DW087K | DeWalt DW087K LASER instruction manual

505202-21 PL
DW087K
2
3
4
5
6
7
8
LASER KRZYŻOWY
DW087K
Serdeczne gratulacje!
Opis przyrządu (rys. A)
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Laser krzyżowy DW087K jest przeznaczony
do rzutowania linii laserowych jako pomoc
przy profesjonalnych pomiarach. Przyrząd
ten można wykorzystywać do poziomowania
i pionowania oraz wyznaczania kątów prostych
w zamkniętych pomieszczeniach i na wolnym
powietrzu. Zakres zastosowania sięga tutaj
od pionowania ścian i okien aż do montażu
szkieletów konstrukcji stalowych.
1 Wyłącznik (pionowy promień laserowy
2 Wyłącznik (poziomy promień laserowy)
3 Wskaźnik ładunku baterii
4 Pionowy promień laserowy
5 Poziomy promień laserowy
6 Wskaźnik pionowego promienia
laserowego
7 Wskaźnik poziomego promienia
laserowego
8 Uchwyt obrotowy
9 Przystawka do mocowania na ścianie
10 Kieszeń baterii
Dane techniczne
Napięcie
Rodzaj baterii
Moc lasera
Klasa lasera
Długość fali
Klasa ochrony
Zakres
samopoziomowania
Temperatura pracy
Otwór gwintowany
do mocowania
Masa
(V)
(mW)
(nm)
DW087K
6
3 x LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP 54
(°)
(°C)
+/-4
od -10 do +45
(kg)
M6 x 20
0,75
Montaż i regulacja
Wymiana baterii (rys. B)
W laserze zastosowano baterie typu LR6 (AA).
• Otwórz pokrywę kieszeni baterii (9).
• Wymień baterie (11). Umieść nowe baterie
w pozycji pokazanej na rysunku.
• Zamknij pokrywę kieszeni baterii.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
przyrządu!
Zawsze wymieniaj komplet baterii. Nie
stosuj starych baterii razem z nowymi.
Najlepsze są baterie alkaliczne.
Niebezpieczeństwo pożaru
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 laser krzyżowy
1 przystawka do mocowania na ścianie
3 baterie
1 kuferek
1 instrukcja obsługi
Wskaźnik ładunku baterii (rys. A)
Przyrząd zawiera wskaźnik ładunku baterii
(3) usytuowany przy wyłączniku. Wskaźnik
ten świeci się przy załączonym przyrządzie.
Gdy wskaźnik miga, to znaczy że baterie
trzeba wymienić i przyrząd automatycznie się
wyłącza.
• Wyłącz przyrząd i wyjmij baterie, gdy tylko
wskaźnik zacznie migać.
•
Ustawienie przyrządu (rys. rys. C1 – C4)
Kontrola zakresu dostawy
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Przyrząd daje się ustawić na różne sposoby, co
zwiększa jego możliwości zastosowania.
9
Ustawienie na podłodze
• Ustaw przyrząd na względnie gładkiej
i płaskiej powierzchni.
Nakierowywanie plamki świetlnej (rys. D)
•
Zamocowanie do ściany (rys. C1)
Otwór w kształcie dziurki od klucza (12)
w uchwycie obrotowym (8) służy do zawieszania
przyrządu na ścianie. Alternatywnie przyrząd
można za pomocą magnesów (13) przytwierdzić
także bezpośrednio do metalowej konstrukcji.
• Wkręć śrubę lub wbij gwóźdź w ścianę.
• Zawieś przyrząd za dziurkę od klucza.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj obowiązujących
przepisów, a zwłaszcza
bezpieczeństwa.
•
Mocowanie przyrządu do przystawki (rys.
rys. C2 – C4)
Przyrząd można zamocować do przystawki (9),
co ułatwia poziomowanie sufitów podwieszanych
i wykonywanie innych zadań związanych
z niwelacją. Uchwyt obrotowy (8) zawiera
magnesy do mocowania do przystawki.
• Zgraj magnesy (13) z płytką metalową
w przystawce (9).
• By zdjąć uchwyt z przystawki, po prostu
odciągnij ją przez przyłożenie odpowiedniej
siły.
•
•
•
•
Sposób mocowania przystawki na szynie
ściennej jest następujący:
• Otwórz szczęki (14).
• Załóż szczęki na szynę i zwolnij klamrę, by
zamknąć szczęki na szynie.
Przyrząd zawiera dwa niezależne wyłączniki,
jeden do pionowego, a drugi do poziomego
promienia laserowego.
• By włączyć pionowy promień laserowy (4),
naciśnij wyłącznik (1).
• By włączyć poziomy promień laserowy (5),
naciśnij wyłącznik (2).
• By wyłączyć któryś z promieni laserowych,
ponownie naciśnij odpowiedni wyłącznik.
Przenoszenie zaznaczonej pozycji (rys. D)
Przyrząd wytwarza dwie linie laserowe, jedną
poziomą i jedną pionową, które służą do
przenoszenia zaznaczonego punktu.
• Naprowadź odpowiedni promień laserowy
na zaznaczony punkt.
Regulacja przyrządu
•
Zawsze zaznaczaj środek plamki
świetlnej.
Zapewnij stabilne ustawienie przyrządu.
Silne wahania temperatury mogą
spowodować przesunięcie się wewnętrznych
elementów i w konsekwencji pogorszyć
dokładność przyrządu. Gdy przyrząd jest
wykorzystywany w takich warunkach,
regularnie sprawdzaj jego dokładność.
Chociaż przyrząd automatycznie koryguje
niewielkie niedokładności poziomowania,
w razie uderzenia może zajść konieczność
ponownego ustawienia lub kalibracji.
Gdyby przyrząd spadł na ziemię lub
został uderzony, sprawdź, czy nie uległ
uszkodzeniu. W tym celu wykonaj kalibrację
na miejscu. Patrz „Konserwacja”
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Sposób mocowania przystawki do ściany jest
następujący.
• Przyłóż przyrząd w żądanym miejscu do
ściany i zaznacz położenie otworu do
mocowania.
• Wywierć otwór w zaznaczonym miejscu.
• Włóż odpowiedni kołek rozporowy
w otwór.
• Przyłóż przyrząd do otworu z kołkiem
rozporowym.
• Włóż śrubę w otwór do mocowania (15)
i wkręć ją w kołek rozporowy.
•
Plamkę świetlną nakieruj na zaznaczony
punkt, w razie potrzeby przesuwając
przyrząd w odpowiednim kierunku.
Załącz przyrząd. Przyrząd jest prawidłowo
wypoziomowany i/lub wypionowany,
gdy promienie laserowe świecą się
nieprzerwanie.
Gdy promienie laserowe zaczynają migać,
to znaczy że przyrząd jest odchylony od
pionu bardziej, niż wynosi jego zakres
samopoziomowania, to znaczy 4°.
Wyłącz przyrząd, ustaw go w zakresie
samopoziomowania i ponownie załącz.
Obracanie przyrządu (rys. E)
Przyrząd przytwierdzony do ściany można
ręcznie obracać, co umożliwia przenoszenie
poziomej linii laserowej.
• Zależnie od potrzeby obróć przyrząd w lewo
lub w prawo.
10
Dostępne akcesoria
•
•
Więcej informacji na temat dostępnych
akcesoriów możesz uzyskać od swojego
dilera.
•
•
•
Konserwacja
Przyrządy firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest ich regularne czyszczenie.
•
•
•
Kalibracja na miejscu (rys. rys. F - H)
By mieć pewność wiarygodnych wyników,
kalibracja na miejscu musi być przeprowadzona
starannie i dokładnie. W razie stwierdzenia
nadmiernego błędu oddaj przyrząd do
specjalistycznego warsztatu w celu naprawy.
•
Wyłącz przyrząd.
Zamocuj przyrząd na drugim końcu
ściany.
Obróć przyrząd w prawo o kąt 90°.
Włącz poziomy promień laserowy.
Załącz przyrząd. Zgraj promień laserowy
ze znakiem wykonanym na ścianie (17)
i zaznacz środek promienia laserowego
w 2/3 (18) długości ściany.
Wyłącz przyrząd.
Zmierz różnicę między znakami (16 i 18).
Gdy różnica między znakami wynosi
6 mm lub mniej, to znaczy że przyrząd jest
prawidłowo wykalibrowany.
Gdy różnica między znakami przekracza
6 mm, przyrząd trzeba wykalibrować.
Kontrola błędu pionu (rys. rys. H1 i H2)
• Ustaw przyrząd na podłodze w pomieszczeniu
o wysokości przynajmniej 2,5 m.
• Narysuj linię długości 1,5 m (19) na
podłodze. Umieść przyrząd na jednym
końcu linii narysowanej na podłodze (19).
• Włącz pionowy promień laserowy.
• Zgraj promień laserowy z linią narysowaną
na podłodze (19).
• Zaznacz środek promienia laserowego na
suficie w 1/3 (20) i 2/3 (21) długości sufitu.
• Wyłącz przyrząd. Umieść przyrząd na
drugim końcu linii narysowanej na podłodze
(19).
• Włącz pionowy promień laserowy.
• Zgraj promień laserowy z linią narysowaną
na podłodze (19).
• Zaznacz środek promienia laserowego na
suficie w 1/3 (22) i 2/3 (23) długości sufitu.
• Wyłącz przyrząd.
• Zmierz różnicę między znakami (20 i 23).
• Zmierz różnicę między znakami (21 i 22).
• Gdy różnica między znakami wynosi
3,5 mm lub mniej, to znaczy że przyrząd
jest prawidłowo wykalibrowany.
• Gdy różnica między znakami przekracza
3,5 mm, przyrząd trzeba wykalibrować.
Dokładność wyników pomiarów zależy
od stanu powierzchni. Gdy stan ten jest
niezadowalający, pomiary mogą być
obarczone błędem.
Kontrola skanowania (rys. F)
• Kontrolę przeprowadź w pomieszczeniu,
którego ściany są oddalone od siebie
o przynajmniej 9 m.
• Zamocuj przyrząd dokładnie na środku
ściany.
• Obróć przyrząd w lewo o kąt 45°.
• Włącz poziomy promień laserowy.
• Zaznacz środek promienia laserowego
dokładnie w środku przeciwległej ściany.
• Wyłącz przyrząd i obróć go o 90° w prawo.
• Włącz poziomy promień laserowy.
• Zaznacz środek promienia laserowego
dokładnie w środku przeciwległej ściany.
• Wyłącz przyrząd.
• Zmierz różnicę między znakami.
• Gdy różnica między znakami wynosi
3 mm lub mniej, to znaczy że przyrząd jest
prawidłowo wykalibrowany.
• Gdy różnica między znakami przekracza
3 mm, przyrząd trzeba wykalibrować.
Kontrola błędu pochylenia (rys. G1 i G2)
• Kontrolę przeprowadź w pomieszczeniu ze
ścianą długości przynajmniej 9 m. Zamocuj
przyrząd na końcu ściany.
• Obróć przyrząd w lewo o kąt 90°.
• Włącz poziomy promień laserowy.
• Zaznacz środek promienia laserowego
na ścianie w 1/3 (16) i 2/3 (17) długości
ściany.
Czyszczenie
•
•
•
11
Przed rozpoczęciem czyszczenia przyrządu
wyjmij z niego baterie.
Regularnie przecieraj obudowę miękką
szmatą.
W razie potrzeby oczyść soczewkę
miękką szmatką lub wacikiem zwilżonym
alkoholem. Nie używaj żadnych innych
środków czyszczących.
Deklaracja zgodności z normami UE
Ochrona środowiska
DW087K
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywany laser DW087K został wykonany
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 550141, EN 55014-2, EN 6100-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 oraz EN 61010-1.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy, 02.06.2005r.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Baterie
• Przy likwidowaniu baterii pamiętaj o ochronie
środowiska. W celu zawrócenia do obiegu
i usunięcia w sposób niezagrażający
środowisku oddaj akumulator do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
12
6
Starannie konserwuj swoje narzędzia
robocze
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel, a
gdyby uległy uszkodzeniu, zleć wymianę
warsztatowi serwisowemu firmy DEWALT.
Regularnie kontroluj przedłużacz i w razie
uszkodzenia wymień go na nowy. Wszystkie
wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
7 Bezpiecznie przechowuj swoje
przyrządy
Nieużywane przyrządy powinny być
przechowywane w suchych, zamkniętych
pomieszczeniach, niedostępnych dla
dzieci.
8 Kontroluj przyrząd pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy
jest całkowicie sprawny. Nie zapomnij
przy tym o ruchomych elementach. By
zapewnić nienaganną pracę przyrządu,
wszystkie części powinny być prawidłowo
zamontowane. Uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające muszą być
prawidłowo naprawione lub wymienione.
Nie używaj przyrządu z uszkodzonym
wyłącznikiem. W razie potrzeby zleć
wymianę warsztatowi serwisowemu
DEWALT.
9 Wyjmuj baterie
W razie nieużywania przyrządu, przed
rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych zawsze wyjmuj baterie.
10 Naprawy zlecaj tylko warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT.
Przyrząd ten jest zgodny z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Naprawy mogą być wykonywane tylko
przez warsztat serwisowy DEWALT, gdyż
inaczej narażasz się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z przyrządów elektrycznych
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, pożaru i doznania
urazu ciała. Przed użyciem przyrządu
przeczytaj zamieszczone niżej przepisy
bezpieczeństwa pracy i dobrze zapamiętaj
je na przyszłość!
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Wskazówki ogólne
1
2
3
4
5
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj przyrządu na działanie
wilgoci. Zapewnij dobre oświetlenie miejsca
pracy. Nie używaj przyrządu w pobliżu
palnych cieczy ani gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach
zastosowania (jak na przykład duża
wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne
można zwiększyć przez zastosowanie
transformatora separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Pilnuj, by dzieci nie dotykały przyrządu
ani kabla. Młodociani poniżej 16 lat mogą
używać narzędzi tylko pod fachowym
nadzorem.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji obsługi opisano
zastosowanie przyrządu zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Maksymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego przyrządu.
Ostrzeżenie! Używanie innych przystawek
i akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z ich
przeznaczeniem może doprowadzić do
wypadku.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
baterii
•
•
•
•
13
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
W żadnym przypadku nie otwieraj ani nie
przebijaj baterii.
Nie wystawiaj baterii na działanie wilgoci.
Nie wrzucaj baterii do ognia.
•
•
•
Nie składuj baterii w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40°C.
Używaj wyłącznie baterii odpowiedniego
rodzaju. Przy wymianie baterii nie stosuj
starych baterii razem z nowymi.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z baterii może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie baterii:
- Ostrożnie zetrzyj szmatą ciecz z baterii.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze
skórą ani z oczami. Nie połykaj baterii.
- Gdyby jednak elektrolit zetknął się ze
skórą lub z oczami, przepłucz je czystą,
bieżącą wodą przez przynajmniej
10 minut. Zgłoś się do lekarza.
Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj, by
jakieś metalowe przedmioty nie zwarły
biegunów baterii.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
laserów
•
Laser ten odpowiada klasie 2 według normy
EN 60825-1: 1994+A11. Nie wymieniaj
diody laserowej na diodę innego rodzaju.
Naprawę uszkodzonego lasera zleć
właściwemu warsztatowi serwisowemu.
• Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
laserowych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser
klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli nie trwa
dłużej niż 0,25 s. Odruch zamykania powiek
na ogół stanowi wystarczającą ochronę. Przy
odległościach powyżej 1 m laser odpowiada
klasie 1, co oznacza, że jest całkowicie
bezpieczny.
• Nigdy nie patrz umyślnie bezpośrednio
w promień laserowy.
• Nie używaj żadnych przyrządów optycznych
do obserwowania promieniowania
laserowego.
• Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu, w
którym promień laserowy jest emitowany na
wysokości głowy przechodzących osób.
• Pilnuj, by lasera nie dotykały dzieci.
Tabliczki na przyrządzie
Na przyrządzie umieszczone są następujące
symbole:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym.
14
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie są objęte
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064581 - 28-05-2008
15
DW087K - - - - A
LASER 1
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising