DW718 | DeWalt DW718 MITRE SAW instruction manual

505202-02 PL
DW718
2
3
4
5
6
7
UNIWERSALNA PILARKA
TARCZOWA DO CIĘCIA
SKOŚNEGO I UKOSOWEGO
DW718
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie uniwersalnej pilarki firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Średnica tarczy tnącej
Średnica otworu do mocowania tarczy tnącej
Grubość tarczy tnącej
Maksymalna prędkość obrotowa tarczy tnącej
Maksymalna szerokość cięcia poprzecznego (pod kątem 90o)
Maksymalna szerokość cięcia skośnego pod kątem 45o
Maksymalna głębokość cięcia poprzecznego (pod kątem 90o)
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 45o
Maksymalny kąt cięcia skośnego
(V)
(W)
(mm)
(mm)
(mm)
(obr/min)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
w lewo
w prawo
w lewo
w prawo
DW718
230
1600
305
30
1,8
2400
203
144
85
56
60o
50o
48o
48o
Maksymalny kąt cięcia ukosowego
(kąt pochylenia tarczy)
Cięcie poprzeczne
Wynikowa szerokość przy maksymalnej grubości 94 mm
(mm) 328
Wynikowa grubość przy maksymalnej szerokości 345 mm
(mm) 74
Cięcie skośne pod kątem 45o w lewo
Wynikowa szerokość przy maksymalnej grubości 94 mm
(mm) 231
Wynikowa grubość przy maksymalnej szerokości 241 mm
(mm) 74
o
Cięcie skośne pod kątem 45 w prawo
Wynikowa szerokość przy maksymalnej grubości 94 mm
(mm) 231
Wynikowa grubość przy maksymalnej szerokości 241 mm
(mm) 74
Cięcie ukosowe pod kątem 45o w lewo
Wynikowa szerokość przy maksymalnej grubości 61 mm
(mm) 328
Wynikowa grubość przy maksymalnej szerokości 345 mm
(mm) 48
o
Cięcie ukosowe pod kątem 45 w prawo
Wynikowa szerokość przy maksymalnej grubości 43 mm
(mm) 328
Wynikowa grubość przy maksymalnej szerokości 345 mm
(mm) 28
o
Cięcie skośne pod kątem 31,62 przy jednoczesnym pochyleniu tarczy pod kątem 33,85o
Wynikowa grubość przy maksymalnej szerokości 168 mm
(mm) 23
Czas automatycznego elektronicznego hamowania piły tarczowej
(s) <10,0
Masa
(kg) 20,5
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Pilarki zasilane napięciem 230 V
10 A
8
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
16 Pokrętło zaciskowe szyny
17 Ogranicznik głębokości rowków
18 Króciec do odsysania pyłu
Uwaga! Wskutek nieprzestrzegania
wskazówek zawartych w niniejszej
instrukcji narażasz się na doznanie
obrażeń ciała, utratę życia lub
uszkodzenie elektronarzędzia!
A2
19 Nieruchoma górna osłona kapturowa
tarczy
20 Dźwignia blokady mechanizmu pochylania
tarczy
21 D ź w i g n i a z a c i s k o w a m e c h a n i z m u
pochylania tarczy
22 Kołek blokujący głowicę
23 Klucz do mocowania piły tarczowej
24 Wycięcie dla ułatwienia przenoszenia
pilarki
25 O t w o r y d o m o c o w a n i a n a s t o l e
warsztatowym
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 kompletnie zmontowana pilarka do cięcia
skośnego i ukosowego
1 klucz do mocowania piły tarczowej
1 piła tarczowa
1 worek pyłowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
•
•
A3
26 Worek pyłowy
Dostępne akcesoria
Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
A4
27 Dodatkowa podpórka pod przedmioty
obrabiane
A5
28 Ogranicznik boczny o regulowanej
długości
Opis pilarki (rys. A1 – A7)
Pilarka DW718 jest przeznaczona do
profesjonalnego cięcia skośnego i ukosowego
drewna, tworzyw drzewnych, aluminium
i tworzyw sztucznych. Można nią łatwo,
dokładnie i bezpiecznie wykonywać cięcia
poprzeczne, skośne i ukosowe.
A6
29 Zacisk do przedmiotów obrabianych
A7
30 Laser
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bezpieczeństwo elektryczne
Wyłącznik
Ruchoma dolna osłona kapturowa tarczy
tnącej
Lewa opora
Dźwignia zaciskowa mechanizmu obrotu
stolika
Blokada mechanizmu obrotu stolika
Dźwignia zwalniająca blokadę mechanizmu
obrotu stolika
Skala kąta cięcia skośnego
Prawa opora
Nakładka szczelinowa
Uchwyt do przenoszenia
Rękojeść robocza
Dźwignia zwalniająca blokadę głowicy
Elektroniczny regulator prędkości
obrotowej
Blokada wrzeciona
Skala kąta cięcia ukosowego
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego
sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej pilarki.
Pilarka jest zgodnie z normą EN 61029
podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą
być wymienione tylko przez autoryzowany,
specjalistyczny warsztat. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
zlikwidować zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
9
•
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy
przez pilarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
nominalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Zaniki napięcia
•
W chwili załączania pilarki powstają chwilowe
zaniki napięcia. Przy słabej sieci prądu
przemiennego może to powodować zakłócenia
w pracy innych urządzeń.
Przy impedancji sieci poniżej 0,25 Ω nie trzeba
się obawiać żadnych zakłóceń.
Śruby mocujące pilarkę do płyty wiórowej
nie mogą wystawać od spodu, gdyż
płyta ta musi płasko przylegać do stołu
warsztatowego. Przy mocowaniu pilarki
wolno korzystać tylko z istniejących
otworów w nóżkach. Przytwierdzenie pilarki
w inny sposób może przeszkadzać w jej
prawidłowym funkcjonowaniu.
By podczas pracy nie doszło do
zablokowania piły tarczowej lub innych
niedokładności, powierzchnia montażowa
powinna być płaska. Gdy pilarka kiwa
się na nóżkach, podłóż pod jedną z nich
cienki kawałek materiału, by w ten sposób
uzyskać niezbędną stabilność maszyny.
Montaż piły tarczowej (rys. D1 – D5)
Montaż
•
Przed rozpoczęciem montażu zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
Rozpakowanie (rys. B)
•
•
•
•
Ostrożnie wyjmij pilarkę z opakowania,
trzymając ją za uchwyt do przenoszenia
(10).
Poluzuj pokrętło zaciskowe szyny (16),
wycofaj głowicę pilarki do tyłu i zabezpiecz
ją w tym położeniu.
Naciśnij rękojeść roboczą (11) do dołu i
wyciągnij kołek blokujący głowicę (22).
Delikatnie zwolnij nacisk i pozwól, by
głowica pilarki uniosła się do góry do pozycji
wyjściowej.
•
Mocowanie pilarki do stołu warsztatowego
(rys. C)
•
Wszystkie 4 nóżki zawierają otwory (25),
które pozwalają na łatwe zamocowanie
pilarki do stołu warsztatowego. Otwory
mają dwie różne średnice, co pozwala na
zastosowanie różnych śrub mocujących.
Do mocowania wystarczy tylko jedna
śruba przełożona przez jeden z otworów
wykonanych w każdej nóżce. Przed
rozpoczęciem pracy dobrze zamocuj
pilarkę tak, by nie mogła się poruszyć.
By ułatwić przestawianie pilarki, można ją
przytwierdzić do płyty wiórowej o grubości
przynajmniej 12,5 mm. Płyta taka daje się
łatwo mocować do stołu warsztatowego i
znów odmocowywać w celu zmiany miejsca
ustawienia.
Naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę
głowicy (12), by uwolnić dolną osłonę piły
tarczowej (2). Następnie dolną osłonę
tarczy podnieś maksymalnie do góry.
Za pomocą końcówki Torx (33) na końcu
chwytu dostarczonego klucza do piły
tarczowej (23) na tyle wykręć śrubę
mocującą wspornik osłony tarczy (34),
by między łeb śruby a osłonę tarczy
można było wsunąć zagiętą krawędź (35)
wspornika. W tej pozycji wspornik osłony
tarczy (34) daje się na tyle podnieść, by
umożliwić dostęp do śruby mocującej tarczę
(37).
Przytrzymując podniesioną dolną osłonę
tarczy za śrubę mocującą wspornik (34),
naciśnij ręką przycisk blokady wrzeciona
(14). Drugą ręką chwyć dostarczony
klucz maszynowy płaski (23) i, obracając
go w prawo, poluzuj śrubę mocującą
piłę tarczową (37) (śruba ta ma gwint
lewostronny).
By uruchomić blokadę wrzeciona,
naciśnij przycisk i obróć ręką wrzeciono,
aż poczujesz, że blokada zadziałała.
Nadal przytrzymuj naciśnięty przycisk
blokady, by nie dopuścić do obracania
się wrzeciona (rys. D4).
•
•
10
Wyjmij śrubę mocującą piłę tarczową
(37) wraz z zewnętrznym pierścieniem
kołnierzowym (38).
Załóż piłę tarczową (39) na wewnętrzne
odsadzenie (40) wewnętrznego pierścienia
kołnierzowego tarczy (41). Zwraca się
uwagę, że zęby na dolnej krawędzi piły
•
•
•
•
tarczowej muszą być skierowane do tyłu
pilarki (w kierunku od użytkownika).
Ponownie załóż zewnętrzny pierścień
kołnierzowy piły tarczowej (38).
Dokręć śrubę mocującą tarczę (37),
obracając ją w lewo, a drugą ręką
przytrzymując naciśnięty przycisk blokady
wrzeciona.
Wspornik osłony tarczy (36) opuść do dołu
tak, by zagięta krawędź (35) wspornika
znalazła się poniżej łba śruby mocującej
wspornik (34).
Dokręć śrubę mocującą wspornik osłony
piły tarczowej.
•
•
Regulacja wskaźnika kąta cięcia skośnego
(rys. E1, E2 i F)
•
•
Nigdy nie naciskaj przycisku blokady
wrzeciona, gdy piła tarczowa się
obraca. Po założeniu piły tarczowej
wspornik osłony przytrzymaj w dolnej
pozycji i mocno dokręć mocującą go
śrubę.
•
•
Regulacja
Przed rozpoczęciem montażu zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Gdy podstawa pilarki daje się poruszać przy
zaciągniętej dźwigni zaciskowej mechanizmu
obrotu stolika (4), trzeba wyregulować blokadę
mechanizmu obrotu stolika/pręt blokujący
(48).
• Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu
obrotu stolika (4).
• Za pomocą wkrętaka całkowicie wkręć
blokadę mechanizmu obrotu stolika/pręt
blokujący (48). Następnie wykręć pręt o
ćwierć obrotu.
• Sprawdź, czy stolik się nie porusza,
gdy dźwignia (4) jest zaciągnięta w
dowolnym położeniu kątowym stolika (nie
zapadkowym).
Kontrola i regulacja kąta ustawienia piły
tarczowej względem opory (rys. E1 - E4)
•
•
•
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu
obrotu stolika (4) i jednocześnie naciśnij do
dołu blokadę (5), by zwolnić ramię (42).
Tak obróć ramię, by blokada przytrzymała
je w pozycji kąta cięcia skośnego 0°. Nie
zaciągaj dźwigni.
Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat znalazła się w szczelinie (43).
Przyłóż kątownik (przymiar kątowy) (44) do
lewego boku opory (3) i piły tarczowej (39)
(rysunek E3).
Kontrola i regulacja kąta między piłą
tarczową a stolikiem (rys. H1 – H4)
•
Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał
zębów piły tarczowej.
•
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu
obrotu stolika (4) i jednocześnie naciśnij do
dołu blokadę (5), by uwolnić ramię (42).
Obróć ramię mechanizmu obrotu stolika, by
wskaźnik kąta cięcia skośnego (46) wskazał
0°, patrz rysunek F.
Przy zwolnionej dźwigni zaciskowej
mechanizmu obrotu stolika doprowadź do
zadziałania blokady przez takie obrócenie
ramienia, by przeszło przez zero.
Zaobserwuj wskaźnik (46) i skalę kąta
cięcia skośnego (7). Gdy wskaźnik ten nie
znajduje się dokładnie w pozycji zerowej,
poluzuj śrubę (47) i przesuń wskaźnik, aż
wskaże 0°. Ponownie dokręć śrubę.
Regulacja blokady mechanizmu obrotu
stolika/pręta blokującego (rys. G)
Uniwersalna pilarka tarczowa do cięcia
skośnego i ukosowego została dokładnie
wyregulowana w zakładzie produkcyjnym.
Gdyby podczas transportu lub z jakiegokolwiek
innego powodu zaistniała konieczność ponownej
regulacji, wykonaj opisane niżej operacje. Po
prawidłowym wykonaniu regulacji nie trzeba
już jej powtarzać.
•
Poluzuj śruby (45) i tak obróć ramię
mechanizmu obrotu stolika wraz ze skalą
w lewo lub w prawo, aż kąt między piłą
tarczową a oporą wyniesie dokładnie 90°.
Ponownie dokręć śruby (45). Wskazanie
kąta obrotu stolika nie ma w tym momencie
znaczenia.
•
Przebieg regulacji jest następujący:
11
Poluzuj dźwignię zaciskową mechanizmu
pochylania tarczy (21) i przestaw dźwignię
blokady mechanizmu pochylania tarczy (20)
do góry, by zwolnić ramię pilarki.
Przesuń ramię pilarki, aż blokada przytrzyma
je w pozycji pochylenia pod kątem 0°. Nie
zaciągaj dźwigni.
•
•
Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat weszła w szczelinę (43).
Pionowo ustawiony przymiar kątowy (44)
przyłóż do stolika i piły tarczowej (39) (rys.
H2).
•
•
Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał
zębów piły tarczowej.
•
•
•
•
Przebieg regulacji jest następujący:
Poluzuj nakrętkę (49) i obróć konstrukcję
ramienia pilarki w lewo lub w prawo, aż
mierzony przymiarem kątowym kąt między
piłą tarczową a stolikiem wyniesie 90°.
Dokręć nakrętkę (49).
Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (50)
nie pokazuje zera na skali (15), poluzuj
śrubę ustalającą (51) i odpowiednio go
wyreguluj. Powtórz te same operacje ze
wskaźnikiem kąta pochylenia po przeciwnej
stronie.
•
•
•
Poluzuj dźwignię zaciskową mechanizmu
pochylania tarczy (21) i przestaw dźwignię
blokady mechanizmu pochylania tarczy (20)
do góry, by zwolnić ramię pilarki.
Przesuń ramię pilarki w lewo, aż blokada
przytrzyma je w pozycji pochylenia pod
kątem 45°. Nie zaciągaj dźwigni.
Sprawdź, czy wskaźnik kąta pochylenia
tarczy (50) wskazuje wartość 45° na skali
kąta pochylenia (15) (rys. J1).
Sposób regulacji jest następujący:
Poluzuj nakrętkę (55) i w razie potrzeby
wkręć lub wykręć śrubę zderzakową (56),
aż wskaźnik (50) wskaże wartość 45°.
Dokręć nakrętkę (55).
By uzyskać kąt pochylenia 50°, wykręć
śrubę ogranicznika kąta, by móc dalej
obrócić ramię pilarki.
Kontrola i regulacja kąta pochylenia tarczy
w prawo:
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (53) prawej
opory i przesuń jej górną część jak najdalej
w lewo.
• Poluzuj dźwignię zaciskową mechanizmu
pochylania tarczy (21) i przestaw dźwignię
blokady mechanizmu pochylania tarczy (20)
do góry, by zwolnić ramię pilarki.
• Przesuń ramię pilarki w prawo, aż blokada
przytrzyma je w pozycji pochylenia pod
kątem 45°. Nie zaciągaj dźwigni.
• Sprawdź, czy wskaźnik kąta pochylenia
tarczy (50) wskazuje wartość 45° na skali
kąta pochylenia (15) (rys. J2).
• Sposób regulacji jest taki, jak dla kąta
pochylenia tarczy w lewo.
Przestawianie opory (rys. I1 i I2)
Górną część opory można przestawić. Uzyskane
w ten sposób miejsce umożliwia pochylenie piły
tarczowej maksymalnie o 48° w lewo i w prawo.
By przestawić lewą oporę (3):
• Poluzuj plastikowe pokrętło (52) i przesuń
oporę w lewo.
• Przeprowadź próbę przy wyłączonej pilarce
i sprawdź odstęp między piłą tarczową
a oporą. Tak ustaw oporę, by znalazła
się możliwie jak najbliżej tarczy, ale bez
ograniczania ruchu ramienia pilarki do dołu
i do góry.
• Dobrze dokręć pokrętło.
By przestawić prawą oporę (8):
• Poluzuj plastikowe pokrętło (53) i przesuń
oporę w prawo.
• Dalej postępuj jak przy przestawianiu lewej
opory.
Regulacja dźwigni zaciskowej mechanizmu
pochylania tarczy (rys. K)
Gdy dźwignia zaciskowa mechanizmu
pochylania tarczy (21) jest zaciągnięta, a
pomimo to ramię pilarki ma luz, dźwignię tę
trzeba wyregulować.
• Wykręć śrubę (56) mocującą dźwignię.
• Zdejmij dźwignię i obróć ją w prawo o 1/8
obrotu. Ponownie wkręć śrubę.
• Sprawdź, czy ramię pilarki nie ma luzu,
gdy dźwignia zaciskowa mechanizmu
pochylania tarczy (21) jest zaciągnięta przy
dowolnym (ale nie ustalonym) kącie.
Rowki prowadzące (54) mogą się
zatykać mączką drzewną. By je
oczyścić, posłuż się patyczkiem lub
sprężonym powietrzem.
Kontrola i regulacja kąta pochylenia tarczy
(rys. I1, I2 i J1 i J2)
Kontrola i regulacja kąta pochylenia tarczy
w lewo:
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (52) lewej opory
i przesuń jej górną część jak najdalej w
lewo.
Regulacja prowadnicy szynowej (rys. K)
•
12
Regularnie sprawdzaj szyny, czy nie mają
luzu.
•
By zmniejszyć luz, powoli obracaj śrubę
zderzakową (57) w prawo, przesuwając
w tym czasie głowicę pilarki do tyłu i do
przodu.
•
Instrukcja obsługi
Cięcia podstawowe
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i
obowiązujących przepisów.
Pionowe cięcie poprzeczne (rys. A1, A2 i
M)
•
Przed użyciem:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie
powinna ona być nadmiernie zużyta, a jej
maksymalna prędkość obrotowa nie może
przekraczać dopuszczalnej wartości.
• Nie próbuj ciąć bardzo małych
przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na piłę tarczową i nie staraj się
przyśpieszać pracy.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik
osiągnął maksymalną prędkość obrotową.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła
zaciskowe/dźwignie są dobrze dokręcone/
zaciągnięte.
• Zamocuj obrabiany przedmiot.
• Chociaż pilarka ta nadaje się do piłowania
drewna i wielu innych materiałów
nieżelaznych, podane tutaj wskazówki
dotyczące obsługi odnoszą się wyłącznie do
cięcia drewna. Identyczne wytyczne mają
zastosowanie także do innych materiałów.
Pilarki tej nie wolno używać do cięcia żelaza
i stali ani eternitu i muru!
• Zawsze używaj nakładki szczelinowej.
Wymień ją, gdy szerokość szczeliny
przekroczy 10 mm.
•
•
•
•
•
•
W wyłączniku (1) znajduje się otwór (58), w
który można włożyć pałąk kłódki i w ten sposób
zabezpieczyć pilarkę przed niepowołanym
użyciem.
• By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik.
• By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
•
Nastawianie prędkości obrotowej (rys. L)
•
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu
obrotu stolika (4) i naciśnij blokadę (5) do
dołu, by uwolnić ramię mechanizmu.
Blokadę mechanizmu obrotu stolika
ustaw w pozycji 0° i zaciągnij dźwignię
zaciskową.
Przeznaczony do cięcia drewniany
przedmiot przyłóż do opory (3 i 8).
Chwyć rękojeść roboczą (11) i naciśnij
dźwignię zwalniającą (12), by odblokować
głowicę.
Naciśnij wyłącznik (1), by uruchomić
silnik.
Naciskaj głowicę pilarki do dołu, by przeciąć
drewno, aż piła tarczowa zagłębi się w
plastikową nakładkę szczelinową (9).
Po przecięciu materiału zwolnij wyłącznik
i odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się
zatrzyma, i ostatecznie wycofaj głowicę do
górnego położenia spoczynkowego.
Wykonywanie cięć wzdłużnych (rys. N)
Przy użyciu prowadnicy szynowej można
przecinać większe przedmioty obrabiane o
wymiarach od 50 x 100 mm aż do 500 x 1000
mm.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe szyny (16).
• Pociągnij głowicę pilarki do siebie i załącz
maszynę.
• Opuść piłę tarczową na przedmiot obrabiany
i przemieść głowicę pilarki do tyłu aż do
zakończenia cięcia.
• Dalej postępuj zgodnie z powyższym
opisem.
Załączanie i wyłączanie (rys. L)
•
W celu cięcia miękkich materiałów, jak
np. drewno, nastawiaj większą prędkość
obrotową. By przepiłować metal, wybierz
mniejszą prędkość obrotową.
•
Do nastawiania maksymalnej prędkości
obrotowej służy nastawnik (13).
Obróć nastawnik (13) do żądanej pozycji.
Im większa wskazywana liczba, tym
większa prędkość obrotowa.
13
Nie przecinaj wzdłużnie przedmiotów
obrabianych mniejszych niż 50 x
100 mm.
Pamiętaj o zabezpieczeniu
głowicy pilarki w tylnej pozycji po
zakończeniu cięcia wzdłużnego.
Pionowe cięcie skośne (rys. A1, A2 i O)
•
•
•
•
Cięcie ukosowe w prawo
• Górną część prawej opory (8) przesuń jak
najbardziej w prawo.
• Dalej postępuj tak, jak przy cięciu ukosowym
w lewo.
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu
obrotu stolika (4) i naciśnij blokadę (5) do
dołu.
Obróć ramię w lewo lub w prawo aż
do nastawienia żądanego kąta cięcia
skośnego. Blokada kąta cięcia skośnego
automatycznie zaskakuje w pozycjach 10°,
15°, 22,5°, 31,62° i 45° z lewej i z prawej
strony, a także w pozycjach 50° oraz 60° z
lewej i z prawej strony. W celu uzyskania
pośrednich kątów mocno przytrzymaj
głowicę w odpowiedniej pozycji i zaciągnij
dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu
stolika.
Przed rozpoczęciem piłowania zawsze
najpierw mocno zaciągaj dźwignię
zaciskową mechanizmu obrotu stolika.
Dalej postępuj tak, jak przy pionowym cięciu
poprzecznym.
Jakość cięcia
Jakość krawędzi cięcia zależy od szeregu
czynników, jak na przykład rodzaj materiału.
Gdy są wymagane bardzo dokładne, gładkie
cięcia, zaleca się zastosowanie ostrej piły
tarczowej o 60 zębach nakładanych płytkami
ze spieków węglikowych przy utrzymywaniu
małej, równomiernej szybkości cięcia.
Pilnuj, by podczas cięcia materiał
nie pełzał; dokładnie go zamocuj.
Przed uniesieniem ramienia pilarki
zaczekaj, aż piła tarczowa całkowicie
się zatrzyma. Gdy pomimo to z tyłu
obrabianego przedmiotu odszczepiają
się drobne włókna drzewne, w miejscu
rzazu naklej tam specjalną taśmę,
którą po przecięciu należy ostrożnie
usunąć.
Gdy odcinany kawałek piłowanego
skośnie drewnianego elementu jest
mały, tak umieść drewno w pilarce, by
kawałek ten znalazł się po tej stronie
piły tarczowej, która tworzy większy kąt
z oporą, to znaczy przy cięciu skośnym
w lewo odcinany kawałek powinien się
znajdować z prawej strony, a przy cięciu
skośnym w prawo - z lewej strony.
Zachowywanie odpowiedniej pozycji ciała
i rąk
Właściwa postawa ciała i odpowiedni układ
rąk przy obsłudze pilarki tarczowej sprawiają,
że piłowanie jest łatwiejsze, precyzyjniejsze
i bezpieczniejsze.
• Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
• Ręce nigdy nie powinny się znajdować
bliżej piły tarczowej niż 150 mm.
• Podczas cięcia mocno dociskaj przedmiot
obrabiany do stolika i opory. Utrzymuj ręce
w bezpiecznej odległości od piły tarczowej
aż do zwolnienia wyłącznika i całkowitego
zatrzymania tarczy.
• Przed załączeniem maszyny zawsze
najpierw wykonuj próbę w celu stwierdzenia,
po jakim torze porusza się piła tarczowa.
• Nigdy nie krzyżuj rąk.
• Obydwie stopy mocno opieraj o podłogę i
zawsze zachowuj równowagę.
• Podążaj za ruchami ramienia pilarki w lewo
i w prawo, stojąc przy tym nieco z boku piły
tarczowej.
• Przy cięciu wzdłuż narysowanej ołówkiem
linii patrz na nią przez szczeliny w osłonie
piły tarczowej.
Cięcie ukosowe (rys. A1, A2 i P)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać
między 48° w lewo i 48° w prawo. Przy cięciu
ukosowym ramię mechanizmu obrotu stolika
można obracać w prawo lub w lewo o kąt
między 0 i 45°.
Cięcie ukosowe w lewo
• Górną część lewej opory (3) przesuń jak
najbardziej w lewo.
• Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu
pochylania tarczy (21), przestaw do góry
dźwignię blokady mechanizmu pochylania
tarczy (20) i nastaw odpowiedni kąt
pochylenia.
• Blokada mechanizmu pochylania tarczy
zatrzaskuje się automatycznie w pozycjach
22°, 33,85° i 45°. W celu uzyskania wartości
pośrednich mocno przytrzymaj głowicę
i zablokuj ją przez zaciągnięcie dźwigni
zaciskowej (21).
• Dalej postępuj tak, jak przy pionowym cięciu
poprzecznym.
14
Mocowanie przedmiotu obrabianego (rys.
A6)
•
•
Obydwa rysunki (Q1 i Q2) przedstawiają
obiekty o czterech bokach. Gdy liczba ich
jest inna, zmieniają się także kąty cięcia
skośnego i ukosowego. Następująca tabela
przedstawia kąty cięcia skośnego lub
ukosowego przedmiotów o różnych kształtach
przy założeniu, że wszystkie boki mają taką
samą długość. By określić kąt cięcia skośnego
bądź ukosowego w przypadku innych kształtów,
niewyszczególnionych w tej tabeli, podziel
wartość 180° przez liczbę boków.
Jeżeli to możliwe, zawsze przytwierdzaj
cięte drewno do pilarki.
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu
zacisku (29) specjalnie skonstruowanego dla
tej pilarki. W miarę możliwości przytwierdzaj
przedmiot obrabiany do opory. Możesz to
zrobić po lewej lub po prawej stronie piły
tarczowej; pamiętaj, że zacisk wymaga
stabilnej, płaskiej powierzchni.
Liczba boków
4
5
6
7
8
9
10
Przy piłowaniu metali nieżelaznych
zawsze używaj odpowiednich
zacisków,
Podpieranie długich przedmiotów
obrabianych (rys. A4)
•
•
Długie przedmioty zawsze należy
podpierać.
Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia
długości stolika, by osiągnąć jak najlepsze
wyniki cięcia, stosuj podpórki pod
przedmioty obrabiane (rys. A4). Można je
nabyć jako wyposażenie dodatkowe. Długie
przedmioty obrabiane podpieraj korzystając
ze specjalnego oprzyrządowania. Mogą to
być kozły lub inne urządzenia podpierające
zwisające elementy.
Kąt cięcia skośnego lub ukosowego
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Cięcia kombinowane (rys. R1 i R2)
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia
skośnego (rys. Q2) i ukosowego (rys. Q1).
Sposób ten umożliwia wykonywanie ram
lub skrzynek o skośnych bokach tak, jak to
pokazano na rysunku R1.
Gdy kąt każdego cięcia jest inny, zawsze
sprawdzaj, czy pokrętło zaciskowe
mechanizmu pochylania tarczy i
dźwignia zaciskowa mechanizmu
obrotu stolika są dobrze zamocowane.
Po każdej zmianie kąta pochylenia
tarczy lub obrotu stolika elementy
te trzeba ponownie ustalić (rys. R1
i R2).
Wykonywanie ram do obrazów, kaszt i
innych skomplikowanych konstrukcji (rys.
Q1 i Q2)
Przycinanie ram
Spróbuj wykonać kilka prostych konstrukcji z
drewnianych odpadów, by w ten sposób nauczyć
się umiejętnego posługiwania się pilarką
tarczową. Jest ona idealnym narzędziem do
skośnego przycinania złączy kątowych takich,
jak pokazane na rysunku Q1. Przedstawione
złącze można wykonać poprzez cięcie ukosowe
lub skośne.
•
- Cięcie ukosowe
Kąty cięcia ukosowego obydwu listew nastaw
na 45° tak, by po połączeniu uzyskać kąt prosty.
Ramię mechanizmu obrotu stolika zablokuj w
pozycji zerowej. Drewno szerszą stroną oprzyj
na stoliku, a węższą - dociśnij do opory.
•
•
•
- Cięcie skośne
Ten sam efekt można uzyskać metodą cięcia
skośnego przy szerszym boku dociśniętym do
opory z prawej i lewej strony.
15
Podany tutaj wykres ma pomóc w
prawidłowym określaniu kątów przy
kombinowanym cięciu ukosowym i skośnym.
By z niego skorzystać, ustal żądany kąt „A”
(rys. R2) swojej konstrukcji. Znajdź go
na odpowiednim łuku na wykresie. Od
tego punktu poprowadź pionową linię, by
określić prawidłowy kąt cięcia ukosowego,
i poziomą, by określić prawidłowy kąt cięcia
skośnego.
Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty
i wykonaj kilka próbnych cięć.
Przećwicz montaż uciętych kawałków.
Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech
bokach o zewnętrznych kątach 25° (kąt „A”)
(rys. R2), skorzystaj z górnego prawego łuku.
Znajdź wartość 25° na skali. Poprowadź
poziomą linię w lewo lub w prawo, by
SKRZYNKA
O 4 BOKACH
SKRZYNKA
O 6 BOKACH
SKRZYNKA
O 8 BOKACH
•
Zamocuj listwę przypodłogową po
prawej stronie krawędzi cięcia.
Cięcie listew ozdobnych
Cięcie listew ozdobnych odbywa się metodą
kombinowaną. By zapewnić maksymalną
dokładność cięcia, pilarka zawiera ustalone
pozycje kąta cięcia skośnego (31,62°) i
cięcia ukosowego (33,85°). Ustawienia te
odpowiadają standardowym listwom ozdobnym
o górnym kącie 52° i dolnym - 38°.
KĄT MIĘDZY DWIEMA KRAWĘDZIAMI
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA SKOŚNEGO
NASTAWIANA W PILARCE
znaleźć wartość kąta cięcia skośnego (23°).
Podobnie poprowadź pionową linię do góry
lub do dołu, by znaleźć wartość kąta cięcia
ukosowego (40°). Najpierw zawsze wykonuj
cięcia próbne z drewnianych odpadów, by
sprawdzić ustawienia pilarki.
•
•
Najpierw zawsze wykonuj próbne cięcia
odpadków materiału.
Wszystkie cięcia są wykonywane przy
tarczy pochylonej w lewo i tylnej stronie
listwy ozdobnej przylegającej do podstawy
stolika.
Listwy przypodłogowe przycina się pod kątem
cięcia ukosowego nastawionym na 45°.
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Górna powierzchnia listwy ozdobnej
przylega do opory.
• Cięcie skośne w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej
stronie krawędzi cięcia.
•
-
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA UKOSOWEGO NASTAWIANA W
Przycinanie listew przypodłogowych
•
Zanim zaczniesz właściwą pracę, zawsze
najpierw wykonuj próbne cięcie.
Wszystkie cięcia tak wykonuj, by tylna
strona listwy przylegała przy tym płasko do
stolika pilarki.
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Przyłóż górną powierzchnię listwy
przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej
stronie krawędzi cięcia.
-
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Spód listwy ozdobnej przylega do
opory.
• Cięcie skośne w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po
prawej stronie krawędzi cięcia.
prawy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do
opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej
stronie krawędzi cięcia.
-
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do
opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po
prawej stronie krawędzi cięcia.
-
prawy
• Spód listwy ozdobnej przylega do
opory.
• Cięcie skośne w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej
stronie krawędzi cięcia.
prawy
• Górna powierzchnia listwy ozdobnej
przylega do opory.
• Cięcie skośne w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po
prawej stronie krawędzi cięcia.
Wycinanie rowków (rys. S)
W celu umożliwienia wycinania rowków pilarkę
wyposażono w ogranicznik głębokości rowków
(17) i śrubę motylkową (59).
• Obróć ogranicznik głębokości rowków (17)
w stronę przodu piły.
prawy
• Przyłóż górną powierzchnię listwy
przypodłogowej do opory.
16
•
•
DIN VDE 0661
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd wyłączania
30 mA
Wyłączanie wszystkich biegunów L+N+PE
Kontrola przewodu PE
Wyzwalanie niskim napięciem
Śrubą motylkową (59) nastaw głębokość
r o w k a . E w. m o ż e p r z y t y m z a j ś ć
konieczność poluzowania najpierw nakrętki
zabezpieczającej (60).
By uzyskać prosty rowek, włóż kawałek
materiału grubości ok. 5 cm między oporę
a przedmiot obrabiany.
Odsysanie pyłu (rys. A1 i A3)
Dostępne akcesoria
•
Więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów można zasięgnąć u swojego
dilera.
•
Przytwierdź worek pyłowy (26) do króćca
(18).
Jeżeli to możliwe, urządzenie do odsysania
pyłu powinno być wykonane zgodnie z
lokalnymi, obowiązującymi przepisami o
emisji pyłów.
Transport pilarki (rys. A1, A2 i B)
By ułatwić przenoszenie pilarki, wyposażono ją
w uchwyt (10) na górnym końcu ramienia.
• W celu transportu pilarki opuść ramię i
wciśnij kołek blokujący (22) w głowicę.
• Pokrętłem zaciskowym szyny zabezpiecz
ramię pilarki w przedniej pozycji, ramię
mechanizmu obrotu stolika zabezpiecz w
prawej skrajnej pozycji, przesuń opory (3
i 8) całkowicie do wewnątrz, a dźwignią
blokady mechanizmu pochylania tarczy (20)
zabezpiecz ramię pilarki w pionowej pozycji,
by w ten sposób uzyskać jak najmniejsze
wymiary maszyny.
• Przy przenoszeniu pilarki zawsze korzystaj
z uchwytu (10) lub specjalnych, wykonanych
w tym celu wycięć (24); patrz: rysunek B.
Piły tarczowe
By osiągnąć podane w specyfikacji głębokości
cięcia, zawsze używaj pił tarczowych o średnicy
305 mm i otworze 30 mm.
Cięcie metali nieżelaznych
W przypadku cięcia metali nieżelaznych
maszynę można wykorzystywać tylko w trybie
piłowania skośnego. Nie zalecamy tutaj trybu
piłowania ukosowego i kombinowanego. Pilarka
ta nie nadaje się do cięcia żelaza i stali.
•
•
•
•
Przy cięciu metali nieżelaznych zawsze
należy używać metalowego zacisku.
Upewnij się, czy przedmiot obrabiany jest
dobrze zamocowany.
Stosuj tylko piły tarczowe przystosowane
do cięcia metali nieżelaznych.
Jako smaru używaj tylko wosku lub aerozolu
antyadhezyjnego. Do tego celu nie nadają
się emulsje ani podobne ciecze.
Między maszyną a głównym przewodem
zasilającym zamontuj wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy, by do minimum
ograniczyć ryzyko porażenia prądem
przewodzonym przez opiłki metalowe.
Konserwacja
Uniwersalna pilarka tarczowa firmy DEWALT
odznacza się dużą trwałością i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe
FI powinny się odznaczać następującymi
parametrami:
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Czas reakcji
< 15 ms
Prąd wyłączania
30 mA
•
•
Regularnie czyść powierzchnię stołu.
Regularnie czyść urządzenie do odsysania
pyłu.
Przy konserwowaniu pilarki unikaj
stosowania rozpuszczalników i środków
ściernych. Zwłaszcza środki czyszczące
w aerozolu mogą chemicznie uszkodzić
dolną osłonę z tworzywa sztucznego.
Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe
DI powinny się odznaczać następującymi
parametrami:
17
Smarowanie
Pilarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Deklaracja zgodności z normami UE
DW718
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że
opisane pilarki zostały wykonane zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3 i EN 61029.
By uzyskać więcej informacji na ten temat,
prosimy o zwracanie się pod podany niżej adres
lub do jednej z naszych filii wymienionych na
tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego A 90,8 dB(A)
Moc akustyczna A
101 dB(A)
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń
< 2,5* m/s2
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
2,8 dB(A)
* Dokładność pomiaru według normy EN
12096: 0,4 m/s2.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy, 19.08.2005r.
18
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przy korzystaniu ze stacjonarnych
elektronarzędzi przestrzegaj obowiązujących
przepisów bhp, by w ten sposób chronić się
przed porażeniem prądem elektrycznym,
obrażeniami ciała i pożarem. Przed użyciem
narzędzia przeczytaj niniejszą instrukcję.
Przechowuj ją na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
7
8
Dane ogólne
1
2
3
4
5
6
9
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj pilarki na działanie deszczu.
Nie używaj jej w wilgotnym ani mokrym
otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź
wybuchu, jak na przykład w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by
nie dotykały pilarki ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części elektronarzędzia.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy
zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Ochrona osobista
Zawsze używaj okularów ochronnych.
Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany
pył lub drobiny obrabianego materiału.
Gdy są one gorące, ubierz żaroodporny
fartuch. Zawsze zakładaj specjalne
słuchawki ochronne i nie zapominaj o
kasku ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece i
chłodziarki. W ekstremalnych warunkach
zastosowania (na przykład duża wilgotność,
10
11
12
13
14
19
unoszenie się pyłu metalowego itp.)
bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie
transformatora separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj pilarki, gdy jesteś
zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać pilarkę dwiema
rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi
Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem pilarki sprawdź przedłużacz
i wymień go w razie wykrycia uszkodzenia.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
pilarki zgodne z przeznaczeniem. Do
ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani przystawek.
Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego
narzędzia. Nie przeciążaj pilarki.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych z
przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
Kontroluj pilarkę pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź pilarkę i kabel
sieciowy, czy są całkowicie sprawne.
Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną
pracę pilarki, wszystkie części muszą być
prawidłowo zamontowane, a uszkodzone
15
16
17
18
19
20
elementy i urządzenia zabezpieczające
naprawione lub wymienione. W żadnym
wypadku nie używaj pilarki z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu DEWALT. Nie próbuj samemu
naprawiać pilarki.
Wyjmuj wtyczkę sieciową
Wyłącz pilarkę i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz ją bez nadzoru. W
razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych, czy też przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do
sieci najpierw upewnij się, czy pilarka jest
wyłączona.
Ostrożnie obchodź się z kablem
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje
narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w
suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji
i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Opisywana pilarka jest zgodna
z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; w
przeciwnym razie użytkownik naraża się na
nieprzewidywalne konsekwencje.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
pilarek do cięcia skośnego i ukosowego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie pokrętła/dźwignie zaciskowe są
dokręcone/zaciągnięte.
Używaj pilarki tylko wtedy, gdy osłony piły
tarczowej są założone, prawidłowo działają
i znajdują się w nienagannym stanie
technicznym.
Nigdy nie używaj pilarki bez nakładki
szczelinowej.
Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy
nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
Nigdy nie próbuj zatrzymywać piły tarczowej
przez przykładanie do niej jakiegoś
narzędzia lub innego przedmiotu, gdyż
grozi to poważnymi urazami ciała.
Przed zastosowaniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego najpierw
przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż
popełniony tutaj błąd może stać się
przyczyną szkód rzeczowych.
Wybierz tarczę odpowiednią do rodzaju
ciętego materiału.
Nie dopuszczaj do przekraczania
maksymalnej wartości prędkości obrotowej
podanej na tarczy tnącej.
Przy manipulowaniu tarczą tnącą
posługuj się uchwytem lub załóż rękawice
ochronne.
Przed użyciem pilarki sprawdź, czy piła
tarczowa jest prawidłowo zamontowana.
Upewnij siłę, czy piła tarczowa obraca się
we właściwym kierunku i czy jest ostra.
Nie używaj pił tarczowych o średnicach
mniejszych lub większych niż określone
w specyfikacji. Stosuj tylko tarcze tnące o
parametrach wyszczególnionych w danych
technicznych i zgodnych z normą EN 8471.
Rozważ zastosowanie specjalnie
skonstruowanych tarcz tnących o niskim
poziomie wytwarzanego hałasu.
Nie używaj pił tarczowych ze stali
szybkotnącej.
Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych
pił tarczowych.
Nie używaj tarcz szlifierskich.
Przed wyłączeniem pilarki wyjmij tarczę
tnącą z rzazu w przedmiocie obrabianym.
Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego
sprawdź, czy ramię jest dobrze
zamocowane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie unosi się do góry
i zamyka ponownie, gdy piła powraca do
swojej pozycji wyjściowej. W celu wymiany
lub kontroli stanu piły tarczowej osłonę
można unieść ręcznie. Rób to tylko wtedy,
gdy pilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla
wyjęta z gniazda sieciowego.
Utrzymuj w czystości otoczenie pilarki, a
zwłaszcza usuwaj z niego luźny materiał,
jak np. trociny i inne pozostałości po
cięciu.
Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny
wentylacyjne silnika są czyste i niezatkane
trocinami.
W razie zużycia wymień nakładkę
szczelinową.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś
prac konserwacyjnych i przed wymianą
tarczy tnącej odłączaj pilarkę od zasilania.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych
z czyszczeniem lub konserwacją, dopóki
pilarka jeszcze pracuje i głowica nie
znajduje się w położeniu spoczynkowym.
Jeżeli to możliwe, pilarka zawsze powinna
być ustawiona na stole warsztatowym.
Jeżeli do wyświetlania linii cięcia jest
używany laser, sprawdź, czy odpowiada on
klasie 2 według normy EN 60825-1: 2001.
Nie wymieniaj diody laserowej na diodę
innego typu. Uszkodzony laser oddaj w celu
naprawy do autoryzowanego warsztatu
serwisowego.
Przednia część osłony piły tarczowej zawiera
niewielkie szczeliny, które zapewniają
dobrą widoczność przedmiotu obrabianego.
Chociaż szczeliny znacznie ograniczają
wylatywanie trocin, to jednak nie eliminują
ich całkowicie i dlatego podczas piłowania
powinno się zakładać okulary ochronne.
-
-
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe
zagrożenie stanowią:
- obracające się elementy, jak np. tarcza
tnąca, której dotknięcie grozi poważnymi
konsekwencjami.
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo
stosowania osłon ochronnych i przestrzegania
przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych
niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
21
uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu;
niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej;
niebezpieczeństwo doznania urazu przy
wymianie tarczy tnącej;
przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych;
zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu i buku.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D E WALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
22
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064622 - 03-06-2008
23
DW718 - - - - - A Motor
GEHRUNGSSÄGE 1
©
24
DW718 - - - - - A Tisch
GEHRUNGSSÄGE 1
©
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising