß der Laserstrahl Personen auf
Kopfhöhe kreuzen kann.
• Sorgen Sie dafür, daß Kinder den Laser nicht
berühren.
16
Schilder auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Laser-Warnung
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Mehrpunktlaser
1 Bedienungsanleitung
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Der Mehrpunktlaser DW099 wurde zur Projektion
von Laserpunkten bei Profi-Einsätzen entwickelt.
Das Werkzeug kann in geschlossenen Räumen und
im Freien verwendet werden, um horizontale
(ebene), vertikale (lotrechte) und rechtwinklige
Ausrichtungen durchzuführen. Das Einsatzgebiet
reicht von Nivellierungs- und Begradigungsaufgaben
bis hin zur Verlegung von Fliesen und Landschaftsgestaltung.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Laseröffnung (nach oben gerichteter Laserstrahl)
3 Laseröffnung (nach vorne gerichteter Laserstrahl)
4 Laseröffnung (rechtwinkliger Laserstrahl)
5 Luftblase
6 Batteriefach
7 Nivellierplatte
Zusammenbauen und Einstellen
Erneuerung der Batterien (Abb. B)
Im Anbaugerät werden Batterien des Typs LR6 (AA)
verwendet.
• Öffnen Sie den Batteriefachdeckel (6).
• Erneuern Sie die Batterien (8). Vergewissern Sie
sich, daß die neuen Batterien wie angegeben
eingesetzt werden.
• Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
DEUTSCH
Bei der Erneuerung von Batterien immer
den kompletten Satz erneuern. Verwenden Sie keine alten Batterien zusammen
mit neuen. Verwenden Sie vorzugsweise
Alkalibatterien.
Aufstellung des Werkzeugs (Abb. C)
Das Werkzeug hat einen Magneten (9), um es an der
Nivellierplatte zu halten.
• Richten Sie das Werkzeug mit den Steifen auf
der Platte (7) aus.
• Haften Sie das Werkzeug auf die Platte.
• Vergewissern Sie sich, daß sich die Kerbe (10) in
der Aufnahme (11) befindet.
• Stellen Sie die Einheit auf eine relativ glatte und
ebene Fläche.
• Um das Werkzeug zu entfernen, ziehen Sie es
von der Platte.
Nivellieren des Werkzeugs (Abb. C)
• Schauen Sie auf die Wasserwaagen (5), um zu
überprüfen, ob das Werkzeug eben ist.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Ebenheitseinstellknöpfe (12),
bis das Werkzeug eben ist.
Ausrichten des Laserpunkts (Abb. D)
• Richten Sie den Laserpunkt einer der Laserstrahlen auf die Positionsmarke aus. Bewegen Sie das
Werkzeug in die erforderliche Richtung.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Markieren Sie immer die Mitte der Laserpunkte.
• Achten Sie darauf, daß das Werkzeug sicher
aufgestellt wurde.
• Extreme Temperaturänderungen können eine
Bewegung der internen Teile bewirken und die
Genauigkeit des Werkzeugs beeinträchtigen.
Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit, falls
Sie das Werkzeug unter derartigen Umständen
verwenden.
• Zum Ausschalten drücken Sie nochmals auf den
Ein-/Ausschalter (1).
Übertragung einer Positionsmarke
Das Werkzeug erzeugt drei Laserpunkte in horizontaler sowie in vertikaler Richtung, um eine Marke zu
übertragen.
• Verwenden Sie den einen Strahl, um die Marke
zu lokalisieren und unter Verwendung der
anderen Laserstrahlen zu übertragen.
Verwendung des Werkzeugs als Wasserwaage
(Abb. E)
Das Werkzeug kann auch als Wasserwaage
verwendet werden, um vertikale sowie horizontale
Ebenheitsmessungen durchzuführen.
• Halten Sie das Werkzeug für ein vertikales
Nivellieren in aufrechter Stellung gegen den zu
nivellierenden Gegenstand.
• Halten Sie für ein horizontales Nivellieren das
Werkzeug auf den zu nivellierenden Gegenstand.
• Schauen Sie auf die Wasserwaagen (5), um zu
überprüfen, ob der Gegenstand eben ist.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Vor-Ort-Kalibrierungstest (Abb. F - H)
Die Vor-Ort-Kalibrierung muß sorgfältig und genau
durchgeführt werden, um richtige Diagnosen durchführen zu können. Wird ein Fehler festgestellt, lassen
Sie das Werkzeug von einer qualifizierten Fachwerkstatt reparieren.
Der Zustand der Fläche spiegelt sich in
den gezeigten Ergebnissen. Wird dieser
Zustand in der Praxis nicht erzielt, so
müssen die Messungen entsprechend
justiert werden.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie
auf den Ein-/Ausschalter (1).
17
DEUTSCH
Überprüfung auf Lotrechtigkeit (Abb. F)
• Stellen Sie das Werkzeug auf den Boden in einen
Bereich, der sich parallel zu einer horizontalen
Fläche von mindestens 8 m Höhe befindet.
• Markieren Sie den Boden.
• Nivellieren Sie das Werkzeug wie erforderlich.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Richten Sie den nach oben gerichteten Laserstrahl mit der Bodenmarke aus.
• Markieren Sie die Mitte des Laserpunkts an der
Decke.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und drehen Sie
es um 180°.
• Schalten Sie das Werkzeug ein, richten Sie den
Laserstrahl mit der Bodenmarke aus, nivellieren
Sie das Werkzeug, und markieren Sie noch
einmal die Mitte des Laserpunkts an der Decke.
Schalten Sie das Werkzeug aus.
• Messen Sie den Unterschied zwischen den
Marken.
• Ist der Unterschied zwischen den Marken 6,5 mm
oder kleiner, so ist das Werkzeug richtig kalibriert.
• Ist der Unterschied zwischen den Marken größer
als 6,5 mm, so muß das Werkzeug repariert
werden.
• Bewegen Sie das Werkzeug in einer geraden
Linie auf die gegenüberliegende Wand zu.
• Stellen Sie das Werkzeug ca. 8 cm von der
gegenüberliegenden Wand entfernt auf, wobei ab
Werkzeugvorderseite gemessen werden muß.
Nivellieren Sie das Werkzeug wie erforderlich.
Markieren Sie die Mitte des nach oben
gerichteten Laserpunkts (16) auf dem Boden.
• Schalten Sie das Werkzeug ein. Richten Sie den
nach vorne gerichteten Laserstrahl mit der
Wandmarke (15) aus.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und drehen Sie
es um 180°. Richten Sie die nach oben gerichtete Laseröffnung mit der Bodenmarke (16) aus.
Nivellieren Sie das Werkzeug wie erforderlich.
• Schalten Sie das Werkzeug ein. Markieren Sie
die Mitte des nach vorne gerichteten Laserpunkts
(17) auf der ersten Wand. Schalten Sie das
Werkzeug aus.
• Messen Sie den vertikalen Unterschied zwischen
den Marken (14 & 17).
• Ist der Unterschied zwischen den Marken 4 mm
oder kleiner, so ist das Werkzeug richtig kalibriert.
• Ist der Unterschied zwischen den Marken größer
als 4 mm, so muß das Werkzeug repariert werden.
Überprüfung auf Ebenheit (Abb. G1 & G2)
• Stellen Sie das Werkzeug in einem Bereich
zwischen zwei vertikalen Oberflächen auf, die
mindestens 7 m auseinander liegen. Stellen Sie
das Werkzeug so auf, daß es von vorne nach
hinten auf die senkrechten Flächen gerichtet ist.
• Stellen Sie das Werkzeug ca. 8 cm von der
Wand entfernt auf, wobei ab Werkzeugvorderseite gemessen werden muß. Nivellieren Sie das
Werkzeug wie erforderlich. Markieren Sie die
Mitte des nach oben gerichteten Laserpunkts
(13) auf dem Boden.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Markieren Sie die Mitte des nach vorne gerichteten Laserpunkts (14) auf der Wand.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und drehen Sie
es um 180°. Richten Sie die nach oben gerichtete Laseröffnung mit der Bodenmarke (13) aus.
Nivellieren Sie das Werkzeug wie erforderlich.
• Schalten Sie das Werkzeug ein. Markieren Sie
die Mitte des nach vorne gerichteten Laserpunkts
(15) auf der gegenüberliegenden Wand. Schalten
Sie das Werkzeug aus.
Überprüfung auf Rechtwinkligkeit (Abb. H1 - H3)
• Stellen Sie das Werkzeug auf einer Fläche von
mindesten 10 m mal 5 m auf. Positionieren Sie
das Werkzeug so, daß es von vorne nach hinten
auf die kurzen Wände gerichtet ist.
• Stellen Sie das Werkzeug ca. 10 cm von der
Wand entfernt auf, wobei ab Werkzeugvorderseite gemessen werden muß. Nivellieren Sie das
Werkzeug wie erforderlich. Markieren Sie die
Mitte des nach oben gerichteten Laserpunkts
(18) auf dem Boden.
• Schalten Sie das Werkzeug ein. Markieren Sie
die Mitte des nach vorne gerichteten Laserpunkts
(19) auf der gegenüberliegenden kurzen Wand.
• Lokalisieren Sie mit einem Ziel die Position des
nach vorne gerichteten Laserstrahls halb
zwischen den kurzen Wänden. Markieren Sie
diesen Punkt (20) auf dem Boden. Schalten Sie
das Werkzeug aus.
• Bewegen Sie das Werkzeug in einer geraden
Linie auf die Bodenmarke (20) zu.
• Richten Sie die nach oben gerichtete Laseröffnung mit der Bodenmarke (20) aus.
18
DEUTSCH
Nivellieren Sie das Werkzeug wie erforderlich.
• Schalten Sie das Werkzeug ein. Richten Sie den
nach vorne gerichteten Laserstrahl mit der
Wandmarke (19) aus.
• Markieren Sie die Mitte des rechtwinkligen
Laserpunkts (21) auf der langen Wand.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und drehen Sie
es um 90° im Uhrzeigersinn.
• Richten Sie die nach oben gerichtete Laseröffnung mit der Bodenmarke (20) aus.
Nivellieren Sie das Werkzeug wie erforderlich.
• Schalten Sie das Werkzeug ein. Richten Sie den
nach vorne gerichteten Laserstrahl mit der
Wandmarke (21) aus.
• Lokalisieren Sie mit einem Ziel die Position des
rechtwinkligen Laserstrahls parallel zum Anfangspunkt (18) an der kurzen Wand. Markieren Sie
diesen Punkt (22) auf dem Boden. Schalten Sie
das Werkzeug aus.
• Messen Sie den Unterschied zwischen den
Marken (18 & 22).
• Ist der Unterschied zwischen den Marken 9 mm
oder kleiner, so ist das Werkzeug richtig kalibriert.
• Ist der Unterschied zwischen den Marken größer
als 9 mm, so muß das Werkzeug repariert
werden.
Reinigung
• Nehmen Sie vor der Reinigung die Batterien aus
dem Werkzeug.
• Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem
weichen Lappen.
Umweltschutz
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung recycelter Materialien schont
die Umwelt und verringert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen oder
seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue
Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen
Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu
einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller
Kundendienststellen von DEWALT sowie der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden unter:
www.2helpU.com
Batterien
• Denken Sie bei der Entsorgung von Batterien an
den Umweltschutz. Wenden Sie sich zwecks
einer umweltfreundlichen Entsorgung an die
lokalen Behörden.
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
19
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die
Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com
20
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
ENGLISH
MULTI-DOT LASER DW099
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
Battery size
Laser power
Laser class
Wavelength
Protection class
Operating temperature
Receptacle thread
Weight
V
mW
nm
°C
kg
DW099
4.5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0.82
DW099
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Fire hazard.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
21
ENGLISH
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool. Also refer to the manual of any power
tool that will be used with this tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose power tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use power tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
6 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Keep all
controls dry, clean and free from oil and grease.
22
7 Store idle tools
When not in use, power tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
8 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment
and seizure of moving parts, breakage of parts
and any other conditions that may affect its
operation. Have damaged guards or other
defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
9 Remove the batteries
Remove the batteries when not in use,
before servicing and when changing accessories.
10 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This power tool is in accordance with the relevant
safety regulations. To avoid danger, electric
appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional safety instructions for batteries
• Do not attempt to recharge batteries.
• Do not open or mutilate batteries for any reason.
• Do not expose batteries to water.
• Do not expose batteries to fire.
• Do not attempt to recharge batteries.
• Do not store batteries in locations where the
temperature may exceed 40 °C.
• Use only the correct size of batteries. When
replacing, do not mix old batteries with new ones.
• Under extreme conditions, battery leakage may
occur. When you notice liquid leaking out,
proceed as follows:
- Carefully wipe the liquid off using a cloth.
Avoid skin or eye contact. Do not swallow.
- In case of skin or eye contact, rinse the liquid
off with clean flowing water for at least
10 minutes and contact a doctor.
Fire hazard! Avoid short-circuiting the
contacts of a removed battery.
ENGLISH
Additional safety instructions for lasers
• This laser complies with class 2 according to
EN 60825-1:1994+A11. Do not replace a laser
diode with a different type. If damaged, have the
laser repaired by an authorised repair agent.
• Do not use the laser for any purpose other than
projecting laser lines.
An exposure of the eye to the beam of a class 2 laser
is considered safe for a maximum of 0.25 seconds.
Eyelid reflexes will normally provide adequate
protection. At distances over 1 m, the laser complies
with class 1 and thus is considered completely safe.
• Never look into the laser beam directly and
intentionally.
• Do not use optical tools to view the laser beam.
• Do not set up the tool at a position where the
laser beam can cross any person at head height.
• Do not let children come in contact with the laser.
Labels on tool
The following pictographs are shown on the tool:
Read the instruction manual before use
Laser warning
Package contents
The package contains:
1 Multi-dot laser
1 Instruction manual
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
The multi-dot laser DW099 has been designed to
project laser dots to aid in professional applications.
The tool can be used both indoor and outdoor for
horizontal (level), vertical (plumb) and square
alignment. The applications range from levelling and
grading to tile laying and landscaping.
1 On/off switch
2 Laser aperture (up laser beam)
3 Laser aperture (front laser beam)
4 Laser aperture (square laser beam)
5 Air level
6 Battery compartment
7 Levelling plate
Assembly and adjustment
Replacing batteries (fig. B)
The attachment uses batteries of type LR6 (AA).
• Open the battery compartment cover (6).
• Replace the batteries (8). Make sure the new
batteries are placed as indicated.
• Close the battery compartment cover.
When replacing batteries, always replace
the complete set. Do not mix old
batteries with new ones. Preferably use
alkaline batteries.
Setting up the tool (fig. C)
The tool has a magnet (9) to hold it to the levelling
plate.
• Align the tool with the strips on the plate (7).
• Cling the tool to the plate.
• Make sure the notch (10) is located in the
receptacle (11).
• Place the unit on a relatively smooth and level
surface.
• To remove the tool pull the tool from the plate.
Levelling the tool (fig. C)
• Read the air levels (5) to check whether the tool
is level.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the level adjustment knobs (12) until the tool
is level.
Aligning the laser dot (fig. D)
• Align the laser dot of either one of the laser
beams with the position mark. Move the tool as
required.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Always mark the centre of the laser dots.
• Make sure the tool has been set up securely.
23
ENGLISH
• Extreme temperature changes cause movement
of internal parts that may affect the accuracy of
the tool. Regularly check the accuracy while
using the tool under these circumstances.
Switching on and off (fig. A)
• To switch the tool on, press the on/off switch (1).
• To switch the tool off, press the on/off switch (1)
again.
Transferring a position mark
The tool produces three laser dots, both in horizontal
and in vertical direction, to transfer a mark.
• Use one beam to locate the mark and transfer
the mark using the other laser beams.
Using the tool as a spirit level (fig. E)
The tool can also be used as a spirit level both for
vertical and horizontal level measurement.
• For vertical levelling, place the tool in upright
position against the object to be levelled.
• For horizontal levelling, place the tool on the
object to be levelled.
• Read the air levels (5) to check whether the
object is level.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Field calibration check (fig. F - H)
The field calibration check must be performed
securely and accurately to make a correct diagnosis.
Whenever an error is registered, have the tool
serviced by a qualified repair agent.
The conditions of the area are indicative
of the results presented. If the practice
differs from these conditions,
the measurements have to be adjusted
accordingly.
24
Plumb check (fig. F)
• Place the tool on the floor in an area parallel to
a horizontal surface of at least 8 m height.
• Mark a marking on the floor.
• Level the tool as required.
• Switch on the tool.
• Align the up laser beam with the floor marking.
• Mark the centre of the laser dot on the ceiling.
• Switch off the tool and rotate it 180°.
• Switch on the tool, align the laser beam with the
floor marking, level the tool and once again mark
the centre of the laser dot on the ceiling.
Switch off the tool.
• Measure the difference between the markings.
• If the difference between the markings is 6.5 mm
or less, the tool is properly calibrated.
• If the difference between the markings is more
than 6.5 mm, the tool must be serviced.
Level check (fig. G1 & G2)
• Place the tool in an area between two vertical
surfaces that are at least 7 m apart. Position the
tool so that it is aimed front-to-back towards the
vertical surfaces.
• Place the tool at approximately 8 cm from the
wall as measured from the front of the tool.
Level the tool as required. Mark the centre of the
up laser aperture (13) on the floor.
• Switch on the tool.
• Mark the centre of the front laser dot (14) on the
wall.
• Switch off the tool and rotate it 180°. Align the up
laser aperture with the floor marking (13).
Level the tool as required.
• Switch on the tool. Mark the centre of the front
laser dot (15) on the opposite wall. Switch off the
tool.
• Move the tool in a straight line to the opposite wall.
• Place the tool at approximately 8 cm from the
opposite wall as measured from the front of the
tool. Level the tool as required. Mark the centre
of the up laser aperture (16) on the floor.
• Switch on the tool. Align the front laser beam
with the wall marking (15).
• Switch off the tool and rotate it 180°. Align the up
laser aperture with the floor marking (16).
Level the tool as required.
• Switch on the tool. Mark the centre of the front
laser dot (17) on the first wall. Switch off the tool.
ENGLISH
• Measure the vertical difference between the
markings (14 & 17).
• If the difference between the markings is 4 mm
or less, the tool is properly calibrated.
• If the difference between the markings is more
than 4 mm, the tool must be serviced.
Square angle check (fig. H1 - H3)
• Place the tool in an area of at least 10 m by 5 m.
Position the tool so that it is aimed front-to-back
towards the short walls.
• Place the tool at approximately 10 cm from the
wall as measured from the front of the tool.
Level the tool as required. Mark the centre of the
up laser aperture (18) on the floor.
• Switch on the tool. Mark the centre of the front
laser dot (19) on the opposite short wall.
• Locate the position of the front laser beam
halfway between the short walls using a target.
Mark this point (20) on the floor. Switch off the
tool.
• Move the tool in a straight line to the floor
marking (20).
• Align the up laser aperture with the floor marking
(20). Level the tool as required.
• Switch on the tool. Align the front laser beam
with the wall marking (19).
• Mark the centre of the square laser dot (21) on
the long wall.
• Switch off the tool and rotate it 90° clockwise.
• Align the up laser aperture with the floor marking
(20). Level the tool as required.
• Switch on the tool. Align the front laser beam
with the wall marking (21).
• Locate the position of the square laser beam
parallel to the starting point (18) at the short wall
using a target. Mark this point (22) on the floor.
Switch off the tool.
• Measure the difference between the markings
(18 & 22).
• If the difference between the markings is 9 mm
or less, the tool is properly calibrated.
• If the difference between the markings is more
than 9 mm, the tool must be serviced.
• Regularly clean the housing with a soft cloth.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household,
at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have reached
the end of their working life. To take advantage of this
service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised
repair agent by contacting your local DEWALT office
at the address indicated in this manual. Alternatively,
a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are
available on the Internet at: www.2helpU.com
Batteries
• When disposing batteries, think of the protection
of the environment. Check with your local
authorities for an environmentally safe way of
battery disposal.
Cleaning
• Remove the batteries before cleaning the tool.
25
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour
and spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com
26
ESPAÑOL
LÁSER MULTIPUNTO DW099
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
V
Tamaño de batería
Potencia del láser
mW
Clase de láser
Longitud de onda
nm
Clase de protección
Temperatura de funcionamiento °C
Rosca del receptáculo
Peso
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido diseñadas de conformidad con las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
Para obtener más información, póngase en contacto
con DEWALT en la dirección indicada más adelante
o consulte el dorso de este manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Se utilizan los siguientes símbolos en este manual:
Indica el riesgo de lesiones físicas,
fallecimiento o daños de la herramienta
en caso de no observarse las
instrucciones en este manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
Peligro de incendio.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
27
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar
la herramienta. Además, consulte el manual
de instrucciones de la máquina se utilizarse con
esta herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica
a través de intercalar un transformador
de separación o un interruptor de protección
de corriente de defecto (FI).
4 Mantenga alejados a los niños.
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
Atención! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
28
6 Tenga cuidado al realizar labores
de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y de forma más segura.
Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
7 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
8 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
9 Extraiga las baterías.
Extraiga las baterías cuando no las esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento
y cuando cambie algún accesorio.
10 Haga reparar su herramienta en un Centro
de Servicio DEWALT.
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas eléctricas
debe ser efectuada únicamente por un técnico
competente.
Instrucciones de seguridad adicionales para
las baterías
• No intente recargar las baterías.
• No abra ni manipule las baterías por ningún
motivo.
• No las exponga al agua.
• No las exponga al calor.
ESPAÑOL
• No las guarde en sitios con temperaturas
superiores a los 40 °C.
• Utilice únicamente el tamaño correcto de
baterías. Al cambiarlas, no mezcle baterías
usadas con nuevas.
• Bajo condiciones extremas, las baterías pueden
perder líquido. Si observa alguna pérdida de
líquido, proceda del modo siguiente:
- Limpie con cuidado el líquido con un paño.
Evite cualquier contacto con la piel o los ojos.
Evite tragarlo.
- En caso de contacto con la piel o los ojos,
enjuague la zona afectada con abundante agua
durante al menos 10 minutos y acuda al médico.
¡Peligro de incendio! Evite cortocircuitar
los contactos de la batería extraída.
Instrucciones de seguridad adicionales para
equipos de rayos láser
• Este láser cumple con la clase 2 según la norma
EN 60825-1:1994+A11. No sustituya el diodo
del láser por uno de diferente tipo. Si se
estropea, haga que lo reparen en un servicio
técnico autorizado.
• No utilice el láser para cualquier otra finalidad
que no sea proyectar líneas láser.
Se ha determinado que la exposición de los ojos a
un rayo láser de clase 2 no resulta perjudicial si no
excede de 0,25 segundos. Normalmente,
las pestañas le proporcionarán una protección
adecuada. A distancias superiores a 1 metro,
el láser cumple con la clase 1 y por tanto se
considera totalmente seguro.
• No mire nunca directamente y deliberadamente
al rayo láser.
• No utilice herramientas ópticas para mirar el rayo
láser.
• No monte la herramienta en una posición en
la cual el rayo láser pueda alcanzar una persona
a la altura de la cabeza.
• No permita que los niños entren en contacto con
el láser.
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes pictogramas:
Antes de usarla, lea el manual
de instrucciones
Aviso de láser
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Láser multipunto
1 Manual de instrucciones
• Tómese el tiempo necesario para leer
y comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A)
El láser multipunto DW099 ha sido diseñado para
proyectar puntos láser con el fin de ayudar en
aplicaciones profesionales. Esta herramienta puede
utilizarse tanto en interiores como en exteriores para
alineaciones horizontales (nivelado), verticales
(plomada) y a escuadra. Las aplicaciones van del
nivelado y la telemetría al alicatado y al paisajismo.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Apertura del láser (rayo láser superior)
3 Apertura del láser (rayo láser delantero)
4 Apertura del láser (rayo láser a escuadra)
5 Nivel de burbuja
6 Compartimento de las pilas
7 Placa de nivelado
Montaje y ajustes
Cambio de baterías (fig. B)
El accesorio utiliza baterías de tipo LR6 (AA).
• Abra la tapa del compartimento de las pilas (6).
• Sustituya las baterías (8). Asegúrese de colocar
las baterías nuevas del modo indicado.
• Cierre la tapa del compartimento de las pilas.
Cuando cambie las baterías, sustituya
siempre el juego completo. No mezcle
baterías usadas con nuevas. Utilice
preferentemente baterías alcalinas.
Montaje de la herramienta (fig. C)
La herramienta dispone de un imán (9) para sujetarla
a la placa de nivelado.
• Alinee la herramienta con las regletas de la placa
(7).
• Fije la herramienta a la placa.
29
ESPAÑOL
• Asegúrese de que la muesca (10) se sitúe en el
receptáculo (11).
• Coloque la unidad sobre una superficie
relativamente lisa y nivelada.
• Para retirar la herramienta, sáquela de la placa.
Nivelado de la herramienta (fig. C)
• Lea los niveles de burbuja (5) para comprobar si
la herramienta está nivelada.
• Para realizar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire los pomos de ajuste de nivel (12) hasta que
la herramienta esté nivelada.
Alineación del punto láser (fig. D)
• Alinee el punto láser de uno de los rayos láser
con la marca de posición. Mueva la herramienta
según sea necesario.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones
de seguridad y las normas de aplicación.
• Marque siempre el centro de los puntos láser.
• Compruebe que la herramienta esté firmemente
montada.
• Los cambios bruscos de temperatura ocasionan
el movimiento de las piezas internas, pudiendo
afectar a la precisión de la herramienta.
Compruebe la precisión de la herramienta con
regularidad mientras la utiliza en tales
circunstancias.
Encender y apagar (fig. A)
• Para encender la herramienta, pulse el interruptor
de encendido/apagado (1).
• Para apagar la herramienta, vuelva a pulsar el
interruptor de encendido/apagado (1).
Transferencia de una marca de posición
La herramienta emite tres puntos láser, dos en
dirección horizontal y uno en dirección vertical,
para transferir una marca.
• Utilice un rayo láser para localizar la marca y
transfiera la marca utilizando los otros rayos láser.
30
Uso de la herramienta como un nivel de burbuja
(fig. E)
La herramienta también puede utilizarse como un
nivel de burbuja para la medición de niveles
horizontales y verticales.
• Para el nivelado vertical, coloque la herramienta
en posición vertical contra el objeto a nivelar.
• Para el nivelado horizontal, coloque la
herramienta sobre el objeto a nivelar.
• Lea los niveles de burbuja (5) para comprobar si
el objeto está nivelado.
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta
y de una limpieza frecuente.
Comprobación de calibrado del campo (fig. F - H)
La comprobación de calibrado del campo debe
realizarse con seguridad y precisión para efectuar un
diagnóstico correcto. Siempre que se registre un
error, haga reparar la herramienta por un servicio
técnico cualificado.
Las condiciones de la zona son
indicativas de los resultados
presentados. Si la práctica difiere de
estas condiciones, las mediciones deben
ajustarse en consecuencia.
Comprobación de plomada (fig. F)
• Coloque la herramienta sobre el suelo en una
zona paralela a una superficie horizontal de
aproximadamente 8 m de altura.
• Realice una marca en el suelo.
• Nivele la herramienta según sea necesario.
• Encienda la herramienta.
• Alinee el rayo láser superior con la marca del suelo.
• Marque el centro del punto láser en el techo.
• Apague la herramienta y gírela 180°.
• Encienda la herramienta, alinee el rayo láser con
la marca del suelo, nivele la herramienta y vuelva
a marcar el centro del punto láser en el techo.
ESPAÑOL
Apague la herramienta.
• Mida la diferencia entre las marcas.
• Si la diferencia entre las marcas es de 6,5 mm
o inferior, la herramienta está correctamente
calibrada.
• Si la diferencia entre las marcas es superior a
6,5 mm, la calibración de la herramienta debe
revisarse.
Comprobación de nivel (fig. G1 & G2)
• Sitúe la herramienta en una zona entre dos
superficies verticales que estén separadas al
menos 7 m. Coloque la herramienta de forma
que esté dirigida de delante a atrás hacia las
superficies verticales.
• Sitúe la herramienta a aproximadamente 8 cm
de la pared, según se ha medido desde la parte
delantera de la herramienta. Nivele la herramienta
según sea necesario. Marque el centro de la
apertura del láser superior (13) en el suelo.
• Encienda la herramienta.
• Marque el centro del punto láser delantero (14)
en la pared.
• Apague la herramienta y gírela 180°. Alinee la
apertura del láser superior con la marca del suelo
(13). Nivele la herramienta según sea necesario.
• Encienda la herramienta. Marque el centro del
punto láser delantero (15) en la pared contraria.
Apague la herramienta.
• Mueva la herramienta en línea recta a la pared
contraria.
• Sitúe la herramienta a aproximadamente 8 cm
de la pared contraria, según se ha medido desde
la parte delantera de la herramienta. Nivele la
herramienta según sea necesario. Marque el centro
de la apertura del láser superior (16) en el suelo.
• Encienda la herramienta. Alinee el rayo láser
delantero con la marca de la pared (15).
• Apague la herramienta y gírela 180°. Alinee la
apertura del láser superior con la marca del suelo
(16). Nivele la herramienta según sea necesario.
• Encienda la herramienta. Marque el centro del
punto láser delantero (17) en la primera pared.
Apague la herramienta.
• Mida la diferencia vertical entre las marcas
(14 & 17).
• Si la diferencia entre las marcas es de 4 mm
o inferior, la herramienta está correctamente
calibrada.
• Si la diferencia entre las marcas es superior a
4 mm, la calibración de la herramienta debe
revisarse.
Comprobación de ángulo recto (fig. H1 - H3)
• Sitúe la herramienta en una zona de al menos
10 por 5 m. Coloque la herramienta de forma
que esté dirigida de delante a atrás hacia las
paredes cortas.
• Sitúe la herramienta a aproximadamente 10 cm
de la pared, según se ha medido desde la parte
delantera de la herramienta. Nivele la herramienta
según sea necesario. Marque el centro de la
apertura del láser superior (18) en el suelo.
• Encienda la herramienta. Marque el centro del
punto láser delantero (19) en la pared corta
contraria.
• Sitúe la posición del rayo láser delantero a medio
camino entre las paredes cortas utilizando un
objetivo. Marque este punto (20) en el suelo.
Apague la herramienta.
• Mueva la herramienta en línea recta hacia la
marca del suelo (20).
• Alinee la apertura del láser superior con la marca
del suelo (20). Nivele la herramienta según sea
necesario.
• Encienda la herramienta. Alinee el rayo láser
delantero con la marca de la pared (19).
• Marque el centro del punto láser a escuadra (21)
en la pared larga.
• Apague la herramienta y gírela 90° en el sentido
de las agujas del reloj.
• Alinee la apertura del láser superior con la marca
del suelo (20). Nivele la herramienta según sea
necesario.
• Encienda la herramienta. Alinee el rayo láser
delantero con la marca de la pared (21).
• Sitúe la posición del rayo láser a escuadra
paralela al punto de inicio (18) en la pared corta
con ayuda de un objetivo. Marque este punto
(22) en el suelo. Apague la herramienta.
• Mida la diferencia entre las marcas (18 & 22).
• Si la diferencia entre las marcas es de 9 mm
o inferior, la herramienta está correctamente
calibrada.
• Si la diferencia entre las marcas es superior
a 9 mm, la calibración de la herramienta debe
revisarse.
31
ESPAÑOL
Limpieza
• Extraiga las pilas antes de limpiar la herramienta.
• Limpie la carcasa periódicamente con un paño
suave.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse y
reutilizarse. La reutilización de materiales
reciclados ayuda a evitar la contaminación
medioambiental y reduce la demanda
de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso doméstico
en centros municipales de recogida de desechos
o a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo
producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica en
este manual. Como alternativa, encontrará en
Internet, en la dirección siguiente, la lista de servicios
técnicos autorizados de DEWALT e información
completa de nuestros servicios de posventa
y contactos: www.2helpU.com
32
Baterías
• Cuando deseche las baterías, tenga en cuenta la
protección medioambiental. Consulte con las
autoridades locales sobre el modo más seguro
para el entorno de desechar las baterías.
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com
33
FRANÇAIS
LASER MULTIPOINTS DW099
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Taille des piles
Puissance du laser
Classe de laser
Longueur d’onde
Classe de protection
Température de travail
Filetage du réceptacle
Poids
V
mW
nm
°C
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
Pour de plus amples informations, contactez
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou reportez-vous au
dos de ce manuel.
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le
présent manuel:
34
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque
de blessure, de danger de mort ou de
possibilité de dégradation de l’outil.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
Risque d’incendie.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes
de sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Egalement se référer au manuel d’instructions
de chaque Power Tool que vous utilisez en
combinaison avec cet outil.
Conserver ce manuel pour s’y reporter à l’avenir.
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention ! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
6 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement.
Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Vérifier régulièrement
l’état du câble d’alimentation et, s’il est
endommagé, le faire changer par votre Service
agréé DEWALT. Vérifier périodiquement le câble
de rallonge et le remplacer s’il est endommagé.
Maintenir les poignées sèches et exemptes
d’huile et de graisse.
7 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
8 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Contrôler l’alignement des pièces
en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour
garantir le fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions.
Ne pas utiliser l’outil quand l’interrupteur est
défectueux. Faire remplacer l’interrupteur par un
Service agréé DEWALT.
9 Enlever les piles
Enlevez les piles si vous n’utilisez pas l’outil,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
10 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes qualifiées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les piles.
• N’essayez pas de recharger les piles.
• N’éventrez les piles sous aucun prétexte.
• Ne les exposez pas à l’eau.
• Ne les exposez pas au feu.
• Ne les conservez pas dans des endroits où la
température peut dépasser 40 °C.
• N’utilisez que des piles de taille adaptée. Lors de
leur remplacement, ne mélangez pas les piles
usées et les piles neuves.
• Dans des conditions extrêmes, les piles peuvent
fuir. Si vous constatez une fuite de liquide,
procédez comme indiqué ci-dessous :
35
FRANÇAIS
- Essuyez soigneusement le liquide à l’aide d’un
chiffon. Évitez tout contact avec la peau ou
avec les yeux. N’avalez pas le liquide.
- En cas de contact avec la peau ou avec les
yeux, rincez avec de l’eau pendant au moins
10 minutes et consultez un médecin.
Inflammable ! Évitez de court-circuiter les
contacts d’une pile.
Consignes de sécurité supplémentaires
pour laser
• Ce laser est conforme à la classe 2 selon
EN 60825-1:1994.+ A11. Ne remplacez pas
la diode laser par un type différent. S’il est abîmé,
faites-le réparer par un agent de réparation agréé.
• N’utilisez pas le laser que pour projeter des
lignes laser.
On considère qu’une exposition de l’fiil au rayon
d’un laser de classe 2 est inoffensive pendant
0,25 secondes maximum. Les réflexes de
la paupière seront normalement une protection
adéquate. A des distances de plus de 1 m, le laser
est conforme à la classe 1 et est par conséquent
considéré absolument inoffensif.
• Ne regardez jamais le rayon laser directement et
de façon volontaire.
• N’utilisez pas d’appareil optique pour visualiser
le rayon laser.
• Ne placez pas l’outil à une position dans laquelle
le rayon laser pourrait se projeter sur une
personne à la hauteur de la tête.
• Ne laissez pas les enfants en contact avec le
laser.
Étiquettes apposées sur les outils :
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation
Attention Laser
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Le laser multipoints DW099 a été conçu pour
projeter des points laser dans le cadre d’applications
professionnelles. L’outil peut être utilisé à l’intérieur
et à l’extérieur pour des alignements horizontaux
(niveau), verticaux (plomb) et d’angle droit. Les
applications vont du nivellement et de la graduation
jusqu’à la pose de carrelage et au paysagisme.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Ouverture du laser (rayon laser vers le haut)
3 Ouverture du laser (rayon laser avant)
4 Ouverture du laser (rayon laser angle droit)
5 Niveau à bulle
6 Compartiment des piles
7 Plaque de nivellement
Assemblage et réglage
Remplacement des piles (fig. B)
L’accessoire utilise des piles de type LR6 (AA).
• Ouvrez le couvercle du compartiment des piles (6).
• Remplacez les piles (8). Vérifiez que les piles sont
bien installées comme indiqué.
• Fermez le couvercle du compartiment des piles.
Lorsque vous changez les piles,
changez-les toutes en même temps.
Ne mélangez pas les piles usées et les
piles neuves. Utilisez de préférence des
piles alcalines.
Installation de l’outil (fig. C)
L’outil comporte un aimant (9) pour le maintenir sur
la plaque de nivellement.
• Alignez l’outil avec les bandes sur la plaque (7).
• Fixez l’outil sur la plaque.
• Assurez-vous que l’encoche (10) se trouve dans
le réceptacle (11).
• Placez l’unité sur une surface lisse et de niveau.
• Pour retirer l’outil, tirez-le de la plaque.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Laser multipoints
1 Manuel d’instructions
36
Nivellement de l’outil (fig. C)
• Lisez le niveau d’air (5) pour vérifier si l’outil est
bien de niveau.
• Si un ajustement s’impose, procédez comme suit:
FRANÇAIS
• Faites tourner les boutons de réglage de niveau
(12) jusqu’à ce que l’outil soit de niveau.
Alignement du point laser (fig. D)
• Alignez le point laser de l’un ou de l’autre des
rayons laser avec le repère. Déplacez l’outil selon
les besoins.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Repérez toujours le centre des points de laser.
• Assurez-vous que l’outil est bien correctement
réglé et en toute sécurité.
• Les changements brusques de température
peuvent entraîner un déplacement des pièces
internes qui pourrait nuire à la précision de l’outil.
Vérifiez régulièrement la précision lorsque vous
utilisez l’outil dans ces circonstances.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour allumer l’outil, appuyez sur l’interrupteur
marche/arrêt (1).
• Pour mettre l’outil hors tension, appuyez de
nouveau sur l’interrupteur marche/arrêt (1).
Transfert d’un repère
L’outil produit trois points laser, deux à l’horizontale
et un à la verticale, pour transférer un repère.
• Utilisez l’un des rayons pour localiser le repère et
transférez-le à l’aide des autres rayons.
Utilisez l’outil comme un niveau à bulle (fig. E)
L’outil peut servir de niveau à bulle pour des mesures
de nivellement, à l’horizontale comme à la verticale.
• Pour un nivellement vertical, placez l’outil debout
contre l’objet à mettre de niveau.
• Pour un nivellement horizontal, placez l’outil sur
l’objet à mettre de niveau
• Lisez le niveau à bulle (5) pour vérifier si l’objet
est bien de niveau.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Vérification de calibrage de champ (fig. F - H)
Les vérifications de calibrage de champs doivent
être effectuées en toute sécurité et précisément
pour obtenir un diagnostic correct. Lorsqu’une
erreur est enregistrée, faites réparer l’outil par un
technicien de maintenance qualifié.
Les conditions de la zone sont indicatives
des résultats présentés. Si la pratique
diffère de ces conditions, les mesures
doivent être ajustées en conséquence.
Contrôle en aplomb (fig. F)
• Placez l’outil sur le sol dans une zone parallèle à
une surface horizontale d’environ 8 m de hauteur.
• Portez un repère sur le sol.
• Nivelez l’outil selon les besoins.
• Allumez l’outil.
• Alignez le rayon laser vers le haut avec le repère
au sol.
• Marquez le centre du point laser sur le plafond.
• Éteignez l’outil et faites-le pivoter de 180°.
• Allumez l’outil, alignez le rayon laser avec le
repère au sol, nivelez l’outil et portez de nouveau
un repère au centre du point laser sur le plafond.
Mettez l’outil hors tension.
• Mesurez l’écart entre les repères.
• Si la différence entre ces repères est inférieure ou
égale à 6,5 mm, l’outil est correctement calibré.
• Si la différence entre ces repères est supérieure
à 6,5 mm, l’outil doit être calibré.
Contrôle de niveau (fig. G1 & G2)
• Placez l’outil dans une zone entre deux surfaces
verticales séparées d’au moins 7 m. Placez l’outil
de sorte qu’il soit dirigé face/arrière vers les
surfaces verticales.
• Placez l’outil à environ 8 cm du mur, mesuré
depuis l’avant de l’outil. Nivelez l’outil selon les
besoins. Repérez le centre de l’ouverture laser
vers le haut (13) sur le sol.
• Allumez l’outil.
37
FRANÇAIS
• Repérez le centre du point laser vers l’avant (14)
sur le mur.
• Éteignez l’outil et faites-le pivoter de 180°.
Alignez l’ouverture laser vers le haut avec le
repère au sol (13). Nivelez l’outil selon les besoins.
• Allumez l’outil. Repérez le centre du point laser
vers l’avant (15) sur le mur opposé. Mettez l’outil
hors tension.
• Déplacez l’outil de manière rectiligne vers le mur
opposé.
• Placez l’outil à environ 8 cm du mur opposé,
mesuré depuis l’avant de l’outil. Nivelez l’outil
selon les besoins. Repérez le centre de
l’ouverture laser vers le haut (16) sur le sol.
• Allumez l’outil. Alignez le rayon laser vers l’avant
avec le repère au mur (15).
• Éteignez l’outil et faites-le pivoter de 180°.
Alignez l’ouverture laser vers le haut avec le
repère au sol (16). Nivelez l’outil selon les besoins.
• Allumez l’outil. Repérez le centre du point laser
vers l’avant (17) sur le premier mur. Mettez l’outil
hors tension.
• Mesurez l’écart vertical entre les repères (14 & 17).
• Si la différence entre ces repères est inférieure ou
égale à 4 mm, l’outil est correctement calibré.
• Si la différence entre ces repères est supérieure
à 4 mm, l’outil doit être calibré.
Contrôle d’angle droit (fig. H1 - H3)
• Placez l’outil dans un zone d’au moins 10 m par
5 m. Placez l’outil de sorte qu’il soit dirigé face/
arrière vers les petits murs.
• Placez l’outil à environ 10 cm du mur, mesuré
depuis l’avant de l’outil. Nivelez l’outil selon les
besoins. Repérez le centre de l’ouverture laser
vers le haut (18) sur le sol.
• Allumez l’outil. Repérez le centre du point laser
vers l’avant (19) sur le petit mur opposé.
• Positionnez le rayon laser avant à mi-chemin
entre les petits murs, en utilisant une cible.
Repérez ce point (20) au sol. Mettez l’outil hors
tension.
• Déplacez l’outil de manière rectiligne vers le
repère au sol (20).
• Alignez l’ouverture laser vers le haut avec le
repère au sol (20). Nivelez l’outil selon les besoins.
• Allumez l’outil. Alignez le rayon laser vers l’avant
avec le repère au mur (19).
38
• Repérez le centre du point laser d’angle droit (21)
sur le mur.
• Éteignez l’outil et faites-le pivoter de 90° dans le
sens horaire.
• Alignez l’ouverture laser vers le haut avec le
repère au sol (20). Nivelez l’outil selon les besoins.
• Allumez l’outil. Alignez le rayon laser vers l’avant
avec le repère au mur (21).
• Positionnez le rayon laser d’angle droit
parallèlement au point de départ (18) sur le petit
mur en utilisant une cible. Repérez ce point (22)
au sol. Mettez l’outil hors tension.
• Mesurez l’écart entre les repères (18 & 22).
• Si la différence entre ces repères est inférieure ou
égale à 9 mm, l’outil est correctement calibré.
• Si la différence entre ces repères est supérieure
à 9 mm, l’outil doit être calibré.
Nettoyage
• Retirez les piles avant de nettoyer l’outil.
• Nettoyez régulièrement le compartiment à l’aide
d’un chiffon doux.
Protection de l’environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques
normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n’en avez plus l’utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques Rendez-le disponible
pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d’utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d’éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
FRANÇAIS
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu’ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier,
il vous suffit de retourner votre produit à un
réparateur agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus
proche de chez vous, contactez le bureau DEWALT
à l’adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez
aussi trouver une liste des réparateurs agréés de
DEWALT et de plus amples détails sur notre service
après-vente sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.2helpU.com
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Piles
• Lorsque vous jetez les piles, veillez à la protection
de l’environnement. Consultez les autorités
locales pour savoir comment vous débarrasser
des piles sans risques pour l’environnement.
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
39
ITALIANO
LASER MULTI-PUNTO DW099
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Tensione
V
Dimensione delle pile
Potenza del laser
mW
Categoria del laser
Lunghezza d’onda
nm
Categoria di protezione
Temperatura di funzionamento °C
Filettatura della presa
Peso
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del
presente manuale.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo
di morte, o danno all’utensile nel caso
di non osservanza delle istruzioni
contenute in questo manuale.
Pericolo d’incendio.
40
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi d’incendio, scariche elettriche e ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale.
Fare anche riferimento al manuale di istruzioni
dell’elettroutensili, utilizzate con questo utensile.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
6 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
7 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
8 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che l’utensile
sia in grado di effettuare il suo lavoro in modo
corretto. Controllare l’allineamento delle parti
mobili assicurandosi che non vi siano grippaggi,
danni ai componenti o ai supporti, e altre
condizioni che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso
e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
9 Estrarre le pile
Rimuovere le pile quando l’utensile rimane
inutilizzato, prima di effettuare gli interventi di
riparazione o manutenzione e durante la
sostituzione degli accessori.
10 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per le batterie
• Non cercare di ricaricare le batterie.
• Non tentare in alcuna circostanza di aprire
o danneggiare le batterie.
• Non esporre le batterie all’acqua.
• Non esporre le batterie alle fiamme.
• Non conservare le batterie in luoghi in cui la
temperatura può oltrepassare i 40 °C.
• Usare solo batterie delle dimensioni corrette.
In caso di sostituzione, non combinare batterie
vecchie e nuove.
• In condizioni estreme, può verificarsi la fuoriuscita
di liquido dalle batterie. In questo caso procedere
come specificato di seguito:
41
ITALIANO
- Asciugare con cura utilizzando un panno.
Evitare il contatto con la pelle o gli occhi.
Non inghiottirlo.
- Nell’eventualità di contatto con la pelle o gli occhi,
sciacquare la parte interessata con acqua
corrente per almeno 10 minuti e chiamare un
medico.
Pericolo d’incendio! Evitare
di cortocircuitare i terminali quando
la batteria è rimossa.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per i laser
• Questo laser è conforme alle caratteristiche della
categoria 2 stabilite dalla norma EN 608251:1994+A11. Non sostituire il diodo del laser con
un diodo di tipo diverso. In caso di danni, il laser
deve essere riparato presso un centro di
assistenza autorizzato.
• Il laser va usato esclusivamente per proiettare dei
fasci laser.
L’esposizione degli occhi al raggio di un laser di
categoria 2 è considerata innocua per un massimo
di 0,25 secondi. Generalmente, i riflessi delle
palpebre proteggono adeguatamente gli occhi.
Ad una distanza superiore a 1 m, il laser risponde
alle caratteristiche della categoria 1 e pertanto
è totalmente sicuro.
• Non guardare mai nel raggio laser direttamente
e intenzionalmente.
• Non usare strumenti ottici per osservare il raggio
laser.
• L’attrezzo va collocato in modo da non
consentire mai al raggio laser di proiettarsi
all’altezza della testa di una persona.
• Mantenere il laser lontano dalla portata dei
bambini.
Etichette sullo strumento
Sullo strumento sono presenti le seguenti immagini:
Leggere il manuale di istruzioni prima
di mettere in funzione
Avvertenza laser
42
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Laser multi-punto
1 Manuale istruzione
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il laser multi-punto DW099 è stato progettato per
proiettare punti laser come aiuto in applicazioni
di tipo professionale. Lo strumento può essere
utilizzato sia in interni che in esterni per effettuare
allineamenti orizzontali (livellazione), verticali (messa
in piombo) e ortogonali (messa in squadra). Il campo
di applicazione previsto spazia dalla livellazione del
suolo, alla posa di piastrelle fino alla rilevazione
topografica.
1 Interruttore acceso/spento
2 Apertura laser (raggio laser verticale)
3 Apertura laser (raggio laser longitudinale)
4 Apertura laser (raggio laser ortogonale)
5 Livella a bolla
6 Vano batterie
7 Piastra di livellazione
Assemblaggio e regolazione
Sostituzione delle pile (fig. B)
L’accessorio usa pile del tipo LR6 (AA).
• Aprire il coperchio del vano batterie (6).
• Sostituire le pile (8). Assicurarsi che le pile nuove
siano inserite come indicato.
• Chiudere il coperchio del vano batterie.
Le pile devono essere sempre sostituite
in gruppo. Non combinare pile usate con
pile nuove. Usare preferibilmente pile
alcaline.
Regolazione dello strumento (fig. C)
Lo strumento è dotato di un magnete (9) per
l’applicazione sulla piastra di livellazione.
• Allineare lo strumento con le piste sulla piastra (7).
• Applicare lo strumento sulla piastra.
• Verificare che la tacca (10) sia inserita nella sede
(11).
ITALIANO
• Collocare l’unità su una superficie relativamente
uniforme ed orizzontale.
• Tirare lo strumento per separarlo dalla piastra.
Livellazione dello strumento (fig. C)
• Controllare le livelle a bolla (5) per verificare che
lo strumento sia correttamente livellato.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare i pomelli di regolazione (12) fino ad
ottenere una corretta livellazione dello strumento.
Allineamento del punto laser (fig. D)
• Allineare il punto laser di uno qualsiasi dei raggi
laser con il punto di riferimento. Spostare lo
strumento secondo necessità.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per
la sicurezza e le normative vigenti.
• Contrassegnare sempre il centro dei punti laser.
• Verificare che lo strumento sia montato
saldamente in posizione.
• Le variazioni termiche estreme provocano
spostamenti dei componenti interni con eventuali
conseguenze sull’accuratezza dello strumento.
Se lo strumento viene adoperato in tali condizioni,
controllarne regolarmente la precisione.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per accendere lo strumento, premere
l’interruttore on/off (1).
• Per spegnere lo strumento premere nuovamente
l’interruttore on/off (1).
Trasferimento di un punto di riferimento
Lo strumento genera tre punti laser, sia in direzione
orizzontale che in direzione verticale, per trasferire
un punto di riferimento.
• Puntare un raggio sulla posizione del punto di
riferimento, quindi trasferirlo utilizzando gli altri
raggi laser.
Utilizzo dello strumento come livella ad alcool
(fig. E)
Lo strumento può anche essere utilizzato come livella
ad alcool per livellazioni sia verticali che orizzontali.
• Per livellazioni verticali, collocare lo strumento in
posizione verticale a contatto con l’oggetto da
mettere in bolla.
• Per livellazioni verticali, collocare lo strumento
sopra l’oggetto da mettere in bolla.
• Controllare le livelle a bolla (5) per verificare che
l’oggetto sia correttamente livellato.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
Controllo della taratura di campo (fig. F - H)
Per garantire una diagnosi corretta, i controlli della
taratura di campo devono essere eseguiti in piena
sicurezza e con estrema precisione. Qualora sia
rilevato un errore di taratura, lo strumento deve
essere tarato presso un centro di assistenza
qualificato.
Le condizioni dell’area di applicazione
hanno influenza sui risultati dello
strumento. Se le condizioni pratiche
differiscono dalle condizioni indicative,
sarà necessario regolare
opportunamente lo strumento.
Controllo di verticalità (messa in piombo) (fig. F)
• Posizionare lo strumento sul pavimento in
un’area parallela ad un piano verticale di circa
8 m di altezza.
• Contrassegnare un riferimento sul pavimento.
• Livellare lo strumento secondo necessità.
• Accendere lo strumento.
• Allineare il raggio laser con il riferimento sul
pavimento.
• Contrassegnare il centro del punto laser sul soffitto.
• Spegnere lo strumento e ruotarlo di 180°.
• Accendere lo strumento, allineare il raggio laser
con il riferimento sul pavimento e, di nuovo,
contrassegnare il centro del punto laser sul
soffitto. Spegnere lo strumento.
43
ITALIANO
• Misurare la differenza tra i punti di riferimento.
• Se la differenza fra i punti di riferimento risulta
6,5 mm o inferiore, lo strumento è correttamente
calibrato.
• Se la differenza tra i punti di riferimento è superiore
a 6,5 mm, lo strumento deve essere calibrato.
Controllo di orizzontalità (messa in bolla)
(fig. G1 & G2)
• Collocare lo strumento in un’area tra due superfici
verticali distanti almeno 7 m. Collocare lo
strumento in modo che sia rivolto fronte-retro
verso le superfici verticali.
• Collocare lo strumento ad una distanza di circa
8 cm dalla parete, misurata dal lato anteriore
dello strumento. Livellare lo strumento secondo
necessità. Contrassegnare il centro dell’apertura
laser verticale (13) sul pavimento.
• Accendere lo strumento.
• Contrassegnare il centro del punto laser
longitudinale anteriore (14) sulla parete.
• Spegnere lo strumento e ruotarlo di 180°.
Allineare l’apertura del laser con il punto di
riferimento (13) sul pavimento. Livellare lo
strumento secondo necessità.
• Accendere lo strumento. Contrassegnare il centro
del punto laser longitudinale anteriore (15) sulla
parete opposta. Spegnere lo strumento.
• Spostare lo strumento in linea retta verso
la parete opposta.
• Collocare lo strumento ad una distanza di circa
8 cm dalla parete opposta, misurata dal lato
anteriore dello strumento. Livellare lo strumento
secondo necessità. Contrassegnare il centro del
punto laser verticale (16) sul pavimento.
• Accendere lo strumento. Allineare il raggio laser
anteriore con il riferimento sulla parete (15).
• Spegnere lo strumento e ruotarlo di 180°.
Allineare l’apertura del laser con il punto di
riferimento (16) sul pavimento. Livellare lo
strumento secondo necessità.
• Accendere lo strumento. Contrassegnare il
centro del punto laser longitudinale anteriore (17)
sulla prima parete. Spegnere lo strumento.
• Misurare la differenza verticale tra i punti di
riferimento (14 & 17).
• Se la differenza fra i punti contrassegnati risulta
4 mm o inferiore, lo strumento è correttamente
calibrato.
44
• Se la differenza tra i punti di riferimento è superiore
a 4 mm, lo strumento deve essere calibrato.
Controllo di ortogonalità (messa in squadra)
(fig. H1 - H3)
• Collocare lo strumento in un’area di almeno 10 m
per 5 m. Collocare lo strumento in modo che sia
rivolto fronte-retro verso le pareti più corte.
• Collocare lo strumento ad una distanza di circa
10 cm dalla parete, misurata dal lato anteriore
dello strumento. Livellare lo strumento secondo
necessità. Contrassegnare il centro dell’apertura
laser verticale (18) sul pavimento.
• Accendere lo strumento. Contrassegnare il centro
del punto laser longitudinale anteriore (19) sulla
parete corta opposta.
• Posizionare il punto del raggio laser anteriore
a metà tra le pareti più corte, utilizzando un
bersaglio di riferimento. Contrassegnare questo
punto (20) sul pavimento. Spegnere lo strumento.
• Spostare lo strumento in linea retta sul
contrassegno (20) sul pavimento.
• Allineare l’apertura del laser con il punto di
riferimento (20) sul pavimento. Livellare lo
strumento secondo necessità.
• Accendere lo strumento. Allineare il raggio laser
anteriore con il riferimento sulla parete (19).
• Contrassegnare il centro del raggio laser
ortogonale (21) sulla parete più lunga.
• Spegnere lo strumento e ruotarlo di 90° in senso
orario.
• Allineare l’apertura del laser con il punto di
riferimento (20) sul pavimento. Livellare lo
strumento secondo necessità.
• Accendere lo strumento. Allineare il raggio laser
anteriore con il riferimento sulla parete (21).
• Posizionare il punto del raggio laser ortogonale
parallelamente alla parete più corta verso il punto
iniziale (18), utilizzando un bersaglio di riferimento.
Contrassegnare questo punto (22) sul pavimento.
Spegnere lo strumento.
• Misurare la differenza tra i punti di riferimento
(18 & 22).
• Se la differenza fra i punti contrassegnati risulta
9 mm o inferiore, lo strumento è correttamente
calibrato.
• Se la differenza tra i punti di riferimento è superiore
a 9 mm, lo strumento deve essere calibrato.
ITALIANO
Pulizia
• Rimuovere le batterie prima di pulire lo strumento.
• Pulire regolarmente l’alloggiamento con un
panno morbido.
Protezione dell’ambiente
Pile
• Quando si smaltiscono le batterie pensare alla
tutela dell’ambiente. Informarsi presso i servizi
competenti su i luoghi adatti per smaltire
le batterie.
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure
di disfarsene in quanto non più necessario, non
dovrà essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali
o presso il rivenditore, al momento dell’acquisto di
un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta
differenziata e la possibilità di riciclare i prodotti
DEWALT che hanno esaurito la loro durata in
servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato,
incaricato della raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il recapito
indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT
e i dettagli completi sui contatti e i servizi post-vendita
sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com
45
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data
di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data
di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
46
NEDERLANDS
MULTIPUNTSLASER DW099
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Maat batterijen
Laservermogen
Laserklasse
Golflengte
Beveiligingsklasse
Bedrijfstemperatuur
Schroefdraad opname
Gewicht
V
mW
nm
°C
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 610003-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Brandgevaar.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
47
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en
lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken. Zie ook
de handleiding van iedere andere elektrische
machine die bij de werkzaamheden met deze
machine worden gebruikt.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)schakelaar voor
te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
6 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
48
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
7 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, zorgvuldig afgesloten ruimte,
buiten het bereik van kinderen.
8 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
9 Verwijder de batterijen
Verwijder de batterijen wanneer u de machine
niet gebruikt en alvorens onderhoud te verrichten
of hulpstukken te verwisselen.
10 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsinstructies voor batterijen
• Probeer de batterijen niet op te laden.
• Open de batterijen in geen geval en breek ze ook
niet open.
• Stel de batterijen niet aan water bloot.
• Stel de batterijen niet aan vuur bloot.
• Bewaar de batterijen niet op plaatsen waar de
temperatuur boven 40 °C kan komen.
• Gebruik alleen de juiste maat batterijen.
Gebruik bij het vervangen geen oude en nieuwe
batterijen door elkaar.
NEDERLANDS
• Onder extreme omstandigheden kan de batterij
gaan lekken. Zodra u constateert dat vloeistof
weglekt, gaat u als volgt te werk:
- Veeg de vloeistof zorgvuldig met een doek af.
Vermijd huid- of oogcontact. Niet inslikken.
- Spoel in geval van huid- of oogcontact de
vloeistof gedurende minstens 10 minuten af met
schoon stromend water en raadpleeg een arts.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Multipuntslaser
1 Handleiding
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Brandgevaar! Voorkom dat de
contactpunten van een verwijderde
batterij kortsluiting veroorzaken.
Aanvullende veligheidsinstructies voor lasers
• Deze laser voldoet aan klasse 2 volgens
EN 60825-1:1994+A11. Vervang de laserdiode
niet door een ander type. Laat de laser bij
beschadigingen door een erkend servicecentrum
repareren.
• Gebruik de laser niet voor enig ander doel dan
het projecteren van lijnen.
Blootstelling van het oog aan de straal van een
klasse-2-laser tot een maximum van 0,25 seconden
wordt als veilig beschouwd. Reflexen van de oogleden
zullen doorgaans voldoende bescherming bieden.
Op een afstand van meer van 1 m voldoet de laser
aan klasse 1 en wordt daarom als geheel veilig
beschouwd.
• Kijk nooit direct en opzettelijk in de laserstraal.
• Gebruik geen optische middelen om de
laserstraal te bekijken.
• Plaats de machine niet in een opstelling waarbij
de laserstraal personen op hoofdhoogte kan
kruisen.
• Laat geen kinderen aan de laser komen.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees voor het gebruik de handleiding
Laserwaarschuwing
De multipuntslaser DW099 is ontworpen voor het
projecteren van laserpunten als hulpmiddel bij
professionele toepassingen. De machine kan zowel
binnen als buiten worden gebruikt voor horizontaal
(waterpas), verticaal (loodrecht) en hoeken uitlijnen.
De toepassingen variëren van waterpassen en nivelleren
tot het leggen van tegels en landschapsarchitectuur.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Laseropening (laserstraal omhoog)
3 Laseropening (laserstraal voor)
4 Laseropening (laserstraal zijkant)
5 Waterpas
6 Batterijcompartiment
7 Nivelleerplaat
Monteren en instellen
Batterijen vervangen (fig. B)
Het hulpstuk werkt op batterijen van het type LR6 (AA).
• Open het deksel van het batterijcompartiment (6).
• Vervang de batterijen (8). Zorg ervoor dat de
nieuwe batterijen worden geplaatst zoals
aangegeven.
• Sluit het deksel van het accucompartiment.
Vervang bij het vervangen van de batterijen
altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik geen
oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Gebruik bij voorkeur alkalinebatterijen.
Opstellen van de machine (fig. C)
De machine heeft een magneet (9) om het op de
nivelleerplaat vast te zetten.
• Breng de machine op een lijn met de uitstulpingen
op de plaat (7).
• Plaats de machine op de plaat.
• Let erop dat de nok (10) zich in de opname (11)
bevindt.
49
NEDERLANDS
• Plaats het geheel op een relatief vlak en egaal
oppervlak.
• Om de machine te verwijderen trekt u het van de
plaat.
Nivelleren van de machine (fig. C).
• Lees de waterpassen (5) af om te controleren of
de machine waterpas staat.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai aan de afstelknop (12) tot de machine
waterpas staat.
Uitlijnen van de laserpunt (fig. D)
• Breng de laserpunt van een van de laserstralen
op een lijn met de gemarkeerde positie.
Verplaats de machine indien gewenst.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Markeer altijd het middelpunt van de laserpunten.
• Zorg dat de machine stevig staat opgesteld.
• Extreme temperatuurswisselingen veroorzaken
speling op onderdelen in het binnenwerk,
wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid
van de machine. Controleer regelmatig de
nauwkeurigheid wanneer u de machine onder
dergelijke omstandigheden gebruikt.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Om de machine in te schakelen, drukt u de aan/
uit-schakelaar (1) in.
• Om de machine uit te schakelen, drukt u de aan/
uit-schakelaar (1) nogmaals in.
Overbrengen van een gemarkeerde positie
De machine produceert drie laserpunten, zowel in
horizontale als in verticale richting, om een
markering over te brengen.
• Gebruik een straal om de markering te bepalen
en breng met behulp van de andere laserstralen
de markering over.
Toepassing van de machine als waterpas (fig. E)
De machine kan ook worden gebruikt als waterpas
voor zowel verticale als horizontale waterpasmetingen.
50
• Voor verticaal waterpassen, plaatst u de machine
in rechtopstaande positie tegen het object dat
waterpas dient te worden.
• Voor horizontaal waterpassen, plaats u de machine
op het object dat waterpas dient te worden.
• Lees de waterpassen (5) af om te controleren of
het object waterpas staat.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Kalibratietest ter plaatse (fig. F - H)
De ter plaatse verrichtbare kalibratietest dient
zorgvuldig en nauwkeurig te worden uitgevoerd om
de juiste diagnose te stellen. Laat de machine bij een
erkend servicecentrum nakijken zodra een fout
wordt gesignaleerd.
De toestand van de ruimte is kenmerkend
voor de vertoonde resultaten. Indien de
praktijksituatie van deze toestand
verschilt, moeten de metingen
dienovereenkomstig worden aangepast.
Test voor loodrecht uitlijnen (fig. F)
• Plaats de machine op de vloer in een ruimte parallel
aan een horizontaal oppervlak van tenminste 8 m
hoog.
• Plaats een markering op de vloer.
• Maak de machine indien nodig waterpas.
• Schakel de machine in.
• Breng de laserstraal (omhoog) op een lijn met de
markering op de vloer.
• Markeer het middelpunt van de laserpunt op het
plafond.
• Schakel de machine uit en draai deze 180°.
• Schakel de machine in, breng de laserstraal op
een lijn met de markering op de vloer, maak de
machine waterpas en markeer het middelpunt
van de laserpunt op het plafond. Schakel de
machine uit.
NEDERLANDS
• Meet de verschillen tussen de markeringen.
• Indien het verschil tussen de markeringen 6,5 mm
of minder bedraagt, dan is de machine correct
gekalibreerd.
• Indien het verschil tussen de markeringen meer
dan 6,5 mm bedraagt, dan dient de machine te
worden nagekeken.
Test voor waterpas uitlijnen (fig. F)
• Plaats de machine in een ruimte met twee verticale
vlakken die tenminste 7 m van elkaar verwijderd
zijn. Plaats de machine zodanig dat de voor- en
achterkant naar de verticale oppervlakken zijn
gericht.
• Plaats de machine ongeveer 8 cm van de muur,
gemeten vanaf de voorkant van de machine.
Maak de machine indien nodig waterpas.
Markeer het middelpunt van de laseropening
(omhoog) (13) op de vloer.
• Schakel de machine in.
• Markeer het middelpunt van de laserstraal (voor)
(14) op de muur.
• Schakel de machine uit en draai deze 180°.
Breng de laseropening (omhoog) op een lijn met
de markering op de vloer (13). Maak de machine
indien nodig waterpas.
• Schakel de machine in. Markeer het middelpunt
van de laserstraal (voor) (15) op de
tegenovergelegen muur. Schakel de machine uit.
• Verplaats de machine in een rechte lijn naar de
tegenovergelegen muur.
• Plaats de machine ongeveer 8 cm van de
tegenovergelegen muur, gemeten vanaf de
voorkant van de machine. Maak de machine
indien nodig waterpas. Markeer het middelpunt
van de laseropening (omhoog) (16) op de vloer.
• Schakel de machine in. Breng de laserstraal (voor)
op een lijn met de markering op de muur (15).
• Schakel de machine uit en draai deze 180°.
Breng de laseropening (omhoog) op een lijn met
de markering op de vloer (16). Maak de machine
indien nodig waterpas.
• Schakel de machine in. Markeer het middelpunt
van de laserstraal (voor) (17) op de eerste muur.
Schakel de machine uit.
• Meet de verticale verschillen tussen de
markeringen (14 & 17).
• Indien het verschil tussen de markeringen 4 mm
of minder bedraagt, dan is de machine correct
gekalibreerd.
• Indien het verschil tussen de markeringen meer
dan 4 mm bedraagt, dan dient de machine te
worden nagekeken.
Test voor hoeken uitlijnen (fig. H1 - H3)
• Plaats de machine in een ruimte van tenminste
10 m bij 5 m. Plaats de machine zodanig dat de
voor- en achterkant naar de korte muren zijn
gericht.
• Plaats de machine ongeveer 10 cm van de muur,
gemeten vanaf de voorkant van de machine.
Maak de machine indien nodig waterpas.
Markeer het middelpunt van de laseropening
(omhoog) (18) op de vloer.
• Schakel de machine in. Markeer het middelpunt
van de laserstraal (voor) (19) op de
tegenovergelegen muur.
• Bepaal de positie van de laserstraal (voor)
halverwege tussen de korte muren met behulp
van een referentiepunt. Plaats deze markering
(20) op de vloer. Schakel de machine uit.
• Verplaats de machine in een rechte lijn naar de
markering op de vloer (20).
• Breng de laseropening (omhoog) op een lijn met
de markering op de vloer (20). Maak de machine
indien nodig waterpas.
• Schakel de machine in. Breng de laserstraal (voor)
op een lijn met de markering op de muur (19).
• Markeer het middelpunt van de laserstraal
(zijkant) (21) op de lange muur.
• Schakel de machine uit en draai deze 90°
rechtsom.
• Breng de laseropening (omhoog) op een lijn met
de markering op de vloer (20). Maak de machine
indien nodig waterpas.
• Schakel de machine in. Breng de laserstraal (voor)
op een lijn met de markering op de muur (21).
• Bepaal met behulp van een referentiepunt de
positie van de laserstraal (zijkant) op de korte
muur die parallel aan het startpunt (18) staat.
Plaats deze markering (22) op de vloer.
Schakel de machine uit.
• Meet de verschillen tussen de markeringen
(18 & 22).
51
NEDERLANDS
• Indien het verschil tussen de markeringen 9 mm
of minder bedraagt, dan is de machine correct
gekalibreerd.
• Indien het verschil tussen de markeringen meer
dan 9 mm bedraagt, dan dient de machine te
worden nagekeken.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende Internetadres: www.2helpU.com
Reiniging
• Verwijder de batterijen alvorens de machine te
reinigen.
• Reinig de kast regelmatig met een zachte doek.
Batterijen
• Houd bij het wegdoen van batterijen rekening
met het milieu. Informeer bij de plaatselijke
overheidsinstanties naar een milieuvriendelijke
manier om batterijen weg te doen.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden de
materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede
materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service, retourneert
u het product naar een van de erkende servicecentra,
die deze producten voor ons verzamelt.
52
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com
53
NORSK
FLERPUNKTSLASER DW099
Gratulerer!
CE-sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Spenning
Batteristørrelse
Laserstyrke
Laserklasse
Bølgelengde
Beskyttelsesgrad
Driftstemperatur
Kontaktgjenger
Vekt
V
mW
nm
°C
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert
i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EF, 73/23/EF,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Brannfare.
54
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
verktøyet. Se også bruksanvisningen til
elektroverktøyet som skal brukes med dette
verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for fuktighet. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet. Bruk ikke verktøyet
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere
en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
5 Bruk riktig verktøy
Bruk verktøyet bare til formål som er beskrevet
i denne veiledningen. Tving ikke en maskin til å
gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
6 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Kontroller verktøyledningen
regelmessig og få den reparert av et autorisert
verksted om den skulle bli skadet. Hold alle
håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
7 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
8 Sjekk verktøyet for skader
Før verktøyet brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil
som kan påvirke verktøyets funksjon. En del eller
et deksel som er skadet, skal repareres eller
skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke
annet er angitt i bruksanvisningen.
Bruk ikke verktøyet hvis det ikke kan slås av og
på med bryteren. Reparasjon av bryteren må
utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
9 Ta ut batteriene
Ta ut batteriene når verktøyet ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør.
10 Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør.
Dette verktøyet oppfyller gjeldende
sikkerhetskrav. Unngå risiko: Overlat alltid
reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert
servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsanvisninger for bruk av batterier
• Ikke prøv å lade opp batteriene igjen.
• Batteriene må under ingen omstendigheter
åpnes eller ødelegges.
• Ikke utsett batteriene for fuktighet.
• Ikke utsett batteriene for ild.
• Ikke oppbevar batteriene på steder der
temperaturen kan overstige 40 °C.
• Bruk bare batterier av riktig størrelse. Ved skifte
av batterier må ikke gamle og nye batterier blandes.
• Under ekstreme forhold kan det oppstå lekkasje
fra batteriene. Hvis du oppdager at det lekker
væske fra batteriene, må du gå frem som følger:
- Tørk væsken forsiktig opp med en klut.
Unngå å få batterivæsken på huden eller
i øynene. Må ikke svelges.
- Hvis væsken kommer i kontakt med huden
eller øynene, må du skylle med rent, rennende
vann i minst ti minutter og kontakte lege.
55
NORSK
Brannfare! Ikke kortslutt kontaktene til et
batteri som er tatt ut av maskinen.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for lasere
• Denne laseren overholder kravene til klasse 2
i henhold til EN 60825-1:1994+A11. Ikke skift ut
laserdioder med dioder av en annen type.
Ved skader må laseren repareres av en autorisert
teknikker.
• Ikke bruk laseren til noe annet formål en å projisere
laserlinjer.
Skulle øyet bli utsatt for en laserstråle i klasse 2
i under 0,25 sekunder, ansees dette som sikkert.
Øyelokkrefleksen vil vanligvis sørge for nok beskyttelse.
På over 1 meters avstand oppfyller laseren kravene
til klasse 1 og blir følgelig ansett som sikker.
• Se aldri direkte inn i laserstrålen.
• Ikke se på laserstrålen gjennom optiske
instrumenter.
• Ikke sett opp utstyret på en posisjon der
laserstrålen kan krysse noen i hodehøyde.
• La ikke barn komme i kontakt med laseren.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk
Laseradvarsel
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Flerpunktslaser
1 Instruksjonsbok
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Flerpunktslaseren DW099 er konstruert for å projisere
laserpunkter til hjelp i profesjonelle applikasjoner.
Verktøyet kan brukes både inne og ute med horisontal
(vannrett), vertikal (loddrett) og vinkeljustering.
Bruksområdene spenner fra nivellering og innsikting til
fliselegging og landskapsarkitektur.
56
1
2
3
4
5
6
7
Strømbryter
Laseråpning (laserstråle opp)
Laseråpning (fremre laserstråle)
Laseråpning (vinkellaserstråle)
Libelle
Batterirom
Nivelleringsplate
Montering og justering
Skifte av batterier (fig. B)
Tilleggsutstyret bruker batterier av typen LR6 (AA).
• Åpne dekselet (6) til batterirommet.
• Skift batteriene (8). Sørg for å plassere de nye
batteriene som anvist.
• Lukk dekselet til batterirommet.
Når du skifter batterier, må du alltid skifte
alle batteriene. Du må ikke blande gamle
og nye batterier. Bruk helst alkalinebatterier.
Plassere verktøyet (fig. C)
Verktøyet har en magnet (9) som holder det til
nivelleringsplaten.
• Plasser verktøyet på linje med skinnene på platen
(7).
• Fest verktøyet til platen.
• Pass på at tappen (10) befinner seg i kontakten
(11).
• Plasser enheten på en forholdsvis plan og jevn
overflate.
• Trekk verktøyet av platen for å fjerne det.
Vatre verktøyet (fig. C)
• Avles luftnivåene (5) for å sjekke om verktøyet er
i vater.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Drei på bryterne for nivåjustering (12) til verktøyet
er i vater.
Justere laserpunktet (fig. D)
• Juster laserpunktet til en av laserstrålene med
posisjonsmerket. Flytt verktøyet etter behov.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
NORSK
• Marker alltid midtpunktet på laserpunktene.
• Pass på at verktøyet er riktig stilt inn.
• Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake
bevegelse av delene inne i verktøyet, som kan
påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten
regelmessig når verktøyet brukes under disse
forholdene.
Start - stopp (fig. A)
• Du slår på verktøyet ved å trykke på
strømbryteren (1).
• For å slå verktøyet av, trykk på strømbryteren (1)
igjen.
Overføre et posisjonsmerke
Verktøyet lager tre laserpunkter, både i horisontal og
vertikal retning, for å overføre et merke.
• Bruk den ene strålen til å plassere merket, og
overfør merket ved hjelp av den andre laserstrålen.
Bruke verktøyet som vaterpass (fig. E)
Verktøyet kan også brukes som vaterpass for både
vertikal og horisontal nivåjustering.
• Når verktøyet skal brukes til vertikal vatring,
må de plasseres loddrett mot den gjenstanden
som skal vatres opp.
• Ved horisontal vatring må verktøyet plasseres på
den gjenstanden som skal vatres opp.
• Avles luftnivåene (5) for å sjekke om gjenstanden
er i vater.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Feltkalibreringssjekk (fig. F - H)
Feltkalibreringssjekken må utføres på en sikker og
nøyaktig måte for å gi en korrekt diagnose. Hvis feil
registreres, må verktøyet kalibreres av en kvalifisert
tekniker.
Resultatene er avhengig av forholdene
i området. Ved avvikende forhold må
målingene justeres i henhold til disse.
Vertikal kontroll (fig. F)
• Sett verktøyet på gulvet i et område som er
parellelt med en horisontal overflate med en
høyde på minst 8 m.
• Lag et merke på gulvet.
• Vatre verktøyet etter behov.
• Slå på verktøyet.
• Juster laserstrålen som peker opp, etter merket
på gulvet.
• Marker midtpunktet av laserpunktet i taket.
• Slå av verktøyet og drei det 180°.
• Slå på verktøyet, still inn laserstrålen etter
markeringen på gulvet, vatre verktøyet og marker
enda en gang midtpunktet av laserpunktet i taket.
Slå av verktøyet.
• Mål differansen mellom merkene.
• Hvis differansen mellom merkene er 6,5 mm eller
mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over 6,5 mm,
må verktøyet etterses.
Plankontroll (fig. F)
• Sett verktøyet i et område mellom to vertikale
overflater som er minst 7 m fra hverandre.
Plasser verktøyet slik at det er rettet forover/
bakover mot de vertikale flatene.
• Plasser verktøyet omtrent 8 cm fra veggen,
målt fra forsiden av verktøyet. Vatre verktøyet
etter behov. Marker midtpunktet til den
oppovervendte laseråpningen (13), på gulvet.
• Slå på verktøyet.
• Marker midtpunktet til punktet for laserstrålen
som peker forover (14) på veggen.
• Slå av verktøyet og drei det 180°. Juster den
oppovervendte laseråpningen etter gulvmerket
(13). Vatre verktøyet etter behov.
• Slå på verktøyet. Marker midtpunktet til punktet
for laserstrålen som peker forover (15),
på motsatt vegg. Slå av verktøyet.
• Flytt verktøyet i en rett linje til motsatt vegg.
• Plasser verktøyet omtrent 8 cm fra veggen,
målt fra forsiden av verktøyet. Vatre verktøyet
etter behov. Marker midtpunktet til den
oppovervendte laseråpningen (16), på gulvet.
57
NORSK
• Slå på verktøyet. Juster laserstrålen som peker
forover etter merket på gulvet (15).
• Slå av verktøyet og drei det 180°. Juster den
oppovervendte laseråpningen etter gulvmerket (16).
Vatre verktøyet etter behov.
• Slå på verktøyet. Marker midtpunktet til punktet
for laserstrålen som peker forover (17), på den
første veggen. Slå av verktøyet.
• Mål den vertikale differansen mellom merkene
(14 & 17).
• Hvis differansen mellom merkene er 4 mm eller
mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over 4 mm,
må verktøyet etterses.
Vinkelkontroll (fig. H1 - H3)
• Sett verktøyet i et område på minst 10 x 5 m.
Plasser verktøyet slik at det står med forsiden/
baksiden mot kortveggene.
• Plasser verktøyet omtrent 10 cm fra veggen,
målt fra forsiden av verktøyet. Vatre verktøyet
etter behov. Marker midtpunktet til den
oppovervendte laseråpningen (18), på gulvet.
• Slå på verktøyet. Marker midtpunktet til punktet
for laserstrålen som peker forover (19) på motsatt
kortvegg.
• Plasser fremre laserstråle halvveis mellom
kortveggene ved hjelp av en siktekloss. Marker
dette punktet (20) på gulvet. Slå av verktøyet.
• Flytt verktøyet i en rett linje til merket på gulvet (20).
• Juster den oppovervendte laseråpningen etter
gulvmerket (20). Vatre verktøyet etter behov.
• Slå på verktøyet. Juster laserstrålen som peker
forover etter merket på gulvet (19).
• Marker midtpunktet til vinkellaserpunktet (21) på
langveggen.
• Slå av verktøyet og drei det 90° med klokken.
• Juster den oppovervendte laseråpningen etter
gulvmerket (20). Vatre verktøyet etter behov.
• Slå på verktøyet. Juster laserstrålen som peker
forover etter merket på gulvet (21).
• Plasser vinkellaserstrålen parallelt med startpunktet
(18) på kortveggen ved hjelp av en siktekloss.
Marker dette punktet (22) på gulvet. Slå av verktøyet.
• Mål den vertikale differansen mellom merkene
(18 & 22).
• Hvis differansen mellom merkene er 9 mm eller
mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
58
• Hvis differansen mellom merkene er over 9 mm,
må verktøyet etterses.
Rengjøring
• Fjern batteriene før verktøyet skal rengjøres.
• Rengjør huset regelmessig med en myk klut.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det,
må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet
gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen,
ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering
av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle.
For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst
returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for
oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALTkontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte
DEWALT-serviceverksteder og fullstendige
servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett,
adresse: www.2helpU.com
NORSK
GARANTI
Batterier
• Tenk på miljøet når du kaster batterier. Undersøk
med de lokale myndigheter om hva som er den
miljømessig beste måten å kaste batterier på.
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
59
PORTUGUÊS
LASER MULTI-PONTO DW099
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
V
Tamanho da bateria
Potência do laser
mW
Classe do laser
Comprimento de onda
nm
Classe de protecção
Temperatura de funcionamento °C
Rosca do receptáculo
Peso
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
Para mais informações, queira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Os seguintes símbolos são usados ao longo deste
manual:
60
Significa risco de ferimento, morte ou
estragos na ferramenta se as instruções
deste manual não forem respeitadas.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
Perigo de incêndio.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta. Recorra também ao manual de
instruções da ferramenta eléctrica, utilizada com
esta ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha ferramentas eléctricas à humidade.
Ilumine bem as áreas de trabalho. Não utilize
ferramentas eléctricas em presença de líquidos
ou gases inflamáveis.
3 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução
de soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode
ser aumentada intercalando-se um
transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Use a ferramenta apropriada
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
6 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições
e limpas.
Siga as instruções para manutenção e troca
de acessórios. Verifique regularmente os cabos
da ferramenta e, no caso de estes estarem
danificados, mande-os consertar a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
Verifique periodicamente os cabos de extensão
e substitua-os se estiverem danificados.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem
óleo ou gordura.
7 Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Quando não forem utilizadas as ferramentas
eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
8 Verifique se há peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
9 Remova as baterias
Remova as baterias quando não estiverem em
uso, antes de manutenção e ao substituir
acessórios.
10 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta ferramenta eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Instruções adicionais de segurança quanto às
baterias
• Não tente recarregar as baterias.
• Não abra ou corte as baterias por qualquer que
seja a razão.
• Não as exponha à água.
61
PORTUGUÊS
• Não as exponha ao fogo.
• Não as guarde em lugares onde a temperatura
possa exceder 40 °C.
• Somente utilize o tamanho correcto das baterias.
Ao substituí-las, não misture baterias antigas
com novas.
• Sob condições extremas poderá ocorrer
vazamento. Quando notar que há vazamento
de líquido, proceda da seguinte maneira:
- Limpe cuidadosamente o líquido utilizando um
pano. Evite o contacto com a pele ou olhos.
Não engula.
- Em caso de contacto com a pele ou olhos,
lave com água limpa e corrente por pelo
menos 10 minutos e contacte um médico.
Risco de fogo! Evite curto-circuito nos
contactos da bateria removida.
Instruções adicionais sobre segurança do laser
• Este laser cumpre com a classe 2 conforme
a EN 60825-1:1994+A11. Não substitua o diodo
do laser por um tipo diferente. Se estiver
danificado, envie-o a um serviço autorizado para
conserto.
• Não utilize o laser para outra finalidade que não
seja a projecção de linhas de laser.
A exposição do olho a um raio laser de classe 2 é
considerada segura por um máximo de
0,25 segundos. Os reflexos da pálpebra
normalmente fornecerão uma protecção adequada.
A distâncias de aproximadamente 1 m, o laser está
em conformidade com a classe 1 e, desta forma,
considerado completamente sem perigo.
• Nunca olhe para o raio laser directamente
e intencionalmente.
• Não utilize ferramentas ópticas para visualizar
o raio laser.
• Não instale a ferramenta em posições onde o
raio possa atravessar alguém na altura da cabeça.
• Não deixe que crianças tenham contacto com
o laser.
Etiquetas da ferramenta
Aparece o seguinte na ferramenta:
Leia o manual de instruções antes
da utilização.
62
Advertência sobre o laser
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Laser multi-ponto
1 Manual de instruções
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O laser multi-ponto DW099 foi concebido para
projector pontos de laser para ajudar em aplicações
profissionais. É possível utilizar a ferramenta tanto
interna quanto externamente para o alinhamento
de prumo no nível horizontal e vertical e em ângulo
recto. As aplicações variam entre nivelamento
e graduação a assentamento de ladrilhos
e projectos paisagísticos.
1 Interruptor on/off
2 Abertura do laser (feixe do laser ascendente)
3 Abertura do laser (feixe do laser frontal)
4 Abertura do laser (feixe do laser em ângulo recto)
5 Nível de ar
6 Compartimento das pilhas
7 Placa de nivelamento
Montagem e afinação
Substituir as baterias (fig. B)
O dispositivo utiliza baterias do tipo LR6 (AA).
• Abra a tampa do compartimento das pilhas (6).
• Substitua as baterias (8). Certifique-se de que as
novas baterias são colocadas tal como indicado.
• Feche a tampa do compartimento das pilhas.
Aquando da substituição das baterias,
substitua sempre o conjunto completo.
Não misture antigas com novas.
De preferência utilize baterias alcalinas.
Instalação da ferramenta (fig. C)
A ferramenta possui um íman (9) para a fixar à placa
de nivelamento.
• Alinhe a ferramenta com as tiras da placa (7).
• Fixe a ferramenta à placa.
PORTUGUÊS
• Certifique-se de que o entalhe (10) está
localizado no receptáculo (11).
• Coloque a unidade numa superfície nivelada
e relativamente lisa.
• Para remover a ferramenta, puxe-a da base.
Nivelamento da ferramenta (fig. C)
• Leia os níveis de ar (5) para verificar se a
ferramenta está nivelada.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Gire os botões de ajuste do nível (12) até nivelar
a ferramenta.
• Para o nivelamento vertical, coloque a ferramenta
na posição vertical, encostada ao objecto que
pretende nivelar.
• Para o nivelamento horizontal, coloque a
ferramenta sobre o objecto que pretende nivelar.
• Leia os níveis de ar (5) para verificar se o objecto
está nivelado.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Manutenção
Alinhamento do ponto do laser (fig. D)
• Alinhe o ponto do laser num dos feixes do laser
com a marca de posicionamento.
Mova a ferramenta conforme necessário.
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza
regular da ferramenta.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Marque sempre o centro dos pontos de laser.
• Certifique-se de que a ferramenta está
firmemente colocada.
• Mudanças bruscas de temperatura causam
a movimentação de peças internas, o que
poderá afectar a precisão da ferramenta.
Verifique regularmente a precisão da ferramenta
durante o uso nessas circunstâncias.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar a ferramenta, prima o interruptor
de ligar/desligar (1).
• Para desligar a ferramenta, prima novamente
o interruptor de ligar/desligar (1).
Transferência de uma marca de posicionamento
A ferramenta produz três pontos de laser nas direcções
horizontal e vertical, para transferir uma marca.
• Utilize um feixe para localizar a marca e transfira
a marca utilizando os outros feixes do laser.
Utilização da ferramenta como nível de bolha
de ar (fig. E)
É possível utilizar a ferramenta como um nível de
bolha de ar tanto para a medição de nível vertical
como horizontal.
Teste de calibragem de campo (fig. F - H)
Deve-se executar o teste de calibragem de campo
de forma segura e precisa, visando um diagnóstico
correcto. Sempre que se registar um erro,
um técnico qualificado deverá calibrar a ferramenta.
As condições da área são indicativas
dos resultados apresentados. Se, na
prática, as condições divergirem, as
medições terão que ser ajustadas em
conformidade.
Teste do prumo (fig. F)
• Coloque a ferramenta no chão numa área
paralela à superfície horizontal de, pelo menos,
8 m de altura.
• Faça uma marca no chão.
• Proceda ao nivelamento da ferramenta,
conforme necessário.
• Ligue a ferramenta.
• Alinhe o feixe do laser ascendente com a marca
no chão.
• Marque o centro do ponto de laser no tecto.
• Desligue a ferramenta e rode-a 180°.
• Ligue a ferramenta, alinhe o feixe do laser com a
marca do chão, nivele a ferramenta e mais uma
vez marque o centro do ponto de laser no tecto.
Desligue a ferramenta.
• Meça a diferença existente entre as marcas.
63
PORTUGUÊS
• Se a diferença entre as marcas for de 6,5 mm ou
menos, a cabeça estará devidamente calibrada.
• Se a diferença entre as marcas for superior a
6,5 mm, a ferramenta terá que ser reparada.
Teste de nível (fig. G1 & G2)
• Coloque a ferramenta numa área entre duas
superfícies verticais com uma distância entre elas
de, pelo menos, 7 m. Posicione a ferramenta de
maneira que fique de frente para trás em relação
às superfícies verticais.
• Coloque a ferramenta a uma distância aproximada
de 8 cm da parede, medida a partir da frente da
ferramenta. Proceda ao nivelamento da ferramenta,
conforme necessário. Marque o centro da
abertura do laser ascendente (13) no chão.
• Ligue a ferramenta.
• Marque o centro do ponto de laser frontal (14) na
parede.
• Desligue a ferramenta e rode-a 180°. Alinhe a
abertura do laser ascendente com a marca no
chão (13). Proceda ao nivelamento da
ferramenta, conforme necessário.
• Ligue a ferramenta. Marque o centro do ponto
de laser frontal (15) na parede oposta. Desligue a
ferramenta.
• Desloque a ferramenta em linha recta para
a parede oposta.
• Coloque a ferramenta a uma distância
aproximada de 8 cm da parede oposta, medida
a partir da frente da ferramenta. Proceda ao
nivelamento da ferramenta, conforme necessário.
Marque o centro da abertura do laser ascendente
(16) no chão.
• Ligue a ferramenta. Alinhe o feixe do laser frontal
com a marca na parede (15).
• Desligue a ferramenta e rode-a 180°. Alinhe a
abertura do laser ascendente com a marca no
chão (16). Proceda ao nivelamento da
ferramenta, conforme necessário.
• Ligue a ferramenta. Marque o centro do ponto
de laser frontal (17) na primeira parede. Desligue
a ferramenta.
• Meça a diferença vertical entre as marcas (14 & 17).
• Se a diferença entre as marcas for de 4 mm ou
menos, a cabeça estará devidamente calibrada.
• Se a diferença entre as marcas for superior a
4 mm, a ferramenta terá que ser reparada.
64
Teste de ângulo recto (fig. H1 - H3)
• Coloque a ferramenta numa área de, pelo menos,
10 por 5 m. Posicione a ferramenta de modo
que fique de frente para trás em relação às
paredes baixas.
• Coloque a ferramenta a uma distância aproximada
de 10 cm da parede, medida a partir da frente
da ferramenta. Proceda ao nivelamento da
ferramenta, conforme necessário. Marque o centro
da abertura do laser ascendente (18) no chão.
• Ligue a ferramenta. Marque o centro do ponto
de laser frontal (19) na parede baixa oposta.
• Localize a posição do feixe do laser frontal a
meio entre as paredes baixas, utilizando um alvo.
Marque este ponto (20) no chão.
Desligue a ferramenta.
• Desloque a ferramenta em linha recta para
a marca no chão (20).
• Alinhe a abertura do laser ascendente com
a marca no chão (20). Proceda ao nivelamento
da ferramenta, conforme necessário.
• Ligue a ferramenta. Alinhe o feixe do laser frontal
com a marca na parede (19).
• Marque o centro do ponto do laser em ângulo
recto (21) na parede alta.
• Desligue a ferramenta e rode-a 90° para a direita
(sentido dos ponteiros do relógio).
• Alinhe a abertura do laser ascendente com
a marca no chão (20). Proceda ao nivelamento
da ferramenta, conforme necessário.
• Ligue a ferramenta. Alinhe o feixe do laser frontal
com a marca na parede (21).
• Localize a posição do feixe do laser em ângulo
recto paralelo ao ponto inicial (18) na parede
baixa, utilizando um alvo. Marque este ponto (22)
no chão. Desligue a ferramenta.
• Meça a diferença entre as marcas (18 & 22).
• Se a diferença entre as marcas for de 9 mm ou
menos, a cabeça estará devidamente calibrada.
• Se a diferença entre as marcas for superior
a 9 mm, a ferramenta terá que ser reparada.
Limpeza
• Retire as pilhas antes de limpar a ferramenta.
• Limpe regularmente a estrutura utilizando um
pano macio.
PORTUGUÊS
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos
e embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e
a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar
a recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e reciclagem
de produtos DEWALT que tenham atingido o fim das
suas vidas úteis. Para usufruir deste serviço, entregue
o seu produto em qualquer agente de reparação
autorizado que o irá recolher em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação
mais próximo de si contacte o escritório local da
DEWALT no endereço indicado neste manual. Se
preferir, consulte a lista de agentes autorizados da
DEWALT e os dados completos dos nossos serviços
de atendimento pós-venda na Internet no endereço:
www.2helpU.com
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe
á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com
Baterias
• Quando jogar as baterias fora, pense na
protecção do meio-ambiente. Consulte as
autoridades locais para obter informações sobre
uma maneira segura de se desfazer das baterias
sem agredir o meio-ambiente.
65
SUOMI
MONIPISTELASER DW099
Onneksi olkoon!
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Pariston koko
Laserteho
Laserluokka
Aallonpituus
Turvaluokka
Käyttölämpötila
Liitinjohto
Paino
V
mW
nm
°C
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
seuraavien standardien mukaisesti: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia symboleja:
Merkitsee henkilövahingon vaaraa,
hengenvaaraa tai työkalun vioittumisen
vaaraa mikäli käyttöohjetta ei noudateta.
Tulenvaara.
66
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Lue myös sähkötyökalusi
käyttöohjeet käytetään ohjaimen tämän työkalun
kanssa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun työkaluja käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
4 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
5 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
6 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
7 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun työkalua ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
8 Tarkista, että kone on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen
osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virtakytkin ei toimi kunnolla. Korjauta virtakytkin
valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
9 Poista paristot
Poista paristot koneesta aina ennen koneen
huoltoa sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai
kun koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
10 Korjauta työkalusi valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä
Tämä sähkötyökalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Turvallisuussyistä vain valtuutetut
ammattilaiset saavat huoltaa sähkölaitteita.
Paristojen lisäturvaohjeet
• Älä yritä ladata paristoja uudelleen.
• Älä avaa paristoja tai käsittele niitä
kovakouraisesti missään olosuhteissa.
• Älä altista paristoja vedelle.
• Älä altista paristoja tulelle.
• Älä säilytä paristoja paikoissa, joissa lämpötila voi
nousta yli 40 °C.
• Käytä vain oikean kokoisia paristoja. Kun vaihdat
paristot, älä käytä vanhoja yhdessä uusien kanssa.
• Paristot saattavat vuotaa äärimmäisissä
olosuhteissa. Huomatessasi nesteen vuotavan,
toimi seuraavasti:
- Pyyhi neste huolellisesti pois kankaalla.
Vältä kosketusta ihon tai silmien kanssa.
67
SUOMI
Vältä nesteen nauttimista sisäisesti.
- Nesteen joutuessa kosketuksiin ihon tai silmien
kanssa, huuhtele se pois juoksevan veden alla
vähintään 10 minuutin ajan ja ota yhteys lääkäriin.
Tulipalovaara! Vältä poistettujen paristojen
kontaktipintojen koskemista toisiinsa,
se saattaa aiheuttaa oikosulun.
Laserlaitteiden turvaohjeet
• Tämä laserlaite täyttää EN 60825-1:1994 + A11
vaatimusten 2-luokan ehdot. Laser-diodia ei tule
korvata toisen tyyppisellä. Mikäli laite vahingoittuu,
se tulee korjauttaa valtuutetulla korjaajalla.
• Älä käytä laserlaitetta mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin laserjuovien heijastamiseen.
2-luokan lasersäteen katsomista paljaalla silmällä
pidetään turvallisena korkeintaan 0,25 sekunnin ajan.
Normaalit silmäluomen refleksit antavat yleensä
riittävän suojan. Yli 1 metrin etäisyydellä laser täyttää
1-luokan ehdot ja sitä pidetään näin ollen täysin
turvallisena.
• Älä koskaan katso tarkoituksella suoraan
lasersäteeseen.
• Älä käytä optisia välineitä lasersäteen katsomiseen.
• Älä aseta laitetta asentoon, jossa lasersäde voi
kulkea pään korkeudelta jonkun henkilön ohitse.
• Älä anna lasten olla tekemisissä laserin kanssa.
Laitteen merkit
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Laservaroitus
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Monipistelaser
1 Käyttöohje
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
68
Kuvaus (kuva A)
Monipistelaser DW099 on tarkoitettu laserpisteiden
heijastamiseen ammattimaisen käytön tukemista
varten. Laitetta voidaan käyttää sekä sisällä että
ulkona vaakasuoraan ja pystysuoraan kohdistamiseen
sekä neliökohdistamiseen. Käyttötarkoitus vaihtelee
vaaituksesta ja asteituksesta laatoitukseen ja
maanmittaukseen.
1 Virtakytkin
2 Laseraukko (ylälasersäde)
3 Laseraukko (etulasersäde)
4 Laseraukko (neliölasersäde)
5 Vesivaaka
6 Paristokotelo
7 Vaaituslevy
Asennus ja säädöt
Paristojen vaihto (kuva B)
Laitteessa käytetään paristoja tyyppiä LR6 (AA).
• Avaa paristokotelo (6).
• Vaihda paristot (8). Varmistu siitä, että panet
uudet paristot paikalleen oikein.
• Sulje paristokotelo.
Kun vaihdat paristoja, vaihda aina koko
sarja. Kun vaihdat paristot, älä käytä
vanhoja yhdessä uusien kanssa.
On suositeltavaa käyttää alakaliparistoja.
Työkalun säätö (kuva C)
Työkalussa on magneetti (9), joka pitää sen kiinni
vaaituslevyssä.
• Kohdista työkalu levyssä olevien liuskojen (7)
kanssa.
• Kiinnitä työkalu levyyn.
• Varmista, että ura (10) on liittimessä (11).
• Pane kone suhteellisen sileälle ja tasaiselle pinnalle.
• Irrottaaksesi työkalun vedä se irti levystä.
Työkalun vaaitus (kuva C)
• Katso vesivaa’asta (5) onko työkalu vaakasuorassa.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Kierrä vaaituksen säätönuppeja (12),
kunnes työkalu on vaakasuorassa.
SUOMI
Laserpisteen kohdistaminen (kuva D)
• Kohdista jommankumman lasersäteen laserpiste
sijaintimerkinnän kanssa. Siirrä työkalua vaaditulla
tavalla.
Kentän kalibrointitarkistus (kuva F - H)
Kentän kalibroinnin tarkistukset on suoritettava
varmasti ja tarkasti, jotta diagnoosit olisivat oikeita.
Jos havaitaan virhe, valtuutetun korjaajan tulee
huoltaa laite.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Merkitse aina laserpisteiden keskusta.
• Varmista, että työkalu on kiinnitetty lujasti.
• Äärimmäiset lämpötilan vaihtelut aiheuttavat koneen
sisäisten osien liikkumista, mikä voi vaikuttaa
koneen tarkkuuteen. Tarkista koneen tarkkuus
säännöllisesti, jos käytät sitä tällaisissa olosuhteissa.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva A)
• Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (1).
• Sammuta työkalu painamalla virtakytkintä (1)
uudelleen.
Sijaintimerkinnän siirtäminen
Työkalu tuottaa kolme laserpistettä vaaka- ja
pystysuunnassa merkin siirtämiseksi.
• Käytä toista sädettä merkinnän kohdistamiseen.
Siirrä merkintää käyttämällä toista lasersädettä.
Työkalun käyttö tasaimena (kuva E)
Työkalua voidaan käyttää myös tasaimena sekä
pystysuoraan että vaakasuoraan mittaukseen.
• Pystysuoraa mittausta varten työkalu on asetettava
pystysuoraan mitattavaa kohdetta vasten.
• Vaakasuoraa mittausta varten työkalu on
asetettava mitattavan kohteen päälle.
• Katso vesivaa’asta (5) onko työkalu vaakasuorassa.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Alueen olosuhteet vaikuttavat esitettyihin
tuloksiin. Jos käyttö eroaa näistä
olosuhteista, mittauksia on säädettävä
vastaavalla tavalla.
Pystysuora tarkistus (kuva F)
• Aseta kone lattialle alueelle, joka on
yhdensuuntainen vähintään 8 m korkean
pystysuoran pinnan kanssa.
• Tee merkintä lattiaan.
• Vaaita työkalu vaaditulla tavalla.
• Kytke työkalu päälle.
• Kohdista ylälasersäde lattiassa olevan merkinnän
kanssa.
• Merkitse laserpisteen keskipiste kattoon.
• Kytke työkalu pois päältä ja kierrä sitä 180°.
• Kytke työkalu päälle. Kohdista lasersäde
lattiamerkin kanssa. Vaaita työkalu ja merkitse
laserpisteen keskipiste jälleen kattoon.
Kytke työkalu pois päältä.
• Mittaa merkkien välinen ero.
• Jos merkkien välinen ero on 6,5 mm tai
vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein.
• Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin
6,5 mm, työkalu on huollettava.
Tasotarkistus (kuva G1 & G2)
• Aseta työkalu kahden, vähintään 7 metrin
etäisyydellä toisistaan olevien pystypintojen väliin.
Aseta työkalu siten, että sen etupuoli on takana
kohti pystysuoria pintoja.
• Aseta työkalu noin 8 cm:n etäisyydelle seinästä
työkalun edestä mitattuna. Vaaita työkalu vaaditulla
tavalla. Merkitse ylälaseraukon (13) keskikohta
lattiaan.
• Kytke työkalu päälle.
• Merkitse etulaserpisteen (14) keskikohta seinään.
• Kytke työkalu pois päältä ja kierrä sitä 180°.
Kohdista ylälaseraukko lattiassa olevan merkinnän
(13) kanssa. Vaaita työkalu vaaditulla tavalla.
• Kytke työkalu päälle. Merkitse etulaserpisteen
(15) keskikohta vastapäiseen seinään.
Kytke työkalu pois päältä.
69
SUOMI
• Siirrä työkalua suoraa viivaa pitkin kohti
vastakkaista seinää.
• Aseta työkalu noin 8 cm:n etäisyydelle
vastakkaisesta seinästä työkalun edestä
mitattuna. Vaaita työkalu vaaditulla tavalla.
Merkitse ylälaseraukon (16) keskikohta lattiaan.
• Kytke työkalu päälle. Kohdista etulasersäde
seinässä olevan merkin (15) kanssa.
• Kytke työkalu pois päältä ja kierrä sitä 180°.
Kohdista ylälaseraukko lattiassa olevan merkinnän
(16) kanssa. Vaaita työkalu vaaditulla tavalla.
• Kytke työkalu päälle. Merkitse etulaserpisteen
(17) keskikohta ensimmäiseen seinään.
Kytke työkalu pois päältä.
• Mittaa merkkien (14 & 17) välinen pystyero.
• Jos merkkien välinen ero on 4 mm tai
vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein.
• Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin 4 mm,
työkalu on huollettava.
Suoran kulman tarkistaminen (kuva H1 - H3)
• Aseta työkalu paikkaan, jonka mitat ovat vähintään
10 m kertaa 5 m. Sijoita työkalu siten, että se on
suunnattu kohti lyhyitä seiniä siten, että etupuoli
osoittaa taakse.
• Aseta työkalu noin 10 cm:n etäisyydelle seinästä
työkalun edestä mitattuna. Vaaita työkalu vaaditulla
tavalla. Merkitse ylälaseraukon (18) keskikohta
lattiaan.
• Kytke työkalu päälle. Merkitse etulaserpisteen
(19) keskikohta vastakkaiseen lyhyeen seinään.
• Sijoita etulasersäde lyhyiden seinien keskiväliin
kohdepistettä käyttämällä. Merkitse tämä piste (20)
lattiaan. Kytke työkalu pois päältä.
• Siirrä työkalua suoraa viivaa pitkin kohti
lattiamerkintää (20).
• Kohdista ylälaseraukko lattiassa olevan merkinnän
(20) kanssa. Vaaita työkalu vaaditulla tavalla.
• Kytke työkalu päälle. Kohdista etulasersäde
seinässä olevan merkin (19) kanssa.
• Merkitse neliölaserpisteen keskikohta (21) pitkään
seinään.
• Kytke työkalu pois päältä ja kierrä sitä 90°
myötäpäivään.
• Kohdista ylälaseraukko lattiassa olevan
merkinnän (20) kanssa. Vaaita työkalu vaaditulla
tavalla.
• Kytke työkalu päälle. Kohdista etulasersäde
seinässä olevan merkin (21) kanssa.
70
• Sijoita neliölasersäde samansuuntaisesti
aloituspisteen (18) kanssa lyhyelle seinälle
käyttämällä kohdetta. Merkitse tämä piste (22)
lattiaan. Kytke työkalu pois päältä.
• Mittaa merkkien (18 & 22) välinen ero.
• Jos merkkien välinen ero on 9 mm tai
vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein.
• Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin 9 mm,
työkalu on huollettava.
Puhdistus
• Irrota paristot ennen puhdistusta.
• Puhdista koneen kuori säännöllisesti kostealla
kankaalla.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on
kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö
auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-aineiden
kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille
tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen,
kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
SUOMI
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa.
Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Paristot
• Hävittäessäsi paristoja, ajattele ympäristön
suojaamista. Tarkista paikallisilta viranomaisilta
ympäristölle turvallinen paikka paristojen
hävittämiseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää
sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset.
Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
71
SVENSKA
FLERPUNKTSLASER DW099
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
Spänning
Batteristorlekt
Lasereffekt
Laserklass
Våglängd
Skyddsklass
Driftstemperatur
Gänga stativuttag
Vikt
V
mW
nm
°C
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
DW099
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Följande symboler används i denna manual:
Anger risk för personskada, dödsfall eller
maskinskada om manualens anvisningar
inte följs.
Brandfara.
72
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder
verktyget. Se även bruksanvisningen av
maskinen som skall användas met detta verktyg.
Behåll denna bruksanvisning för framtida
referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för fuktighed. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte verktyget i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
(t.ex. rör, värmeelement, vattenkokare och kylskåp.
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
4 Håll barn undan
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
5 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda
för. Tvinga inte verktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade
i bruksanvisningen och katalogerna.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för personskada.
6 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och
byt ut dem om de är skadade. Håll alla kontroller
torra, rena och fria från olja och fett.
7 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt,
utom räckhåll för barn.
8 Kontrollera verktyget för skador
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om det kommer att fungera riktigt och utföra den
avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar inte är skadade
och att det inte föreligger några andra fel som kan
påverka verktygets funktion. En skyddsanordning
eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej
annat anges i bruksanvisningen.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan kopplas till eller från. Låt det endast repareras
av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
9 Avlägsna batterierna
Ta ut batterierna ur verktyget när det inte är
i bruk, före service och vid byte av tillbehör.
10 Låt det endast repareras av ett auktoriserat
DEWALT serviceombud.
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Extra säkerhetsföreskrifter för batterier
• Försök aldrig ladda om batterier.
• Batterier får aldrig av någon anledning öppnas
eller skadas.
• Utsätt inte batterier för vatten.
• Utsätt inte batterierna för eld.
• Förvara inte batterier i utrymmen där
temperaturen kan överstiga 40 °C.
• Använd endast rätt format batterier. Blanda inte
nya batterier med gamla när du byter batterier.
• Under extrema förhållanden kan batteriläckage
uppstå. Om du märker att batterierna läcker skall
du göra så här:
- Torka försiktigt bort vätskan med en trasa.
Undvik kontakt med hud och ögon. Svälj inte.
73
SVENSKA
- Vid kontakt med hud eller ögon ska du skölja
med rinnande vatten i minst 10 minuter och
kontakta läkare.
Brandrisk! Undvik att kortsluta
kontakterna på ett uttaget batteri.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för laser
• Denna laser uppfyller Klass 2 enligt EN 608251:1994+A11. Byt inte ut en laserdiod mot en av
annan typ. Om den skadas måste reparationerna
utföras av auktoriserad reparationsverkstad.
• Använd inte lasern för något annat ändamål än
projektion av laserlinjer.
Om ögonen utsätts för en laserstråle av Klass 2
under max 0,25 sekunder anses detta ofarligt.
Ögonlockens blinkreflexer brukar vanligtvis ge
tillräckligt skydd. Vid avstånd på över en meter
uppfyller lasern Klass 1 och anses då helt ofarlig.
• Titta aldrig avsiktligt direkt in i laserstrålen.
• Använd aldrig optiska redskap till att se
laserstrålen.
• Ställ inte upp lasern på en plats där strålen kan
träffa en person vid huvudhöjd.
• Se till att barn inte kommer i kontakt med lasern.
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning
Laservarning
Redskapet kan användas både inom- och utomhus
för horisontell (våg), vertikal (lod) och rätvinklig
inriktning. Tillämpningarna varierar från nivellering
och planering till plattläggning och markformning.
1 Strömbrytare
2 Laseröppning (laserstråle upp)
3 Laseröppning (laserstråle fram)
4 Laseröppning (laserstråle lodvinkel)
5 Vattenpass
6 Batterifack
7 Planställningsplåt
Montering och inställning
Byte av batterier (fig. B)
Tllbehöret behöver batterier av typ LR6 (AA).
• Öppna batteriluckan (6).
• Byt ut batterierna (8). Se till att batterierna
kommer rätt.
• Stäng batteriluckan.
Byt alltid ut alla batterier samtidigt.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Använd helst alkaline - batterier.
Uppställning av redskapet (fig. C)
Verktyget har en magnet (9) som håller det på
planställningsplåten.
• Rikta verktyget gentemot skenorna på plåten (7).
• Fäst verktyget vid plåten.
• Se till att nocken (10) hamnar i uttaget (11).
• Ställ apparaten på ett relativt jämnt och plant
underlag.
• För att avlägsna apparaten drar du lös den från
plåten.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Flerpunktslaser
1 Instruktionshandbok
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din flerpunktslaser DW099 är konstruerad för att
projektera laserpunkter som hjälp vid professionella
verksamheter.
74
Planställning av verktyget (fig. C)
• Avläs vattenpassen (5) för att se efter att
verktyget står plant.
• Inställningen går till så här:
• Vrid justeringsknapparna (12) tills verktyget är riktat.
Riktning av laserpunkten (fig. D)
• Rikta en av de båda laserstrålarnas
projektionspunkt mot positionsmarkeringen.
Förflytta apparaten efter behov.
SVENSKA
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Markera alltid mitten av laserpunkterna.
• Se till att apparaten står stadigt.
• Extrema temperaturväxlingar kan rubba interna
delar och på så sätt påverka apparatens
noggrannhet. Kontrollera noggrannheten
regelbundet om apparaten används under
sådana omständigheter.
Till- och från-koppling (fig. A)
• Tryck på strömbrytaren (1) för att starta apparaten.
• Tryck på strömbrytaren (1) igen för att stänga av
verktyget.
Överföring av en positionsmarkering
Verktyget ger tre laserpunkter, både horisontellt och
vertikalt, för att överföra en markering.
• Rikta den ena strålen mot markeringen och
överför denna med de övriga strålarna.
Bruk av verktyget som vattenpass (fig. E)
Verktyget kan även användas som vattenpass,
både för horisontell och vertikal riktmätning.
• För vertikal riktning placerar du verktyget upprätt
mot föremålet som ska riktas.
• För horisontell riktning ställer du verktyget på
föremålet som ska riktas.
• Avläs vattenpassen (5) för att se efter om
föremålet är plant.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Kalibreringskontroll på platsen (fig. F - H)
Kalibreringskontroll på platsen måste utföras
omsorgsfullt och noggrant för att ställa en korrekt
diagnos.
Om ett fel konstateras måste apparaten justeras hos
en kvalificerad reparationsverkstad.
Områdets förhållanden är avgörande för
de visade resultaten. Om praktiken
avviker från dessa förhållanden, måste
mätningarna justeras med hänsyn till detta.
Vertikalkontroll (fig. F)
• Placera verktyget på golvet på en plats parallell
med en horisontell yta som är minst 8 m hög.
• Gör en markering på golvet.
• Rikta apparaten efter behov.
• Starta verktyget.
• Rikta den övre laserstrålen mot markeringen på
golvet.
• Markera laserpunktens centrum i taket.
• Stäng av apparaten och rotera den180°.
• Starta apparaten, rikta laserstrålen mot
golvmarkeringen, rikta verktyget och markera åter
laserpunktens centrum i taket. Stäng av apparaten.
• Mät skillnaden mellan markeringarna.
• Om skillnaden mellan markeringarna är 6,5 mm
eller mindre, är verktyget korrekt kalibrerat.
• Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
6,5 mm måste verktyget justeras.
Horisontalkontroll (fig. G1 & G2)
• Placera verktyget på en plats mellan två vertikala
ytor på minst 7 m avstånd. Ställ apparaten så att
den är riktad framåt och bakåt mot de båda
vertikala ytorna.
• Ställ verktyget ca. 8 cm från väggen, mätt från
verktygets framsida. Rikta apparaten efter behov.
Markera centrum av den övre laserpunkten (13)
på golvet.
• Starta verktyget.
• Markera centrum av den främre laserpunkten (14)
på väggen.
• Stäng av apparaten och rotera den180°.
Rikta den övre lasermynningen mot markeringen
på golvet (13). Rikta apparaten efter behov.
• Starta verktyget. Markera centrum av den främre
laserpunkten (15) på den motsatta väggen.
Stäng av apparaten.
• Förflytta verktyget i en rät linje till den andra väggen.
• Ställ verktyget ca. 8 cm från den motsatta
väggen, mätt från verktygets framsida.
75
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
Rikta apparaten efter behov. Markera centrum av
den övre laserpunkten (16) på golvet.
Starta verktyget. Rikta den främre laserstrålen
mot markeringen på väggen (15).
Stäng av apparaten och rotera den180°.
Rikta den övre lasermynningen mot markeringen
på golvet (16). Rikta apparaten efter behov.
Starta verktyget. Markera centrum av den främre
laserpunkten (17) på den första väggen. Stäng av
apparaten.
Mät den vertikala skillnaden mellan
markeringarna (14 & 17).
Om skillnaden mellan markeringarna är 4 mm
eller mindre, är verktyget korrekt kalibrerat.
Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
4 mm måste verktyget justeras.
Kontroll rät vinkel (fig. H1 - H3)
• Placera verktyget i ett område på minst 10 x 5 m.
ställ upp verktyget så att det är riktat framåt och
bakåt mot kortväggarna.
• Ställ verktyget ca. 10 cm från väggen, mätt från
verktygets framsida. Rikta apparaten efter behov.
Markera centrum av den övre laserpunkten (18)
på golvet.
• Starta verktyget. Markera centrum av den främre
laserpunkten (19) på den motsatta kortväggen.
• Lokalisera den främre laserstrålens position
halvvägs mellan kortväggarna med hjälp av en
måltavla. Markera denna punkt (20) på golvet.
Stäng av apparaten.
• Förflytta verktyget i en rät linje till golvmarkeringen
(20).
• Rikta den övre lasermynningen mot markeringen
på golvet (20). Rikta apparaten efter behov.
• Starta verktyget. Rikta den främre laserstrålen
mot markeringen på väggen (19).
• Markera centrum av den lodvinkelns laserpunkt
(21) på väggen.
• Stäng av apparaten och rotera den 90° medurs.
• Rikta den övre lasermynningen mot markeringen
på golvet (20). Rikta apparaten efter behov.
• Starta verktyget. Rikta den främre laserstrålen
mot markeringen på väggen (21).
• Lokalisera var lodlinjens laserstråle befinner sig
parallellt från startpunkten (18) på kortväggen
med hjälp av en måltavla. Markera denna punkt
(22) på golvet. Stäng av apparaten.
• Mät skillnaden mellan markeringarna (18 & 22).
76
• Om skillnaden mellan markeringarna är 9 mm
eller mindre, är verktyget korrekt kalibrerat.
• Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
9 mm måste verktyget justeras.
Rengöring
• Avlägsna batterierna innan du rengör apparaten.
• Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst
för DEWALT-produkter när de en gång har tjänat ut.
För att du skall kunna utnyttja den, ber vi dig att
återlämna produkten till en auktoriserad reparationsoch servicerepresentant som samlar in produkterna
för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du
genom kontakt med den lokala DEWALT- företrädare,
vars adress du återfinner i manualen. En lista på
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och
kontakter finns även tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Batterier
• När batterierna kasseras skall du tänka på miljön.
Tag reda på var din kommuns
uppsamlingsställen för batterier är belägna.
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com
77
TÜRKÇE
ÇOK NOKTALI LAZER DW099
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Pil boyutu
Lazer güç
Lazer snf
Dalga uzunluğu
Korunma snf
Çalşma scaklğ
Dayanak yivi
Ağrlk
DW099
V 4,5
3 x LR6 (AA)
mW < 1
II
nm 630 ~ 680
IP53
°C -10 - +45
M6 x 20
kg 0,82
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan'
DW099
D E WALT bu elektrikli aletlerin aşağdaki
standartlara uygun olarak tasarlandğn
beyan eder: 98/37/EEC,89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Yangn tehlikesi.
78
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Almanya
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar'
Elektrikli aletleri kullan'rken daima,
yangin, elektrik çarpmas' ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar'na uyun.
Cihaz' kullanmadan önce bu kullan'm
k'lavuzunu dikkatlice okuyunuz. Her aleti
bu alet beraber ile kullanmadan önce
bknz. kullan'm k'lavuzu.
Bu kullan'm k'lavuzunu gelecekteki
kullan'mlar için saklay'n'z.
Genel Bilgiler
1 Çal'şma alan'n'z' temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal'şma alan'n'z'n çevre koşullar'na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Çalşma alannz iyi
aydnlatn. Elektrikli aletleri, yanc sv
ve gazlarn bulunduğu ortamlarda
kullanmayn.
3 Elektrik çarpmas'na karş' önlem al'n
Topraklanmş yüzeylere temastan
kaçnn (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar).
Aleti olagan üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli
transformatör veya bir (FI) toprak
kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek
elektrik emniyeti arttirilabilinir.
4 Çocuklar' aletlerden uzak tutun
Çocuklarn aletle veya uzatma kablosu
ile temasna izin vermeyin.
Herkesi çalşma alanndan uzak tutun.
5 İşe uygun alet kullan'n
Bu ürünün kullanm tasarm bu
kullanm klavuzunda anlatlmştr.
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda
tavsiye edilenlerin dşnda aksesuar ve
parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
6 Aletlerinize iyi bak'n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onartn.
Tüm komuta mekanizmasn kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
7 Kullan'lmayan aletleri saklay'n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
8 Hasarl' parça kontrolü yap'n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yapn. Hareketli
parçalarn ayarsz olup olmadğ veya
tutukluk yapp yapmadğn, krk parça
olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer arzal
parçalar talimatlar uyarnca onartn
veya yeniletin.
Tetiği arzal ise, aleti kullanmayn.
Tetiği yetkili bir D E WALT onarm
merkezinde değiştirin.
9 Pilleri değiştirin
Kullanmda olmadğnda, bakmdan önce
ve aksesuar değiştirirken pilleri
çkartn.
10 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar'm
merkezinde onart'n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
Piller için ek güvenlik talimatlar
• Pilleri şarj etmeye çalşmaynz.
• Hiçbir nedenle pilleri açmayn veya
bunlar kurcalamayn.
• Pilleri suya sokmayn.
• Pilleri ateşle temas ettirmeyin.
• Isnn 40 °C’nin üstünde olduğu yerlerde
pilleri saklamayn.
79
TÜRKÇE
• Sadece doğru ebattaki pilleri kullann.
Bunlar değiştirirken eski pilleri
yenileriyle karştrmayn.
• Aşr koşullar altnda piller akabilir.
Sv akşn farkettiğinizde şunlar yapn:
- Yumuşak bir bez kullanarak svy silin.
Göz veya deri temasndan kaçnn.
Bunu yutmayn.
- El veya deri temas gerçekleşirse, en az
10 dakika boyunca svy yüzeyden
temiz ve akan suyla ykayn ve bir
doktora başvurun.
Yangn tehlikesi! Sökülmüş bir
pilin uçlarn ksa devre
yaptrmaktan kaçnn.
Lazerler için ek güvenlik talimatlar
• Bu lazer, EN 60825-1:1994+A11 uyarnca
snf 2 ile uyumludur. Lazer diyodunu
farkl bir tiptekiyle değiştirmeyin. Lazer
zarar görürse yetkili bir tamir servisinde
tamir ettirin.
• Lazeri, lazer çizgileri çizmekten başka
herhangi bir amaç için kullanmayn.
Snf 2 bir lazerin, gözle maksimum 0,25
saniye boyunca temas güvenli kabul
edilmektedir. Göz kapağ yansmas normalde
yeterli koruma sağlayacaktr. 1 m üzerindeki
mesafelerde lazer snf 1 ile uyumlu hale
gelir ve bu nedenle tamamen güvenli olarak
kabul edilir.
• Lazer şnna hiçbir zaman doğrudan ve
isteyerek bakmayn.
• Lazer şnna bakmak için optik cihazlar
kullanmayn.
• Aleti, lazer şnn herhangi bir kişinin
baş yüksekliğini kesebilecek yükseklikte
bir yere kurmayn.
• Çocuklarn lazerle temas etmesine izin
vermeyin.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde aşağdaki işaretler bulunur:
Kullanmadan önce kullanm
klavuzunu okuyun
80
Lazer ikaz
Ambalaj'n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Çok noktal lazer
1 Kullanm klavuzu
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan'm (şekil A)
DW099 çok noktal lazer profesyonel
uygulamalara destek vermek üzere lazer
noktalar çizmek üzere tasarlanmştr.
Alet, hem içeride ve ham de dşarda, yatay
(seviye), dikey (çekül) ve kare hizalamas
için kullanlabilir. Uygulamalar, düzeyleme
ve kademelemeden seramik yerleştirme ve
düzenlemeye kadar sralanr.
1 Açma/kapama anahtar
2 Lazer açklğ (yukar lazer şn)
3 Lazer açklğ (ön lazer şn)
4 Lazer açklğ (kare lazer şn)
5 Hava terazisi
6 Pil bölmesi
7 Düzeyleme plakas
Montaj ve ayarlar
Pilleri değiştirme (şekil B)
Bu ek LR6 (AA) tipi pilleri kullanr.
• Pil bölmesi kapağn (6) açn.
• Pilleri (8) değiştirin. Yeni pillerin
belirtildiği gibi yerleştirildiğinden emin
olun.
• Pil bölmesi kapağn kapatn.
Pilleri değiştirirken daima tüm seti
değiştirin. Eski pilleri yenileriyle
karştrmayn. Alkalin pilleri tercih
edin.
Aletin kurulmas (şekil C)
Alette, düzeyleme plakasn tutabilmesi
için bir mknats (9) bulunmaktadr.
• Aleti plaka (7) üzerindeki şeritler ile
hizalayn.
TÜRKÇE
• Aleti plakaya skca tutturun.
• Kertiğin (10) dayanağa (11) yerleştiğine
emin olun.
• Birimi göreceli olarak pürüzsüz ve düz
bir zemine yerleştirin.
• Aleti çkartmak için aleti plakadan çekin.
Aletin düzeylenmesi (şekil C)
• Aletin düz olup olmadğn kontrol etmek
için hava terazilerini (5) okuyun.
• Ayarlama gerekiyor ise aşağdaki işlemleri
uygulayn:
• Alet düzlenene kadar düzey ayarlama
düğmele (12) çevirin.
Lazer noktasnn hizalanmas (şekil D)
• Lazer şnlarndan birinin lazer noktasn
hizalayarak işaretleyin. Aleti gerektiği
şekilde hareket ettirin.
Kullan'm talimatlar'
Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Her zaman lazer noktalarnn merkezini
işaretleyin.
• Aletin güvenli bir şekilde kurulduğundan
emin olun.
• Aşr s değişimleri iç parçalarn
hareketine neden olur böylece de aletin
kesinliği etkilenebilir. Aleti bu koşullar
altnda kullanrken, düzenli olarak
kesinliği kontrol edin.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil A)
• Aleti açmak için, aç/kapat düğmesine
(1) basn.
• Aleti kapatmak için, aç/kapat düğmesine
(1) tekrar basn.
Konum işaretinin transferi
Alet, işareti transfer etmek için yatay ve
dikey yönlerde üç lazer noktas
üretmektedir.
• İşareti yerleştirmek için bir şn kullann
ve diğer lazer şnlarn kullanarak
işareti transfer edin.
Aleti kabarckl düzeç olarak kullanma
(şekil E)
Alet, dikey ve yatay düzey ölçümlemesi için
bir kabarckl düzeç olarak da kullanlabilir.
• Dikey düzeyleme için, aleti düzlenecek
nesneye karş dik konumda yerleştirin.
• Yatay düzeyleme için, aleti düzlenecek
nesnenin üzerine yerleştirin.
• Nesnenin düz olup olmadğn kontrol
etmek için hava terazilerini (5) okuyun.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak'm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
Alan kalibrasyon kontrolü (şekil F - H)
Doğru bir teşhis yapabilmek için alan
kalibrasyon kontrolleri güvenli ve kesin bir
biçimde gerçekleştirilmelidir. Bir hata
alglandğnda, aletin yetkili bir tamir
servisi tarafndan baklmas gerekir.
Alann şartlar, sunulan sonuçlarn
emaresidir. Şayet pratik bu
şartlardan farkllk gösterir ise,
ölçümler buna göre ayarlanmaldr.
Çekül kontrolü (şekil F)
• Aleti en az 8 m tavan yüksekliği olan bir
alanda yatay bir yüzeye paralel bir
zemine yerleştirin.
• Zemin üzerinde bir işaret koyun.
• Aleti gerektiği şekilde düzleyin.
• Aleti açn.
• Üst lazer şnn zemindeki işaret ile
hizalayn.
• Lazer noktasnn merkezini tavan
üzerinde işaretleyin.
• Aleti kapatn ve 180° döndürün.
81
TÜRKÇE
• Aleti çalştrn, lazer şnn zemindeki
işaretle hizalayn, aleti düzleyin ve bir
kez daha tavandaki lazer noktasnn
merkezini işaretleyin. Aleti kapatn.
• İşaretler arasndaki farkllğ ölçün.
• İşaretler arasndaki farkllk 6,5 mm veya
daha azsa, alet doğru bir şekilde kalibre
edilmiştir.
• İşaretler arasndaki farkllk 6,5 mm’den
daha fazlaysa, aletin bakma alnmas
gerekmektedir.
Seviye kontrolü (şekil G1 & G2)
• Aleti, birbirinden 7 m uzaklkta bulunan
iki dikey yüzey arasnda bir alana
yerleştirin. Aleti, önden arkaya doğru
dikey yüzeylere hedeflenecek şekilde
yerleştirin.
• Aletin ön ksmndan ölçüldüğü zaman
duvara yaklaşk 8 cm mesafede aleti
yerleştirin. Aleti gerektiği şekilde
düzleyin. Üst lazer açklğnn (13)
merkezini zemine işaretleyin.
• Aleti açn.
• Ön lazer noktasnn (14) merkezini
duvara işaretleyin.
• Aleti kapatn ve 180° döndürün. Üst lazer
açklğn zemindeki işaret (13) ile
hizalayn. Aleti gerektiği şekilde düzleyin.
• Aleti açn. Ön lazer noktasnn (15)
merkezini karş duvara işaretleyin.
Aleti kapatn.
• Aleti aksi duvara doğru düz bir çizgide
hareket ettirin.
• Aletin ön ksmndan ölçüldüğü zaman
aksi duvara yaklaşk 8 cm mesafede aleti
yerleştirin. Aleti gerektiği şekilde
düzleyin. Üst lazer açklğnn (16)
merkezini zemine işaretleyin.
• Aleti açn. Ön lazer şnn zemindeki
işaret (15) ile hizalayn.
• Aleti kapatn ve 180° döndürün. Üst lazer
açklğn zemindeki işaret (16) ile
hizalayn. Aleti gerektiği şekilde düzleyin.
• Aleti açn. Ön lazer noktasnn (17)
merkezini birinci duvara işaretleyin.
Aleti kapatn.
• İşaretler (14 & 17) arasndaki dikey
farkllğ ölçün.
82
• İşaretler arasndaki farkllk 4 mm veya
daha azsa, alet doğru bir şekilde kalibre
edilmiştir.
• İşaretler arasndaki farkllk 4 mm’den
daha fazlaysa, aletin bakma alnmas
gerekmektedir.
Kare aç' kontrolü (şekil H1 - H3)
• Aleti en az 10 m’ye 5 m’lik bir alana
yerleştirin. Aleti, önden arkaya ksa
duvarlara doğru hedeflenecek şekilde
konumlandrn.
• Aletin ön ksmndan ölçüldüğü zaman
duvara yaklaşk 10 cm mesafede aleti
yerleştirin. Aleti gerektiği şekilde
düzleyin. Üst lazer açklğnn (18)
merkezini zemine işaretleyin.
• Aleti açn. Ön lazer noktasnn (19)
merkezini karş ksa duvara işaretleyin.
• Ön lazer şnn, bir hedef kullanarak iki
ksa duvar arasnda yarya kadar bir
konuma yerleştirin. Bu konumu (20)
zemin üzerine işaret edin. Aleti kapatn.
• Aleti zemin işaretine (20) doğru düz bir
çizgide hareket ettirin.
• Üst lazer açklğn zemindeki işaret (20)
ile hizalayn. Aleti gerektiği şekilde
düzleyin.
• Aleti açn. Ön lazer şnn zemindeki
işaret (19) ile hizalayn.
• Kare lazer noktasnn (21) merkezini
uzun duvara işaretleyin.
• Aleti kapatn ve 90° saat yönünde
döndürün.
• Üst lazer açklğn zemindeki işaret (20)
ile hizalayn. Aleti gerektiği şekilde
düzleyin.
• Aleti açn. Ön lazer şnn zemindeki
işaret (21) ile hizalayn.
• Bir hedef kullanarak, kare lazer şnnn
konumunu ksa duvardaki (18) başlangç
noktasna paralel olarak yerleştirin.
Bu konumu (22) zemin üzerine işaret
edin. Aleti kapatn.
• İşaretler (18 & 22) arasndaki fark ölçün.
• İşaretler arasndaki farkllk 9 mm veya
daha azsa, alet doğru bir şekilde kalibre
edilmiştir.
TÜRKÇE
• İşaretler arasndaki farkllk 9 mm’den
daha fazlaysa, aletin bakma alnmas
gerekmektedir.
Temizleme
• Aleti temizlemeden önce pilleri çkartn.
• Kutuyu yumuşak bir bez ile düzenli
olarak temizleyin.
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev
atklar ile çöpe atlmamaldr.
D E WALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi
gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için
kullanlmayacak ise bu aleti normal ev
atklar ile çöpe atmayn. Bu ürünü ayr bir
biriktirme için ayrn.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel
D E WALT ofisine başvurarak size en yakn
yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te D E WALT
yetkili tamir servislerinin listesini ve satş
sonras hizmet veren yetkililerin tam
detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
Piller
• Pilleri atarken, çevrenin korunmasna
özen gösterin. Pillerin güvenli bir
şekilde uzaklaştrlmas için yerel
yetkililere danşn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden
kullanmna izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan
malzemelerin yeniden kullanm,
çevre kirliliğini önlenmesine
yardm etmekte ve ham maddeye
olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn
aldğnz zaman, belediye atk bölgelerinde
veya perakendeciler tarafndan evlerden
elektrikli aletlerin ayr olarak
biriktirilmesini sağlayabilir.
D E WALT ürünleri çalşma ömürlerini
tamamladklarnda, D E WALT bunlarn geri
kazandrlmas ve biriktirilmesi için
kolaylklar sağlamaktadr. Bu hizmetten
yararlanmak için lütfen sahip olduğunuz
ürünü, bunlar toplayan yetkili bir tamir
servisine götürün.
83
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
84
∂§§∏¡π∫∞
§Eπ∑Eƒ ¶√§§∞¶§ø¡ ¶ƒ√µ√§ø¡ DW099
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
ª¤ÁÂıÔ˜ Ì·Ù·Ú›·˜
πÛ¯‡˜ ϤÈ˙ÂÚ
∫·ÙËÁÔÚ›· ϤÈ˙ÂÚ
ª‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜
∫·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
™›ڈ̷ ˘Ô‰Ô¯¤·
µ¿ÚÔ˜
V
mW
nm
ÆC
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋
EÓˆÛË
DW099
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ ÌÂ: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ
Ì ÙË DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ
·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ:
™ËÌ·›ÓÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÙÔÌÈÎÔ‡
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹
ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
85
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
E›Û˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ·˘Ùfi
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋
·Ó·ÊÔÚ¿.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘` fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
86
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
6 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
7 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
8 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
9 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È
fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
10 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
∂§§∏¡π∫∞
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ Â·Ó·ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙȘ
Ì·Ù·Ú›Â˜.
• ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ‹ Îfi‚ÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ·
ηӤӷ ÏfiÁÔ.
• √È Ì·Ù·Ú›Â˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ÓÂÚfi.
• √È Ì·Ù·Ú›Â˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ʈÙÈ¿.
• ªËÓ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜
ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó·
˘Âڂ› ÙÔ˘˜ 40 ÆC.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, Ó· ÌËÓ
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ ·ÏȤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ.
• Àfi ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜, ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ
‰È·ÚÚÔ‹ ˘ÁÚÔ‡ ·fi ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
√Ù·Ó ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ‰È·ÚÚÔ‹ ˘ÁÚÔ‡, ÂÓÂÚÁ›ÛÙÂ
ˆ˜ ÂÍ‹˜:
- ™ÎÔ˘›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ˘ÁÚfi,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‡Ê·ÛÌ·. ∞ÔʇÁÂÙÂ
ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· ‹ Ù· Ì¿ÙÈ·. ªËÓ ÙÔ
ηٷ›ÓÂÙÂ.
- ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· ‹ Ù·
Ì¿ÙÈ·, Í‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ˘ÁÚfi Ì ηı·Úfi
ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ÏÂÙ¿
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜! ªËÓ
‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÓÂÙ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
¶ÚfiÛıÂÙ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Û˘Û΢¤˜
ϤÈ˙ÂÚ
• ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ
ηÙËÁÔÚ›· 2 Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ EN 60825
1:1994+A11. ªËÓ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÌÈ· ‰›Ô‰Ô
ϤÈ˙ÂÚ Ì ¿ÏÏË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. E¿Ó Ë
Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô
ÂÈÛ΢‹˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·
ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
ÁÚ·ÌÌÒÓ Ï¤È˙ÂÚ.
∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Û ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ
ηÙËÁÔÚ›·˜ 2 ıˆÚÂ›Ù·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 0,25 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ.
√È ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÏÂÊ¿ÚˆÓ
·Ú¤¯Ô˘Ó, ηÓÔÓÈο, Â·Ú΋ ÚÔÛÙ·Û›·.
™Â ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 1 m, Ë Û˘Û΢‹
ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 1 ηÈ,
¤ÙÛÈ, ıˆÚÂ›Ù·È ·fiÏ˘Ù· ·ÛÊ·Ï‹˜.
• ¶ÔÙ¤ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ÛÎfiÈÌ·
·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ .
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó·
‰Â›Ù ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ.
• ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ ı·
ÌÔÚÔ‡Û ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡.
• ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
ÙË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ.
EÙÈΤÙ˜ Â› ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô:
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
Ô‰ËÁÈÒÓ
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ï¤È˙ÂÚ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 §¤È˙ÂÚ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Ï¤È˙ÂÚ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ DW099 ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÎÔ˘ÎΛ‰ˆÓ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ·
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, οıÂÙË Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË.
∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È·Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÏÊ¿‰È·ÛÌ· ηÈ
‚·ıÌÔÓfiÌËÛË Û ¤Ú·ÛÌ· ϷηÎÈÒÓ Î·È
‰È·ÌfiÚʈÛË ¯ÒÚˆÓ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ∞ÓÔÈÁÌ· ϤÈ˙ÂÚ (¿Óˆ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ)
3 ∞ÓÔÈÁÌ· ϤÈ˙ÂÚ (ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ)
4 ∞ÓÔÈÁÌ· ϤÈ˙ÂÚ (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ)
87
∂§§∏¡π∫∞
5 E˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË
6 £‹ÎË Ì·Ù·Ú›·˜
7 ¶Ï¿Î· ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. B)
∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì·Ù·Ú›Â˜ Ù‡Ô˘
LR6 (AA).
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ı‹Î˘ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(6).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ (8).
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ›ӷÈ
ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ı‹Î˘ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Ó· ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠¿ÓÙ·
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÂÙ. ªËÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙÂ
·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.
¡· ÚÔÙÈÌ¿Ù ·ÏηÏÈΤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ì·ÁÓ‹ÙË (9) ÁÈ· Ó· ÙÔ
Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË Ͽη ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜
ÛÙË Ͽη (7).
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË Ͽη.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÂÁÎÔ‹ (10) ‚Ú›ÛÎÂÙ ÛÙÔÓ
˘Ô‰Ô¯¤· (11).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ¿Óˆ Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο
ÔÌ·Ï‹ Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ·fi
ÙË Ͽη.
∞ÏÊ¿‰È·ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
• ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛ˘ (5),
ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È
Â›‰Ô.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• °˘Ú›ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛ˘
(12) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈ‰ÔÔÈËı› ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂÈÔ.
E˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÎÔ˘ÎΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. D)
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ÎÔ˘ÎΛ‰· ϤÈ˙ÂÚ Î·È ÙˆÓ
‰˘Ô ‰ÂÛÌÒÓ Ï¤È˙ÂÚ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ı¤Û˘.
ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
88
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ¡· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ
ÎÔ˘ÎΛ‰ˆÓ ϤÈ˙ÂÚ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı›
ÛˆÛÙ¿.
• √È ·ÎÚ·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó
ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ,
ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙËÓ
·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
·Ù‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ı¤Û˘
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÚȘ ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜ ϤÈ˙ÂÚ,
Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÁÈ· Ó·
ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË ÌÈ· ‰¤ÛÌË ÁÈ· Ó·
ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ¿ÏϘ ‰¤Û̘
ϤÈ˙ÂÚ.
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ô˜ ·ÏÊ¿‰È (ÂÈÎ. E)
TÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô˜ ·ÏÊ¿‰È
ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Î·È Î¿ıÂÙ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.
• °È· οıÂÙÔ ·ÏÊ¿‰È·ÛÌ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ηٿÎÔÚÊË ı¤ÛË Î·Ù¿ ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ·ÏÊ¿‰È·ÛÌ·.
• °È· ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ·ÏÊ¿‰È·ÛÌ·, ÙÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
·ÏÊ¿‰È·ÛÌ·.
• ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛ˘ (5),
ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È
Â›‰Ô.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
EÏÂÁ¯Ô˜ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛ˘ ÛÙÔ ‰›Ô (ÂÈÎ. F - H)
√È Â› ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛ˘ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ·Ï‹ ηÈ
·ÎÚÈ‚‹ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹
‰È¿ÁÓˆÛË. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó·
ÛÊ¿ÏÌ·, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ
ۤڂȘ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ۤڂȘ.
∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ›ӷÈ
‰Â›ÁÌ· ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.
∞Ó Ë Ú¿ÍË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·.
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ (ÂÈÎ. F)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Û ÌÈ·
ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
‡„Ô˘˜ 8 m ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ ‰¿‰Ô.
• ∞ÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ¿Óˆ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ì ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ ‰¿‰Ô.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ
ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î·Ù¿ 180Æ.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
ÛÙÔ ‰¿‰Ô, ·ÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂÈÔ, Î·È ÁÈ·
ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘
ÎÔ˘ÎΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ. £¤ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ·‰ÈÒÓ.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
6,5 mm ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È
‚·ıÌÔÓÔÌË̤ÓË ÛˆÛÙ¿.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 6,5 mm, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ۤڂȘ.
EÏÂÁ¯Ô˜ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. G1 & G2)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹
ÂӉȿÌÂÛ· Û ‰˘Ô οıÂÙ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ·fiÛÙ·ÛË 7 m.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
ÛÙԯ‡ÂÈ ·fi ÂÌÚfi˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙȘ
οıÂÙ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÚ›Ô˘ 8 cm ·fi
ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∞ÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘
¿Óˆ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ϤÈ˙ÂÚ (13) ÛÙÔ ‰¿‰Ô.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÚÔÛÙÈÓ‹˜
ÎÔ˘ÎΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ (14) ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î·Ù¿ 180Æ. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ
¿Óˆ ¿ÓÔÈÁÌ· ϤÈ˙ÂÚ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ
‰¿Â‰Ô (13). ∞ÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ
ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÚÔÛÙÈÓ‹˜ ÎÔ˘ÎΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ
(15) ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ›¯Ô. £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂ
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ›¯Ô.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÚ›Ô˘ 8 cm ·fi
ÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ›¯Ô fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È ·fi ÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∞ÏÊ·‰È¿ÛÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¿Óˆ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ϤÈ˙ÂÚ (16) ÛÙÔ
‰¿‰Ô.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ÌÂ
ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (15)
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î·Ù¿ 180Æ. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ
¿Óˆ ¿ÓÔÈÁÌ· ϤÈ˙ÂÚ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ
‰¿Â‰Ô (16). ∞ÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ
ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÚÔÛÙÈÓ‹˜ ÎÔ˘ÎΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ
(17) ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ›¯Ô. £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
‰‡Ô ÛËÌ·‰ÈÒÓ (14 & 17).
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È 4 mm
‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ‚·ıÌÔÓÔÌË̤ÓË
ÛˆÛÙ¿.
89
∂§§∏¡π∫∞
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 4 mm, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ۤڂȘ.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˘ ÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. H1 - H3)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ 10 m
Â› 5 m ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÒÛÙ ӷ ÛÙԯ‡ÂÈ ·fi ÂÌÚfi˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÚ›Ô˘ 10 cm ·fi
ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∞ÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘
¿Óˆ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ϤÈ˙ÂÚ (18) ÛÙÔ ‰¿‰Ô.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ
ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÚÔÛÙÈÓ‹˜ ÎÔ˘ÎΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ
(19) ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ›¯Ô.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ÛÙË
̤ÛË ÙȘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙÔÓ ÌÈÎÚÒÓ ÙÔ›¯ˆÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô (20) ÛÙÔ ‰¿‰Ô. £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂ
ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô (20).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ¿ÓÔÈÁÌ· ϤÈ˙ÂÚ Ì ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô (20). ∞ÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ÌÂ
ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (19).
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˘
ÎÔ˘ÎΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ (21) ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ›¯Ô.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î·Ù¿ 90ƉÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ¿ÓÔÈÁÌ· ϤÈ˙ÂÚ Ì ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô (20). ∞ÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ÌÂ
ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (21).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ
·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô (18) ÛÙÔÓ
ÌÈÎÚfi ÙÔ›¯Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô.
™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (22) ÛÙÔ ‰¿‰Ô.
£¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÛËÌ·‰ÈÒÓ (18 & 22).
90
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È 9 mm
‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ‚·ıÌÔÓÔÌË̤ÓË
ÛˆÛÙ¿.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 9 mm, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ۤڂȘ.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ
Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜
DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ Û·˜
¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ٷ
ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ. ∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË
·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó
ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi
ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹
·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηÈ
·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó·
οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜
·Ó·Î‡ÎψÛË.
∂§§∏¡π∫∞
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ
Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ηÈ
ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
ª·Ù·Ú›Â˜
• √Ù·Ó Âٿ٠ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
˘fi„Ë ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ
·ÛÊ·Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ·fiÚÚȄ˘
ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
91
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
º·Í:
210 8981616
210 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - Istanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
636206-00
92
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
04/05
Download PDF

advertising