D25700K | DeWalt D25700K ROTARY HAMMER instruction manual

502333-93 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
D25700
D25701
D25730
1. ábra
g
m
r
h
i
a
f
b
l
d
e
k
c
j
2. ábra
f
d
e
c
2
3. A ábra
3. B ábra
h
4. A ábra
4. B ábra
g
3
5. A ábra
5. B ábra
q
h
i
p
o
n
k
j
5. C ábra
6. ábra
l
j
4
FÚRÓKALAPÁCS D25700, D25701, D25730
Gratulálunk!
hasonlítani egy másik szerszám értékével.
Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt más célra vagy más tartozékokkal
használják, illetve nincs megfelelően
karbantartva, akkor a vibráció a megadott értéktől eltérhet. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen megváltozhat.
Ön D EWALT szerszámot választott. Sokéves
tapasztalatunk valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a D EWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
D25700 D25701 D25730
Feszültség
V
230
230
230
Típus
1
2
2
Felvett teljesítmény W
1250
1300
1500
Ütőenergia
J
1,5–13
2–14
3–14
Teljes fúrókapacitás betonban:
Magfúrók
mm
12–48
12–48
18–52
Koronafúrók
mm 40–115
40–125 40–150
Optimális fúrókapacitás betonban:
Magfúrók
mm
25–40
25–45
28–48
Véső pozíciók
24
24
24
Szerszámbefogó
SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Súly
kg
7,8
8,3
9,5
LpA (hangnyomás)
K PA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (hangerő
hangteljesítményszint
toleranciafaktor)
dB(A)
84
84
84
dB(A)
2,8
2,8
2,8
dB(A)
105
105
105
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van kapcsolva vagy be van kapcsolva, de nem
használják a munkához. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Biztosítékok:
230 V-os
szerszám
10 A az
eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti defi níciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN60745-1, EN60745-2-6 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció
értéke ah
Beton fúrásnál
m/s² 15,0
10,0
11,5
ah, HD
Bizonyta- m/s²
1,8
1,6
2,4
lanság K =
Kibocsátott vibráció
értéke ah
Vésés
m/s² 12,0
9,5
10,5
ah, Cheq
Bizonyta- m/s²
1,5
1,6
1,6
lanság K =
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk
meg, így az itt megadott értéket össze lehet
5
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik,
ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket és
a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
09
D25700, D25701, D25730
A D EWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a D EWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeke.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának.
Soha, semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkentik az
áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelt felülettel érintkezik, az
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és
ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt
ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
Alulírott személy felelős a műszaki adatok öszszeállításáért, nyilatkozatát a D EWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
24.07.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden biztonsági fi gyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások fi gyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
6
f)
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves helyen való használata,
használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elek tromos szerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat, mivel azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező
elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot mielőtt
eltárolná, beállítást végezne rajta vagy
tartozékot cserélne benne. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantar tására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek csatlakozását és/
vagy kötését, ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámbefogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget .
A megfelelő körülmények között használt
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő, csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat ,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
7
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (r) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További biztonsági előírások
fúrókalapácshoz
•
•
•
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Fúrókalapács
1 Oldalfogantyú
1 1 tubus korona kenőanyag
1 Törlőkendő
1 Koffer (csak K modell)
1 Hegyes véső (D25730)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt
oldalfogantyút.
A szerszám feletti uralom elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el. Az áram alatt lévő
vezetékkel való érintkezés elektromossá
teheti a szerszám csupasz fémrészeit, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
•
•
Maradványkockázat
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
LEÍRÁS (1. ábra)
A következő veszélyek együtt járnak a fúróvésőkalapács használatával.
– a szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti
sérülés.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni.
a. Főkapcsoló
b. Blokkoló gomb
c. Elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzó
d. Szervizjelző LED
e. Kefekopást jelző LED
f. Nyomatékszabályzó kapcsoló (D25701/
D25730)
g. Módválasztó kapcsoló
h. Szerszámbefogó
i. Gyűrű
j. Oldalfogantyú
k. Oldalfogantyú bilincsszorító
l. Az oldalfogantyú hátsó helyzete
m. Főfogantyú
Ezek a következők:
– Halláskárosodás
- Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
- A beton- vagy falazatbontás közben keletkező por belélegzése miatti egészségkárosodás
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktorgramok
találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
RENDELTETÉS
Az Ön által vásárolt fúrókalapácsot profeszszionális ütvefúrási, könnyű fejtési, vésési és
bontási műveletekre terveztük.
Hordjon fülvédőt.
8
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A fúrókalapács professzionális elektromos
szerszám.
nyos gépeknél alkalmazott magas nyomatékértékre át lehet kapcsolni. Valahányszor áram
alá helyezi a szerszámot, az automatikusan
visszaáll az alacsony nyomatékbeállításra.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
Szervizjelző LED-ek
A kefekopást jelző sárga LED (e) akkor gyullad
ki, ha a szénkefék majdnem teljesen elkoptak,
jelezve, hogy a szerszám 8 órán belül szervizre szorul. A piros szervizjelző LED (d) akkor
gyullad ki, ha a szerszám meghibásodik, vagy
a kefék teljesen elkoptak (lásd a Kefék című
szakaszt a Karbantartás c. részben).
Lágy indítás funkció
A lágy indítás funkció lehetővé teszi, hogy
a sebesség lassabban növekedjen, így a fúrószár az induláskor nem mozdul el a kívánt
fúrási pontról. A lágy indítás funkció emellett
csökkenti a csapágyazásnak és a kezelőnek
átadott azonnali nyomatékreakció mértékét,
ha a kalapácsot úgy indítja el, hogy a fúrószár
benne van egy meglévő furatban.
Vibrációt teljesen elnyelő főfogantyú
A főfogantyúban található rezgéscsillapítók
(m) elnyelik a felhasználó felé irányuló rezgéseket. Ez javítja a felhasználó komfortérzetét
használat közben.
Elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzó
Aktív rezgésszabályzás D25701,
D25730
Az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzó (c) a következő előnyöket nyújtja:
– kisebb tartozékok használatakor csökken
azok törésének veszélye
– minimális kitörés olyan esetben, ha puhább
vagy törékeny anyagot kell törni vagy fúrni
– optimális szerszámvezérlést biztosít a precíz véséshez
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a kalapács mechanikából érkező visszavert rezgést.
A kéz és a kar rezgés-terhelésének csökkentésével kényelmesebb használatot tesz lehetővé
hosszabb időtartamra is, és meghosszabbítja
a szerszám élettartamát.
Elektromos biztonság
Nyomatékhatároló tengelykapcsoló
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség egyezik-e a szerszám adattábláján
megadott adatokkal.
A nyomatékhatároló tengelykapcsoló csökkenti
a fúrószár beszorulása esetén a kezelőre
irányuló maximális nyomatékreakciót. Az eszköz megakadályozza a csapágy beállását és
a motor leállását. A nyomatékhatároló tengelykapcsolót gyárilag állítják be, beállítását nem
lehet módosítani.
Az Ön D EWALT töltője az EN 60745
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
FIGYELMEZ TETÉS: A 115 V- os
egységeket hibamentesen szigetelő
transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
Teljeskörű nyomatékszabályzás
D25701, D25730
A tengelykapcsoló nyomatéka az alacsony és
magas érték között váltható az alkalmazástól
függően. Szokásos működésnél a nyomaték
alacsony értékre van állítva, mert ez a megfelelő nyomaték a legtöbb fúrási alkalmazáshoz.
Ha a fúrószár alacsony nyomatéknál ragad
be, a tengelykapcsoló sokkal gyorsabban
működésbe lép, mint a hagyományos fúrókalapács tengelykapcsolók. Ha nem elegendő az
alacsony nyomaték, a szerszámot a hagyomá-
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a D EWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
9
Hosszabbító kábel használata
1. Az üzemmód kiválasztásához forgassa
a módválasztó kapcsolót (g) úgy, hogy a kívánt üzemmód jelére mutasson.
Lehet, hogy a szerszámtartót (h) kissé el kell
fordítani, hogy a módválasztó kapcsolót (g)
át lehessen fordítani a “0” pozíción.
2. Ellenőrizze, hogy a módválasztó kapcsoló
(g) rögzítve van-e a kívánt helyzetben.
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő bemeneti paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1 mm2,
maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
A véső pozíciójának kiválasztása
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF
(Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
A vésőt a 24 feltüntetett pozícióban lehet rögzíteni (4B ábra).
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (g)
amíg a 0 pozícióra ér.
2. Forgassa a vésőt a kívánt helyzetbe.
3. Állítsa a módválasztó kapcsolót (g) a „csak
kalapálás“ pozícióba.
4. Forgassa a vésőt amíg rögzül kívánt helyzetben.
Az SDS Max® tartozékok föl-,
illetve leszerelése (3. A, 3. B ábra)
Az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzó beállítása (2. ábra)
A készülékhez SDS Max ® vésők és fúrószárak
használhatók (lásd a 3. B ábra kis képén az
SDS Max ® koronaszár keresztmetszetét).
Forgassa a tárcsát (c) a kívánt fokozatra. Nagyobb sebesség beállításához fölfelé, alacsonyabb sebességhez lefelé forgassa a tárcsát.
A szükséges beállítás megtalálása gyakorlat
kérdése. Például:
– ha puha, törékeny anyagot vés vagy ha minimális törési erő szükséges, állítsa a tárcsát
alacsony értékre;
– ha keményebb anyagokat kell törni vagy
fúrni, állítsa a tárcsát magasabb értékre.
1. Tisztítsa és kenje a fúrószárat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak kis mennyiségű kenőanyagot vigyen fel a fúrószárra. A szerszámot ne kenje.
2. Illessze a fúrószárat a szerszámtartóba
(h), nyomja bele és kissé fordítsa el, hogy
a karima a helyére pattanjon.
3. Mozgassa a fúrószárat, hogy lássa, jól
illeszkedik-e.
A kalapács funkció működéséhez szükséges, hogy a szár tengelyirányban több
centimétert tudjon mozogni, amikor rögzítve van a szerszámbefogóba.
4. A fúrószár eltávolításához húzza vissza
a szerszámtartó karimáját (h) és vegye ki
a fúrószárat a szerszámbefogóból.
A nyomatékszabályzó kapcsoló
(2. ábra)
D25701, D25730
Valahányszor áram alá helyezi a szerszámot, az automatikusan visszaáll az alacsony
nyomatékbeállításra.
1. A magas nyomatékérték kiválasztásához
csúsztassa a nyomatékszabályzó kapcsolót (f) jobbra, amíg a helyére kattan.
2. Az alacsony nyomatékérték kiválasztásához csúsztassa a nyomatékszabályzó kapcsolót (f) balra, amíg a helyére kattan.
3. Lehet, hogy a szerszámtartót kissé el kell fordítani, hogy a szerkezet működésbe lépjen.
Üzemmód kiválasztása (4. A, 4. B
ábra)
A szerszám két üzemmódban használható
(4. A ábra):
Ütvefúrás: beton, tégla és kő
falazat fúrásához.
Az oldalfogantyú összeszerelése
és felszerelése (5. A - 5. C ábra)
Csak kalapálás: vésési és bontási
munkákra. Ebben az üzemmódban
a szerszám feszítő eszközként is
használható beszorult fúrószár
kiszabadításához.
Az oldalfogantyú (j) felszerelhető elülső és hátsó
helyzetbe is a gép bármelyik oldalára, hogy jobbés balkezes felhasználóknak is megfeleljen.
10
Helyes kéztartás (1., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot, nehogy megugorjon.
FELSZERELÉS ELÜLSŐ HELYZETBEN (5.
A, 5. B ábra)
1. Helyezze az acélbilincset (q) a szerszámbefogó (h) mögötti gyűrűre (i). Szorítsa
össze mindkét végét, szerelje föl a perselyt
(o) és illessze bele a csapszeget (p).
2. Helyezze föl az oldalfogantyú szorítót (n)
és csavarja be a rögzítőgombot (k). Ne
szorítsa meg.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (j), a másik pedig a főfogantyún
(m) van.
FIGYELMEZTETÉS: Az összeszerelt
oldalfogantyú szorítót nem szabad
leszerelni.
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
A blokkoló gomb (b) segítségével a főkapcsolót
(a) bekapcsolt állásban rögzítheti, de kizárólag
vésés üzemmódban. Ha fúrás üzemmódban
próbálja aktiválni a blokkoló gombot, a biztonsági beállítások miatt a szerszám automatikusan kikapcsol.
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a főkapcsolót (a).
Folyamatos működtetéshez nyomja meg és
tartsa lenyomva a főkapcsolót (a), csúsztassa
fölfelé a blokkoló kapcsolót (b), majd engedje
föl a főkapcsolót.
A szerszám leállításához engedje föl a kapcsolót.
A folyamatos működésre állított szerszámot
úgy állítsa le, hogy röviden megnyomja a kapcsolót, majd felengedi. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve
mielőtt kihúzná a konnektorból.
3. Csavarja bele az oldalfogantyút (j) a szorító rögzítőgombjába, és szorítsa meg.
4. Fordítsa az oldalfogantyú szerelvényt a kívánt
helyzetbe. Ha nehéz fúrószárral vízszintesen
akar fúrni, azt ajánljuk, az oldalfogantyút kb.
20°-os szögbe állítsa a szerszám optimális
ellenőrzése érdekében (5. B ábra).
5. Úgy rögzítse az oldalfogantyú szerelvényt
a helyére, hogy a rögzítőgombot (k) megszorítja.
FELSZERELÉS HÁTSÓ HELY ZETBEN
(5. C ábra)
A hátsó helyzet különösen akkor hasznos, ha
lefelé fúr a padlóba.
1. Csavarja le az oldalfogantyút (j), és távolítsa el az elülső helyzetből. Hagyja az
oldalfogantyú rögzítő szerelvényt az elülső
helyzetben.
2. Csavarja be az oldalfogantyút a hátsó helyzetbe (l) a szerszám bármelyik oldalán.
Ütvefúrás
1. A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a főkapcsolót (a).
2. A szerszám leállításához engedje föl
a kapcsolót.
MŰKÖDÉS
Használati utasítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és a vonatkozó előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek és elektromos vezetékek elhelyezkedésével.
• Csak kis nyomást gyakoroljon a szerszámra (kb. 20 kg). A túlzott erő alkalmazása nem gyorsítja a fúrást, de
csökkenti a szerszám teljesítményét
és megrövidítheti élettartamát.
• Mindig két kézzel fogja a szerszámot, és szilárd felületen álljon.
Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval használja a szerszámot.
Fúrás magfúróval (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő fúrófejet.
2. Forgassa a módválasztó kapcsolót (g) az
ütvefúrás pozícióba.
3. Állítsa be az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzót (c).
4. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút
(j).
5. Jelölje ki azt a helyet, ahová a lyukat fúrni
akarja.
6. Helyezze a kijelölt pontra a fúrószár hegyét, és kapcsolja be a szerszámot.
11
7
KARBANTARTÁS
Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Az Ön D EWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
Fúrás koronafúróval (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő koronafúrót.
2. Szerelje rá a központosító tüskét a koronafúróra.
3. Forgassa a módválasztó kapcsolót (g) az
ütvefúrás pozícióba.
4. Fordítsa az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzót (c) a közepes vagy
nagy sebesség beállításra.
5. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút
(j).
6. Helyezze a kijelölt pontra a központosító
tüskét, és kapcsolja be a szerszámot. Addig fúrjon, amíg a tüske kb. 1 cm-re behatol
a betonba.
7. Állítsa le a szerszámot, és távolítsa el
a központosító tüskét. Helyezze vissza
a koronafúrót a furatba, és folytassa a fúrást.
8. Ha a koronafúró fúrási mélységénél vastagabb szerkezetet fúr, időnként törje le
a kerek betonhengert vagy magot a koronafúró furatának közepéből.
A beton nemkívánatos, a lyuk körül keletkező
kitöréseinek elkerülésére először teljesen
fúrja keresztül a szerkezetet a központosító
tüske átmérőjével azonos furattal.
Ezután fúrja ki a koronafúró méretének
megfelelő lyukat félútig mind a két oldalról.
9. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
A szerszámot a felhasználó nem tudja
szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy hivatalos DEWALT szervizbe kb. 150 óra használat
után. Ha ez előtt hiba lépne föl, lépjen kapcsolatba a hivatalos D EWALT szervizzel.
Kefék (2. ábra)
A sárga, kefék kopását jelző LED (e) kigyullad,
ha a szénkefék majdnem teljesen elkoptak.
További 8 órai használat után a szénkefék teljesen elkopnak és a motor automatikusan leáll.
A szénkeféket a felhasználó nem tudja
szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy
hivatalos D EWALT szervizbe.
A szerszám karbantartását azonnal el kell végezni, ha a szervizjelző LED (d) kigyullad.
KENÉS
Fejtés és vésés (1. ábra)
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A tartozékokat és illesztékeket rendszeresen
kenni kell az SDS Max ® illesztésnél.
1. Helyezze be a megfelelő vésőt és kezével
forgassa el azt a 24 pozíció egyikébe.
2. Állítsa a módválasztó kapcsolót (g) a csak
kalapálás pozícióba.
3. Állítsa be az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzót (c).
4. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút
(j).
5. Kapcsolja be a szerszámot és kezdjen
dolgozni.
6. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Tisztítás
FIGYELME Z TETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet
végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
12
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a D EWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen. Emellett a szerződött D EWALT szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen is megtalálható:
www.2helpU.com.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
Opciós tartozékok
F I GY E L M E Z T E T É S : M i n t h o g y
a D EWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Opcióként különböző típusú SDS Max ® fúrószárak és vésők kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely szerződéses szervizünkbe,
zst00244587 - 11-09-2014
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
14
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
16
D25700K
MOTOR
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 1
©
D25700K
GETR.GEH
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 1
©
D25700K
HALTER WERKZEUG
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 1
©
D25701K
GETR.GEH
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
D25701K
MOTOR
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
D25730K
GETR.GEH
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising