LZR6 | Black&Decker LZR6 LASER instruction manual

www.blackanddecker.com
Upozornění !
Určeno pro kutily.
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504606-08 CZ/SK - (00/05)
LZR6
2
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Tento výrobek Black & Decker slouží k promítání
laserových paprsků jako pomoc při použití domácího
nářadí. Není určen k profesionálnímu využití.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Tento návod uschovejte pro případné další použití.
Chcete-li baterie vyhodit, dodržujte pokyny uvedené
v části “Ochrana životního prostředí”.
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
V extrémních podmínkách může docházet k únikům
z baterií. Zjistíte-li na povrchu baterie přítomnost
kapaliny, postupujte následovně:
Hadříkem opatrně kapalinu setřete. Vyhněte se
kontaktu kapaliny s pokožkou.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
Varování! Laserové záření.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Udržujte pořádek na pracovišti
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
Pracujte s ohledem na pracovní prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v prostředí s vysokou vlhkostí. Zajistěte dobré osvětlení
pracovního prostoru. Nepoužívejte nářadí, pokud hrozí
nebezpečí požáru, výbuchu a v blízkosti hořlavých
kapalin a plynů.
Udržujte děti mimo dosah
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti nářadí a aby se jej dotýkaly.
Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy dodržujte správný postoj a rovnováhu.
Buďte stále pozorní
Sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení.
Používejte vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Varování! Používání přídavných zařízení nebo
příslušenství nebo provádění úkonů nedoporučených
tímto návodem může vést k poranění osob.
Kontrolujte stav nářadí
Před každým použitím nářadí pečlivě zkontrolujte,
zda není poškozeno. Ujistěte se, zda bude nářadí
řádně pracovat a zda bude řádně provádět určenou
funkci. Pokud je kterákoliv část nářadí vadná, nebo je
poškozena, nářadí nepoužívejte.
Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte
Jestliže nářadí a baterie nepoužíváte, musí být uskladněny
na suchém místě a také vhodně zabezpečeny, mimo
dosah dětí.
Opravy
Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním
normám. Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů; v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Viz technické údaje laserového výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laserový přístroj odpovídá třídě 2 podle normy
EN 60825-1:1994+A1+A2. Nenahrazujte laserovou
diodu diodou jiného typu. Je-li přístroj poškozen,
svěřte jeho opravu značkovému servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li
tato doba 0,25 sekundy.
Reflexy očních víček běžně poskytují dostatečnou
ochranu.
Ve vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento laser
třídě 1 a proto je považován za zcela bezpečný.
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Popis
1.
2.
3
4
Hlavní vypínač Zap/vyp
Laserové štěrbiny
Montážní konzola
Kryt baterie
Montáž
Varování! Ujistěte se, zda je nářadí vypnuto.
Vyjmutí pojistného klíče (obr. A & B)
Pojistný klíč (5) chrání laserovou hlavu před poškozením
při transportu.
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (4).
•
Otočte pojistným klíčem (5) o 1/4 otáčky a vyjměte
jej.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních
baterií
•
Nikdy se nepokoušejte tyto baterie rozdělávat.
•
Neskladujte tyto baterie na místech, kde může
teplota překročit 40°C.
3
•
•
•
Chcete-li přístroj opět zajistit, zasuňte klíč do otvoru
(6) podle obrázku a otočte o 1/4 otáčky.
Nasaďte zpět kryt baterie a dbejte na to, aby došlo
k jeho řádnému uzavření.
Vložení baterie (obr. A & B)
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (4).
•
Připojte baterii ke konektoru. Větší konektor baterie
připojte k menší konektorové svorce.
•
Nasaďte kryt a dbejte na to, aby došlo k jeho
řádnému uzavření.
•
Seřízení laserových paprsků (obr. C)
Seřízení paprsků usnadňují seřizovací knoflíky na
montážní konzole.
•
Pro posun paprsků ve svislém směru otáčejte jedním
z knoflíků (12) po stranách konzoly.
•
Pro posun paprsků ve vodorovném směru otáčejte
jedním z knoflíků (13) po stranách konzoly.
Instalace laserového přístroje (obr. C & D)
Tento přístroj může být instalován na horizontálních
površích jako jsou podlahy nebo stoly. Pomocí konzoly
(3) lze laserovou hlavu umístit také na stěnu. Pomocí
závěsného pásku může být hlava také zavěšena na trámy
nebo na jiné bezpečné konstrukce.
Poznámka: laserové paprsky budou srovnány pouze
v případě, není-li přístroj vychýlen o více než 5°
z vertikální polohy. Pokud nebude nářadí v tomto rozmezí,
nebude čára promítaná laserovým paprskem souvislá.
•
Jsou-li jedna nebo obě promítané čáry přerušované,
uveďte nářadí do správné polohy.
Zapnutí a vypnutí
•
Přístroj zapněte přepnutím hlavního vypínače (1)
doprava do požadovaného pracovního režimu.
•
Chcete-li přístroj vypnout, přepněte hlavní vypínač
úplně doleva.
Volba pracovního režimu (obr. F)
•
Chcete-li promítat vodorovné čáry, přepněte vypínač
(1) do polohy A.
•
Chcete-li promítat svislé čáry, přepněte vypínač (1)
do polohy B.
•
Chcete-li promítat křížené čáry, přepněte vypínač
(1) do polohy C.
Připevnění nářadí k montážní konzole (obr. C)
•
Podle jednoho z níže popsaných postupů přichyťte
konzolu (3) ke zdi.
•
Upevněte přístroj přichycením magnetu (7) ke
kovovému kolíku (8).
•
Přístroj vyjmete vytažením z kovového kolíku.
Čištění a údržba
Zavěšení laserové hlavy (obr. D)
•
Protáhněte závěsný pásek drážkou v horní části
přístroje a připevněte háček podle uvedeného
nákresu.
•
Seřiďte přístroj tak, aby byl zavěšen relativně
rovně.
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je jeho
pravidelné čištění a péče.
•
Montáž na stěnu (obr. E)
Zařízení lze uchytit na stěnu pomocí jednoho z montážních
prvků konzoly (3).
Při čištění nářadí používejte mýdlový roztok a měkký
vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny do
nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část nářadí do
kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Úchyt pomocí tvarovaného otvoru
Tvarovaný otvor (9) se používá k uchycení na většinu
stěnových konstrukcí.
•
Zatlučte do zdi hřebík nebo šroub.
•
Konzolu zavěste za tvarový otvor (9).
•
Umístěte nářadí na konzolu.
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být
vyhozeno do běžného domovního odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že Váš výrobek Black & Decker
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě nesmí být zlikvidován v běžném domovním
odpadu. Zařízení zlikvidujte v tříděném odpadu.
Kolíky při zavěšení na suché zdivo nebo jiné lehké
materiály, kolíky (10) použijte následovně:
•
Přidržte konzolu před vhodným místem
k zavěšení.
•
Otočte knoflíky (11) aby zatlačily kolíky (10) přímo
do zdi.
•
Umístěte nářadí na konzolu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Použití
•
•
Pamatujte na to, že velké teplotní rozdíly mohou
způsobit pohyby nebo posuvy stavebních konstrukcí,
stativů, zařízení, atd. Tak může dojít k ovlivnění
přesnosti. Před každým použitím laserového
přístroje si ověřte jeho seřízení, protože může dojít
k jeho pohybu.
Velké teplotní výkyvy mohou způsobit změnu
nastavení přístroje.
Místní nařízení mohou obsahovat opatření pro třídění
odpadů z domácích elektrických zařízení v místních
sběrných dvorech nebo u dodavatele při zakoupení
nového výrobku.
Namontujte laserový přístroj.
V případě potřeby umístěte přístroj na montážní
konzolu.
4
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná práva.
Záruka je platná na území členských států Evropské unie
a v Evropské zóně volného obchodu.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black
& Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně této příručky. Taktéž je možno najít přehled
autorizovaných servisních dílen firmy Black & Decker
a rovněž i další informace na internetové adrese:
www.2helpU.com
Pokud se v průběhu 24 měsíců od data zakoupení
objeví na nářadí Black & Decker závada plynoucí
z vady materiálu či vada vzniklá způsobem zpracování,
společnost Black & Decker zaručuje výměnu vadných
dílů nebo výměnu vadného nářadí aniž by obtěžovala
zákazníka více, než bude nezbytně nutno, předpokladem
je:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo
nebyla-li zanedbána jeho údržba.
•
Výrobek nenese známky poškození způsobené
jinými předměty, látkami nebo nehodami.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black &
Decker.
Baterie
Po ukončení jejich životnosti je zlikvidujte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
•
•
•
Podle výše uvedeného postupu baterie vyjměte.
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
Odevzdejte baterie do místní sběrny odpadů.
Technické údaje
Napětí
Velikost baterie
Provozní teplota
Vlnová délka
Třída laseru
Výkon laseru
Hmotnost
LZR6
V 9
6LR61
°C 0 - 40
nm 630-675
2
mW < 2.2
kg 0.45
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black
& Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně této příručky. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Prohlášení o shodě v rámci EU
Navštivte prosím naši webovou stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde prosím
Váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli být
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk jsou
k dispozici další informace o značce Black & Decker a
o celé řadě našich výrobků.
LZR6
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 89/336/EEC, EN 61010,
EN 60825
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
5
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek Black &
Decker, která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
6
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie
laserových lúčov ako pomoc pri použití domáceho
náradia. Nie je určený na profesionálne použitie.
•
•
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku z batérie, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené
v časti “Ochrana životného prostredia”. Nevhadzujte
batérie do ohňa a nespaľujte ich.
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k únikom z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou.
Vyhnite sa kontaktu kvapaliny a pokožky.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Varovanie! Laserové zriadenie.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na pracovné prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovného priestoru. Nepoužívajte náradie
tam, kde je riziko vzniku výbuchu, v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby sa ho dotýkali.
Neprekážajte sami sebe
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
Náradie nepoužívajte, pokiaľ ste unavení.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií, než
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhujúceho.
Kontrolujte stav náradia
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte,
či nie je poškodené. Uistite sa, či bude náradie riadne
pracovať a či bude riadne prevádzať určenú funkciu. Ak
je akákoľvek časť náradia chybná alebo je poškodená,
náradie nepoužívajte.
Nepoužívané náradie uskladnite
Ak náradie a batérie nepoužívate, musia byť uskladnené
na suchom mieste a tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
Opravy
Toto elektrické náradie zodpovedá platným bezpečnostným normám. Opravy by mali byť prevádzané
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa
normy EN 60825-1:1994+A1+A2. Laserovú diódu
nenahradzujte diódou iného typu. Ak je prístroj
poškodený, zverte jeho opravu značkovému
servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy.
Reflexy očných viečok bežne poskytujú dostatočnú
ochranu.
Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento
laser triede 1 a preto je považovaný za úplne
bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Popis
1.
2.
3
4
Hlavný vypínač
Laserové štrbiny
Nosný držiak
Kryt batérie
Montáž
Varovanie! Uistite sa, či je náradie vypnuté.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
7
Vybratie poistného kľúča (obr. A & B)
Poistný kľúč (5) chráni hlavu lasera pred poškodením
pri transporte.
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (4).
•
Otočte poistným kľúčom (5) o 1/4 otáčky a vyberte
ho.
•
Ak chcete prístroj opäť zaistiť, zasuňte kľúč do otvoru
(6) podľa obrázku a otočte ním o 1/4 otáčky.
•
Nasaďte kryt batérie späť a dbajte na to, aby došlo
k jeho riadnemu uzavretiu.
•
•
Otočte gombíkmi (11) tak, aby zatlačili kolíky (10)
priamo do steny.
Umiestnite náradie na držiak.
Použitie
•
•
•
Vloženie batérie (obr. A & B)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (4).
•
Pripojte batériu ku konektoru. Väčší konektor batérie
pripojte k menšej konektorovej svorke.
•
Nasaďte kryt a dbajte na to, aby došlo k jeho
riadnemu uzavetiu.
•
Namontujte laserový prístroj.
V prípade potreby umiestnite prístroj na montážnu
konzolu.
Majte na pamäti, že veľké teplotné rozdiely
môžu spôsobiť pohyby alebo posuvy stavebných
konštrukcií, statívov, zariadení, atď. Tak môže dôjsť
k ovplyvneniu presnosti. Pred každým použitím
laserového prístroja si overte jeho nastavenie,
pretože môže dôjsť k jeho pohybu.
Veľké teplotné výkyvy môžu spôsobiť zmenu
nastavení prístroja.
Inštalácia laserového prístroja (obr. C & D)
Tento prístroj môže byť inštalovaný na horizontálnych
povrchoch ako sú podlahy alebo stoly. Pomocou držiaka
(3) je možné hlavu lasera umiestniť tiež na stenu.
Pomocou závesného popruhu môže byť hlava tiež
zavesená na trámy alebo na iné bezpečné konštrukcie.
Poznámka: laserové lúče budú zarovnané iba v prípade,
ak nie je prístroj vychýlený o viac než 5° z vertikálnej
polohy. Pokiaľ nebude náradie v tomto rozmedzí, nebude
čiara premietaná laserovým lúčom súvislá.
•
Ak sú jedna alebo obe premietané čiary prerušované,
uveďte náradie do správnej polohy.
Nastavenie laserových lúčov (obr. C)
Nastavenie lúčov uľahčujú nastavovacie gombíky
na nosnom držiaku.
•
Pre posun lúčov v zvislom smere otáčajte jedným
z gombíkov (12) po bokoch držiaku.
•
Pre posun lúčov vo vodorovnom smere otáčajte
jedným z gombíkov (13) po bokoch držiaku.
Pripevnenie náradia k nosnému držiaku (obr. C)
•
Podľa jedného z nižšie popísaných postupov
prichyťte držiak (3) ku stene.
•
Upevnite prístroj prichytením magnetu (7) ku
kovovému kolíku (8).
•
Prístroj vyberte vytiahnutím z kovového kolíka.
Voľba pracovného režimu (obr. F)
•
Ak chcete premietať vodorovné čiary, prepnite
vypínač (1) do polohy A.
•
Ak chcete premietať zvislé čiary, prepnite vypínač
(1) do polohy B.
•
Ak chcete premietať šikmé čiary, prepnite vypínač
(1) do polohy C.
Zapnutie a vypnutie
•
Prístroj zapnete prepnutím hlavného vypínača (1)
doprava do požadovaného pracovného režimu.
•
Ak chcete prístroj vypnúť, prepnite hlavný vypínač
úplne doľava.
Zavesenie hlavy lasera (obr. D)
•
Pretiahnite závesný popruh cez drážku v hornej
časti prístroja a pripevnite háčik podľa uvedeného
nákresu.
•
Nastavte prístroj tak, aby bol zavesený relatívne
rovno.
Čistenie a údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho riadnej
údržby a pravidelného čistenia.
Montáž na stenu (obr. E)
Zariadenie je možné uchytiť na stenu pomocou jedného
z montážnych prvkov držiaka (3).
•
Úchyt na stenu pomocou otvoru
Tvarovaný otvor (9) sa používa na uchytenie na väčšinu
stenových konštrukcií.
•
Zatlčte do steny klinček alebo skrutku.
•
Držiak zaveste cez otvor (9) na pripevnený
klinček.
•
Umiestnite náradie na držiak.
Pri čistení náradia používajte mydlový roztok
a mäkkú vlhkú handričku. Zabráňte vniknutiu
kvapalín do vnútra náradia a nikdy žiadnu časť
náradia neponárajte do vody.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Závesné čapy
Pri upevňovaní zariadenia k sardokartónu alebo k iným
mäkkým materiálom sa musia použiť pripínacie závesné
čapy(10):
•
Pridržte držiak pred vhodným miestom na
zavesenie.
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade nesmie byť zlikvidovaný v bežnom
domovom odpade. Zariadenie zlikvidujte v triedenom
odpade.
8
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a
v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva.
Platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Miestne nariadenia môžu obsahovať opatrenia pre
triedenie odpadov z domácich elektrických zariadení
v miestnych zberných dvoroch alebo u dodávateľa pri
zakúpení nového výrobku.
Ak sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker porucha vyplývajúca
z chyby materiálu, alebo chyba vzniknutá spôsobom
spracovania, firma Black & Decker zaručuje výmenu
poškodených dielov alebo výmenu poškodeného náradia
bez toho, aby zákazníka neobťažovala viac, ako to bude
nevyhnutné. Predpokladom je:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
alebo nebola zanedbaná jeho údržba.
•
Výrobok nenesie známky poškodenia spôsobené
inými predmetmi, látkami alebo nehodami.
•
Neboli prevádzané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black &
Decker.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistí ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black &
Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Taktiež je možné nájsť prehľad
autorizovaných servisných dielní firmy Black & Decker
a rovnako i ďalšie informácie na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Batérie
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe výrobku.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Prehľad autorizovaných servisov Black &
Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho
popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov.
Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.
Technické údaje
Navštívte prosím našu webovú stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu prosím
Váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich výrobkov.
LZR6
V 9
6LR61
°C 0 - 40
Nm 630-675
2
mW < 2.2
kg 0.45
Napätie
Veľkosť batérie
Prevádzková teplota
Vlnová dĺžka
Trieda lasera
Výkon lasera
Hmotnosť
Prehlásenie o zhode
LZR6
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 89/336/EEC,
EN 61010, EN 60825
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
9
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
10
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
11
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
12
13
14
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
LZR6
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising