DW099 | DeWalt DW099 LASER instruction manual

504606-67 CZ
DW099
2
3
4
5
6
VÍCEBODOVÁ LASEROVÁ VODOVÁHA
1
2
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
3
4
5
6
7
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Výkon laseru
Laserová třída
Vlnová délka
Třída ochrany
Provozní teplota
Závitový otvor
Hmotnost
V
mW
nm
°C
kg
DW099
4,5
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP53
-10 - +45
M6 x 20
0,82
Hlavní vypínač Zap/vyp
Otvor pro laserový paprsek (směřující
nahoru)
Otvor pro laserový paprsek (směřující
vpřed)
Otvor pro laserový paprsek (směřující
pravoúhle)
Vodováha
Prostor pro baterie
Nivelační deska
Montáž a seřízení
Výměna baterií (obr. B)
Jsou použity baterie typu LR6 (AA).
• Otevřete kryt prostoru pro baterie (6).
• Vyměňte baterie (8). Ujistěte se, zda jsou
baterie vloženy stejně jako na nákresu.
• Kryt bateriového prostoru zavřete.
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Pokud měníte baterie, vždy vyměňte
kompletní sadu. Nemíchejte staré
baterie s novými . Používejte pokud
možno alkalické baterie.
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Usazení přístroje (obr. C)
Přístroj je osazen magnetem (9) k přichycení
k nivelační desce.
• Srovnejte přístroj s pásky na desce (7).
• Přiložte přístroj k desce, přichytí se
magnety.
• Ujistěte se, zda je drážka (10) zasunuta
v lůžku (11).
• Umístěte přístroj na relativně hladký a rovný
povrch.
• Přístroj sejmete z nivelační desky tak, že
jej odtáhnete.
Nebezpečí vzniku požáru.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Vícebodý laser
3 Akumulátory
1 Návod k obsluze
•
DW099
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Nastavení přístroje do roviny (obr. C)
Popis (obr. A)
•
Vícebodý laser DW099 je určen pro projekci
pomocných laserových bodů při provádění
odborných prací.
Nářadí je možné polužívat jak uvnitř místností,
tak ve venkovním prostředí pro vodorovné
vyrovnání (hladina), svislé vyrovnání (olovnice)
a pravoúhlé vyrovnání. Rozsah využití je
od srovnání do roviny a srovnání terénu po
pokládání dlaždic a úpravu terénu.
•
•
Na vodováhách (5) zkontrolujte, zda je
přístroj v rovině.
Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
Stavitelnými knoflíky (12) přístroj nastavte
do roviny.
Srovnání laserového bodu (obr. D)
•
7
Srovnejte laserový bod jednoho z laserových
paprsků s poziční značkou. Pohybujte
přístrojem podle potřeby.
Kdykoliv bude analyzována chyba, zajistěte si
kalibraci přístroje v autorizovaném servisu.
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
•
•
•
Podmínky dané oblasti svědčí
o dosažených výsledcích. Pokud se
praxe od těchto podmínek liší, musí
se výsledky měření těmto podmínkám
přizpůsobit.
Vždy si označte střed laserových bodů.
Ujistěte se, zda byl přístroj správně
nastaven.
Extrémní změny teploty způsobují pohyb
vnitřních součástí přístroje, což může
mít vliv na jeho přesnost. Používáte-li
přístroj v takových podmínkách, pravidelně
kontrolujte přesnost.
Kontrola svislosti (obr. F)
• Umístěte přístroj na podlahu na ploše
souběžné se svislým povrchem s výškou
alespoň 8 m.
• Vytvořte si na podlaze značku.
• Podle potřeby přístroj vyrovnejte.
• Zapněte přístroj.
• Srovnejte paprsek horního laseru se
značkou na podlaze.
• Označte si střed laserového bodu na
stropě.
• Vypněte přístroj a otočte jej o 180°.
• Zapněte přístroj, srovnejte laserový paprsek
se značkou na podlaze, vyrovnejte přístroj
do roviny a ještě jednou si označte střed
laserového bodu na stropě.
Vypněte přístroj.
• Změřte vzdálenost mezi značkami.
• Je-li rozdíl mezi značkami 6,5 nebo
méně mm, laserová hlava je správně
kalibrována.
• Je-li rozdíl mezi značkami 6,5 a více
mm, laserová hlava musí být znovu
kalibrována.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte hlavní
vypínač Zap/vyp (1).
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte opět
hlavní spínač (1).
Převod poziční značky
Přístroj vytváří pro převod značky tři laserové
body, jak ve vodorovném, tak ve svislém
směru.
• Použijte k lokalizaci značky jednoho
paprsku a převeďte značku pomocí dalších
laserových paprsků.
Použití přístroje jako libely (obr. E)
Přístroj je možné používat jako libelu jak
pro měření ve vodorovném, tak i ve svislém
směru.
• Pro srovnání svislého směru přiložte přístroj
ve svislé poloze k předmětu, který má být
svisle v rovině.
• Pro srovnání vodorovného směru
přiložte přístroj na předmět, který má být
vodorovně.
• Na vodováhách (5) zkontrolujte, zda je
předmět v rovině.
Kontrola vodorovné hladiny (obr. G1 & G2)
• Přístroj umístěte v místě mezi dvěma
svislými rovinami, které jsou od sebe
vzdáleny alespoň 7 m. Přístroj umístěte tak,
aby byl nasměrován vpřed a vzad směrem
ke svislým rovinám.
• Přístroj umístěte přibližně 8 cm od stěny
měřené ze přední strany přístroje. Podle
potřeby přístroj vyrovnejte. Označte si na
podlaze střed horního laserového otvoru
(13).
• Zapněte přístroj.
• Označte si na stěně střed bodu (14)
předního laseru.
• Vypněte přístroj a otočte jej o 180°.
Srovnejte paprsek horního laseru se
značkou na podlaze (13).
Podle potřeby přístroj vyrovnejte.
• Zapněte přístroj. Označte si na protilehlé
stěně střed bodu (15) předního laseru.
Vypněte přístroj.
Doplňkové příslušenství
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Kontrola terénní kalibrace (obr. F - H)
Terénní kalibrace musí být prováděna bezpečně
a přesně, aby byla vytvořena správná diagnóza.
8
•
•
•
•
•
•
•
•
Posouvejte nástrojem v přímém směru
k protilehlé stěně.
Přístroj umístěte přibližně 8 cm od protilehlé
stěny měřené ze přední strany přístroje.
Podle potřeby přístroj vyrovnejte. Označte
si na podlaze střed horního laserového
otvoru (16).
Zapněte přístroj. Srovnejte přední laserový
paprsek se značkou na stěně (15).
Vypněte přístroj a otočte jej o 180°.
Srovnejte otvor horního laserového paprsku
se značkou na podlaze (16).
Podle potřeby přístroj vyrovnejte.
Zapněte přístroj. Označte si na první stěně
střed bodu (17) předního laseru. Vypněte
přístroj.
Změřte svislou vzdálenost mezi značkami
(14 & 17).
Je-li rozdíl mezi značkami 4 nebo méně mm,
laserová hlava je správně kalibrována.
Je-li rozdíl mezi značkami 4 mm
a více, laserová hlava musí být znovu
zkalibrována.
•
•
•
•
•
přístroj vyrovnejte.
Zapněte přístroj. Srovnejte přední laserový
paprsek se značkou na stěně (21).
Určete pomocí terčíku polohu pravoúhlého
laserového paprsku souběžně s výchozím
bodem (18) umístěném na krátké stěně.
Tento bod (22) si na podlaze vyznačte.
Vypněte přístroj.
Změřte vzdálenost mezi značkami (18 &
22).
Je-li rozdíl mezi značkami 9 nebo méně mm,
laserová hlava je správně zkalibrována.
Je-li rozdíl mezi značkami 9 mm
a více, laserová hlava musí být znovu
zkalibrována.
Čištění
•
•
Před čištěním vyjměte z přístroje baterie.
Kryty pravidelně čistěte měkkým
hadříkem.
Ochrana životního prostředí
Kontrola pravého úhlu (obr. H1 - H3)
• Přístroj umístěte na stěně o délce alespoň
10 na 5 m.
Přístroj umístěte tak, aby byl nasměrován
vpřed a vzad směrem ke kratším stěnám.
• Přístroj umístěte přibližně 10 cm od stěny
měřené ze přední strany přístroje. Podle
potřeby přístroj vyrovnejte. Označte si na
podlaze střed horního laserového otvoru
(18).
• Zapněte přístroj. Označte si na protilehlé
krátké stěně střed bodu (19) předního
laseru.
• Určete pomocí terčíku polohu předního
laserového paprsku v polovině mezi
krátkými stěnami. Tento bod (20) si na
podlaze vyznačte. Vypněte přístroj.
• Posouvejte nástrojem v přímém směru
směrem ke značce na podlaze (20).
• Srovnejte otvor pro paprsek horního laseru
se značkou na podlaze (20). Podle potřeby
přístroj vyrovnejte.
• Zapněte přístroj. Srovnejte přední laserový
paprsek se značkou na stěně (19).
• Označte si na delší stěně střed bodu (21)
pravoúhlého laseru.
• Vypněte přístroj a otočte jej o 90° ve směru
hodinových ručiček.
• Srovnejte otvor pro paprsek horního laseru
se značkou na podlaze (20). Podle potřeby
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
9
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod. Také si prostudujte příručku
každého elektrického nářadí, které bude
s tímto nářadím použito. Tento návod uložte
k dalšímu použití.
Akumulátory
• Při likvidaci baterií dbejte na ochranu
životního prostředí. Obraťte se na místní
instituce odpovědné za likvidaci baterií
ohleduplnou k životnímu prostředí.
Všeobecné
1
2
ES Prohlášení o shodě
DW099
Společnost DEWALT prohlašuje, že toto elektrické
nářadí splňuje následující bezpečnostní normy a
nařízení: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
3
V případě zájmu o podrobnější informace,
prosím, kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené
na konci tohoto návodu.
4
5
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Certifikát číslo
BUDE DODÁN ZÁKAZNÍKEM
6
10
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor,
může být příčinou úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte elektrické nářadí vlhkosti.
Pracovní prostor udržujte dobře osvětlen.
Nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
Udržujte z dosahu dětí
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu
dětí. Osoby mladší 16 let smí nářadí
obsluhovat pouze pod dozorem.
Používejte vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití
nářadí. Nepoužívejte příliš slabé násady
nebo přídavná zařízení při práci s výkonným
nářadím v těžkých podmínkách. Práce je
účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou
určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
Péče o nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém
a v bezvadném technickém stavu.
Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu
příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabeláž
a pokud je poškozena, svěřte její opravu
autorizovanému servisu DEWALT. Udržujte
všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
7 Uskladnění nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah
dětí.
8 Kontrola poškozených částí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebení jednotlivých částí a další
prvky, které mohou ovlivnit správný chod
nářadí. Poškozené kryty nebo jiné vadné
díly nechejte podle uvedených pokynů
opravit nebo vyměnit. Pokud je vypínač
vadný, nářadí nepoužívejte. Vypínač
nechejte vyměnit autorizovaným servisním
zástupcem DEWALT.
9 Vyjmutí baterií
Vyjměte z nářadí baterie, jestliže toto nářadí
nepoužíváte, před prováděním jeho údržby
a při výměně příslušenství.
10 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
DEWALT.
To t o e l e k t r i c k é n á ř a d í o d p o v í d á
příslušným bezpečnostním předpisům.
Z bezpečnostního hlediska je nutné,
aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
-
Nebezpečí vzniku požáru. Zabraňte
zkratování kontaktů vyjmuté baterie.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
laserů
•
Toto laserové zařízení odpovídá třídě 2
definované normou EN 60825-1:1994+A11.
Nenahrazujte laserovou diodu diodou
jiného typu. Dojde-li k poruše, svěřte opravu
přístroje autorizovanému servisu.
• Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku
třídy 2 je považováno za bezpečné v případě,
nepřesáhne-li tato doba 0,25 sekundy.
Reflexy očních víček běžně poskytují
dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti větší
než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto je
považován za zcela bezpečný.
• Nikdy se nedívejte přímo a záměrně do
laserového paprsku.
• Ke sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje.
• Neprovádějte nastavení přístroje do takové
výšky, aby mohl laserový paprsek procházet
přes osoby ve výšce jejich hlav.
• Nedovolte dětem, aby se dostaly do
kontaktu s laserem.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
•
•
•
•
•
•
•
•
a kontaktu kapaliny se zrakovými orgány.
Vyvarujte se požití této kapaliny.
V případě zasažení pokožky či zraku
kapalinu oplachujte čistou tekoucí
vodou po dobu alespoň 10 minut
a vyhledejte lékaře.
Nálepky na nářadí
Nepokoušejte se baterie nabíjet.
V žádném případě neotvírejte nebo
nepoškozujte baterie.
Nevystavujte baterie působení vody.
Nevystavujte baterie působení plamene.
Nepokoušejte se baterie nabíjet.
Neskladujte tyto baterie na místech, kde
může teplota překročit 40°C.
Používejte pouze správnou velikost baterií.
Při výměně baterií nekombinujte staré
baterie s novými.
V extrémních podmínkách může docházet
k únikům kapaliny z baterií. Pokud
zaznamenáte únik kapaliny z baterií,
postupujte následovně:
- Hadříkem opatrně kapalinu setřete.
Vyvarujte se potřísnění pokožky
Na výrobku jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Laserová výstraha
11
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047515 - 12-07-2007
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
DW099 - - - - - A
LASER 1
©
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising