LZR6 | Black&Decker LZR6 LASER instruction manual

372000 - 10 EST
www.blackanddecker.eu
LZR6
Eesti keel
(originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
võib see kujutada kasutajale tõsist ohtu.
Teie Вlack & Deckeri tööriist on mõeldud laserjoonte
projitseerimiseks abivahendina tee-ise tüüpi projektides. See tööriist on mõeldud vaid lõpptarbijale.
Patareide täiendavad ohutusjuhised
• Ärge proovige neid kunagi avada.
• Ärge hoiustage kohtades, mille temperatuur võib
kerkida kõrgemale kui 40 °C.
• Patareide kõrvaldamisel järgige jaotises „Keskkonnakaitse“ toodud juhiseid.
Ärge asetage patareisid vette.
• Äärmuslikes tingimustes võivad patareid lekkida.
Kui märkate patareidest eralduvat vedelikku,
toimige järgnevalt:
- Puhastage patareid ettevaalikult vedelikest
kasutades riiet.
Vältige kontakti nahaga.
Ohutuseeskirjad
♦
◆
◆
Hoiatus! Kui kasutatakse patareitoitega
tööriistu, peab järgima elementaarseid ohutusnõudeid, sh ohutusnõudeid mis puudutavad
tuleohtu, lekkivate patareide ohtu, isikuvigastusi
ja materiaalset kahju.
Enne seadme käitamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks.
Hoidke tööala puhas
Korrast ära alad ja pingid tööalal võivad põhjustada
õnnetusi.
Võtke arvesse töökeskkonda
Ärge laske tööriistal sattuda vihma kätte. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades tingimustes. Tööala peab olema hästi valgustatud.
Ärge kasutage tööriista seal kus on oht tulekahjule
või plahvatusele jm, näiteks tuleohtlike vedelike ja
gaaside läheduses.
Hoidke lapsed eemal
Ärge lubage lastel, külalistel või loomadel tulla tööala
lähedusse või puutuda tööriista.
Ärge küünitage
Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
Olge valvel
Jälgige, mida oma tegevust. Säilitage terve mõistus.
Ärge käitage tööriista kui olete väsinud.
Kasutage sobivaid tööriistu
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.
Hoiatus! Lisaseadmete kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks kui selles kasutusjuhendis ette
nähtud võib lõppeda vigastusega.
Kontrollige osi mis võivad olla saanud kahjustada
Enne kasutamist veenduge, et tööriist poleks saanud
kahjustada. Veenduge, et tööriist töötaks, ja selle
funktsioonid toimiksid nõuetekohaselt. Ärge käitage
tööriista kui mõni selle osa on kahjustunud ja vigane.
Hoiustage tööriist, kui seda ei kasutata
Kui tööriistu ei kasutata, tuleks seade ja patareid
hoiustada kuivas, kohas luku taga või kõrgemale
pinnale asetatuna, laste käteulatusest eemal.
Remont
Tööriist vastab asjakohastele ohutusnõuetele.
Remontitöid võib teostada ainult selleks volitatud isik
ning kasutada tuleb originaalvaruosi; vastasel juhul
4
Laserite täiendavad ohutusjuhised
Hoiatus! Laserradiatsioon.
Ärge vaadake otse laserkiire sisse.
Ärge vaadake otse laserkiire sisse kasutades optilisi vahendeid.
Vaadake lasertoote andmeid.
•
•
•
•
•
•
•
See laser vastab klass 2 nõuetele, vastavalt
standardile EN 60825-1:1994+A1+A2. Ärge
asendage laserdioodi teist tüüpi dioodiga. Vigastuse korral laske laser parandada volitatud
parandajal.
Ärge kasutage laserit muul eesmärgil kui laserjoonte projitseerimiseks.
Silma kokkupuude klass 2 laserkiirega peetakse
ohutuks seni, kuni see kestab maksimaalselt
0,25 sekundit.
Pilgutusrefleks pakub tavaliselt piisavat kaitset.
Kui vahemaa on suurem kui 1 m, liigitatakse
laser klassi 1 ja sellisel juhul on see täiseti ohutu.
Ärge kunagi vaadake tahtlikult otse laserisse.
Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi
vahendeid.
Ärge kunagi seadke tööriista asendisse, mis on
inimese pea kõrgusel.
Ärge lubage lastel tulla laseri lähedusse.
Omadused
1.
2.
3.
4.
Käivituslüliti
Laseraparatuur
Paigalduskinnitid
Patareikate
Kokkupanek
Hoiatus! Veenduge, et tööriist on väljalülitatud.
EESTI KEEL
Lukustusvõtme eemaldamine (joon. A ja B)
Lukustusvõti (5) aitab ennetada kahjustusi laserpeale transportimise ajal.
• Eemaldage tööriista patareikate (4).
• Keerake lukustusvõtit (5) 1/4 pöörde võrra ja
eemaldage see.
• Lukustusvõtme paigaldamiseks asetage see
avasse (6) ja keerake 1/4 pöörde jagu.
• Paigaldage patareikaas ja kinnitage see oma
kohale.
Patarei paigaldamine (joon. A ja B)
• Eemaldage tööriista patareikate (4).
• Ühendage patarei konnektoriga. Suur patareiklemm ühendub väiksema patareiklemmiga.
• Paigaldage patareikaas ja kinnitage see oma
kohale.
Tööriista paigaldamine (joon. C ja D)
Tööriista on võimalik paigaldada horisontaalpindadele nagu põrand või laud. Lisaks on laserpäid
võimalik kinnitada seinale kasutades kinniteid (3).
Samuti võivad laserpead rippuda kinnitatuna rihmaga talade või muude kinniste struktuuride küljes.
Märkus: laserjooned on tasapinnalised ainult siis,
kui tööriista hoitakse 5 ° vertikaalse nurga all. Kui
tööriista hoitakse muu nurga all, muutuvad projitseeritud laserjooned kriipsulisteks.
• Kui üks või mõlemad jooned muutuvad kriipsuliseks, reguleerige tööriista asendit.
Tööriista paigaldamine kinnitite külge (joon. C)
• Paigaldage kinnitid (3) seinale järgides ühte
allpool toodud paigaldusmeetoditest.
• Kinnitage seade terashoovale (8) paigaldatud
magnetile (7).
• Seadme eemaldamiseks võtke see terashoova
küljest ära.
Laserpea riputamine (joon. D)
• Siduge riputusrihm tööriista ülaosas asuva pesa
külge ning kinnitage.
• Seadistage tööriista nii, et see ripuks soovitus
tasapinnal.
Paigaldamine seinale (joon. E)
Seadet saab kinnitada seinale kasutades ühte kinnititest (3).
Paigaldamine tüübliavasse
Tüübliava (9) kasutatakse paigaldamiseks enamikesse seintesse.
• Keerake seina kruvi või lööge sinna nael.
• Riputage kinniti tüübliavasse (9).
• Paigaldage tööriist kinnitile.
Seinanael
Kui seadet kinnitatakse kuivseinale või mõne muu
pehme materjali külge, peab kasutama seinanaela
(10):
• Hoidke kinnitit sobiva kinnituskoha ees.
• Keerake hooba (11), et vajutada naela (10) seina
sisse.
• Paigaldage tööriist kinnitile.
Kasutamine
•
•
•
•
Paigaldage tööriist.
Vajadusel paigalage tööriist kasutades kinniteid.
Pange tähele, et suured temperatuurimuutused
võivad põhjustada ehitusstruktuuride, statiivide,
varustuse jne liikumist või nihkumist. See võib
mõjutada täpsust. Enne igat kasutuskorda
kontrollige paigaldust, sest laserid võivad olla
paigast nihkunud.
Suured temperatuurimuutused võivad mõjutada
tööriista seadistust.
Laserjoonte seadistamine (joon. C)
Paigalduskinniti seadistushoovad hõlbustavad
laserjoonde seadistamist.
• Joone vertikaalseks liigutamiseks keerake ühte
hooba (12) ühele kinniti küljele.
• Joone horisontaalseks liigutamiseks keerake
ühte hooba (13) ühele kinniti küljele.
Sisse- ja väljalülitamine
• Tööriista sisselülitamiseks liigutage sisse/välja
lüliti (1) soovitud töörežiimi paremale.
• Tööriista väljalülitamiseks liigutage sisse/välja
lüliti soovitud vasakusse asendisse.
Töörežiimi valimine (joon. F)
• Horisontaaljoone projitseerimiseks viige lüliti (1)
asendisse (A).
• Vertikaaljoone projitseerimiseks viige lüliti (1)
asendisse (B).
• Sihikujoonestiku projitseerimiseks viige lüliti (1)
asendisse (C).
Puhastamine ja hooldus
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hoolduse juures. Et tööriist teid pikka
aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja
regulaarselt puhastada.
•
Seadme puhastamiseks kasutage ainult pehmet
seepi ja niisket riiet.
Ärge kunagi laske vedelikel sattuda tööriista
sisse; ärge kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
5
EESTI KEEL
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda
koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale taaskasutada. Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Aku
Pärast patarei kasuliku eluea lõppu kõrvaldage need
keskkonnasõbralikul moel.
•
•
Eemaldage patarei nagu ülalpool kirjeldatud.
Asendage patarei sobivasse pakendisse, et
tagada klemmide lühiühenduse vältimine.
Viige patarei kohalikku ohtlike jäätmete kogumispunkti.
•
Tehnilised andmed
Pinge
Patarei mõõtmed
Töötemperatuur
Laine pikkus
Laseri klass
Laseri võimsus
Kaal
6
LZR6
V 9
6LR61
° C 0–40
nm 630-675
2
mW < 2,2
kg 0,45
EÜ vastavusdeklaratsioon
LZR6
Вlack & Decker kinnitab, et toode vastab standarditele:
89/336/EÜ, EN 61010, EN 60825
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Ühendkuningriik
1-12-2004
Garantii
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud, kes pole Вlack & Deckeri volitatud
hooldustöökoja tehnikud või Вlack & Deckeri
hooldusmeeskonna liikmed.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad
Internetis aadressil: www.2helpU.com
K ü l a s t a g e
m e i e
v e e b i l e hte w w w.blackanddecker.co.uk,
et registreerida oma uus Вlack & Deckeri toode
ja püsida kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet Вlack & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
EESTI KEEL
♦
GARANTIIKAART
Eesti keel Palun täitke see jaotis kohe pärast
tööriista ostmist ja saatke see tagasi oma riigi
Вlack & Deckeri esindusse. Kui elate Austraalias
või Uus-Meremaal, kasutage tootega koos tarnitud
alternatiivset garantiikaarti.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование по назначению
Ваш инструмент Вlack & Decker предназначен
для проецирования лазерных линий, чтобы
помочь Вам в выполнении работ «своими руками». Этот инструмент предназначен только для
бытового использования.
Инструкции по безопасности
•
Внимание! Чтобы свести к минимуму риск
возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травмы, при
работе с электрическими инструментами,
всегда следуйте инструкциям по технике
безопасности.
Прежде чем приступить к работе инструментом, прочтите внимательно данное
руководство по эксплуатации.
Храните данное руководство в надежном
месте для дальнейшего использования.
•
•
Поддерживайте порядок на рабочем месте
Беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Обращайте внимание на условия работы
Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
Рабочее место должно быть хорошо освещено
(250-300 люкс). Не используйте инструмент
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей
и газов.
Не подпускайте близко детей
Не позволяйте детям трогать инструмент или
удлинительный кабель. Посторонние, а также
животные не должны находиться рядом с рабочим местом.
Работайте в устойчивой позе
Следите за положением ног и вертикальным
положением тела.
Будьте внимательны
Следите за тем, что Вы делаете. Устали – не
работайте.
Используйте соответствующий инструмент
Далее в руководстве приводятся виды работ,
для которых предназначен данный инструмент.
Маломощный инструмент или приспособление
нельзя использовать для тяжёлых работ. Инструмент будет работать лучше и безопаснее
при нагрузке, на которую он рассчитан.
Внимание! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение
любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести
к несчастному случаю.
Проверяйте исправность деталей инструмента
8
Перед работой внимательно осматривайте
инструмент, чтобы убедиться в его работоспособности. Проверяйте взаимное положение
и зацепление подвижных деталей, отсутствие
сломанных деталей, правильность сборки
всех узлов. Осуществляйте ремонт или замену
поврежденных деталей и приспособлений в соответствии с инструкциями. Не используйте
инструментом при неисправном выключателе.
Замену выключателя должен осуществлять
только уполномоченный специалист. Не производите ремонт самостоятельно.
Хранение инструментов
Когда инструмент не используются, он должен
храниться под замком в сухом недоступном для
детей месте.
Ремонт
Данный электрический инструмент изготовлен
в полном соответствии с правилами техники
безопасности. Для исключения риска поражения электрическим током, ремонт электрических инструментов должен проводить только
квалифицированный специалист с использованием оригинальных запчастей.
Дополнительные правила безопасности для
не-аккумуляторных батарей
• Никогда не делайте попыток вскрыть батарею.
• Не храните батарею в местах, где температура может превышать 40 ˚С.
• Не сжигайте батарею.
• При экстремальных нагрузках может возникнуть течь батареи. Если Вы заметили
жидкость на батареи:
- Аккуратно сотрите жидкость тканью. Избегайте контакта с кожей.
Дополнительные правила безопасности для
лазеров
Внимание! Лазерное излучение.
Избегайте прямого контакта лазерного
луча с глазами.
Не пользуйтесь оптическими принадлежностями для осмотра лазерного
луча.
Ознакомьтесь с характеристиками
лазера.
•
Этот лазер соответствует 2 классу за стандартом EN 60825-1:1994+А1+А2. Не заменяйте лазерный диод диодом другого типа.
В случае повреждения, ремонтируйте лазер
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
в авторизованном сервисном центре.
Используйте лазер исключительно для проектирования лазерных линий.
Воздействие луча лазера 2 класса на глаза
считается безопасным максимум на 0,25 секунды.
Моргание век обеспечит адекватную защиту
глаз.
На дистанции более 1 м лазер приравнивается к 1 классу и считается полностью
безопасным.
Никогда преднамеренно не направляйте
лазерный луч на глаза.
Не пользуйтесь оптическими принадлежностями для осмотра лазерного луча.
Не устанавливайте инструмент на позиции,
где лазерный луч может пересечь человека
на уровне головы.
Не подпускайте близко детей.
Описание
1.
2.
3.
4.
Выключатель
Лазерные отверстия
Кронштейн
Крышка батарейного отсека
Сборка
Внимание! Убедитесь, что инструмент выключен.
Снятие зажима (рис. А и В)
Зажим (5) предотвращает повреждение головки
лазера во время транспортировки.
• Снимите крышку батарейного отсека (4)
с инструмента.
• Поверните зажим (5) на ¼ поворота и снимите его.
• Чтобы установить зажим, поместите его
в отверстие (6) как показано на рисунке
и поверните на ¼ поворота.
• Закройте крышку батарейного отсека.
Установка батареи (рис. А и В)
• Снимите крышку батарейного отсека (4)
с инструмента.
• Соедините батарею с контактами.
Большой контакт батареи соединяется
с меньшим контактом.
• Вставьте батарею в инструмент как показано
на рисунке.
• Закройте крышку батарейного отсека.
Установка инструмента
Инструмент может устанавливаться на таких
горизонтальных поверхностях как пол или стол.
Альтернативно лазер можно установить на
стену с помощью кронштейна (3). Лазер также
можно подвесить на перекладине или другой
надежной структуре с помощью подвесного
ремешка. Примечание: лазерные линии выравниваются только если инструмент установлен
в пределах 5˚ по вертикали. Если есть отклонения, лазерные линии становятся прерывистыми.
• Поменяйте расположение инструмента,
если линия или обе линии прерывисты.
Установка лазера на кронштейне (рис. С)
• Установите кронштейн (3) на стену.
• Установите лазер путем соединения магнита (7) и металлического держателя (8).
• Чтобы снять лазер с кронштейна, вытяните
его из металлического держателя.
Подвешивание лазера (рис. D)
• Проденьте подвесной ремешок через отверстие сверху инструмента и закрепите
крючок как показано на рисунке.
• Настройте положение инструмента так,
чтобы он висел ровно.
Крепление к стене (рис. Е)
Инструмент может монтироваться на стену с помощью кронштейна (3).
Посадочное отверстие кронштейна
Посадочное отверстие (9) используется в большинстве случаев настенного монтажа.
• Вкрутите шуруп или гвоздь в стену.
• Повесьте кронштейн через посадочное отверстие (9).
• Установите инструмент на кронштейн.
Игольчатые штифты
Если инструмент требуется установить на гипсокартон или другие мягкие материалы, следует
использовать игольчатые штифты (10).
• Приложите кронштейн к поверхности стены.
• Поверните зажимы штифтов (11) по часовой
стрелке, чтобы закрепить штифты (10) непосредственно в стену.
• Установите инструмент на кронштейн.
Использование
•
•
•
Установите инструмент.
При необходимости установите инструмент
на кронштейн.
Обратите внимание, что высокие перепады
температуры могут повлечь смещение строительных конструкций, треноги, снаряжения
и т.д. Это может повлиять на точность.
Проверяйте настройки перед каждым ис9
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
пользованием лазера.
Высокие перепады температуры могут повлиять на настройки инструмента.
Настройка лазерных линий (рис. С)
Лазерные линии настраиваются с помощью
регулировочных ручек на кронштейне.
• Чтобы переместить линии в вертикальном
направлении, поверните одну из ручек (12)
с любой стороны кронштейна.
• Чтобы переместить линии в горизонтальном
направлении, поверните одну из ручек (13)
с любой стороны кронштейна.
Включение и выключение
• Чтобы включить инструмент, переместите
включатель (1) вправо на необходимую позицию.
• Чтобы выключить инструмент, переместите
включатель в крайнее левое положение.
Выбор режима (рис. F)
• Чтобы спроектировать горизонтальную
линию, переместите включатель (1) на позицию А.
• Чтобы спроектировать вертикальную линию,
переместите включатель (1) на позицию В.
• Чтобы спроектировать перекрестье, переместите включатель (1) на позицию С.
Уход за инструментом
Ваш инструмент Вlack & Decker разработан для
использования в течении долгого времени при
минимально необходимом уходе за ним. Тем
не менее, срок службы инструмента зависит от
правильного обращения с ним.
•
Для чистки инструмента используйте только
мыльный раствор и влажную ткань. Оберегайте инструмент от попадания какой-либо
жидкости внутрь и не погружайте инструмент или его часть в жидкость.
Защита окружающей среды
Ес ли Вы за хотите заменить Ваш
инструмент другим или Вы больше
в нем не нуждаетесь, подумайте о защите окружающей среды. Сервисные
отделения примут у Вас инструмент
и гарантируют, что он будет уничтожен
безопасным для окружающей среды
способом.
10
Аккумулятор
В конце срока службы аккумулятора, избавьтесь
от него безопасным для окружающей среды
образом:
• Отсоедините аккумулятор от инструмента.
• Отнесите аккумулятор в наш сервисный
центр или региональный перерабатывающий центр. Принятые у Вас аккумуляторы
будут переработаны или уничтожены надлежащим способом.
Технические характеристики
LZR6
Напряжение
В 9
Батарея
6LR61
Класс лазера
2
Рабочая температура
˚С 0-40
Длина волны
нм 630-675
Мощность лазера
mW <2,2
Вес
кг 0.45
ЕС декларация о соответствии
LZR6
Вlack & Decker заявляет о том, что этот инструмент разработан в полном соответствии со
стандартами:
89/336/ЕЕС, EN 61010, EN 60825
Кевин Хьюитт
Управляющий
Spennymoor, Country Durham DL16 6JG,
United Kingdom 1-12-2004
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising