XTC12IK | Black&Decker XTC12IK IMPACT WRENCH instruction manual

www.blackanddecker.cz
www.blackanddecker.sk
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-29 CZ/SK - (08/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
XTC12IK
7
6
5
8
4
A
B
3
2
D
C
2
ČEŠTINA
Použití přístroje
c.
Váš rázový utahovák Black & Decker byl zkonstruován
pro účely utahování. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
d.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Pročtěte všechny pokyny uvedené v tomto
návodu. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému
poranění. Název „elektrické nářadí” uváděný v tomto
návodu označuje nářadí napájené z elektrické sítě nebo
pomocí akumulátoru.
TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
e.
f.
Pracovní prostředí
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Znečištěný a řádně neosvětlený prostor
může být příčinou nehody.
Nepracujte se zařízením ve výbušném prostředí,
jako např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů
nebo prachu. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
jež může vést ke vznícení hořlavin.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Odvrácení pozornosti
může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
g.
4.
a.
b.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem
neupravujte. Při práci s uzemněným elektrickým
nářadím nikdy nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a vyhovující spoje snižují
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
např. trubky, radiátory, plotny a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení
nářadí, tahání nebo vytahování zástrčky ze
zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
částmi. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití těchto
kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
c.
d.
e.
f.
g.
Osobní bezpečnost
Při práci s elektrickým nářadím buďte neustále
pozorní, sledujte, co děláte a používejte zdravý
rozum. S nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
5.
a.
3
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
ke zdroji napětí zkontrolujte, zda je hlavní spínač
vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo
jeho připojování, pokud je hlavní spínač v poloze
zapnuto, může vést k poranění osob.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíč zanechaný v rotujících částech
nářadí může způsobit poranění osob.
Nenaklánějte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Řádně se oblékejte. Nenoste volný oděv a šperky.
Udržujte vlasy, oděv a rukavice v bezpečné
vzdálenosti od pohyblivých částí nářadí. Volné
oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými částmi zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro odsávání
prachu, zkontrolujte, zda je řádně nainstalováno
a správně užíváno. Používání tohoto zařízení
snižuje rizika spojená s prací v prašném prostředí.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Pro konkrétní aplikace
používejte vhodné nářadí. S vhodným nářadím
budete pracovat lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout a
vypnout, s nářadím nepracujte. Elektrické nářadí,
jež nelze ovládat pomocí spínače, je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním seřízení, výměnou příslušenství
nebo uskladněním nářadí vždy odpojte od
přívodu elektrického proudu. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou mít
vliv na chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými čepelemi jsou
méně náchylné k zaseknutí a lépe ovladatelné.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástroje atd. v souladu s těmito pokyny
a způsobem doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh vykonávané práce. Použití nářadí jiným způsobem a
k jiným než doporučeným účelům může vést ke
vzniku nebezpečných situací.
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Před vložením akumulátoru zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý. Vložení akumulátoru do
zapnutého nářadí může vést k úrazu.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka určená pro určitý druh akumulátoru
může být nebezpečná při nabíjení jiného typu akumulátoru.
Používejte výhradně akumulátory doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných akumulátorů může
vést k nebezpečí úrazu nebo požáru.
Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej
v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů
jako jsou kancelářské spony, mince, klíče,
hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty,
jež by mohly zkratovat kontakty akumulátoru.
Vzájemné zkratování kontaktů akumulátoru může
způsobit spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může z akumulátoru
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení
očí zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
•
•
•
•
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
proto není potřeba zemnícího kabelu. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě na výrobním štítku. Nikdy
se nepokoušejte nahradit nabíječku běžnou
síťovou zásuvkou.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících
částí.
1. Vypínač s regulací otáček
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Držák nástroje
4. Akumulátor
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému
technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Obr. A
5. Nabíječka
6. Indikátor nabíjení
7. Indikátor ukončení nabíjení
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory a nabíječky
Akumulátory
•
Nikdy se nesnažte akumulátor otevřít.
•
Nevystavujte akumulátor působení vody.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota překročit
40 °C.
•
Provádějte nabíjení pouze při teplotách v rozmezí
od 4°C do 40°C.
•
Provádějte nabíjení akumulátoru pouze v nabíječce,
která byla dodána s tímto nářadím.
•
Při likvidaci akumulátoru se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí”.
•
Při extrémních podmínkách se může objevit únik
z akumulátoru. Pokud se na povrchu akumulátoru
objeví kapalina, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete hadříkem. Zabraňte
kontaktu kapaliny s pokožkou.
V případě potřísnění pokožky nebo zasažení
očí postupujte následovně.
Kompletace
Varování! Před montáží z přístroje vyjměte akumulátor.
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. B)
•
Chcete-li akumulátor (4) nasadit, srovnejte jej
s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte akumulátor do jeho lůžka v nářadí a zatlačte na něj tak,
aby došlo k jeho zakliknutí ve správné poloze.
•
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte tlačítko (8)
a současně akumulátor vytáhněte z lůžka.
Vložení a vyjmutí šroubovací násady (obr. C)
•
Vytáhněte objímku (3) směrem dopředu.
•
Vložte šroubovací násadu do objímky co nejdále.
•
Uvolněním objímky násadu zajistíte.
•
Násadu můžete vyjmout po vysunutí objímky
směrem dopředu.
Použití
Varování! Náplň akumulátoru, 25-30% roztok hydroxidu
draselného, může ohrozit vaše zdraví. V případě potřísnění pokožku ihned opláchněte vodou. Neutralizujte
slabou kyselinou, jako např. citrónovou šťávou nebo
octem. V případě zasažení očí vyplachujte proudem čisté
vody po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékaře.
•
•
nářadím. Jiné akumulátory mohou vybuchnout
a způsobit úraz nebo materiální škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet standardní baterie.
Poškozený napájecí kabel ihned vyměňte.
Nevystavujte nabíječku působení vody.
Nepokoušejte se do nabíječky vniknout.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Akumulátor je nutné nabít před prvním použitím a
pokaždé, když jeho výkon poklesne a není možné provádět práce, jež lze provádět při plném nabití. Při prvním
nabíjení nebo po delším skladování se akumulátor nabije
pouze na 80% kapacity. Po proběhnutí několika cyklů
nabití a vybití dosáhne akumulátor plné kapacity. Při
nabíjení dochází k zahřívání akumulátoru; tento jev je
obvyklý a neznačí žádnou závadu.
Nevhazujte akumulátory do ohně a nespalujte je.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
Nabíječky
•
Používejte nabíječku Black & Decker pouze pro
nabíjení akumulátoru, který byl dodán s tímto
4
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách pod
4 °C nebo nad 40 °C. Doporučená teplota při nabíjení:
přibližně 24 °C.
•
•
•
Akumulátor (4) nabijete tak, že jej vyjmete z nářadí
a vložíte do nabíječky (5). Akumulátor je možné do
nabíječky vložit pouze jedním způsobem. Nepoužívejte sílu. Ujistěte se, zda je akumulátor v nabíječce
řádně usazen.
•
Připojte nabíječku k síti.
•
Zkontrolujte, zda se červený indikátor nabíjení
(6) rozsvítí. Pokud se indikátor nabíjení (7) rozsvítí zeleně, akumulátor je příliš zahřátý a není
jej možné nabíjet. Pokud dojde k této situaci,
vyjměte akumulátor z nabíječky a ponechejte jej
přibližně 1 hodinu ochladit a poté jej opět vložte do
nabíječky.
Asi po 30 minutách nabíjení zhasne červený indikátor
(6) a rozsvítí se zelený indikátor (7). Akumulátor je nyní
plně nabitý.
•
Vyjměte akumulátor z nabíječky.
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně
čistěte kryt motoru. Nepoužívejte čistící prostředky
s obsahem brusných částic a rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.
Až přijde den, kdy váš výrobek Black & Decker již
nebudete potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Recyklace napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo
v místě nákupu výrobku.
Volba směru otáčení (obr. D)
K dotahování šroubků používejte chod vpřed (otáčení
ve směru hodinových ručiček). K povolování šroubků
používejte zpětný chod (otáčení proti směru hodinových
ručiček).
•
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte spínač pro volbu
chodu (2) směrem doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu směrem doprava.
•
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Black & Decker poskytuje službu odběru a recyklace
výrobků Black & Decker po uplynutí doby jejich technické
životnosti. Využijte této bezplatné služby a odevzdejte
váš nepoužívaný přístroj kterémukoli autorizovanému
středisku.
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska Black
& Decker naleznete v tomto návodu. Seznam autorizovaných středisek Black & Decker a všechny podrobnosti
týkající se poprodejního servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Šroubování
•
Pomocí spínače pro volbu směru chodu (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
•
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich životnosti
je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
Užitečné rady
•
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
•
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
•
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
•
•
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití akumulátoru a potom jej vyjměte z nářadí.
Akumulátory NiCd a NiMH lze recyklovat. Odevzdejte
je Vašemu servisnímu středisku nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány
s ohledem na životní prostředí.
Technické údaje
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo navrženo tak, aby
mělo dlouhou životnost společně s minimálními nároky
na údržbu. Jeho dlouhodobý bezproblémový chod
závisí na řádné údržbě nářadí a pravidelném čištění.
Vaše nabíječka nevyžaduje kromě pravidelného čištění
žádnou údržbu.
Napětí
Otáčky naprázdno
Typ akumulátoru
Kapacita
Hmotnost (včetně akumulátoru)
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
akumulátor z nářadí. Před čištěním odpojte nabíječku
ze sítě.
Nabíječka
Vstupní napětí
Přibližná doba nabíjení
5
XTC12IK
VDC 12
min-1 2,600
A12
Ah 1.7
kg 1.6
VAC 230
min 30
Prohlášení o shodě
XTC12IK
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: EN 60745, EN 50260, EN 55014, EN 60335,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace ruka/paže
77 dB(A)
88 dB(A)
< 2,5 m/s2
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
6
Politika služby zákazníkům
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
7
SLOVENČINA
Použitie prístroja
b.
Váš rázový uťahovač Black & Decker je určený na účely
skrutkovania. Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné predpisy
c.
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto
návode. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
poraneniu. Názov „elektrické náradie” uvádzaný v tomto
návode označuje náradie napájané z elektrickej siete
alebo pomocou akumulátora.
TIETO POKYNY STAROSTLIVO USCHOVAJTE.
d.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
e.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
Nepracujte so zariadením vo výbušnom
prostredí, ako napr. v blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu
horľavín.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť
detí a ostatných osôb. Odvrátenie pozornosti môže
viesť k strate kontroly nad náradím.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri práci s uzemneným
elektrickým náradím nikdy nepoužívajte
zástrčkové adaptéry. Neupravované zástrčky a
vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Chráňte kábel pred vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
časťami. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie týchto
káblov znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Osobná bezpečnosť
Pri práci s elektrickým náradím buďte neustále
pozorní, sledujte, čo robíte a používajte zdravý
rozum. S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení
alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
g.
8
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením
k zdroju napätia skontrolujte, či je hlavný vypínač
vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači
alebo jeho pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač
v polohe zapnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúč zanechaný v rotujúcich častiach
náradia môže spôsobiť poranenie osôb.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Riadne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice
v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí
náradia. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na
odsávanie prachu, skontrolujte, či je riadne
nainštalované a správne používané. Používanie
tohto zariadenia znižuje riziká spojené s prácou
v prašnom prostredí.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Elektrické
náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou vypínača,
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradie vždy odpojte
od prívodu elektrického prúdu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými čepeľami
sú menej náchylné na zaseknutie a sú lepšie
ovládateľné.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi
a spôsobom odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky a druh
vykonávanej práce. Použitie náradia iným spôsobom a na iné než odporučené účely môže viesť k
vzniku nebezpečných situácií.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
kontaktu s pokožku ihneď postihnuté miesto opláchnite
vodou. Neutralizujte ho slabou kyselinou, napr. citrónovou
šťavou alebo octom. V prípade zasiahnutia očí vyplachujte
oči prúdom čistej vody minimálne 10 minút. Vyhľadajte
lekára.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred vložením akumulátora skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Vloženie akumulátora
do zapnutého náradia môže spôsobiť úraz.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka určená pre určitý druh akumulátora
môže byť nebezpečná pri nabíjaní iného typu
akumulátora.
Používajte výhradne akumulátory odporučené
výrobcom náradia. Použitie iných akumulátorov
môže viesť k nebezpečenstvu úrazu alebo požiaru.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, skladujte ho
v bezpečnej vzdialenosti od kovových predmetov
ako sú kancelárske spony, mince, kľúče, klince,
skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by
mohli skratovať kontakty akumulátora. Skrat
oboch svoriek kontaktov akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
•
•
Nevhadzujte akumulátory do ohňa a nespaľujte
ich.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
•
Používajte nabíjačku Black & Decker len na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím. Iné
akumulátory môžu vybuchnúť a spôsobiť úraz alebo
materiálne škody.
•
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať štandardné batérie.
•
Poškodený napájací kábel ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu vody.
•
Nepokúšajte sa do nabíjačky vniknúť.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou;
preto nie je potrebný zemniaci kábel. Vždy
skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku bežnou sieťovou
zástrčkou.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač regulácie otáčok
2. Prepínač pravého a ľavého chodu
3. Držiak nástroja
4. Akumulátor
6. Opravy
a. Opravy elektrického náradia zverte kvalifikovanému technikovi, ktorý používa originálne náhradné
diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Obr. A
5. Nabíjačka
6. Indikátor nabíjania
7. Indikátor ukončenia nabíjania
Akumulátory
•
Nikdy sa nesnažte akumulátor otvoriť.
•
Nevystavujte akumulátor pôsobeniu vody.
•
Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40°C.
•
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozmedzí
od 4°C do 40°C.
•
Nabíjajte akumulátor iba v nabíjačke, ktorá bola
dodaná s týmto náradím.
•
Pri likvidácií akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
•
Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z akumulátora. Pokiaľ sa na
povrchu akumulátora objaví kvapalina, postupujte
nasledovne:
Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou.
Zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou.
Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou alebo s očami, postupujte podľa nižšie
uvedených pokynov.
Montáž
Varovanie! Pred montážou z prístroja vyberte akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
•
Ak chcete akumulátor (4) nasadiť, zarovnajte
ho s miestom jeho uloženia na náradí. Nasuňte
akumulátor do jeho lôžka na náradí a zatlačte
naň tak, aby došlo k jeho zaklapnutiu v správnej
polohe.
•
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte tlačidlo (8)
a súčasne akumulátor vytiahnite z lôžka.
Vloženie a vybratie skrutkovacieho nástavca (obr. C)
•
Vytiahnite objímku (3) smerom dopredu.
•
Vložte skrutkovací nástavec do objímky čo
najhlbšie.
•
Uvoľnením objímky nástavec zaistíte.
Varovanie! Náplň akumulátora, 25-30% roztok hydroxidu
draselného, môže ohroziť vaše zdravie. V prípade
9
•
•
Nástavec môžete vybrať tak, že vytiahnete objímku
smerom dopredu.
Použitie
•
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Ak nejdú skrutky správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom
v jednej osi so skrutkou.
Údržba
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor je nutné nabiť pred prvým použitím a
zakaždým, keď jeho výkon poklesne a nie je možné
prevádzať práce, ktoré sa dajú robiť pri plnom nabití.
Pri prvom nabíjaní alebo po dlhšom skladovaní sa
akumulátor nabije iba na 80% svojej kapacity. Avšak, po
niekoľkých cykloch nabitia a vybitia dosiahne akumulátor
plnú kapacitu. Pri nabíjaní dochádza k zahrievaniu
akumulátora; tento jav je obvyklý a neznamená žiadnu
závadu.
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobý bezproblémový chod náradia závisí
od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia. Vaša
nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného čistenia
žiadnu údržbu.
Varovanie! Pred prevádzaním každej údržby vytiahnite
z náradia akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku
zo siete.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách pod
4 °C alebo nad 40 °C. Odporučená teplota pri nabíjaní
je približne 24 °C.
•
•
•
Akumulátor (4) nabijete tak, že ho vyberiete z náradia
a vložíte do nabíjačky (5). Akumulátor je možné do
nabíjačky vložiť iba jedným spôsobom. Nepoužívajte
silu. Uistite sa, či je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
•
Pripojte nabíjačku k sieti.
•
Skontrolujte, či sa červený indikátor nabíjania (6)
rozsvieti. Pokiaľ sa indikátor nabíjania (7) rozsvieti
na zeleno, akumulátor je príliš zahriaty a nie je
ho možné nabíjať. Pokiaľ dôjde k tejto situácii,
vyberte akumulátor z nabíjačky a ponechajte ho
približne 1 hodinu schladiť a potom ho opäť vložte
do nabíjačky.
Po približne 30 minútach nabíjania zhasne červený
indikátor (6) a rozsvieti sa zelený indikátor (7). Akumulátor
je teraz celkom nabitý.
•
Vyberte akumulátor z nabíjačky.
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Na čistenie nepoužívajte
čistiace prostriedky s obsahom brúsnych častíc a
rozpúšťadlá.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Keď príde deň, kedy Váš výrobok Black & Decker už
nebudete potrebovať alebo uplynie doba jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Recyklácia napomáha chrániť
životné prostredie a znižuje spotrebu surovín.
Voľba smeru otáčania (obr. D)
Na doťahovanie skrutiek používajte chod vpred (otáčanie
v smere pohybu hodinových ručičiek). Na uvoľňovanie
skrutiek používajte spätný chod (otáčanie proti smeru
pohybu hodinových ručičiek).
•
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu (2) smerom doľava.
•
Ak chcete zvoliť spätný chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu smerom doprava.
•
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte spínač pre
chod dopredu/dozadu do stredovej polohy.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Firma Black&Decker poskytuje službu bezplatného
odberu a recyklácie výrobkov Black&Decker po skončení
ich životnosti. Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte
Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek autorizovanému
servisnému stredisku.
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska Black &
Decker nájdete v tomto návode. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Skrutkovanie
•
Pomocou spínača pre voľbu smeru chodu (2) zvoľte
smer otáčania vpred alebo vzad.
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spínač (1).
Otáčky náradia závisia na intenzite stlačenia tohto
spínača.
•
Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker je možné mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení ich
životnosti ich zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
Užitočné rady
•
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho
nástavca.
10
•
•
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
Technické údaje
Napätie
Otáčky naprázdno
Typ akumulátora
Kapacita
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
XTC12IK
VDC 12
min-1 2,600
A12
Ah 1.7
kg 1.6
Nabíjačka
Vstupné napätie
Približná doba nabíjania
VAC 230
min 30
Prehlásenie o zhode
XTC12IK
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: EN 60745,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
77 dB(A)
88 dB(A)
< 2,5 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
11
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Tel.:02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
12
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
13
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
14
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
XTC12IK
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising