LZR6 | Black&Decker LZR6 LASER instruction manual

1
2
4
3
402011-82 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
LZR6
4
5
6
A
B
5
7
3
12 13
8
13
12
C
9
D
10
11
F
E
2
2
A
1
B
1
C
1
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Reparaţii
Această unealtă respectă condiţiile de siguranţă.
Reparaţiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către
persoane calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un pericol
considerabil pentru utilizator.
Această unealtă Black & Decker a fost concepută
pentru a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în cazul
aplicaţiilor domestice. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
♦
♦
♦
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
acumulatorii ce nu sunt reîncărcabili
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Atunci c ând eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător“.
Nu incineraţi acumulatorii.
♦ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din
acumulatori.
Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
procedaţi în felul următor:
- Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă.
Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
Avertisment! Atunci când utilizaţi unelte alimentate
cu baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din
continuare, pentru a reduce riscul de incendiu,
de baterii care prezintă scurgeri de lichide, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
unealta.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Păstraţi zona de lucru curată
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot cauza
accidente.
Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi unealta în
condiţii de umezeală sau umiditate. Păstraţi zona de
lucru bine iluminată. Nu utilizaţi unealta acolo unde
există riscul de producere a unui incendiu sau a
unei explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
laserele
Avertisment! Radiaţia laser.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Ţineţi copiii la distanţă
Nu permiteţi copiilor, vizitatorilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă unealta.
Nu priviţi direct fasciculul laser cu ajutorul
instrumentelor optice.
Studiaţi caracteristicile produsului laser.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Fiţi vigilent
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de regulile de
bun simţ.
Nu utilizaţi unealta atunci când sunteţi obosiţi.
♦
Utilizaţi unealta corespunzătoare
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni.
Aver tisment! Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această
unealtă diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
♦
I n sp e c t a ţ i p e n t r u a d e p i st a c o m p o n e n t e l e
deteriorate
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie unealta pentru a
depista eventualele deteriorări. Asiguraţi-vă că unealta
va funcţiona corespunzător şi că va efectua funcţia
pentru care a fost proiectat. Nu utilizaţi unealta în cazul
în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
♦
♦
♦
♦
Depozitaţi uneltele atunci când nu le folosiţi
Atunci când nu sunt folosite, uneltele şi acumulatorii
trebuie să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat
sau la înălţime şi nu la îndemâna copiilor.
Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu
EN 60825-1:1994+A1+A2. Nu înlocuiţi o diodă laser
cu una de tip diferit. În cazul în care laserul este
deteriorat, prevedeţi repararea acestuia de către
un agent de reparaţii autorizat.
Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de proiecţia
liniilor laser.
Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa
2 este considerată a fi sigură pe o durată de maxim
0,25 secunde.
Refl ecţiile genelor vor furniza în mod normal o
protecţie corespunzătoare.
Pe distanţe de peste 1 m, laserul se încadrează în
clasa 1 şi este, astfel, considerat complet sigur.
Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi
fasciculul laser.
Nu instalaţi unealta într-o poziţie în care fasciculul
laser poate trece la nivelul capului persoanelor.
Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Descriere
1.
2.
3.
3
Întrerupător de pornire/oprire
Orificii laser
Consolă de montare
4.
Capac acumulator
♦
Atârnaţi consola pe elementul de fixare cu ajutorul
găurii cheii (9).
Montaţi unealta pe consolă.
Asamblare
♦
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este oprită.
Ştifturi de perete
Dacă unitatea este montată pe pereţi din rigips sau
alte materiale delicate, trebuie utilizate ştifturile de
perete (10):
♦ Ţineţi consola în faţa unei poziţii corespunzătoare.
♦ Rotiţi butoanele (11) pentru a apăsa ştifturile (10)
drept în perete.
♦ Montaţi unealta pe consolă.
Demontarea cheii de blocare (fig. A şi B)
Cheia de blocare (5) preîntâmpină deteriorarea capului
laser în timpul transportării.
♦ Scoateţi capacul acumulatorului (4) de pe unealtă.
♦ Rotiţi cheia de blocare (5) cu un sfert de rotaţie şi
îndepărtaţi-o.
♦ Pentru a monta cheia de blocare la loc, poziţionaţi-o
în orificiul (6), conform ilustraţiei, şi rotiţi-o cu o
rotaţie completă.
♦ Puneţi capacul acumulatorului la loc şi asiguraţi-vă
că este fixat pe poziţie.
Utilizare
♦
♦
Montarea acumulatorului (fig. A şi B)
♦ Scoateţi capacul acumulatorului (4) de pe unealtă.
♦ Conectaţi acumulatorul la conector. Borna mai
mare a acumulatorului se conectată la borna mai
mică a conectorului.
♦ Puneţi capacul la loc şi asiguraţi-vă că este fixat
pe poziţie.
♦
♦
Instalarea uneltei (fig. C şi D)
Unealta poate fi instalată pe o suprafaţă orizontală, cum
ar fi podeaua sau o masă. Alternativ, capul laserului
poate fi montat pe un perete folosind o consolă (3). Capul
laserului poate fi, de asemenea, agăţată de o grindă
sau o altă structură sigură folosind banda de agăţare.
Notă: liniile laser vor fi drepte doar dacă unealta este
ţinută la 5° pe verticală. Dacă unealta este păstrată în
afara intervalului de orizontalitate, liniile laser proiectate
devin întrerupte în loc de continue.
♦ Reglaţi din nou poziţia uneltei dacă vreuna din linii
sau ambele linii sunt întrerupte.
Instalaţi unealta după cum este necesar.
Dacă este necesar, montaţi unitatea pe consola de
montare pentru a poziţiona linia laser.
Reţineţi că modificările extreme de temperatură
pot determina mişcarea sau deplasarea structurilor
clădirilor, a trepiedelor, a echipamentelor etc. Acest
lucru poate afecta precizia. Verificaţi poziţionarea
înainte de fiecare utilizare deoarece este posibil ca
laserul să se fi deplasat.
Modifi cările extreme de temperatură pot afecta
reglajul unităţii.
Reglarea liniilor laser (fig. C)
Butoanele de reglare de pe consola de montare
facilitează reglarea liniilor laser.
♦ Pentru a deplasa linia pe direcţie verticală, rotiţi
unul din butoane (12) pe ambele părţi ale consolei.
♦ Pentru a deplasa linia pe direcţie orizontală, rotiţi
unul din butoane (13) pe ambele părţi ale consolei.
Pornirea şi oprirea
♦ Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) către dreapta, la modul de
funcţionare dorit.
♦ Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire către poziţia complet la stânga.
Montarea uneltei pe consola de montare (fig. C)
♦ Montaţi consola (3) pe un perete folosind una din
procedurile descrise mai jos.
♦ Instalaţi unitatea agăţând magnetul (7) pe butonul
din oţel (8).
♦ Pentru a demonta unitatea de pe consolă,
extrageţi-o din butonul de oţel.
Selectarea modului de funcţionare (fig. F)
♦ Pentru a proiecta o linie orizontală, glisaţi
întrerupătorul (1) în poziţia A.
♦ Pentr u a proiecta o linie ver tic ală, glisaţi
întrerupătorul (1) în poziţia B.
♦ Pentru a proiecta o linie încrucişată, glisaţi
întrerupătorul (1) în poziţia C.
Atârnarea capului laser (fig. D)
♦ Treceţi banda de agăţare prin fanta din partea
superioară a uneltei şi strângeţi cârligul, conform
ilustraţiei.
♦ Reglaţi unealta astfel încât să atârne relativ în plan
orizontal.
Curăţarea şi întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
♦ Pentru a curăţa unealta, folosiţi doar săpun delicat
şi o cârpă umedă.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid
în unealtă şi nu scufundaţi niciodată vreo parte a
uneltei în lichid.
Montarea pe perete (fig. E)
Unitatea poate fi montată pe pereţi cu ajutorul unuia din
setările de montare ale consolei (3).
Dispozitiv de prindere pe perete cu gaură pentru
cheie
Gaura cheii (9) este utilizată pentru majoritatea
sistemelor cu montare pe perete.
♦
Introduceţi un şurub sau un cui în perete.
4
Protejarea mediului înconjurător
Declaraţia de conformitate CE
LZR6
Black & Decker declară că aceste produse sunt
conforme cu:
89/336C/EE, EN 61010, EN 60825
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black&Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie pentru Consumatori
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-12-2004
Colectarea separată a produselor uzate şi a
ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
mater ialelor. Reutilizarea mater ialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Garanţie
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale
şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a benefi cia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black&Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black&Decker.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
Acumulator
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător.
♦
♦
♦
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
Scoateţi acumulatorul conform instrucţiunilor de
mai sus.
Puneţi acumulatorul într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Predaţi acumulatorii la un centru de reciclare local.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Dimensiune baterie
Temperatura de funcţionare
Lungimea undei
Clasa laserului
Putere laser
Greutate
LZR6
V 9
6LR61
° C 0 - 40
nm 630-675
2
mW < 2,2
kg 0,45
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black&Decker şi pentru a fi informat
cu privire la produsele noi şi ofer tele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
5
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187567 - 06-09-2012
6
7
Download PDF

advertising