AST1XC | Black&Decker AST1XC DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-49 SK
KR50RE
KR50CRE
AST1XC
KR52CRE
KR53CRE
KR55CRE
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša príklepová vŕtačka Black & Decker je určená na vŕtanie
do dreva, kovu, plastov a muriva a tiež na skrutkovanie.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
b.
Bezpečnostné predpisy
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Označenie „elektrické náradie” vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo náradie
napájané batériami (bez prívodného kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovné prostredie
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole
a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť
k spôsobeniu nehody.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
prostrediach, ako sú napríklad priestory,
v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
d.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Ak do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky
zo zásuvky. Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo
pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené káble
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Práca s predlžovacím
káblom na vonkajšie použitie znižuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
3
S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s elektrickým náradím môže mať za následok
vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred tým,
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky,
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice držte mimo
dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky alebo
dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním akéhokoľvek nastavenia, pred
výmenou príslušenstva alebo pred uložením
náradia vždy odpojte kábel od zásuvky. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali.
Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte,
či náradie nemá vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo akúkoľvek
inú poruchu, ktorá môže mať vplyv na jeho
správny chod. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Veľa nehôd je spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f.
g.
5.
a.
4.
5.
6.
7.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa tu uvedených pokynov
a spôsobom, ktorý je určený pre každý jednotlivý
typ elektrického náradia. Vždy berte do úvahy
pracovné podmienky a typ práce, ktorú budete
vykonávať. Použitie náradia na iné účely, než na
ktoré je určené, môže byť nebezpečné.
Volič režimu vŕtania
Skľučovadlo
Hĺbkový doraz
Bočná rukoväť
Nastavenie
Pozor! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Upevnenie bočnej rukoväte a hĺbkového dorazu
(obr. A)
•
Otáčajte držadlom proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, až sa dá bočná rukoväť (7) nasunúť na
prednú časť náradia podľa obrázku.
•
Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
•
Zasuňte hĺbkový doraz (6) do otvoru podľa
obrázku.
•
Nastavte hĺbku vŕtania tak, ako je popísané nižšie.
•
Dotiahnite bočnú rukoväť otáčaním držadla v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Servis
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým bude
zaistená bezpečnosť chodu náradia.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre príklepové
vŕtačky
•
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
•
Pri vykonávaní akýchkoľvek prác, kedy môže
prísť ku kontaktu vrtáku so skrytým elektrickým
vedením alebo vlastným prívodným káblom,
náradie držte za izolovanú rukoväť. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené kovové časti
náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým prúdom.
•
Obrobok si k pevnej podložke upnite pomocou
svoriek či iným vhodným spôsobom. Prichytenie
obrobku rukou alebo k telu je nestabilné a môže viesť
k strate kontroly.
•
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
•
Ihneď po dokončení vŕtania sa nedotýkajte špice
vrtáku, môže byť horúca.
Uchytenie vrtáku alebo skrutkovacieho nástavca
Rýchloupínacie skľučovadlo (obr. B)
•
Roztvorte skľučovadlo tak, že jednou rukou budete
otáčať prednou časťou (8) a druhou rukou budete
pridŕžať zadnú časť (9).
•
Do skľučovadla zasuňte driek nástavca (10)
a skľučovadlo pevne dotiahnite.
Skľučovadlo na kľúčik (obr. C)
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním vonkajšieho prstenca
hlavy (11) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
•
Vložte nástroj (10) do skľučovadla.
•
Kľúč skľučovadla (12) vložte do ľubovoľného otvoru
(13) na bočnej strane skľučovadla a otáčaním
v smere hodinových ručičiek ho dotiahnite.
Vybratie a nasadenie skľučovadla (obr. D)
•
Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
•
Odskrutkujte v smere pohybu hodinových ručičiek
prídržnú skrutku skľučovadla umiestnenú vnútri.
•
Do skľučovadla upnite imbusový kľúč a udrite doňho
kladivom tak, ako je znázornené na obrázku.
•
Imbusový kľúč vyberte.
•
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
skľučovadlo vyskrutkujte.
•
Skľučovadlo nasadíte späť tak, že ho naskrutkujete
na hriadeľ a zaistíte prídržnou skrutkou.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Vždy skontrolujte, či sieťové
napätie vyhovuje napätiu uvedenému na
typovom štítku náradia.
•
Toto náradie nie je určené na použitie pre mládež
alebo nedospelé osoby bez dozoru. Deti musia byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
•
Poškodený kábel musí byť bezpečne vymenený
výrobcom alebo autorizovaným servisným zástupcom
firmy Black & Decker.
Použitie
Pozor! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom.
Zamedzte preťažovaniu náradia.
Pozor! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a vodovodných, plynových
alebo iných potrubí.
Voľba smeru otáčania (obr. E)
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek nastavte pravý chod
(otáčanie v smere hodinových ručičiek). Pri uvoľňovaní
skrutiek a uvoľňovaní zaseknutého vrtáku použite ľavý
chod (otáčanie proti smeru hodinových ručičiek).
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Prepínač pravého a ľavého chodu
4
•
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu (3) do stredovej polohy.
•
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte spínač pre voľbu
chodu (3) smerom doľava.
Pozor! Nikdy nemeňte smer otáčania za chodu motora.
Ochrana životného prostredia
Voľba pracovného režimu
•
Pre vŕtanie do muriva prepnete volič režimu vŕtania
(4) do polohy .
•
Pre vŕtanie do ostatných materiálov a skrutkovanie
nastavte volič režimu do polohy .
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. F)
•
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite bočnú rukoväť (7).
•
Nastavte hĺbkový doraz (6) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti medzi
špičkou vrtáku a predným koncom hĺbkového dorazu.
•
Dotiahnite bočnú rukoväť otáčaním držadla v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje
spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie týchto
výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím
Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnite stisnutím vypínača s reguláciou
otáčok (1). Otáčky náradia závisia na intenzite
stlačenia tohto spínača. Všeobecne používajte nižšie
otáčky pre väčšie priemery vrtákov a vyššie otáčky
pre menšie priemery.
•
Pre plynulý chod stisnite zaisťovacie tlačidlo (2)
a uvoľnite vypínač s reguláciou otáčok. Táto funkcia
je k dispozícii iba pri plných otáčkach. Táto funkcia
nepracuje v ľavom chode.
•
Náradie vypnete tak, že uvoľníte stlačenie hlavného
vypínača s reguláciou otáčok. Ak chcete náradie
z plynulého chodu vypnúť, stisnite opäť vypínač
s reguláciou otáčok a uvoľnite ho.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
KR50RE
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí tiež od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha je
skonštruované tak, aby spĺňalo najvyšší štandard kvality
a zvyšovalo účinnosť Vášho náradia. Ak budete používať
toto príslušenstvo, získate najlepšie pracovné výsledky.
KR50CRE AST1XC
Napätie
VAC 230
230
230
Príkon
W 500
500
500
0-2,800
0-2,800
13
Otáčky
naprázdno
min-1 0-2,800
Maximálny priemer vŕtania
Údržba
Oceľ/betón
mm 13
13
Drevo
mm 20
20
20
kg 1.9
1.9
1.9
Hmotnosť
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť
a zároveň minimálne nároky na údržbu. Predpokladom
dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
Pozor! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte napájací kábel od siete.
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
KR52CRE KR53CRE KR55CRE
Napätie
VAC 230
230
230
Príkon
W 500
550
550
0-2,800
0-2,800
13
Otáčky
naprázdno
min-1 0-2,800
Maximálny priemer vŕtania
Oceľ/betón
mm 13
13
Drevo
mm 20
20
20
kg 1.9
1.9
1.9
Hmotnosť
5
Vyhlásenie o zhode
KR50RE/KR50CRE/AST1XC/KR52CRE/KR53CRE/
KR55CRE
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú smerniciam: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN
55014, EN 60745, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
KWA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
99 dB(A),
110 dB(A),
13,8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-5-2006
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043961 - 07-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
AST1XC-TY6
E14720 / 493541-00
KR50RE - KR50CRE - KR52CRE
KR53CRE - KR55CRE
WWW.2helpU.com
9
19 - 05 - 06
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising