DW087K | DeWalt DW087K LASER instruction manual

544666 - 96 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW087K
8
4
5
10
1
6
2
3
A
2
7
9
11
10
B
8
12
13
C1
3
8
9
13
C2
14
C3
4
15
C4
D
5
E
F
6
16
17
G1
18
17
G2
7
20
21
19
H1
23
22
19
H2
8
LASEROVÝ KRÍŽ
DW087K
Blahoželáme Vám!
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť ku
škodám na majetku.
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Technické údaje
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
DW087K
Napájacie napätie
Typ
Veľkosť batérie
Výkon lasera
Trieda lasera
Vlnová dĺžka
Trieda ochrany
Rozsah
automatického
zarovnania
Prevádzková teplota
Pripojenie stojana
Hmotnosť
V 4,5
1
3× LR6 (AA)
mW < 1,3
2
Nm 637
IP54
Bezpečnostné pokyny pre lasery
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte si
všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
° +/- 4
•
°C -10 - +45
M6 × 20
kg 0,75
Definícia: Bezpečnostné pokyny
•
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
•
NEBEZPEČENSTVO:
OZNAČUJE
BEZPROSTREDNE hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
•
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
•
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo
stredne vážnemu zraneniu.
9
Nepracujte s laserom vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov
alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Používajte laser iba s presne určenými batériami. Použitie iných typov batérií
môže viesť k spôsobeniu požiaru.
Ak laser nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Lasery sú v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Pre Váš model používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom. Príslušenstvo vhodné pre jeden typ lasera môže
viesť k vzniku úrazu, pokiaľ bude použité
s iným typom lasera.
Opravy náradia MUSÍ vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Opravy, servis alebo údržba
vykonávaná nekvalifikovanou osobou
môže viesť k vzniku úrazu. Najbližšieho
autorizovaného servisného zástupcu DEWALT nájdete v zozname autorizovaných
servisných zástupcov DEWALT na konci
tohto návodu na použitie alebo navštívte
internetové stránky www.2helpU.com.
•
•
•
•
•
•
•
•
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje, ako sú ďalekohľad alebo nivelačný prístroj. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
Laser nedávajte do takej polohy, kde
by mohli akékoľvek osoby uprieť zrak
do laserového lúča, či už neúmyselne alebo zámerne. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
Neukladajte laser do blízkosti odrazových materiálov, ktoré môžu spôsobiť
odklon lúča a následne zasiahnutie zraku okolitých osôb. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
Ak laser nepoužívate, vypnite ho. Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku okolitých osôb.
Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a nedovoľte, aby laser používali. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
ich čitateľné. Pokiaľ budú varovné štítky
odstránené, môže byť obsluha alebo okolité osoby nechtiac vystavené žiareniu.
Laser položte bezpečne na stabilný povrch. Pádom by mohlo dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dlhé vlasy si zopnite. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými dielcami. Vetracie otvory často
kryjú pohyblivé dielce a preto by ste mali
na túto oblasť dávať pozor.
VAROVANIE: Riziko spôsobenia požiaru! Zabráňte skratovaniu kontaktov
vybratej batérie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
laserov
• Tento laser zodpovedá požiadavkám triedy 2 podľa normy EN 60825-1: 2007. Laserovú diódu nenahradzujte diódou iného
typu. Ak je laser poškodený, zverte jeho
opravu iba autorizovanému servisu.
• Nepoužívajte laser na iné účely, než je
projekcia laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového
lúča triedy 2 je považované za bezpečné
v prípade, ak nepresiahne tento čas 0,25
sekundy. Reflexy očných viečok poskytujú
dostatočnú ochranu. Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser triede 1
a preto je považovaný za úplne bezpečný.
• Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte
zámerne a priamo.
• Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje.
• Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby
mohol laserový lúč prechádzať cez osoby
vo výške ich hláv.
• Zabráňte deťom, aby sa dostali do kontaktu s týmto náradím.
Ostatné riziká
Nasledujúce riziká sú typické pre použitie
tohto zariadenia:
– úrazy spôsobené pohľadom do laserového lúča.
Štítky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
VAROVANIE: Použitie ovládacích či
nastavovacích prvkov alebo vykonávanie iných postupov, než je výslovne uvedené, môže mať za následok nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE! OTOČNÝ LASER NEROZOBERAJTE. Vnútri výrobku sa
nenachádzajú žiadne časti určené
na opravy. Demontáž tohto zariadenia spôsobí zrušenie všetkých záruk
vzťahujúcich sa na tento výrobok.
Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte. Úprava výrobku môže mať
za následok nebezpečné ožiarenie.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
Pozor laser
10
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.
Nepozerajte sa do laserového lúča
Trieda ochrany IP54
Krížový laser je náradie pre profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený vo vnútri priestoru pre batérie.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Krížový laser
1 Držiak na stenu
3 Batérie
1 Kufrík
1 Návod na obsluhu
Dôležité bezpečnostné pokyny
týkajúce sa batérií
VAROVANIE: Batérie môžu explodovať alebo z nich môže unikať kvapalina, a môžu tak spôsobiť vážne zranenie alebo požiar. Z dôvodu zníženia
tohto rizika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na štítku batérie a na obale.
Batérie vkladajte vždy so správnou polaritou (+ a -) tak, ako je vyznačené na batérii
a na výrobku.
Zabráňte skratu kontaktov batérie.
Batérie nenabíjajte.
Nemiešajte staré batérie s novými. Batérie
nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou a typom.
Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Vybité batérie nespaľujte.
Batérie skladujte mimo dosahu detí.
Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov používať, batérie vyberte.
Pred začatím práce venujte dostatok času
pozornému prečítaniu a pochopeniu tohto
návodu.
Popis (obr. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hlavný vypínač (vertikálny laserový lúč)
Hlavný vypínač (horizontálny laserový lúč)
Indikátor vybitej batérie
Vertikálny laserový lúč
Horizontálny laserový lúč
Indikátor vertikálneho laserového lúča
Indikátor horizontálneho laserového lúča
Otočná konzola
Držiak na stenu
Úložný priestor na batérie
Vybalenie
UPEVNENIE VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Bezpečnostné varovanie na štítku lasera musí
byť uvedené v jazyku obsluhy.
Batéria (obr. B)
TYP BATÉRIE
Tento laser pracuje s tromi batériami typu LR6
(veľkosť AA).
Z toho dôvodu sú s náradím dodané samostatné samolepiace štítky.
POUŽITIE VÝROBKU
Krížový laser DW087K je určený na projekciu
laserových lúčov, ktoré pomáhajú vo vykonávaní pracovných operácií. Náradie sa môže
používať vo vnútorných priestoroch na zarovnanie horizontálnych smerov (vodováha),
vertikálnych smerov (olovnica) a zarovnanie
kolmých smerov. Rozsah použitia je od rozvrhnutia múrov a okien po inštalácie trámových koľajníc.
VAROVANIE: Skontrolujte, či sú bezpečnostné varovania na štítku uvedené
vo Vašom jazyku.
Varovania by mali znieť nasledovne:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO LASEROVÉHO LÚČA
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 2R
11
•
Ak je varovanie v cudzom jazyku, postupujte nasledovne:
– Odlepte z archu požadovaný štítok.
– Štítok opatrne prelepte cez existujúci.
– Štítok na mieste pritlačte a uhlaďte.
•
•
MONTÁŽ A NASTAVENIE
Do steny zaskrutkujte skrutku alebo pribite
klinec.
Na tento upevňovací prvok zaveste náradie tak, aby prvok prechádzal otvorom
tvaru kľúčovej dierky.
Upevnenie náradia k držiaku na stenu (obr.
C2 – C4)
Náradie je vybavené držiakom na stenu (9),
ktorý je určený na montáž na trámik steny
pri montáži znížených podhľadov a ďalších
špeciálnych vyrovnávacích úkonoch. Otočná
konzola (8) má magnety, pomocou ktorých je
možné náradie k držiaku na stenu upevniť.
• Magnety (13) zarovnajte s kovovou doskou držiaka na stenu (9).
• Držiak na stenu od náradia odpojíte uchopením a rozpojením oboch týchto častí
od seba dostatočným ťahom.
VAROVANIE! Laser nedávajte do takej polohy, kde by mohli akékoľvek
osoby uprieť zrak do laserového
lúča, či už neúmyselne alebo zámerne. Pri pohľade do laserového lúča
môže dôjsť k poškodeniu zraku.
Výmena batérií (obr. A a B)
Zariadenie je napájané batériami typu LR6
(veľkosť AA).
• Otvorte kryt batériového priestoru (9).
• Vymeňte batérie (11). Uistite sa, či sú nové
batérie vložené tak, ako je označené.
• Zavrite kryt priestoru pre batérie.
Držiak na stenu pripojíte k trámiku steny nasledovne:
• Rozovrite upínacie čeľuste (14).
• Upínacie čeľuste nasaďte okolo stenového trámika a uvoľnite stlačenie tak, aby sa
zovreli.
VAROVANIE: Pri výmene batérií vždy
vymeňte celý komplet. Nemiešajte staré batérie s novými. Používajte pokiaľ
možno alkalické batérie.
Držiak pripojíte k stene nasledovne:
• Náradie pritlačte k stene v požadovanej
polohe a na stene si vyznačte umiestnenie
montážneho otvoru.
• V označenom mieste vyvŕtajte otvor.
• Do otvoru zasuňte zodpovedajúcu príchytku (hmoždinku).
• Náradie pridržte z prednej strany príchytky.
• Do montážneho otvoru (15) zaskrutkujte
skrutku.
Indikátor vybitej batérie (obr. A)
Náradie je vybavené indikátorom vybitej batérie (3) umiestneným na ovládacom paneli. Indikátor vybitej batérie bude svietiť, pokiaľ bude
náradie zapnuté. Pokiaľ sa batérie vybijú a je
treba ich vymeniť, indikátor začne blikať a náradie sa automaticky vypne.
• Hneď ako začne blikať indikátor batérií,
vypnite náradie a batérie vyberte.
Príprava náradia na prevádzku
(obr. C1 – C4)
Náradie je možné prevádzkovať s rôznym nastavením, a tak ho možno používať v rôznych
aplikáciách.
Nastavenie náradia
• Ak chcete náradie uviesť do chodu pre určovanie kolmých smerov, zapnite ho. Vodorovná hladina alebo kolmosť je správne
nastavená, hneď ako zostane laserový lúč
trvalo svietiť.
• Laserový lúč začne blikať ako indikácia,
že je náradie nastavené vo svahu mimo
automaticky zarovnávaného rozsahu 4°.
Vypnite náradie, opätovne ho nastavte
v automaticky zarovnanom rozsahu a potom ho znovu zapnite.
Prevádzka s umiestnením na podlahe
• Náradie umiestnite na relatívne hladký
a rovný povrch.
Prevádzka s upevnením k stene (obr. C1)
Otvor tvaru kľúčovej dierky (12) v otočnej konzole (8) sa používa na uchytenie k stenovým
konštrukciám. Alternatívne je možné náradie
upevniť pomocou magnetov (13) ku kovovým
stĺpikom.
12
Zarovnanie laserovej línie (obr. D)
• Zarovnajte laserovú líniu ktoréhokoľvek
z laserových lúčov s pozičnou značkou.
Podľa potreby náradie presuňte.
Otočenie náradia (obr. E)
Ak je náradie nastavené na prevádzku s upevnením k stene, je možné pre prenos horizontálnej laserovej línie otáčať ručne.
• Náradie podľa potreby otočte doľava či doprava.
OBSLUHA
VAROVANIE! Laser nedávajte do takej polohy, kde by mohli akékoľvek
osoby uprieť zrak do laserového
lúča, či už neúmyselne alebo zámerne. Pri pohľade do laserového lúča
môže dôjsť k poškodeniu zraku.
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
•
•
•
•
•
Kontrola priestorovej kalibrácie (obr. F – H)
Priestorová kalibrácia musí byť s ohľadom
na správnu diagnostiku vykonaná bezpečne
a presne. Pokiaľ sa vyskytne chyba, nechajte náradie kalibrovať servisným technikom so
zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Vždy si vyznačte stred laserových bodov.
Skontrolujte, či bol stroj bezpečne zložený.
Extrémne teplotné zmeny spôsobia posun
vnútorných súčastí, čo môže ovplyvniť
presnosť náradia. Za týchto okolností pri
použití náradia pravidelne kontrolujte jeho
presnosť.
I keď toto náradie robí automaticky korekciu drobných odchýlok od rovín, pri náraze
môže byť potrebné opäť spraviť vyváženie
alebo nastavenie náradia na meranie.
Ak náradie spadlo na podlahu alebo sa
prevrhlo, skontrolujte kalibráciu, či nedošlo k jeho poškodeniu. Pozrite časť Údržba.
VAROVANIE: Predložené výsledky sú
dané podmienkami v danom priestore.
Ak sa prax od týchto výsledkov líši,
meranie musí byť prispôsobené týmto
podmienkam.
Kontrola snímania (obr. F)
• Náradie umiestnite na podlahu medzi dve
zvislé steny, ktoré sú od seba vzdialené
najmenej 9 m. Náradie upevnite medzi
steny presne do stredu.
• Náradie natočte v uhle 45° doľava.
• Zapnite horizontálny laserový lúč.
• Presne v strede protiľahlej steny si vyznačte stred laserového lúča.
• Vypnite náradie a otočte ho o 90° v smere
pohybu hodinových ručičiek.
• Zapnite horizontálny laserový lúč.
• Presne v strede protiľahlej steny si vyznačte stred laserového lúča.
• Náradie vypnite.
• Zmerajte rozdiel medzi značkami.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami menší
ako 3 mm, náradie je správne skalibrované.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami väčší
ako 3 mm, náradie musí byť skalibrované.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Náradie je vybavené oddelenými vypínačmi
na zapnutie vertikálnej a horizontálnej laserovej línie.
• Ak chcete vertikálny laserový lúč (4) zapnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
• Ak chcete horizontálny laserový lúč (5) zapnúť, stlačte hlavný vypínač (2).
• Vypnutie jedného alebo druhého laserového lúča vykonáte opätovným stlačením
hlavného vypínača.
Prenos pozičnej značky (obr. D)
Pre prenos pozičnej značky náradie vytvára
dve laserové línie, ako vo vodorovnom, tak
v zvislom smere.
• Zarovnajte príslušný laserový lúč so značkou.
13
Kontrola vodováhy (obr. G1 a G2)
• Náradie umiestnite v mieste, kde je stena najmenej 9 m dlhá. Náradie upevnite
na jeden koniec steny.
• Náradie natočte v uhle 90° doľava.
• Zapnite horizontálny laserový lúč.
• V jednej tretine (16) a v dvoch tretinách
vzdialenosti (17) si na stene vyznačte
stred laserového lúča.
• Náradie vypnite.
• Náradie upevnite na opačný koniec steny.
• Náradie natočte v uhle 90° doprava.
• Zapnite horizontálny laserový lúč.
• Zapnite náradie a zarovnajte laserový lúč
so značkou na stene (17) a na stene si vyznačte v dvoch tretinách vzdialenosti (18)
stred laserového lúča.
• Náradie vypnite.
• Zmerajte rozdiel medzi značkami (16 a 18).
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami menší
ako 6 mm, náradie je správne skalibrované.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami väčší
ako 6 mm, náradie musí byť skalibrované.
Čistenie
•
•
•
Pred čistením jednotky lasera z neho vyberte batérie.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt.
Ak je to nutné, očistite šošovky pomocou
mäkkej handričky alebo bavlneným zvitkom navlhčeným v alkohole. Nepoužívajte
vodu alebo iné čistiace prostriedky.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Kontrola olovnice (obr. H1 a H2)
• Náradie umiestnite na podlahu v mieste,
kde je strop vo výške najmenej 2,5 m.
• Na podlahe si vyznačte líniu dlhú 1,5 m
(19). Náradie umiestnite na jeden koniec
značky na podlahe (19).
• Zapnite vertikálny laserový lúč.
• Zarovnajte laserový lúč so značkou na podlahe (19).
• V jednej tretine (20) a v dvoch tretinách
vzdialenosti (21) si na strope vyznačte
stred laserového lúča.
• Náradie vypnite. Náradie umiestnite
na opačný koniec značky na podlahe (19)
smerom k predchádzajúcemu miestu.
• Zapnite vertikálny laserový lúč.
• Zarovnajte laserový lúč so značkou na podlahe (19).
• V jednej tretine (22) a v dvoch tretinách
vzdialenosti (23) si na strope vyznačte
stred laserového lúča.
• Náradie vypnite.
• Zmerajte rozdiel medzi značkami (20 a 22).
• Zmerajte rozdiel medzi značkami (21 a 23).
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami menší ako
3,5 mm, náradie je správne skalibrované.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami väčší ako
3,5 mm, náradie musí byť skalibrované.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať
výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš
výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
14
Akumulátory
•
Pri likvidácii batérií dbajte na ochranu životného prostredia. Informujte sa na príslušných úradoch o ekologickej likvidácii
batérií.
zst00241356 - 15-07-2014
15
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising