DW099 | DeWalt DW099 LASER instruction manual

544666-98 SK
DW099
2
3
4
5
6
VIACBODOVÁ LASEROVÁ VODOVÁHA
1
2
3
4
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
5
6
7
Technické údaje
Napätie zdroja
Veľkosť batérie
Výkon lasera
Trieda lasera
Vlnová dĺžka
Trieda ochrany
Prevádzková teplota
Vnútorný závit
Hmotnosť
V
mW
Nm
°C
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
Hlavný vypínač
Otvor pre laserový lúč (smerujúci nahor)
Otvor pre laserový lúč (smerujúci dopredu)
Otvor pre laserový lúč (smerujúci do
pravého uhla)
Vodováha
Priestor pre batérie
Nivelačná doska
Montáž a nastavenie
Výmena batérií (obr. B)
Používajú sa batérie typu LR6 (AA).
• Otvorte kryt priestoru pre batérie (6).
• Vymeňte batérie (8). Uistite sa, či sú batérie
vložené rovnako ako na nákrese.
• Kryt batériového priestoru zavrite.
Pokiaľ meníte batérie, vždy vymeňte
kompletnú sadu. Nemiešajte staré
batérie s novými. Používajte pokiaľ
možno alkalické batérie.
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Nastavenie prístroja (obr. C)
Prístroj je vybavený magnetom (9), ktorý slúži
na prichytenie k nivelačnej doske.
• Zarovnajte prístroj s pásikmi na doske (7).
• Priložte prístroj k doske, prichytí sa
magnetmi.
• Uistite sa, či je drážka (10) zasunutá
v otvore (11).
• Umiestnite prístroj na relatívne hladký
a rovný povrch.
• Prístroj vyberte z nivelačnej dosky tak, že
ho odtiahnete.
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Viacbodovú laserovú vodováhu
3 Akumulátory
1 Návod na obsluhu
•
DW099
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok času starostlivému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.
Nastavenie prístroja do roviny (obr. C)
•
Popis (obr. A)
•
Viacbodová laserová vodováha DW099 je
určená na projekciu pomocných laserových
bodov pri vykonávaní odborných prác.
Náradie je možné používať rovnako vo vnútri
miestnosti, ako aj vo vonkajšom prostredí
na vodorovné vyrovnávanie (vodováha),
zvislé vyrovnávanie (olovnica) a pravouhlé
vyrovnávanie. Rozsah využitia je od
vyrovnávania do roviny a zarovnávania terénu
po pokladanie dlaždíc a úpravu terénu.
•
Na vodováhach (5) skontrolujte, či je prístroj
v rovine.
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Nastaviteľnými gombíkmi (12) prístroj
nastavte do roviny.
Zarovnávanie laserového bodu (obr. D)
•
7
Zarovnajte laserový bod jedného
z laserových lúčov s pozičnou značkou.
Pohybujte prístrojom podľa potreby.
diagnostika. Kedykoľvek sa zaregistruje chyba,
zaistite si kalibráciu prístroja v autorizovanom
servise.
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
•
•
•
Podmienky danej oblasti sú určujúce
pre nastavenie prístroja. Pokiaľ sa prax
od týchto podmienok odlišuje, musia sa
výsledky merania týmto podmienkam
prispôsobiť.
Vždy si označte stred laserových bodov.
Uistite sa, či bol prístroj správne
nastavený.
Extrémne zmeny teploty spôsobujú pohyb
vnútorných častí prístroja, čo môže mať
vplyv na jeho presnosť. Ak používate
prístroj v takých podmienkach, pravidelne
kontrolujte jeho presnosť.
Kontrola zvislosti (obr. F)
• Umiestnite prístroj na podlahu na ploche
súbežnej so zvislým povrchom s výškou
aspoň 8 m.
• Vytvorte si na podlahe značku.
• Podľa potreby prístroj vyrovnajte.
• Zapnite prístroj.
• Zarovnajte lúč horného lasera so značkou
na podlahe.
• Označte si stred laserového bodu na
strope.
• Vypnite prístroj a otočte ho o 180°.
• Zapnite prístroj, zarovnajte laserový lúč so
značkou na podlahe, vyrovnajte prístroj
do roviny a ešte raz si označte stred
laserového bodu na strope.
Vypnite prístroj.
• Odmerajte vzdialenosť medzi značkami.
• Ak je rozdiel medzi značkami 6,5 alebo
menej mm, laserová hlava je správne
kalibrovaná.
• Ak je rozdiel medzi značkami 6,5 alebo
viac mm, laserová hlava musí byť znovu
kalibrovaná.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1).
Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte opäť
hlavný vypínač (1).
Prenos pozičnej značky
Prístroj vytvára na prenos značky tri laserové
body, tak vo vodorovnom ako i vo zvislom
smere.
• Použite na lokalizáciu značky jeden lúč
a preneste značku pomocou ďalších
laserových lúčov.
Použitie prístroja ako vodováhy (obr. E)
Prístroj je možné používať ako vodováhu tak
pre meranie vo vodorovnom ako i vo zvislom
smere.
• Pre vyrovnanie zvislého smeru priložte
prístroj vo zvislej polohe k predmetu, ktorý
má byť vo zvislej v rovine.
• Pro vyrovnanie vodorovného smeru
priložte prístroj na predmet, ktorý má byť
vo vodorovnej rovine.
• Na vodováhach (5) skontrolujte, či je
predmet v rovine.
Kontrola vodorovnej roviny (obr. G1 & G2)
• Prístroj umiestnite v mieste medzi dvoma
zvislými rovinami, ktoré sú od seba vzdialené
aspoň 7 m. Prístroj umiestnite tak, aby bol
nasmerovaný dopredu a dozadu smerom
ku zvislým rovinám.
• Prístroj umiestnite približne 8 cm od steny
meranej z prednej strany prístroja.
Podľa potreby prístroj vyrovnajte. Označte
si na podlahe stred horného laserového
otvoru (13).
• Zapnite prístroj.
• Označte si na stene stred bodu (14)
predného lasera.
• Vypnite prístroj a otočte ho o 180°.
Zarovnajte lúč horného lasera so značkou
na podlahe (13).
Podľa potreby prístroj vyrovnajte.
• Zapnite prístroj. Označte si na protiľahlej
stene stred bodu (15) predného lasera.
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Kontrola priestorovej kalibrácie (obr. F - H)
Priestorová kalibrácia musí byť vykonávaná
bezpečne a presne, aby bola vytvorená správna
8
•
•
•
•
•
•
•
•
Vypnite prístroj.
Posúvajte laserom priamo k protiľahlej
stene.
Prístroj umiestnite približne 8 cm od
protiľahlej steny meranej z prednej strany
prístroja. Podľa potreby prístroj vyrovnajte.
Označte si na podlahe stred horného
laserového otvoru (16).
Zapnite prístroj. Zarovnajte predný laserový
lúč so značkou na stene (15).
Vypnite prístroj a otočte ho o 180°.
Zarovnajte otvor horného laserového lúča
so značkou na podlahe (16).
Podľa potreby prístroj vyrovnajte.
Zapnite prístroj. Označte si na prvej stene
stred bodu (17) predného lasera. Vypnite
prístroj.
Odmerajte zvislú vzdialenosť medzi
značkami (14 & 17).
Ak je rozdiel medzi značkami 4 alebo
menej mm, laserová hlava je správne
kalibrovaná.
Ak je rozdiel medzi značkami 4 alebo
viac mm, laserová hlava musí byť znovu
kalibrovaná.
•
•
•
•
•
•
Zarovnajte otvor pre lúč horného lasera so
značkou na podlahe (20). Podľa potreby
prístroj vyrovnajte.
Zapnite prístroj. Zarovnajte predný laserový
lúč so značkou na stene (21).
Určite pomocou terčíka polohu pravouhlého
laserového lúča súbežne s východiskovým
bodom (18) umiestneným na krátkej stene.
Tento bod (22) si na podlahe vyznačte.
Vypnite prístroj.
Odmerajte zvislú vzdialenosť medzi
značkami (18 & 22).
Ak je rozdiel medzi značkami 9 alebo
menej mm, laserová hlava je správne
kalibrovaná.
Ak je rozdiel medzi značkami 9 alebo
viac mm, laserová hlava musí byť znovu
kalibrovaná.
Čistenie
•
•
Kontrola pravého uhla (obr. H1 - H3)
• Prístroj umiestnite na stenu s veľkosťou
aspoň 10 x 5 m.
Prístroj umiestnite tak, aby bol nasmerovaný
koncani smerom ku kratším stenám.
• Prístroj umiestnite približne 10 cm od steny
meranej z prednej strany prístroja. Podľa
potreby prístroj vyrovnajte. Označte si na
podlahe stred horného laserového otvoru
(18).
• Zapnite prístroj. Označte si na protiľahlej
krátkej stene stred bodu (19) predného
lasera.
• Určite pomocou terčíka polohu predného
laserového lúča v polovici medzi krátkymi
stenami. Tento bod (20) si na podlahe
vyznačte. Vypnite prístroj.
• Posúvajte laserom priamo smerom ku
značke na podlahe (20).
• Zarovnajte otvor pre lúč horného lasera so
značkou na podlahe (20). Podľa potreby
prístroj vyrovnajte.
• Zapnite prístroj. Zarovnajte predný laserový
lúč so značkou na stene (19).
• Označte si na dlhšej stene stred bodu (21)
pravouhlého lasera.
• Vypnite prístroj a otočte ním o 90° v smere
hodinových ručičiek.
Pred čistením vyberte z prístroja batérie.
Kryty pravidelne čistite mäkkou
handričkou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
9
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Tiež si preštudujte príručku
každého elektrického náradia, ktoré bude
s týmto náradím použité. Tento návod uložte
pre ďalšie použitie.
Akumulátory
• Pri likvidácii batérií dbajte na ochranu
životného prostredia. Obráťte sa na
miestne inštitúcie zodpovedné za likvidáciu
batérií, ktorá bude ohľaduplná k životnému
prostrediu.
Všeobecné
1
2
Prehlásenie o zhode
3
DW099
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy a
nariadenia: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej
na konci tohto návodu.
4
5
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Certifikát číslo
BUDE DODANÝ ZÁKAZNÍKOM
6
10
Udržujte poriadok na pracovisku
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor,
môže byť príčinou úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte elektrické náradie vlhkosti.
Pracovný priestor udržujte dobre osvetlený.
Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
Udržujte deti mimo dosahu prístroja.
Náradie i predlžovací kábel držte mimo
dosahu detí. Osoby mladšie ako 16 rokov
môžu náradie obsluhovať iba pod
dozorom.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohoto náradia je popísané
v tomto návode. Nepoužívajte príliš slabé
násady alebo prídavné zariadenia pri
práci s výkonným náradím v ťažkých
podmienkach. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané
v takom výkonnostnom rozsahu, na aký
bolo určené.
Pozor! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií než je odporučené
týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom
a bezchybnom technickom stave.
Dodržujte pokyny na údržbu a výmenu
príslušenstva. Pravidelne kontrolujte
kabeláž a pokiaľ je poškodená, zverte jej
opravu autorizovanému servisu DEWALT.
Udržujte všetky ovládacie prvky čisté,
suché a neznečistené olejmi či inými
mazivami.
7 Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu
detí.
8 Kontrola poškodených častí
Skôr než budete náradie používať,
starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené,
aby bolo zaistené jeho správne fungovanie.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebenie
jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť správny chod náradia.
Poškodené kryty alebo iné chybné diely
nechajte vopred opraviť alebo vymeniť
podľa uvedených pokynov. Pokiaľ je
vypínač chybný, náradie nepoužívajte.
Vypínač nechajte vymeniť autorizovaným
servisným zástupcom DEWALT.
9 Vybratie batérií
Vyberte z náradia batérie, ak toto náradie
nepoužívate, pred jeho údržbou a pri
výmene príslušenstva.
10 Opravy tohto náradia vždy zverujte
mechanikom značkového servisu
DEWALT.
Toto elektrické náradie zodpovedá
príslušným bezpečnostným predpisom.
Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby
bolo zariadenie opravované výhradne
technikmi s príslušnou kvalifikáciou.
Pokiaľ zaznamenáte únik kvapaliny
z batérií, postupujte nasledovne:
- Kvapalinu opatrne poutierajte
handričkou. Vyvarujte sa poraneniu
pokožky a kontaktu kvapaliny so
zrakovými orgánmi Vyvarujte sa požitiu
tejto kvapaliny.
- V prípade zasiahnutia pokožky či
zraku kvapalinu oplachujte čistou
tečúcou vodou po dobu aspoň 10 minút
a vyhľadajte lekára.
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Zabráňte skratovaniu kontaktov
vybratej batérie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
laserov
•
Toto laserové zariadenie zodpovedá
triede 2, definovanej normou EN 608251:1994+A11. Laserovú diódu nenahradzujte
diódou iného typu. Ak dôjde k poruche,
zverte opravu prístroja autorizovanému
servisu.
• Nepoužívajte laser za iným účelom, než je
projekcia laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového
lúča triedy 2 je považované za bezpečné
len v prípade, že nepresiahne táto doba
0,25 sekundy.
Reflexy očných viečok bežne poskytujú
dostatočnú ochranu. Vo vzdialenosti väčšej než
1 m zodpovedá tento laser triede 1 a preto je
považovaný za úplne bezpečný.
• Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte
zámerne a priamo.
• Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje.
• Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby
mohol laserový lúč prechádzať cez osoby
vo výške ich hláv.
• Nedovoľte deťom, aby sa dostali do
kontaktu s laserom.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre batérie
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokúšajte sa nabíjať batérie.
V žiadnom prípade neotvárajte alebo
nepoškodzujte batérie
Nevystavujte batérie pôsobeniu vody.
Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa.
Nepokúšajte sa nabíjať batérie.
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde
môže teplota prekročiť 40°C.
Používajte iba správnu veľkosť batérií. Pri
výmene batérií nekombinujte staré batérie
s novými.
V extrémnych podmienkach môže
dochádzať k únikom kvapaliny z batérií.
Nálepky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Upozornenie na laser
11
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047519 - 12-07-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
DW099 - - - - - A
LASER 1
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising