VH900 | Black&Decker VH900 VACUUM CLEANER instruction manual

402113-54 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
VH900
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Mini-aspiratorul Dustbuster ® Black & Decker a fost
conceput pentru aplicații ușoare de aspirare uscată,
precum și pentru aplicații ușoare de suflare și umflare.
Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
♦
♦
Instrucţiuni de siguranţă
♦
♦
♦
♦
Aver tisment! Atunci când utilizaţi aparate
alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să
respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de
bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce
riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări
corporale şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual. Utiliz area vreunui ac c esor iu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu acest aparat diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Verificaţi periodic cablul de alimentare pentru
depistarea deteriorărilor. În cazul în care cablul
de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să
fie înlocuit de producător sau de către un Centru
de Service Black & Decker autorizat pentru a evita
orice pericol.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în
acest manual.
Siguranţa electrică
♦
Înainte de utilizare, verificaţi ca tensiunea de
alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificatii.
♦
Nu utilizați aparatul pentru a aspira aparatele
electrice atunci când sunt conectate.
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Utilizarea aparatului dumneavoastră
♦
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide sau orice
materiale care se pot aprinde.
♦
Nu utilizați aparatul pentru a aspira obiecte ascuțite
care ar putea deteriora filtrul sau alte componente.
♦
Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor de apă.
♦
Nu scufundați aparatul în apă.
♦
Ţineţi tirajul motorului departe de ochi şi faţă.
♦
Nu utilizați aparatul în aer liber.
♦
Țineți copiii și animalele la o distanță sigură atunci
când utilizați acest aparat.
♦
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este
conectat la sursa de alimentare.
♦
Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare pentru
a deconecta ștecherul din priză. Ţineţi cablul
departe de surse de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
♦
Atunci când utilizați aparatul pentru aplicații de
suflare sau umflare:
Purtaţi ochelari de protecţie.
Păstrați admisia de aer lipsită de blocaje,
pentru a preîntâmpina supraînc ălzirea
motorului.
Nu orientați evacuarea de aer spre dvs.,
persoanele din jur sau animale.
Nu depășiți presiunea recomandată
a obiectului care trebuie umflat.
Descriere
1.
2.
3.
4.
Întrerupător de pornire/oprire
Uşă compartiment
Buton de detașare pentru ușa recipientului
Element de fixare cablu de alimentare
Fig. A
5. Perie dură
6. Accesoriu pentru spaţii înguste
7. Adaptor rigid
8. Capăt pentru podea
9. Furtun
10. Adaptor de suflat
11. Tuburi
12. Adaptor unelte
13. Difuzor de suflat
14. Adaptor mic de umflat
15. Adaptor mediu de umflat
16. Adaptor mare de umflat
Asamblare
Avertisment! Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi
deconectat de la priză.
Montarea accesoriilor pentru aspirare (fig. B şi C)
Accesoriile furnizate pot fi utilizate în diferite combinații,
în funcție de activitate (fig. B):
a. Aplicație generală de aspirare/ștergere a prafului
b. Aspirare în spații înguste
c. Aspirare scări
d. Aspirare tapițerie
e. Aspirare în colțuri
f.
Aspirare podele acoperite cu covoare
g. Aspirare podele dure
Peria dură (5) și accesoriul pentru spații înguste (6)
sunt depozitate în aparat. Pentru a monta un accesoriu,
procedaţi după cum urmează (fig. C):
După utilizare
Deconectaţi aparatul înainte de curăţarea acestuia.
♦
♦
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat. Copiii nu trebuie
să aibă acces la aparatele depozitate.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
5
♦
♦
♦
Scoateţi accesoriile din aparat.
Introduceţi accesoriul corespunzător în partea din
faţă a aparatului.
♦
Montarea accesoriilor pentru suflat și umflat
(fig. D - G)
Accesoriile furnizate pot fi utilizate în diferite combinații,
în funcție de activitate (fig. D):
a. Suflat
b. Umflat
Lăsați unitatea să se răcească. După ce unitatea
se răcește, verificați și curățați filtrele.
Introduceți la loc ștecherul în priza de perete și
porniți aparatul.
Golirea compartimentului (fig. I și J)
Atunci când compartimentul este plin, trebuie golit.
Goliți întotdeauna compartimentul într-un coș de gunoi,
în aer liber.
♦
Glisați butonul de eliberare a compartimentului (3)
spre partea din spate a aparatului pentru a elibera
ușa compartimentului (2).
♦
Deschideți ușa compartimentului.
♦
Goliți compartimentul după cum este necesar.
♦
Închideți ușa compartimentului. Asiguraţi-vă că ușa
compartimentului face clic pe poziţie.
Pentru a monta un accesoriu, procedaţi după cum
urmează (fig. E și F):
♦
Deschideți capacul filtrului de evacuare (17).
♦
Introduceți adaptorul de suflat (10) în deschidere
(18). Asigurați-vă că adaptorul se potrivește bine
în spatele aparatului.
♦
Fixați furtunul (9) pe adaptor.
♦
Introduceți accesoriul corespunzător în furtun.
Curăţarea, întreţinerea şi depozitarea
Avertisment! Înainte de curățare și întreținere, opriți
aparatul și deconectați-l.
♦
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă
umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi
aparatul în apă.
Pentru a monta un adaptor de umflat în furtun, procedați
în modul următor (fig. G):
♦
Aliniați clapeta (19) de pe adaptor cu orificiul (20)
de la capătul furtunului.
♦
Apăsați adaptorul pe furtun până când face clic pe
poziție.
♦
Pentru a demonta adaptorul, ridicați clapeta și
extrageți adaptorul de pe furtun.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtre.
Colectarea optimă a prafului se va obţine atunci când se
dispune de filtre curate şi de un recipient gol.
Curățarea filtrului motorului (fig. K și L)
Filtrul este reutilizabil şi trebuie să fie curăţate în mod
regulat.
♦
Scoateți capacul (22).
♦
Scoateți filtrul (23) din aparat.
♦
Scuturaţi praful în exces scuturând filtrul deasupra
unui coş de gunoi.
♦
Montaţi la loc filtrul (23) în aparat.
♦
Montaţi la loc capacul (22). Verificați dacă acest
capac (22) face clic pe poziție.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
♦
Pentru a opri unealta, apăsaţi din nou întrerupătorul
de pornire/oprire.
Avertisment! Asigurați-vă că accesoriile sunt fixate
bine înainte de a porni aparatul. Țineți strâns aparatul
și mai ales furtunul atunci când porniți aparatul și atunci
când îl utilizați.
Curăţarea filtrului de evacuare (fig. M)
Filtrul este reutilizabil şi trebuie să fie curăţate în mod
regulat.
♦
Deschideți capacul (17).
♦
Extrageţi filtrul (24) de pe știftul de fixare.
♦
Spălaţi filtrul în apă caldă cu săpun.
♦
Asigurați-vă că filtrul este complet uscat.
♦
Montați la loc filtrul (24).
♦
Închideți capacul.
Utilizarea adaptoarelor pentru umflat (fig. H)
♦
Alegeți adaptorul corect pentru obiectul care
trebuie umflat.
♦
În timpul umflării, fluxul de aer poate fi reglat
acoperind orificiul (21) cu degetul mare.
♦
Nu umflați excesiv și nu depășiți presiunea
recomandată a obiectului care trebuie umflat.
Avertisment! Orificiul din adaptorul de umflat are rol
de supapă de eliberare, pentru a preîntâmpina umflarea
excesivă. Nu acoperiți definitiv orificiul.
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie înlocuite atunci când prezintă semne de
uzură și deteriorare.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul
dvs. Black & Decker.
♦
Scoateţi filtrele vechi conform instrucţiunilor de mai
sus.
♦
Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor de mai
sus.
Utilizare
Avertisment! Înainte de a conecta aparatul la sursa de
alimentare, asigurați-vă că acesta este oprit.
Depozitarea aparatului (fig. N)
♦
Deplasați în sus elementul de fixare a cablului de
alimentare (4).
♦
Înfășurați cablul în jurul compartimentului și al
elementului de fixare, conform ilustrației.
Resetarea protecției termice a motorului
Motorul aparatul este prevăzut cu o protecție termică.
Acest dispozitiv oprește automat aparatul în cazul
supraîncălzirii. În acest caz, procedați în modul următor:
♦
Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
6
Protejarea mediului înconjurător
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această
declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază
în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijente;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black & Decker.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
mater ialelor. Reutilizarea mater ialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă
rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dumneavoastră.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Putere absorbită
Greutate
Vc.a.
W
kg
VH900
230
900
2,3
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Declaraţia de conformitate
VH900
Black & Decker declară că aceste produse sunt
conforme cu: 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014,
EN 60335, EN 61000.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie pentru
Consumatori
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-5-2005
zst00224597 - 21-01-2014
7
Download PDF

advertising