DW718 | DeWalt DW718 MITRE SAW instruction manual

®
DW718
1
Dansk
9
Deutsch
18
English
28
Español
37
Français
46
Italiano
55
Nederlands
64
Norsk
73
Português
82
Suomi
91
Türkçe
107
EÏÏËÓÈη
116
Copyright DEWALT
2
11 12 13 10
1
2
3
14
16
17
18
15
8
4
5
6
7
9
A1
19
21
22
20
23
24
25
A2
3
26
27
A4
A3
29
28
A5
A6
30
16
10
11
A7
24
25
25
25
24
C
4
25
B
12
2
34
35
2
36
37
33
23
D2
D1
2
14
35
36
37
D3
39
2
23 37 38
37
40 41
D4
D5
E1
23
4
5
E2
42
5
45
39
45
43
E3
3
44
45
E4
48
F
47 46
7
G
21
39
43
20
H3
6
3
H2
H1
49
H4
15
50 51
44
51 50
3
8
52
53
54
54
I1
J1
I2
15
50 56 55
J2
55 56
50 15
57
64
56
1
21
13
K
L
M
N
7
O
P
Q1
Q2
A
R2
R1
60
59
17
S
8
DANSK
GERINGSSAV DW718
Tillykke!
EU-overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling
og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Klingediameter
Huldiameter
Klingens tykkelse
Maks. klingehastighed
Maks. tværsavningskapacitet 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Maks. savedybde 90°
Maks. smigtværsavning 45°
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks.-positioner)
V
W
mm
mm
mm
omdr./min
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
venstre
højre
0° gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 94 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
45° venstre gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 94 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 241 mm
45° højre gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 94 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 241 mm
45° venstre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 61 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
45° højre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 43 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
31,62° gering, 33,85° smigvinkel
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 168 mm
Automatisk klingebremstid
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
DW718
DEWALT erklærer, at disse el-værktøjer er konstrueret i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, 86/188/EØF, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
For yderligere information bedes du kontakte DEWALT på nedenstående
adresse eller se bagsiden af brugsanvisningen.
DW718
LpA (lydtryk)
dB(A)
88
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
101
Den vægtede geometriske middelværdi af accelerationsfrekvensen
m/s2
< 2,5*
KpA (lydtryk usikkerhed)
dB(A)
2,8
KWA (akustisk styrke usikkerhed)
dB(A)
2,8
* måleusikkerhed i henhold til EN 12096: 0,4 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
mm 231
mm 74
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
9
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender faststående elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at nedsætte riskoen for
brand, elektrisk stød og personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt igennem,
inden værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der er risiko for, at der
kan opstå brand eller forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig
i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan sidde fast
i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Brug passende
handsker og skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske, når brug af
værktøjet kan danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler er meget varme.
Brug altid høreværn. Bær altid en beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes metalspåner osv.) kan den
elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet, når du
er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugnings- og
støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for, at disse er tilsluttet og
bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er fjernet fra værktøjet, inden
det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og udskiftes, hvis det er
skadet. Når man bruger værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug og mærkede til dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af de formål, som dette
værktøj er beregnet til. Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at
udføre et arbejde, som kræver en kraftig maskine. Maskinen gør
arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, som den er
beregnet til. Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller udstyr eller udførelse af
andre opgaver med dette værktøj end de, der anbefales i dette
manual, kan medføre risiko for personskader.
10
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for beskadigelser, før det
tages i brug. Check de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på skærme og kontakter
samt alt andet, der kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér,
at værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet
til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes ved
afbryderen. Alle skadede eller defekte dele skal repareres eller udskiftes
på et autoriseret DEWALT-værksted. Forsøg aldrig selv at reparere
værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du forlader det.
Afbryd altid værktøjet, når det ikke er i brug, og før du udskifter nogen
som helst værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr, og før der
foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert aflåst
sted eller uden for børns rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at det kan fungere bedst
og sikrest. Følg vejledningerne for vedligeholdelse og udskiftning af
tilbehør. Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser. Få dit
værktøj repareret på et autoriseret DEWALT-værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for geringssave
• Sørg altid for, at alle låseknapper og klemmehåndtag er spændt,
før du begynder at bruge værktøjet.
• Brug ikke maskinen, hvis ikke skærmen er anbragt, eller hvis skærmen
ikke fungerer eller ikke er rigtigt vedligeholdt.
• Anvend aldrig saven uden savsporspladen.
• Stik aldrig en hånd ind i området omkring klingen, når saven er tilsluttet
til den elektriske strøm.
• Prøv aldrig at standse en kørende maskine hurtigt ved at lade et redskab
eller lignende blokere imod klingen; på den måde kan man komme til at
forvolde alvorlige ulykker.
• Se altid i brugsanvisningen, før et stykke tilbehør tages i anvendelse.
Forkert brug af tilbehør kan medføre skader.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal saves.
• Overhold maksimumhastigheden (markeret på savklingen).
• Brug en holder eller bær handsker, når du håndterer en savklinge.
• Sørg for, at savklingen er monteret korrekt før brugen.
• Kontrollér, at klingen roterer den rigtige vej. Kontrollér, at klingen er skarp.
• Brug ikke klinger med større eller mindre diameter en den anbefalede.
Vedrørende korrekte klingespecifikationer, se de tekniske data.
Brug kun de klinger, der er angivet i denne håndbog, og som er
i overensstemmelse med EN 847-1.
• Overvej at bruge specielt designede, støjreducerende klinger.
• Brug ikke HSS-klinger.
• Brug ikke knækkede eller beskadigede savklinger.
• Brug ikke nogen form for slibende skiver.
• Løft klingen fra savsporet i arbejdsemnet før kontakten frikobles.
• Kontroller at armen er sikkert fastspændt, før du udfører smigsnit.
• Kil ikke noget fast mod ventilatoren for at blokere motorakslen.
• Klingeafskærmningen på saven går automatisk op, når armen føres
ned; den går ned over klingen, når armen løftes.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
Afskærmningen kan løftes med hånden, når savklingen skal monteres
eller fjernes, eller når man vil inspicere saven. Løft aldrig klingeskærmen
med hånden, uden at ledningen er taget ud at stikket.
Hold området omkring maskinen godt vedligeholdt og frit for løse
materialer, f.eks. spåner og afskårne stykker.
Check med mellemrum, at luftsprækkerne i motoren er rene og fri for
spåner.
Udskift savsporspladen, når den er slidt.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse, eller før
du skifter klinge.
Foretag aldrig nogen som helst rengøring eller vedligeholdelse,
mens maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvilepositionen.
Monter altid maskinen på en bænk, når det er muligt.
Hvis du bruger en laser til at angive skæringslinjen, skal du sørge for,
at laseren er i klasse 2 i henhold til EN 60825-1:2001. Udskift ikke
laserdioden med en anden type diode. Hvis laseren er beskadiget,
skal den repareres af en godkendt reparatør.
Skærmens forsektion har lameller for at sikre udsynet under savningen.
Selv om lamellerne i høj grad mindsker mængden af flyvende
genstande, er der åbninger i skærmen, og man bør altid bruge
øjenværn, når man kigger gennem lamellerne.
11 Aktiveringshåndtag
12 Udløserarm
13 Elektronisk hastighedskontrol
14 Spindellås
15 Smigskala
16 Skinnelåseknap
17 Stop for fræsning
18 Støvudsugningsadapter
A2
19 Permanent øverste klingebeskytter
20 Smigtap/håndtag
21 Smiglås
22 Transportlås
23 Klingespænder
24 Håndudskæring
25 Monteringshuller til bænkmontering
A3
26 Støvpose
Ekstraudstyr
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
- skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
A4
27 Støtteforlænger
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
A5
28 Justerbart længdestop
Kontroller emballagens indhold
El-sikkerhed
Emballagen indeholder:
1 Monteret geringssav
1 Klingespænder
1 Klinge
1 Støvpose
1 Brugervejledning
1 Tegning
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig A1 - A7)
Din DW718 geringssav er beregnet til professionel savning i træ,
træprodukter, aluminium og plastic. Den kan let, præcist og sikkert udføre
følgende typer savning: tværsavning, smigsavning og geringssavning.
A6
29 Spændetvinge
A7
30 Laser
Dit værktøj er dobbeltisoleret i henhold til EN 61029;
jordledning er derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til værktøjets strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Spændingsfald
A1
1 Afbryder
2 Flytbar nedre klingeafskærmning
3 Anslag i venstre side
4 Geringsstang
5 Geringstap
6 Tilsidesættelseshåndtag til geringstap
7 Geringsskala
8 Anslag i højre side
9 Savsporsplade
10 Bærehåndtag
Strømafbrydelser medfører korte spændingsfald. Under forhold,
hvor strømforsynings forholdene ikke er de mest ideelle, kan andet udstyr
blive påvirket.
Hvis systemimpedansen er lavere end 0,25 ø, vil forstyrrelser højst
sandsynligt ikke forekomme.
Samling
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling.
11
DANSK
Udpakning (fig. B)
• Tag saven forsigtigt ud af emballagen ved at tage i bærehåndtaget (10).
• Løsn skinnelåseknappen (16), skub savhovedet tilbage og lås det i den
bageste stilling.
• Tryk aktiveringshåndtaget (11) nedad og træk transportlåsen (22) ud
som vist.
• Slip langsomt trykket nedad og lad armen gå helt op.
Montering på arbejdsbænk (fig. C)
• Hullerne (25) på alle fire fødder er beregnet til montering på bænk.
Der er huller af to forskellige størrelser, som passer til forskellige
skruestørrelser. Brug et af hullerne, det er ikke nødvendigt at bruge
begge. Spænd altid saven godt fast for at undgå at den bevæger sig.
Værktøjet kan monteres på et stykke finer med en tykkelse på 12,5 mm
eller mere, hvorved det er lettere at transportere den. Finerstykket kan
derefter spændes fast til underlaget samt flyttes til et andet arbejdssted
og spændes fast der.
• Ved montering af saven på et stykke finer skal man sikre sig,
at monteringsskruerne ikke stikker ud på undersiden af finerpladen.
Finerpladen skal være plan med underlaget. Ved fastspænding på et
underlag skal man kun spænde klemmefremspringene der,
hvor monteringsskruerne er placeret. Hvis man spænder andre steder,
vil dette indvirke på savens funktion.
• For at forhindre blokering og upræcision skal man sørge for,
at monteringsoverfladen ikke er skæv eller ujævn. Hvis saven rokker på
overfladen, kan man lægge tyndt materiale under en af savens fødder,
indtil saven står fast på overfladen.
Montering af savklingen (fig. D1 - D5)
• Tryk udløserarmen (12) ned for at udløse den nedre beskyttelsesskærm
(2), løft derefter den nedre beskyttelsesskærm så meget som muligt.
• Med Torx bit’en (33) i håndtagsenden af den medleverede klingenøgle
(23) løsnes skruen i skærmens beslag (34) tilstrækkeligt til, at det
vinklede hjørnestykke (35) kan passere mellem skruens hoved og
skærmen. Dette vil gøre det muligt at løfte skærmens beslag (36)
tilstrækkeligt til at komme til klingens låseskrue (37).
• Med den nedre skærm løftet oppe af skruen til skærmens beslag (34)
trykkes på spindellåsen (14) med den ene hånd, og derefter løsnes den
venstre klingeskrue (23) med den anden hånd ved hjælp af den
medleverede gevindskårne klingenøgle (37) ved at dreje denne med uret.
Spindellåsen anvendes ved at trykke knappen ind som vist og
dreje spindelen med hånden, til man mærker at låsen aktiveres.
Fortsæt med at holde låseknappen inde for at forhindre at
spindelen drejer (fig. D4).
• Fjern klingens låseskrue (37) og den udvendige akselkrave (38).
• Monter savklingen (39) på klingeadapteren (40) direkte på den
indvendige akselkrave (41). Sørg for at tænderne på klingens underside
peger mod savens bagende (væk fra brugeren).
• Udskift den udvendige akselkrave (38).
• Spænd klingens låseskrue (37) ved at dreje den mod uret, mens
spindellåsen holdes aktiveret med den anden hånd.
• Før skærmbeslaget (36) ned, indtil det vinklede hjørnestykke (35) sidder
under hovedet på skrue i skærmens beslag (34).
• Spænd skruen på skærmbeslaget.
Tryk aldrig spindellåsetappen ind, mens klingen roterer.
Sørg for at holde skærmbeslaget nede og spænd skruen på
skærmbeslaget godt, efter at klingen er monteret.
Justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden justering.
12
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
justere den på grund af ændringer under transport eller håndtering eller af
anden årsag, skal nedenstående anvisninger følges.
Når justeringerne er udført en gang, skulle det ikke være nødvendigt at
justere dem igen.
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. E1 - E4)
• Løs geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at løsne
geringsarmen (42).
• Drej geringsarmen, indtil låsen anbringer den i 0° geringsstilling.
Stram ikke stangen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (43).
• Anbring en vinkel (44) mod den venstre side af anslaget (3) og klingen
(39) (fig. E3).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn skruerne (45) og flyt skalaen/geringsarm-enheden mod venstre
eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anslaget, målt ved
vinklen.
• Spænd skruerne (45) igen. Aflæsningen af geringsviseren har ingen
betydning på nuværende tidspunkt.
Justering af geringsindikatoren (fig. E1, E2 & F)
• Løs geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at løsne
geringsarmen (42).
• Flyt geringsarmen for at indstille geringsviseren (46) på nul som vist i fig. F.
• Lad geringstappen ’snappe’ på plads, idet du drejer geringsarmen forbi
nulpunktet med geringsstangen.
• Hold øje med viseren (46) og geringsskalaen (7). Hvis viseren ikke viser
præcis 0, løsnes skruen (47), og viseren flyttes hen på 0°, hvorefter
skruen spændes.
Justering af geringslås/stopstang (fig. G)
Hvis savens basis kan bevæges, mens geringsstangen (4) er låst,
skal geringslåsen/stopstangen (48) justeres.
• Lås geringsstangen (4) op.
• Stram geringslåsen/stopstangen (48) helt med en skruetrækker .
Derefter løsnes stangen en kvart omgang.
• Check at bordet ikke bevæger sig, når stangen (4) er låst i en vilkårlig
(ikke forudindstillet) vinkel.
Kontrol og justering af klingen i forhold til bordet (fig. H1 - H4)
• Løsn smiglåsen (21) og løft tryk på smigtappen (20) for at frigøre
savearmen.
• Flyt savearmen, indtil tappen anbringer den i 0° smigstilling.
Stram ikke håndtaget.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (43).
• Sæt en vinkel (44) på bordet og op mod klingen (39) (fig. H2).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn møtrikkerne (49) og flyt savearmenheden mod venstre eller højre,
indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anlægget, målt med vinklen.
Spænd møtrikken (49) igen.
• Hvis smigviseren (50) ikke viser nul på smigskalaen (15), løsn da den
skrue (51), der holder viseren og flyt viseren så meget, som det er
nødvendigt. Gentag med smigviseren, der er anbragt i modsatte side.
DANSK
Justering af anslaget (fig. I1 & I2)
Den øverste del af anslaget kan justeres til at give plads og give saven
mulighed for en smigvinkel på op til fulde 48° både til venstre og højre.
Det venstre anslag (3) justeres således:
• Løsn de to plastknapper (52) og skub anslaget til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (OFF) og kontroller
spillerummet. Juster anlægget så det sidder så tæt på klingen som
formålstjenligt for at give maksimal støtte for arbejdsemnet uden at
indvirke på armens op- og nedbevægelser.
• Stram knappen sikkert.
Det højre anslag (8) justeres således:
• Løsn de to plastknopper (53) og lad anslaget glide til højre.
• Gå frem på samme måde som ved justeringen af det venstre anslag.
Styresporene (54) kan blive tilstoppet med savsmuld. Brug en
pind eller trykluft med ringe tryk til at rense styresporene med.
Kontrol og justering af smigvinklen (fig. I1, I2 & J1 – J2)
Kontrol og justering af den venstre smigvinkel
• Løsn venstre anslags lås (52) og skub venstre anlægs øverste del så
langt mod venstre som muligt.
• Løsn smiglåsen (21) og løft tryk på smigtappen (20) for at frigøre
savearmen.
• Flyt savearmen til venstre, indtil tappen anbringer den i 45° smigstilling.
Stram ikke håndtaget.
• Kontrollér, at smigindikatoren (50) angiver 45° på skalaen for
smigindstilling (15) (fig. J1).
• Indstil på følgende måde:
• Løsn møtrikken (55) og drej stopskruen (56) ind eller ud efter behov,
indtil viseren (50) viser 45°. Spænd møtrikken (55) igen.
• For at opnå 50° smig skal du dreje skruen på vinkelpositionsstoppet ud
for at give savearmen bevægelsesmulighed.
Kontrol og justering af den højre smigvinkel
• Løsn anslagets klemmeknap i højre side (53) og skub den øverste del
af højre anslag så langt mod venstre som muligt.
• Løsn smiglåsen (21) og løft tryk på smigtappen (20) for at frigøre
savearmen.
• Flyt savearmen til højre, indtil tappen anbringer den i 45° smigstilling.
Stram ikke håndtaget.
• Kontrollér, at smigindikatoren (50) angiver 45° på skalaen for
smigindstilling (15) (fig. J2).
• Hvis justering er nødvendig, gå da frem som ved justeringen af den
venstre smigvinkel.
Justering af smiglåsesystemet (fig. K)
Hvis savearmen kan flyttes, når smiglåsen (21) er låst, skal låsesystemet
justeres.
• Fjern skruen (56), som holder håndtaget.
• Løft håndtaget af og drej det 1/8 omgang med uret. Sæt skruen på igen.
• Check at savearmen ikke bevæger sig, når smiglåsen (21) er låst i en
vilkårlig (ikke forudindstillet) vinkel.
Justering af skinnefører (fig. K)
• Check med regelmæssige mellemrum, at skinnerne har spillerum.
• Spillerummet reduceres ved gradvist at dreje stilleskruen (57) med uret,
mens savhovedet skubbes tilbage og frem.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Spænd arbejdsemnet fast.
• Selv om denne sav kan save træ og mange andre ikke-jernholdige
materialer, vedrører disse brugsanvisninger kun savning af træ.
De samme retningslinier gælder for de andre materialer. Sav ikke
jernholdige materialer (jern eller stål), fibercement eller murværk med
denne sav!
• Brug savsporspladen. Brug ikke maskinen, hvis savsporet er bredere
end 10 mm.
Tænd og sluk (fig. L)
Der er et hul (58) i afbryderen (1), hvor en hængelås til låsning af maskinen
kan anbringes.
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Indstilling af den variable hastighed (fig. L)
Hastighedskontrolhjulet (13) kan indstilles på forhånd til den ønskede
hastighed.
• Drej hastighedskontrolskiven (13) hen på den ønskede værdi, der er
angivet med et tal.
• Brug høje hastigheder til savning i bløde materialer som træ. Brug lave
hastigheder til savning i metal.
Grundlæggende savning
Lodret tværsnit (fig. A1, A2 & M)
• Løsn geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at løsne
geringsarmen.
• Sæt geringstappen i 0° positionen og spænd geringsstangen.
• Placer det træstykke, som skal saves, mod anslaget (3 & 8).
• Grib fat om aktiveringshåndtaget (11) og tryk på udløserarmen (12) for
at frigøre hovedet.
• Tryk på udløserkontakten (1) for at starte motoren.
• Tryk hovedet ned, så klingen kan save sig igennem træet og gå ind
i plastsavsporspladen (9).
• Slip afbryderen, når savningen er gennemført, og vent til savklingen står
helt stille, før du drejer hovedet tilbage til dets øverste hvileposition.
Udførelse af en skæring (fig. N)
Med skinneføreren kan man save større arbejdsemner, fra 50 x 100 mm
op til 500 x 1000 mm med en glidende bevægelse ud-ned-tilbage.
• Løsn skinnelåseknappen (16).
• Træk savhovedet ind imod dig og tænd for maskinen.
• Sænk savklingen ned i arbejdsemnet og skub hovedet tilbage for gøre
snittet færdigt.
• Fortsæt som beskrevet ovenfor.
• Lav ikke glidende snit på arbejdsemner, der er mindre end
50 x 100 mm.
• Husk at låse savhovedet i den bageste position, når de
glidende snit er færdige.
Lodret geringstværsnit (fig. A1, A2 & O)
• Løsn geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned.
13
DANSK
• Før armen til venstre eller til højre, til den står i den ønskede vinkel.
Geringstappen standser automatisk ved 10°, 15°, 22,5°, 31,62° og
45°, både højre og venstre, og ved 60° venstre og 50° højre. Hvis der
ønskes en mellemliggende vinkel, så hold hovedet fast, og lås det ved
at spænde geringsstangen.
• Sørg altid for at geringsstangen er stramt låst før savningen.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Når man geringssaver enden af et stykke træ og kun saver lidt
af, skal træstykket placeres sådan, at afskæringen sker på den
side af klingen, der har den største vinkel mod anslaget; dvs.
venstre gering, afskæring til højre - højre gering, afskæring til
venstre.
Smig (fig. A1, A2 & P)
Smigvinklen kan indstilles fra 48° til venstre til 48° til højre og kan saves
med geringsarmen indstillet på mellem nul og maksimalt 45° gering til
højre eller venstre.
Venstre smigvinkel
• Skyd den øverste del af det venstre anslag (3) så langt til venstre som
muligt.
• Løsn smiglåsen (21), løft smigtappen (20) og indstil smigen efter behov.
• Smigtappen anbringes automatisk ved 22,5°, 33,85° og 45°. Hvis du
ønsker en mellemliggende vinkel, så hold hovedet fast, og lås det ved
at spænde smiglåsen (21).
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Højre smigvinkel
• Skyd den øverste del af det højre anslag (8) så langt til højre som muligt.
• Fortsæt som ved venstre smigsnit.
Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable, f.eks. det
anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat snit som muligt med
henblik på støbning eller anden form for præcisionsarbejde, vil man opnå
de ønskede resultater ved at anvende en skarp (60 tands karbid) klinge og
en langsom, jævn savehastighed.
Sørg for at materialet ikke bevæger sig under savningen,
spænd det godt fast. Lad altid klingen standse helt, før armen
løsnes. Hvis der opstår små træfibre bagest på arbejdsemnet,
kan man sætte et stykke tape på træemnet, der hvor snittet
skal foretages. Sav igennem tapen og fjern tapen, når
savningen er udført.
Krops- og håndstilling
Ved at holde en korrekt kropsholdning og håndstilling under arbejdet,
vil arbejdet med geringssaven gå lettere, blive mere præcist og sikrere.
• Hold aldrig hænderne i nærheden af saveområdet.
• Lad ikke hænderne komme nærmere end 150 mm fra klingen.
• Hold arbejdsemnet godt fast mod bordet og mod anlægget under
savningen. Hold hænderne i stilling, indtil afbryderen er sluppet og
klingen er standset helt.
• Foretag altid prøvekørsler (uden strøm) før afsluttende snit, for at
kontrollere klingens bane.
• Kryds ikke hænderne som vist.
• Hold begge fødder fast på gulvet og sørg for at være i balance.
• Når savearmen bevæges til venstre eller højre skal man følge med og
stå lidt forskudt for savklingen.
• Kig gennem beskyttelsesskærmens lameller, når en blyantslinie skal
følges.
14
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. A6)
• Spænd træstrykket fast til saven, når dette er muligt.
• For at opnå det bedste resultat, bør den tvinge (29), der er beregnet til
anvendelse med saven anvendes. Spænd emnet fast til anlægget,
når dette er muligt. Det kan fastspændes på begge sider af savklingen.
Husk at placere klemmen mod en solid, flad støtteoverflade.
Brug altid en materialeklemme, når der skæres i ik-jernmetaller.
Støtte for lange stykker (fig. A4)
• Sørg altid for at støtte lange stykker.
• For at opnå det bedst mulige resultat bør forlægningsstøtten (27)
bruges til forlængning af savens bordbredde (fås hos forhandleren som
ekstraudstyr). Støt lange stykker ved anvendelse af passende midler
såsom savbukke eller lignende for at forhindre, at enderne falder ned.
Savning af billedrammer, skyggekasser og andre firesidede
genstande (fig. Q1 & Q2)
Pyntelister og andre rammer
Lav nogle få prøvesnit med affaldstræ for at opnå føling med saven.
Saven er et perfekt værktøj til geringssavning af hjørner som dem der vises
på fig. Q1. Den viste samling kan laves ved hjælp af enten smig- eller
geringsindstilling.
- Brug af smigindstilling
Smigvinklen for de to plader er begge indstillet på 45° for at opnå et 90°
hjørne. Geringsarmen er låst i nulposition. Træstykket er placeret med den
brede, flade side mod bordet og den smalle kant mod anlægget.
- Brug af geringsindstilling
Samme snit kan udføres ved geringssavning til højre og til venstre med
den brede overflade mod anlægget.
De to skitser (fig. Q1 & Q2) gælder kun for firesidede genstande.
Da antallet sider varierer, varierer gerings- og smigvinklerne også.
Tabellen nedenfor angiver passende vinkler for en lang række former
under antagelse af, at alle sider har samme længde. For at finde frem til
gerings- eller smigvinklerne for en form, der ikke vises i tabellen,
divideres 180° med antallet sider.
Antal sider
4
5
6
7
8
9
10
Gerings- eller smigvinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Dobbeltgering (fig. R1 & R2)
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig. Q2) og en
smigvinkel (fig. Q1) samtidig. Denne form for snit bruges til fremstilling af
rammer eller kasser med skrå sider som dem der vises på R1.
Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, kontrolleres at
smiglåseknoppen og geringsspærreknoppen er ordentligt
spændt. Disse knopper skal spændes efter alle ændringer i
smig- eller geringsvinklerne (fig. R1 & R2).
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig. Q2) og en
smigvinkel (fig. Q1) samtidig. Denne form for snit bruges til fremstilling af
rammer eller kasser med skrå sider som dem, der vises på fig. R1.
DANSK
Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, skal det kontrolleres,
at smiglåseknappen og geringslåseknappen er ordentligt
spændt. Disse knapper skal spændes efter enhver ændring af
smig- eller geringsvinklerne.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET KASSE
8-SIDET KASSE
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
Skæring af fodlister
Skæring af fodlister foretages ved en smigvinkel på 45°.
• Foretag altid en prøvekørsel uden strøm, før der saves.
• Al savning foretages med listens bagside liggende fladt på saven.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
• Tabellen nedenfor kan hjælpe til med at finde frem til de rigtige smigog geringsindstillinger for almindelige kombinerede geringssnit.
Tabellen bruges ved at vælge en ønsket vinkel “A” (fig. R2) for projektet
og finde denne vinkel i tabellen. Derefter følges tabellen lodret ned for
at finde den korrekte smigvinkel og derefter vandret for at finde den
korrekte geringsvinkel.
• Indstil saven på de fundne vinkler og foretag nogle prøvesnit.
• Eksperimenter med at samle de savede stykker.
• Eksempel: For at lave en firesidet kasse med en 25° udvendig vinkel
(angle “A”) (fig. R2) bruges den øverste højre bue. Find 25° på
bueskalaen. Følg den vandrette tværlinie til en af siderne for at finde
geringsvinkelindstillingen på saven (23°). Følg ligeledes den lodrette
linie opad eller nedad for at finde smigvinkelindstillingen (40°).
Foretag altid prøvesnit på affaldstræ for at kontrollere savens indstilling.
Savning af toplister
Savningen af toplister udføres i en kombineret gering. For at opnå den
størst mulige præcision har din sav forhåndsindstillede vinkelpositioner på
31,62° gering og 33,85° smigvinkel. Disse indstillinger er beregnede på
standard toplister med 52° vinkler foroven og 38° vinkler forneden.
• Lav prøvesnit med affaldsmateriale, før du foretager de endelige snit.
• Alle snit foretages i en venstre smigvinkel og med listens bagside mod
basis.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem højre side af snittet.
- Højre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem højre side af snittet.
Fræsning (fig. S)
Din sav er forsynet med et notfræsningsstop (17) og en fingerskrue (59) til
notfræsning.
• Bøj notfræsningsstoppet (17) i retning af savens forside.
• Drej på fingerskruen (59) for at indstille dybden af notfræsningen.
Det kan være nødvendigt at løsne låsemøtrikken (60) først.
• Sæt et stykke affaldsmateriale på cirka 5 cm mellem anslag og
arbejdsemne for at udføre et lige notfræsningssnit.
Støvudsugning (fig. A2 & A3)
• Sæt støvposen (26) på støvtuden (18).
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
Savklinger
For at opnå den angivne savekapacitet skal der altid anvendes 305 mm
savklinger med 30 mm akselhuller.
Skæring af ikke-jernmetaller
Når man skærer i ikke-jernmetaller, må maskinen kun anvendes til
geringssavning. Vi anbefaler, at smigsavning og kombinerede geringssnit
ikke foretages med ikke-jernmetaller. Maskinen er ikke beregnet til at
skære i jernmetaller.
• Brug altid en materialeklemme, når der skæres i ikke-jernmetaller.
Man skal sikre sig, at arbejdsemnet er holdt forsvarligt fastklemt.
• Anvend kun savklinger, der er beregnet til at skære i ikke-jernmetaller.
• Når der bruges smøremidler, må der kun påføres voks eller
smøremiddel på spray. Anvend ikke emulgeringsmidler eller lignende
væsker.
• Tilslut en FI- eller DI-afbryder mellem maskinen og lysnettet for at
undgå faren for stød (reststrøm) forårsaget af metalspåner.
15
DANSK
FI-afbryderen skal opfylde følgende specifikationer:
Anslået elektrisk spænding
230 V
Anslået strømstyrke
16 A
reaktionstid
< 15 ms
sikringsstrøm
30 mA
DI-afbryderen skal opfylde følgende specifikationer:
DIN VDE 0661
anslået elektrisk spænding
230 V
anslået strømstyrke
16 A
sikringsstrøm
30 mA
afbrydelse af alle poler
L+N+PE
PE-overvågning
svagstrømsudløsning
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information om det passende
tilbehor.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Geringssaven leveres med et bærehåndtag (10) på savearmens overside
for at gøre det bekvemt at bære den.
• Saven transporteres ved at sænke armen og trykke transportlåsen (22)
ind.
• Lås skinnelåseknappen med savearmen i frontpositionen,
lås geringsarmen i den yderste højre geringsvinkel, skub anslaget
(3 & 8) helt ind og lås smigstangen (20) med savearmen i den lodrette
stilling, og gør dermed maskinen så kompakt som muligt.
• Ved transport skal man altid gribe om saven i bærehåndtaget (10) eller
håndindsnittene (24) som vises på fig. B.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Gør bordoverfladen ren med jævne mellemrum.
• Gør støvudsugningssystemet rent med jævne mellemrum.
Undgå at bruge rense- eller smøremidler ved vedligeholdelsen
af denne maskine. Især rensemidler i spray- og aerosoldåser
kan angribe den nederste plastskærm kemisk.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du ikke skal bruge det
længere, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat indsamling.
16
Separat indsamling af brugte produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af elektriske
husholdningsprodukter på kommunale lossepladser eller hos en
forhandler, når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af DEWALT-produkter,
når deres levetid er slut. Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede serviceværksteder,
som indsamler dem på vores vegne.
For information om nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
DEWALT kontor på den adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede DeWalt serviceværksteder
og alle oplysninger om vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med din DEWALT-maskine, kan du returnere
maskinen til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Maskinen skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted, se
aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Alternativt kan De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet
på følgende adresse: www.2helpU.com
Importør i Danmark: Black & Decker
17
DEUTSCH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE DW718
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange
DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
DW718
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge konstruiert wurden
gemäß: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
Technische Daten
S-pannung
Leistungsaufnahme
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Stärke des Sägeblattkörpers
Max. Sägeblattdrehzahl
Max. Querschnitt bei 90°
Max. Gehrungsschnitt bei 45°
Max. Schnittiefe bei 90°
Max. Neigungsquerschnittiefe bei 45°
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
0° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 94 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
Gehrung 45° links
Resultierende Breite bei max. Höhe 94 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 241 mm
Gehrung 45° rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 94 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 241 mm
45° Neigung links
Resultierende Breite bei max. Höhe 61 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
45° Neigung rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 43 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
31,62° Gehrung, 33,85° Neigung
Resultierende Höhe bei max. Breite 168 mm
Bremszeit der automatischen elektronischen Blattbremse
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(mm)
(mm)
(mm)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(links)
(rechts)
(links)
(rechts)
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
dB(A)
88
LWA (Schalleistung)
dB(A)
101
Gewichteter quadratischer Mittelwert (RMS) der Beschleunigung
m/s2
< 2,5*
KpA (Schalldruck-Unsicherheitsfaktor)
dB(A)
2,8
KWA (Schalleistungs-Unsicherheitsfaktor)
dB(A)
2,8
* Meßungenauigkeit nach EN 12096: 0,4 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
(mm) 231
(mm) 74
(mm) 231
(mm) 74
(mm) 328
(mm) 48
(mm) 328
(mm) 28
(mm) 23
(s) < 10,0
(kg) 20,5
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
18
DW718
LpA (Schalldruck)
(mm) 328
(mm) 74
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
elektrische Spannung
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von stationären Elektrowerkzeugen sind zum Schutz
gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die
nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen Sie
für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux).
Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr oder
Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom Arbeitsbereich fern und
sorgen Sie dafür, daß Sie das Werkzeug und das Netzkabel nicht
berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden können. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atemschutzmaske,
falls die Arbeiten Staub oder Späne erzeugen können. Falls diese
Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze
tragen. Tragen Sie stets einen Gehörschutz. Tragen Sie stets einen
Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht
werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Staub an
das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich,
daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen
Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien
verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich für den
Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der Arbeit auf
Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig
montiert sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt sind, und ob irgendwelche andere
Schäden den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges beeinträchtigen
könnten. Vergewissern Sie sich, daß das Werkzeug ordnungsgemäß
funktionieren wird. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein
Teil defekt ist. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Ein-/AusSchalter nicht funktioniert. Lassen Sie defekte Teile immer von einer
unserer autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen.
Versuchen Sie nie, das Werkzeug selber zu reparieren.
15 Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie, bis das Werkzeug
vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
16 Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten!
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung anschließen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
19 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
20 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen sind nur von
autorisierten Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen vorzunehmen;
andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Betreiben Sie die Maschine nur, wenn sich die Schutzvorrichtung an
ihrem Platz befindet, funktioniert und sich in einem einwandfreien
Zustand befindet.
• Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Schlitzplatte.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge
an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen das
Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden können.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach. Die falsche Verwendung von Zubehör kann
Sachschäden verursachen.
19
DEUTSCH
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
• Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstgeschwindigkeit.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, daß das Sägeblatt ordnungsgemäß montiert ist.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht. Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf ist.
• Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren Durchmesser als empfohlen. Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den in den
technischen Daten enthaltenen Anforderungen entsprechen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter
im Einklang mit EN 847-1.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den
Schalter loslassen.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten,
daß der Arm sicher befestigt ist.
• Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in
die Ausgangsposition zurückkehrt. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt werden und
wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll. Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge ausgeschaltet ist und
der Netzstecker gezogen wurde.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei von
losem Material wie beispielsweise Spänen und Schnittresten.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
• Tauschen Sie die Schlitzplatte aus, wenn sie verschlissen ist.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange
die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung
befindet.
• Sofern möglich, sollte sich die Maschine immer auf einer Werkbank
befinden.
• Falls Sie zur Anzeige der Schnittlinie einen Laser verwenden, vergewissern Sie sich, daß der Laser der Klasse 2 gemäß EN 60825-1:2001
entspricht. Tauschen Sie die Laserdiode nicht gegen eine Diode eines
anderen Typs aus. Lassen Sie einen defekten Laser von einer
autorisierten Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen,
die eine gute Sicht auf das Werkstück ermöglichen. Obwohl die
Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich reduzieren, sind doch
Öffnungen im Blattschutz vorhanden; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie durch die Schlitze schauen.
Überprüfen der Lieferung
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
- die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
A4
27 Zusätzliche Werkstückauflage
20
Die Verpackung enthält:
1 Montierte Kapp- und Gehrungssäge
1 Sägeblattschlüssel
1 Sägeblatt
1 Staubbeutel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (fig A1 - A7)
Ihre DW718 Gehrungssäge wurde für das professionelle Schneiden von
Holz, Holzprodukten, Aluminium und Kunststoff entwickelt. Es lassen sich
Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte einfach, genau und
sicher durchführen.
A1
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Beweglicher unterer Sägeblattschutz
3 Anschlag links
4 Gehrungshebel
5 Gehrungsverriegelung
6 Umgehungshebel für Gehrungsverriegelung
7 Gehrungsskala
8 Anschlag rechts
9 Schlitzplatte
10 Tragegriff
11 Bedienungshandgriff
12 Kopfblockierungs-Freigabehebel
13 Elektronische Drehzahlreglung
14 Spindelarretierung
15 Neigungsskala
16 Schienenfeststellknopf
17 Nutanschlag
18 Absauganschluß
A2
19 Fester oberer Sägeblattschutz
20 Neigungsverriegelung/Hebel
21 Neigungsfeststellhebel
22 Kopfverriegelungsstift
23 Sägeblattschlüssel
24 Griffaussparung
25 Löcher für Werkbankmontage
A3
26 Staubbeutel
Lieferbares Zubehör
A5
28 Seitenanschlag mit verstellbarer Länge
A6
29 Werkstück-Klemmbacke
A7
30 Laser
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elektrowerkzeug ist gemäß EN 61029 zweifach isoliert; ein
Erdleiter ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden,
müssen über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Spannungsabsenkungen
Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen.
Bei ungünstigen Netzbedingungen können Beeinträchtigungen anderer
Geräte auftreten.
Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,25 ø sind keine Störungen zu erwarten.
Zusammenbauen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen immer den Netzstecker.
Auspacken (Abb. B)
• Nehmen Sie die Säge vorsichtig am Tragegriff (10) aus der Verpackung.
• Lösen Sie den Schienenfeststellknopf (16) und drücken Sie den Sägekopf zurück, um ihn in der hinteren Stellung zu sichern.
• Drücken Sie den Bedienungshandgriff (11) herunter und ziehen Sie den
Kopfverriegelungsstift (22) wie angegeben heraus.
• Führen Sie den Sägekopf kontrolliert nach oben in die Ausgangsposition.
An der Werkbank befestigen (Abb. C)
• Alle vier Füße sind mit Löchern (25) versehen, die eine leichte Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in zwei verschiedenen Größen vorhanden, so daß unterschiedliche Schraubengrößen
verwendet werden können. Verwenden Sie eines der beiden Löcher;
es ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden. Sichern Sie Ihre Säge
vor dem Arbeiten ausreichend, damit sie sich nicht bewegen kann.
Um die Mobilität Ihrer Säge zu verbessern, können Sie sie an einer
mindestens 12,5 mm starken Sperrholzplatte befestigen. Sie können
die Platte nun leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie andererorts zu befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie sicherstellen, daß die Befestigungsschrauben nicht aus dem Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte muß mit der Auflageplatte der
Werkbank bündig liegen. Bei der Befestigung der Säge an irgendeiner
Fläche ist immer dafür zu sorgen, daß sie nur an den Klemmstellen, wo
sich die Befestigungslöcher befinden, festgeklammert wird.
Beim Festklemmen der Säge an irgendeiner anderen Stelle ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich.
• Um ein Blockieren der Säge und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert werden.
Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die Säge stabil
aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu ein dünnes Stück
Material unter einen der Füße, bis die Säge stabil unter der Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. D1 - D5)
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (12), um den unteren
Blattschutz (2) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so
weit hoch wie möglich.
• Lösen Sie unter Verwendung des Torx-Bit (33) im Handgriffende des
mitgelieferten Sägeblattschlüssels (23) die Schraube des Blattschutzarms (34) weit genug, daß das Eckstück (35) zwischen dem Kopf der
Schraube und dem Blattschutz hindurchgeführt werden kann.
Nun kann der Blattschutzarm (36) weit genug hochgezogen werden,
um den Zugriff auf die Blattsicherungsschraube (37) zu ermöglichen.
• Während der untere Blattschutz mit der Blattschutzschraube (34)
hochgehalten wird, drücken Sie mit einer Hand den Spindelarretierungsknopf (14). Nehmen Sie nun den mitgelieferten Sägeblattschlüssel (23) in die andere Hand und lockern Sie die Sägeblattschraube (37), indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen (Linksschraube).
Um die Spindelarretierung zu verwenden, drücken Sie den
Knopf und drehen die Spindel von Hand, bis Sie fühlen,
daß die Arretierung einrastet. Halten Sie den Arretierungsknopf
eingedrückt, um die Spindel festzuhalten (Abb. D4).
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (37) und den äußeren Sägeblattflansch (38).
• Montieren Sie das Sägeblatt (39) auf dem inneren Bund (40), der sich
am inneren Sägeblattflansch (41) befindet. Sorgen Sie dafür, daß die
Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der Säge zeigen
(vom Benutzer weg).
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch (38) wieder.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (37) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den Spindelarretierungsknopf gedrückt halten.
• Bewegen Sie den Blattschutzarm (36) nach unten, bis das Eckstück (35)
sich unterhalb des Kopfes der Blattschutzarmschraube (34) befindet.
• Drehen Sie die Blattschutzarmschraube fest.
Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf nie ein, während
das Sägeblatt sich dreht. Halten Sie den Blattschutzarm nach
unten und ziehen Sie die Blattschutzarmschraube fest an,
nachdem Sie das Sägeblatt installiert haben.
Einstellen
Ziehen Sie vor dem Einstellen immer den Netzstecker.
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine
erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor,
um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. E1 - E4)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm (42) zu lösen.
21
DEUTSCH
• Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Verriegelung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (43) eintritt.
• Legen Sie einen Winkel (44) an die linke Seite des Anschlags (3) und an
das Blatt (39) (Abb. E3).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (45) und bewegen Sie die Skala-/Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem Winkelmaß
gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag 90°
beträgt.
• Ziehen Sie die Schrauben (45) wieder an. Die Anzeige des Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
Justierung des Gehrungszeigers (Abb. E1, E2 & F)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm (42) zu lösen.
• Bewegen Sie den Gehrungsarm, um den Gehrungszeiger (46) auf die
Nullstellung einzustellen, siehe hierzu Abb. F.
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem Gehrungshebel
einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an der Nullstellung
vorbeidrehen.
• Beobachten Sie den Zeiger (46) und die Gehrungsskala (7). Falls der
Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die Schraube (47) und
bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird. Ziehen Sie die
Schraube nun an.
Einstellung der Gehrungsverriegelung/Arretierungsstange (Abb. G)
Kann der Fuß der Säge bewegt werden, während der Gehrungshebel (4)
verriegelt ist, so muß die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange (48)
eingestellt werden.
• Entriegeln Sie den Gehrungshebel (4).
• Ziehen Sie die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange (48) mit
einem Schraubendreher ganz an. Lösen Sie die Stange anschließend
eine Vierteldrehung.
• Stellen Sie sicher, daß sich der Tisch nicht bewegt, wenn der Hebel (4)
in einem beliebigen (nicht vorgegebenen) Winkel gesichert wird.
Prüfen und Einstellen des Winkels zwischen Sägeblatt und Tisch
(Abb. H1 - H4)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (21), und heben Sie die
Neigungsverriegelung (20) hoch, um den Sägearm freizugeben.
• Bewegen Sie den Sägearm, bis die Verriegelung ihn in der 0°-Neigungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (43) eintritt.
• Legen Sie einen Winkel (44) flach auf den Tisch und senkrecht an das
Blatt (39) (Abb. H2).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Mutter (49) und bewegen Sie die Sägearmkonstruktion
nach links oder rechts, bis der mit dem Winkelmaß gemessene Winkel
zwischen dem Sägeblatt und dem Tisch 90° beträgt. Ziehen Sie die
Mutter (49) wieder an.
• Falls der Neigungszeiger (50) nicht Null auf der Neigungsskala (15)
anzeigt, lockern Sie die Feststellschraube (51) und justieren Sie den
Zeiger auf Null. Wiederholen Sie dies wie beim Neigungszeiger auf der
gegenüberliegenden Seite.
22
Einstellen des Anschlags (Abb. I1 & I2)
Der obere Teil des Anschlags kann eingestellt werden, um Freiraum zu
erhalten, damit die Säge volle 48° nach links und nach rechts geneigt
werden kann. Um den linken Anschlag (3) einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (52), und schieben Sie den Anschlag
nach links.
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und prüfen Sie
den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daß er so nahe wie möglich am Sägeblatt ist, ohne
die vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
Um den rechten Anschlag (8) einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (53), und schieben Sie den Anschlag
nach rechts.
• Gehen Sie wie beim Einstellen des linken Anschlags vor.
Die Führungsrillen (54) können mit Sägemehl verstopfen.
Verwenden Sie ein Stäbchen oder Druckluft, um die Führungsrillen zu reinigen.
Überprüfen und Einstellen des Neigungswinkels (Abb. I1, I2, J1 & J2)
Überprüfung und Einstellung des linken Neigungswinkels
• Lockern Sie den Feststellknopf (52) für den linken Anschlag, und schieben Sie den oberen Teil des linken Anschlags so weit wie möglich nach
links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (21), und heben Sie die
Neigungsverriegelung (20) hoch, um den Sägearm freizugeben.
• Bewegen Sie den Sägearm nach links, bis die Verriegelung ihn in der
45°-Neigungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Überprüfen Sie, ob die Neigungsanzeige (50) 45° auf der Neigungsskala (15) anzeigt (Abb. J1).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Mutter (55) und drehen Sie die Anschlagschraube (56)
wie erforderlich herein oder heraus, bis der Zeiger (50) 45° anzeigt.
Ziehen Sie die Mutter (55) wieder an.
• Um eine Neigung von 50° zu erzielen, drehen Sie die Schraube am
Winkelpositionsanschlag heraus, damit der Sägearm wie erforderlich
bewegt werden kann.
Überprüfung und Einstellung des rechten Neigungswinkels
• Lockern Sie den Feststellknopf (53) für den rechtsseitigen Anschlag,
und schieben Sie den oberen Teil des rechtsseitigen Anschlags so weit
wie möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (21), und heben Sie die
Neigungsverriegelung (20) hoch, um den Sägearm freizugeben.
• Bewegen Sie den Sägearm nach rechts, bis die Verriegelung ihn in der
45°-Neigungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Überprüfen Sie, ob die Neigungsanzeige (50) 45° auf der Neigungsskala (15) anzeigt (Abb. J2).
• Ist eine Einstellung erforderlich, gehen Sie wie beim Einstellen des
linken Neigungswinkels vor.
Einstellung des Neigungsfeststellsystems (Abb. K)
Falls sich der Sägearm bewegen läßt, wenn der Neigungsfeststellhebel
(21) gesichert ist, so muß das Feststellsystem eingestellt werden.
• Entfernen Sie die Schraube (56), die den Griff hält.
• Heben Sie den Griff ab und drehen sie ihn eine Achteldrehung im
Uhrzeigersinn. Bringen Sie die Schraube wieder ein.
• Stellen Sie sicher, daß sich der Sägearm nicht bewegt, wenn der
Neigungsfeststellhebel (21) in einem beliebigen (nicht vorgegebenen)
Winkel gesichert wird.
Einstellung der Schienenführung (Abb. K)
• Überprüfen Sie die Schienen regelmäßig auf Spiel.
DEUTSCH
• Um das Spiel zu verringern, drehen Sie die Anschlagschraube (57)
langsam im Uhrzeigersinn, während der Sägekopf nach hinten und
vorne geschoben wird.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe
schneidet, bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur auf das
Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch für andere
Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe
(Eisen und Stahl), Faserzement oder Mauerwerk!
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge nicht,
wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 10 mm.
• Ziehen Sie den Sägekopf in Ihre Richtung und schalten Sie das Werkzeug ein.
• Senken Sie das Sägeblatt in das Werkstück und schieben Sie den
Sägekopf zurück, um den Schnitt zu vollenden.
• Gehen Sie wie oben beschrieben vor.
• Führen Sie keine Langschnitte bei kleineren Werkstücken als
50 x 100 mm durch.
• Denken Sie daran, den Sägekopf in der hinteren Position zu
sichern, wenn die Langschnitte beendet sind.
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. A1, A2 & O)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter.
• Bewegen Sie den Arm nach links oder nach rechts zum benötigten
Winkel. Die Gehrungsverriegelung stellt sich automatisch auf die 10°,
15°, 22,5°, 31,62° und 45°-Stellung links und rechts sowie auf die 60°
und 50°-Stellung links und rechts ein. Für Zwischenwerte halten Sie
den Kopf gut fest und ziehen Sie den Gehrungshebel an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungshebel immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Wird ein Gehrungsschnitt am Ende eines Holzstücks mit wenig
Abschnitt durchgeführt, legen Sie das Holz so in die Säge, daß
sich der Abschnitt an der Seite des Sägeblattes befindet, wo
der Winkel zum Anschlag am größten ist, d.h. Linksgehrung,
Abschnitt rechts - Rechtsgehrung, Abschnitt links.
Ein- und Ausschalten (Abb. L)
Im Ein-/Ausschalter (1) befindet sich ein Loch (58), in das ein
Vorhängeschloß eingesetzt werden kann, um das Werkzeug zu sichern.
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.
Neigungsschnitte (Abb. A1, A2 & P)
Der Neigungswinkel kann zwischen 48° nach links und 48° nach rechts
eingestellt werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der Gehrungsarm auf
einen Winkel zwischen 0° und 45° Gehrung nach links oder rechts
eingestellt werden.
Einstellen der Drehzahl (Abb. L)
Die Drehzahlvorwahl (13) kann zur Voreinstellung der Höchstgeschwindigkeit verwendet werden.
• Drehen Sie die Drehzahlvorwahl (13) auf den gewünschten Bereich;
je höher die angezeigte Zahl, desto höher die Drehzahl.
• Verwenden Sie für das Sägen von weichen Materialien wie
beispielsweise Holz hohe Drehzahlen. Verwenden Sie für das Sägen
von Metall niedrige Drehzahlen.
Linksneigung
• Schieben Sie den oberen Teil des linken Anschlags (3) so weit wie
möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (21), heben Sie die Neigungsverriegelung (20) hoch und stellen Sie die Neigung wie erforderlich ein.
• Die Neigungsverriegelung arretiert automatisch bei 22,5°, 33,85° und
45°. Für Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest und ziehen Sie Ihn
durch Anziehen des Neigungsfeststellhebels (21) an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Grundschnitte
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. A1, A2 & M)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm zu lösen.
• Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und ziehen Sie
den Gehrungshebel an.
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (3 & 8).
• Halten Sie den Bedienungshandgriff (11) und drücken Sie auf den
Kopfblockierungs-Freigabehebel (12), um den Sägekopf freizugeben.
• Drücken Sie auf den Betriebsschalter (1), um den Motor zu starten.
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um durch das Holz und die
Kunststoff-Schlitzplatte (9) zu schneiden.
• Nach Beendigung des Schnittes lassen Sie die Taste los und warten
Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in die
obere Ruhelage zurückstellen.
Durchführung eines Längsschnitts (Abb. N)
Mit Hilfe der Führungsschiene können größere Werkstücke von 50 x 100 mm
bis hin zu 500 x 1000 mm geschnitten werden.
• Lösen Sie den Schienenfeststellknopf (16).
Rechtsneigung
• Schieben Sie den oberen Teil des rechten Anschlags (8) so weit wie
möglich nach rechts.
• Fahren Sie wie bei Linksneigungsschnitten fort.
Schnittqualität
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen
Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen
Schnittgeschwindigkeit.
Sorgen Sie dafür, daß das Material während des Schneidens
nicht kriecht; sichern Sie es sorgfältig. Lassen Sie das
Sägeblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Sägearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des
Werkstückes kleine Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie
ein Stück Kreppband über das Holz, wo es geschnitten
werden soll. Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen
Sie es nach dem Schneiden.
23
DEUTSCH
Haltung des Körpers und der Hände
Eine richtige Haltung des Körpers und der Hände beim Bedienen Ihrer
Kapp- und Gehrungssäge macht das Sägen leichter, präziser und sicherer.
• Halten Sie Ihre Hände nie in der Nähe des Schnittbereiches.
• Halten Sie mit Ihren Händen immer einen Sicherheitsabstand zum
Sägeblatt von mindestens 150 mm ein.
• Halten Sie beim Schneiden das Werkstück fest gegen die Werkbank
und gegen den Anschlag. Behalten Sie Ihre Hände in sicherem
Abstand zum Sägeblatt, bis Sie die Auslösetaste losgelassen haben
und das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit AUSgeschalteter Säge),
bevor Sie mit eingeschalteter Maschine arbeiten, so daß Sie die Bahn
des Sägeblatts überprüfen können.
• Kreuzen Sie Ihre Hände nicht.
• Wahren Sie mit beiden Füßen einen festen und balancierten Stand.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und rechts;
stehen Sie hierbei ein wenig seitlich des Sägeblatts.
• Schauen Sie durch die Schlitze im Blattschutz, wenn Sie einer
Bleistiftlinie folgen.
Sichern des Werkstücks (Abb. A6)
• Klemmen Sie das Holz wenn möglich immer auf die Säge.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Klemmbacke (29), die für den
Gebrauch mit Ihrer Säge entworfen ist. Klemmen Sie das Werkstück
wenn möglich immer gegen den Anschlag. Sie können an beiden Seite
g Sägeblatts klemmen; denken Sie daran, daß die Klemmbacke eine
feste, flache Anschlag-Oberfläche braucht.
Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer verwenden.
Abstützung für lange Werkstücke (Abb. A4)
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die zusätzliche Werkstück-Auflage
(Abb. A4), um die Tischweite Ihrer Säge zu vergrößern. Sie erhalten die
zusätzliche Werkstück-Auflage als Zubehör bei Ihrem Händler. Stützen
Sie lange Werkstücke mit geeigneten Mitteln sicher ab. Verwenden Sie
z.B. Sägeböcke oder ähnliche Vorrichtungen, um überhängende Werkstücke zu stützen.
Herstellen von Bilderrahmen, Setzkästen und anderen umfangreichen
Projekten (Abb. Q1 & Q2)
Gehrungen schneiden und Rahmen herstellen
Versuchen Sie einige einfache Projekte mit Holzabfall, bis Sie die Handhabung Ihrer Säge sicher beherrschen. Ihre Säge ist das ideale Werkzeug für
das Gehrungssägen von Eckverbindungen wie in Abb. Q1. Die abgebildete Verbindung kann durch Neigungssägen oder durch Gehrungssägen
hergestellt werden.
- Neigungssägen im rechten Winkel
Die Neigung ist für beide Leisten auf 45° eingestellt, so daß sich ein Winkel
von 90° ergibt. Der Gehrungsarm ist in der Nullposition verriegelt. Das Holz
ist mit der breiten flachen Seite am Tisch und der schmalen Seite am
Anschlag positioniert.
- Gehrungssägen
Der gleiche Schnitt laßt sich herstellen, indem mit der breiten Seite am
Anschlag rechts und links auf Gehrung gesägt wird.
24
Die beiden Skizzen (Abb. Q1 & Q2) sind nur für vierseitige Objekte.
Wenn die Zahl der Seiten sich verändert, ändern sich auch die Gehrungsund Neigungswinkel. Die folgende Tabelle zeigt die richtigen Winkel für
eine Vielzahl von Formen; es wird dabei angenommen, daß alle Seiten die
gleiche Länge haben. Für Formen, die nicht in der Tabelle aufgeführt
werden, teilen Sie 180° durch die Zahl der Seiten, um den Gehrungs- bzw.
Neigungswinkel zu erhalten.
Zahl der Seiten
4
5
6
7
8
9
10
Gehrungs- oder Neigungswinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Doppelgehrungsschnitte (Abb. R1 & R2)
Doppelgehrungssägen ist eine Kombination von Gehrungssägen (Abb. Q2)
und Neigungssägen (Abb. Q1). Diese Sägeweise ergibt einen Schnitt, der
sich zum Herstellen von Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten, wie in
Abb. R1, eignet.
Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt verschieden ist,
vergewissern Sie sich, daß der Neigungfeststellknopf und der
Gehrungsfeststellknopf fest angezogen sind. Diese Knöpfe
müssen nach jeder Änderung der Neigung oder Gehrung
angezogen werden (Abb. R1 & R2).
Doppelgehrungssägen ist eine Kombination aus Gehrungssägen (Abb. Q2)
und Neigungssägen (Abb. Q1). Diese Sägeweise ergibt einen Schnitt, der
sich zum Herstellen von Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten, wie in
Abb. R1, eignet.
Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt unterschiedlich ist,
vergewissern Sie sich, daß der Neigungsfeststellknopf und der
Gehrungsfeststellknopf fest angezogen sind. Diese Knöpfe
müssen nach jeder Änderung der Neigung oder Gehrung
angezogen werden.
• Die hier gegebene Übersicht soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungsund Gehrungseinstellungen für zusammengesetzte Schnitte zu wählen.
Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel
“A” (Abb. R2) für Ihr Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden Bogen in der folgenden Übersicht. Von diesem Punkt aus gehen
Sie in einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel zu finden
und in einer horizontalen Linie, um den korrekten Gehrungswinkel zu
finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgeschriebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie den Zusammenbau der gesägten Stücke.
• Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenwinkeln herzustellen (Winkel “A”) (Abb. R2), verwenden Sie den Bogen oben rechts.
Finden Sie 25° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen
Schnittlinie nach links oder rechts, um die Gehrungswinkeleinstellung
(23°) der Säge zu finden. Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie
nach oben oder unten, um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der
Säge zu finden. Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holzabfall, um die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
VIERSEITIGER
KASTEN
SECHSSEITIGER
KASTEN
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
DEUTSCH
ACHTSEITIGER
KASTEN
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Sägen von Grund-Gehrungsschnitten
Das Schneiden von Fußleisten wird mit einem Neigungswinkel von 45°
durchgeführt.
• Machen Sie immer einen Probeschwenk des Sägekopfes bei ausgeschalteter Säge, bevor Sie sägen.
• Alle Schnitte werden mit der Rückseite der Zierleiste flach auf der Säge
aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
- links
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Schneiden von Zierleisten
Das Schneiden von Zierleisten wird in einer Doppelgehrungssäge durchgeführt. Um eine äußerst hohe Genauigkeit zu erzielen, hat Ihre Säge
voreingestellte Winkelstellungen bei 31,62° Gehrung und 33,85° Neigung.
Diese Einstellungen sind für Standard-Zierleisten mit einem Winkel von 52°
oben und 38° unten.
• Machen Sie vor den endgültigen Schnitten Probeschnitte mit Resten.
• Alle Schnitte werden mit einer Linksneigung und mit der Rückseite der
Zierleiste auf dem Fußstück aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
- links
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Nutschnitte (Abb. S)
Ihre Säge ist mit einem Nutanschlag (17) und einer Flügelschraube (59)
ausgestattet. Hiermit lassen sich Nutschnitte durchführen.
• Schwenken Sie den Nutanschlag (17) zur Vorderseite der Säge.
• Stellen Sie die Flügelschraube (59) auf die Tiefe der Nut ein.
Eventuell ist es erforderlich, zuerst die Sicherungsmutter (60) zu lösen.
• Legen Sie einen Schnittrest von ca. 5 cm zwischen den Anschlag und
das Werkstück, um einen geraden Nutschnitt durchzuführen.
Staubabsaugung (Abb. A2 & A3)
• Bringen Sie den Staubsack (26) am Absauganschluß (18) an.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Sägeblätter
Um die angegebenen Schnittiefen zu erhalten, müssen Sie immer Sägeblätter mit einem Durchmesser von 305 mm und einer Bohrung von 30 mm
verwenden.
Schneiden von Nichteisen-Metallen
Wenn es sich um das Schneiden von Nichteisen-Metallen handelt, kann
die Maschine nur im Kappbetrieb verwendet werden. Wir empfehlen, dass
Neigungs- und zusammengesetzte Gehrungsschnitte nicht bei NichteisenMetallen ausgeführt werden. Die Maschine ist nicht für das Schneiden von
Eisenmetallen geeignet.
• Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer
verwenden. Sicherstellen, dass das Arbeitsstück sicher festgeklammert
ist.
• Nur Sägeblätter verwenden, die zum Schneiden von Nichteisen- Metallen geeignet sind.
• Wenn Schmiermittel verwendet werden, nur Wachs oder Trennspray
benutzen. Keine Emulsionen oder ähnliche Flüssigkeiten verwenden.
• Einen FI- oder DI-Schalter zwischen der Maschine und der Hauptstromleitung verwenden, um Restrisiken durch Metallspäne zu verhindern.
Der FI-Schalter sollte den folgenden Spezifizierungen entsprechen:
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Reaktionszeit
< 15 ms
Sicherungsstrom
30 mA
25
DEUTSCH
Der DI-Schalter sollte den folgenden Spezifizierungen entsprechen:
DIN VDE 0661
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Sicherungsstrom
30 mA
Abschalten aller Pole
L+N+PE
PE-Überwachung
Freisetzung von Niedrigspannung
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren Händler.
Transport der Maschine (Abb. A1, A2 & B)
Um ein einfaches Tragen der Kapp- und Gehrungssäge zu ermöglichen,
ist sie mit einem Tragegriff (10) am oberen Ende des Sägearms versehen.
• Um die Säge zu transportieren, senken Sie den Arm und drücken den
Verriegelungsstift (22) in den Sägekopf.
• Sichern Sie den Schienensicherungsknopf mit dem Sägearm in der
vorderen Stellung, sichern Sie den Gehrungsarm im ganz rechten Gehrungswinkel, schieben Sie den Anschlag (3 & 8) vollständig nach innen
und sichern Sie den Neigungshebel (20) mit dem Sägearm in senkrechter Stellung, um das Werkzeug so kompakt wie möglich zu machen.
• Verwenden Sie zum Tragen der Säge immer den Tragegriff (10) oder
die Griffaussparungen (24); vgl. Abb. B.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Reinigen Sie regelmäßig den Sägetisch.
• Reinigen Sie regelmäßig das Spanfangsystem.
Vermeiden Sie zur Wartung des Geräts die Verwendung von
Reinigungs- oder Schmiermitteln. Insbesondere SprayReinigungsmittel können den unteren Kunststoffschutz
chemisch angreifen.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf nicht über den
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert werden müssen, oder
falls Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte und
Verpackungen können die Materialien recycelt und wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung recycelter Materialien
schont die Umwelt und verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
26
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter Umständen die getrennte
Entsorgung elektrischer Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue Produkt erworben
haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte gern zurück und
sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung und Wiederverwertung.
Um diesen Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT steht in dieser Anleitung,
darüber läßt sich die nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer
auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
27
ENGLISH
MITRE SAW DW718
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity 90°
Max. mitre capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cross-cut 45°
Mitre (max. positions)
V
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
left
right
left
right
Bevel (max. positions)
0° mitre
Resulting width at max. height 94 mm
Resulting height at max. width 345 mm
45° mitre left
Resulting width at max. height 94 mm
Resulting height at max. width 241 mm
45° mitre right
Resulting width at max. height 94 mm
Resulting height at max. width 241 mm
45° bevel left
Resulting width at max. height 61 mm
Resulting height at max. width 345 mm
45° bevel right
Resulting width at max. height 43 mm
Resulting height at max. width 345 mm
31.62° mitre, 33.85° bevel
Resulting height at max. width 168 mm
Automatic blade brake time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
DW718
230
230/115
1,600
305
30
1.8
3,400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
For more information, please contact DEWALT at the address below,
or refer to the back of the manual.
DW718
LpA (sound pressure)
dB(A)
88
LWA (acoustic power)
dB(A)
101
Weighted RMS acceleration value
m/s2
< 2.5*
KpA (sound pressure uncertainty)
dB(A)
2.8
KWA (acoustic power uncertainty)
dB(A)
2.8
* measurement uncertainty according to EN 12096: 0.4 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
mm 231
mm 74
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10.0
kg 20.5
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
115 V tools 16 Amperes, mains
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
28
DW718
DEWALT declares that these power tools have been designed in
compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
ENGLISH
Safety instructions
When using stationary power tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury.
Read all of this manual carefully before operating the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use the
tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in the
presence of flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come near the work area or
to touch the tool or the mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in moving
parts. Wear protective hair covering to keep long hair out of the way.
When working outdoors, preferably wear suitable gloves and non-slip
footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust mask whenever the
operations may produce dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes,
radiators, cookers and refrigerators). When using the tool under
extreme conditions (e.g. high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure that these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When using the tool outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains cable for damage.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of
parts, damage to guards and switches and any other conditions that
may affect its operation.
Ensure that the tool will operate properly and perform its intended
function. Do not use the tool if any part is damaged or defective.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. Have any
damaged or defective parts replaced by an authorised DEWALT repair
agent. Never attempt any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a complete standstill before
leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or attachments and before
servicing.
16 Avoid unintentional starting
Be sure that the tool is switched off before plugging in.
17 Do not abuse cord
Never pull the cord to disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety regulations.
Have your tool repaired by an authorised DEWALT repair agent.
Repairs should only be carried out by qualified persons using original
spare parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for mitre saws
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Do not operate the machine without the guard in position, or if the
guard does not function or is not maintained properly.
• Never use your saw without the kerf plate.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the blade; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Select the correct blade for the material to be cut.
• Observe the maximum speed marked on the saw blade.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade.
• Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
Keep the blade sharp.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended.
For the proper blade rating refer to the technical data. Use only the
blades specified in this manual, complying with EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HSS blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive discs.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is
brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is switched off.
• Keep the surrounding area of the machine well maintained and free of
loose materials, e.g. chips and cut-offs.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
29
ENGLISH
• Replace the kerf plate when worn.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the rest position.
• When possible, always mount the machine to a bench.
• If you use a laser to indicate the cutting line, make sure that the laser is
of class 2 according to EN 60825-1:2001. Do not replace a laser diode
with a different type. If damaged, have the laser repaired by an
authorised repair agent.
• The front section of the guard is louvred for visibility while cutting.
Although the louvres dramatically reduce flying debris, there are
openings in the guard and safety glasses should be worn at all times
when viewing through the louvres.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
A2
19 Fixed upper blade guard
20 Bevel latch/lever
21 Bevel clamp handle
22 Head lock down pin
23 Blade spanner
24 Hand indentation
25 Bench mounting holes
A3
26 Dustbag
Optional accessories
A4
27 Work support extension
A5
28 Adjustable length stop
A6
29 Work piece clamp
A7
30 Laser
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Package contents
The package contains:
1 Assembled mitre saw
1 Blade spanner
1 Saw blade
1 Dustbag
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig A1 - A7)
Your DW718 mitre saw has been designed for professional cutting of wood,
wood products, aluminium and plastics. It will perform the sawing operations
of cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and safely.
A1
1 On/off switch
2 Moveable lower blade guard
3 Fence left-hand side
4 Mitre lever
5 Mitre latch
6 Mitre latch override lever
7 Mitre scale
8 Fence right-hand side
9 Kerf plate
10 Carrying handle
11 Operating handle
12 Head lock up release lever
13 Electronic speed control dial
14 Spindle lock
15 Bevel scale
16 Rail lock knob
17 Grooving stop
18 Dust spout
30
Your tool is double insulated in accordance with EN 61029;
therefore no earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and Blue is for
Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
two leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
Fitting a mains plug to 115 V units (U.K. & Ireland only)
• The plug should be fitted by a competent person. If you are in doubt,
contact an authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
ENGLISH
The wires are coloured according to the following code:
live
= brown
neutral = blue
• Do not connect the blue or brown wire to the earth terminal in the plug.
Connect as follows:
brown to terminal marked ‘L’
blue to terminal marked ‘N’
The plug fitted should comply with BS EN 60309 (BS4343), 32 Amps.
Always ensure that the cable clamp is correctly and securely
fitted to the sheath of the cable.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this tool (see technical data).
The minimum conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
15
6
6
10 15
20
10 10
15 20
20
15 15
20 25
25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10 10
10 10
15
15 15
15 15
20
20 20
20 20
25
60
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Voltage drops
Inrush currents cause short-time voltage drops. Under unfavourable power
supply conditions, other equipment may be affected.
If the system impedance of the power supply is lower than 0.25 ø,
disturbances are unlikely to occur.
Bench mounting (fig. C)
• Holes (25) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes
of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both. Always mount
your saw firmly to prevent movement. To enhance the portability, the
tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker plywood which
can then be clamped to your work support or moved to other job sites
and reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the
saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where
the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will
interfere with the proper operation of the saw.
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a
thin piece of material under one saw foot until the saw is firm on the
mounting surface.
Mounting the saw blade (fig. D1 - D5)
• Depress the head lock up release lever (12) to release the lower guard
(2), then raise the lower guard as far as possible.
• Using the Torx bit (33) in the handgrip end of the supplied blade
spanner (23), loosen the guard bracket screw (34) sufficiently to allow
the angled corner piece (35) to pass between the head of the screw
and the guard. This will allow the guard bracket (36) to be raised
enough to permit access to the blade locking screw (37).
• With the lower guard held in the raised position by the guard bracket
scew (34) depress the spindle lock button (14) with one hand, then use
the supplied blade spanner (23) in the other hand to loosen the lefthand threaded blade locking screw (37) by turning clockwise.
To use the spindle lock, press the button as shown and rotate
the spindle by hand until you feel the lock engage. Continue to
hold the lock button in to keep the spindle from turning (fig. D4).
• Remove the blade locking screw (37) and the outside arbor collar (38).
• Install the saw blade (39) onto the shoulder (40) provided on the inside
arbor collar (41), making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing toward the back of the saw (away from the operator).
• Replace the outer arbor collar (38).
• Tighten the blade locking screw (37) by turning counter-clockwise while
holding the spindle lock engaged with your other hand.
• Move the guard bracket (36) down until the angled corner piece (35) is
below the head of the guard bracket screw (34).
• Tighten the guard bracket screw.
Never press the spindle lock while the blade is rotating.
Be sure to hold the guard bracket down and firmly tighten the
guard bracket screw after installing the blade.
Assembly
Adjustment
Prior to assembly always unplug the tool.
Prior to adjustment always unplug the tool.
Unpacking (fig. B)
• Remove the saw from the packing material carefully using the carrying
handle (10).
• Release the rail lock knob (16), and push the saw head back to lock it
in the rear position.
• Press down the operating handle (11) and pull out the lock down pin
(22), as shown.
• Gently release the downward pressure and allow the arm to rise to its
full height.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. E1 - E4)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to release the
mitre arm (42).
• Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
Do not tighten the lever.
31
ENGLISH
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (43).
• Place a square (44) against the left side of the fence (3) and blade (39)
(fig. E3).
The guide grooves (54) can become clogged with sawdust.
Use a stick or some low pressure air to clear the guide grooves.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. I1, I2, J1 & J2)
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the screws (45) and move the scale/mitre arm assembly left or
right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square.
• Retighten the screws (45). Pay no attention to the reading of the mitre
pointer at this point.
Adjusting the mitre pointer (fig. E1, E2 & F)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to release the
mitre arm (42).
• Move the mitre arm to set the mitre pointer (46) to the zero position,
as shown in fig. F.
• With the mitre lever loose, allow the mitre latch to snap into place as
you rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (46) and mitre scale (7). If the pointer does not
indicate exactly zero, loosen the screw (47), move the pointer to read
0° and tighten the screw.
Mitre lock/detent rod adjustment (fig. G)
If the base of the saw can be moved while the mitre lever (4) is locked,
the mitre lock/detent rod (48) must be adjusted.
• Unlock the mitre lever (4).
• Fully tighten the mitre lock/detent rod (48) using a screwdriver.
Then loosen the rod a quarter of a turn.
• Check that the table does not move when the lever (4) is locked at
a random (not preset) angle.
Checking and adjusting the blade to the table (fig. H1 - H4)
• Loosen the bevel clamp handle (21) and lift the bevel latch (20) to
release the saw arm.
• Move the saw arm until the latch locates it at the 0° bevel position.
Do not tighten the handle.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (43).
• Place a set square (44) on the table and up against the blade (39) (fig. H2).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the nut (49) and move the saw arm assembly left or right until
the blade is at 90° to the table as measured with the square.
Retighten the nut (49).
• If the bevel pointer (50) does not indicate zero on the bevel scale (15),
loosen the screw (51) that secures the pointer and move the pointer as
necessary. Repeat as for the bevel pointer located on the opposite side.
Adjusting the fence (fig. I1 & I2)
The upper part of the fence can be adjusted to provide clearance, allowing
the saw to bevel to a full 48° both left and right. To adjust the left fence (3):
• Loosen the plastic knob (52) and slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
• Tighten the knob securely.
To adjust the right fence (8):
• Loosen the plastic knob (53) and slide the fence to the right.
• Proceed as for adjusting the left fence.
32
Checking and adjusting the left bevel angle
• Loosen the left side fence clamping knob (52) and slide the upper part
of the left side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (21) and lift the bevel latch (20) to
release the saw arm.
• Move the saw arm to the left until the latch locates it at the 45° bevel
position. Do not tighten the handle.
• Check that the bevel indicator (50) indicates 45° on the bevel scale (15)
(fig. J1).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the nut (55) and turn the stopscrew (56) in or out as necessary
until the pointer (50) indicates 45°. Retighten the nut (55).
• To achieve a 50° bevel, turn the screw on the angle position stop out
to allow the saw arm to move as necessary.
Checking and adjusting the right bevel angle
• Loosen the right side fence clamping knob (53) and slide the upper
part of the right side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (21) and lift the bevel latch (20) to
release the saw arm.
• Move the saw arm to the right until the latch locates it at the 45° bevel
position. Do not tighten the handle.
• Check that the bevel indicator (50) indicates 45° on the bevel scale (15)
(fig. J2).
• If adjustment is required, proceed as for adjusting the left bevel angle.
Adjusting the bevel clamping system (fig. K)
If the saw arm can be moved when the bevel clamp handle (21) is locked,
the clamping sytem must be adjusted.
• Remove the screw (56) holding the handle.
• Lift off the handle and turn it 1/8 turn clockwise. Refit the screw.
• Check that the saw arm does not move when the bevel clamp handle
(21) is locked at a random (not preset) angle.
Rail guide adjustment (fig. K)
• Regularly check the rails for clearance.
• To reduce clearance, gradually rotate the set screw (57) clockwise
while sliding the saw head back and forth.
Instructions for use
Always observe the safety instructions and applicable regulations.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials,
these operating instructions refer to the cutting of wood only.
The same guide-lines apply to the other materials.
ENGLISH
Do not cut ferrous (iron and steel) materials, fibre cement or masonry
with this saw!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf
slot is wider than 10 mm.
Bevel cuts (fig. A1, A2 & P)
Bevel angles can be set from 48° left to 48° right and can be cut with the
mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre position right or
left.
Switching on and off (fig. L)
A hole (58) is provided in the on/ off switch (1) for insertion of a padlock to
lock the tool.
Left bevel
• Slide the upper part of the left side fence (3) to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (21), lift the bevel latch (20) and set the
bevel as desired.
• The bevel latch automatically locates at 22.5°, 33.85° and 45°. If any
intermediate angle is required, hold the head firmly and lock by
tightening the bevel clamp handle (21).
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
• To run the tool, press the on/off switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
Setting the variable speed (fig. L)
The speed control dial (13) can be used for advance setting of the required
range of speed.
• Turn the speed control dial (13) to the desired range, which is indicated
by a number.
• Use high speeds for sawing soft materials such as wood.
Use low speeds for sawing metal.
Basic saw cuts
Vertical straight cross cut (fig. A1, A2 & M)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to release the
mitre arm.
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre lever.
• Place the wood to be cut against the fence (3 & 8).
• Take hold of the operating handle (11) and depress the head lock up
release lever (12) to release the head.
• Press the trigger switch (1) to start the motor.
• Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate (9).
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete standstill before returning the head to its upper
rest position.
Performing a sliding cut (fig. N)
The guide rail allows cutting larger workpieces from 50 x 100 mm up to
500 x 1000 mm using an out-down-back sliding motion.
• Release the rail lock knob (16).
• Pull the saw head towards you and switch the tool on.
• Lower the saw blade into the workpiece and push the head back to
complete the cut.
• Proceed as described above.
• Do not perform sliding cuts on workpieces smaller than
50 x 100 mm.
• Remember to lock the saw head in the rear position when the
sliding cuts are finished.
Vertical mitre cross-cut (fig. A1, A2 & O)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5).
• Move the arm left or right to the required angle. The mitre latch will
automatically locate at 10°, 15°, 22.5°, 31.62° and 45° both left and
right, and at 60° left and 50° right. If any intermediate angle is required
hold the head firmly and lock by tightening the mitre lever.
• Always ensure that the mitre lever is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut,
position the wood to ensure that the off-cut is to the side of
the blade with the greater angle to the fence; i.e. left mitre,
off-cut to the right - right mitre, off-cut to the left.
Right bevel
• Slide the upper part of the right side fence (8) to the right as far as it will
go.
• Proceed as for a left bevel cut.
Quality of cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g. the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and
other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
Ensure that the material does not creep while cutting; clamp it
securely in place. Always let the blade come to a full stop before
raising the arm. If small fibres of wood still split out at the rear
of the workpiece, stick a piece of masking tape on the wood
where the cut will be made. Saw through the tape and
carefully remove tape when finished.
Body and hand position
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre saw
will make cutting easier, more accurate and safer.
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep your hands in position until the switch has been released and the
blade has completely stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish cuts so that you
can check the path of the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and stand slightly to
the side of the saw blade.
• Sight through the guard louvres when following a pencil line.
Clamping the workpiece (fig. A6)
• Whenever possible, clamp the wood to the saw.
• For best results use the clamp (29) made for use with your saw.
Clamp the workpiece to the fence whenever possible. You can clamp
to either side of the saw blade; remember to position your clamp
against a solid, flat surface of fence.
Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
Support for long pieces (fig. A4)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (27) to extend the
table width of your saw (available from your dealer as an option).
Support long workpieces using any convenient means such as
saw-horses or similar devices to keep the ends from dropping.
33
ENGLISH
Cutting picture frames, shadow boxes & other four sided projects
(fig. Q1 & Q2)
- Using mitre adjustment
The same cut can be made by mitring right and left with the broad surface
against the fence.
The two sketches (fig. Q1 & Q2) are for four side objects only. As the
number of sides changes, so do the mitre and bevel angles. The chart
below gives the proper angles for a variety of shapes, assuming that all
sides are of equal length. For a shape that is not shown in the chart,
divide 180° by the number of sides to determine the mitre or bevel angle.
No. of sides
4
5
6
7
8
9
10
Angle mitre or bevel
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
- Using bevel adjustment
The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing a 90° corner.
The mitre arm is locked in the zero position. The wood is positioned with
the broad flat side against the table and the narrow edge against the fence.
6 SIDED BOX
8 SIDED BOX
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
Cutting base mouldings
The cutting of base moulding is performed at a 45° bevel angle.
• Always make a dry run without power before making any cuts.
• All cuts are made with the back of the moulding laying flat on the saw.
Inside corner
- Left side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
Compound mitre (fig. R1 & R2)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. Q2) and a bevel
angle (fig. Q1) at the same time. This is the type of cut used to make
frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. R1.
- Right side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the left side of the cut.
If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel
clamp knob and the mitre lock knob are securely tightened.
These knobs must be tightened after making any changes in
bevel or mitre (fig. R1 & R2).
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. Q2) and a bevel
angle (fig. Q1) at the same time. This is the type of cut used to make
frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. R1.
Outside corner
- Left side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the right side of the cut.
If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel
clamp knob and the mitre lock knob are securely tightened.
These knobs must be tightened after making any changes in
bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and
mitre settings for common compound mitre cuts. To use the chart,
select the desired angle “A” (fig. R2) of your project and locate that
angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the
chart straight down to find the correct bevel angle and straight across
to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
• Practice fitting the cut pieces together.
• Example: To make a 4 sided box with 25° exterior angles (angle “A”)
(fig. R2), use the upper right arc. Find 25° on the arc scale. Follow the
horizontal intersecting line to either side to get the mitre angle setting
on the saw (23°). Likewise follow the vertical intersecting line to the top
or bottom to get the bevel angle setting on the saw (40°). Always try
cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
34
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
Trim moulding and other frames
Try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel” for
your saw. Your saw is the perfect tool for mitring corners like the one
shown in fig. Q1. The joint shown has been made using either bevel
adjustment.
SQUARE BOX
- Right side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the right side of the cut.
Cutting crown mouldings
The cutting of crown moulding is performed in a compound mitre. In order
to achieve extreme accuracy, your saw has pre-set angle positions at
31.62° mitre and 33.85° bevel. These settings are for standard crown
mouldings with 52° angles at the top and 38° angles at the bottom.
• Make test cuts using scrap material before doing the final cuts.
• All cuts are made in a left bevel and with the back of the moulding
against the base.
Inside corner
- Left side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the left side of the cut.
ENGLISH
- Right side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the right side of the cut.
- Right side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the right side of the cut.
Grooving (fig. S)
Your saw is equipped with a grooving stop (17) and thumbscrew (59) to
allow for groove cutting.
• Flip the grooving stop (17) towards the front of the saw.
• Adjust the thumbscrew (59) to set the depth of the groove cut. It might
be necessary to release the lock nut (60) first.
• Place a piece of scrap material of approx. 5 cm between fence and
workpiece in order to perform a straight groove cut.
Dust extraction (fig. A2 & A3)
• Fit the dustbag (26) onto the dust spout (18).
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Saw blades
To obtain the stated cutting capacities, always use 305 mm saw blades
with 30 mm arbor holes.
Cutting non-ferrous metals
When cutting non-ferrous metals, the machine is only to be used in the
mitre saw mode. We recommend that bevel and compound mitre cuts
should not be performed in non-ferrous metals. The machine is not to be
used for cutting ferrous metals.
• Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
Make sure that the workpiece is clamped securely.
• Only apply saw blades that are qualified for cutting non-ferrous metals.
• When using lubricants, only apply wax or separation spray. Do not use
emulsions or similar fluids.
• Connect an FI or DI switch between machine and mains to avoid
residual risks caused by metal swarf.
The FI switch should comply with the following specifications:
rated voltage
230 V
rated current
16 A
reaction time
< 15 ms
fusing current
30 mA
The DI switch should comply with the following specifications:
DIN VDE 0661
rated voltage
230 V
rated current
16 A
fusing current
30 mA
all-pole cutoff
L+N+PE
PE monitoring
low-voltage release
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Transporting (fig. A1, A2 & B)
In order to conveniently carry the mitre saw, a carrying handle (10) has
been included on the top of the saw arm.
• To transport the saw, lower the head and depress the lock down pin (22).
• Lock the rail lock knob with the saw head in the front position, lock the
mitre arm in the utter right mitre angle, slide the fence (3 & 8)
completely inward and lock the bevel lever (20) with the saw head in
the vertical position to make the tool as compact as possible.
• Always use the carrying handle (10) or the hand indentations (24)
shown in fig. B to transport the saw.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a soft
cloth.
• Regularly clean the table top.
• Regularly clean the dust collection system.
Avoid the use of cleaners or lubricants to maintain the tool.
In particular spray and aerosol cleaners may chemically attack
the plastic lower guard.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Protecting the environment
Separate collection. This product must not be disposed of with
normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical products
from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
35
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpU.com
36
ESPAÑOL
INGLETADORA DW718
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia
y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus productos han
convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grueso del cuerpo del disco
Velocidad máxima de la hoja
Capacidad máxima de corte transversal 90°
Capacidad máxima de inglete 45°
Profundidad máxima de corte 90°
Profundidad máxima de corte transversal en bisel 45°
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máximas)
Inglete de 0°
Anchura resultante a la altura máxima 94 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
45° inglete izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 94 mm
Altura resultante a la anchura máxima 241 mm
45° inglete derecho
Anchura resultante a la altura máxima 94 mm
Altura resultante a la anchura máxima 241 mm
45° bisel izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 61 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
45° bisel derecho
Anchura resultante a la altura máxima 43 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
31,62° inglete, 33,85° bisel
Altura resultante a la anchura máxima 168 mm
Tiempo que tarda en funcionar el freno
de la hoja electrónica automática
Peso
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
izquierda
derecha
izquierda
derecha
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
DW718
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido diseñadas de
conformidad con las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 & EN 61029.
Para obtener más información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada más adelante o consulte el dorso de este manual.
DW718
LpA (presión acústica)
dB(A)
88
LWA (potencia acústica)
dB(A)
101
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración
m/s2
< 2,5*
KpA (incertidumbre de presión acústica)
dB(A)
2,8
KWA (incertidumbre de potencia acústica)
dB(A)
2,8
* incertidumbre de medición de acuerdo con EN 12096: 0,4 m/s2
mm 328
mm 74
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
mm 231
mm 74
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
mm 328
mm 28
mm 23
Fusibles
Herramientas 230 V:
s < 10,0
kg 20,5
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
37
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las reglas de seguridad en
vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo
de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde exista
riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la proximidad de líquidos
o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales se acerquen al área
de trabajo ni toquen la herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Si tiene el pelo largo, manténgalo recogido
y cubierto. Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una mascarilla si el trabajo
a ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas partículas
están a una temperatura considerablemente caliente utilice también un
delantal de trabajo. Lleve puesta siempre la protección auditiva.
Lleve un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (p. ej. humedadelevada, formación
de polvo metálico, etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión de accesorios
extractores y para el almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente despecfectos antes de
utilizarlo. Al utilizar las herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está destinada cada
herramienta. No utilice herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados. La herramienta funcionará
mejor y con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. No fuerce la herramienta.
38
Atención! El uso de otros accesorios, adaptadores, o la propia
utilización de la herramienta en cualquier forma que no sea
la recomendada en este manual de instrucciones puede presentar
riesgo de lesiones a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que la herramienta
y el cable de corriente no presenten desperfectos. Compruebe que no
existan piezas móviles mal alineadas o atascadas, piezas quebradas,
protectores o interruptores dañados e interruptores o cualquier otro
condicionante que pueda afectar al funcionamiento correcto de
la herramienta. Asegúrese de que la herramienta puede funcionar
adecuadamente y cumplir con el cometido para el que ha sido
diseñada. No use la herramienta si hay alguna pieza defectuosa
o averiada. No utilice la herramienta si no es posible apagar y encender
el interruptor. Encargue al servicio técnico autorizado que repare
o sustituya las piezas defectuosas o averiadas. Jamás intente repararla
usted mismo.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista hasta que haya
dejado de funcionar completamente. Desenchufe la herramienta
cuando no la esté utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios
o acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
Asegúrese de que la herramienta esté apagada cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja el cable
de las fuentes de calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor
y de forma más segura. Siga las instrucciones de mantenimiento
y sustitución de accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas de seguridad en vigor.
Haga reparar su herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal cualificado,
utilizando piezas de recambio originales. Caso contrario podría
provocar situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Nomas de seguridad adicionales de las ingletadoras
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados antes de ponerla en marcha.
• No ponga la máquina en funcionamiento sin el protector en posición,
o si el protector no funciona o no se mantiene estable.
• Nunca use la sierra sin la placa de corte.
• Nunca coloque las manos en la región de la hoja cuando la sierra esté
conectada a la red eléctrica.
• No intente nunca detener la máquina en movimiento rápidamente
presionando una herramienta u otro objeto contra la hoja; esto podría
ocasionar graves accidentes involuntariamente.
• Antes de usar un accesorio, consulte el manual de instrucciones.
El uso inadecuado de un accesorio puede ocasionar daños.
• Seleccione la hora correcta para el material que vaya a cortar.
• Observe la velocidad máxima marcada en la hoja de sierra.
• Al manipular la hoja de sierra, utilice un instrumento de protección
o guantes.
• Asegúrese de que la hoja de sierra esté correctamente montada antes
de usarla.
• Asegúrese de que la hoja gira en la dirección correcta.
Mantenga la hoja afilada.
• No utilice hojas con un diámetro superior o inferior al recomendado.
Consulte los datos técnicos en relación con las especificaciones
adecuadas de la hoja.
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilice sólo las hojas que se especifican en este manual, que cumplen
la norma EN 847-1.
Considere la utilización de hojas reductoras de ruido especialmente
proyectadas.
No utilice hojas HSS.
No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
No utilice discos abrasivos.
Levante la hoja del corte en la pieza de trabajo antes de soltar el
interruptor.
Compruebe que el brazo está firmemente sujeto cuando realice cortes
biselados.
No encaje nada contra el ventilador para detener el eje del motor.
El protector de la hoja de la sierra se levantará automáticamente
cuando se baje el brazo y cubrirá la hoja al levantar el brazo. Es posible
levantar el protector con la mano al instalar o extraer una hoja o para
inspeccionar la sierra. No levante nunca el protector de la hoja con la
mano a menos que la sierra esté desconectada.
Mantenga la zona alrededor de la máquina bien conservada y libre
de materiales sueltos, por ej., virutas y recortes.
Compruebe periódicamente que las ranuras de aire del motor están
limpias y libres de virutas.
Sustituya la placa de corte cuando esté desgastada.
Desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier tarea
de mantenimiento o cuando cambie la hoja.
Nunca realice tareas de limpieza o mantenimiento mientras la máquina
esté funcionando y el cabezal no esté en posición de reposo.
Siempre que sea posible, monte la máquina sobre un banco.
Si utiliza un láser para trazar la línea de corte, asegúrese de que el láser
sea de clase 2, según la norma EN 60825-1:2001. No sustituya un
diodo láser por un tipo diferente. Si se estropea, haga que lo reparen
en un servicio técnico autorizado.
La sección delantera del protector está apersianada para permitir
la visibilidad mientras se está cortando. Aunque las persianas reducen
considerablemente la cantidad de restos que salen despedidos al utilizar
la sierra, existen aberturas en el protector. Por consiguiente, es preciso
llevar siempre gafas de seguridad al mirar a través de las persianas.
Riesgos remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres
de protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Ingletadora montada
1 Llave para la hoja
1 Hoja
1 Bolsa para la recogida de polvo
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig A1 - A7)
La ingletadora DW718 ha sido diseñada para el corte profesional de madera,
productos de madera, aluminio y plásticos. Ejecutará las operaciones de
corte transversal, biselado y en inglete de manera fácil, precisa y segura.
A1
1 Interruptor de marcha/parada
2 Protector inferior móvil de la hoja
3 Guía izquierda
4 Palanca de inglete
5 Enganche de inglete
6 Palanca de anulación de enganche de inglete
7 Escala de inglete
8 Guía derecha
9 Placa de corte
10 Asa de transporte
11 Empuñadura de manejo
12 Palanca de desbloqueo del cabezal
13 Control electrónico de velocidad
14 Inmovilizador del husillo
15 Escala de bisel
16 Pomo de bloqueo del carril
17 Tope de acanalado
18 Boca de salida de polvo
A2
19 Protector superior fijo de la hoja
20 Enganche/palanca de bisel
21 Mango de sujeción de bisel
22 Pasador de bloqueo del cabezal
23 Llave para la hoja
24 Rebajes para transporte
25 Orificios para montaje en el banco
A3
26 Bolsa para la recogida de polvo
Accesorios opcionales
A4
27 Prolongación del soporte de trabajo
A5
28 Tope de longitud ajustable
A6
29 Sujeción de la pieza de trabajo
A7
30 Láser
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado
en la placa de características.
Su herramienta tiene doble aislamiento, conforme a la norma
EN 61029; por consiguiente, no se requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
39
ESPAÑOL
Para utilizar el bloqueo del eje, apriete el botón según se indica
y gire el eje con la mano hasta que note que se bloquea.
Continúe apretando el botón de bloqueo para evitar que el eje
gire (fig. D4).
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas). La sección mínima
de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Caídas de voltaje
Las corrientes de entrada pueden provocar breves caídas de voltaje.
Las condiciones desfavorables de alimentación de corriente también
pueden afectar a otros equipos.
Si la impedancia del sistema de alimentación es inferior a 0,25 ø,
es improbable que se produzcan perturbaciones.
Montaje
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje.
Desembalaje (fig. B)
• Extraiga la ingletadora del material de embalaje con cuidado,
utilizando el asa de transporte (10).
• Libere el pomo de bloqueo del carril (16) y empuje el cabezal de la sierra
hacia atrás para bloquearlo en la posición trasera.
• Presione hacia abajo la empuñadura de manejo (11) y extraiga el pasador
de bloqueo (22), según se indica.
• Reduzca suavemente la presión hacia abajo y deje que el brazo
se levante por completo.
Montaje en el banco (fig. C)
• Existen orificios (25) en las cuatro patas para facilitar el montaje en el
banco. Hay dos orificios de tamaño diferente para que quepan tornillos
de distintas medidas. Utilice uno de los orificios; no es necesario utilizar
ambos. Monte siempre la sierra con firmeza para evitar que se mueva.
Para facilitar el transporte, la herramienta puede montarse sobre una
pieza de madera contrachapada de 12,5 mm ó más de grosor, que se
puede sujetar al soporte de la pieza que usted utilice o trasladar a otros
emplazamientos y volver a montarla.
• Al montar la sierra sobre una pieza de madera contrachapada,
asegúrese de que los tornillos de montaje no sobresalgan de la parte
inferior de la madera. Ésta debe estar bien encajada en el soporte de la
pieza. Al montar la sierra en cualquier superficie de trabajo, sujétela
únicamente en los salientes donde están situados los orificios para los
tornillos de montaje; si la sujeta en cualquier otro punto, ello podría
impedir el correcto funcionamiento de la sierra.
• Para evitar que se trabe y que el funcionamiento sea incorrecto,
asegúrese de que la superficie de montaje no esté curvada ni sea
irregular. Si la sierra se balancea sobre la superficie, coloque un trozo
fino de material bajo una de las patas de la misma hasta que esté bien
sujeta sobre la superficie de montaje.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. D1 - D5)
• Apriete la palanca de desbloqueo del cabezal (12) para soltar el protector
inferior (2) y, a continuación, levante este último tanto como sea posible.
• Utilizando la broca Torx (33) en el extremo del mango de la llave para
hoja que se suministra (23), afloje el tornillo de la abrazadera del
protector (34) lo suficiente para que pueda pasar la pieza angular (35)
entre la cabeza del tornillo y el protector. De esta forma, será posible
levantar la abrazadera del protector (36) lo suficiente para tener acceso
al tornillo de sujeción de la hoja (37).
• Manteniendo el protector inferior en posición elevada por medio del
tornillo de la abrazadera del protector (34), apriete el botón de bloqueo
del eje (14) con una mano, y con la otra, sostenga la llave para hoja
suministrada (23) para aflojar el tornillo roscado izquierdo (37) de la
hoja girándole a derechas.
40
• Extraiga el tornillo de sujeción de la hoja (37) y el soporte del disco
exterior (38).
• Monte la hoja de la sierra (39) sobre el resalte (40) que hay en el soporte
del disco interior (41), asegurándose de que los dientes en el borde
inferior de la hoja apuntan hacia la parte posterior de la ingletadora
(alejados del operador).
• Coloque el soporte del disco exterior (38).
• Gire el tornillo de sujeción de la hoja (37) en el sentido contrario a las
agujas del reloj para apretarlo, al tiempo que, con la otra mano,
sujeta el bloqueo del eje.
• Desplace la abrazadera del protector (36) hacia abajo hasta que
la pieza angular (35) quede debajo de la cabeza del tornillo
de la abrazadera (34).
• Apriete el tornillo de la abrazadera del protector.
No apriete nunca el pasador de bloqueo del eje mientras la hoja
esté girando. Asegúrese de mantener bajada la abrazadera del
protector y apriete firmemente el tornillo de ésta después
de instalar la hoja.
Ajustes
Desenchufe la herramienta antes de iniciar los ajustes.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso
volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación,
o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se describen a continuación.
Una vez realizados, estos ajustes deben mantenerse.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. E1 - E4)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de inglete (5) para
soltar el brazo de inglete (42).
• Balancee el brazo de inglete hasta que el enganche lo sitúe en la posición
de inglete de 0°. No apriete la palanca.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte
de la sierra (43).
• Coloque una escuadra (44) contra el lateral izquierdo de la guía (3)
y de la hoja (39) (fig. E3).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (45) y desplace el conjunto de escala/brazo de inglete
hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja esté situada en
un ángulo de 90° respecto de la guía, medido con la escuadra.
• Vuelva a apretar los tornillos (45). No preste atención a la lectura que
señale el indicador de inglete en este punto.
Ajuste del indicador de inglete (fig. E1, E2 & F)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de inglete (5) para
soltar el brazo de inglete (42).
• Mueva el brazo de inglete para colocar el indicador de inglete (46)
en cero, según se indica en la fig. F.
• Con la palanca de inglete aflojada, deje que el enganche se coloque
en su lugar a medida que gira el brazo de inglete más allá del cero.
• Observe el indicador (46) y la escala de inglete (7) Si el indicador no
marca cero exactamente, afloje el tornillo (47), mueva el indicador para
que indique 0° y apriete el tornillo.
ESPAÑOL
Ajuste de la sujeción de ingletes/perno de detención (fig. G)
Si la base de la sierra se puede mover mientras la palanca de inglete (4) está
bloqueada, debe ajustarse la sujeción de ingletes/perno de detención (48).
• Desbloquee la palanca de inglete (4).
• Apriete a fondo la sujeción de ingletes/perno de detención (48) con un
destornillador. A continuación afloje el perno un cuarto de vuelta.
• Compruebe que la mesa no se mueve cuando la palanca (4) está
bloqueada en un ángulo aleatorio (no prefijado).
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa (fig. H1 - H4)
• Afloje el mango de sujeción de bisel (21) y levante el enganche de bisel
(20) para soltar el brazo de la sierra.
• Mueva el brazo de la sierra hasta que el enganche lo sitúe en la posición
de bisel de 0°. No apriete el mango.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte
de la sierra (43).
• Coloque una escuadra (44) sobre la mesa y apoyada contra la hoja (39)
(fig. H2).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la tuerca (49) y mueva el conjunto del brazo de la sierra hacia
la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja esté situada en un
ángulo de 90° respecto de la mesa, medido con la escuadra.
Vuelva a apretar la tuerca (49).
• Si la posición del indicador de bisel (50) en la escala de bisel (15) no es
igual a 0, afloje el tornillo (51) que sujeta el indicador y mueva éste tal
como sea necesario. Repita como para el indicador de bisel situado en
el lado contrario.
• Para lograr un bisel de 50°, gire el tornillo del tope de posición angular
hacia fuera para permitir que el brazo de la sierra se mueva según sea
necesario.
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel derecho
• Afloje el pomo de sujeción de la guía derecha (53) y deslice la parte
superior de la guía derecha hacia la izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (21) y levante el enganche de bisel
(20) para soltar el brazo de la sierra.
• Mueva el brazo de la sierra hacia la derecha hasta que el enganche lo
sitúe en la posición de bisel de 45°. No apriete el mango.
• Compruebe que el indicador de bisel (50) indique 45° en la escala
de bisel (15) (fig. J2).
• Si se necesitara ajustar, proceda como para el ajuste del ángulo
de bisel izquierdo.
Ajuste del sistema de sujeción de bisel (fig. K)
Si el brazo de la sierra puede moverse cuando el mango de sujeción
de bisel (21) está bloqueado, el sistema de sujeción debe ajustarse.
• Quite el tornillo (56) que sujeta el mango.
• Levante el mango y gírelo 1/8 de vuelta en el sentido de las agujas del
reloj. Instale de nuevo el tornillo.
• Compruebe que el brazo de la sierra no se mueva cuando el mango de
sujeción de bisel (21) esté bloqueado en un ángulo aleatorio (no prefijado).
Ajuste de la guía del carril (fig. K)
• Compruebe con regularidad la holgura de los carriles.
• Para reducir la holgura, gire gradualmente el tornillo de ajuste (57) en
el sentido de las agujas del reloj mientras desliza el cabezal de la sierra
hacia delante y hacia atrás.
Instrucciones para el uso
Ajuste de la guía (fig. I1 & I2)
La parte superior de la guía se puede ajustar para obtener un espacio libre
que permita a la sierra biselar a un total de 48° tanto a la izquierda como
a la derecha. Para ajustar la guía izquierda (3):
• Afloje el pomo de plástico (52) y deslice la guía hacia la izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y compruebe la
distancia. Ajuste la guía para que quede lo más cerca posible de la hoja
con objeto de lograr el máximo soporte para la pieza de trabajo sin que
obstaculice el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete fuerte el pomo.
Para ajustar la guía derecha (8):
• Afloje el pomo de plástico (53) y deslice la guía hacia la derecha.
• Proceda como para ajustar la guía izquierda.
Las acanaladuras de la guía (54) se pueden llegar a obstruir
por el serrín. Para limpiar las acanaladuras de la guía,
utilice una varilla o aire a baja presión.
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel (fig. I1, I2, J1 & J2)
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel izquierdo
• Afloje el pomo de sujeción de la guía izquierda (52) y deslice la parte
superior de ésta hacia la izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (21) y levante el enganche de bisel
(20) para soltar el brazo de la sierra.
• Mueva el brazo de la sierra hacia la izquierda hasta que el enganche
lo sitúe en la posición de bisel de 45°. No apriete el mango.
• Compruebe que el indicador de bisel (50) indique 45° en la escala de
bisel (15) (fig. J1).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la tuerca (55) y gire el tornillo de tope (56) hacia dentro o hacia
fuera según sea necesario hasta que el indicador (50) señale 45°.
Vuelva a apretar la tuerca (55).
Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Aunque es posible cortar madera y muchos materiales no ferrosos con
esta ingletadora, estas instrucciones de funcionamiento se refieren
únicamente a la madera. Con otros materiales se aplican los mismos
principios. ¡No utilice esta ingletadora para cortar materiales ferrosos
(hierro y acero), fibrocemento o mampostería!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No ponga en marcha la máquina
si la anchura de la ranura de corte es superior a 10 mm.
Encender y apagar (fig. L)
Hay un orificio (58) en el interruptor de encendido/apagado para insertar
un candado para bloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor
de encendido/apagado (1).
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Ajuste de la velocidad variable (fig. L)
El control de velocidad (13) puede usarse para preajustar el nivel
de velocidad deseado.
41
ESPAÑOL
• Gire el control de velocidad (13) al intervalo deseado, que está
indicado por un número.
• Use las velocidades altas para serrar materiales blandos como
la madera. Use las velocidades bajas para serrar metal.
Cortes de sierra básicos
Corte transversal vertical (fig. A1, A2 & M)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de inglete (5) para
soltar el brazo de inglete.
• Fije el enganche de inglete en la posición de 0° y apriete la palanca
de inglete.
• Coloque la madera que va a cortar contra la guía (3 & 8).
• Sujete la empuñadura de manejo (11) y apriete la palanca de desbloqueo
del cabezal (12) para soltarlo.
• Apriete el interruptor de gatillo (1) para poner en marcha el motor.
• Apriete el cabezal para que la hoja pueda cortar la madera y penetrar
en la placa de corte de plástico (9).
• Tras finalizar el corte, suelte el interruptor y espere a que la hoja de
la sierra se pare completamente antes de colocar el cabezal en su
posición de reposo superior.
Realización de un corte deslizante (fig. N)
El carril de guía permite cortar piezas de madera mayores desde
50 x 100 mm hasta 500 x 1000 mm utilizando un movimiento deslizante
hacia fuera-abajo-atrás.
• Libere el pomo de bloqueo del carril (16).
• Desplace el cabezal de la sierra hacia usted y encienda la herramienta.
• Baje la hoja de sierra hasta la pieza de trabajo y empuje el cabezal
hacia atrás para completar el corte.
• Proceda como se ha explicado anteriormente.
• No realice cortes deslizantes en piezas de trabajo inferiores
a 50 x 100 mm.
• Recuerde bloquear el cabezal de la sierra en la posición
trasera cuando haya terminado los cortes deslizantes.
Corte transversal a inglete vertical (fig. A1, A2 & O)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche (5).
• Mueva el brazo a la izquierda o a la derecha hasta el ángulo deseado.
El enganche de inglete se situará automáticamente a 10°, 15°, 22,5°,
31,62° y 45° a izquierda y derecha, y a 60° a la izquierda y 50° a la
derecha. Para obtener cualquier ángulo intermedio, sujete el cabezal
con firmeza y bloquéelo apretando la palanca de inglete.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que la palanca
de inglete está bien sujeta.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Al cortar a inglete el extremo de una pieza de madera con un
recorte pequeño, coloque la madera de modo que el recorte
quede situado en el lado de la hoja que tiene un ángulo mayor
respecto a la guía; es decir, inglete izquierdo, recorte a
la derecha - inglete derecho, recorte a la izquierda.
Biseles (fig. A1, A2 & P)
Los ángulos de bisel se pueden establecer desde 48° a la izquierda hasta
48° a la derecha y se pueden cortar con el brazo de inglete colocado entre
cero y una posición máxima de inglete de 45°, a la derecha o a la izquierda.
Bisel izquierdo
• Deslice la parte superior de la guía lateral izquierda (3) hacia la izquierda
tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (21), levante el enganche de bisel
(20) y ajuste el bisel como desee.
42
• El enganche de bisel se sitúa automáticamente en 22,5°, 33,85° y 45°.
Para obtener cualquier ángulo intermedio, sujete el cabezal con firmeza
y bloquéelo apretando el mango de sujeción de bisel (21).
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Bisel derecho
• Deslice la parte superior de la guía lateral derecha (8) hacia la derecha
tanto como sea posible.
• Proceda de igual manera que para cortes de bisel izquierdo.
Calidad de corte
La uniformidad de un corte depende de distintas variables como,
por ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener cortes de la
mayor uniformidad para molduras y otros trabajos de precisión, utilice una
hoja bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte
uniforme y más lenta.
Asegúrese de que el material no se deslice durante el corte;
sujételo bien. Deje siempre que la hoja se detenga por completo
antes de levantar el brazo. Si aún quedan pequeñas fibras de
madera en la parte posterior de la pieza de trabajo, coloque un
trozo de cinta adhesiva en la madera donde va a realizar el
corte. Sierre sobre la cinta adhesiva y retírela con cuidado
cuando haya terminado.
Posición del cuerpo y de las manos
Para que el aserrado sea más fácil, preciso y seguro, es necesario que
coloque adecuadamente el cuerpo y las manos al utilizar la ingletadora.
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de corte.
• No coloque las manos a una distancia inferior a 150 mm respecto
a la hoja.
• Sujete bien la pieza de trabajo sobre la mesa y la guía al cortar.
Mantenga las manos en su lugar hasta que haya soltado el interruptor
y la hoja se haya detenido por completo.
• Realice siempre pruebas (sin potencia) antes de hacer los cortes
definitivos para comprobar el recorrido de la hoja.
• No cruce las manos.
• Coloque los dos pies firmemente sobre el suelo y mantenga el equilibrio
adecuado.
• Al desplazar el brazo de la sierra a izquierda y derecha,
sígalo y colóquese a un lado de la hoja.
• Mire a través de las persianas de protección al seguir una línea de lápiz.
Sujeción de la pieza de trabajo (fig. A6)
• Siempre que sea posible, fije la madera a la sierra.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la sujeción (29) creada para
su ingletadora. Sujete la pieza de trabajo a la guía siempre que sea
posible. Se puede fijar a cualquiera de los lados de la hoja de la sierra;
recuerde que ha de apoyar la sujeción contra una superficie de guía
plana y sólida.
Use siempre una mordaza del material cuando corte metales
no ferrosos.
Soporte para piezas largas (fig. A4)
• Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la prolongación del soporte
de la pieza (27) para aumentar la anchura de la mesa de la ingletadora
(lo puede conseguir en su distribuidor como opción). Utilice un soporte
para las piezas largas empleando cualquier medio adecuado como,
por ejemplo, caballetes de aserrar o dispositivos similares, para evitar
que los extremos se caigan.
ESPAÑOL
Moldura de ajuste y otros marcos
Intente cortar algunos proyectos sencillos utilizando madera de desecho
hasta que empiece a familiarizarse con su ingletadora. Ésta constituye la
herramienta ideal para ingletear cantos como el que aparece en la fig. Q1.
Es posible realizar la junta que se muestra utilizando el ajuste en bisel
o el de inglete.
- Utilización del ajuste en bisel
El bisel para las dos tablas se ajusta en 45° cada una, con lo que el
ángulo es de 90°. El brazo de inglete está fijo en la posición cero. La
madera se coloca con el lado ancho y plano sobre la mesa y el borde
estrecho apoyado en la guía.
Los dos bocetos (fig. Q1 & Q2) son únicamente para objetos de cuatro
lados. Al cambiar el número de lados, también lo hacen los ángulos de
inglete y oblicuo. La tabla que aparece a continuación indica los ángulos
adecuados para formas diferentes, siempre que todos los lados tengan la
misma longitud. Si una figura no aparece en la tabla, divida 180° por el
número de lados para establecer el ángulo de inglete u oblicuo.
Nº de lados
4
5
6
7
8
9
10
Ángulo de inglete u oblicuo
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Cortes circulares compuestos (fig. R1 & R2)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de inglete
(fig. Q2) y un ángulo oblicuo (fig. Q1) al mismo tiempo. Éste es el tipo de
corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados inclinados como
el que aparece en la R1.
Si el ángulo de corte varía de un corte a otro, compruebe que
el pomo de sujeción de biseles y el pomo de sujeción de
ingletes están bien apretados. Es preciso apretar estos pomos
después de efectuar cualquier cambio en el bisel o en el
inglete (fig. R1 & R2).
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de inglete
(fig. Q2) y un ángulo de bisel (fig. Q1) al mismo tiempo. Éste es el tipo de
corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados inclinados como
el que aparece en la fig. R1.
Si el ángulo de corte varía de un corte a otro, compruebe que
el pomo de sujeción de bisel y el pomo de bloqueo de inglete
estén bien apretados. Es preciso apretar estos pomos después
de efectuar cualquier cambio en el bisel o en el inglete.
• La tabla que aparece a continuación le ayudará a seleccionar los valores
adecuados de bisel y de inglete para cortes normales de ingletes
compuestos. Para utilizar la tabla, seleccione el ángulo “A” deseado
(fig. R2) de su proyecto y localícelo en el arco apropiado de la tabla.
A partir de ahí, siga la tabla hacia abajo para hallar el ángulo oblicuo
correcto y de forma horizontal para encontrar el ángulo de inglete
correcto.
• Coloque la ingletadora en los ángulos prescritos y realice algunos cortes
de prueba.
CAJA DE 4
LADOS
CAJA DE 6
LADOS
ÁNGULO EXTERNO
- Utilización del ajuste de inglete
Es posible realizar el mismo corte si se ingletea a derecha e izquierda con
la superficie ancha apoyada en la guía.
• Intente acoplar la piezas cortadas.
Ejemplo: Para hacer una caja de 4 lados con ángulos externos de 25°
(ángulo “A”), (fig. R2) utilice el arco superior derecho. Busque 25° en la
escala del arco. Siga la línea de intersección horizontal hacia uno de
los lados para obtener el valor del ángulo de inglete en la sierra (23°).
Del mismo modo, siga la línea de intersección vertical hacia arriba o
hacia abajo para hallar el ajuste del ángulo oblicuo de la sierra (40°).
Para comprobar los ajustes de la sierra, realice siempre cortes de
prueba con algunos trozos de madera de desecho.
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
Corte de marcos, cajas y otros proyectos de cuatro lados (fig. Q1 & Q2)
CAJA DE 8
LADOS
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
Corte de molduras de base
El corte de molduras de base se realiza en un ángulo agudo de 45º.
• Antes de realizar un corte, haga siempre una prueba sin potencia.
• Todos los cortes se realizan con la parte posterior de la moldura
extendida sobre la sierra.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
Corte de molduras de corona
El corte de molduras de corona se realiza en un inglete compuesto.
A fín de lograr la máxima precisión, la sierra tiene posiciones angulares
prefijadas a 31,62° de inglete y 33,85° de bisel. Estos ajustes son para
molduras de corona estándar con ángulos de 52° en la parte superior
y de 38° en la parte inferior.
• Haga cortes de prueba utilizando material de chatarra antes de hacer
los cortes definitivos.
43
ESPAÑOL
• Todos los cortes se realizan en el bisel izquierdo y con la parte
posterior de la moldura contra la base.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado derecho del corte.
Acanalado (fig. S)
La sierra está equipada con un tope de acanalado (17) y un tornillo
de mariposa (59) para permitir el corte acanalado.
• Bascule el tope de acanalado (17) hacia la parte delantera de la sierra.
• Ajuste el tornillo de mariposa (59) para fijar la profundidad del corte
acanalado. Posiblemente sea necesario soltar primero la contratuerca
(60).
• Coloque una pieza de material de desperdicio de aproximadamente 5 cm
entre la guía y la pieza de trabajo para realizar un corte acanalado recto.
Extracción de polvo (fig. A2 & A3)
• Coloque la bolsa de recogida de polvo (26) en la boca de salida
de polvo (18)
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo.
Hojas de sierra
Para lograr las capacidades de cortes descritas, utilice siempre hojas
de 305 mm y diámetro interior de 30 mm.
Corte de metales no ferrosos
Cuando se cortan metales no ferrosos, la máquina debe usarse únicamente
en el modo de ingletes. Recomendamos que no se efectúen cortes
biselados y de ingletes compuestos en metales no ferrosos.
La máquina no debe usarse para cortar metales ferrosos.
• Use siempre una mordaza del material cuando corte metales no ferrosos.
Asegúrese que la pieza de trabajo está firmemente amordazada.
• Utilice únicamente cuchillas de sierra aptas para cortar metales no
ferrosos.
• Cuando use lubricantes, aplique únicamente cera o un pulverizador
de separación. No use emulsiones o fluidos similares.
• Conecte un conmutador FI o DI entre la máquina y la red para evitar
riesgos residuales causados por virutas metálicas.
El conmutador FI debe cumplir las siguientes especificaciones:
voltaje de régimen
230 V
corriente de régimen
16 A
tiempo de reacción
< 15 ms
amperaje de fusión
30 mA
El conmutador DI debe cumplir las siguientes especificaciones:
DIN VDE 0661
voltaje de régimen
230 V
corriente de régimen
16 A
amperaje de fusión
30 mA
desconexión de todos los polos
L+N+PE
monitorización de PE
desconexión con voltaje mínimo
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Transporte (fig. A1, A2 & B)
Para transportar adecuadamente la ingletadora, se ha añadido un asa
de transporte (10) en la parte superior del brazo de la sierra.
• Para transportar la ingletadora, baje el brazo y apriete el pasador
de bloqueo (22).
• Bloquee el pomo de bloqueo del carril con el brazo de la sierra en
la posición frontal, bloquee el brazo de inglete en el ángulo de inglete
más a la derecha, deslice la guía (3 & 8) completamente hacia dentro y
bloquee la palanca de bisel (20) con el brazo de la sierra en la posición
vertical para que la herramienta quede lo más compacta posible.
• Utilice siempre el asa de transporte (10) o los rebajes para transporte
(24), que se muestran en la fig. B, para transportar la ingletadora.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Limpie periódicamente la superficie de la mesa.
• Limpie periódicamente el sistema de recogida de polvo.
Evite el uso de limpiadores o lubricantes para el mantenimiento
de la herramienta. Los limpiadores en spray y aerosol
especialmente pueden atacar químicamente el protector
inferior de plástico.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto no debe desecharse
con la basura doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto DEWALT o éste ha dejado
de tener utilidad para usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se deseche por separado.
44
ESPAÑOL
La separación de desechos de productos usados y embalajes
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse.
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar
la contaminación medioambiental y reduce la demanda de
materias primas.
La normativa local puede prever la separación de desechos de productos
eléctricos de uso doméstico en centros municipales de recogida de
desechos o a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida y el reciclado de los
productos DEWALT que hayan llegado al final de su vida útil. Para hacer
uso de este servicio, devuelva su producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico más cercano poniéndose
en contacto con la oficina local de DEWALT en la dirección que se indica
en este manual. Como alternativa, encontrará en Internet, en la dirección
siguiente, la lista de servicios técnicos autorizados de DEWALT e información
completa de nuestros servicios de posventa y contactos: www.2helpU.com
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra
y le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra
y piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpU.com
45
FRANÇAIS
SCIE A ONGLET DW718
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Alésage
Epaisseur de lame
Vitesse maximale de lame
Largeur maximale de coupe transversale à 90°
Largeur maximale de coupe en onglet à 45°
Profondeur maximale de coupe à 90°
Profondeur maximale de chanfrein transversal à 45°
Onglet (positions maximales)
Inclinaison (positions maximales)
V
W
mm
mm
mm
courses/min
mm
mm
mm
mm
gauche
droite
gauche
droite
Onglet 0°
Largeur résultante à hauteur maxi 94 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
Onglet gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 94 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 241 mm
Onglet droit 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 94 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 241 mm
Chanfrein gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 61 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
Chanfrein droite 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 43 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
31,62° onglet 33,85° biseau
Hauteur résultante à largeur maxi 168 mm
Temps d’arrêt de la lame
Poids
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
46
Pour de plus amples informations, contactez DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou reportez-vous au dos de ce manuel.
DW718
LpA (pression acoustique)
dB(A)
88
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
101
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
m/s2
< 2,5*
KpA (incertitude de la pression acoustique)
dB(A)
2,8
KWA (incertitude de la puissance acoustique)
dB(A)
2,8
* incertitude de mesure selon EN 12096 : 0,4 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
mm 231
mm 74
Fusible:
Outils 230 V
Dénote la présence de tension électrique.
DW718
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque d’électrocution, de blessure et d’incendie
lors de l’utilisation d’outils électriques immobiles, respectez toujours
les consignes de sécurité en vigueur dans votre pays.
Lire et observer attentivement les instructions contenues dans ce
manuel avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter lors de prochaines
utilisations.
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer l’outil à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée (250 - 300 Lux).
Ne pas utiliser l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion,
par exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les animaux s’approcher
de l’aire de travail ou toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs. Lorsque le travail
s’effectue à l’extérieur, porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection. Porter un masque
anti-poussière si le travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent être extrêmement chaudes,
porter également un tablier résistant à la chaleur. Toujours porter une
protection auditive. Porter en permanence un casque de protection.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Dans des conditions de travail extrêmes (par exemple : humidité
élevée, production de limaille, etc.), la sécurité électrique peut être
améliorée en insérant un transformateur d’isolement ou un disjoncteur
différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser l’outil
lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif
de serrage ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les dispositifs d’extraction
et d’aspiration de poussière, s’assurer qu’ils sont bien branchés et
qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours si les clés et outils
de réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer si elle est
endommagée. Pour utiliser cet outil à l’extérieur, n’utiliser que des
rallonges prévues à cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser des outils ou des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur
l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la réalisation de travaux
autres que ceux recommandés dans ce manuel pourrait entraîner un
risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le câble d’alimentation ne
sont pas endommagés. Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout endommagement des
protections et des interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veiller à ce que l’outil fonctionne
correctement et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est défectueuse. Ne pas utiliser l’outil
si l’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire remplacer toute
pièce endommagée par un agent DEWALT agréé. Ne jamais essayer
de le réparer soi-même.
15 Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête complètement avant de
le laisser sans surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire et avant de procéder
à l’entretien.
16 Pour éviter tout démarrage involontaire
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher. Préserver le câble de
la chaleur, de l’huile et des arêtes vives.
18 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de portée des enfants.
19 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin d’assurer des conditions
de travail optimales et sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les poignées et les interrupteurs
secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
20 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
Faire réparer l’outil par un agent de réparation DEWALT agréé.
Les réparations ne devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange d’origine. Dans le cas
contraire, cela pourrait être très dangereux pour l’utilisateur.
Directives de sécurité complémentaires pour les scies à onglets
• Vérifier que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil si le protecteur n’est pas en place,
s’il ne fonctionne pas ou n’est pas maintenu correctement.
• Ne jamais utiliser la scie sans l’insert.
• Ne posez jamais la main sur le trajet de la lame lorsque la machine est
raccordée au secteur.
• Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en
appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves
accidents peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
• Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout accessoire.
Le mauvais usage d’un accessoire peut provoquer des dommages.
• Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
• Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie.
• Avant l’utilisation, assurez-vous que la lame est correctement fixée.
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée.
• Ne pas utiliser de lames de diamètres plus élevés ou plus faibles que
ceux recommandés. Se référer aux données techniques pour obtenir
les caractéristiques appropriées des lames. N’utilisez que les lames
indiquées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
• Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
• N’utilisez pas de lames HSS.
47
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
N’utilisez pas de disques abrasifs.
Tirer la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur.
Prenez soin de fixer le bras solidement lors de la réalisation de coupes
en biseau.
Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
Le protecteur s’ouvre automatiquement quand le bras est abaissé et il
se referme automatiquement sur la lame quand le bras remonte.
Le protecteur peut être levé manuellement lors de l’installation ou
le retrait de lames de scie ou lors du contrôle de la scie. Ne jamais
lever le protecteur quand la scie est sous tension.
L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre
de tout matériau, comme par exemple copeaux et chutes.
Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont libres
de copeaux.
Changez l’insert lorsqu’il est usé.
Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement de la lame.
Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est
en cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position d’arrêt.
Lorsque cela est possible, toujours fixer l’appareil sur un établi.
Si vous utilisez un laser pour indiquer une ligne de coupe, assurez-vous
qu’il s’agit d’un laser de classe 2 selon la norme EN 60825-1:2001.
Ne remplacez pas une diode de laser par une diode de type différent.
Faites réparer au besoin un laser endommagé par un technicien agréé.
La section avant du protecteur est ajourée pour permettre une bonne
visibilité durant le sciage. Des copeaux risquant de traverser le protecteur,
il convient de porter des lunettes de protection pour regarder à travers
le protecteur ajouré.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces scies:
- risque de blessure causé par les pièces rotatives (p. ex. la lame de scie)
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées
de la lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters
de protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Description (fig A1 - A7)
Votre scie à onglets DW718 a été conçue pour un découpage professionnel
du bois, des produits du bois, de l’aluminium et du plastique. Elle réalisera
facilement, avec précision et en toute sécurité des découpages
de tronçonnage, biseautage et assemblage en onglet.
A1
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Carter inférieur de protection mobile
3 Guide arrière gauche
4 Levier d’onglet
5 Verrou d’onglet
6 Levier de surpassement de verrou d’onglets
7 Graduation d’onglet
8 Guide arrière droit
9 Insert
10 Poignée de transport
11 Poignée d’utilisation
12 Levier de déverrouillage de la tête
13 Variateur de vitesse électronique
14 Bouton de blocage de l’arbre
15 Graduation de chanfrein
16 Bouton de blocage du rail
17 Butée de rainurage
18 Buse d’aspiration
A2
19 Carter supérieur de protection fixe
20 Levier/verrou de chanfrein
21 Manette de serrage de chanfrein
22 Goupille de blocage de la tête en position basse
23 Clef de montage de la lame
24 Poignée de transport
25 Orifices de montage sur établi
A3
26 Sac à poussières
Accessoires disponibles en option
A4
27 Rallonge du plan de travail
A5
28 Butée de longueur réglable
A6
29 Presseur
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie à onglet assemblée
1 Clef de montage de la lame
1 Lame de scie
1 Sac à poussières
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas
de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
A7
30 Laser
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme à la norme EN 61029;
un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
48
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs
à un disjoncteur FI.
FRANÇAIS
Pour verrouiller l’axe, appuyer sur le bouton comme illustré et
faire tourner manuellement l’axe jusqu’à ce que le verrouillage
s’engage. Continuer à exercer une pression sur le bouton
de verrouillage pour éviter que l’axe ne pivote (fig. D4).
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge homologué
adapté pour la puissance absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Chutes de tension
Les appels de courants provoquent de courtes chutes de tension.
Dans des conditions d’alimentation électrique peu favorables, d’autres
équipements peuvent être affectés.
Si l’impédance du système d’alimentation électrique est inférieure à 0,25 ø,
il est peu probable que des perturbations se produisent.
• Déposer la vis de verrouillage de lame (37) et le flasque (38).
• Placez la lame de scie (39) sur l’épaulement (40) prévu sur la bague
d’extrémité intérieure (41). Ce faisant, assurez-vous que les dents du
bord inférieur de lame sont bien orientées vers l’arrière de la scie
(du côté opposé à l’opérateur).
• Replacer le flasque (38).
• Serrez la vis de verrouillage de lame (37), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en tenant le système de verrouillage d’axe
de votre autre main.
• Rabaisser le carter de protection (36) jusqu’à ce que le crochet (35) se
trouve sous la tête de vis du carter de protection (34).
• Serrez la vis du carter de protection.
Ne jamais tenter de bloquer l’axe avec la lame en rotation.
Maintenez le carter de protection vers le bas et serrez fermement
la vis du carter de protection après avoir installé la lame.
Assemblage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder
à l’assemblage.
Déballage (fig. B)
• Saisissez la scie par la poignée (10) et sortez-la avec prudence de son
emballage.
• Libérez le bouton de blocage du rail (16) et repoussez la tête de la scie
de façon à la bloquer en position arrière.
• Appuyez sur la manette (11) et extrayez la goupille de blocage (22)
comme indiqué.
• Relâchez progressivement la pression vers le bas jusqu’à ce que
le bras atteigne la hauteur maximale.
Montage sur établi (fig. C)
• Les trous (25) sont pratiqués dans les quatre pieds, dans le but
de faciliter la pose sur établi. Deux dimensions différentes de trous
permettent l’emploi de vis de dimensions différentes. Opter pour une
des deux dimensions proposées; l’emploi des deux est superflu.
Toujours fixer la scie fermement pour éviter tout mouvement.
Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en
contre-plaqué de 12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément monter sur
le lieu de travail ou transporter en différents lieux.
• Lors de la pose de scie sur contre-plaqué, s’assurer que les vis de
montage ne dépassent pas de la surface du bois, car le contre-plaqué
doit être complètement lisse par rapport à l’établi. Pour fixer la scie sur
une surface de travail quelconque, serrer uniquement au niveau des
pieds. La fixation en une autre position influera sur le bon
fonctionnement de la scie.
• Pour éviter tout risque de détachement ou d’imprécision, s’assurer que
la surface de montage n’est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placer une cale sous un pied de scie afin de la stabiliser.
Montage de la lame de scie (fig. D1 - D5)
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (12) pour relâcher le
carter de protection (2) et levez celui-ci aussi haut que possible.
• À l’aide de la mèche Torx (33) à l’extrémité de la poignée de la clé de
montage de lame (23), desserrez la vis de fixation du carter (34) de telle
sorte que le crochet (35) puisse passer entre la tête de la vis et le
carter. Ce faisant, le carter de protection (36) peut être soulevé pour
avoir accès à la vis de verrouillage de lame (37).
• Tenez le carter de protection en position haute à l’aide de la vis du
carter, (34) et appuyez sur le bouton de verrouillage d’axe (14) d’une
main. Avec l’autre main, faites tourner la clé de montage de la lame (23)
sur la droite pour dévisser la vis de lame à pas gauche (37) dans
le sens des aiguilles d’une montre.
Réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder au
réglage.
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas où un
réglage s’impose, suite au transport, à la manipulation ou à une raison
quelconque, suivre la procédure ci-dessous à la lettre. Une fois cette
opération réalisée, la précision est assurée.
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. E1 - E4)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5) pour libérer
le bras d’onglet (42).
• Faites pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°. Ne serrez pas le levier.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (43).
• Disposez une équerre (44) contre le côté gauche du guide (3) et de la
lame (39) (fig. E3).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec
l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les vis (45) et déplacez l’ensemble échelle/bras d’onglet vers
la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à 90° selon
l’équerre.
• Resserrez les vis (45). Ne tenez pas compte de l’affichage de l’index
d’onglet.
Réglage de l’index d’onglet (fig. E1, E2 & F)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5) pour libérer
le bras d’onglet (42).
• Faites pivoter le bras d’onglet pour régler l’index d’onglet (46) en
position zéro comme illustré sur la figure F.
• Avec le levier d’onglet desserré, veillez à ce que le verrou d’onglet
s’engage en position en faisant pivoter le bras d’onglet au-delà de zéro.
• Observez l’index (46) et l’échelle d’onglet (7). Si l’index n’affiche pas
exactement zéro, desserrez la vis (47), déplacez l’index pour afficher 0°
et serrez la vis.
Réglage blocage d’onglet / tige à encliquetage (fig. G)
Si l’assise de la scie peut être déplacée alors que le levier d’onglet (4) est
bloqué, les blocage d’onglet / tige à encliquetage (48) doivent être réglés.
• Débloquez le levier d’onglet (4).
49
FRANÇAIS
• Serrez les blocage d’onglet / tige à encliquetage (48) à fond à l’aide
d’un tournevis . Puis desserrez la tige d’un quart de tour.
• Vérifier que la table ne se déplace pas lorsque le levier (4) est serré
à un angle aléatoire (non-configuré).
Contrôle et réglage de la lame sur la table (fig. H1 - H4)
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21) et tirez le verrou
de chanfrein (20) pour relâcher le bras de scie.
• Déplacez le bras de scie jusqu’à ce que le verrou se trouve en position
de chanfrein 0°. Ne serrez pas la manette.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (43).
• Placez une équerre (44) sur la table et contre la lame (39) (fig. H2).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec
l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez l’écrou (49) et déplacez l’ensemble du bras de scie vers
la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à 90°de la table
selon l’équerre. Resserrez l’écrou (49).
• Si l’index de chanfrein (50) ne pointe pas sur le zéro de l’échelle (15),
desserrez la vis (51) de fixation de l’index et déplacez l’index au besoin.
Répétez pour l’index de chanfrein sur le côté opposé.
• Déplacez le bras de scie à droite jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position de chanfrein 45°. Ne serrez pas la manette.
• Vérifiez si l’indicateur de chanfrein (50) affiche 45° sur l’échelle graduée
de chanfrein (15) (fig. J2).
• Si des réglages sont nécessaires, procédez comme suit pour régler
l’angle de chanfrein à gauche.
Réglage du système de blocage de chanfrein (fig. K)
Si le bras de scie peut être déplacé lorsque la manette de serrage
de chanfrein (21) est bloquée, le système de serrage doit être réglé.
• Retirez la vis (56) maintenant la manette.
• Levez la manette et donnez-lui 1/8 de tour dans le sens horaire.
Remettez la vis.
• Vérifiez que le bras de scie ne se déplace pas lorsque la manette
de serrage de chanfrein (21) est bloquée à un angle aléatoire
(non-configuré).
Réglage du guide de rail (fig. K)
• Contrôlez régulièrement le débattement des rails.
• Afin de diminuer le débattement, faites pivoter graduellement la vis
de fixation (57) dans le sens horaire tout en faisant coulisser la tête
de scie dans un sens puis dans l’autre.
Mode d’emploi
Ajustement du guide (fig. I1 & I2)
La partie supérieure du guide peut être réglée pour obtenir du jeu et
permettre ainsi à la scie un chanfrein de 48° à gauche comme à droite.
Pour régler le guide gauche (3) :
• Desserrez le bouton plastique (52) et faites coulisser le guide vers
la gauche.
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu. Ajuster le guide
arrière aussi près que possible de la lame pour obtenir un support
maximal de pièce sans jamais entrer en contact avec la lame.
• Serrez le bouton fermement.
Pour régler le guide droit (8) :
• Desserrez les deux boutons plastiques (53) et faites coulisser le guide
arrière vers la droite.
• Procédez comme pour le réglage du guide gauche.
Les rainures du guide (54) peuvent être bouchées avec
de la sciure. Utilisez un bâtonnet ou de l’air comprimé à basse
pression pour nettoyer les rainures.
Contrôle et ajustement de l’angle de chanfrein (fig. I1, I2, J1 & J2)
Vérification et réglage de l’angle de chanfrein gauche
• Desserrez les boutons de serrage du guide gauche (52) et faites coulisser
la partie supérieure du guide gauche au maximum vers la gauche.
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21) et tirez le verrou
de chanfrein (20) pour relâcher le bras de scie.
• Déplacez le bras de scie à gauche jusqu’à ce que le verrou se trouve
en position de chanfrein 45°. Ne serrez pas la manette.
• Vérifiez si l’indicateur de chanfrein (50) affiche 45° sur l’échelle graduée
de chanfrein (15) (fig. J1).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez l’écrou (55) et tournez la vis butoir (56) dans un sens ou
dans l’autre pour que l’index (50) indique 45°. Resserrez l’écrou (55).
• Pour obtenir un chanfrein à 50°, dévissez la vis sur la butée de position
d’angle pour que le bras de scie puisse se déplacer selon les besoins.
Vérification et réglage de l’angle de chanfrein droit
• Desserrez les boutons de serrage du guide droit (53) et faites coulisser
la partie supérieure du guide droit au maximum vers la gauche.
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21) et tirez le verrou de
chanfrein (20) pour relâcher le bras de scie.
50
Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
• Fixez la pièce.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux non-ferreux,
les instructions de fonctionnement se rapportent uniquement à la coupe
du bois. Les mêmes directives sont applicables pour les autres matériaux.
Ne sciez pas des métaux ferreux (contenant du fer ou de l’acier),
le fibrociment ni les matériaux utilisés en maçonnerie avec cette scie !
• Utilisez toujours l’insert. N’utilisez pas la machine si la largeur du trait
de scie de l’insert est supérieure à 10 mm.
Mise en marche et arrêt (fig. L)
Un orifice (58) est prévu dans l’interrupteur marche/arrêt (1) pour l’insertion
d’un cadenas afin de verrouiller l’outil.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Réglage de la vitesse variable (fig. L)
Le régulateur de vitesse (13) permet de prérégler la vitesse maximum.
• Tournez le régulateur de vitesse (13) vers la plage désirée, indiquée par
un numéro.
• Utilisez les hautes vitesses pour les matériaux tendres tels que le bois.
Utilisez les basses vitesses pour scier le métal.
Coupes de base
Coupe droite verticale (fig. A1, A2 & M)
• Libérez le levier d’onglet (4) et enfoncez le verrou d’onglet (5) pour
libérer le bras d’onglet.
FRANÇAIS
• Engagez le verrou d’onglet en position 0° et serrez le levier d’onglet.
• Disposez le morceau de bois à couper contre le guide arrière (3 & 8).
• Tenez la manette (11) et poussez sur le levier de déverrouillage
de la tête (12) afin de relâcher la tête.
• Appuyez sur la gâchette (1) pour faire démarrer le moteur.
• Baissez la tête de la scie pour permettre à la lame de couper le bois et
de pénétrer dans l’insert (9).
• Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que
la lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans
sa position de repos supérieure.
Effectuer une coupe en glissant (fig. N)
Le rail guide permet de couper les pièces les plus grosses
(de 50 mm x 100 mm à 500 mm x 1000 mm) à l’aide d’un mouvement
coulissant.
• Libérez le bouton de blocage du rail (16).
• Tirez la tête de scie vers vous et mettez l’outil en marche.
• Faites descendre la lame de scie jusqu’à la pièce et repoussez la tête
en arrière pour terminer la coupe.
• Procédez comme décrit ci-dessus.
• N’effectuez pas de coupes coulissantes sur les pièces de taille
inférieure à 50 x 100 mm.
• Rappelez-vous de bloquer la tête de scie en position arrière
après avoir terminé les coupes coulissantes.
Coupe transversale verticale d’onglet (fig. A1, A2 & O)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5).
• Faites pivoter le bras vers la gauche ou vers la droite pour obtenir
l’angle requis. Le loquet d’onglet reviendra automatiquement à 10°,
15°, 22,5°, 31,62° et 45° à droite et à gauche, et à 60° à gauche et
à 50° à droite. Si un angle intermédiaire est requis, tenez la tête
fermement en place et verrouillez-la en serrant le levier d’onglet.
• Assurez-vous toujours que le levier d’onglet est bien serré avant
de procéder à la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Pour assembler par onglet l’extrémité d’une pièce de bois en
effectuant une petite découpe, positionnez la pièce de telle
sorte que cette petite découpe se trouve du côté de la lame
ayant le plus grand angle par rapport au guide arrière ;
par exemple onglet gauche, découpe à droite ou onglet droit,
découpe à gauche.
Coupes inclinées (fig. A1, A2 & P)
L’angle de chanfrein peut être réglé de 48° à gauche jusqu’à 48° à droite,
et coupé avec le bras d’onglet réglé entre zéro et une position maximale
d’onglet à 45°, à droite comme à gauche.
Chanfrein à gauche
• Faites coulisser la partie supérieure du guide gauche (3) à fond vers
la gauche.
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21), levez le verrou
de chanfrein (20) et positionnez le chanfrein selon les besoins.
• Le verrou de chanfrein se positionne automatiquement à 22,5°, 33,85°
et 45°. Si un angle intermédiaire est requis, tenez la tête fermement en
place et verrouillez-la en serrant la manette de serrage de chanfrein.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Chanfrein à droite
• Faites coulisser la partie supérieure du guide droit (8) à fond vers la droite.
• Procédez comme pour les coupes de chanfrein à gauche.
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs, tel que
le type de matériau à couper. Lorsque des coupes de grande qualité sont
requises pour les assemblages de pièces moulurées ou autres travaux de
précision, une lame affûtée (60 dents, en carbure) et une vitesse de coupe
lente et régulière donnent les résultats escomptés.
S’assurer que le matériau ne glisse pas pendant la coupe;
bien le bloquer. Toujours attendre que la lame soit
complètement arrêtée avant de lever le bras.
Au cas où des petites fibres de bois sont visibles à l’arrière
de la pièce, appliquer un morceau de bande adhésive
à l’endroit de la coupe. Couper à travers la bande adhésive et
l’enlever prudemment après la coupe.
Position du corps et des mains
La position correcte du corps et des mains facilite le travail avec la scie
à onglet; de plus, elle autorise un travail plus précis et en toute sécurité.
• Ne jamais mettre les mains à proximité de la zone de coupe.
• Ne pas s’approcher à moins de 150 mm de la lame.
• Tenir la pièce fermement sur la table et le guide arrière pendant
l’opération de coupe. Conserver les mains dans la même position
jusqu’à ce que la gâchette ait été relâchée et la lame se soit
complètement arrêtée.
• Toujours faire un essai avec la scie hors service avant de finir les
coupes et vérifier la trajectoire de la scie.
• Ne pas croiser les mains.
• Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
• En déplaçant le bras de scie vers la gauche ou vers la droite, bien
accompagner le mouvement et se tenir légèrement de côté par rapport
à la lame de scie.
• Observer le travail par les ouvertures prévues dans le pare-éclats
lorsqu’il s’agit par exemple de suivre une ligne dessinée au crayon.
Serrage de la pièce de travail (fig. A6)
• Serrer la pièce dans la mesure du possible contre la lame.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le presseur (29) de la scie.
Bien serrer la pièce contre le guide arrière. Il est possible de fixer la pièce
des deux côtés de la lame de scie; ne pas oublier de bien positionner
le presseur contre une surface solide et plane du guide arrière.
Toujours utiliser un dispositif de blocage du matériel pour
couper des métaux non ferreux.
Support pour pièces longues (fig. A4)
• Toujours veiller au bon support des pièces longues.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la rallonge du plan de travail
(27) pour augmenter la largeur de la table de scie (disponible en option
auprès de votre concessionnaire). Supporter les longues pièces par
des moyens pratiques tels que des chevalets ou autre, pour éviter que
les extrémités ne tombent.
Coupe de cadres, de boîtes ou autres objets à quatre faces
(fig. Q1 & Q2)
Coupe de cadre et autres assemblages
Faire des coupes simples dans des chutes de bois pour bien «sentir»
la scie. Cette scie est un outil idéal pour réaliser des assemblages comme
illustré sur la figure Q1. Les découpes peuvent se faire soit par inclinaison
soit par onglet.
- Emploi du réglage d’inclinaison
L’inclinaison pour les deux pièces est de 45° chacune, formant un angle
total de 90°. Le bras d’onglet est bloqué en position zéro. Les pièces sont
disposées avec le côté large contre la table et le côté étroit contre le guide
arrière.
51
- Emploi du réglage d’onglet
La même coupe peut se faire avec onglet à droite ou à gauche,
avec la surface large contre le guide arrière.
Nbre de côtés
4
5
6
7
8
9
10
Angle
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
BOITE
CARREE
BOITE
HEXAGONALE
BOITE
ENNÉAGONALE
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A»)
Les deux croquis (fig. Q1 & Q2) servent uniquement pour des objets
à quatre faces. En cas de nombre différent de faces, les angles d’onglet et
d’inclinaison diffèrent également. Le tableau ci-dessous donne les angles
correspondants pour une série de formes, à condition que toutes les faces
aient la même longueur.
Pour une forme non mentionnée dans le tableau, diviser 180° par
le nombre de faces, pour déterminer l’angle d’onglet ou d’inclinaison.
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
FRANÇAIS
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
Coupes composées (fig. R1 & R2)
Une coupe d’onglets composés est la combinaison d’un onglet (fig. Q2) et
d’une inclinaison (fig. Q1) en même temps. Ce type de coupe est utilisé pour
réaliser des cadres ou des boîtes à face inclinée comme illustré sur la R1.
Au cas où l’angle varie à chaque coupe, veillez à ce que le
bouton de serrage d’inclinaison et celui de verrouillage d’onglet
soient serrés fermement. Après un changement d’inclinaison
ou d’onglet, serrez toujours lesdits boutons (fig. R1 & R2).
Une coupe d’onglets composés est la combinaison d’un onglet (fig. Q2) et
d’un chanfrein (fig. Q1). Ce type de coupe est utilisé pour réaliser des
cadres ou des boîtes à face inclinée comme illustré en fig. R1.
Au cas où l’angle varie à chaque coupe, veillez à ce que le
bouton de blocage de chanfrein et celui de blocage d’onglet
soient fermement serrés. Après un changement de chanfrein
ou d’onglet, serrez toujours lesdits boutons.
• Le tableau ci-après doit vous aider à sélectionner l’inclinaison adéquate
et les réglages d’onglet pour les coupes d’onglets composés.
Pour employer le tableau efficacement, sélectionner l’angle «A» requis
(fig. R2) pour l’assemblage concerné, et mettre cet angle sur la courbe
correspondante. A partir de ce point, descendre à la verticale pour
trouver l’angle d’inclinaison correct et on trouve transversalement
l’angle d’onglet correct.
• Régler la scie sur les angles déterminés et effectuer quelques essais
pratiques.
• L’exercice pratique se poursuit par l’assemblage des pièces coupées.
Exemple: Pour construire une boîte à quatre côtés avec 25° d’angle extérieur
(angle «A») (fig. R2), utiliser la courbe supérieure droite. Chercher 25° sur
l’échelle. Suivre la ligne d’intersection horizontale pour trouver le réglage
d’onglet sur la scie (23°). Suivre la ligne d’intersection verticale vers le haut
ou vers le bas pour trouver l’angle d’inclinaison de la scie (40°).
Toujours effectuer des essais de coupe sur des chutes de bois afin de
contrôler les réglages de scie.
Coupes de moulurages
La coupe de moulurage est exécutée à une inclinaison de 45°.
• Faites toujours un essai avec scie à l’arrêt avant de procéder à une
coupe quelconque.
• Toutes les coupes sont faites pendant que l’arrière de la base repose
à plat sur la scie.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Couper des moulurages en couronne
La coupe de moulurages en couronne est exécutée avec une coupe
d’onglets composé. Pour travailler le plus précisément possible, votre scie
doit être pré-réglée en positions 31,62° pour les onglets et 33,85° pour
l’inclinaison. Ces paramètres sont prévus pour des moulurages en couronne
standards avec des angles à 52° en haut et des angles de 38° en bas.
• Faites des essais avec du matériel de récupération avant de réaliser les
coupes définitives.
• Toutes les coupes sont faites avec une inclinaison à gauche lorsque
l’arrière du moulurage repose contre la base.
52
FRANÇAIS
Coin intérieur
- Côté gauche
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Rainurage (fig. S)
Votre scie comprend une butée de rainurage (17) et une vis à oreilles (59)
pour permettre la coupe de rainurage.
• Faites pivoter la butée de rainurage (17) vers l’avant de la scie.
• Réglez la vis à oreilles (59) pour déterminer la profondeur de rainurage.
Il est peut-être nécessaire de libérer d’abord l’écrou de blocage (60).
• Mettez un morceau de chute d’environ 5 cm entre le guide et la pièce
de façon à permettre une coupe de rainurage droite.
Aspiration de poussière (fig. A2 & A3)
• Installez le sac à poussière (26) sur la buse d’aspiration (18).
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au
point en conformité avec les directives relatives à l’émission de poussière.
Lames de scie
Pour obtenir les capacités de sciage mentionnées, employez toujours des
lames de 305 mm avec alésage de 30 mm.
Coupe des métaux non ferreux
Avec les métaux non ferreux, la machine ne doit être utilisée que sur le
mode scie à onglets. Nous recommandons de ne pas effectuer de coupes
inclinées ni de coupes d’onglets composés sur des métaux non ferreux.
La machine ne doit pas être utilisée pour couper des métaux ferreux.
• Toujours utiliser un dispositif de blocage du matériel pour couper des
métaux non ferreux. Vérifiez que la pièce est bien bloquée.
• N’installez que des lames de scie aptes à la coupe de métaux non ferreux.
• Si vous utilisez des lubrifiants, n’appliquez que de la cire ou un spray
de séparation. N’utiliser ni émulsions ni fluides similaires.
• Placez un interrupteur FI ou DI entre la machine et le secteur pour
éviter les risques résiduels provoqués par les copeaux de métal.
L’interrupteur FI doit être conforme aux spécifications suivantes:
tension nominale
230 V
courant nominal
16 A
temps de réaction
< 15 ms
courant de fusion
30 mA
L’interrupteur DI doit être conforme aux spécifications suivantes:
DIN VDE 0661
tension nominale
230 V
courant nominal
16 A
courant de fusion
30 mA
coupure omnipolaire
L+N+PE
surveillance PE
déclencheur basse-tension
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Pour transporter facilement votre scie à onglet, la poignée (10) est intégrée
dans la tête.
• Pour transporter la scie, rabaissez la tête et appuyez sur la goupille
de blocage (22).
• Bloquez le bouton de blocage du rail avec le bras de scie en position
avant, bloquez le bras d’onglet dans l’angle droit extrême de l’onglet,
faites coulisser le guide (3 & 8) complètement vers l’intérieur et bloquez
le levier de chanfrein (20) avec le bras de scie en position verticale afin
de rendre l’outil le plus compact possible.
• Transportez toujours la scie par la poignée (10) ou par les poignées
de transport (24) ; voir fig.B.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
• Nettoyez régulièrement le haut de la table.
• Nettoyez régulièrement le système de captage des poussières.
Évitez d’utiliser des détergents ou des lubrifiants pour l’entretien
de l’outil. En particulier les détergents en bombe ou en aérosol
peuvent attaquer chimiquement le guide inférieur en plastique.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification additionnelle.
Protection de l’environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas être jeté avec
les déchets domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT, ou si vous n’en avez
plus l’utilité, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et emballages usés permet le
recyclage des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d’utiliser à nouveau des produits recyclés permet
d’éviter la pollution environnementale et de réduire la demande
de matières premières.
53
FRANÇAIS
Les réglementations locales peuvent permettre la collecte séparée des
produits électriques du foyer, dans des déchetteries municipales ou
auprès du revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter et de recycler les
produits DEWALT lorsqu’ils ont atteint la fin de leur cycle de vie.
Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner votre produit à un réparateur
agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous,
contactez le bureau DEWALT à l’adresse indiquée dans ce manuel.
Vous pourrez aussi trouver une liste des réparateurs agréés de DEWALT
et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet
à l’adresse suivante : www.2helpU.com
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de centres de
service après-vente DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpU.com).
54
ITALIANO
TRONCATRICE DW718
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Diametro lama
Alesatura lama
Spessore lama
Velocità max. lama
Capacità max. di taglio a 90°
Capacità max. di taglio a 45°
Profondità max. di taglio a 90°
Profondità max. di taglio a 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
Taglio inclinato (posizioni max.)
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
a sinistra
a destra
a sinistra
a destra
Obliquo a 0°
Larghezza risultante ad altezza max. 94 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Taglio obliquo 45° a sinistra
Larghezza risultante ad altezza max. 94 mm
Altezza risultante a larghezza max. 241 mm
Taglio obliquo 45° a destra
Larghezza risultante ad altezza max. 94 mm
Altezza risultante a larghezza max. 241 mm
Inclinato a sinistra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 61 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Inclinato a destra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 43 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Obliquo a 31,62°, inclinato a 33,85°
Altezza risultante a larghezza max. 168 mm
Tempo di frenatura automatica della lama
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
DW718
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo qui sotto
o consultare il retro del presente manuale.
DW718
LpA (rumorosità)
dB(A)
88
LWA (potenza sonora)
dB(A)
101
Valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione
m/s2
< 2,5*
KpA (incertezza sulla misura della rumorosità)
dB(A)
2,8
KWA (incertezza sulla misura della potenza sonora)
dB(A)
2,8
* incertezza sulla misurazione in conformità alla norma EN 12096: 0,4 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
mm 231
mm 74
mm 231
mm 74
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
mm 328
mm 48
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
55
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui
al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per successive consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti
carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
l’utensile quando vi sia rischio di provocare un incendio o una
esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o animali di avvicinarsi alla
zona di lavoro, toccare l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se
si portano lunghi. Quando si lavora all’esterno, è preferibile indossare
dei guanti adeguati e delle scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una mascherina contro la
polvere ogni volta che l’uso dell’utensile provochi polvere o schegge.
Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto
livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza
elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta
la sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per
operare meglio.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione delle macchina
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegate
e utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia cura di togliere chiavi
e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente
le prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
56
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico
per rilevare eventuali danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle protezioni o agli
interruttori e qualsiasi altra condizione che possa incidere sul
funzionamento dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni come
previsto e che venga impiegato per lo scopo per cui è stato progettato.
Non usate l’utensile se presenta elementi danneggiati o difettosi.
Non impiegare l’utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo
mediante l’interruttore. Eventuali componenti difettosi o danneggiati
vanno sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato. Non tentare mai
di effettuare delle riparazioni.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di lasciarlo
incustodito. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione quando l’utensile
non è in uso, o prima di cambiare pezzi, accessori o complementi
o prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Prima di collegare l’utensile alla presa, verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal
calore, dagli oli minerali e dai bordi taglienti.
18 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
19 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti,
puliti e senza tracce di olio o grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT
per le riparazioni Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da
personale qualificato e con pezzi di ricambio originali, per evitare
di esporre gli utenti a considerevoli rischi.
Norme di sicurezza supplementari per troncatrice
• Prima di iniziare qualsiasi operazione, accertarsi che le manopole
e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Non adoperare l’utensile se il riparo non è in posizione oppure se non
funziona o non è stato sottoposto agli interventi di manutenzione del caso.
• Non utilizzare mai la troncatrice senza la tavola di taglio.
• Non collocare mai le mani nell’area della lama quando la troncatrice
è connessa all’alimentazione elettrica.
• Non tentare mai di arrestare una macchina in funzione bloccandone
la lama con un utensile o altro oggetto: in questo modo ci si espone
al rischio di gravi incidenti.
• Consultare il manuale d’istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
• Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
• Rispettare la velocità massima indicata sulla lama della troncatrice.
• Quando si maneggia una lama di troncatrice, adoperare un supporto
o indossare dei guanti.
• Prima dell’uso, verificare che la lama della sega sia montata correttamente.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere le lame
affilate.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore rispetto a quello
consigliato. Per il tipo di lama indicato fare riferimento ai dati tecnici.
Adoperare esclusivamente le lame specificate nel presente manuale,
conformi alla normativa EN-847-1.
• Considerare l’opportunità di applicare lame speciali antirumore.
• Non utilizzare lame in acciaio rapido.
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
• Non utilizzare mole a disco.
ITALIANO
• Prima di rilasciare l’interruttore sollevare la lama dal taglio praticato nel
pezzo di lavorazione.
• Quando si eseguono dei tagli di sbieco, verificare che il braccio sia
fissato saldamente.
• Non inserire alcun oggetto a cuneo contro il ventilatore per trattenere
l’albero motore elettrico.
• Il riparo lama della troncatrice si solleva automaticamente quando si
abbassa il braccio, e si abbassa sulla lama quando si solleva il braccio.
Il riparo si può sollevare manualmente durante l’attacco e il distacco
delle lame o per il controllo della macchina. Non sollevare mai il riparo
della lama manualmente se la macchina non è disattivata.
• Curare lo stato di manutenzione dell’area circostante la macchina e tenerlo
sgombero da materiali come schegge e residui della lavorazione.
• Controllare periodicamente che le prese d’aria del motore siano pulite
e non ostruite dalle schegge.
• Sostituire tavola di taglio, se usurata.
• Staccare la macchina dall’alimentazione di rete prima di eseguire gli
interventi di manutenzione o di sostituire la lama.
• Non svolgere mai lavori di manuntezione o pulizia se la macchina
è ancora in funzione e la testa non è in posizione di riposo.
• Quando possibile montare sempre la macchina su un banco.
• Se si utilizza un laser per indicare la linea di taglio, verificare che il laser
sia di classe 2 in conformità alla norma EN 60825-1:2001. Non sostituire
il diodo del laser con un tipo diverso. In caso di danni, il laser deve
essere riparato presso un centro di assistenza autorizzato.
• Il lato anteriore del riparo è dotato di feritoie che facilitano la visibilità
durante le operazioni di taglio. Per quanto tali feritoie riducano
sostanzialmente la quantità di detriti volanti, tuttavia, a causa delle
aperture del riparo, si consiglia di indossare sempre un paio di occhiali
di sicurezza prima di guardare attraverso le feritoie.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe:
- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di dispositivi
di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
A1
1 Interruttore acceso/spento
2 Protezione inferiore mobile della lama
3 Guidapezzo lato sinistro
4 Leva taglio obliquo
5 Fermo per taglio obliquo
6 Leva di sovrapposizione di blocco per taglio obliquo
7 Indice di regolazione dell’inclinazione
8 Guidapezzo lato destro
9 Tavola di taglio
10 Impugnatura di trasporto
11 Impugnatura di azionamento
12 Leva di rilascio bloccaggio testa
13 Selettore elettronico controllo della velocità
14 Blocca-albero
15 Scala per inclinazioni
16 Manopola di bloccaggio guida
17 Arresto scanalatura
18 Foro di uscita polveri
A2
19 Protezione superiore fissa della lama
20 Leva/fermo per taglio inclinato
21 Leva di bloccaggio inclinazione
22 Perno bloccaggio testa
23 Chiave lama
24 Incavo per trasporto troncatrice
25 Fori per fissaggio al banco
A3
26 Sacchetto raccoglipolvere
Accessori opzionali
A4
27 Prolunga supporto lavorazione
A5
28 Battuta regolabile
A6
29 Morsetto
A7
30 Laser
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Troncatrice montata
1 Chiave lama
1 Lama
1 Sacchetto raccoglipolvere
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
Il Vostro utensile è fornito di doppio isolamento, in ottemperanza
alla norma EN 61029, perciò non è richiesta la messa a terra.
CH
CH
Descrizione (fig A1 - A7)
La troncatrice DW718 è stata messa a punto per il taglio professionale del
legno, dei prodotti in legno, alluminio e plastica. La troncatrice è in grado
di effettuare operazioni di taglio longitudinale, trasversale, a sbieco
e a qurtabuono, con precisione e in tutta sicurezza.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
57
ITALIANO
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un
avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Cadute di voltaggio
Le correnti di entrata causano cadute di voltaggio di breve durata.
In condizioni sfavorevoli di alimentazione elettrica, altre attrezzature
possono venir coinvolte.
Se il sistema d’impedanza della fonte di alimentazione è inferiore a 0,25 ø,
non è probabile che accadano perturbazioni.
Assemblaggio
Prima di effettuare il montaggio disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Apertura dell’imballaggio (fig. B)
• Rimuovere con cautela la troncatrice dal materiale di imballaggio
servendosi dell’impugnatura di trasporto (10).
• Liberare la manopola di bloccaggio guida (16) e spingere indietro
la testa della troncatrice per bloccarla in posizione posteriore.
• Premere l’impugnatura di azionamento (11) ed estrarre il perno
di bloccaggio (22), come illustrato.
• Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e lasciare che
il braccio si sollevi fino alla massima altezza.
Montaggio su banco (fig. C)
• Su tutti i quattro piedini sono previsti dei fori (25) che semplificano il
montaggio su banco. I fori sono di due dimensioni onde permettere
l’impiego di viti di dimensioni diverse. Non è necessario utilizzare
entrambi i fori: uno è sufficiente. Onde evitare spostamenti fissare sempre
saldamente la troncatrice. Per renderla più facilmente trasportabile,
la si può montare su un pezzo di compensato di 12,5 mm o più di
spessore, che può a sua volta essere bloccato sul supporto di
lavorazione o spostato in un’altra collocazione di lavoro e quindi
nuovamente bloccato in posizione.
• Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del
legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di
lavorazione. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di
lavoro, bloccare solo le borchie dei fori delle viti di fissaggio.
Bloccaggi effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto
funzionamento della macchina.
• Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie di
montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme. Se la troncatrice
oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di materiale sotto uno dei
piedini finché la macchina non risulta salda sulla superficie di fissaggio.
Montaggio lama della troncatrice (fig. D1 - D5)
• Premere la leva di rilascio della testa (12) per sbloccare il riparo inferiore
(2), quindi sollevare quest’ultimo fino all’altezza max.
• Usando la punta Torx (33) all’estremità dell’impugnatura della chiave
della lama fornita (23), allentare la vite staffa della protezione (34)
quanto basta a consentire al rinforzo angolato (35) di passare tra la
testa della vite e la protezione. Questa operazione consente di sollevare
la staffa del riparo (36) a un’altezza sufficiente a consentire l’accesso
alla vite di bloccaggio della lama (37).
• Tenendo sollevata la protezione inferiore mediante la vite staffa della
protezione (34) premere il pulsante di bloccaggio della rotazione (14)
con una mano, quindi, servendosi della chiave della lama
appositamente fornita (23), allentare con l’altra mano la vite della lama
a filettatura sinistrorsa (37) ruotando in senso orario.
58
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione. Dopo aver montato la lama aver cura di
tenere la staffa del riparo verso il basso e di serrare saldamente
la vite di quest’ultima (fig. D4).
• Estrarre la vite di bloccaggio della lama (37) e il collare esterno
dell’alberino (38).
• Montare la lama della troncatrice (39) sullo spallamento (40) previsto sul
collare interno dell’alberino (41), accertandosi che i denti del bordo
inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della troncatrice
(lato opposto operatore).
• Rimontare il collare esterno dell’alberino (38).
• Serrare la vite di bloccaggio della lama (37) ruotando in senso antiorario,
tenendo contemporaneamente il bloccaggio rotazione innestato con
l’altra mano.
• Spostare la staffa del riparo (36) verso il basso finché il rinforzo angolato
(35) non viene a trovarsi sotto la testa della vite staffa del riparo (34).
• Serrare la vita staffa del riparo.
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione. Dopo aver montato la lama aver cura di
tenere la staffa del riparo verso il basso e di serrare saldamente
la vite di quest’ultima.
Regolazione
Prima di effettuare la regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
La Sega è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in
merito riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono
mantenersi precise.
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig. E1 - E4)
• Sganciare la leva per taglio obliquo (4) e premere il fermo del taglio
obliquo (5) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (42).
• Fare oscillare il braccio per taglio obliquo finché il fermo non lo colloca
in posizione di taglio obliquo 0°. Non serrare la leva.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (43).
• Posizionare una squadra (44) contro il lato sinistro della guida (3) e della
lama (39) (fig. E3).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le viti (45) e spostare il gruppo scala graduata / braccio per
taglio obliquo verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta
a 90° rispetto al guidapezzo, in base al rilevamento della squadra.
• Stringere nuovamente le viti (45). Per il momento non prendere in
considerazione il valore di lettura dell’indicatore di taglio inclinato.
Regolazione indicatore taglio obliquo (fig. E1, E2 & F)
• Sganciare la leva taglio obliquo (4) e premere il fermo del taglio obliquo
(5) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (42).
• Spostare il braccio del taglio obliquo in modo da portare l’indicatore
di taglio obliquo (46) in posizione zero, come illustrato nella fig. F.
• Con la manopola di bloccaggio per taglio obliquo allentata, far scattare
in posizione il fermo del taglio obliquo ruotando il braccio per taglio
obliquo oltre lo zero.
• Osservare l’indicatore (46) e la scala graduata del taglio obliquo (7).
Se l’indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite (47),
spostare l’indicatore finché non si legge 0° e stringere la vite.
ITALIANO
Regolazione dell’asta di ritenuta / bloccaggio taglio inclinato (fig. G)
Se la base della troncatrice può essere spostata con la leva del taglio
inclinato (4) bloccata, è necessario regolare l’asta di ritenuta / bloccaggio
taglio inclinato (48).
• Sbloccare la leva del taglio inclinato (4).
• Serrare perfettamente l’asta di ritenuta / bloccaggio taglio inclinato (48)
usando un cacciavite . Poi allentare l’asta di un quarto di giro.
• Controllare che il piano non si sposti quando la leva (4) è bloccata su
un angolo casuale (non preimpostato).
Controllo e regolazione della lama rispetto al piano (fig. H1 - H4)
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21) e sollevare
il fermo relativo (20) onde rilasciare il braccio della troncatrice.
• Spostare il braccio della troncatrice finché il fermo non lo colloca in
posizione di taglio inclinato 0°. Non serrare l’impugnatura.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (43).
• Collocare una squadra a triangolo (44) sul piano e contro la lama (39)
(fig. H2).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il dado (49) e spostare il gruppo del braccio della troncatrice
verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta a 90° rispetto al
piano, in base al rilevamento della squadra. Stringere nuovamente il
dado (49).
• Se l’indicatore di taglio inclinato (50) non indica zero sulla scala
graduata del taglio inclinato (15), allentare la vite (51) di bloccaggio
dell’indicatore e posizionare correttamente l’indicatore. Ripetere
l’operazione per l’indicatore di taglio inclinato sul lato opposto.
Regolazione della guida (fig. I1 & I2)
La parte superiore del guidapezzo può essere regolata per dare gioco alla
sega e poterla inclinare di 48° sia a sinistra che a destra. Per eseguire la
regolazione del guidapezzo di sinistra (3):
• Allentare la manopola di plastica (52) e fare scorrere il guidapezzo
verso sinistra.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco.
Regolare quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino
alla lama da fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però
interferire con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
• Stringere saldamente la manopola.
Per eseguire la regolazione del guidapezzo di destra (8):
• Allentare la manopola di plastica (53) e fare scorrere il guidapezzo
verso destra.
• Procedere come per la regolazione del guidapezzo di sinistra.
Le scanalature della guida (54) si possono intasare di segatura.
Per pulirle usare un bastoncino o un getto di aria compressa
a bassa pressione.
Controllo e regolazione dell’angolo inclinato (fig. I1, I2, J1 & J2)
Controllo e regolazione dell’angolo di inclinazione sinistra
• Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo lato sinistro (52)
e fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro.
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21) e sollevare
il fermo relativo (20) onde rilasciare il braccio della troncatrice.
• Spostare il braccio della troncatrice verso sinistra finché il fermo non lo
colloca in posizione di taglio inclinato a 45°. Non serrare l’impugnatura.
• Controllare che l’indicatore di inclinazione (50) sull’apposito righello (15)
indichi 45° (fig. J1).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il dado (55) e avvitare o svitare la vite di arresto (56) come
necessario, finché l’indicatore (50) non segnala 45°.
Stringere nuovamente il dado (55).
• Per ottenere un’inclinazione di 50°, allentare la vite sull’arresto di posizione
dell’angolo per consentire il movimento del braccio come necessario.
Controllo e regolazione dell’angolo di inclinazione sinistra
• Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo lato destro (53)
e fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato destro.
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21) e sollevare
il fermo relativo (20) onde rilasciare il braccio della troncatrice.
• Spostare il braccio della troncatrice verso destra finché il fermo non lo
colloca in posizione di taglio inclinato a 45°. Non serrare l’impugnatura.
• Controllare che l’indicatore di inclinazione (50) sull’apposito righello (15)
indichi 45° (fig. J2).
• Se è necessaria una regolazione, procedere come per la regolazione
dell’angolo di inclinazione sinistra.
Regolazione del sistema di bloccaggio per il taglio inclinato (fig. K)
Se il braccio della troncatrice può essere spostato quando l’impugnatura
di bloccaggio del taglio inclinato (21) è bloccata, è necessario regolare il
sistema di bloccaggio.
• Estrarre la vite (56) sostenendo l’impugnatura.
• Sollevare l’impugnatura e ruotarla di 1/8 di giro in senso orario.
Reinserire la vite.
• Controllare che il braccio non si sposti quando l’impugnatura
di bloccaggio del taglio inclinato (21) è bloccata su un angolo casuale
(non preimpostato).
Regolazione delle guide (fig. K)
• Controllare regolarmente le guide per verificare che non abbiano gioco.
• Per ridurre il gioco, ruotare gradatamente in senso orario la vite di
registro (57) e, al contempo, far scivolare avanti e indietro la testa della
troncatrice.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non
ferrosi oltre al legno, le presenti istruzioni d’uso fanno riferimento
esclusivamente al taglio del legno. Gli stessiprincipi valgono per gli altri
materiali. Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali ferrosi
(ghisa e acciaio) o per laterizi!
• Adoperare la tavola di taglio. Non azionare la troncatrice se la larghezza
della scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
Accensione e spegnimento (fig. L)
L’interruttore di accensione (1) è provvisto di un foro (58) per l’inserimento
di un lucchetto che blocchi l’elettroutensile.
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore acceso/spento (1).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
59
ITALIANO
Impostazione della velocità variabile (fig. L)
Per impostare preventivamente il valore della velocità si può utilizzare
il dispositivo di controllo della velocità (13).
• Impostare il dispositivo di controllo della velocità (13) sul campo
di azione desiderato, indicato da un numero.
• Utilizzare l’alta velocità per tagliare materiali teneri come il legno.
Utilizzare la bassa velocità per tagliare metalli.
Tagli principali della segatrice
Taglio verticale a troncare (fig. A1, A2 & M)
• Sganciare la leva di taglio obliquo (4) e premere il fermo per taglio
obliquo (5) onde rilasciare il braccio di taglio obliquo.
• Innestare il fermo per taglio obliquo in posizione 0° e serrare la leva di
bloccaggio per taglio obliquo.
• Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (3 & 8).
• Afferrare l’impugnatura di azionamento (11) e premere la leva di
sbloccaggio della testa (12) per rilasciare quest’ultima.
• Premere l’interruttore automatico di sicurezza (1) per avviare il motore
elettrico.
• Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel legno
e di penetrare nella tavola di taglio in plastica (9).
• Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
in posizione di riposo.
Esecuzione di un taglio scorrevole (fig. N)
La guida consente di tagliare pezzi più grandi, da 50 x 100 mm fino
a 500 x 1000 mm, eseguendo un movimento di taglio fuori-giù-indietro.
• Rilasciare la manopola di arresto della guida (16).
• Tirare la testa della troncatrice verso di sé e accendere l’elettroutensile.
• Abbassare la lama della troncatrice sul pezzo in lavorazione e spingere
indietro la testa per completare il taglio.
• Procedere come descritto in precedenza.
• Non eseguire tagli scorrevoli su pezzi di dimensioni inferiori
a 50 x 100 mm.
• Dopo avere completato i tagli scorrevoli, ricordare di bloccare
la testa della troncatrice in posizione arretrata.
Taglio trasversale a squadra verticale (fig. A1, A2 & O)
• Rilasciare la leva del taglio obliquo (4) e spingere il fermo del taglio
obliquo (5).
• Spostare il braccio verso sinistra o verso destra, nell’angolazione
desiderata. Il fermo del taglio obliquo si posiziona automaticamente
a 10°, 15°, 22,5°, 31,62° e 45° sia a sinistra sia a destra, e a 60°
a sinistra e 50° a destra. Qualora si desideri un qualsiasi angolo
intermedio, tenere saldamente la testa e bloccarla serrando la leva per
taglio obliquo.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la leva del taglio
obliquo sia saldamente serrata.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Quando si esegue il taglio obliquo all’estremità obliqua di un
pezzo di legno, posizionare il legno con l’angolo maggiore
rivolto verso il guidapezzo.
Tagli di sbieco (fig. A1, A2 & P)
Gli angoli inclinati si possono impostare da 48° a sinistra a 48° destra e si
possono eseguire impostando il braccio per taglio obliquo tra zero e 45°
max. a destra o a sinistra.
Inclinazione sinistra
• Fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro (3).
60
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21), sollevare il
fermo relativo (20) e impostare l’inclinazione secondo necessità.
• Il fermo per taglio inclinato si blocca automaticamente a 22,5°, 33,85°
e 45°. Qualora si desidera un qualsiasi angolo intermedio, tenere
saldamente la testa e bloccarla serrando l’impugnatura di bloccaggio
del taglio inclinato (21).
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Inclinazione destra
• Fare scorrere il più possibile verso destra la sezione superiore del
guidapezzo lato destro (8).
• Procedere come per i tagli inclinati a sinistra.
Qualità di taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono
con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più
bassa e uniforme.
Accertarsi che il materiale non slitti durante il taglio; bloccarlo
saldamente in posizione. Prima di sollevare il braccio attendere
sempre che la lama si arresti completamente. Se fibre di legno
di piccole dimensioni continuano a staccarsi sul lato posteriore
del pezzo di lavorazione, applicare un tratto di nastro adesivo
protettivo sul legno nel punto in cui si deve eseguire il taglio.
Segare attraverso il nastro adesivo, quindi rimuoverlo con
cautela al termine dell’operazione.
Posizione del corpo e delle mani
Se durante l’impiego della Troncatrice si assume la posizione corretta del
corpo e delle mani, il taglio risulta più preciso e più sicuro.
• Non avvicinare mai le mani all’area di taglio.
• Posizionare le mani a una distanza non inferiore a 150 mm dalla lama.
• Durante il taglio tenere il pezzo di lavorazione saldamente a contatto
con la tavola e con il guidapezzo. Tenere le mani in posizione finché
non si rilascia l’interruttore e la lama non si è completamente arrestata.
• Prima dei tagli di finitura effettuare sempre alcune corse in assenza di
alimentazione di potenza in modo da poter controllare il percorso della
lama.
• Non incrociare le mani.
• Tenere entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento e non sbilanciare
il corpo lateralmente.
• Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso sinistra e verso destra
seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
• Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare attraverso
le feritoie del riparo.
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (fig. A6)
• Per quanto possibile, bloccare il legno sulla troncatrice.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, utilizzare il bloccaggio (29) previsto per
l’impiego con la troncatrice. Per quanto possibile, bloccare il pezzo di
lavorazione sul guidapezzo. Il bloccaggio può essere realizzato sull’uno
o sull’altro lato della lama della troncatrice; aver cura di posizionare
il bloccaggio contro un tratto piano e robusto del guidapezzo.
Usare sempre un fermo materiale quando si tagliano metalli
non ferrosi.
Supporto per pezzi lunghi (fig. A4)
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, impiegare la prolunga supporto
lavorazione (27) (disponibile come optional presso il rivenditore) per
estendere la larghezza della tavola della troncatrice. Sostenere i pezzi
di lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come cavalletti
o dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
ITALIANO
Modanature di finitura e altre intelaiature
Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con del legno
di scarto finché non si sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti
dell’utensile. La troncatrice DEWALT è l’utensile perfetto per eseguire
angoli a squadra come quello illustrato nella fig. Q1. La giunzione del
disegno si può realizzare mediante la regolazione sia del taglio inclinato ,
sia del taglio obliquo.
- Impiego della regolazione taglio inclinato
Il taglio inclinato dei due pannelli, regolato a 45° in entrambi i casi,
permette di ottenere un angolo di 90°. Il braccio taglio obliquo è bloccato
in posizione zero. Il legno è posizionato con il lato ampio e piatto contro la
tavola e con il margine stretto contro il guidapezzo.
- Impiego regolazione taglio obliquo
Lo stesso taglio si può eseguire mediante taglio obliquo a destra
o a sinistra con la superficie ampia contro il guidapezzo.
N. di lati
4
5
6
7
8
9
10
Angolo taglio obliquo o inclinato
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Taglio composto (fig. R1 & R2)
Il taglio obliquo composto è il taglio eseguito contemporaneamente con un
angolo di taglio obliquo (fig. Q2) e inclinato (fig. Q1). Si tratta del tipo di
taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati
come quella illustrata nella R1.
Se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare che la manopola
di bloccaggio taglio inclinato e quella di bloccaggio taglio
obliquo siano saldamente serrate. Serrare nuovamente le
manopole ogniqualvolta si modifica l’angolo di taglio inclinato o
a squadra (fig. R1 & R2).
Il taglio obliquo composto è il taglio eseguito contemporaneamente con un
angolo di taglio obliquo (fig. Q2) e inclinato (fig. Q1). Si tratta del tipo di
taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati
come quella illustrata nella fig. R1.
Se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare che la manopola
di bloccaggio per taglio inclinato e quella di bloccaggio per taglio
obliquo siano saldamente serrate. Serrare nuovamente le
manopole ogni volta che si modifica l’angolo di taglio inclinato
o a squadra.
• La tabella riportata di seguito consente di selezionare le corrette
impostazioni di taglio inclinato e a squadra per i più diffusi tagli
a squadra composti. Per utilizzare la tabella, selezionare l’angolo
desiderato “A” (fig. R2) del progetto e individuare tale angolo sull’arco
appropriato della tabella. Partendo da tale punto scendere lungo
la tabella seguendo una linea retta fino a trovare l’angolo inclinato
corretto, e spostarsi lateralmente seguendo una linea retta trasversale,
fino a trovare l’angolo di taglio obliquo corretto.
SCATOLA A
QUATTRO LATI
SCATOLA A
SEI LATI
ANGOLO ESTERNO
I due disegni (fig. Q1 & Q2) valgono esclusivamente per oggetti quadrangolari.
Al variare del numero dei lati, variano anche l’angolo di taglio obliquo e
l’angolo di taglio inclinato. Nella tabella sottostante sono riportati gli angoli
indicati per una varietà di forme, presupponendo che tutti i lati siano di
lunghezza uguale. In caso di forme non indicate in tabella, per determinare
l’angolo di taglio obliquo o inclinato dividere 180° per il numero di lati.
• Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di
prova.
• Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati dotata di angoli esterni
di 25° (angolo “A”) (fig. R2), utilizzare l’arco superiore di destra.
Per ottenere l’impostazione angolo di taglio obliquo della troncatrice
(23°), individuare il 25° sulla scala dell’arco, quindi seguire la linea
orizzontale di intersezione fino all’uno o l’altro lato. Analogamente, per
ottenere l’impostazione angolo di taglio inclinato della troncatrice (40°),
seguire la linea verticale di intersezione fino alla sommità o al fondo.
Al fine di verificare le impostazioni troncatrice, eseguire sempre alcuni
tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro (fig. Q1 & Q2)
SCATOLA A
OTTO LATI
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Esecuzione di tagli su battiscopa
Il taglio del battiscopa si esegue ad un angolo di inclinazione di 45°.
• Prima di eseguire qualsiasi taglio eseguire sempre una corsa in
assenza di alimentazione di potenza.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con la parte posteriore della sagoma
appoggiata di piatto sulla troncatrice.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
Taglio di sagome a corona
Il taglio di sagome a corona viene eseguito in un taglio obliquo composto.
Per ottenere un’elevata precisione, la troncatrice ha posizioni di
angolazione predefinite a 31,62° e 33,85°.
61
ITALIANO
Queste impostazioni sono per sagome a corona standard con angoli
di 52° nella parte superiore e di 38° nella parte inferiore.
• Eseguire tagli di prova usando materiale di scarto prima di eseguire
i tagli definitivi.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con un’inclinazione sinistra e con la parte
posteriore della sagoma appoggiata alla base.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato destro del taglio.
- Lato destro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato destro del taglio.
Scanalature (fig. S)
La troncatrice è equipaggiata di un arresto scanalatura (17) e vite a testa
zigrinata (59) per consentire d’intagliare delle scanalature.
• Ribaltare l’arresto scanalatura (17) verso il lato anteriore della sega.
• Regolare la vite a testa zigrinata (59) per impostare la profondità della
scanalatura. Potrebbe essere necessario rilasciare prima il dado di
bloccaggio (60).
• Collocare un pezzo di materiali di scarto di circa 5 cm tra il guidapezzo
e il pezzo in lavorazione, per poter eseguire un taglio scanalato dritto.
Aspirazione polveri (fig. A2 & A3)
• Fissare il sacchetto raccoglipolvere (26) nell’uscita aspirazione (18).
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
Lame
Per ottenere le capacità di taglio specificate, utilizzare sempre lame per
troncatrice da 305 mm, dotate di fori per alberino da 30 mm.
Taglio di metalli non ferrosi
quando si tagliano metalli non ferrosi, la macchina si deve usare
esclusivamente nel modo troncatrice. Si consiglia di non usare il taglio
inclinato e i tagli a squadra composti con metalli non ferrosi. La macchina
non deve essere usata per tagliare metalli ferrosi.
• Usare sempre un fermo materiale quando si tagliano metalli non ferrosi.
Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia fermato saldamente.
• Applicare esclusivamente le lame adatte al taglio di metalli non ferrosi.
• Quando si usano dei lubrificanti, applicare solo cera o spray isolante.
Non utilizzare né emulsioni né sostanze liquide simili.
• Collegare un interruttore FI o DI fra la macchina e la presa di corrente,
per evitare rischi residui provocati dagli sfridi di metallo.
L’interruttore FI deve essere conforme alle seguenti specifiche:
tensione nominale
230 V
corrente nominale
16 A
tempo di reazione
< 15 ms
corrente di fusione
30 mA
L’interruttore DI deve essere conforme alle seguenti specifiche:
DIN VDE 0661
tensione nominale
230 V
corrente nominale
16 A
corrente di fusione
30 mA
interdizione di tutti i poli L+N+PE
monitoraggio PE
disinnesto a bassa tensione
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Trasporto (fig. A1, A2 & B)
Per facilitarne il trasporto, la troncatrice a squadra è dotata di apposita
impugnatura (10) sulla sommità del braccio.
• Per il trasporto della troncatrice, abbassare il braccio e premere il
perno di bloccaggio (22).
• Bloccare la manopola di arresto della guida con il braccio della troncatrice
in posizione anteriore, bloccare il braccio del taglio obliquo
sull’angolazione superiore destra, far scivolare il guidapezzo (3 & 8)
completamente dentro e bloccare la leva d’inclinazione (20) con il
braccio della troncatrice in posizione verticale, per ridurre al minimo
l’ingombro dell’elettroutensile.
• Per la movimentazione della troncatrice utilizzare sempre l’impugnatura
di trasporto (10) o gli incavi per trasporto troncatrice (24) illustrati nella
fig. B.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
• Pulire regolarmente il ripiano del tavolo.
• Pulire regolarmente il sistema di raccolta della polvere.
Durante gli interventi di manutenzione, evitare l’uso di detergenti
o lubrificanti. Prodotti nebulizzati e aerosol in particolare possono
produrre reazioni chimiche con la plastica del ripiano inferiore.
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure di disfarsene in
quanto non più necessario, non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.
62
ITALIANO
La raccolta differenziata di prodotti e imballaggi usati, consente
il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i materiali
riciclati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta differenziata di
elettrodomestici possono essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento dell’acquisto di un nuovo
prodotto.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta differenziata
e la possibilità di riciclare i prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro
durata in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il prodotto a qualsiasi
tecnico autorizzato, incaricato della raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede DEWALT
locale, presso il recapito indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e i dettagli completi sui
contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data diacquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale). In alternativa,
sul nostro sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio
assistenza post-vendita.
63
NEDERLANDS
VERSTEKZAAGMACHINE DW718
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagbladdikte
Max. snelheid zaagblad
Max. zaagbreedte 90°
Max. verstek 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. afschuining 45°
Verstek (max. posities)
Afschuining (max. posities)
0° verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 94 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
45° verstek naar links
Eindbreedte bij max. hoogte 94 mm
Eindhoogte bij max. breedte 241 mm
45° verstek naar rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 94 mm
Eindhoogte bij max. breedte 241 mm
45° afschuining links
Eindbreedte bij max. hoogte 61 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
45° afschuining rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 43 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
31,62° verstek, 33,85° afschuining
Eindhoogte bij max. breedte 168 mm
Remtijd van zaagblad
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
rechts
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 A
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
64
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
DW718
LpA (geluidsdruk)
dB(A)
88
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
101
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
m/s2
< 2,5*
KpA (meetonzekerheid geluidsdruk)
dB(A)
2,8
KWA (meetonzekerheid geluidsvermogen)
dB(A)
2,8
* meetonzekerheid overeenkomstig EN 12096: 0,4 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
mm 231
mm 74
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Geeft elektrische spanning aan.
DW718
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, 86/188/EEG, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een
vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze
de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende
spanen aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming.
Draag altijd een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling
vanmetaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer indien het
beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik van
verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als
zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel. Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of alle
bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars beschadigd
zijn en of er andere gebreken zijn die invloed op de werking van de
machine zouden kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig onderdeel defect is.
Gebruik de machine niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt.
Defecte of beschadigde onderdelen dienen door een erkend DEWALT
servicecentrum te worden vervangen. Probeer nooit om de machine
zelf te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot stilstand
is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het
stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u gereedschappen,
accessoires of onderdelen van de machine verwisselt en voordat u
onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in een
droge, afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars
droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen; anders kan
er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Gebruik de machine niet als de beschermkap niet op zijn plaats zit,
of als de beschermkap niet functioneert of niet goed onderhouden is.
• Gebruik de zaag nooit zonder de sleufplaat.
• Houd handen uit de buurt van het zaagblad wanneer de machine is
aangesloten op de elektrische voeding.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door het zaagblad
te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste ongelukken gebeuren.
• Lees altijd eerst de handleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Selecteer het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal.
• Neem de op het zaagblad aangeduide maximum snelheid in acht.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij het hanteren van
zaagbladen.
• Zorg ervoor dat voor gebruik het zaagblad correct is gemonteerd.
• Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait.
Houd de zaagbladen scherp.
• Gebruik geen zaagblad met een grotere of kleinere diameter dan is
voorgeschreven. Voor de juiste specificaties van het zaagblad,
zie technische gegevens. Gebruik alleen de bladen die in deze
handleiding worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• Overweeg om speciaal ontwikkelde geluidsarme bladen te gebruiken.
• Gebruik geen HSS-bladen.
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
65
NEDERLANDS
• Gebruik geen slijpschijven.
• Licht het zaagblad uit de zaagsnede in de werkstukopening,
voordat de bedieningsschakelaar wordt losgelaten.
• Zorg dat de arm bij het uitvoeren van afschuinzaagsneden goed vastzit.
• Zet geen wig tegen de ventilator om op die manier de motoras tegen te
houden.
• De beschermkap van het zaagblad zal automatisch omhooggaan als
de arm naar beneden wordt getrokken. De beschermkap kan met de
hand omhoog geduwd worden bij het monteren of verwijderen van het
zaagblad of voor inspectie van het zaagblad. Licht de beschermkap
nooit op terwijl de machine ingeschakeld is.
• Houd de omgeving van de machine schoon en vrij van rondzwervend
materiaal zoals bijv. spaanders en restafval.
• Controleer regelmatig of de luchtsleuven van de motor schoon en vrij
van spaanders zijn.
• Vervang de sleufplaat indien versleten.
• Ontkoppel de machine van de voeding wanneer
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd of wanneer
het zaagblad moet worden vervangen.
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de
machine nog draait en de kop niet in ruststand is.
• Monteer de machine indien mogelijk altijd op een werkbank.
• Als u de zaaglijn met een laser aangeeft, gebruik dan een laser van
klasse 2 volgens EN 60825-1:2001. Vervang de laserdiode niet door
een ander type. Laat de laser bij beschadigingen door een erkend
servicecentrum repareren.
• Voor een goed zicht tijdens het werk is de voorkant van de beschermkap
voorzien van louvre-openingen. Hoewel louvre-openingen zorgen voor
een drastische vermindering van rondvliegende spanen, moet tijdens
het zagen en het kijken in de louvre-openingen altijd een veiligheidsbril
worden gedragen.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
- verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
A1
1 Aan/uit-schakelaar
2 Beweegbare onderste beschermkap
3 Parallelgeleiding links
4 Verstekhendel
5 Verstekgrendel
6 Hendel voor deblokkeren verstekvergrendeling
7 Verstekschaal
8 Parallelgeleiding rechts
9 Sleufplaat
10 Draaggreep
11 Bedieningshendel
12 Zaagkop-ontgrendeling
13 Elektronische toerentalregelaar
14 Spindelblokkering
15 Schaal voor afschuiningsinstelling
16 Vergrendelknop geleiderail
17 Groefaanslag
18 Stofafzuigadapter
A2
19 Vaste bovenste zaagbladbescherming
20 Afschuinvergrendeling/-hendel
21 Klemhendel voor schuininstelling
22 Vergrendelingsstift zaagkop
23 Zaagbladsleutel
24 Handvat
25 Bevestigingsgaten voor werkbank
A3
26 Stofzak
Opties
A4
27 Verlengd werkblad
A5
28 Verstelbare lengte-aanslag
A6
29 Werkstukklem
A7
30 Laser
Inhoud van de verpakking
Elektrische veiligheid
De verpakking bevat:
1 Gemonteerde verstekzaagmachine
1 Zaagbladsleutel
1 Zaagblad
1 Stofzak
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
De machine is dubbel geïsoleerd overeenkomstig EN 61029;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Beschrijving (fig A1 - A7)
Uw DW718 verstekzaagmachine is ontworpen voor het professioneel zagen
van hout, houtproducten, aluminium en kunststoffen. De belangrijkste
zaagbewerkingen - afkorten, schuinzagen en verstekzagen - kunnen zo
eenvoudig, nauwkeurig en veilig worden uitgevoerd.
66
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
NEDERLANDS
Spanningsvallen
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige spanningsvallen.
Onder ongunstige omstandigheden in de stroomvoorziening kunnen
andere apparaten nadelig worden beïnvloed.
•
•
Indien de impedantie van de stroomvoorziening lager is dan 0,25 ø, is de
kans op een storing nagenoeg uitgesloten.
•
Monteren
•
Zorg er hierbij voor dat de tanden aan de onderzijde van het zaagblad
in de richting van de achterkant van de zaag, dus van de gebruiker
vandaan wijzen.
Breng de buitenste askraag (38) weer aan.
Draai de bladvergrendelingsschroef (37) aan door deze linksom te draaien.
Houd hierbij met de andere hand de spindelvergrendeling ingedrukt.
Beweeg de beschermkaphouder (36) omlaag totdat het hoekstuk (35) zich
onder de kop van de schroef van de beschermkaphouder (34) bevindt.
Draai de schroef van de beschermkaphouder vast.
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Uitpakken (fig. B)
• Haal de zaag voorzichtig uit de verpakking en gebruik hiervoor de
draaggreep (10).
• Zet de vergrendelknop (16) vrij en duw de zaagkop naar achteren om
hem in de achterste positie te vergrendelen.
• Druk de bedieningshendel (11) omlaag en trek aan de vergrendelpin
(22), zoals afgebeeld.
• Verminder de druk langzaam en laat de arm geheel omhoogkomen.
Werkbankmontage (fig. C)
• In de vier voeten zijn gaten (25) aangebracht om montage op de
werkbank te vergemakkelijken. Er zijn twee gatmaten voor twee
verschillende schroefdiameters. Het is niet nodig om beide gaten te
gebruiken. Zorg voor een stevige montage, opdat de zaagmachine niet
kan bewegen. Moet de zaagmachine draagbaar blijven, monteer de
machine dan op een stuk multiplex met een dikte van 12,5 mm of
meer, dat op de werkbank of samen met de machine op een andere
werkplek op een andere werkbank kan worden bevestigd.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd, zorg er dan
voor dat de schroeven niet aan de onderkant van het hout uitsteken.
Het multiplex moet geheel tegen het blad van de werkbank aanliggen.
Bij het klemmen op elk ander oppervlak moeten de plaatsen van de
bevestigingsgaten worden gebruikt om te klemmen. Klemmen op een
ander punt zal het werken met de zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op het
werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder één van
de voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
Monteren van het zaagblad (fig. D1 - D5)
• Druk de zaagkop-ontgrendeling (12) om de onderste beschermkap (2)
vrij te geven. Trek de onderste beschermkap nu zo ver mogelijk omhoog.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder (34) met behulp van het
Torx-bit (33) in de handgreep van de meegeleverde zaagbladsleutel
(23) ver genoeg los om het hoekstuk (35) tussen de kop van de schroef
en de beschermkap te laten passeren. Nu kan de beschermkaphouder
(36) voldoende omhoog worden getrokken om de
bladvergrendelschroef (37) te kunnen bereiken.
• Terwijl de onderste beschermkap omhoog wordt gehouden door de
schroef van de beschermkaphouder (34), drukt u met een hand de
spindelvergrendeling (14) in. Gebruik nu met de andere hand de
meegeleverde zaagbladsleutel (23) om de linksdraaiende zaagbladschroef
(37) los te draaien. Hiertoe wordt de schroef rechtsom gedraaid.
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai na het
monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast (fig. D4).
• Verwijder de bladvergrendelschroef (37) en de buitenste askraag (38).
• Monteer het zaagblad (39) op de schouder (40) op de binnenste
askraag (41).
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai na het
monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast.
Instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij als
gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
(fig. E1 - E4)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om de
verstekarm (42) vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt vergrendeld.
Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (43)
valt.
• Plaats een winkelhaak (44) tegen de parallelgeleiding links (3) en het
zaagblad (39) (fig. E3).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (45) los en beweeg de verstekarm met verstekschaal
naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak gemeten hoek
tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Draai de schroeven (45) weer vast. Let hierbij nog niet op de uitlezing
van de verstekwijzer.
Instellen van de verstekwijzer (fig. E1, E2 & F)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om de
verstekarm (42) vrij te geven.
• Beweeg de verstekarm om de verstekwijzer (46) in de nulpositie te
brengen, zoals afgebeeld in fig. F.
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekhendel nog
niet vastgezet is.
• Kijk naar de wijzer (46) en de verstekschaal (7). Als de wijzer niet exact
nul aanwijst, draai dan de schroef (47) los, beweeg de wijzer zodat hij
0° aangeeft en draai de schroef vast.
Instellen van de verstekvergrendel/blokkeerstang (fig. G)
Als het onderstel van de zaag kan worden bewogen terwijl de verstekhendel
(4) vergrendeld is, dan moet de verstekvergrendel/blokkeerstang (48)
worden afgesteld.
• Zet de verstekhendel (4) los.
• Zet de verstekvergrendel/blokkeerstang (48) volledig vast met behulp van
een schroevendraaier. Draai de stang vervolgens een kwartslag linksom.
67
NEDERLANDS
• Controleer of de tafel niet beweegt wanneer de verstekhendel (4) is
vastgezet op een willekeurige (niet voorafingestelde) hoek.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad
(fig. H1 – H4)
• Draai de afschuinklemknop (21) los en til de afschuinvergrendeling (20)
op om de verstekarm vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm totdat deze in de stand 0° afschuinpositie wordt
vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (43)
valt.
• Plaats een winkelhaak (44) op de tafel en omhoog langs het blad (39)
(fig. H2).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de moeren (49) los en beweeg de zaagarm met verstekschaal
naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak gemeten hoek
tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° met de tafel bedraagt.
Draai de moeren (49) weer vast.
• Als de stand van de afschuinwijzer (50) op de afschuinschaal (15)
ongelijk is aan 0, draai dan de borgschroef (51) los en stel de wijzer op 0
in. Herhaal dit voor de afschuinwijzer die zich aan de tegenovergelegen
zijde bevindt.
Instellen van de geleider (fig. I1 & I2)
Het bovenste deel van de parallelgeleiding kan worden bijgesteld. Zo kan
ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale verstekpositie van
48° zowel naar links als naar rechts te kunnen draaien. Om de
parallelgeleiding links (3) in te stellen:
• Draai de plastic knop (52) los en beweeg de parallelgeleiding naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke
afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van
de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan.
Om de parallelgeleiding rechts (8) in te stellen:
• Draai de plastic knop (53) los en beweeg de parallelgeleiding naar rechts.
• Ga verder te werk zoals bij het instellen van de parallelgeleiding links.
De geleidegroeven (54) van de parallelgeleiding kunnen
verstopt raken met zaagsel. Gebruik een stokje of wat
lage-druklucht om deze groeven schoon te maken.
Het controleren en aanpassen van de afschuinhoek (fig. I1, I2, J1 & J2)
Controleren en instellen van de afschuinhoek naar links
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (52) los en beweeg het
bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (21) los en til de afschuinvergrendeling (20)
op om de verstekarm vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm naar links totdat de vergrendeling in de stand 45°
afschuinpositie wordt vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Controleer of de afschuinindicatie (50) 45° op de afschuinschaal (15)
aangeeft (fig. J1).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de moer (55) los en draai de stopschroef (56) naar binnen of buiten
totdat de wijzer (50) 45° aanwijst. Draai de moeren (55) weer vast.
• Om een afschuinhoek van 50° in te stellen, draait u de schroef op de
hoekpositie-aanslag naar buiten om zo de zaagarm te bewegen.
68
Controleren en instellen van de afschuinhoek naar rechts
• Draai de klemknop van de rechter parallelgeleiding (53) los en beweeg
het bovenste deel van de rechter parallelgeleiding zo ver mogelijk naar
links.
• Draai de afschuinklemknop (21) los en til de afschuinvergrendeling (20)
op om de verstekarm vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm naar rechts totdat de vergrendeling in de stand
45° afschuinpositie wordt vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Controleer of de afschuinindicatie (50) 45° op de afschuinschaal (15)
aangeeft (fig. J2).
• Ga voor het afstellen te werk als bij de afschuinhoek naar links.
Afstellen van het afschuinklemsysteem (fig. K)
Indien de zaagarm kan bewegen wanneer de afschuinklemhendel (21) is
vergrendeld, moet het klemsysteem worden afgesteld.
• Verwijder de schroef (56) terwijl u de hendel vasthoudt.
• Til de hendel eraf en draai hem 1/8 naar rechts. Plaats de schroef terug.
• Controleer of de zaagarm niet beweegt wanneer de afschuinklemhendel
(21) is vastgezet op een willekeurige (niet voorafingestelde) hoek.
Instellen van de railgeleiding (fig. K)
• Controleer de rails regelmatig op speling.
• Draai de instelschroef (57) geleidelijk rechtsom om de speling te
verminderen terwijl de zaagkop naar voren en achteren wordt geschoven.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
Voor gebruik:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Klem het werkstuk vast.
• Hoewel deze zaagmachine geschikt is voor het zagen van hout en veel
metalen (maar niet voor ijzer en staal), gelden deze
bedieningsvoorschriften alleen voor het zagen van hout.
Dezelfde richtlijnen gelden ook voor andere materialen. Zaag met deze
zaag geen ijzer, staal, vezelcement of metselwerk!
• Gebruik altijd de sleufplaat. Gebruik de machine niet als de sleuf breder
is dan 10 mm.
In- en uitschakelen (fig. L)
De aan/uit-schakelaar (1) is voorzien van een gat (58) om een hangslot
door te steken om de zaag uit bedrijf te vergrendelen.
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine in te schakelen.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Instellen van de variabele snelheid (fig. L)
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling (13) kan worden gebruikt
om vooraf de maximum snelheid in te stellen.
• Draai het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling (13) naar de
gewenste waarde, die met een nummer wordt aangegeven.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van zachte materialen zoals
hout. Gebruik een laag toerental voor het zagen van metaal.
NEDERLANDS
Basis zaagsneden
Verticale rechte afkortsnede (fig. A1, A2 & M)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om de
verstekarm vrij te geven.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de verstekhendel vast.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding (3 & 8).
• Pak de bedieningshendel (11) vast en druk op de zaagkop-ontgrendeling
(12) om de zaagkop vrij te geven.
• Druk op de bedieningsknop (1) om de motor aan te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen. Het zaagblad
gaat de sleuf in de sleufplaat (9) in.
• Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Schuifzaagsnede (fig. N)
Met behulp van de geleiderails is het mogelijk om, gebruik makend van
een voor-, neer- en achterwaartse schuifbeweging, grotere werkstukken
van 50 x 100 mm tot 500 x 1000 mm te zagen.
• Zet de vergrendelknop (16) vrij.
• Trek de zaagkop naar u toe en schakel de machine in.
• Laat het zaagblad in het werkstuk zakken en duw de zaagkop terug
om de zaagsnede te voltooien.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
• Maak geen schuifzaagsneden bij werkstukken die kleiner zijn
dan 50 x 100 mm.
• Vergeet niet om de zaagkop in de achterste positie te
vergrendelen als de werkzaamheden zijn voltooid.
Verticaal zagen met verstek (fig. A1, A2 & O)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in.
• Beweeg de arm naar links of naar rechts om de juiste hoek in te stellen.
De vaste verstekgrendelposities zijn 10°, 15°, 22,5°, 31,62° en 45°
zowel links als rechts, en 60° links en 50° rechts. Houd voor
tussenliggende hoeken de zaagkop stevig vast en zet hem vast door
de verstekhendel vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekhendel is vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Als een stuk hout met een beschadigde kant wordt gezaagd,
leg het hout dan zo tegen de zaag, dat de beschadigde kant
zich aan de kant met de grootste hoek t.o.v. de parallelgeleiding
bevindt; d.w.z. bij zagen met verstek naar links de beschadiging
links, bij zagen met verstek naar rechts de beschadiging rechts.
Afschuinen (fig. A1, A2 & P)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links en 48° naar
rechts. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en maximaal 45° naar links of
naar rechts worden ingesteld.
Afschuinhoek naar links
• Beweeg het bovenste deel van de linker parallelgeleiding (3) zo ver
mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (21) los, til de afschuinvergrendeling (20) op
en stel de afschuinhoek op de gewenste waarde in.
• De afschuinvergrendeling vergrendelt automatisch bij 22,5°, 33,85° bij
45°. Houd voor tussenliggende hoeken de zaagkop stevig vast en zet
hem vast door de afschuinklemknop (21) vast te zetten.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Afschuinhoek naar rechts
• Beweeg het bovenste deel van de rechter parallelgeleiding (8) zo ver
mogelijk naar rechts.
• Ga te werk als bij afschuinzagen naar links.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen, zoals
het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn, bijvoorbeeld
voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan een scherp
zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere, gelijkmatige zaagsnelheid
om het gewenste resultaat te bereiken.
Zorg er voor dat het materiaal tijdens het zagen niet kruipt;
maak het stevig vast. Laat de zaagarm pas omhoogkomen als
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als aan de
achterkant toch kleine splinters ontstaan, plak dan een stuk
crêpe-plakband op de plaats waar de zaagsnede zal worden
gemaakt. Zaag door het crêpe-plakband en verwijder het
voorzichtig na het zagen.
Plaatsen van het lichaam en de handen
Het op de juiste manier plaatsen van het lichaam en de handen maakt het
zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger.
• Plaats uw handen nooit in de buurt van de zaagsnede.
• Plaats uw handen op minimaal 150 mm van het zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en de
parallelgeleiding. Houd uw handen op hun plaats totdat de schakelaar
is losgelaten en het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
• Voer altijd een test uit (met UITgeschakelde zaag) om de baan van het
zaagblad te kunnen volgen: zo bereikt u zuivere zaagsneden.
• Plaats uw handen niet kruiselings.
• Sta stevig met beide voeten op de grond en zorg voor een goed
evenwicht.
• Volg de bewegingen van de zaagarm als u hem naar links en rechts
beweegt. Ga enigszins aan de kant van het zaagblad staan.
• Kijk bij het volgen van een potloodlijn door de openingen in de
beschermkappen.
Vastzetten van het werkstuk (fig. A6)
• Klem het hout als het kan aan de zaag vast.
• Gebruik bij voorkeur de speciaal voor uw zaag ontwikkelde werkstukklem
(29). Klem het werkstuk als het kan tegen de parallelgeleiding. U kunt
het werkstuk links of rechts van het zaagblad vastzetten. Het is van
belang dat het werkstuk aan een stevig en vlak oppervlak wordt vastgezet.
Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van nietijzerhoudende metalen.
0ndersteunen van lange werkstukken (fig. A4)
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Gebruik bij voorkeur de verlengsteun (27) om de tafelbreedte van uw
zaag te vergroten (als optie verkrijgbaar bij uw dealer). Ondersteun
lange werkstukken met enig bruikbaar middel, zoals zaagbokken e.d.,
om te voorkomen dat de uiteinden naar beneden hangen.
Zagen van lijsten, dozen en andere rechthoekige objecten (fig. Q1 & Q2)
Versteklijsten en andere lijsten
Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u uw zaag “aanvoelt”.
Uw zaag is een perfect gereedschap voor het zagen van verstekhoeken
zoals die in fig. Q1. De afgebeelde verbinding kan naar keuze worden
gemaakt door middel van afschuin- of verstekinstelling.
- Door middel van afschuininstelling
De afschuinhoek voor de beide planken wordt ingesteld op 45°, zodat er
een hoek van 90° wordt gevormd. De verstekarm wordt vastgezet in de
nulstand. Het hout wordt met de brede, vlakke kant tegen de tafel en de
smalle kant tegen de parallelgeleiding gelegd.
69
- Door middel van verstekinstelling
Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en rechts met
verstek te zagen, met de brede kant tegen de parallelgeleiding.
Aantal zijden
4
5
6
7
8
9
10
Verstek- of afschuinhoek
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
VIERZIJDIGE
DOOS
ZESZIJDIGE
DOOS
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
De twee schetsen (fig. Q1 & Q2) gelden alleen voor rechthoekige objecten.
Als het aantal kanten verandert, veranderen ook de verstek- en
afschuinhoeken. Onderstaand overzicht geeft de juiste hoeken voor een
groot aantal verschillende vormen. Er wordt aangenomen dat alle zijden
even lang zijn. Als de door u gewenste vorm niet in het overzicht
voorkomt, deel dan 180° door het aantal zijden om de verstek- of
afschuinhoek te bepalen.
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
NEDERLANDS
ACHTZIJDIGE
DOOS
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
Dubbele versteksnede (fig. R1 & R2)
Voor het zagen van lijsten of dozen met schuine kanten zoals in afb. R1
wordt een combinatie van verstek- (fig. Q2) en afschuinhoek (fig. Q1)
gebruikt.
Zorg er als de zaaghoek telkens verschillend is voor dat de
afschuinklemknop en de verstekklemknop stevig aangedraaid
zijn. De knoppen moeten na elke verandering van de verstekc.q. afschuinhoek worden vastgezet (fig. R1 & R2).
Een gecombineerde versteksnede is een snede waarbij de verstekhoek
(fig. Q2) en de afschuinhoek (fig. Q2) tegelijkertijd worden gebruikt.
Deze soort zaagsnede wordt gebruikt voor het zagen van lijsten of dozen
met schuine kanten zoals aangegeven in R1.
Als de zaaghoek telkens verschillend is, moet u er op letten dat
de afschuinklemknop en de verstekklemknop stevig
aangedraaid zijn. De knoppen moeten na elke verandering van
de verstek- c.q. afschuinhoek worden vastgezet.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinen verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke hoeken. U gebruikt
de grafiek door de gewenste hoek “A” (fig. R2) voor uw project te
kiezen en deze hoek op de juiste curve in de grafiek te vinden. Ga van
dat punt recht naar boven of beneden om de juiste afschuinhoek te
vinden en recht naar links of rechts om de juiste verstekhoek te vinden.
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 25°
(hoek “A”) (fig. R2), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 25° op de
boogschaal. Volg de horizontale snijlijn naar beide zijden om de
instelling van de verstekhoek van de zaag (23°) te verkrijgen. Volg op
dezelfde manier de verticale snijlijn naar beneden of naar boven voor
het instellen van de afschuinhoek van de zaag (40°). Maak steeds
enkele proeven met stukjes afvalhout om de instellingen te controleren.
Zagen van basislijsten
Het zagen van basislijsten wordt uitgevoerd onder een afschuinhoek van 45°.
• Voer voor het zagen altijd een test uit met uitgeschakelde zaag.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak op de
zaag liggend.
Binnenhoek
- Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
- Links
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen van plafondsierlijsten
Het zagen van plafondsierlijsten wordt uitgevoerd onder een gecombineerde
verstek- en afschuinhoek. Voor het verkrijgen van uiterste nauwkeurigheid
heeft uw zaag vooringestelde hoekposities op 31,62° verstek en 33,85°
afschuining. Deze instellingen zijn geschikt voor standaard plafondsierlijsten
met een hoek van 52° aan de bovenkant en een hoek van 38° aan de
onderkant.
• Maak testzaagsnedes op afvalmateriaal voordat u de definitieve
zaagsnedes maakt.
• Er wordt steeds gezaagd onder een afschuinhoek naar links met de
achterkant van de lijst tegen het onderstel.
Binnenhoek
- Links
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
70
NEDERLANDS
- Rechts
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
- Links
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
- Rechts
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Groeven maken (fig. S)
Uw zaag is voorzien van een groefaanslag (17) en duimschroef (59) om
groeven te kunnen maken.
• Wip de groefaanslag (17) naar de voorkant van de zaag.
• Stel de duimschroef (59) in om de diepte van de groef in te stellen.
Het kan nodig zijn om eerst de borgmoer (60) los te draaien.
• Plaats een stuk afvalhout van ca. 5 cm tussen de aanslag en het
werkstuk om een rechte groef te maken.
Stofafzuiging (fig. A2 & A3)
• Bevestig de stofzak (26) op de stofuitlaat (18).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste accessoires.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Om de verstekzaagmachine eenvoudig te kunnen dragen, beschikt hij over
een draaggreep (10) aan de bovenkant van de zaagarm.
• Beweeg voor het transporteren van de zaag de zaagarm omlaag en
druk de vergrendelingsstift (22) naar binnen.
• Zet de vergrendelknop van de geleiderail vast terwijl de zaagarm in de
voorste positie staat, vergrendel de verstekarm in de uiterste rechtse
verstekhoek, schuif de aanslag (3 & 8) helemaal naar binnen en zet de
afschuinhendel (20) vast terwijl de zaagarm in de verticale positie staat
om de machine zo compact mogelijk te maken.
• Gebruik altijd de draaggreep (10) of de handvatten (24) zoals afgebeeld
in fig. B om de zaag te transporteren.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos
te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine garanderen een hoge levensduur.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
• Reinig het tafelblad regelmatig.
• Reinig regelmatig het stofopvangsysteem.
Zaagbladen
Om de genoemde zaagdiepten te bereiken, dienen altijd zaagbladen met
een diameter van 305 mm en een asgat van 30 mm te worden gebruikt.
Zagen van niet-ijzerhoudende metalen
Bij het zagen van niet-ijzerhoudende metalen mag de machine alleen in de
verstekzaagmodus worden gebruikt. Wij raden aan om geen afschuinsnedes
en gecombineerde verstek- en afschuinhoeken in niet-ijzerhoudende
metalen te maken. De machine mag niet worden gebruikt voor het zagen
van ferrometalen.
Vermijd het gebruik van reinigings- of smeermiddelen om de
machine te onderhouden. In het bijzonder de
reinigingsmiddelen uit sproeiflacons of spuitbussen kunnen de
plastic onderbeschermkap chemisch aantasten.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Milieu
• Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van niet-ijzerhoudende
metalen. Zorg dat het werkstuk stevig is vastgeklemd.
• Gebruik alleen zaagbladen die geschikt zijn voor het zagen van nietijzerhoudende metalen.
• Wanneer u smeermiddelen gebruikt, gebruik dan alleen was of een
scheidingsspray. Gebruik geen emulsies of soortgelijke vloeistoffen.
• Sluit een FI- en DI-schakelaar tussen de machine en het lichtnet aan
om restrisico’s door metaalkrullen te voorkomen.
De FI-schakelaar moet voldoen aan de volgende specificaties:
nominale spanning
230 V
nominale stroom
16 A
reactietijd
< 15 ms
smeltstroom
30 mA
De DI-schakelaar moet voldoen aan de volgende specificaties:
DIN VDE 0661
nominale spanning
230 V
nominale stroom
16 A
smeltstroom
30 mA
uitschakeling van alle polen
L+N+PE
aardlekdetectie
onderspanningsbeveiliging
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met het gewone
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging toe is of het u niet
langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk afval.
Zorg ervoor dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van electrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de verkoper waar
u een nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en recyclen van afgedankte
DEWALT-producten. Om gebruik te maken van deze service, retourneert u
het product naar een van de erkende servicecentra, die deze producten
voor ons verzamelt.
71
NEDERLANDS
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via de
adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van
onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden
op het volgende Internet-adres: www.2helpU.com
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT,
op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com
72
NORSK
GJÆRSAG DW718
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling
og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Bladtykkelse
Maks. omdr.hastighet/min
Maks. snittbredde 90°
Maks. gjæringskapasitet 45°
Maks. snittdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Skråsnitt (ytterstillinger)
V
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
venstre
høyre
venstre
høyre
0° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 94 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Venstregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 94 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 241 mm
Høyregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 94 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 241 mm
Venstreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 61 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Høyreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 43 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Gjærsnitt 31,62°, avfasing 33,85°
Snitthøyde ved maks. bredde 168 mm
Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems
Vekt
Sikring:
230 V
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
CE-sikkerhetserklæring
DW718
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 98/37/EF,
89/336/EF, 73/23/EF, 86/188/EF, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 & EN 61029.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
DW718
LpA (lydnivå)
dB(A)
88
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
101
Veiet geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen
m/s2
< 2,5*
KpA (lydnivå-usikkerhet)
dB(A)
2,8
KWA (akustisk effekt-usikkerhet)
dB(A)
2,8
* måleusikkerhet i henhold til NS-EN 12096: 0,4 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
mm 231
mm 74
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
73
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de gjeldende
sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann,
elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann eller
eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet
eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet
kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid
hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du
øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er
skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for
dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig
krever kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om
det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke
verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen
og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre risiko
for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
74
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og verneutstyr ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og
utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er
skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av
med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes
ut av et autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det.
Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på
verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse.
Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør.
Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
verktøyet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner
må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter originale
reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for gjærsager
• Forviss deg om at alle låserattene og klemmehåndtakene er strammet
til før du starter noen operasjon.
• Ikke bruk maskinen uten at skjermen er på plass, eller hvis skjermen
ikke fungerer eller ikke er riktig vedlikeholdt.
• Bruk aldri sagen uten snittplaten.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet til
en elektrisk strømkilde.
• Forsøk aldri å stoppe en maskin ved å føre verktøy eller lignende inn
mot bladet, dette kan føre til alvorlige uhell.
• Se i instruksjonshåndboken før du bruker tilbehør. Feil bruk av tilbehør
kan medføre skade.
• Velg riktig blad for materialet som skal skjæres.
• Se maksimalhastigheten som er markert på sagbladet.
• Bruk en holder eller hansker når du håndterer et sagblad.
• Pass på at sagbladet er riktig montert før bruk.
• Kontroller at bladet roterer rett vei. Hold bladet skarpt.
• Bruk ikke blad med større eller mindre diameter enn anbefalt. Du finner
opplysninger om riktig blad under tekniske data. Bruk bare bladene
som er angitt i denne håndboken, og som oppfyller EN 847-1.
• Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader.
• Bruk ikke HSS-blader.
• Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader.
• Bruk ikke slipedisker.
• Hev sagbladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
• Kontroller at armen er godt festet når du utfører avfasing.
• Forsøk aldri å kile fast noe i viften for å holde igjen motorakselen.
• Bladskjermen løftes automatisk når armen beveges nedover og senkes
over bladet når armen går opp. Skjermen kan løftes manuelt når du
skal montere eller ta av sagbladet, eller kontrollere sagen.
Løft bladskjermen manuelt bare når sagen er slått av.
• Hold området rundt maskinen godt vedlikeholdt og uten løse materialer
som spon og avkapp.
• Kontroller regelmessig at motorens lufteåpninger er rene og fri for spon.
• Skift ut snittplaten når den er slitt.
• Kople maskinen fra strømtilførselen før du utfører vedlikehold eller
bytter blad.
NORSK
• Aldri utfør rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når maskinen er i gang
og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Hvis mulig skal maskinen alltid monteres på en benk.
• Hvis du bruker en laser til å markere saglinjen, må du forvisse deg om
at laseren tilfredsstiller kravene til klasse 2 i henhold til EN 608251:2001. Ikke bytt ut en laserdiode med en av en annen type.
Hvis laseren blir skadet, må den repareres av en autorisert tekniker.
• Skjermen har slisser slik at du kan se arbeidsstykket mens du sager.
Selv om slissene reduserer sterkt mengden av spon som blir blåst ut,
bør du alltid bruke vernebriller når du ser inn gjennom slissene.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
- skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
A2
19 Fast øvre bladvern
20 Sperre/håndtak for avfasing
21 Låsehåndtak for avfasing
22 Pinne for låsing i nedre stilling
23 Nøkkel for sagblad
24 Håndgrep
25 Hull for montering i benk
A3
26 Støvpose
Tilleggsutstyr
A4
27 Uttrekkbar støtte
A5
28 Justerbar lengdestopp
A6
29 Klemme for arbeidsstykke
A7
30 Laser
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Gjærsag, montert
1 Nøkkel for sagblad
1 Blad
1 Støvpose
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029.
Jordet ledning er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Bruk av skjøteledning
Beskrivelse (fig A1 - A7)
Din DW718 gjærsag er utformet for profesjonell saging i tre, treprodukter,
aluminium og plast. Den utfører sageoperasjoner som tverrsaging,
avfasing og gjæring enkelt, nøyaktig og sikkert.
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Spenningsfall
A1
1 Strømbryter
2 Bevegelig nedre sagbladvern
3 Føringsstykke, venstre side
4 Gjærehåndtak
5 Låsehendel for innstilling av gjæringsvinkel
6 Hendel for overstyring av innstilt gjæringsvinkel
7 Gjæringsskala
8 Føringsstykke, høyre side
9 Snittplate
10 Bærehåndtak
11 Betjeningshåndtak
12 Utløserhendel for saghode
13 Elektronisk turtall regulator
14 Spindellås
15 Avfasingsskala
16 Låseskrue for skinne
17 Sporstopp
18 Sponuttak
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte spenningsfall. Ved ugunstig
kraftforsyning, kan dette innvirke på annet utsyr.
Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem er lavere enn 0,25 ø,
er det lite sannsynlig at det vil forekomme forstyrrelser.
Montering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering av
verktøyet.
Pakke ut (fig. B)
• Ta tak i bærehåndtaket og løft sagen forsiktig ut av innpakningen (10).
• Frigjør skinnens låseskrue (16) og skyv saghodet bakover for å låse det
i bakre posisjon.
• Trykk betjeningshåndtaket (11) nedover og trekk ut låsepinnen (22),
som vist.
• Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til det står i øvre stilling.
75
NORSK
Montering på benk (fig. C)
• Alle fire bena har hull (25) for montering på benk. Det er to hull for
skruer av forskjellige størrelse. Det er tilstrekkelig å bruke ett av hullene.
Fest alltid sagen godt, slik at den ikke kan bevege seg. Du kan gjøre
sagen enklere å flytte ved å montere den på en finérplate med tykkelse
12,5 mm eller mer. Finérplaten kan spennes fast til arbeidsbenken eller
flyttes til andre arbeidssteder og spennes fast der.
• Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene
ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot
arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare
bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert.
Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen.
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget
ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på
underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt
på underlaget.
Montere sagbladet (fig. D1 - D5)
• Trykk ned utløserhendelen for saghodet (12) for å frigjøre den nedre
skjermen (2). Hev deretter den nedre skjermen helt opp.
• Ved hjelp av Torx-biten (33) i håndtakenden av den leverte nøkkelen for
sagbladet (23) løsner du festeskruen for skjermbraketten (34) så mye at
det vinklete hjørnestykket (35) kan komme forbi skruehodet og
skjermen. Dermed kan skjermbraketten (36) heves så mye at du
kommer til låseskruen for sagbladet (37).
• Fest den nedre skjermen i hevet posisjon med skjermbrakettskruen (34)
og trykk ned låseknappen (14) for spindelen med den ene hånden.
Bruk den medfølgende nøkkelen (23) for sagbladet og skru løs den
venstregjengete skruen (37) med den andre hånden (skru med klokken).
Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen som vist,
og roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen griper.
Hold låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer (fig. D4).
• Skru ut låseskruen (37) for sagbladet og den ytre anleggskragen (38).
• Legg sagbladet (39) inn mot skulderen (40) på den indre anleggskragen
(41), og kontroller at tennene på undersiden av sagbladet peker mot
bakkant av sagen (bort fra brukeren).
• Sett den ytre anleggskragen (38) på igjen.
• Trekk til låseskruen (37) for sagbladet ved å skru mot klokken mens du
holder spindellåsen i inngrep med den andre hånden.
• Før skjermbraketten (36) nedover til det vinklete hjørnestykket (35) står
lavere enn hodet på festeskruen (34) for skjermbraketten.
• Trekk til festeskruen for skjermbraketten.
Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens sagbladet går
rundt. Hold skjermbraketten nede, og trekk festeskruen for
skjermbraketten godt til etter at du har montert sagbladet.
Justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før justering av verktøyet.
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny
justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten
nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. E1 - E4)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for
å frigjøre gjæringsarmen (42).
• Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0° gjæring.
Ikke trekk til håndtaket.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (43).
• Legg en vinkelhake (44) an mot venstre side av parallellanlegget (3) og
bladet (39) (fig. E3).
76
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (45) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre eller
høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med
vinkelhaken.
• Trekk til skruene (45) igjen. Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren
viser nå.
Justere gjæringsindikatoren (fig. E1, E2 & F)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for
å frigjøre gjæringsarmen (42).
• Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren (46) i nullstilling,
som vist i fig. F.
• Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i inngrep mens du
roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Følg med på indikatoren (46) og gjæringsskalaen (7). Hvis indikatoren
ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (47), flytter indikatoren til 0°
og strammer til skruen igjen.
Justere gjæresperre/stoppstang (fig. G)
Hvis sagens basis kan flyttes mens gjæringshåndtaket (4) er sperret,
må gjæresperre/stoppstang (48) justeres.
• Løsne gjæringshåndtaket (4).
• Stram gjæresperren/stoppstangen (48) med en skrutrekker .
Løsne deretter stangen en kvart omdreining.
• Kontroller at bordet ikke forskyver seg når håndtaket (4) er låst i en
tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
Kontrollere og justere bladet i forhold til tabellen (fig. H1 - H4)
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, og løft opp
sperren for avfasing (20) for å frigjøre betjeningsarmen for saghodet.
• Beveg betjeningsarmen for saghodet til låsehendelen setter den i
stillingen for 0° avfasing. Ikke trekk til håndtaket.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (43).
• Sett en vinkelhake (44) på bordet og inn mot bladet (39) (fig. H2).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne mutteren (49) og beveg betjeningsarmen for saghodet mot
venstre eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot bordet, målt med
vinkelhaken. Trekk til mutteren (49) igjen.
• Hvis avfasingsindikatoren (50) ikke indikerer null på avfasingsskalaen (15),
løsner du skruen (51) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren så
langt som nødvendig. Gjenta for avfasingsindikatoren på motsatt side.
Justere skjermen (fig. I1 & 12)
Øvre del av føringsstykket kan justeres for å gi tilstrekkelig klaring til
å skjære med en avfasing på hele 48° mot både venstre og høyre.
Slik justerer du føringsstykket (3):
• Løsne plastrattet (52), og skyv føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk
for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og
nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Trekk festeknappen godt til.
Slik justerer du høyre føringsstykke (8):
• Løsne plastrattet (53), og skyv føringsstykket mot høyre.
• Følg samme måte som for justering av venstre føringsstykke.
Føringssporene (54) kan tilstoppes med sagmugg. Rengjør
sporene med en pinne eller blås rent med luft med lavt trykk.
NORSK
Kontroll og justering av avfasingsvinkelen (fig. I1, I2, J1 & J2)
Sjekke og justere venstre avfasingsvinkel
• Løsne innstillingsrattet (52) for føringsstykket, og skyv øvre del av
venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, og løft opp
sperren for avfasing (20) for å frigjøre betjeningsarmen for saghodet.
• Beveg betjeningsarmen for saghodet til venstre, til låsehendelen setter
den i stillingen for 45° avfasing. Ikke trekk til håndtaket.
• Sjekk at avfasingsindikatoren (50) viser 45° på avfasingsskalaen (15)
(fig. J1).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne mutteren (55) og drei stoppskruen (56) inn eller ut ved behov,
til indikatoren (50) angir 45°. Trekk til mutteren (55) igjen.
• For å oppnå 50° avfasing må du skru ut skruen på vinkelstopperen for
at betjeningsarmen for saghodet skal få stor nok bevegelsesfrihet.
Sjekke og justere høyre avfasingsvinkel
• Løsne det høyre innstillingsrattet (53) for føringsstykket, og skyv øvre
del av høyre del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, og løft opp
sperren for avfasing (20) for å frigjøre betjeningsarmen for saghodet.
• Beveg betjeningsarmen for saghodet til høyre, til låsehendelen setter
den i stillingen for 45° avfasing. Ikke trekk til håndtaket.
• Sjekk at avfasingsindikatoren (50) viser 45° på avfasingsskalaen (15)
(fig. J2).
• Hvis det er nødvendig å justere noe, følger du fremgangsmåten for
justering av venstre avfasingsvinkel.
Justere låsesystemet for avfasing (fig. K)
Hvis betjeningsarmen for saghodet kan beveges når håndtaket (21) for
innstilling av avfasingsvinkelen er låst, må låsesystemet justeres.
• Fjern skruen (56) som holder håndtaket.
• Løft av håndtaket og drei det 1/8 omdreining med klokken.
Sett skruen tilbake på plass.
• Kontroller at betjeningsarmen for saghodet ikke beveger seg når
håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen er låst i en tilfeldig
(ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
Justering av skinnespor (fig. K)
• Kontroller jevnlig sporklaringen.
• Du reduserer klaringen ved å rotere settskruen (57) med urviserne
mens du skyver saghodet bakover og fremover.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer,
gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre.
De samme retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp
jernholdige materialer (jern og stål), fibersement eller murprodukter med
denne sagen!
• Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er
bredere enn 10 mm.
Start - stopp (fig. L)
Det er et hull (58) i av/på-bryteren (1) for innsetting av hengelås for sikring
av verktøyet.
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Stille inn variabel hastighet (fig. L)
Hjulet for turtallsregulering (13) kan brukes til forhåndsinnstilling av maks.
hastighet.
• Drei turtallsregulatoren (13) til ønsket område, som angis ved et nummer.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som tre.
Bruk lave hastigheter for å sage i metall.
Vanlig skjæring
Kapping (fig. A1, A2 & M)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for
å frigjøre gjæringsarmen.
• Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket.
• Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (3 & 8).
• Grip betjeningshåndtaket (11) og trykk ned utløserhendelen (12) for
saghodet.
• Trykk på utløserbryteren (1) for å starte motoren.
• Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket
og går gjennom snittplaten (9) av plast.
• Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har
stanset helt før du stiller hodet til øverste hvileposisjon.
Utføre skyveskjæring (fig. N)
Føringsskinnen lar deg sage store arbeidsstykker fra 50 x 100 mm opptil
500 x 1000 mm med en skyvebevegelse ut-ned-bakover.
• Frigjør låserattet for skinnen (16).
• Trekk saghodet mot deg, og slå på verktøyet.
• Senk sagbladet ned til arbeidsstykket og skyv hodet bakover for
å fullføre sagingen.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
• Ikke utfør skyvesaging på arbeidsstykker som er mindre enn
50 x 100 mm.
• Husk å feste saghodet i bakre posisjon når skyvesagingen er
ferdig.
Gjærsaging uten skråsnitt (fig. A1, A2 & O)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for
å frigjøre gjæringsarmen (5).
• Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot venstre eller høyre.
Låsehaken vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°,
22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre, samt 50° venstre og 50°
høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og
låser ved å stramme gjæringshåndtaket.
• Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du skjærer.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket plasseres
slik at avskjæret er på den siden av bladet som har størst
vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av mot
høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot venstre
ved gjæring av høyre kant.
Avfasing (fig. A1, A2 & P)
Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 48° mot venstre til 48° mot
høyre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45° mot høyre eller
venstre.
77
NORSK
Avfasing mot venstre
• Skyv øvre venstre del av føringsstykket (3) mot venstre så langt det går.
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, løft opp
sperren for avfasing (20) og still inn ønsket avfasing.
• Avfasingssperren finner automatisk 22,5°, 33,85° og 45°. Hvis du skal
skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme
håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Avfasing mot høyre
• Skyv øvre høyre del av føringsstykket (8) mot høyre så langt det går.
• Fortsett som for et skråsnitt (avfasing) mot venstre.
Snittkvalitet
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer.
Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du
hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut
på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke
maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket. Skjær
gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt.
Riktig stilling for kropp og hender
Riktig stilling for kropp og hender når du betjener gjærsagen gjør
skjæringen lettere, mer nøyaktig og sikrere.
• Hold aldri hendene i nærheten av skjærestedet.
• Hold alltid hendene minst 150 mm unna sagbladet.
• Hold arbeidsstykket i et stødig grep mot bordet og føringsstykket mens
du skjærer. Hold hendene i riktig stilling helt til du har sluppet opp
bryteren og sagbladet har stoppet helt.
• Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer.
• Kryss ikke armene.
• Hold begge føttene godt plantet i gulvet, og sørg for å stå i god balanse.
• Følg på etter hvert som du flytter betjeningsarmen mot venstre eller
høyre. Stå litt til side for sagbladet.
• Se inn gjennom slissene i skjermen når du skal skjære etter en blyantstrek.
Spenne fast arbeidsstykket (fig. A6)
• Hvis det er mulig, bør du spenne fast arbeidsstykket til sagen.
• Bruk klemmen (29) som er lagd for bruk sammen med sagen, for å
oppnå best mulig resultat. Spenn arbeidsstykket fast til føringsstykket
hvis det er mulig. Du kan spenne det fast på den ene eller den andre
siden av føringsstykket. Fest klemmen til en solid og flat del av
føringsstykket.
Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige
metaller.
Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A4)
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Bruk den uttrekkbare støtten (27) til å øke bredden på sagbordet
(kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat.
Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler,
for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
Skjære bilderammer, skyggerammer og andre firkantete gjenstander
(fig. Q1 & Q2)
Vindusrammer og andre rammer
Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med trestykker som ikke skal
brukes til noe, til du har fått en viss følelse med sagen. Sagen er det perfekte
verktøyet for gjæring av hjørner av den typen som er vist på fig. Q1.
78
En slik sammenføyning kan lages ved å justere skråsnittet eller
gjæringsvinkelen.
- Ved å justere skråsnittet
Skråsnittet stilles inn på 45° for hver del, og du får et 90° hjørne.
Gjærngsarmen er låst i nullstilling. Arbeidsstykket er plassert med den
brede, flate siden mot bordet og den smale siden mot føringsstykket.
- Ved å justere gjæringen
Du kan skjære det samme snittet ved å gjærsage mot høyre og venstre
med den brede siden av materialet lagt an mot føringsstykket.
De to skissene (fig. Q1 & Q2) gjelder bare firkantete objekter.
Objekter som har et annet antall sider, krever andre gjæring- og
skråsnittvinkler. Diagrammet nedenfor angir riktig vinkler for en del former,
gitt at alle sidene har lik lengde. Hvis du skal lage en form som ikke er med
i diagrammet, kan du regne ut gjærings- eller skråsnittvinkelen ved
å dividere 180° med antall sider.
Antall sider
4
5
6
7
8
9
10
Gjærings- eller skråsnittvinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Kombinert gjæring (fig. R1 & R2)
Du kan skjære med både gjæring og avfasing samtidig ved hjelp av en
gjæringsvinkel (fig. Q2) og en avfasingsvinkel (fig. Q1) til samme tid.
Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker med skrå
sider, lik den som er vist på R1.
Hvis skjærevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt, kontrollerer
du at rattene for låsing av avfasing og gjæringsvinkel er trukket
godt til. Rattene skal trekkes til hver gang du har endret
gjæringsvinkel eller avfasing (fig. R1 & R2).
Du kan skjære med både gjæring og avfasing samtidig ved hjelp av en
gjæringsvinkel (fig. Q2) og en avfasingsvinkel (fig. Q1) samtidig.
Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker med skrå
sider, lik den som er vist på fig. R1.
Hvis kappevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt, kontrollerer
du at festehjulene for avfasing og gjæringsvinkel er trukket
godt til. Festehjulene skal trekkes til hver gang du har endret
gjæringsvinkel eller avfasing.
• Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for
skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger.
Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen «A»
(fig. R2) for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue
i diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne riktig
skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel.
• Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt.
• Forsøk å sette sammen de utskårne delene.
Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 25°
(vinkel «A»), (fig. R2). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 25° på
bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden for å
finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg den vertikale
linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne riktig innstilling av
skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen prøvesnitt på trestykker som ikke
skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen er riktig innstilt.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET
KASSE
8-SIDET
KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN
PÅ SAGEN
NORSK
INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Skjære fotlister
Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°.
• Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør
noen snitt.
• All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Skjæring av kronlister
Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/avfasing).
Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har forhåndsinnstilte
vinkelposisjoner ved 31,62° gjæring og 33,85° avfasing. Disse innstillingene
er til standard kronlister med 52° vinkler øverst og 38° vinkler nederst.
• Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig skjæring.
• All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden av listen
mot bunnen.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Notfresing (fig. S)
Sagen er utstyrt med sporstopp (17) og tommeskrue (59) for sporskjæring.
• Vend sporstoppet (17) mot fronten av sagen.
• Juster tommeskruen (59) for å justere dybden på sporet. Du må kanskje
først frigjøre låsemutteren (60).
• Sett et stykke omtrent 5 cm mellom føringsstykket og arbeidsstykket
for å oppnå et rett spor.
Støvavsug (fig. A2 & A3)
• Fest støvposen (26) på støvtrakten (18).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
Sagblad
Bruk 305 mm sagblad med 30 mm innfestingshull for å oppnå det angitte
arbeidsområdet.
Når ikke-jernholdige metaller snittes
Når man snitter ikke-jernholdige metaller, brukes maskinen kun
i gjæringsstilling. Vi anbefaler at skråsnitt og gjæringsvinkelen ikke burde
anvendes til ikke-jernholdige metaller. Maskinen må ikke anvendes til
jernholdige metaller..
• Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige metaller.
Pass på at arbeidsstykket er klemt fast på en sikker måte.
• Bruk kun sagblader som er egnet for å snitte ikke-jernholdige metaller.
• Anvend kun parafin eller skillespray, når det brukes smøremidler.
Ikke bruk emulsjon eller lignende vesker.
• Kopl sammen en FI- eller en DI-bryter mellom maskinen og hovedkabelen.
Dette gjøres for å unngå at det oppstår rester av metallspon/slipeavfall.
FI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger:
merkespenning
230 V
merkestrøm
16 A
reaksjonstid
< 15 ms
sikringsstrøm
30 mA
DI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger:
DIN VDE 0661
merkespenning
230 V
merkestrøm
16 A
sikringsstrøm
30 mA
flerpol utkopler
L+N+PE
PE-måler
lavspenningsutgang
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
79
NORSK
Transport (fig. A1, A2 & B)
For å lette bæring av gjærsagen finnes det et bærehåndtak (10) øverst på
betjeningsarmen.
• Når du skal bære sagen, senker du betjeningsarmen og trykker ned
låsepinnen (22).
• Lås skinnens låseratt med sagarmen i fremre posisjon, lås
gjæringsarmen i ytre høyre gjæringsvinkel, skyv føringsstykket (3 & 8)
helt inn og lås avfasingshåndtaket (20) med sagarmen i vertikal
posisjon for å gjøre verktøyet mest mulig kompakt.
• Bruk alltid bærehåndtaket (10) eller håndgrepene (24) på fig. B når du
bærer sagen.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
• Rengjør jevnlig bordplaten.
• Rengjør jevnlig støvansamligs-systemet.
Unngå bruk av rengjøringsmidler eller smøremidler når du
vedlikeholder verktøyet. Rengjøringsmidler som sprayes på,
kan spesielt angripe det nedre plastdekselet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke
lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig
for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig
å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALTprodukter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt med
det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALTserviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
80
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du
i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
81
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DW718
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram
da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Espess. folha
Velocidade max. da serra
Capacidade max. de corte transversal 90°
Capac. max. de corte em esquadria 45°
Profund. max. de corte 90°
Profund. max. de corte inclinado 45°
Corte em esquadria (posições max.)
Corte em bisel (posições max.)
Esquadria 0°
Largura adquirida em altura max. 94 mm
Altura adquirida em largura max. 345 mm
Esquadria 45° à esquerda
Largura adquirida em altura max. 94 mm
Altura adquirida em largura max. 241 mm
Esquadria 45° à direita
Largura adquirida em altura max. 94 mm
Altura adquirida em largura max. 241 mm
Inclinação à esquerda de 45°
Largura adquirida em altura max. 61 mm
Altura adquirida em largura max. 345 mm
Inclinação à direita de 45°
Largura adquirida em altura max. 43 mm
Altura adquirida em largura max. 345 mm
Esquadria em 31,62°, inclinação em 33,85°
Altura adquirida em largura max. 168 mm
Tempo de travagem automática da lâmina
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
V
W
mm
mm
mm
rpm
mm
mm
mm
mm
esq.
dir.
esq.
dir.
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 Ampéres
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à ferramenta
no caso do não-cumprimento das instruções deste manual.
82
Para mais informações, queira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
DW718
LpA (pressão sonora)
dB(A)
88
LWA (potência sonora)
dB(A)
101
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
m/s2
< 2,5*
KpA (imprecisão da pressão sonora)
dB(A)
2,8
KWA (imprecisão da potência sonora)
dB(A)
2,8
* imprecisão de medição conforme a EN 12096: 0,4 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
mm 231
mm 74
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica tensão eléctrica.
DW718
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas fixas observe as regras
de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e acidentes pessoais.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a ferramenta em
situações em que haja humidade ou água. Mantenha a área de
trabalho bem iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta onde
haja risco de fogo ou explosão, como por exemplo na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais aproximem-se da área
de trabalho ou que toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem prender-se numa peça
móvel. Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar
livre, de preferência use luvas adequadas e calçados anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma máscara de protecção para
o rosto ou anti-poeira sempre que as operações possam produzir poeira
ou partículas que voem. Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao calor. Use sempre
protectores auriculares. Utilize sempre um capacete de segurança.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite contacto corporal com superfícies aterradas, como por exemplo
canos, radiadores, fogões e refrigeradores. Quando usar a ferramenta
em condições extremas tais como alto grau de humidade ou ao trabalhar
com soldaduras, a segurança eléctrica pode ser melhorada com
a colocação de um transformador de isolamento ou disjuntor de fuga
de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça. É mais seguro
e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção e colecta de pó,
assegure-se de que os mesmos sejam correctamente conectados
e utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e chaves inglesas foram
retiradas da ferramenta antes de utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo de extensão
e substitua-o se estiver danificado. Quando usar a ferramenta ao ar
livre, utilize somente cabos de extensão apropriados para tal
e correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da ferramenta. Não force pequenas
ferramentas ou acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o fim indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria ferramenta para
realizar quaisquer operações além das recomendadas neste manual
de instruções pode causar riscos de ferimento.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a ferramenta e o cabo
de força não estão danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça partida, se as protecções
e os interruptores estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento da ferramenta.
Assegure-se de que a ferramenta esteja a funcionar correctamente
e a desempenhar as funções para as quais foi projectada. Não utilize
a ferramenta se houver alguma peça defeituosa. Não utilize a
ferramenta se o interruptor não funcionar para ligá-la ou desligá-la.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT efectue a troca
de quaisquer peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente efectuar
reparos por sua própria conta.
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse todo movimento antes
de afastar-se dela. Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou acessórios e antes de realizar
a manutenção.
16 Evite o accionamento involuntário
Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da tomada. Proteja o cabo
contra o calor e evite o contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Guarde as ferramentas que não estiverem em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em uso em lugar seco.
Feche-as com segurança, fora do alcance das crianças.
19 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro, mantenha as ferramentas
em boas condições e limpas. Siga as instruções para manutenção
e troca de acessórios. Mantenha todas as alavancas e interruptores
secos, limpos e livres de óleo e graxa.
20 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança relevantes.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT conserte sua
ferramenta. Os reparos devem ser realizados somente por pessoas
qualificadas e as peças de reposição devem ser originais.
A não observância disso poderá resultar em perigos consideráveis
para os utilizadores.
Instruções de segurança adicionais para serras de esquadria
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação estão apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Não opere a máquina sem ter o resguardo colocado, ou se este não
funcionar correctamente ou se a respectiva manutenção não tiver sido
efectuada.
• Nunca utilize a serra sem a chapa da ranhura.
• Evite colocar as mãos na área da lâmina quando a serra estiver
conectada à energia eléctrica.
• Nunca tente parar a máquina de repente quando esta estiver em
movimento tentando encravá-la com uma ferramenta ou de outra
forma contra a lâmina; pode causar um acidente grave.
• Antes de utilizar qualquer acessório consulte o manual de instruções.
Uma má utilização de um acessório pode causar danos.
• Seleccione a lâmina adequada ao material a cortar.
• Observe a velocidade máxima marcada na lâmina de serra.
• Utilize um suporte ou luvas ao manusear a lâmina de serra.
• Antes de utilizar a serra, certifique-se de que a lâmina está
correctamente montada.
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto.
Mantenha a lâmina afinada.
• Não use lâminas com diâmetro maior ou menor do que o recomendado.
Para lâminas de medida correcta, referimos aos dados técnicos.
Utilize apenas as lâminas especificadas nesse manual, conforme
a norma EN 847-1.
• Considere a aplicação de lâminas especialmente projectadas para
redução de ruído.
83
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize lâminas HSS.
Não utilize lâminas de serra danificadas ou rachadas.
Não utilize discos abrasivos.
Levante a lâmina da serra do corte na peça a trabalhar antes de soltar
o interruptor.
Assegure-se de que o braço está completamente fixo aquando
da execução de cortes com o bisel.
Nunca meta qualquer objecto contra o ventilador para manter o eixo
da serra parado.
O resguardo da sua serra subirá automaticamente ao abaixar o braço;
ele descerá à volta da lâmina, quando o braço for levantado.
O resguardo pode ser levantado com a mão, quando se instala ou se
retira a lâmina da serra ou para inspecção da serra. Nunca levante
o resguardo com a mão sem que a serra esteja parada.
Mantenha a área à volta da máquina limpa e livre de resíduos,
tais como lascas e fragmentos.
Verifique periodicamente se as saídas de ar do motor estão limpas
e sem lascas.
Substitua a chapa da ranhura quando estiver gasta.
Desligue a máquina da tomada de rede antes de efectuar qualquer
trabalho de manutenção ou quando mudar a lâmina.
Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção com
a máquina em funcionamento e se a cabeça não estiver na posição
de repouso.
Quando possível, monte sempre a máquina numa bancada.
Se for utilizar um laser para indicar a linha de corte, certifique-se de
que se trata de um laser de classe 2 conforme a EN 60825-1:2001.
Não substitua um diodo laser por um de tipo diferente. Em caso de
avaria, mande reparar o laser junto de um técnico autorizado.
A parte da frente do resguardo tem alhetas para visibilidade durante
o corte. Embora as alhetas reduzam imensamente as aparas
projectadas, existem aberturas no resguardo e, para olhar através das
alhetas, deve-se usar sempre óculos de segurança.
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
- ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação
Descrição (fig A1 - A7)
A sua serra em esquadria DW718 foi concebida para o corte profissional
de madeira, produtos de madeira, alumínio e plástico. Efectua operações
de serragem em sentido transversal, em bisel e em ângulos de forma fácil,
precisa e segura.
A1
1 Interruptor on/off
2 Resguardo da lâmina inferior móvel
3 Lado esquerdo da guia
4 Alavanca da esquadria
5 Trinco de esquadria
6 Manivela de neutralização do trinco de esquadria
7 Escala de esquadria
8 Lado direito da guia
9 Chapa da ranhura
10 Asa de transporte
11 Punho
12 Alavanca de desengate da cabeça
13 Mostrador de controlo electrónico de velocidade
14 Dispositivo de bloqueio do veio
15 Escala do ângulo de corte inclinado
16 Botão de bloqueio do varão
17 Travamento do entalhe
18 Bocal da serradura
A2
19 Resguardo superior da lâmina fixo
20 Manivela/trinco de inclinação
21 Punho de fixação de inclinação
22 Pino de fixação da cabeça
23 Chave para fixar a lâmina
24 Entalhe para as mãos
25 Orifícios para montagem
A3
26 Saco para o pó
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Acessórios opcionais
Verificação do conteúdo da embalagem
A7
30 Laser
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria montada
1 Chave para fixar a lâmina
1 Lâmina
1 Saco para o pó
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura
e compreensão deste manual.
84
A4
27 Extensão do suporte
A5
28 Batente de comprimento ajustável
A6
29 Torno de fixação
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa
de identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo isolamento em
conformidade com o estipulado na norma EN 61029,
não sendo, por isso, necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
PORTUGUÊS
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta ferramenta (Veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Quedas de voltagem
Correntes de entrada causam quedas de voltagem de curta duração.
Em condições de alimentação de energia desfavoráveis,
outros equipamentos podem ser afectados.
Caso a impedância da alimentação de energia seja inferior a 0,25 ø,
é improvável a ocorrência de distúrbios.
Montagem
Continue a apertar o botão de fixação, para impedir que o eixo
se desloque (fig. D4).
• Retire o parafuso (37) de fixação da lâmina da serra e o flange exterior
do eixo (38).
• Instale a lâmina da serra (39) no flanco (40) no flange interior do anel do
eixo (41), certificando-se que os dentes na borda interior da lâmina
apontam para a parte traseira da serra (em sentido contrário ao operador).
• Torne a colocar o flange exterior do eixo (38).
• Aperte o parafuso de fixação (37) da lâmina da serra, rodando-o em
sentido contrário dos ponteiros do relógio, enquanto mantém o botão
de travamento do veio engatado com a outra mão.
• Mova para baixo a braçadeira do resguardo (36), até que a peça
angular (35) esteja abaixo da cabeça do parafuso da braçadeira do
resguardo (34).
• Aperte o parafuso da braçadeira do resguardo.
Antes da montagem de acessórios tire sempre a ficha
da tomada.
Desempacotamento (fig. B)
• Retire a serra cuidadosamente da embalagem servindo-se da asa
de transporte (10).
• Solte o botão de bloqueio do varão (16), e empurre a cabeça da serra
para trás para a bloquear na posição traseira.
• Carregue no punho (11) e puxe o pino de fixação (22), como indicado.
• Alivie cuidadosamente a pressão descendente e deixe subir o braço
até à sua altura total.
Montagem na bancada (fig. C)
• Os furos (25) já estão feitos nos quatro pés para facilitar a montagem
na bancada. Há dois furos de medidas diferentes para diferentes
medidas de parafusos. Use qualquer um dos furos; não é necessário
usar ambos. Monte sempre a sua serra firmemente para evitar
deslocação. Para aumentar a portabilidade, a máquina pode ser
montada numa prancha de madeira de 12,5 mm ou mais, a qual
depois pode ser fixada com grampos na sua bancada ou ser levada
para outro sítio de trabalho e lá ser fixada com grampos.
• Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que
os parafusos de montagem não sobressaiem debaixo da madeira.
A prancha deve estar bem encostada ao suporte. Quando a fixação
da serra deve ser feita em superfície de trabalho, ponha os grampos
só nos sítios onde estão os furos para os parafusos. A fixação com
grampos em outros sítios pode influir um bom funcionamento da serra.
• Para evitar imprecisão, certifique-se de que a superfície de montagem
não está empenada ou de outra maneira irregular. Se a serra baloiçar
sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de um
pé da serra, até que a serra esteja firme sobra a superfície de montagem.
Montagem da lâmina da serra (fig. D1 - D5)
• Aperte a alavanca de desengate da cabeça (12) para soltar a o
resguardo inferior (2), depois levante o resguardo inferior o mais possível.
• Com o uso da broca de torque (33) na extremidade da chave fornecida
para fixar a lâmina (23), desenrosque o parafuso da braçadeira do
resguardo (34) até que a peça angular (35) esteja entre a cabeça do
parafuso e do resguardo. Isto permitirá que a braçadeira do resguardo
(36) possa ser levantada suficientemente para permitir o acesso ao
parafuso (37) de fixação da lâmina da serra.
• Com o resguardo inferior na posição elevada através do parafuso
da braçadeira do resguardo (34), aperte o botão (14) de fixação do
eixo, com uma mão, e use a chave (23) para a lâmina da serra, junto
fornecida, na outra mão para soltar o parafuso de rosca esquerda (37),
rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
Para usar o botão de travamento do veio, aperte o botão, como
indicado, e rode o veio com a mão até sentir que ele se engate.
Nunca solte o botão de travamento do veio, enquanto
a lâmina da serra rodar. Não deixe de manter abaixada
a braçadeira do resguardo e aperte firmemente o parafuso da
braçadeira do resguardo após a instalação da lâmina da serra.
Afinação
Antes da afinação, tire sempre a ficha da tomada.
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na fábrica. Se fôr
necessário um reajustamento após o transporte, ou por qualquer outra
razão, siga os pontos abaixo para a afinação da sua serra.
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio (fig. E1 - E4)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de esquadria (5)
para soltar o braço de esquadria (42).
• Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição
de corte em esquadria de 0°. Não aperte a alavanca.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (43).
• Coloque um esquadro (44) contra o lado esquerdo da guia (3) e da
lâmina (39) (fig. E3).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte os parafusos (45) e mova o conjunto de escala/braço de
esquadria para a direita ou esquerda, até que a lâmina esteja a 90° em
relação à guia, como medido com o esquadro.
• Volte a apertar os parafusos (45). Não preste atenção à indicação do
indicador da esquadria neste ponto.
Ajuste do indicador do ângulo em esquadria (fig. E1, E2 & F)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de esquadria (5)
para soltar o braço de esquadria (42).
• Mova o braço de esquadria para colocar o indicador da esquadria (46)
na posição zero, como indicado na fig. F.
• Com a alavanca da esquadria solta, deixe o trinco de esquadria cair no
seu lugar, ao rodar o braço de esquadria para além de zero.
• Observe o indicador (46) e a escala de esquadria (7). Caso o indicador
não indique exactamente zero, desenrosque o parafuso (47), mova
o ponteiro para 0° e aperte o parafuso.
Ajuste do engate do ângulo em esquadria/haste (fig. G)
Se a base da serra puder ser movida enquanto a alavanca para o corte
em esquadria (4) é bloqueada, o engate do ângulo em esquadria/haste
(48) têm de ser ajustados.
85
PORTUGUÊS
• Desbloqueio da alavanca para o corte em esquadria (4).
• Aperte completamente o engate do ângulo em esquadria/haste (48)
utilizando uma chave de fendas . De seguida, desaperte a haste um
quarto de volta.
• Verifique se a mesa não se move quando a alavanca (4) é bloqueada
num ângulo aleatório (não predefinido).
Verificação e ajuste da lâmina à mesa (fig. H1 - H4)
• Solte o punho de fixação de inclinação (21) e levante o trinco
de inclinação (20) para soltar o braço da serra.
• Mova o braço da serra até que o trinco o coloque na posição
de inclinação de 0°. Não aperte o punho.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (43).
• Coloque um esquadro (44) sobre a mesa e para cima, contra a lâmina
(39) (fig. H2).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a porca (49) e mova o conjunto de braço da serra para
a direita ou esquerda até que a lâmina esteja a 90° em relação à mesa,
como medido com o esquadro. Volte a apertar a porca (49).
• Se o indicador da inclinação (50) não indicar zero na escala do ângulo
de corte inclinado (15), solte o parafuso (51) que fixa o indicador
e mova o indicador conforme necessário. Repita o procedimento para
o indicador de inclinação localizado no lado oposto.
Ajuste da guia (fig. I1 & I2)
Pode-se ajustar a parte superior da guia para obter espaço e permitir
a inclinação da serra a 48° totais à esquerda e à direita. Para ajustar
a guia esquerda (3):
• Solte o botão de plástico (52) e faça deslizar a guia para a esquerda.
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há folga.
Ajuste o apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível na prática,
para dar o máximo de apoio à peça a trabalhar, sem que interfira no
movimento do braço para cima e para baixo.
• Aperte o botão seguramente.
Para ajustar a guia direita (8):
• Solte o botão de plástico (53) e faça deslizar a guia para a direita.
• Efectue o mesmo procedimento para ajustar a guia esquerda.
É possível que as ranhuras-guia (54) fiquem obstruídas com
serragem. Use uma vareta ou ar comprimido a baixa pressão
para limpar as ranhuras.
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação (fig. I1, I2, J1 & J2)
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação à esquerda
• Desaperte o botão de fixação (52) da guia do lado esquerdo e faça
deslizar a parte de cima da guia do lado esquerdo, para a esquerda,
tanto quanto possível.
• Solte o punho de fixação de inclinação (21) e levante o trinco
de inclinação (20) para soltar o braço da serra.
• Mova o braço da serra para a esquerda até que o trinco o coloque na
posição de inclinação de 45°. Não aperte o punho.
• Certifique-se de que o indicador da inclinação (50) indica 45° na escala
de inclinação (15) (fig. J1).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a porca (55) e rode o parafuso de bloqueio (56) para dentro
ou para fora conforme necessário até o indicador (50) apresentar 45°.
Volte a apertar a porca (55).
• Para atingir a inclinação de 50°, solte o parafuso situado no bloqueio
da posição de ângulo para permitir que o braço da serra se possa
movimentar convenientemente.
86
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação à direita
• Alivie o botão de fixação (53) da guia do lado direito e faça deslizar
a parte de cima da guia do lado direito para a esquerda, tanto quanto
possível.
• Solte o punho de fixação de inclinação (21) e levante o trinco
de inclinação (20) para soltar o braço da serra.
• Mova o braço da serra para a direita até que o trinco o coloque na
posição de inclinação de 45°. Não aperte o punho.
• Certifique-se de que o indicador da inclinação (50) indica 45° na escala
de inclinação (15) (fig. J2).
• Caso seja necessário um ajuste, efectue o mesmo procedimento para
ajustar o ângulo de inclinação à esquerda.
Ajuste do sistema de fixação de inclinação (fig. K)
Se for possível mover o braço da serra com o punho de fixação
de inclinação (21) bloqueado, o sistema de fixação deve ser ajustado.
• Remova o parafuso (56) que fixa o punho.
• Levante o punho e rode-o 1/8 de volta para a direita. Volte a colocar
o parafuso.
• Verifique se o braço da serra não se move quando o punho de fixação
de inclinação (21) é bloqueado num ângulo aleatório (não predefinido).
Ajuste da guia do varão (fig. K)
• Verifique regularmente se os varões apresentam folgas.
• Para reduzir a folga, rode gradualmente o parafuso de ajuste (57) para
a direita enquanto desliza a cabeça da serra para trás e para a frente.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder
a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Embora esta serra corte madeira e muitos materiais não-ferrosos,
estas instruções para uso, referem-se apenas ao corte de madeira.
As mesmas normas de procedimento aplicam-se para outros
materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço), fibra de cimento
ou pedra com esta serra!
• Certifique-se de que utiliza a chapa da ranhura. Não trabalhe com
a máquina se o corte na chapa da ranhura for mais largo que 10 mm.
Ligar e desligar (fig. L)
É disponibilizado um orifício (58) no interruptor de ligar/desligar (1) para
a colocação de um cadeado para bloquear a ferramenta.
• Para ligar a máquina pressione o interruptor (1).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Ajuste da velocidade variável (fig. L)
O mostrador de controlo de velocidade (13) pode ser usado para pré-ajuste
do limite de velocidade pretendido.
• Rode o mostrador de controlo de velocidade (13) para o limite
pretendido, que é indicado por um número.
• Utilize velocidades elevadas para cortar materiais macios como madeira.
Utilize velocidades baixas para cortar metais.
PORTUGUÊS
Cortes básicos com a serra
Corte vertical perpendicular à paralela (fig. A1, A2 & M)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de esquadria (5)
para soltar o braço de esquadria.
• Fixe o trinco de esquadria na posição 0° e aperte a alavanca da
esquadria.
• Coloque a madeira que pretende serrar encostada à guia (3 & 8).
• Agarre o punho (11) e carregue na alavanca de desengate da cabeça (12)
para soltar a cabeça.
• Aperte o interruptor de gatilho (1) para pôr o motor a funcionar.
• Carregue na cabeça para permitir que a lâmina corte através da madeira
e entre na chapa de plástico com ranhura (9).
• Após a conclusão do corte, solte o interruptor e aguarde até que
a lâmina da serra pare completamente antes de voltar a colocar
a cabeça na sua posição de descanso superior.
Realização um corte de deslizamento (fig. N)
O varão-guia permite o corte de grandes peças desde 50 x 100 mm até
500 x 1000 mm utilizando um movimento de deslizamento para fora-para
baixo-para trás.
• Desaperte o botão de bloqueio do varão (16).
• Puxe a cabeça da serra na sua direcção e ligue a ferramenta.
• Baixe a lâmina de serra até à peça de trabalho e empurre a cabeça
para trás para completar o corte.
• Proceda como descrito acima.
• Não efectue cortes de deslizamento em peças inferiores
a 50 x 100 mm.
• Não se esqueça de bloquear a cabeça da serra na posição
traseira depois de terminar os cortes de deslizamento.
Corte transversal vertical em esquadria (fig. A1, A2 & O)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e carregue no trinco de esquadria (5).
• Mova o braço para a esquerda ou para a direita para o ângulo
desejado. O trinco de esquadria irá automaticamente colocar-se a 10°,
15°, 22,5°, 31,62° e 45° tanto para a esquerda como para a direita
e a 60° para a esquerda e 50° para a direita. Se desejar um ângulo
intermédio, mantenha a cabeça agarrada firmemente e fixe-a,
apertando a alavanca da esquadria.
• Assegure-se sempre que a alavanca de esquadria está bem fixa no
seu lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Quando efectuar um corte em esquadria na extremidade duma
peça de madeira com uma parte pequena a ser cortada,
posicione a madeira de forma a que o corte seja no lado da
lâmina com o maior ângulo em relação à guia; por ex. esquadria
à esquerda, corte à direita, esquadria à direita, corte à esquerda.
Cortes biselados (fig. A1, A2 & P)
Os ângulos de inclinação podem ser de 48° à esquerda a 48° à direita
e podem ser cortados com o braço de esquadria colocado entre zero
e um ângulo máximo de 45° na posição direita ou esquerda.
Inclinação à esquerda
• Faça deslizar a parte superior da guia do lado esquerdo (3) para
a esquerda, tanto quanto possível.
• Solte o punho de fixação de inclinação (21), levante o trinco
de inclinação (20) e ajuste a inclinação, conforme pretender.
• O trinco de inclinação coloca-se automaticamente a 22,5°, 33,85°
e 45°. Se desejar um ângulo intermédio, mantenha a cabeça agarrada
firmemente e fixe-a, apertando o punho de fixação de inclinação.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Inclinação à direita
• Faça deslizar a parte superior da guia do lado direito (8) para a direita,
tanto quanto possível.
• Utilize o mesmo procedimento que para os cortes inclinados à esquerda.
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de factores,
p.e. o material a cortar. Quando se precisa de cortes perfeitos para
molduras e outros trabalhos de precisão, uma lâmina (de 60 dentes de
pastilhada) e um corte suave e uniforme produzem os resultados desejados.
Certifique-se de que o material não se desloca durante
o corte; fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina
pare, antes de levantar o braço da serra. Se se formarem
pequenos fragmentos de madeira na traseira da peça
a trabalhar, cole um pedaço de fita cola na madeira onde
o corte vai sair. Serre através da fita cola e retire-o depois
cuidadosamente.
Posição do corpo e das mãos
Uma posição do seu corpo e das suas mãos, durante o trabalho com
a Serra de Esquadria torna o corte mais fácil, correcto e seguro.
• Nunca ponha as mão na área de corte.
• Não ponha as mãos mais próximas do que 150 mm da lâmina.
• Mantenha a peça a trabalhar seguramente encostada na mesa e no
apoio. Mantenha as mãos em posição, até o gatilho estar solto
e a lâmina estar completamente parada.
• Faça sempre o percurso de ensaio (sem rodagem), antes de fazer os
cortes, para poder controlar a trajectória da serra.
• Não cruze as mãos.
• Mantenha os pés firmemente no chão e o corpo em equilíbrio.
• Se mover o braço da serra para a esquerda e para a direita,
siga-o e esteja um pouco ao lado da lâmina.
• Olhe através dos postigos, quando seguir uma linha do lápis.
Fixação da peça a trabalhar (fig. A6)
• Sempre que possível, fixe a madeira à serra.
• Para melhores resultados use o torno de fixação (29) feito para ser
usado com a sua serra. Fixe a peça ao apoio sempre que possível.
Pode fixar a ambos os lados da lâmina; lembre-se de colocar o torno
contra uma superfície sólida e plana do apoio.
Utilize sempre um grampo do material quando estiver
cortando metais não-ferrosos.
Apoio para peças longas (fig. A4)
• Apoie sempre peças compridas.
• Para melhores resultados, use o suporte de extensão (27) para as
peças, para ampliar a superfície da mesa da sua serra (pode ser
adquirido no seu concessionário com opção). Apoie peças compridas,
usando qualquer meio conveniente como uma bancada ou coisa
semelhante, para evitar que a extremidade tombe.
Serragem de molduras, caixas e outros objectos rectangulares
(fig. Q1 & Q2)
Molduras de esquadria e outras armações
Exercite-se com trabalhos simples usando restos de madeira, até apanhar
o jeito com a sua serra. A sua serra é uma ferramenta perfeita para fazer
cortes angulares, como indicado na fig. Q1. A junta mostrada pode ser
feita usando tanto um ajuste em bisel, como um ajuste em esquadria.
- Usando um ajuste oblíquo
A inclinação das duas peças feita em 45° cada, produz um ângulo de 90°.
O braço foi colocado na posição zero. A madeira foi colocada com o lado
largo sobre a mesa e a face mais estreita contra o apoio.
87
- Usando um ajuste angular
O mesmo corte pode ser feito cortando em ângulo à direita e à esquerda,
com a superfície larga contra o apoio.
Nº. de lados
4
5
6
7
8
9
10
Ângulo de esquadria ou de bisel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Biselamento composto (fig. R1 & R2)
Uma esquadria composta é um corte feito utilizando ao mesmo tempo um
ângulo de esquadria (fig. Q2) e um ângulo de inclinação (fig. Q1). Este é o
tipo de corte utilizado para fazer armações ou caixas com lados inclinados,
como mostrado na fig. R1.
Se o ângulo de corte varia de corte para corte, controle se
o botão de fixação de inclinação e o botão de fixação de
esquadria estão bem seguros. Estes botões devem estar bem
apertados, depois de fazer qualquer modificação na inclinação
ou na esquadria.
• A tabela apresentada abaixo pode ajudá-lo na escolha das posições
apropriadas de inclinação e de ângulo de esquadria para os cortes
comuns da meia-esquadria composta. Para usar a tabela, escolha
o ângulo “A” (fig. R2) desejado do seu projecto e coloque esse ângulo
no arco apropriado na tabela. A partir desse ponto siga a tabela
precisamente para encontrar o ângulo correcto da inclinação e passe
para o outro lado para encontar o ângulo devido da esquadria.
• Ponha a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de experiência.
• Experimente juntar as peças cortadas.
Por exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 25° ângulos exteriores
(ângulo “A”) (fig. R2), use o arco de cima à direita. Procure 25° na escala
do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de cada lado, para obter a
posição do ângulo de esquadria na serra (23). Igualmente, siga a linha de
intersecção vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição do
ângulo em bisel na serra (40°). Experimente sempre os cortes em
pedaços de madeira, para verificar as posições na serra.
CAIXA, 4
LADOS
CAIXA, 6
LADOS
CAIXA, 8
LADOS
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
Corte de molduras base
Efectua-se o corte da moldura base a um ângulo de bisel de 45°.
• Faça sempre um movimento de experiência sem rotação,
antes de fazer um corte.
• Efectuam-se todos os cortes com a parte posterior da moldura
colocada sobre a superfície da serra.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
Corte de molduras de coroa
Efectua-se o corte de molduras de coroa em uma meia-esquadria composta.
Com o objectivo de se obter a máxima precisão, a serra apresenta
posições de ângulo pré-definidas a esquadria de 31,62° e inclinação
de 33,85°. Essas definições destinam-se a molduras de coroa padrão
com ângulos de 52° no topo e de 38° na base.
• Antes de efectuar cortes finais, realize testes em sucata.
• Efectuam-se todos os cortes em uma inclinação à esquerda e com
a parte posterior da moldura contra a base.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
88
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
Os dois desenhos (fig. Q1 & Q2) são só para objectos com quatro lados.
Se o número de lados muda, mudam-se também os ângulos de bisel e de
esquadria. A tabela abaixo dá os ângulos correctos para uma variedade
de modelos, partindo-se de que todos os lados têm o mesmo comprimento.
Para modelos não indicados na tabela, divida 180° pelo número de lados
a determinar o ângulo em esquadria ou em bisel.
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
- Lado direito
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado direito do corte.
- Lado direito
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado direito do corte.
Entalhe (fig. S)
A sua serra está equipada com um travamento de entalhe (17) e parafuso
de orelhas (59) para permitir o corte do entalhe.
• Inverta o travamento do entalhe (17) na direcção da parte frontal
da serra.
• Ajuste o parafuso de orelhas (59) para definir a profundidade do corte
do entalhe. Pode ser necessário soltar primeiro a contra-porca (60).
• Coloque um pedaço de material cortado com cerca de 5 cm entre
a guia e a peça para efectuar um corte no entalhe a direito.
Extracção do pó (fig. A2 & A3)
• Encaixe o saco para o pó (26) no bocal da serradura (18).
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
O interruptor DI deverá estar em conformidade com as seguintes
especificações:
DIN VDE 0661
voltagem taxada
230 V
corrente taxada
16 A
corrente de fundição
30 mA
corte de todos os pólos
L+N+PE
monitorização PE
liberação da baixa voltagem
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
revendedor autorizado.
Transporte (fig. A1, A2 & B)
Para transportar convenientemente a serra de esquadria, foi colocada
uma asa (10) na parte superior do braço da serra.
• Para transportar a serra, abaixe o braço e carregue no pino de fixação
(22).
• Bloqueie o botão de bloqueio do varão com o braço da serra na posição
frontal, bloqueie o braço de esquadria no ângulo de esquadria superior
direito, deslize a guia (3 & 8) completamente para dentro e bloqueie
a alavanca de inclinação (20) com o braço da serra na posição vertical
para tornar a ferramenta o mais compacta possível.
• Use sempre a asa de transporte (10) ou os entalhes para as mãos (24),
mostrados na fig. B, para transportar a serra.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Lâminas
Para obter as capacidades de corte indicadas, use sempre lâminas
de 305 mm, com orifício para o eixo de 30 mm.
Cortando materiais não-ferrosos
Quando se corta materiais não-ferrosos, a máquina somente poderá ser
usada em modo de serra de esquadria. Recomendamos que os cortes
em bisel e em meia-esquadria composta não devem ser efectuados em
materiais não-ferrosos. A máquina não deve ser utilizada para cortar
materiais ferrosos.
• Utilize sempre um grampo do material quando estiver cortando
materiais não-ferrosos. Assegure-se de que a peça de trabalho esteja
seguramente grampeada.
• Aplique somente lâminas de serra que sejam qualificadas para cortar
materiais não-ferrosos.
• Quando usar lubrificantes, aplique somente cera ou spray de separação.
Não use emulsões ou fluídos similares.
• Conecte um interruptor FI ou DI entre a máquina e a corrente eléctrica
para evitar riscos residuais causados por lascas de metal.
O interruptor FI deverá estar em conformidade com as seguintes
especificações:
voltagem taxada
230 V
corrente taxada
16 A
tempo de reacção
< 15 ms
corrente de fundição
30 mA
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
• Limpe regularmente a superfície da bancada.
• Limpe regularmente o sistema colector de pó.
Evite utilizar produtos de limpeza ou lubrificantes para limpar
a ferramenta. Especialmente sprays e aerossóis que podem
danificar quimicamente o resguardo inferior de plástico.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de lubrificação suplementar.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar este produto fora
juntamente com o lixo doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus produtos DEWALT precise
de ser substituído ou decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este produto disponível para uma
recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e embalagens utilizados
permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição
ambiental e a reduzir a procura de matérias-primas.
89
PORTUGUÊS
Os regulamentos locais poderão providenciar a recolha em separado
de produtos eléctricos junto das casas, em lixeiras municipais ou junto
dos fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e reciclagem de produtos
DEWALT que tenham atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer agente de reparação
autorizado que o irá recolher em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação mais próximo de si
contacte o escritório local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados da DEWALT
e os dados completos dos nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a factura
de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante
os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos
a substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com
90
SUOMI
KATKAISU- JA JIIRISAHA DW718
Onneksi olkoon!
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahanterän leveys
Suurin pyörimisnopeus/min
Suurin leikkuualue 90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
0°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 94 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm
45°:n jiiri vasempaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 94 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 241 mm
45°:n jiiri oikeaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 94 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 241 mm
45° vasen vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 61 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm
45° oikea vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 43 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm
31,62° jiirikulma, 33,85° vinokulma
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 168 mm
Automaattinen terän jarrutusaika
Paino
Sulakkeet:
230 V
V
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
vasen
oikea
vasen
oikea
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
DW718
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien
standardien mukaisesti: 98/37/ETY, 89/336/ETY, 73/23/ETY, 86/188/ETY,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
DW718
LpA (äänenpaine)
dB(A)
88
LWA (ääniteho)
dB(A)
101
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
m/s2
< 2,5*
KpA (äänenpaineen epävarmuus)
dB(A)
2,8
KWA (äänitehon epävarmuus)
dB(A)
2,8
* mittauksen epävarmuus EN 12096:n mukaan: 0,4 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
mm 231
mm 74
mm 231
mm 74
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
mm 328
mm 48
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
91
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä
maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun
ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi
vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai
koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet
ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä syntyy
pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös lämpöä
kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit,
liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja),
sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen
eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy kunnolla
kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle,
varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen
kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen.
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä
työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä.
92
Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen.
Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta.
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen
kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista,
sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta.
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai
korkealla lasten ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista
työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta
työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia,
muutoin koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita katkaisu- ja jiirisahoilla varten
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret on tiukasti
kiristetty ennen kuin käytät laitetta.
• Älä käytä konetta, jos teräsuojus ei ole paikallaan, se ei toimi tai sitä ei
ole ylläpidetty asianmukaisesti.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty sähköliitäntään.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa konetta työntämällä
työkalua tai vastaavaa terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
• Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä. Lisävarusteen väärä
käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
• Valitse leikattavalle materiaalille oikea terä.
• Noudata sahanterään merkittyä maksiminopeutta.
• Käytä pidikettä tai käsineitä käsitellessäsi sahanterää.
• Varmista ennen käyttöä, että sahanterä on asennettu oikein.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
• Älä käytä koneessa suositusten vastaisia sahanteriä. Tarkista sahanterän
sopivuus teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa
eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n mukaisia teriä.
• Harkitse erityisten melua vähentävien terien käyttämistä.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hiomalaikkoja.
• Nosta terä työkappaleen sahausurasta ennen kuin sammutat koneen.
• Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti kiinni.
• Älä myöskään yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen
aukkoon.
• Koneen teränsuojus nousee automaattisesti kun lasket terän alas ja
päinvastoin. Teränsuojusta voi nostaa kädellä, kun sahanterää vaihdetaan
tai sahaa tarkistetaan. Älä koskaan nosta sahanterää käsin, ellei sahaa
ole sammutettu.
• Pidä konetta ympäröivä alue asianmukaisessa kunnossa ja puhtaana
irtonaisista materiaaleista, esim. lastuista ja leikkuujätteistä.
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat
eikä niissä ole lastuja.
• Vaihda kulunut kitapala.
SUOMI
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa.
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä,
kun sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Asenna kone penkille aina, kun se on mahdollista.
• Jos käytät laseria ilmaisemaan sahauslinjan, varmista, että laserin luokka
on 2 EN 60825-1:2001:n mukaan. Älä vaihda laserdiodia eri tyyppiseen.
Mikäli laite vahingoittuu, se tulee korjauttaa valtuutetulla korjaajalla.
• Teränsuojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi.
Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista,
suojuksessa on aukkoja ja sahatessa tulee pitää aina suojalaseja.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
22 Sahauspää alas -lukitusnuppi
23 Sahanterän kuusioavain
24 Nostosyvennys
25 Kiinnitysreiät
A3
26 Pölypussi
Lisävarusteet
A4
27 Lisätuki pitkille kappaleille
A5
28 Pitkittäisohjain
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Sähköturvallisuus
Pakkauksen sisältö
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Pakkaus sisältää:
1 Valmiiksi koottu katkaisu- ja jiirisaha
1 Sahanterän kuusioavain
1 Terä
1 Pölypussi
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
A6
29 Työkappaleen kiinnityspuristin
A7
30 Laser
Koneesi on kaksoiseristetty EN 61029:n mukaisesti;
siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Kuvaus (fig A1 - A7)
DW718 jiirisaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden,
alumiinin ja muovin sahaamiseen. Se suorittaa ristisahauksen,
vinosahauksen ja jiirisahauksen helposti, tarkasti ja turvallisesti.
Äkilliset jännitepudotukset
A1
1 Virtakytkin
2 Liikuteltava terän alasuojus
3 Vasemmanpuoleinen takavaste
4 Jiirisahauksen vipu
5 Jiirisahauksen salpa
6 Jiirisalvan ohitusvipu
7 Jiiriasteikko
8 Oikeanpuoleinen takavaste
9 Kitapala
10 Kantokahva
11 Työkahva
12 Sahauspään vapautusvipu
13 Elektroninen nopeudensäädönvalitsin
14 Karalukko
15 Vinosahauksen asteikko
16 Kaidelukituksen nuppi
17 Urasahauksen pysäytin
18 Purunpoistoaukko
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on pienempi kuin 0,25 ø,
häiriöitä ei todennäköisesti havaita.
A2
19 Kiinteä yläsuojus
20 Vinosahauksen salpa/vipu
21 Vinosahauspuristimen kahva
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia.
Jos virransaantiolosuhteet ovat epäsuotuisat, muut kojeet voivat kärsiä.
Asennus
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen asennusta.
Pakkauksen avaaminen (kuva B)
• Poista saha pakkauksestaan varovasti kantokahvasta nostaen (10).
• Vapauta kaidelukituksen nuppi (16) ja lukitse sahauspää taka-asentoon
painamalla sitä taaksepäin.
• Paina työkahvaa (11) alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi (22)
kuten kuvassa näkyy.
• Anna paineen tasaantua ja anna sahausvarren nousta ylös.
Sahan kiinnittäminen (kuva C)
• Sahan kaikissa neljässä jalassa on reiät (25), jotta saha olisi helpompi
kiinnittää työalustaan. Reikiä on kahta eri kokoa eri kokoisia ruuveja
varten, mutta ruuveja ei tarvitse kiristää kumpaankin reikään. Kiinnitä
saha aina tukevasti työpöytään tai muulle alustalle. Sahaa on helpompi
siirtää paikasta toiseen jos saha ruuvataan 12,5 mm:n tai paksummalle
vanerille, joka voidaan taas kiinnittää puristimilla varsinaiselle työalustalle.
93
SUOMI
• Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos
vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti. Kun kiinnität
sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen vahvistettuihin
kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla
häiritsee sahan käyttöä.
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn
tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut
tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti alustalla.
Sahanterän asentaminen (kuva D1 - D5)
• Paina sahauspään vapautinnuppia (12) jolla vapautat alasuojuksen (2).
• Käytä kuusioavaimen (23) kahvan päässä olevaa Torx-terää (33) ja
löysää kiinnitysruuvia (34) niin, että saat kulmakappaleen (35) irti
ruuvista ja suojuksesta. Näin voit nostaa suojuksen pidikettä (36)
ylöspäin ja pääset käsiksi sahanterän lukitusruuveihin (37).
• Kun suojuksen pidike (34) pitää alempaa suojusta ylhäällä, paina toisella
kädellä karanlukitusnuppia (14) ja löysää toisella kädellä kuusioavaimella
(23) vasenkierteinen terän lukitusruuvi kiertämällä avainta (37)
myötäpäivään.
Kun painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa kädellä kunnes
se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna, ettei kara ala
pyöriä (kuva D4).
• Irrota terän lukitusruuvi (37) ja ulompi laippa (38).
• Aseta sahanterä (39) sisälaipan (41) vastalevyyn (39).
Varmista, että sahanterän alareunan hampaat osoittavat taaksepäin
(käyttäjästä poispäin).
• Laita ulompi laippa (38) paikoilleen.
• Kiristä terän lukitusruuvi (37) kiertämällä ruuviavainta vastapäivään ja
pidä samanaikaisesti karanlukitusta paikallaan toisella kädellä.
• Siirrä suojuksen pidikettä (36) alaspäin kunnes kulmakappaleen (35)
alareuna menee kiinnitysruuvin (34) alle.
• Kiristä suojuksen kiinnitysruuvi.
Älä koskaan paina karanlukitusnuppia sahanterän pyöriessä.
Varmista, että painat suojuksen pidikkeen asianmukaiselle
paikalleen ja kiristät suojuksen kiinnitysruuvin, kun olet asentanut
sahanterän paikalleen.
Säädöt
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen säätöjä.
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä kuljetuksen,
käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava, noudata alla olevia
säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä muuttumattomina.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva E1 - E4)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5)
jiirisahausvarren (42) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0° asennossa. Älä kiristä vipua.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (43).
• Aseta kulmaviivain (44) ohjaimen (3) ja terän (39) vasenta sivua vasten
(kuva E3).
• Kiristä ruuvit (45) uudelleen. Älä kiinnitä huomiota jiirisahauksen
kulmaosoittimeen tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuva E1, E2 & F)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5)
jiirisahausvarren (42) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin (46) on
nollassa, kuten kuvassa F.
• Anna jiirisahauksen vivun olla löysällä ja anna salvan napsahtaa
paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (46) ja jiirisahausasteikkoa (7). Jos osoitin ei ole
täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (47), siirrä osoitin 0°:een ja kiristä ruuvi.
Jiirisahauksen lukitus/pidätystangon säätö (kuva G)
Jos sahan jalustaa voidaan liikuttaa jiirisahauksen vivun (4) ollessa lukittuna,
jiirisahauksen lukitus/pidätystankoa (48) pitää säätää.
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4).
• Kiristä jiirisahauksen lukitus/pidätystanko (48) kokonaan ruuvitaltalla .
Löysää sitten tankoa neljänneskierros.
• Tarkista, että pöytä ei liiku, kun vipu (4) on lukittu johonkin kulmaan
(ei esiasetettuun).
Sahanterän tarkistus ja säätö suhteessa pöytään (kuvat H1 - H4)
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21) ja vedä ylös salpa (20),
jolla vapautat sahausvarren.
• Käännä sahausvartta kunnes se on 0°:n vinosahausasennossa.
Älä kiristä kahvaa.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen
läpi ja ulottuu kitapalaan (43).
• Aseta suorakulmain (44) pöydälle ja terää (39) vasten (kuva H2).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (49) ja siirrä sahausvarren kokoonpanoa oikealle tai
vasemmalle, kunnes sahanterä on 90° takavasteeseen nähden
suorakulmaimella mitattaessa. Kiristä mutteri (49) uudelleen.
• Jos vinosahauksen osoitin (50) ei ole asteikolla (15) täsmälleen nollassa,
löysää ruuvia (51), joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä osoitinta
tarpeen mukaan. Tee samoin vastakkaisella puolella olevalle
vinosahauksen osoittimelle.
Takavasteen säätö (kuvat I1 – I2)
Takavasteen yläpuoli voidaan säätää vapaan tilan mahdollistamiseksi,
jotta sahan vasen ja oikea vinosahauskulma voivat olla täydet 48°.
Vasemman takavasteen (3) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (52) ja siirrä vastetta vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila.
Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi
työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä
ylös ja alas.
• Kiristä ruuvi.
Oikean takavasteen (8) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (53) ja siirrä vastetta oikealle.
• Säädä kuten vasen vaste.
Ohjainuriin (54) voi joutua sahanpurua. Puhdista ohjainurat
sahanpurusta tikulla tai puhaltimella.
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
Vinokulman tarkistaminen ja säätäminen (kuvat I1, I2 J1 & J2)
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (45) ja siirrä jiirisahaus/asteikko-kokoonpanoa oikealle tai
vasemmalle, kunnes sahanterä on 90° takavasteeseen nähden
suorakulmaimella mitattaessa.
94
Vasemman vinosahauskulman tarkistus ja säätö
• Löysää vasemman takavasteen siipiruuvi (52) ja siirrä takavasteen
yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle.
SUOMI
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21) ja vedä ylös salpa (20),
jolla vapautat sahausvarren.
• Käännä sahausvartta vasemmalle, kunnes se on 45°:n
vinosahausasennossa. Älä kiristä kahvaa.
• Tarkista, että vinokulman osoitin (50) osoittaa vinosahauksen asteikolla
45° (kuva J1).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää mutteria (55) ja käännä pysäytysruuvia (56) tarpeen mukaan sisään
tai ulos, kunnes osoitin (50) näyttää 45°. Kiristä mutteri (55) uudelleen.
• Jotta vinokulma olisi 50°, kierrä ruuvia kulman pysäyttimestä,
jotta sahausvarsi voi liikkua tarvittaessa.
Oikean vinosahauskulman tarkistus ja säätö
• Löysää oikean takavasteen siipiruuvi (53) ja siirrä oikean takavasteen
yläosaa mahdollisimman pitkälle vasemmalle.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21) ja vedä ylös salpa (20),
jolla vapautat sahausvarren.
• Käännä sahausvartta oikealle, kunnes se on 45°:n
vinosahausasennossa. Älä kiristä kahvaa.
• Tarkista, että vinokulman osoitin (50) osoittaa vinosahauksen asteikolla
45° (kuva J2).
• Jos säätäminen on tarpeen, säädä kuten vasen vinosahauskulma.
Vinosahauksen säätäminen (kuva K)
Jos sahausvartta voidaan liikuttaa, kun vinosahauksen lukitusvipu (21) on
lukittu, lukitusjärjestelmää pitää säätää.
• Irrota ruuvi (56), jolla kahva on kiinnitetty.
• Nosta kahva ja kierrä sitä 1/8 kierrosta myötäpäivään.
Asenna ruuvi takaisin.
• Tarkista, että sahausvarsi ei liiku, kun vipu (21) on lukittu johonkin
kulmaan (ei esiasetettuun).
Kaideohjauksen säätö (kuva K)
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että kaiteilla on vapaa väli.
• Vapaata väliä voidaan pienentää kääntämällä asetusruuvia (57)
asteittain myötäpäivään samalla liu’uttaen sahauspäätä edestakaisin.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita sahanteriä.
Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän suurinta
pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Kiinnitä työkappale.
• Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia eirautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun sahaamiseen. Samat
perusohjeet pätevät myös muiden materiaalien sahaukseen. Älä sahaa
rautametalleja (rautaa ja terästä), kuitusementtiä tai kiveä tällä sahalla!
• Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on leveämpi kuin
10 mm.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva L)
Virtakytkimessä (1) on kolo (58), johon voidaan laittaa munalukko työkalun
lukitsemiseksi.
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Muuttujanopeuden asettaminen (kuva L)
Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen enimmäisnopeuden
valitsinkiekon (13) avulla.
• Kierrä asteikolla varustettua valitsinta (13) haluamaasi aluetta osoittavan
numeron kohdalle.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja, kuten puuta.
Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia.
Tavallinen sahaus
Pystysuora katkaisusahaus (kuva A1, A2 & M)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5)
jiirisahausvarren vapauttamiseksi.
• Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Laita puunkappale vastetta vasten (3 & 8).
• Tartu kahvaan (11) ja paina sahauspään vapautusnuppia (12).
• Käynnistä saha liipaisinkytkimestä (1).
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu
kitapalan uraan (9).
• Kun sahaus on suoritettu, vapauta kytkin ja odota, että sahanterä on
täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon.
Liukukatkaisun tekeminen (kuva N)
Ohjauskaide mahdollistaa suurten kappaleiden 50 x 100 mm 500 x 1000 mm sahaamisen käyttäen ulos-alas-takaisin -liukuliikettä.
• Vapauta kaidelukituksen nuppi (16).
• Vedä sahauspää kohti itseäsi ja käynnistä työkalu.
• Laske sahauspää työkappaleeseen ja paina sahauspäätä takaisin
sahauksen suorittamiseksi.
• Toimi kuten yllä on kuvattu.
• Älä suorita liukukatkaisuja 50 x 100 mm:iä pienemmille
työkappaleille.
• Muista lukita sahauspää taka-asentoon, kun liukukatkaisu on
valmis.
Jiirisahaus (kuva A1, A2 & O)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5).
• Käännä sahausvartta oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan.
Jiirisahauksen salpa asettuu automaattisesti kohtiin 10°, 15°, 22,5°,
31,62° ja 45° sekä vasemmalla että oikealla sekä kohtiin 60° vasemmalla
ja 50° oikealla. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä sahauspäätä
paikallaan ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Varmista aina ennen sahausta, että jiirisahauksen vipu on kunnolla
kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala,
aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale
(jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa
takavasteeseen on suurempi: kun jiiri on vasempaan,
jäännöspala jää oikealle; jos taas jiiri on oikeaan, jää
jäännöspala vasemmalle.
Vinosahaus (kuva A1, A2 & P)
Vinosahauskulmat voidaan säätää 48°:sta vasempaan 48°:seen oikeaan,
ja samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää välille 0 ja enintään 45° vasempaan
tai oikeaan.
Vasen vinosahauskulma
• Siirrä vasemman takavasteen (3) yläosaa niin pitkälle vasemmalle kuin
se menee.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21), vedä salpa ylös (20) ja aseta
haluamasi kulma.
95
SUOMI
• Vinosahauksen salpa asettuu automaattisesti lukemiin 22,5°, 33,85° ja
45°. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä sahauspäätä paikallaan ja
kiristä vinosahauksen salvan kahva (21).
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Oikea vinosahauskulma
• Siirrä oikean takavasteen (8) yläosaa niin pitkälle oikealle kuin se menee.
• Toimi kuten vasemmassa vinosahauksessa.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita
tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja
hitaampi, tasainen sahaus antaa paremman tuloksen.
Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan sahattaessa.
Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän pyörimisliikkeen
pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä.
Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala
peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja
poista teippi varovasti kun sahaus on tehty.
Sahausasento
Oikea sahausasento helpottaa työskentelyä, ja tällöin sahaaminen on myös
tarkempaa ja turvallisempaa.
• Älä koskaan laita käsiäsi liian lähelle leikkuualuetta.
• Älä laita käsiäsi 150 mm lähemmäksi sahanterää.
• Pidä sahattaessa työstökappaletta tukevasti pöytää ja takavastetta
vasten. Pidä kädet paikoillaan kunnes olet vapauttanut virtakytkimen ja
sahanterän pyöriminen on täysin pysähtynyt.
• Testaa sahan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista sahausta.
• Älä laita käsiäsi ristiin.
• Kun liikutat sahausvartta oikeaan ja vasempaan, seiso aina hieman
sahanterän vieressä.
• Katso säleikön läpi kun seuraat sahausviivaa.
Työstökappaleen kiinnitys (kuva A6)
• Kiinnitä työstökappale aina sahauspöytään kun se vain on mahdollista.
• Käytä puristinta (29), joka on tarkoitettu käytettäväksi tämän sahan
kanssa. Kiinnitä työstökappale takavasteeseen aina kun se on
mahdollista. Voit kiinnittää työstökappaleen sahanterän jommalle
kummalle puolelle. Kiinnitä työstökappale vasteen tasaiseen kohtaan.
Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen
puristinta.
Pitkien työstökappaleiden tuki (kuva A4)
• Tue aina pitkät työstökappaleet.
• Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia (27),
joilla pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät työstökappaleet
voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät
roiku ilmassa.
Taulukehysten, laatikoiden tai muiden nelitahoisten esineiden
leikkaaminen (kuva Q1 & Q2)
Listojen ja kehysten viimeistely
Sahaa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman sahaasi.
Katkaisu- ja jiirisaha sopii hyvin erilaisten kulmien sahaukseen Q1.
Liitos voidaan tehdä joko vino- tai jiirisäädöllä.
- Vinosahaussäätö
Kahden laudan vinosahauskulma säädetään 45°:seen, jolloin saadaan 90°:n
kulma. Jiirisahausvarsi lukitaan nollaan. Puunkappale sijoitetaan tasainen,
leveä puoli sahauspöytää vasten ja kapea reuna takavasteeseen päin.
96
- Jiirisahaussäätö
Sama sahaus voidaan tehdä säätämällä jiirisahauskulmaa oikealle ta
vasemmalle. Puunkappale sijoitetaan sahalle leveä pinta takavastetta vasten.
Piirrokset (kuva Q1 & Q2) ovat vain nelitahoisia kohteita varten. Kun sivujen
määrät muuttuvat, muuttuvat myös jiiri- ja vinosahauskulmat. Alla olevasta
taulukosta nähdään oikeat sahauskulmat eri malleille olettaen, että kaikki
sivut ovat yhtä pitkiä. Jos haluamaasi mallia ei ole kaaviossa, jaa 180°
sivujen määrällä, kun haluat tietää jiiri- tai vinosahauskulman.
Sivujen määrä
4
5
6
7
8
9
10
Jiiri- tai vinosahauskulma
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva R1 & R2)
Tällä sahalle voidaan säätää sekä jiirisahaus- (kuva Q2) että
vinosahauskulma (kuva Q1) samanaikaisesti. Yhdistettyä jiiri- ja
vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai laatikoita, joissa on
kaltevat reunat kuten R1.
Jos leikkuukulma vaihtelee tarkista, että vinosahauksen ja
jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti kiinni. Nämä vivut on
muistettava kiristää aina kun vino- tai jiirisahauskulmaa
muutetaan (kuva R1 & R2).
Yhdistetty jiirisahaus on sahaus, joka tehdään käyttäen sekä jiirisahaus(kuva Q2) että vinosahauskulmaa (kuva Q1) samanaikaisesti.
Yhdistettyä jiiri- ja vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai
laatikoita, joissa on kaltevat reunat, kuten kuvassa R1.
Jos sahauskulma vaihtelee tarkista, että vinosahauksen ja
jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti kiinni. Nämä vivut on
muistettava kiristää aina kun vino- tai jiirisahauskulmaa muutetaan.
• Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa yhdistelmäsahauksissa
tarvittavien oikeiden vino- ja jiirisahaussäätöjen valinnassa.
Valitse haluttu kulma “A” (kuva R2) ja etsi kulma kaavion kaarelta.
Seuraa kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas akselille, josta löydät
oikean vinosahauskulman, ja seuraa kaarelta vaakasuoraa viivaa toiselle
akselille, josta näet oikean jiirisahauskulman.
• Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee muutama
koesahaus hukkapaloihin.
• Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa.
Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka ulkokulmat
ovat 25° (kulma “A”) (kuva R2). Etsi luku 25° kaarelta. Seuraa vaakasuoraa
viivaa kaaren kohdasta 25° jompaan kumpaan suuntaan, jolloin saat
akselilta selville oikean jiirisahauskulman (23°). Samalla tavalla, seuraa
pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° ylös tai alaspäin, jolloin saat
akselilta selville oikean vinosahauskulman (40°). Tee aina muutama
koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat sahauskulmien oikeat säädöt.
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
6-TAHOINEN
LAATIKKO
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
SUOMI
8-TAHOINEN
LAATIKKO
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
Lattialistojen sahaus
Lattialistojen sahaus tehdään 45°:n vinosahauskulmassa.
• Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat työstökappaleita.
• Sahaamisen pitää tapahtua siten, että listan päällispuoli on litteänä
sahaa vasten.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Päällyslistojen sahaus
Päällyslistojen sahaus tehdään yhdistetyllä jiirisahauksella. Jotta päästäisiin
täydelliseen tarkkuuteen, sahan jiirikulman esiasetettu arvo on 31,62° ja
vinosahauskulman 33,85°. Nämä asetukset pätevät standardeihin
päällyslistoihin, joiden kulma on ylhäällä 52° ja alhaalla 38°.
• Tee koesahaus ennen lopullista sahausta jätemateriaalia käyttäen.
• Sahaus tehdään vasemmassa vinosahauskulmassa siten, että listan
päällispuoli on pohjaa vasten.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Urasahaus (kuva S)
Saha on varustettu urasahauksen pysäyttimellä (17) ja peukaloruuvilla (59),
jotka mahdollistavat urasahauksen.
• Käännä urasahauksen pysäytin (17) kohti sahan etuosaa.
• Aseta urasahauksen syvyys säätämällä peukaloruuvia (59).
Lukitusmutteri (60) voidaan joutua vapauttamaan ensin.
• Aseta noin 5 sentin jätemateriaalin palanen takavasteen ja
työkappaleen väliin suoran urasahauksen tekemiseksi.
Pölyn poisto (kuva A2 & A3)
• Asenna pölypussi (26) purunpoistoaukkoon (18).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
Sahanterät
Saavuttaaksesi ohjeiden mukaiset sahausalueet, käytä halkaisijaltaan 305 mm
sahanteriä, joissa on 30 mm teräkeskiöt.
Ei-rautametallien sahaaminen
Kun sahataan ei-rautametalleja, konetta tulee käyttää ainoastaan
viistesahaustoiminnolla. Suosittelemme, että vinoleikkaus- ja yhdistettyjä
viistesahaustoimintoja ei käytettäisi ei-rautametalleihin. Konetta ei myöskään
tule käyttää rautametallien sahaamiseen.
• Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen puristinta.
Varmista, että työstettävä kappale on tiukasti paikalleen kiinnitetty.
• Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka sopivat ei-rautametallien sahaamiseen.
• Voiteluaineita käytettäessä vain vaha tai erotussuihke ovat suositeltavia.
Älä käytä emulsioita tai sen tapaisia nesteitä.
• Liitä FI- tai DI-katkaisija koneen ja pääjohdon välille välttääksesi pienten
metallilastujenaiheuttamia riskejä.
FI-katkaisijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
nimellisjännite
230 V
nimellisvirta
16 A
reaktioaika
< 15 ms
sulamisvirta
30 mA
DI-katkaisijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
DIN VDE 0661
nimellisjännite
230 V
nimellisvirta
16 A
sulamisvirta
30 mA
kaikkinapainen suljin
L+N+PE
PE-seuranta
pienjännitepäästö
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Kuljetus (kuva A1, A2 & B)
Sahausvarren päässä on kantokahva (10), josta sahaa on helppo kuljettaa
paikasta toiseen.
• Kun kuljetat sahaa, laske varsi alas ja paina alas-lukitusnuppia (22).
97
SUOMI
• Lukitse kaidelukituksen nuppi siten, että sahausvarsi on etuasennossa.
Lukitse jiirisahauksen varsi oikeanpuoleisimpaan jiirikulmaan, liu’uta
takavaste (3 & 8) kokonaan sisälle ja lukitse vinosahauksen vipu (20)
siten, että sahausvarsi on pystysuorassa asennossa, jolloin työkalu on
pienimmillään.
• Kanna sahaa aina joko kantokahvasta (10) tai nostosyvennyksistä (24)
(kuva B).
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
• Puhdista pöydänpinta säännöllisesti.
• Puhdista pölynkeräysjärjestelmä säännöllisesti.
Vältä puhdistusaineiden tai voiteluöljyjen käyttöä sahan
huollossa. Etenkin spray- ja aerosolipuhdistusaineet voivat
vaurioittaa muovista teräsuojusta.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla
yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
98
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti
on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen
takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
SVENSKA
GERINGSÅG DW718
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Klingdiameter
Håldiameter
Tjocklek klingliv
Max. klinghastighet/min
Max. kaplängd 90°
Max. geringslängd 45°
Max. sågdjup 90°
Max. sågdjup vid gering 45°
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
0° gering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 94 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 345 mm
45° vänstergering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 94 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 241 mm
45° högergering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 94 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 241 mm
45° fasvinkel vänster
Maximal sågbredd vid maxhöjd 61 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 345 mm
45° fasvinkel höger
Maximal sågbredd vid maxhöjd 43 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 345 mm
31,62° gering, 33,85° fasvinkel
Maximal såghöjd vid maxbredd 168 mm
Automatisk elektronisk klingbromsningstid
Vikt
Säkring:
230 V
V
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
vänster
höger
vänster
höger
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
mm 328
mm 74
DW718
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
DW718
LpA (ljudtryck)
dB(A)
88
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
101
Vägt geometrisk medelvärde av accelerationsfrekvensen
m/s2
< 2,5*
KpA (avvikelse ljudtryck)
dB(A)
2,8
KWA (avvikelse ljudeffekt)
dB(A)
2,8
* mätningens avvikelse enligt EN 12096: 0,4 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
mm 231
mm 74
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
99
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder stationära elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för att minska risken för
brand, elektriska stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att röra vid verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.
Använd hårnät om du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du helst
bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt förkläde.
Använd alltid hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp). Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån produceras etc.),
kan den elektriska säkerheten förbättras genom att använda en
isolerande transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du
är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för dammutsugning
och dammuppsamling ska sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från verktyget
innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt ut den om det
behövs. Om verktyget används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för. Tvinga inte
verktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade
i bruksanvisningen och katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du använder verktyget.
Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
100
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är skadade och att det
inte föreligger några andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad
DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du lämnar det utan
tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte är i bruk samt före byte av
någon del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och innan
serviceåtgärder utförs.
16 Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Drag aldrig i sladden för att koppla lös stickkontakten.
Utsätt inte sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
18 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på en torr plats och låsas
undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och säkrare funktion.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta säkerhetsbestämmelser.
Låt det endast repareras av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för geringssågar
• Se till att alla låsskruvar och klämhandtag är åtdragna.
• Använd inte maskinen utan skyddet i läge, eller med skyddet ur
funktion eller inte underhållet.
• Använd aldrig sågen utan spårskiva.
• Ha aldrig händerna i närheten av klingan medan sågen är ansluten till
strömkällan.
• Försök aldrig snabbstoppa en maskin genom att blockera klingan med
ett verktyg o.d. Det kan helt oavsiktligt orsaka allvarliga olyckor.
• Kontrollera i handboken innan du använder något tillbehör.
Felaktig användning av något tillbehör kan orsaka skador.
• Välj rätt klinga för det material som ska sågas.
• Överskrid inte max-hastigheten som anges på sågklingan.
• Använd en hållare eller bär handskar när du hanterar en sågklinga.
• Kontrollera att sågbladet är korrekt monterat före användning.
• Kontrollera att sågklingan roterar åt rätt håll. Kontrollera att klingan är skarp.
• Använd aldrig klinga med större eller mindre diameter än rekommenderat.
Se tekniska data för besked om rätt klingor. Används endast de klingor
som anges i denna handbok, de måste uppfylla EN 847-1.
• Eventuellt kan du använda specialklingor för reducerat buller.
• Använd aldrig HSS-klingor.
• Använd aldrig spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd aldrig slipskiva.
• Lyft klingan från skåran i arbetsstycket innan du släpper brytaren.
• Se till att armen är fixerad när du sågar vinklade skär.
• Försök aldrig spärra motoraxeln genom att kila fast fläktbladen.
• Sågens skydd höjs automatiskt när armen sänks. Det sänks över
bladet när armen höjs. Skyddet kan höjas för hand vid montering och
byte av sågklingan eller för kontroll av sågen. Lyft aldrig skyddet för
hand om sågen inte är bortkopplad från strömkällan.
• Städa runt maskinen och se till att det är fritt från löst material som
flisor och stumpar.
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena och
fria från flisor och spån.
• Byt ut spårskivan när den är utsliten.
SVENSKA
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
klingbyte.
• Utför aldrig rengöring eller underhåll medan maskinen är i gång och
huvudet inte står i viloläge.
• Montera alltid maskinen på en bänk när det är möjligt.
• Om du använder en laser till att ange såglinjen, måste lasern vara av
klass 2 enligt EN 60825-1:2001. Byt aldrig ut en laserdiod mot en annan
typ. Om den skadas måste reparationerna utföras av auktoriserad
reparationsverkstad.
• Skyddets framsida har ett galler så att du kan se medan du sågar.
Gallret ger avsevärt skydd mot runtflygande bitar, men skyddet är alltså
delvis öppet. Bär alltid skyddsglasögon när du tittar genom gallret.
A2
19 Fast övre bladskydd
20 Fasspärr/spak
21 Klämhandtag fasning
22 Transportlås
23 Klingnyckel
24 Greppurtag
25 Hål för bänkmontering
A3
26 Dammpåse
Extra tillbehör
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
- kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar
A4
27 Stödförlängning för arbetsstycket
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
A5
28 Inställbart längdanslag
Kontroll av förpackningens innehåll
Elektrisk säkerhet
Förpackningen innehåller:
1 Färdigmonterad geringsåg
1 Klingnyckel
1 Blad
1 Dammpåse
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
A6
29 Spännback
A7
30 Laser
Ditt elverktyg är dubbelisolerat motsvarande EN 61029;
jordledare är således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Beskrivning (fig A1 - A7)
Din DW718 geringssåg är avsedd för yrkesmässig sågning av virke,
träprodukter och plast. Sågen kapar, vinkel- och geringsågar lätt, precist
och säkert.
A1
1 Strömbrytare
2 Rörligt undre bladskydd
3 Anslag vänstersida
4 Geringsspak
5 Geringsspärr
6 Frigivningsspak geringsspärr
7 Geringsskala
8 Anslag högersida
9 Spårskiva
10 Bärhandtag
11 Manöverhandtag
12 Spärrspak
13 Hastighetskontroll
14 Spindellås
15 Fasskala
16 Skenans låsknapp
17 Spåranslag
18 Dammutlopp
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här apparatens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Spänningsfall
Nätbelastningar kan förorsaka momentana spänningsfall.
Vid ogynnsamma nätförhållanden kan annan utrustning påverkas.
Om nätimpedansen är lägre än 0,25 ø, är det inte troligt att störningar
förekommer.
Montering
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Utpackning (fig. B)
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet med hjälp av
bärhandtaget (10).
• Låsa skenornas låsknapp (16) och tryck såghuvudet bakåt tills det låser
sig i det bakre läget.
• Tryck ned manöverhandtaget (11) och dra ut transportlåset (22) som
bilden visar.
• Släpp långsamt trycket på handtaget så att sågen fjädrar upp till sin
fulla höjd.
101
SVENSKA
Bänkmontering (fig. C)
• De fyra fötterna är försedda med hål (25) för montering på en arbetsbänk.
Varje fot har hål i två storlekar för olika skruvmått. En skruv räcker,
du behöver inte använda båda hålen. Montera sågen stadigt så att den
inte förflyttas under arbetet. För att hålla maskinen bärbar kan du
montera den på en plywoodskiva med en tjocklek på minst 12,5 mm.
Denna kan då klämmas på en bänk eller flyttas till en annan plats och
klämmas där.
• Vid montering på plywood, se till att monteringsskruvarna inte sticker ut
ur skivans undersida. Plywoodskivan ska ligga i plan med stödet för
arbetsstycket. När du klämmer fast sågen på en arbetsskiva,
kläm endast på klämfötterna där skruvhålen sitter. Om du klämmer
någon annanstans hindras maskinen i sin verkan.
• För att förekomma att du fastnar eller sågar snett, se till att monteringsytan
inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen gungar på underlaget,
lägg ett tunt föremål under en sågfot tills den står stadigt på underlaget.
Montering av sågklinga (fig. D1 - D5)
• Tryck in spärrspaken (12) så att det undre skyddet (2) frigörs.
Lyft underskyddet så högt som möjligt.
• Använd sexkanten (33) på den medföljande klingspännaren (23) till att
lossa skruven (34) på skyddets fäste så långt att det vinklade hörnstycket
(35) kan passera mellan skruvens huvud och skyddet. Nu kan du lyfta
fästet (36) högt nog för att komma åt klingans spännskruv (37).
• Lyft det undre skyddet och låt skyddshållarskruven (34) hålla kvar det
och tryck sedan in spindellåset (14) med ena handen och använd med
andra handen den medföljande klingnyckeln (23) till att lossa den
vänstergängade spännskruven (37) genom att vrida medsols.
Spärra spindeln genom att trycka på knappen enligt bilden och
vrida spindeln för hand tills du känner att spärren griper. Håll
spärrknappen intryckt så att spindeln inte kan rotera (fig. D4).
• Avlägsna klingans spännskruv (37) och den yttre klingbrickan (38).
• Installera sågklingan (39) över nocken (40) på den inre klingbrickan (41).
Se till att tänderna på klingans undersida pekar bakåt på apparaten
(bort från användaren).
• Sätt tillbaka den yttre klingbrickan (38).
• Drag åt spännskruven (37) genom att vrida motsols medan du håller
spindeln spärrad med den andra handen.
• Skjut ned skyddet fäste (36) tills det vinklade hörnstycket (35) är nedanför
huvudet på skruven (34).
• Drag åt fästskruven.
Tryck aldrig in spindellåset medan bladet roterar. Se till att
skyddets fäste är ordentligt nedtryckt och fästskruven stadigt
åtdragen när du har monterat sågklingan.
Inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter transport
och hantering eller av någon annan anledning måste ställas in på nytt,
justera den enligt nedanstående beskrivning. När maskinen en gång är rätt
inställd krävs normalt ingen upprepad justering.
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. E1 - E4)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så att armen (42)
frigörs.
• Sväng geringsarmen tills spärren låser den i läge för 0° gering.
Spänn inte fast spaken.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (43).
• Sätt en vinkelhake (44) mot vänstra sidan av anslaget (3) och bladet (39)
(fig. E3).
102
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (45) och justera anordningen geringsarm/skala åt
höger eller vänster tills vinkelhaken visar att klingan står 90° mot anslaget.
• Dra åt skruvarna (45) på nytt. Bry dig för tillfället inte om vad
geringsskalans visare anger.
Inställning av geringsvisaren (fig. E1, E2 & F)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så att armen (42)
frigörs.
• Flytta armen så att geringsvisaren (46) står i nolläge, se fig. F.
• Med geringsspärren lös, låt snabbspärren knäppa fast medan du vrider
geringsarmen förbi nollan.
• Titta på visaren (46) och geringsskalan (7). Om visaren inte anger exakt
noll, lossar du skruven (47) och flyttar visaren tills den anger 0°,
dra sedan åt skruven.
Inställning av geringslås/spärr (fig. G)
Om maskinens bas är rörlig medan geringsspärren (4) är låst,
ska geringslåset/spärren (48) justeras.
• Frigör geringsspärren (4).
• Dra åt med en skruvmejsel så att geringslåset/spärren (48) sitter fast.
Lossa sedan spärrstaven %1 varv.
• Kontrollera att bordet inte är rörligt medan spaken (4) är låst i godtycklig
(inte förinställd) vinkel.
Kontroll och inställning av bladet mot bordet (fig. H1 - H4)
• Lossa fasklämmans handtag (21) och lyft fasspärren (20) så att
sågarmen (42) frigörs.
• Flytta sågarmen tills spärren låser den i läge 0° för fasen. Dra inte åt
spaken.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (43).
• Sätt en vinkelhake (44) på bordet och mot bladet (39) (fig. H2).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa mutter (49) och justera sågarmens anordning åt höger eller
vänster tills vinkelhaken visar att klingan står 90° mot bordet.
Dra åt muttrarna (49) på nytt.
• Om visaren (50) inte anger noll på fasningsskalan (15), lossa skruven (51)
som håller fast visaren och flytta denna efter behov. Upprepa som för
fasvisaren som sitter på motsatta sidan.
Inställning av anslaget (fig. I1 & I2)
Övre delen av anslaget kan justeras så att man får utrymme för sågen att
vinklas fullt ut med 48° åt både vänster och höger. För inställning av
vänstra anslaget (3):
• Lossa plastknappen (52) och skjut anslaget åt vänster.
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera utrymmet.
Ställ in anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger maximalt stöd
utan att hindra armens vertikala rörelse.
• Dra åt knappen stadigt.
För inställning av högra anslaget (8):
• Lossa plastknappen (53) och skjut anslaget åt höger.
• Fortsätt på samma sätt som med det vänstra anslaget.
Sågspåren (54) kan proppas igen av sågspån. Använd en
pinne eller tryckluft med lågt tryck för att rensa spåret.
SVENSKA
Kontroll och inställning av fasvinkeln (fig. I1, I2, J1 & J2)
Kontroll och inställning av vänster fasvinkel
• Lossa det vänstra anslagets lås (52) och skjut vänsteranslagets övre
del så långt åt vänster som möjligt.
• Lossa fasklämmans handtag (21) och lyft fasspärren (20) så att
sågarmen frigörs.
• Flytta sågarmen åt vänster tills spärren låser den i läge 45° för fasen.
Dra inte åt spaken.
• Kontrollera att fasvisaren (50) anger 45° på fasskalan (15) (fig. J1).
• Inställningen går till så här:
• Lossa muttern (55) och vrid inställningsskruven (56) in eller ut tills
visaren (50) står på 45°. Dra åt muttrarna (55) på nytt.
• För att uppnå en fas på 50°, skruva ut skruven på vinkelanslaget så att
sågarmen kan röra sig fritt.
Kontroll och inställning av höger fasvinkel
• Lossa det högra anslagets lås (53) och skjut högeranslagets övre del
så långt åt vänster som möjligt.
• Lossa fasklämmans handtag (21) och lyft fasspärren (20) så att
sågarmen (42) frigörs.
• Flytta sågarmen åt höger tills spärren låser den i läge 45° för fasen.
Dra inte åt spaken.
• Kontrollera att fasvisaren (50) anger 45° på fasskalan (15) (fig. J2).
• Fortsätt på samma sätt som med den vänstra fasningsvinkeln om
fininställning behövs.
Justering av fasklämsystemet (fig. K)
Om armen kan flyttas när fasklämhandtaget (21) är låst, måste klämsystemet
justeras.
• Avlägsna skruven (56) som håller handtaget.
• Lyft av handtaget och vrid det 1/8 varv medurs. Sätt tillbaka skruven.
• Kontrollera att sågarmen inte är rörlig medan fasklämhandtaget (21)
är låst i godtycklig (inte förinställd) vinkel.
Justering av ledarskenor (fig. K)
• Kontrollera regelbundet att skenorna har fritt utrymme.
• Minska avståndet genom att vrida ställskruven (57) medsols medan
såghuvudet förs framåt och bakåt.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Även om denna såg kan skära trä och många mjukmetaller, hänför sig
användarinstruktionerna endast till sågning av trä. För andra material
gäller samma riktlinjer. Såga aldrig järnhaltiga material (järn och stål)
fibercement eller murverksmaterial med denna såg!
• Använd spårskivan. Använd inte maskinen om spåret i skivan är
bredare än 10 mm.
Till- och från-koppling (fig. L)
På startknappen (1) finns ett hål (58) som kan låsas med ett hänglås.
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren (1).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Inställning av variabel hastighet (fig. L)
Hastighetskontrollen (13) kan användas till att ställa in hastighetsområdet
i förväg.
• Vrid hastighetsratten (13) till önskat område, vilket anges med en siffra.
• Använd höga hastigheter vid sågning av mjukare material som trä.
Använd låga hastigheter för metall.
Grundläggande sågning
Kapning (fig. A1, A2 & M)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så att armen
frigörs.
• Lås snabbspärren i läge för 0° och dra åt geringsspärren.
• Placera trästycket som ska sågas mot anslaget (3 & 8).
• Ta manöverhandtaget (11) och tryck in spärrspaken (12) så att huvudet
frigörs.
• Tryck in startknappen (1) för att starta motorn.
• Tryck ned huvudet så att bladet sågar igenom trästycket och når in
i spårskivan av plast (9).
• Efter avslutad sågning släpper du strömbrytaren och väntar tills klingan
har stannat innan du för tillbaka huvudet till dess övre viloläge.
Utförande av ett glidande skär (fig. N)
Styrskenan medger sågning i större arbetsstycken från 50 x 100 mm upp
till 500 x 1000 mm med en glidande rörelse ut – ner – bakåt.
• Lossa skenans låsknapp (16).
• Dra såghuvudet mot dig och starta verktyget.
• Sänk klingan ner i arbetsstycket och tryck huvudet bakåt och avsluta
skäret.
• Arbeta enligt ovanstående beskrivning.
• Använd inte metoden med glidande skär med arbetsstycken
mindre än 50 x 100 mm.
• Kom i håg att låsa såghuvudet i dess bakre läge när de
glidande skären är avslutade.
Vertikal geringskapning (fig. A1, A2 & O)
• Frigör geringsspärren (4) och tryck in snabbspärren (5).
• Flytta armen åt höger eller vänster till önskad vinkel. Spärren kommer
automatiskt att ställa in på 10°, 15°, 22,5°, 31,62° och 45° både
vänster och höger, och på 60° vänster och 50° höger. Om arbetet
kräver någon mellanvinkel, håll huvudet stadigt och spärra det genom
att dra åt geringsspärren.
• Se alltid till att geringsspärren är ordentligt fastsatt innan du börjar såga.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
När du fasningssågar en liten bit från trästyckets ände, placera
trästycket så att biten som ska sågas av befinner sig på sidan
med den större vinkeln mot anslaget. Stycket som ska sågas
av till höger vid vänstergering och till vänster vid högergering.
Vinklade snitt (fig. A1, A2 & P)
Fasvinkeln kan ställas in från 48° åt vänster till 48° åt höger och kan sågas
med geringsarmen inställd mellan noll och maximalt 45° geringsläge åt
höger eller vänster.
Vänster fasvinkel
• Skjut den övre delen av det vänstra anslaget (3) så långt åt vänster som
det går.
• Lossa fasklämmans handtag (21) och lyft fasspärren (20) och ställ in
fasen enligt önskemål.
• Fasspärren placerar sig automatiskt vid 22,5°, 33,85° och 45°.
Om arbetet kräver någon mellanvinkel, håll huvudet stadigt och spärra
det genom att dra åt fasklämhandtaget (21).
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
103
SVENSKA
Höger fasvinkel
• Skjut den övre delen av det högra anslaget (8) så långt åt höger som
det går.
• Arbeta vidare som vid vänster fassnitt.
Sågningens kvalitet
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex materialet som
sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål som kräver ett jämnt
sågsnitt får du bäst resultat med en vass sågklinga (60 tänder karbidstål)
och en långsam, jämn sågrörelse.
Se till att materialet inte kryper medan du sågar; kläm det
ordentligt på plats. Låt alltid klingans stanna helt innan du lyfter
armen. Om det ändå bryts ut små fibrer vid arbetsstyckets
bakända, klistra en bit maskeringstejp på trät där sågningen
ska göras. Såga igenom tejpen och avlägsna den försiktigt när
du är färdig.
Kropps- och handställning
Rätt ställning på kropp och händer medan du använder geringssågen gör
arbetet lättare, noggrannare och säkrare.
• Placera aldrig händerna i sågområdet.
• Placera händerna aldrig närmare bladet än 150 mm.
• Håll arbetsstycket stadigt mot bordet och anslaget medan du sågar.
Håll kvar händerna tills du har släppt strömbrytaren och bladet har
stannat helt.
• Utför rörelsen alltid blint (med avstängd såg) så att du kan kontrollera
klingans spårförning innan du sågar en skåra som måste vara prydlig.
• Korsa aldrig händerna.
• Håll båda fötterna stadigt på golvet och se till att du håller balansen.
• Följ armen när du flyttar den till höger eller vänster och stå något vid
sidan av bladet.
• Sikta genom skyddets galler när du följer ett pennstreck.
Klämning av arbetsstycket (fig. A6)
• Kläm om möjligt fast trästycket vid sågen.
• För bästa resultat, använd spännbacken (29) som är avsedd för bruk
med din såg. Kläm arbetsstycket mot anslaget om det är möjligt.
Du kan klämma antingen till höger eller vänster om bladet; kom ihåg att
placera spännbacken mot en stadig, plan yta på anslaget.
Använd alltid en materialklämma vid sågning av icke järnhaltiga
metaller.
Stödning av långa arbetsstycken (fig. A4)
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas.
• För bästa resultat, använd det förlängda stödet (27) till att öka bredden
på sågbordet (kan erhållas separat hos din återförsäljare). Stöd långa
arbetsstycken på lämpligt sätt, t ex med en sågbock eller liknande, så
att ändarna inte kan falla.
Sågning av tavelramar, geringslådor & andra fyrsidiga projekt
(fig. Q1 & Q2)
Trimlister och andra ramar
Utför några enkla projekt i provbitar till du börjar få “känsla” för sågen.
Din såg är perfekt för gering av hörn som det som visas i fig. R1.
Den avbildade fogen kan göras antingen med lutnings- eller geringinställning.
- Med lutningsinställning
De båda plankorna är lutade i 45° vinkel, vilket ger ett 90° hörn.
Geringsarmen spärras i nolläge. Trät placeras med den breda flatsidan
mot bordet och den smala sidan mot anslaget.
104
- Med geringsinställning
Samma sågning kan utföras som höger- eller vänstergering med träts
flatsida mot anslaget Q1.
De båda skisserna (fig. Q1 & Q2) är endast för fyrsidiga föremål.
Vid ett annat antal sidor krävs en annan gerings- eller lutningsvinkel.
Nedanstående tabell ger rätt vinkel för diverse former, utgående från att
alla sidor är lika långa. För en form som inte står i tabellen, dela 180°
genom antalet sidor för att erhålla rätt gerings- eller lutningsvinkel.
Antal sidor
4
5
6
7
8
9
10
Vinkel gering eller lutning
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Sammansatt geringssnitt (fig. R1 & R2)
En sammansatt gering är en sågning med både geringsvinkel (fig. Q2) och
fasningsvinkel (fig. Q1) samtidigt. Ett sådant sågning används för att göra
ramar eller lådor med avfasade sidor som den i R1.
Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt, kontrollera att
spärrarna för fasning och gering är ordentligt åtdragna.
Dessa knappar måste dras fast varje gång fasnings- eller
geringsvinkeln har ändrats (fig. R1 & R2).
En sammansatt gering är en sågning med både geringsvinkel (fig. Q2) och
fasningsvinkel (fig. Q1) samtidigt. Ett sådant sågsnitt används för att göra
ramar eller lådor med avfasade sidor som den i fig. R1.
Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt, kontrollera att
spärrarna för fasning och gering är ordentligt åtdragna.
Dessa knappar måste dras fast varje gång fasnings- eller
geringsvinkeln har ändrats.
• Nedanstående diagram är till hjälp när du ställer in lutnings- och
geringsvinkeln för att såga en sammansatt gering. Välj den vinkel “A”
(fig. R2) som behövs för det aktuella projektet och sök upp den vinkeln
på båglinjen i diagrammet. Följ från den punkten diagrammet rakt
nedåt för rätt lutningsvinkel och rakt åt sidan för rätt geringsvinkel.
• Ställ in sågen för dessa vinklar och såga ett par provsnitt.
• Prova hur de sågade bitarna passar ihop.
Exempel: För att göra en fyrsidig låda med 30° yttervinkel (vinkel “A”), (fig. R2),
använd bågen uppe till höger. Sök upp 25° på bågskalan.
Följ den horisontella skärande linjen åt ena eller andra hållet för rätt
geringsinställning av sågen (23°). Följ på samma sätt den vertikala
skärande linjen uppåt eller nedåt för rätt lutningsvinkelinställning av sågen
(40°). Gör alltid ett par snitt i provbitar för att kontrollera sågens inställning.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara högra sidan av snittet.
FYRKANTIG
LÅDA
SEXKANTIG
LÅDA
LÅDANS SIDA (VINKEL A)
STÄLL IN DENNA GERINGSVINKEL PÅ SÅGEN VINKEL PÅ
SVENSKA
ÅTTAKANTIG
LÅDA
STÄLL IN DENNA FASVINKEL PÅ SÅGEN
Sågning av fotlister
Sågning av fotlister utförs med en 45° fasningsvinkel.
• Gör alltid en tomkörning innan du börjar såga.
• Placera listens baksida mot sågen.
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
Sågning välvda lister
Sågning av välvda lister utförs i sammansatt gering. För att uppnå extrem
noggrannhet måste sågen ställas in med följande vinklar: 31,62° för gering
33,85° fasning. Dessa inställningar gäller vanliga välvda lister med vinklar
på 52° upptill och 38° nedtill.
• Prova först med värdelöst material före den definitiva sågningen.
• All sågning sker med vänsterfasning och listens baksida nedåt.
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara högra sidan av snittet.
Spårskärning (fig. S)
Din såg är försedd med ett spårskärningsstopp (17) och en vingskruv (59)
för spårskärning.
• Fäll upp stoppet (17) framåt på sågen.
• Vrid på vingskruven (59) och ställ in skärdjupet. Kanske behöver man
lossa på låsskruven (60) först.
• Lägg in ett stycke överblivet material ca. 5 cm mellan anslaget och
arbetsstycket för att få ett rakt skär.
Dammsugning (fig. A2 & A3)
• Sätt dammpåsen (26) på dammutsuget (18).
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
Sågblad
För att uppnå de angivna kapaciteterna, använd alltid 305 mm sågklinga
med 30 mm spindelhål.
Sågning av icke järnaltiga metaller
Vid sågning av icke järnhaltiga metaller skall maskinen endast användas
i geringsläge. Vi rekommenderar att aldrig utföra fassågning och
sammansatt gering i icke järnhaltiga metaller. Maskinen skall aldrig
användas för sågning av järnhaltiga metaller.
• Använd alltid en materialklämma vid sågning av icke järnhaltiga
metaller. Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt.
• Använd endast sågklingor avsedda för sågning av icke järnhaltiga
metaller
• Vid applicering av smörjmedel skall endast vax eller separationsspay
användas, aldrig emulsioner eller liknande vätskor.
• Anslut en FI eller DI brytare mellan maskinen och nätet för att undvika
remanensrisker orsakade av metallspån.
FI-brytaren skall uppfylla följande krav:
märkspänning
230 V
märkström
16 A
reaktionstid
< 15 ms
smältström
30 mA
DI-brytaren skall uppfylla följande krav:
DIN VDE 0661
märkspänning
230 V
märkström
16 A
smältström
30 mA
flerpolig frånkoppling
L+N+PE
PE-övervakning
lågspänningsutlösning
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Ett bärhandtag (10) är monterat ovanpå sågarmen så att geringssågen
enkelt kan bäras.
105
SVENSKA
• För transport av sågen, sänk armen och tryck in transportlåset (22).
• Lås skenknappen med sågarmen i dess främre läge, lås geringsarmen
i den yttre högra geringsvinkeln, för anslaget (3 & 8) helt inåt och lås
klämspaken (20) med sågarmen i vertikalläge så att maskinen blir så
kompakts som möjligt.
• Använd alltid bärhandtaget (10) eller handgreppen (24) som visas
i fig. B när sågen ska flyttas.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
• Rengör bordsytan regelbundet.
• Rengör dammuppsamlingssystemet regelbundet.
Undvik rengörings- och smörjmedel i underhållet av maskinen.
I synnerhet rengöringsmedel i form av spray och aerosol kan
kemiskt angripa det nedre skyddet som är av plast.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas bland vanliga
hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din DEWALT-produkt med
en ny, eller inte längre behöver den, ska du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter och förpackningsmaterial
kan materialen återvinnas och användas på nytt. Användning
av återvunna material skonar miljön och minskar förbrukningen
av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda insamlingar av uttjänt
elutrustning från hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst för DEWALTprodukter när de en gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja den,
ber vi dig att återlämna produkten till en auktoriserad reparations- och
servicerepresentant som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du genom kontakt med
den lokala DEWALT- företrädare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och kontakter finns
även tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
106
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad, se
aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad
och kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på
Internet: www.2helpU.com
Importör i Sverige: Black & Decker AB
TÜRKÇE
GÖNYE TESTERESİ DW718
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan1
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yllarn deneyimi D E WALT’ profesyonel
kullanclar işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Bçak çap
Bçak deliği
Bçak gövde kalnlğ
Azami bçak hz
Azami çapraz kesim kapasitesi 90°
Azami gönye kapasitesi 45°
Azami kesme derinliği 90°
Azami meyilli çapraz kesim derinliği 45°
Gönye (azami konumlar)
Meyil (azami konumlar)
0° gönye
Azami yükseklikte elde edilen genişlik
Azami genişlikte elde edilen yükseklik
45° gönye sol
Azami yükseklikte elde edilen genişlik
Azami genişlikte elde edilen yükseklik
45° gönye sol
Azami yükseklikte elde edilen genişlik
Azami genişlikte elde edilen yükseklik
45° meyil sol
Azami yükseklikte elde edilen genişlik
Azami genişlikte elde edilen yükseklik
45° meyil sağ
Azami yükseklikte elde edilen genişlik
Azami genişlikte elde edilen yükseklik
31,62° gönye, 33,85° meyil
Azami genişlikte elde edilen yükseklik
Otomatik fren süresi
Ağrlk
Sigortalar
230 V aletler
V
W
mm
mm
mm
min -1
mm
mm
mm
mm
sol
sağ
sol
sağ
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60°
50°
48°
48°
94 mm
345 mm
mm 328
mm 74
94 mm
241 mm
mm 231
mm 74
94 mm
241 mm
mm 231
mm 74
61 mm
345 mm
mm 328
mm 48
43 mm
345 mm
mm 328
mm 28
168 mm
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
DW718
D E WALT bu elektrikli aletlerin aşağdaki standartlara uygun
olarak tasarlandğn beyan eder: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 & EN 61029
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya klavuzun arkasna bakn.
DW718
L pA (ses basnc)
dB(A)
88
L WA (akustik güç)
dB(A)
101
Ağrlkl RMS hz değeri
m/s 2
< 2,5*
K pA (ses basnc belirsizliği)
dB(A)
2,8
K WA (akustik güç belirsizliği)
dB(A)
2,8
* EN 12096’ya göre ölçümleme belirsizliği: 0,4 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
107
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar1
Elektrikli aletleri kullan1rken daima, yangin, elektrik
çarpmas1 ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar1na uyun.
Cihaz1 kullanmadan önce bu kullan1m k1lavuzunu
dikkatlice okuyunuz.
Bu kullan1m k1lavuzunu gelecekteki kullan1mlar için
saklay1n1z.
Genel Bilgiler
1 Çal1şma alan1n1z1 temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çal1şma alan1n1z1n çevre koşullar1na dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz brakmayn. Aleti nemli
ve slak ortamlarda kullanmaynz. Çalisma alanini iyi
isiklandirin (250 - 300 Lux). Aleti yangn ve patlama
olaslğ olan yerlerdekullanmaynz Örneğin, ateş alc
likit ve gazlarn bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar1 aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan alana girmesine ve
elektrik kablosuna dokunmasna müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin, aletin hareket eden
kisimlarina kaptirabilirsiniz. Saçnz uzunsa koruyucu
başlk giyin. Açik havada çalisirken uygun eldiven ve
kaymayan ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri taknz. İşlemin toz veya
frlayan parçack yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann. Eğer tanecikler çok scaksa ayrca s geçirmez
önlük takn. Her zaman kulak korumalarn takn. Her
zaman emniyet kask takn.
6 Elektrik çarpmas1na karş1 önlem al1n
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn (Örn: borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar). Aleti olagan üstü
sartlarda kullanirken (Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli transformatör veya bir
(FI) toprak kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek elektrik
emniyeti arttirilabilinir.
7 Aş1r1 uzanarak çal1şmay1n
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi her zaman
muhafaza edin.
8 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullann.
Yorgunken aleti kullanmayn.
9 İşlediğiniz parçay1 iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
10 Toz çekme c1haz1n1n tak1m1.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri baglanmasi için
yerler saglanmissa, bunlarin dogru olarak kullanildigina
emin olun.
11 Ayar anahtarlar1n1 ve aparatlar1n1 ç1kart1n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini gözden geçirin ve
eger zarar görmüsse degistirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada kullanm için özel
yaplmş ve böyle olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
108
13 İşe uygun alet kullan1n
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm klavuzunda
anlatlmştr. Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet
tipi aletin görevini yapmaya zorlamayn. Alet, imalat
amacna uygun olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin
dşnda aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
14 Hasarl1 parça kontrolü yap1n
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara karsi iyice
kontrol edin. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmadğn, krk parça olup olmadğn
ve çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini ve istenilen görevi
yerine getirecegini garanti ediniz. Cihaz herhangi bir
parças arzalysa ve hatalysa kullanmaynz. Eger aç kapa
dügmesi çalismiyorsa aleti kullanmayiniz. Arzal parçalar
yetkili servislerde tamir ettiriniz veya değiştiriniz.
Hiçbir tamirata kendi kendinize kalkismayiniz.
15 Aleti fişten ç1kartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce tamamen durmasn
bekleyin. Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya bağlantlar
değiştireceğiniz zaman aleti fişten çekiniz.
16 Cihaz1n yanl1şl1kla çal1şmas1na engel olun
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
17 Kabloyu dikkatli kullan1n
Fisten kordonu çekerek asla çikarmayiniz. Kabloyu, s,
yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
18 Kullan1lmayan aletleri saklay1n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
19 Aletlerinize iyi bak1n
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
20 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur.
Aletinizi, yetkili bir D E WALT onarm merkezinde onartn
Tamirat daima kalifiye kisiler tarafindan, orijinal yedek
parçalar kullanilarak yapilir Aksi taktirde kullanan kisiye
gözönüne alinmayan tehlikelere yol açar.
Şevli testereler için ek emniyet kurallar
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilit
düğmelerinin ve skştrma kollarnn skştrlmş
olduğundan emin olun.
• Koruma yerinde bulunmuyorsa veya çalşmyorsa veya
bakm düzgün yaplmamşsa makineyi kullanmayn.
• Testerenizi asla çentik plakas olmakszn kullanmayn.
• Testere elektrik güç kaynağna bağlyken asla ellerinizi
bçak alanna sokmayn.
• Hareket halindeki makinenin levhasna herhangi bir alet
veya başka bir şeyi yerleştirerek çabucak durdurmaya
çalşmayn; bu yolla istenmeyen çok ciddi kazalar oluşabilir.
• Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat
klavuzuna bakn. Aksesuarlarn yanlş kullanm hasar
oluşmasna yol açabilir.
• Kesilecek malzeme için uygun kesim levhasn seçin.
• Testere levhas üzerinde yazl bulunan maksimum hz
dikkate aln.
• Testere levhasyla işlem yaparken tutucu veya eldiven
kullann.
TÜRKÇE
• Testere bçağnn kullanlmadan önce doğru olarak monte
edildiğine emin olun.
• Bçağn doğru yönde dönmesine dikkat edin.
Bçağn keskin kalmasna özen gösterin.
• Tavsiye edilenden daha küçük veya büyük çaptaki testere
levhalarn kullanmayn. Doğru testere levhas ayarlar için
teknik verilere başvurun. Sadece bu klavuzda belirtilen
EN 847-1’e uygun levhalar kullann.
• Ses çkş azaltlmş özel levhalar kullanabilirsiniz.
• HSS levhalar kullanmayn.
• Çatlak veya hasarl testere levhalarn kullanmayn.
• Yapşkanl diskleri kullanmayn.
• Düğmeyi açmadan önce kesim levhasn işlenecek
parçadaki çentikten kaldrn.
• Yivli kesim yapmadan önce kolun güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden emin olun.
• Motor şaftn tutmak üzere pervaneye herhangi bir şey
skştrmayn.
• Kol demiri aşağ getirildiğinde testere üzerindeki levha
korumas otomatik olarak kalkar; kaldrldğnda ise
levhann üzerinden iner. Testerenin kontrolü srasnda veya
kesim levhas taklp çkarlrken koruma elle kaldrlabilir.
Asla testereyi kapatmadan levha korumasn elle
kaldrmayn.
• Makinenin etrafndaki alan ihmal etmeyin ve etraf talaş,
döküntü parçalar gibi rasgele savrulan malzemelerden
temizleyin.
• Düzenli olarak motorun hava deliklerinin temiz ve talaştan
arndrlmş olup olmadğn kontrol edin.
• Çentik plakas ypranrsa bunu değiştirin.
• Bakm yaparken veya kesim levhasn değiştirirken
makineyi elektrikten çekin.
• Makine çalşrken ve başlk durma konumunda değilken,
herhangi bir temizlik veya bakm işlemi yapmayn.
• İmkan bulursanz makineyi daima bir tezgaha monte edin.
• Kesim çizgisini belirlemek için bir lazer kullanrsanz,
lazerin EN 60825-1:2001’e göre snf 2 olduğuna emin
olun. Lazer diyodunu farkl bir tiptekiyle değiştirmeyin.
Lazer zarar görürse yetkili bir tamir servisinde tamir ettirin.
• Korumann ön ksm kesim yaparken görüntü rahatlğ
sağlamak için panjurlanmştr. Panjurlar uçan parçacklar
önemli ölçüde azaltmasna karşn koruma üzerinde
boşluklar bulunur ve panjurdan bakarken her zaman
güvenlik gözlükleri taklmaldr.
Diğer tehlikeler
Aşağdaki tehlikeler testere kullanmnda görülebilmektedir:
- dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
İlgili güvenlik kurallarnn uygulanmasna ve güvenlik
donanmlarnn kullanlmasna rağmen baz tehlikelerin
önüne geçilememektedir. Bu tehlikeler arasnda:
- Duyma hissinin azalmas.
- Dönen testere bçağnn açkta kalan ksmnn neden
olduğu kaza tehlikesi.
- Bçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
- Siperleri açarken parmaklarn ezilme tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep
keserken meydana gelen tozun yutulmas sonucu oluşan
sağlk sorunlar bulunmaktadr.
1 Toz torbas
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda
hasar oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ayrn.
Tan1m (fig A1 - A7)
Sahip olduğunuz DW718 şevli testere; tahta, tahta ürünler,
alüminyum ve plastiğin profesyonel kesiminde kullanlmak
üzere tasarlanmştr. Çapraz kesim, yivli ve şevli kesim
işlemlerini kesin ve doğru bir biçimde gerçekleştirecektir.
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Açma/kapama anahtar
Hareketli alt koruma
Siper sol taraf
Şev kolu
Gönye mandal
Gönye mandal aşma kolu
Gönye skalas
Siper sağ taraf
Çentik plakas
Taşma kolu
Kontrol kolu
Başlk kilit açma kolu
Elektronik hz kontrol kadran
Mil kilidi
Yiv kadran
Ray kilit düğmesi
Çentik engelini
Toz ağz
A2
19 Sabit üst bçak siperi
20 Meyil mandal/kolu
21 Meyil skştrma kolu
22 Başlk kilitleme pimi
23 Kesim levhas anahtar
24 El girintisi
25 Tezgah montaj delikleri
A3
26 Toz torbas
Opsyonel aksesuarlar
A4
27 Çalşma desteği uzants
A5
28 Ayarlanabilir uzunluk engeli
A6
29 İş parças mengenesi
A7
30 Lazer
Ambalaj1n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Monte edilmiş gönye testeresi
1 Kesim levhas anahtar
1 Testere bçağ
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal edilmiştir.
Daima, şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan
voltajla ayn olmasna dikkat edin.
109
TÜRKÇE
Aletiniz, EN 61029 uyarnca çift yaltmldr,
bu nedele topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çplak iletken,
kötü bağlant, hasarl yaltm kontrolü yapn. Gerekli
onarmlar yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
• Takmdaki bçak somun anahtarnn (23) tutacak ksm
sonundaki Torx ucunu (33) kullanarak açl köşe parçasnn
(35), vidann baş ve siper arasndan geçmesine izin
verecek kadar siper dirsek vidasn (34) gevşetin.
Bu siper dirseğinin (36), bçak tespit vidasna (37) erişime
izin verecek kadar yükseltilmesini sağlayacaktr.
• Alt siper, siper dirseği vidasyla (34) üst pozisyondayken,
bir elinizle mil kilit düğmesini (14) bastrn, daha sonra
diğer elinizle takmdaki bçak somun anahtarn (23)
kullanarak sol yivli bçak vidasn (37) saat yönüne doğru
çevirerek gevşetin.
Voltaj düşmeleri
Mil kilidini kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi
düğmeye basn ve mili kilit yerine oturana kadar
elle çevirin. Milin dönmesini önlemek için kilit
düğmesine basmaya devam edin (şekil D4).
Ani çekilen akmlar ksa zamanl voltaj düşmelerine neden
olurlar. Uygun olmayan güç sağlama koşullarnda diğer
ekimpan etkilenebilir.
Eğer güç sağlaycnn sistem empedans 0,25 ø’dan düşükse,
aksaklk olmas ihtimali yoktur.
Montaj
Montajdan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Paketi açma (şekil B)
• Testereyi, taşma kolundan (10) tutarak dikkatli bir şekilde
ambalajndan çkartn.
• Ray kilit düğmesini (16) açn ve testere başn geri iterek
arka konumda kilitleyin.
• İşlem kolunu (11) aşağya bastrn ve kilit pimini (22)
şekilde gösterildiği gibi çekin.
• Uyguladğnz basky yavaşça azaltn ve kolun sonuna
kadar kalkmasna izin verin.
Tezgaha montaj (şekil C)
• Makinenin dört ayağnda, tezgaha montaj olanakl klan
delikler (25) mevcuttur. İki ayr boydaki delikler yine iki
ayr boy cvata kullanlabilmesini sağlyor. Deliklerin
yalnzca birinin kullanlmas yeterlidir. Testerenizin
yerinden oynamasn önlemek için daima skca monta
etmeye özen gösterin. Testerenin taşnabilirlik özelliklerini
daha da arttrabilirsiniz : Makineyi 12.5 mm ya da daha
kaln bir kontrplak parçasna monte ederek, bu plaka
üzerinde çalşma tezgahnza mengenelerle tespit edebilir
ya da kolayca başka bir çalşma yerine taşyabilirsiniz.
• Testereyi yukarda anlatldğ şekilde kontrplak levhasna
tespit ederken, tespit cvatalarnn plakann altndan
çkmamasna dikkat edin. Plaka, çalşma tezgahnn
üzerine düz bir şekilde oturabilmelidir. Testereyi, herhangi
bir çalşma tezgahna tespit ederken, mengeneleri, tespit
deliklerinin bulunduğu skştrma göbeklerine yerleştirin.
Mengenelerin bu göbeklerin dşndaki noktalara
yerleştirilmesi testerenin çalşmasn olumsuz etkilemektedir.
• Testere bçağnn kesilen malxemede skşmas ya da kesim
hatalarnn önlenmesi için testerenin yerleştirildiği
yüzeyin engebeli olmamasna dikkat edin. Testere tezgah
üzerinde oynuyorsa, testere ayağnn altna ince bir kumaş
parças yerleştirerek testerenin tezgah yüzeyi üzerinde
sabit durmasn sağlayn.
Testere bçağnn taklmas (şekil D1 - D5)
• Alt siperi (2) salmak için başlk kilidini açma kolunu (12)
bastrn ve alt siperi mümkün olduğu kadar yukarya kaldrn.
110
• Bçak tespit vidasn (37) ve dş flanş (38) çkartn.
• Testere bçağn (39) iç flanşn (41) üstünde bulunan
desteğe (40) takn. Bçağn alt köşesinde kalan dişlerin
testerenin arka ksmna (operatörün aksi yönünde)
bakmasna dikkat edin.
• Dş flanş (38) yerine takn.
• Diğer elinizle mil kilidini kapal tutarak bçak tespit
vidasn (37) saat yönünün aksine çevirerek skştrn.
• Siper dirseğini (36), açl köşe parças (35), siper direseği
vidasnn (34) baş altna gelene kadar aşağya hareket
ettirin.
• Siper dirsek vidasn skştrn.
Bçak dönerken mil kilidine kesinlikle basmayn.
Siper dirseğini aşağda tuttuğunuzdan emin olun
ve bçağ taktktan sonra siper dirseği vidasn iyice
skştrn.
Ayarlar
Ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Gönye testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmştr.
Bu ayarn nakliyat ve taşma ya da başka bir nedenle yeniden
yaplmas gerekirse, testerenizin ayarlanmas için aşağdaki
talimatlar uygulayn. Bu ayarlar bir kez yapldktan sonra
sabit kalacaktr.
Bçağn kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanmas
(şekil E1 - E4)
• Şev kolunu (4) açn ve şev mandaln (5) bastrarak şev
demirini (42) açn.
• Şev kolunu, demir 0° gönye konumuna yerleştirinceye
kadar çevirin. Kolu skştrmayn.
• Levha testere çentiğine (43) hemen girecek şekilde başlğ
aşağ çekin.
• Aynann (3) sol tarafnn karşsna ve bçağa (39) bir kare
blok (44) yerleştirin (şekil E3).
Kare blokun bçak dişlerinin uçlarna temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Vidalar (45) gevşetin ve kare bloğa ölçüldüğünde bçak
sipere 90° olana kadar kadran/şev montajn sola veya sağa
hareket ettirin.
TÜRKÇE
• Vidalar tekrar skştrn (45). Bu aşamada şev
göstergesinin ayarna dikkat etmeniz gerekmez.
Gönye göstergesinin ayarlanmas (şekil E1, E2 & F)
• Şev kolunu (4) açn ve şev mandaln (5) bastrarak şev
demirini (42) açn.
• Şekil F’de gösterildiği şekilde, şev göstergesini (46) sfr
konumuna ayarlamak için şev demirini hareket ettirin.
• Şev kolu gevşek durumdayken, şev demiri sfr geçecek
şekilde döndürerek şev mandalnn yerine oturmasn
sağlayn.
• Göstergeyi (46) ve şev kadrann (7) gözlemleyin.
Gösterge tam olarak sfr göstermiyorsa viday (47)
gevşetin, göstergeyi 0°’yi gösterecek şekilde hareket
ettirin ve viday skştrn.
Şev kilit/kontrol çubuğunun ayarlanmas (şekil G)
Şev kolu (4) kilitli durumdayken testerenin taban
oynayabiliyorsa, şev kilit/kontrol çubuğunun (48)
ayarlanmas gerekiyor demektir.
• Şev kolunun (4) kilidini açn.
• Bir tornavida kullanarak şev kilit/kontrol çubuğunu (48)
iyice skştrn. Daha sonra çubuğu çeyrek dönüş gevşetin.
• Daha sonra kol (4) rasgele (önceden ayarl olmayan) bir
açya ayarlyken tezgahn oynayp oynamadğn kontrol edin.
Levhay tablaya ayarlama ve kontrol etme (şekil H1 - H4)
• Meyil skştrma kolunu (21) gevşetin ve testere kolunu
(20) salmak için meyil mandaln kaldrn.
• Testere kolunu, demir 0° meyil konumuna yerleştirinceye
kadar çevirin. Kolu skştrmayn.
• Levha testere çentiğine (43) hemen girecek şekilde başlğ
aşağ çekin.
• Tezgaha ve bçağn (39) üst karşsna bir kare blok (44)
yerleştirin (şekil H2).
Kare blokun bçak dişlerinin uçlarna temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Somunu (49) gevşetin ve kare bloğa ölçüldüğünde bçak
tezgaha 90° olana kadar testere kolunu sola veya sağa
hareket ettirin. Somunu (49) tekrar skştrn.
• Yiv kadran (15) üzerinde yiv göstergesi (50) sfr
göstermiyorsa, göstergeyi sabitleyen viday (51) gevşetin
ve göstergeyi gerektiği şekilde hareket ettirin. Yiv
göstergesi ters tarafta yerleşik olunca da bunu tekrarlayn.
Siperin ayarlanmas (şekil I1 & I2)
Aynann üst ksm, testerenin tam 48° hem sola hem sağa
meyillenmesine izin verecek şekilde boş alan sağlamak için
ayarlanabilir. Sol aynay (3) ayarlamak için:
• Plastik düğmeyi (52) gevşetin ve siperi sola kaydrn.
• Testere kapalyken bir deneme yapn ve gereken açklğ
kontrol edin. Aynay, kesilecek parçay en iyi şekilde
desteklerken kolun yukar-aşağ hareketini engellemeyecek
şekilde bçağa en yakn konuma ayarlayn.
• Düğmeyi güvenli bir şekilde skştrn.
Sağ aynay (8) ayarlamak için:
• Plastik düğmeyi (53) gevşetin ve siperi sağa kaydrn.
• Sol aynay ayarladğnz şekilde devam edin.
Klavuz çentik (54) kesim artklaryla tkanabilir.
Oluklar bir çubuk ya da düşük basnçl havayla
temizleyin.
Meyil açsnn kontrol edilmesi ve ayarlanmas
(şekil I1, I2, J1 & J2)
Sol meyil aç1s1n1 kontrol etme ve ayarlama
• Sol siper skştrma düğmesini (52) gevşetin ve sol siperin
üst ksmn sola doğru gidebildiği yere kadar kaydrn.
• Meyil skştrma kolunu (21) gevşetin ve testere kolunu
(20) salmak için meyil mandaln kaldrn.
• Testere kolunu, demir 45° meyil konumuna yerleştirinceye
kadar sola çevirin. Kolu skştrmayn.
• Meyil göstergesinin (50), meyil skalasnda (15) 45°
göstermesine dikkat ediniz (şekil J1).
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Somunu (55) gevşetin ve gösterge (50) 45°’yi gösterene
kadar engel vidasn (56) içeri veya dşar doğru çevirin.
Somunu (55) tekrar skştrn.
• 50° lik bir meyil elde etmek için, aç konumu engeli
üzerindeki viday dşar doğru çevirin, testere kolunun
hareketini engellemeyecek şekilde ayarlayn.
Sağ meyil aç1s1n1 kontrol etme ve ayarlama
• Sağ siper skştrma düğmesini (53) gevşetin ve sağ siperin
üst ksmn sola doğru gidebildiği yere kadar kaydrn.
• Meyil skştrma kolunu (21) gevşetin ve testere kolunu
(20) salmak için meyil mandaln kaldrn.
• Testere kolunu, demir 45° meyil konumuna yerleştirinceye
kadar sağa çevirin. Kolu skştrmayn.
• Meyil göstergesinin (50), meyil skalasnda (15) 45°
göstermesine dikkat ediniz (şekil J2).
• Eğer ayarlama gerekirse sol meyil açsn ayarladğnz
şekilde devam edin.
Meyil skştrma sisteminin ayarlanmas (şekil K)
Meyil skştrma kolu (21) ayarl iken testere kolu hareket
edebiliyorsa, skştrma sistemi ayarlanmaldr.
• Kolu tutarak viday çkartn (56).
• Kolu yerinden kaldrn ve saat yönünde 1/8 orannda
döndürün. Viday yerine takn.
• Daha sonra meyil skştrma kolu (21) rasgele (önceden
ayarl olmayan) bir açya ayarlyken testere kolunun
oynayp oynamadğn kontrol edin.
Ray siperinin ayarlanmas (şekil K)
• Düzenli olarak raylarda yeterli açklğn olup olmadğn
kontrol edin.
• Açklğ azaltmak için testere başlğn ileri geri
kaydrrken ayar vidasn (57) aşamal olarak saat yönüne
doğru çevirin.
Kullan1m talimatlar1
Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara
uyun.
Kullanmadan önce:
• Uygun testere bçağn takn. Çok aşnmş bçaklar
kullanmayn. Makinenin azami devri, bçağn azami
devrinden fazla olmamal.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalşmayn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn. Kesimi zorlamayn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza ulaşmasn
bekleyin.
• Tüm skştrma düğmeleri ve skştrma kollarnn kavrar
vaziyette olmasna dikkat edin.
• İş parçasn emniyete aln.
111
TÜRKÇE
• Sahip olduğunuz testere, tahta ve bir çok demir içermeyen
malzemeyi kesmekte kullanlabilmesine karşn bu
çalştrma talimatlar sadece tahta kesimini
açklamaktadr. Ayn talimatlar diğer malzemeler için de
geçerlidir. Testereyi kullanarak demir içeren (demir ve
çelik) malzemeleri, lif betonu veya taş işlerini kesmeyin!
• Çentik plakasn kullandğnzdan emin olun. Çentik yuvas
10 mm’den kalnsa makineyi çalştrmayn.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil L)
Aleti kilitlemek için açma/kapama anahtar (1) içinde kilit
taklabilecek bir delik (58) bulunur.
• Aleti çalştrmak için, açma/kapama anahtar (1) basn.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
Değişken hz ayar (şekil L)
Hz kontrol kadran (13) ihtiyaç duyulan hz aralğnn
önceden ayarlanmas için kullanlabilir.
• Hz kontrol kadrann (13) bir numara ile belirlenen
istenilen aralğa getirin.
• Ahşap gibi yumuşak maddeleri kesmek için yüksek hz
kullann. Metalleri kesmek için düşük hz kullann.
Temel kesimler
Dikey düz çapraz kesim (şekil A1, A2 & M)
• Şev kolunu (4) açn ve şev mandaln (5) bastrarak şev
demirini açn.
• Şev mandaln 0° konumuna getirin ve şev kolunu skştrn.
• Ağac kesilmek üzere aynaya karş yerleştirin (3 & 8).
• Çalştrma kolunu (11) tutun ve başlğ serbest brakmak
üzere başlk kilit açma koluna (12) bastrn.
• Motoru çalştrmak için tetik anahtarna (1) basn.
• Kesim levhasnn keresteyi kesmesi ve plastik çentik
plakasna (9) girmesi için başlğ bastrn.
• Kesimi tamamladktan sonra anahtar serbest brakn ve
başlğ üst durma konumuna getirmeden önce testere
levhasnn tamamen durmasn bekleyin.
K1zakl1 kesim (şekil N) gerçekleştirme
Klavuz ray, 50 x 100 mm’den 500 x 1000 mm’ye kadar olan
daha büyük parçalarn dşar-aşağ-geri kzak hareketiyle
kesilmesine imkan sağlar.
• Ray kilit düğmesini (16) gevşetin.
• Başlğ kendinize doğru çekin ve aleti çalştrn.
• Testere levhasn işlenecek parçaya indirin ve kesimi
tamamlamak için başlğ geri itin.
• Yukarda anlatldğ şekilde uygulayn.
• 50 x 100 mm’den daha küçük parçalar üzerinde
kzakl kesimler yapmayn.
• Kzakl kesimler bittiğinde testere başlğn arka
konuma kilitlemeyi unutmayn.
Dikey gönye çapraz kesimi (şekil A1, A2 & O)
• Şev kolunu (4) açn ve şev mandalna (5) bastrn.
• Kol demirini sağa veya sola istediğiniz açya getirin.
Şev mandal otomatik olarak solda ve sağda 10°, 15, 22,5°,
31,62° ve 45°’ye, solda 60°’ye ve sağda 50°’ye
yerleşecektir. Orta aç isterseniz başlğ skca tutun ve şev
kolunu skştrarak kilitleyin.
• Kesim yapmadan önce daima şev kolunun skca
kilitlendiğinden emin olun.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
112
Tahta parçasnn sonunda küçük bir uç kesimini şevli
keserken, tahtay uç kesimin levhann sipere daha
büyük açl tarafnda olacak şekilde yerleştirin.
Yani, sol şev sağa uç kesim; sağ şev, sola uç kesim.
Meyilli kesimler (şekil A1, A2 & P)
Meyil açlar 48° sağdan 48° sola kadar seçilebilmekte ve
sfrla maksimum sağa veya sola doğru 45° meyil konumunda
ayarlanmş olan gönye koluyla kesilebilmektedir.
Sol meyil
• Sol siperin (3) üst ksmn sola doğru gidebildiği yere
kadar kaydrn.
• Meyil skştrma kolunu (21) gevşetin, meyil mandaln
(20) kaldrn ve meyili istendiği gibi ayarlayn.
• Meyil mandal otomatik olarak 22,5°, 33,85° ve 45° ‘ ye
yerleşir. Orta aç isterseniz başlğ skca tutun ve meyil
skştrma kolunu (21) skştrarak kilitleyin.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Sağ meyil
• Sağ siperin (8) üst ksmn sağa doğru gidebildiği yere
kadar kaydrn.
• Sol meyil kesimi için de uygulayn.
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olmas, kesilen malzemenin cinsi gibi bir
dizi değişkene bağldr. Kalp çkarma ve hassaslk gerektiren
diğer işler için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin
(60 dişli karpit) bçak ve yavaş, düzenli bir kesim hz en iyi
sonuçlar sağlayacaktr.
Kesilen malzemenin kesim srasnda yürümemesine
dikat edin; parçay skca tespit edin. Testere kolunu
kaldrmadan önce daima bçağn tamamen durmasn
bekleyin. Kesilen parçann arka ksmnda hala küçük
çapl yrtlmalar oluyorsa, kesilecek ahşabn üzerine
bir seloteyp şeridi yapştrn. Kesimi şeridin içinden
yaptktan sonra, şeridi dikkatli bir şekilde çkartn.
Beden ve el konumu
Gönye testeresini kullanrken beden ve ellerinizin doğru
konumda olmas kesim işini daha kolay, daha kesin ve güvenli
yapacaktr.
• Ellerinizi daima kesim bölgesinden uzak tutun.
• Ellerinizi bçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştrmayn.
• Kesim srasnda parçay tezgaha ve aynaya skca bastrn.
ellerinizin konumunu, makine kapatldktan sonra bçak
tamamamen durana kadar değiştirmeyin.
• Bçağn hareket yolunu kontrol etmek için asl kesimden
önce daima (makine kapalyken) deneme yapn.
• Ellerinizi çapraz tutmayn.
• Yere dengeli bir şekilde basn ve dengenizi muhafaza edin.
• Testere kolunu sağa ya da sola hareket ettirirken, hareketi
takip eden ve testere bçağ tarafnda durun.
• bir kelem çizgisini takip ederken siper açklğndan yönü
kontrol edin.
Kesilecek parçann tespit edilmesi (şekil A6)
• Mümkün olduğu ölçüde, kesilecek parçay testereye tespit
etmeye çalşn.
• En iyi sonuçlar almak için, bu testereyle kullanlmak üzere
tasarlanan mengeneyi (29) kullann. Kesilecek parçalar
aynaya tespit edin. Parçay, testere bçağnn her iki yanna
da tespit edebilirsiniz. Mengeneyi, aynann düz ve sağlam
yüzeyine takn.
TÜRKÇE
Kesim açs kesimden kesime değişiyorsa, yiv
skştrma düğmesinin ve şev kilit düğmesinin iyice
skştrlmş olup olmadğn kontrol edin.
Bu düğmeler, yiv veya şev değişikliği yapldktan
sonra skştrlmaldr.
Demir karşm olmayan metallerin kesiminde
herzaman skştrc mengene kullannz.
Resim çerçevesi, kutu ve diğer dört yüzlü cisimlerin
kesilmesi (şekil Q1 & Q2)
Süslü kal1plar ve diğer çerçeveler
Testerenize tam olarak hakim olabilmek için hurda ahşap
parçalaryla birkaç basit kesim denemesi yapn. Testereniz,
şek. Q1’de gösterilen gibi eğimli köşe kesimleri yapabilmek
için n uygun cihazdr. Şekilde gösterilen eklem farkl meyil
ayarlar kullanlarak yaplmştr.
- Meyil ayarnn kullanlmas
Her iki levhann açlar 45°’ye ayarlanr. Böylece toplam
90°’lik bir köşe elde edilmektedir. Gönye kolu sfr
konumunda kitlenmiştir. Ahşap parças, düz, geniş taraf
tezgaha, ve dar kenar aynaya bakacak şekilde yerleştirilecek.
İki çizim (şekil Q1 & Q2) yalnzca dört tarafl nesneler
içindir. Gönye ve meyil açlar, yüz saysnn artşna bağl
olarak değişmektedir. Aşağdaki tabloda, bir dizi farkl
şekiller için geçerli açlar belirtilmiştir. Bu şekillerin
yüzlerinin eşit uzunlukta olduğu varsaylmaktadr. Tabloda
gösterilmeyen şekillerin gönye ya da meyilini belirlemek için
180°’yi şeklin toplam yüz saysna bölün.
Yüz says
4
5
6
7
8
9
10
Gönye ya da meyil açs
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Bileşik gönye (şekil R1 & R2)
Bileşik gönye, bir gönye açs (şekil Q2) ve bir meyil açsnn
(şekil Q1) birlikte kullanldğ bir kesim türüdür. Bu kesim
türü, eğimli kenarlar olan çerçeve ve kutularn yapm için
kullanlmaktadr, bknz. R1.
Kesim açsnn, kesimden kesime değişmesi halinde,
meyil skştrma düğmesi ve gönye skştrma
düğmesinin güvenli bir şekilde skştrlmasna
dikkat edin. Bu düğmeler, gönye ya meyil
değiştirildikten sonra skştrlmaldr (şekil R1 & R2)
Bileşik gönye, bir gönye açs (şekil Q2) ve bir meyil açsnn
(şekil Q1) birlikte kullanldğ bir kesim türüdür. Bu kesim
türü, res. R1’ de gösterilen eğimli kenarlar olan çerçeve ve
kutularn yapm için kullanlmaktadr.
KARE KUTU
6 YÜZLÜ
KUTU
KUTU YÜZÜ AÇISI (AÇI “A”)
- Gönye ayarnn kullanlmas
Ayn kesim, kesilecek parçann geniş yüzeyi aynaya karş
yerleştirilerek sağa ve sola eğimle de yaplabilmektedir.
• Aşağdaki tablo,en çok kullanlan bileşik gönye kesimleri
için doğru meyil ve gönye ayarlarn seçmede size yardmc
olacaktr. Tabloyu kullanmak için, projenizin istenen “A”
(şekil R2) açsn kullann ve bu açy tablodaki uygun eğri
üzerinde bulun. Bu noktadan tabloyu aşağya doğru takip
ederek doğru meyil açsn bulun ve düz çizgiyi takip
ederek doğru gönye açsn bulun.
• Testerenizi bu açlara ayarlayn ve birkaç deneme kesimi
yapn.
• Kesilen parçalar birleştirmeyi deneyin.
• Örnek: 25° dş açl (aç “A”) (şekil R2) 4 tarafl bir kutu
yapabilmek için sağ üst taraftaki eğriyi kullann.
Eğri ölçeği üzerinde 25°’yi bulun. Testerenin gönye açsn
(23°) bulmak için eğriyi kesen yatay çizgisini her iki yönde
takip edin. Ayn şekilde testerenin meyil açs ayarn
(40°) bulmak için eğriyi kesen dikey çizgiyi yukarya ya da
aşağya doğru takip edin. Testere ayarlarn denemek için
birkaç hurda ahşap parças üzerinde kesim yapn.
BU GÖNYE AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE
AYARLAYIN
Uzun perçalarn desteklenmesi (şekil A4)
• Uzun parçalar için daima destek kullann.
• En iyi sonucu elde etmek için, testerenizin tezgah
genişliğini arttran çalşma desteği uzantsn (27)
kullanarak elde edebilirsiniz (satcnzdan aksesuar olarak
temin edebilirsiniz). Uzun parçalar, uçlarnn sarkmamas
için spa ya da benzer donanmla destekleyin.
8 YÜZLÜ
KUTU
BU MEYİL AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
Kesme kaidesi kornişleri
Kaide kornişinin kesimi 45°’lik bir meyil açsnda
gerçekleştirilmektedir.
• Kesim yapmadan önce testere kapalyken bir deneme
yapn.
• Bütün kesimler testerenin üzerinde düz yatan kornişin arka
ksmyla yaplr.
İç köşe
- Sol taraf
•Kornişi, üst taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
•Kesimin sol tarafn koruyun.
- Sağ taraf
•Kornişi, alt taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
•Kesimin sol tarafn koruyun.
113
TÜRKÇE
D1ş köşe
- Sol taraf
•Kornişi, alt taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
•Kesimin sağ tarafn koruyun.
- Sağ taraf
•Kornişi, üst taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
•Kesimin sağ tarafn koruyun.
Taç kornişleri kesme
Taç kornişin kesimi bir bileşik gönye içinde gerçekleştirilir.
En üst derecede bir kesinlik elde etmek için, testereniz daha
önceden ayarlanmş 31,62°’lk gönye ve 33,85°’lik meyil aç
konumuna sahiptir. Bu ayarlar, üstte 52°’lik ve altta 38°’lik
açlara sahip standart taç kornişler içindir.
• Nihai kesimleri yapmadan önce artk malzemelerle kesim
denemeleri yapn.
• Bütün kesimler bir sol meyilde ve kaidenin karşsndaki
kornişin arkasyla yaplmaktadr.
İç köşe
- Sol taraf
• Aynann karşsndaki kornişin üstü.
• Sağ gönye.
• Kesimin sol tarafn koruyun.
- Sağ taraf
• Aynann karşsndaki kornişin alt.
• Sol gönye.
• Kesimin sol tarafn koruyun.
D1ş köşe
- Sol taraf
• Aynann karşsndaki kornişin alt.
• Sol gönye.
• Kesimin sağ tarafn koruyun.
- Sağ taraf
• Aynann karşsndaki kornişin üstü.
• Sağ gönye.
• Kesimin sağ tarafn koruyun.
Çentik açma (şekil S)
Testerenizde çentik kesimi için bir çentik engeli (17) ve
parmak vida (59) bulunur.
• Çentik engelini (17) testerenin ön ksmnda doğru getirin.
• Parmak viday (59) çentik kesimin derinliğini ayarlamak
için kullann. Önce kilit somununu (60) açmanz
gerekebilir.
• Düz çentikli kesim gerçekleştirmek için işlenecek parça ve
siper arasna yaklaşk 5 cm kalnlğnda kullanmadğnz
bir malzeme koyun.
Toz çekme (şekil A2 & A3)
• Toz torbasn (26) toz musluğu (18) üzerine geçirin.
• Mümkün olduğu sürece toz emisyonlaryla ilgili kurallara
uygun olarak tasarlanmş bir toz çekme cihaz kullann.
Testere bçaklar
Belirtilen kesim kapasitesini elde edebilmek için daima 30 mm
mil deliğine sahip 305 mm’lik testere levhalarn kullann.
114
Demir karşm olmayan metallerin kesim tarz
Demir karşm olmayan metallerin kesiminde testereniz sadece
köşe kesimi modunda bulundurulmaldr. Demir karşm
bulundurmayan metallerin kesiminde biselajl kesim ve bileşik
köşe birleştirme kesimleri yaplmamas tavsiye edilmektedir.
Makinanz demir alaşml metallerin kesiminde kullanmaynz.
• Demir karşmsz metallerin kesiminde skştrc mengene
kullannz. Kesilen parçann iyice mengene ile skştrlp
skştrlmadğndan emin olunuz.
• Sadece demir alaşml metal kesimine uygun testere bçağ
kullannz.
• Yağlayc maddeler kullandğnzda sadece cila veya
temizleyici sprey kullannz. Emülsiyon tipi sv maddeleri
kulanmaktan kaçnnz.
• Metal parçacklarn yaratabileceği artk madde tehlikesine
önlem olarak FI veya DI tipi aktarma cihazn makina ile
elektrik ağ arasna bağlaynz.
FI ayrac aşağdaki özelliklere haiz olmaldr.
voltaj rejimi
230 V
akm rejimi
16 A
tepki süresi
< 15 ms
bileşim amperi
30 mA
DI ayrac aşağdaki özelliklere haiz olmaldr.
DIN VDE 0661
voltaj rejimi
230 V
akm rejimi
16 A
bileşim amperi
30 mA
tüm kutuplarn devre dş kalmas
L+N+PE
PE ekrana yansmas
en düşük voltajda devre dş kalma
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
Taşma (şekil A1, A2 & B)
Gönye testeresini kolayca taşyabilmeniz için, testere
kolunun üstünde bir taşma kolu (10) bulunmaktadr.
• Testereyi taşmak için, kolu indirin ve tespit pimine (22)
basn.
• Aleti mümkün olduğu kadar küçük hale getirmek için,
testere başlğ ön konumdayken ray kilit düğmesini
kilitleyin, şev demirini en üst sağ şev açsna kilitleyin,
siperi (3 & 8) tamamen içeri kaydrn ve testere başlğ dik
konumdayken yiv kolunu (20) kilitleyin.
• Testereyi taşmak için daima, resim B’de gösterilen taşma
kolunu (10) ya da el girintisini (24) kullann.
Bak1m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çalşmas, alete gerekli bakmn yaplmasna ve düzenli
temizliğe bağldr.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk olmasna dikkat edin
ve aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
TÜRKÇE
• Tabla üstünü düzenli olarak temizleyin.
• Toz emiş sistemini düzenli olarak temizleyin.
Aletin bakmnda temizleyici ve kayganlaştrc
kullanmaktan kaçnn. Belli sprey ve aerosollü
temizleyiciler plastik alt sipere kimyasal olarak
hasar verebilir.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin
ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev atklar ile çöpe
atlmamaldr.
D E WALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi gerekiyor ise,
veya bundan böyle sizin için kullanlmayacak ise bu aleti
normal ev atklar ile çöpe atmayn. Bu ürünü ayr bir
biriktirme için ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca biriktirilmesi ve
paketlenmesi malzemelerin yeniden dönüşümüne ve
yeniden kullanmna izin vermektedir. Yeniden
dönüşümü olan malzemelerin yeniden kullanm,
çevre kirliliğini önlenmesine yardm etmekte ve ham
maddeye olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn aldğnz zaman,
belediye atk bölgelerinde veya perakendeciler tarafndan
evlerden elektrikli aletlerin ayr olarak biriktirilmesini
sağlayabilir.
D E WALT ürünleri çalşma ömürlerini tamamladklarnda,
D E WALT bunlarn geri kazandrlmas ve biriktirilmesi için
kolaylklar sağlamaktadr. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunlar toplayan yetkili bir
tamir servisine götürün.
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve
koruyucu bakm işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş tarihinden
itibaren bir yl süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar ücretsiz onarlr.
Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dş kullanmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn
kullann. Buna ek olarak, D E WALT yetkili tamir servislerinin
bir listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet’de www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel D E WALT ofisine
başvurarak size en yakn yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te D E WALT yetkili tamir
servislerinin listesini ve satş sonras hizmet veren
yetkililerin tam detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
115
∂§§∏¡π∫∞
°ø¡π∞∫√ ¶ƒπ√¡π DW718
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ EÓˆÛË
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
¶¿¯Ô˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÏÂ›‰·˜
ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 0Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 94 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 345 mm
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 94 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 241 mm
‰ÂÍÈ¿ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 94 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 241 mm
·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 61 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 345 mm
‰ÂÍÈ¿ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 43 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 345 mm
ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 31,62Æ, Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· 33,85Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 168 mm
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
DW718
230
1.600
305
30
1,8
3.400
203
144
85
56
60Æ
50Æ
48Æ
48Æ
DW718
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
101
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
m/s2
< 2,5*
mm 231
mm 74
mm 328
mm 48
mm 328
mm 28
mm 23
s < 10,0
kg 20,5
10 A
88
KpA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ˯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘)
dB(A)
2,8
KWA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘)
dB(A)
2,8
∞‚‚·ÈfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ EN 12096: 0,4 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
mm 231
mm 74
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
116
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙË DEWALT ÛÙËÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
mm 328
mm 74
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
DW718
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ ÌÂ: 98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, 86/188/E√∫,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜
Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ
¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿
ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù· ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙ ̿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›·
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· ›ӷÈ
Ôχ ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·.
ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜. ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯.
ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯. Û ˘„ËÏ‹
˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜
‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ηÈ
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ Êı·Ú›.
E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ
Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜
ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È
Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË
Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ,
ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜, ηÈ
ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿
ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
15 µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡
·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Î·È ÚÈÓ
·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi Ù˘. ¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È ηÈ
·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· ›ӷÈ
ÛÙÂÁÓÔ›, ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÁˆÓȷο ÚÈfiÓÈ·
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ ÙˆÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È ÁÂÚ¿ ÛÊÈÁ̤ӷ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ªËÓ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‹ ·Ó Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹ ‰ÂÓ
Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÛˆÛÙ¿.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ͽη
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
117
∂§§∏¡π∫∞
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ηӤӷ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¤Á·˜ fiÙ·Ó ÙÔ
ÚÈÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó Â›Ó·È
Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙËÓ ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÌÏÔοÚÂÙÂ. ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ηٿ
Ï¿ıÔ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜.
• ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ∏ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
• EÈϤÍÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂ›‰· ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Îfi„ÂÙÂ.
• ªËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÌÈ· ı‹ÎË ‹ ÊÔÚ¤ÛÙÂ Á¿ÓÙÈ· fiÙ·Ó È¿ÓÂÙÂ ÌÈ·
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ ÚÈÓ ÙË
¯Ú‹ÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙË ÏÂ›‰· ÎÔÊÙÂÚ‹.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘
·fi ÙË Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË. °È· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÏÂ›‰Â˜
Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 847-1.
• ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÏÂ›‰Â˜ ÂȉÈ΋˜
ۯ‰›·Û˘, ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıfiÚ˘‚Ô.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ ·fi HSS (¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜).
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ Ì ڈÁ̤˜ ‹ ˙ËÌȤ˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
• ∞Ó˘„ÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ·fi ÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÚÈÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ fiÙ·Ó
Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÏÔͤ˜ ÎÔ¤˜.
• ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ
¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ı· ·Ó˘„ˆı› ·˘ÙfiÌ·Ù·
fiÙ·Ó Î·Ù¤‚ÂÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. £· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó
·Ó˘„ˆı› Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó˘„ˆı› ÌÂ
ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ
ÏÂ›‰·˜ ‹ ÁÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ó˘„ÒÓÂÙ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË
¯ˆÚ›˜ ‰È¿Û·ÚÙ· ˘ÏÈο, .¯. ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù·.
• EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο fiÙÈ ÔÈ Û¯ÈṲ̂˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ›ӷÈ
ηı·Ú¤˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ˘ÏÈÎÔ‡.
• √Ù·Ó Êı·Ú› Ë Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ fiÙ·Ó
·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÏÂ›‰·.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ fiÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÎÂÊ·Ï‹
‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
• √ÔÙÂ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¿ÓÙ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ¤Ó·
¿ÁÎÔ.
• ∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÔ‹˜,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 2 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
ÚfiÙ˘Ô EN 60825-1:2001. ªËÓ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÌÈ· ‰›Ô‰Ô ϤÈ˙ÂÚ ÌÂ
¿ÏÏË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. E¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌ›·, ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô
ÂÈÛ΢‹˜.
• ∆Ô ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ʤÚÂÈ ÂÚÛȉˆÙ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·
ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ∞Ó Î·È Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿
ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÙÂÌ¿¯È·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ·
ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ fiÙ·Ó ÎÔÈٿ٠̤۷ ·fi Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·.
118
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ú›ÔÓˆÓ:
- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÈfiÓÈ
1 ∫ÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜
1 §Â›‰·
1 ™¿ÎÔ˜ ÛÎfiÓ˘
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (fig A1 - A7)
∆Ô ÁˆÓÈ·Îfi Û·˜ ÚÈfiÓÈ DW718 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Í‡ÏÔ˘, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎÔ‡.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜, ÎÔ‹˜ ÌÂ
Ê¿ÏÙÛÔ Î·È ÙÔÍfiÙÌËÛ˘ Ì ¢ÎÔÏ›·, ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
A1
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ∫ÈÓËÙfi˜ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜
3 ∞ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ô‰ËÁfi˜
4 ªÔ¯Ïfi˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
5 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
6 ªÔ¯Ïfi˜ ·Ú¿Î·Ì„˘ Û‡ÚÙË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
7 ∫ϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
8 ¢ÂÍÈfi˜ Ô‰ËÁfi˜
9 ¶Ï¿Î· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
10 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
11 §·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
12 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜
13 ∫·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
14 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
15 ∫ϛ̷η Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
16 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ú¿Á·˜
17 ∞Ó·ÛÙÔϤ·˜ ·˘Ï¿ÎˆÛ˘
18 ∞ÁˆÁfi˜ ÚÈÔÓȉÈÔ‡
A2
19 ™Ù·ıÂÚfi ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
20 ™‡ÚÙ˘/ÌÔ¯Ïfi˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
21 §·‚‹ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
22 ∫¿Ùˆ ›ÚÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
23 ∫ÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜
24 EÛÔ¯‹ ¯ÂÚÈÔ‡
25 √¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ¿ÁÎÔ˘
∂§§∏¡π∫∞
A3
26 ™¿ÎÔ˜ ÛÎfiÓ˘
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
A4
27 E¤ÎÙ·ÛË ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
A5
28 ∞Ó·ÛÙÔϤ·˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜
A6
29 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘
A7
30 §¤È˙ÂÚ
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË Î·Ù¿ EN 61029.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÒÛ˘ Ù¿Û˘
√È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ (˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ) ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÒÛÂȘ
Ù¿Û˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ™Â ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
Ú‡̷ÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÈ¤˜ Û˘Û΢¤˜.
∞Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ›ӷÈ
¯·ÌËÏÒÙÂÚË ·fi 0,25 ø, ÙfiÙÂ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰È·Ù·Ú¿ÍˆÓ
Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹.
™ÙÂÚ¤ˆÛË Û ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. C)
• À¿Ú¯Ô˘Ó Ô¤˜ (25) Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË
Ù˘ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Û ¿ÁÎÔ. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ‰‡Ô Ô¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
ÌÂÁÂıÒÓ ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ‚ȉÒÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ô¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô. ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÂÚ¿
ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÎÔÓÙÚ·ϷΤ ¿¯Ô˘˜ 12.5 mm ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛÊȯı› ÛÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ‹ Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· Í·Ó·ÛÊȯı›.
• √Ù·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÓÙÚ·ϷΤ,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‚›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ∆Ô ÎÔÓÙÚ·ϷΤ Ú¤ÂÈ Ó· οıÂÙ·È ÈÛfi‰· ÛÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜. √Ù·Ó ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÊ›ÍÙ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô¤˜ ÙˆÓ ‚ȉÒÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘. ∏ Û‡ÛÊÈÍË Û οı ¿ÏÏÔ
ÛËÌÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Î·È ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË ‹ Ì ¿ÏÏÔ
ÙÚfiÔ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË. E¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÏÂÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÏÈÎÔ‡ οو ·fi ÙÔ fi‰È ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ó· ÛÙÂÚˆı› ηϿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. D1 - D5)
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (12) ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (2), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·Ó˘„ÒÛÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ªÂ ÙË Ì‡ÙË Î·ÙÛ·‚ȉÈÔ‡ Torx (33) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ ÙÔ˘
·Ú¯fiÌÂÓÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ÏÂ›‰·˜ (23) χÛÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (34) ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÓÈfiÌÔÚÊÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· (35) ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‚›‰·˜ Î·È ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (36) Ó· ·Ó˘„ˆı› ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (37).
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ·Ó·ÛËΈ̤ÓË ı¤ÛË
̤ۈ Ù˘ ‚›‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (34), ·Ù‹ÛÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÍÔÓ· (14) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, Î·È Î·ÙfiÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜ (23) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ
¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· χÛÂÙ ÙË ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ
Û›ڈ̷ (37), ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù fiÙÈ È¿ÓÂÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™˘Ó¯›ÛÙÂ
Ó· Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (ÂÈÎ. D4).
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘.
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· (ÂÈÎ. µ)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (10).
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ Ú¿Á·˜ (16) Î·È ÛÚÒÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙËÓ
›Ûˆ ı¤ÛË.
• ¶È¤ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
›ÚÔ (22), fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙËÓ ›ÂÛË ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ï‹Ú˜ ‡„Ô˜ ÙÔ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· ÏÂ›‰·˜ (37) Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (38).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ (39) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ (40) Ô˘
ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (41),
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÛÙË Î¿Ùˆ ¿ÎÚË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹).
• TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (38).
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (37) ÛÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ Û·˜.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (36) ̤¯ÚÈ ÙÔ
ÁˆÓÈ·Îfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· (35) Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ‚›‰·˜ ÙÔ˘
ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (34).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
119
∂§§∏¡π∫∞
¶ÔÙ¤ ÌË Ȥ˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÂÓÒ
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÏÂ›‰·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ Îڷٿ٠ÙÔ
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· οو Î·È Ó· ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙË
‚›‰· ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰·.
ƒ‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆Ô °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ Û·˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠÂ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘
‹ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ÛÙ¿‰È· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈ·
Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÎÚȂ›˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. E1 - E4)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (42).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 0Æ. ªË ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ
ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (43).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (44) ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (3) Î·È ÏÂ›‰·˜ (39) (ÂÈÎ. E3).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (45) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Îϛ̷η˜/
‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰·
Ó· Â›Ó·È Û ÁˆÓ›· 90ÆÌ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙȘ ‚›‰Â˜ (45). ªË ‰ÒÛÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘
‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Û’·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. E1, E2 & F)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (42).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ
‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (46) ÛÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯‹Ì· F.
• ªÂ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓÔ, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ηıÒ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÓ¿Ù ·fi ÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó.
• ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (46) Î·È ÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (7).
∞Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ìˉ¤Ó, χÛÙ ÙË ‚›‰· (47),
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 0ÆÎ·È ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜/Ú¿‚‰Ô˘ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (ÂÈÎ. G)
∞Ó Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÂÓÒ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜ (4) Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜, Ë ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹/Ú¿‚‰Ô˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘
(48) Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4).
• ™Ê›ÍÙ Ï‹Úˆ˜ ÙË ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹/Ú¿‚‰Ô Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (48)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È . EÂÈÙ· ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô ηٿ
¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ¿ÁÎÔ˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ô ÌÔ¯Ïfi˜ (4) ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÂ Ù˘¯·›· (fi¯È ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË) ÁˆÓ›·.
120
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· (ÂÈÎ. H1 - H4)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Î·È ·Ó‚¿ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (20) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ (47).
• ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ 0Æ. ªËÓ ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ
ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (43).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (44) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ,
ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙË ÏÂ›‰· (39) (ÂÈÎ. ∏2).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (49) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· Â›Ó·È ÛÂ
ÁˆÓ›· 90ÆÌ ÙÔ ¿ÁÎÔ fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (49).
• E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (50) ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (15), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (51) Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ
‰Â›ÎÙË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. E·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ
ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· ÛÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. π1 & π2)
∆Ô Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰È¿ÎÂÓÔ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ Ó· Îfi„ÂÈ ÏÔÍ¿ ̤¯ÚÈ
ÁˆÓ›· 48Æ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô‰ËÁfi (3):
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ï·‚‹ (52) Î·È Û‡ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ∫¿ÓÂÙ ÂÎ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰È·Î¤ÓÔ˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË Ï·‚‹.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ‰ÂÍÈfi Ô‰ËÁfi (8):
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ï·‚‹ (53) Î·È Û‡ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù·
‰ÂÍÈ¿.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡.
√È ÂÁÎÔ¤˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ (54) ÌÔÚ› Ó· ÊÚ¿ÍÔ˘Ó ·fi Ù·
ÚÈÔÓ›‰È·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ̛· ‚¤ÚÁ· ‹ ·¤Ú· ¯·ÌËÏ‹˜
›ÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. I1, I2, J1 & J2)
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (52) Î·È Û‡Ú·ÙÂ
ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Î·È ·Ó‚¿ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (20) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ (47).
• ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ 45Æ. ªËÓ ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (50) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
45ÆÙ˘ Îϛ̷η˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (15) (ÂÈÎ. J1).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (55) Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰· ·Ó·ÛÙÔϤ· (56)
ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ (50)
Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ 45Æ. ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (55).
• °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ê·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ 50Æ, ÛÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰· ÙÔ˘
·Ó·ÛÙÔϤ· ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (53) Î·È Û‡Ú·Ù ÙÔ
¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Î·È ·Ó‚¿ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (20) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ 45Æ. ªËÓ ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (50) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
45ÆÙ˘ Îϛ̷η˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (15) (ÂÈÎ. J2).
• E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú‡ıÌÈÛË, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. ∫)
∞Ó Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› fiÙ·Ó Ë Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Â›Ó·È ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û‡ÛÊÈ͢.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ‚›‰· (56) Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË Ï·‚‹.
• ™ËÎÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙË Î·Ù¿ 1/8 ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙË ‚›‰·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ë Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÂ Ù˘¯·›· (fi¯È
ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË) ÁˆÓ›·.
ƒ‡ıÌÈÛË Ô‰ËÁÔ‡ Ú¿Á·˜ (ÂÈÎ. ∫)
• EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙȘ Ú¿Á˜ ÁÈ· ‰È¿ÎÂÓÔ.
• °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ, ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ‚›‰·
Ú‡ıÌÈÛ˘ (57) ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÂÓÒ Û¤ÚÓÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∞Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ Î·È ÔÏÏÒÓ
ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÈ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ ÌfiÓÔ. √È ›‰È˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηÈ
ÁÈ· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο. ªË Îfi‚ÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈο (ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Î·È ¯·Ï‡‚‰ÈÓ·)
˘ÏÈο, ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ì ›Ó˜ ‹ ˘ÏÈο ÙÔȯÔÔÈ›·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚÈfiÓÈ!
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â¿Ó Ë Û¯ÈÛÌ‹ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ
Ï·Ù‡ÙÂÚË ·fi 10 mm.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. L)
À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ô‹ (58) ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË on/ off ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË
ÏԢΤÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›‰ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
on-off (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (13) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÙÈÌ‹, Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì·Ï·ÎÒÓ
˘ÏÈÎÒÓ fiˆ˜ ÙÔ Í‡ÏÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈÛÌ· ÌÂÙ¿ÏψÓ.
µ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
∫¿ıÂÙË E˘ı›· EÁοÚÛÈ· ∆ÔÌ‹ (ÂÈÎ. A1, A2 & M)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• µ¿ÏÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË 0ÆÎ·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔ› Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (3 & 8).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (11) Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (12) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (1) ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ
Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (9).
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜
ÚÔÙÔ‡ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
EÎÙ¤ÏÂÛË Û˘ÚfiÌÂÓ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. N)
∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ
ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi 50 x 100 mm ¤ˆ˜ 500 x 1000 mm ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ·
ΛÓËÛË ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ Ú¿Á·˜ (16).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜ Î·È ı¤ÛÙÂ
Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ™ÚÒÍÙ ÙËÓ ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÛÚÒÍÙÂ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÎÔ‹.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ.
• ªËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ÙÂ Û˘ÚfiÌÂÓ˜ ÎÔ¤˜ Û ÙÂÌ¿¯È·
ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi 50 x 100 mm.
• £˘ÌËı›Ù ӷ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙËÓ
›Ûˆ ı¤ÛË fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙȘ Û˘ÚfiÌÂÓ˜ ÎÔ¤˜.
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÁˆÓȷ΋ ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. A1, A2 & O)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÁˆÓ›·. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙȘ
10Æ, 15Æ, 22,5Æ, 31,62ÆÎ·È 45ÆÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿, Î·È ÛÙȘ
60ÆÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ 50ÆÛÙ· ‰ÂÍÈ¿. E¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂӉȿÌÂÛË ÁˆÓ›·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙÂ
ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ fiÙÈ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ͇ÏÔ˘ Ì ÌÈÎÚ‹
ÚÔÂÍÔ¯‹, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
fiÙÈ Ë ÚÔÂÍÔ¯‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÌÂ
ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÓ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ‰ËÏ·‰‹
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÚÔÂÍÔ¯‹ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ - ‰ÂÍÈ¿
ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÚÔÂÍÔ¯‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (ÂÈÎ. ª)
√ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (13) ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË
Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ.
121
∂§§∏¡π∫∞
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ (ÂÈÎ. A1, A2 & P)
∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·fi 48Æ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ
48ƉÂÍÈ¿ Î·È Ë ÎÔ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
Û ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ìˉ¤Ó Î·È Ù˘ ı¤Û˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 45ƉÂÍÈ¿ ‹
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
∞ÚÈÛÙÂÚ‹ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÌÂÚÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡
ÏÂ›‰·˜ (3) ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21), Î·È ·Ó‚¿ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (20) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ fiˆ˜
ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
• ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙȘ 22,5Æ, 33,85ÆÎ·È 45Æ.
E¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂӉȿÌÂÛË ÁˆÓ›·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21).
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
¢ÂÍÈ¿ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÂÍ‹˜ ÌÂÚÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÂ›‰·˜ (8)
ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹.
¶ÔÈfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
∏ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. .¯. ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È. √Ù·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô̷Ϥ˜
ÎÔ¤˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜, Ì›·
ÎÔÊÙÂÚ‹ (60 ‰fiÓÙÈ· ηڂȉ›Ô˘) ÏÂ›‰· Î·È ¤Ó·˜ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˜,
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÎÔ‹˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ ÁÏÈÛÙÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
™Ê›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ¶¿ÓÙ· ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó·
¤ÚıÂÈ Û Ï‹ÚË ·ÎÈÓËÛ›· ÚÈÓ ·Ó˘„ÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
E¿Ó ÌÈÎÚ¤˜ ›Ó˜ ͇ÏÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ·fi ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ÎÔÏÏ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÔ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë
ÎÔ‹. ¶ÚÈÔÓ›ÛÙ ̤ۈ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ Ù·ÈÓ›· fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ.
£¤ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯ÂÚÈÒÓ
∏ ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Û·˜ ηٿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ˆÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ÎÔ‹ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË,
·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔ‹˜.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ·fi 150 mm.
• ∫ڷٿ٠ÛÊȯٿ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·È ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó·
ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë ÏÂ›‰· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜.
• EÎÙÂϛ٠¿ÓÙ· ÂÓ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (¯ˆÚ›˜ Ú‡̷) ÚÈÓ
ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙȘ ÎÔ¤˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• ªË ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ¶·Ù¿ÙÂ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô fi‰È· Û·˜ ÁÂÚ¿ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÛˆÛÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›·.
• ∫·ıÒ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔÓ Î·È ÛÙ·ı›Ù ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∫ÔÈٿ٠̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÛȉˆÙÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÁÚ·ÌÌ‹ ¯·Ú·Á̤ÓË Ì ÌÔχ‚È.
122
™‡ÛÊÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘ (ÂÈÎ. A6)
• √Ù·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (29)
Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ™Ê›ÍÙ ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ªÔÚ›Ù ӷ
ÛÊ›ÍÂÙ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡. £˘ÌËı›ÙÂ
Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Û·˜ Û ÛÙÂÚ¿, Â›‰Ë
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô‰ËÁÔ‡.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ
ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.
ÀÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ì·ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È· (ÂÈÎ. A4)
• ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù οÔÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Û ̷ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È·.
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
Â¤ÎÙ·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (27) ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜ (‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·fi ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜).
ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ̷ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ηٿÏÏËÏ· ̤۷ fiˆ˜ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ‹ ·ÚfiÌÔȘ Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· Ó·
ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙË ÙÒÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ.
∫Ô‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÎfiÓ˜, ÎÔ˘ÙÈÒÓ Ì Ô¤˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÙÂÙÚ¿ÏÂ˘ÚˆÓ
ÂȉÒÓ (ÂÈÎ. Q1 & Q2)
∫fi„ÈÌÔ Î·ÏÔ˘ÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ϥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
¿¯ÚËÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ “·›ÛıËÛË” ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÎÔ‹ ÁˆÓÈÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù‹
Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· Q1. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÔÚ› Ó·
Á›ÓÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ‹ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
∏ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Û·Ó›‰Â˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 45ÆË Î¿ı ̛·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÁˆÓ›· 90Æ. √ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó. ∆Ô Í‡ÏÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Ï·ÙÈ¿
Â›Â‰Ë ÏÂ˘Ú¿ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙË ÛÙÂÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
∏ ›‰È· ÙÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÂ
ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
∆· ‰‡Ô Û¯¤‰È· (ÂÈÎ. Q1 & Q2) Â›Ó·È ÁÈ· ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌfiÓÔ.
∫·ıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ï¢ÚÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ¤ÙÛÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜
ÁˆÓȷ΋˜ Î·È ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜. ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜
ÁˆÓ›Â˜ ÁÈ· Ì›· ÔÈÎÈÏ›· Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ˘Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜
Â›Ó·È ›‰ÈÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜. °È· ¤Ó· Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·,
‰È·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ 180ÆÌ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙË
ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
∞ÚÈıÌfi˜ Ï¢ÚÒÓ
4
5
6
7
8
9
10
°ˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
45Æ
36Æ
30Æ
25,7Æ
22,5Æ
20Æ
18Æ
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. R1 & R2)
∏ Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. Q2) Î·È ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. Q1) Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. √ Ù‡Ô˜
ÎÔ‹˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ‹ ÎÔ˘ÙÈÒÓ
Ì ÎÂÎÏÈ̤Ó˜ Ï¢ڤ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ R1.
∂§§∏¡π∫∞
E¿Ó Ë ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ÎÔ‹ Û ÎÔ‹,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ Î·È Ë Ï·‚‹
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÊ›ÍÂÈ Î·Ï¿. √È Ï·‚¤˜
·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ‹ Ù˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. R1 & R2).
∏ Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. Q2) Î·È ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. Q1) Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. √ Ù‡Ô˜
ÎÔ‹˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ‹ ÎÔ˘ÙÈÒÓ
Ì ÎÂÎÏÈ̤Ó˜ Ï¢ڤ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. R1.
E¿Ó Ë ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ÎÔ‹ Û ÎÔ‹,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ Î·È Ë Ï·‚‹
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÊ›ÍÂÈ Î·Ï¿. √È Ï·‚¤˜
·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ‹ Ù˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
∆E∆ƒ∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
E•∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
E•ø∆Eƒπ∫E™ °ø¡πE™
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ °ø¡π∞∫∏™ ∫√¶∏™ ™∆√ ¶ƒπ√¡π
• ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ Î·È ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ·
Û˘Ó‹ıÂȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· “∞” (ÂÈÎ. R2) Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙfiÍÔ
ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÌÂ
¢ı›· οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂ
¢ı›· ÂÁηÚÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Î¿ÓÂÙÂ
ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜.
• EÍ·ÛÎËı›Ù ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔ‹˜ Ì·˙›.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ÎÔ˘Ù› Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ÁˆÓ›Â˜ 25°(ÁˆÓ›· “∞”) (ÂÈÎ. R2), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÙfiÍÔ.
µÚ›Ù ÙÔ 25° ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙfiÍÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÙË Ì›· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ (23°). √ÌÔ›ˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ
ηٷÎfiÚ˘ÊË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÙÂ
ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (40°).
¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ οÓÂÙ ÙÔ̤˜ Û ÌÂÚÈο ¿¯ÚËÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
͇ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·ÏËı‡ÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
√∫∆∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ §√•∏™ ∫√¶∏™ ™∆√ ¶ƒπ√¡π
∫Ô‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
∏ ÎÔ‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û ʷÏÙÛÔÁˆÓ›· 45Æ.
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÚԂ›Ù Û ¤Ó·
“ÍËÚfi” ¤Ú·ÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• √Ϙ ÔÈ ÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È
Â›‰· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
∫Ô‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ÎÔÚÒÓ·˜
∏ ÎÔ‹ Ì›·˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎÔÚÒÓ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ̛· Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋
ÎÔ‹. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜
‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÁˆÓÈÒÓ ÛÙȘ 31,62ÆÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ηÈ
33,85ÆÏÔÍ‹ ÎÔ‹. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ù˘ÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ
ÎÔÚÒÓ·˜ Ì ÁˆÓ›Â˜ 52ÆÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÁˆÓ›Â˜ 38ÆÛÙË ‚¿ÛË.
• ¶ÚԂ›Ù Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÎÔ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οÔÈÔ
¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÎÔ‹˜.
• √Ϙ ÔÈ ÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· Î·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË
Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙË ‚¿ÛË.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∆Ô Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∆Ô Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
∞˘Ï¿ÎˆÛË (ÂÈÎ. S)
∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ·Ó·ÛÙÔϤ· ·˘Ï¿ÎˆÛ˘ (17) Î·È ‚›‰· ÌÂ
ÙÂÚ‡ÁÈ· (59) ÁÈ· ÙÔ ¯¿Ú·ÁÌ· ·˘Ï·Î›ˆÓ.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ·˘Ï¿ÎˆÛ˘ (17) ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ‚›‰· Ì ÙÂÚ‡ÁÈ· (59) ÁÈ· Ó· ı¤ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘
ÎÔ‹˜ ·˘Ï¿ÎˆÛ˘. ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ
ÚÒÙ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (60).
123
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 5 cm ÌÂٷ͇
ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÌÈ· ›ÛÈ· ÎÔ‹.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (10) ‹ ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ·
Ù· ¯¤ÚÈ· (24) Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· B ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. A2 & A3)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û¿ÎÔ ÛÎfiÓ˘ (26) ̤۷ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÛÎfiÓ˘ (18).
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÎÔ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÓÙ· ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ 305 mm Ì Ô¤˜ ¿ÍÔÓ· 30 mm.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
∫Ô‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ
∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÈÔÓÈÔ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹. ™˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÌËÓ
ÂÎÙÂϛ٠ÏÔͤ˜ ÙÔ̤˜ ‹ ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜ Û ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·.
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ
ÌÂÙ¿ÏψÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ¤Ó· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ ÙËÓ
ÎÔ‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÂÚ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË
ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.
• E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈο, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÌfiÓÔ ÎÂÚ› ‹ ÛÚ¤È
‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Á·Ï·ÎÙÒÌ·Ù· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ˘ÁÚ¿.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË FI ‹ DI ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·fi
ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· Ú‡̷ٷ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· „‹ÁÌ·Ù· ÙÔ˘
ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘.
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ FI ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
ÚԉȷÁڷʤ˜:
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÛË
230 V
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷
16 A
¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎΛÓËÛ˘
< 15 ms
Ú‡̷ Ù‹Í˘
30 mA
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ DI ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
ÚԉȷÁڷʤ˜:
DIN VDE 0661
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÛË
230 V
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷
16 A
Ú‡̷ Ù‹Í˘
30 mA
‰È·ÎÔ‹ fiψÓ
L+N+PE
ÂÈÙ‹ÚËÛË Á›ˆÛ˘ (PE)
ÂÎÊfiÚÙÈÛË ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. A1, A2 & B)
°È· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ‡ÎÔÏ· ÙÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ (10), ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› Ì›·
Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ, ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ȤÛÙÂ
ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ (22).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ú¿Á·˜ Ì ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ı¤ÛË, ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÈÔÓÈÔ˘
ÛÙËÓ ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜, Û‡ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (3 & 8)
ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (20)
Ì ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· Á›ÓÂÈ fiÛÔ ÈÔ Û˘Ì·Á¤˜ Á›ÓÂÙ·È.
124
• ¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ‚¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÚÈÔÓȉÈÔ‡.
∞ÔʇÁÂÙ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·ı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‹ ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù·
ηı·ÚÈÛÙÈο Ì ÛÚ¤È ‹ ·ÂÚÔ˙fiÏ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ οو
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ Û·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ٷ
ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹
Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ.
∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ·
Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.
°È· Ó· οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜
·Ó·Î‡ÎψÛË.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜
Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË
‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚ϤÂ
·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӈÓ
∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο
Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË
‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com
125
126
127
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
º·Í:
210 8981616
210 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - Istanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
630232-00
128
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
06/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising