D25840K | DeWalt D25840K CHIPPING HAMMER instruction manual

544666-23 SK
D25840
2
3
4
5
SEKACIE KLADIVO
D25840
1
2
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
3
4
5
6
7
8
9
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Energia úderu
Polohy sekáča
Držiak nástroja
Hmotnosť
V
W
J
kg
D25840
230
1300
2 - 14
24
SDS-max®
7,2
Funkcia plynulého rozbehu
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje po
spustení pomalé zvyšovanie otáčok, čo zabráni
vyskočeniu pracovného nástroja z vŕtaného
otvoru. Táto funkcia taktiež redukuje okamžitú
momentovú reakciu prenášanú na prevod
a používateľa, ak je kladivo spustené s vrtákom
zasunutým do už existujúceho otvoru.
Poistky:
náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Elektronická regulácia energie úderu
Elektronický regulátor energie úderu (2) ponúka
nasledujúce výhody:
- umožňuje použitie menšieho príslušenstva
bez toho, aby došlo k jeho zlomeniu
- minimalizuje vypadnutie pracovného
nástroja pri sekaní alebo vŕtaní v mäkkých
alebo krehkých materiáloch
- umožňuje presnú ovládateľnosť, aká je
nutná pre presné sekanie
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Sekacie kladivo
1 Bočnú rukoväť
1 Tubu maziva
1 Utierku
1 Špicatý sekáč
1 Kufor (iba pri modeloch K)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Hlavný vypínač
Elektronická regulácia otáčok a energie
úderu
Indikátor údržby LED
Indikátor opotrebovania uhlíkov LED
Volič režimu
Držiak nástroja
Upínacia objímka
Bočná rukoväť
Hlavná rukoväť
Indikátory údržby LED
Žltý indikátor opotrebovania uhlíkov (4) sa
rozsvieti, ak sa blíži limit opotrebovania uhlíkov,
čo znamená, že výmena uhlíkov musí byť
vykonaná počas nasledujúcich 8 prevádzkových
hodín. Červený indikátor údržby (3) sa rozsvieti,
ak dôjde k poruche náradia alebo k úplnému
opotrebovaniu uhlíkov.
Antivibračná hlavná rukoväť
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Tlmiče v hlavnej rukoväti (9) pohlcujú vibrácie,
ktoré sú prenášané na obsluhu. Tak je zvýšený
komfort obsluhy počas práce s náradím.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Popis (obr. A a B)
Vaše sekacie kladivo D25840 bolo skonštruované pre profesionálne sekacie, sekacie a búracie
práce.
6
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; Preto nie je nutná ochrana
uzemnením.
Nastavenie otáčok a veľkosti rázu (obr. B)
•
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia navíjacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
Montáž a nastavenie
Skôr ako začnete montáž alebo nastavovanie, vždy odpojte náradie od siete.
Nasadenie a pripevnenie bočnej rukoväte
(obr. E)
Vloženie a vybratie príslušenstva SDS-max®
(obr. C1 a C2)
Bočná rukoväť (8) môže byť namontovaná
na náradie na obe strany, aby jej použitie
vyhovovalo pravákom aj ľavákom.
Náradie pracuje s vrtákmi a sekáčmi SDSmax® (viď. detail na obr. C2, kde je uvedený
rez upínacou stopkou pracovného nástroja
SDS-max®).
•
Náradie používajte vždy s riadne
pripevnenou bočnou rukoväťou.
Upínaciu stopku vrtáku vyčistite a
premažte.
•
Nanášajte na upínaciu stopku iba malé
množstvo maziva. Dbajte na to, aby sa
mazivo nedostalo na náradie.
•
•
•
Nastavte ovládač (2) na požadovanú
úroveň. Ak chcete docieliť vyššie otáčky,
otáčajte ovládačom smerom hore. Ak
chcete docieliť nižšie otáčky, otáčajte
smerom dole. Vhodné nastavenie otáčok
je otázkou skúseností obsluhy. Napríklad:
- pri sekaní alebo vŕtaní do mäkkého a
krehkého materiálu alebo v prípade, keď
je povolené iba minimálne poškodenie
materiálu, nastavte ovládač na nižšie
otáčky.
- pri sekaní alebo vŕtaní do tvrdších
materiálov nastavte ovládač na vyššie
otáčky.
•
•
Vložte upínaciu stopku nástroja do držiaku
nástroja (6), zatlačte a otočte mierne
nástrojom, aby došlo k jeho uchyteniu
v správnej polohe.
Potiahnite za pracovný nástroj a uistite sa,
či je správne zaistený.
Funkcia príklepu vyžaduje, aby nástroj po
zaistení v držiaku mohol vykonávať axiálny
pohyb v rozsahu niekoľkých centimetrov.
Ak chcete nástroj vybrať, stiahnite späť
zaisťovaciu objímku (6) a vytiahnite nástroj
z držiaka.
•
•
•
•
Zmena polohy sekáča (obr. D1 a D2)
Sekáč môže byť pootočený a zaistený v 24
rôznych polohách.
• Otočte spínač voliča režimu (5) tak, aby
smeroval na polohu „0“.
• Otočte sekáč do požadovanej polohy.
• Otočte spínač voliča režimu (5) tak, aby
smeroval na polohu „iba príklep“.
• Otočte sekáč tak, aby došlo k jeho
zaisteniu.
Pretiahnite oceľový krúžok (10) cez objímku
(7) za držiakom nástrojov (6).
Nasaďte upínacie časti (11) na oba konce
oceľového krúžku.
Vložte zaisťovacie časti (12) do bočnej
rukoväte (13).
Pritlačte upínacie časti smerom k sebe
a pripevnite bočnú rukoväť. Uistite sa, či
došlo k správnemu zapadnutiu zubov na
zaisťovacích častí (12) do zubov upínacích
súčiastok (11).
Zasuňte skrutku (14) a naskrutkujte
uťahovaciu maticu (15). Nevykonávajte
úplné dotiahnutie.
Presuňte montážnu zostavu bočnej rukoväte
do požadovanej polohy.
Dotiahnutím uťahovacej matice (15)
zaistite montážnu zostavu bočnej rukoväte
v požadovanej polohe.
Pokyny na obsluhu
•
•
•
•
7
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Z bezpečnostných dôvodov držte
náradie vždy oboma rukami.
Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
Vyvíjajte na obrobok iba ľahký
tlak (asi 20 kg). Nadmerný tlak
na náradie vŕtanie alebo sekanie
neurýchli, ale zníži výkon náradia a
môže skrátiť čas jeho prevádzkovej
životnosti.
Údržba príslušenstva (obr. G)
Údržba príslušenstva vykonávaná v správnom
čase zaručuje optimálne pracovné výsledky
a dlhú prevádzkovú životnosť príslušenstva.
• Vykonávajte brúsenie sekáčov na brúsnych
kotúčoch. Viď obr. G, kde sú uvedené
príslušné uhly nasledujúcich sekáčov:
- rycí sekáč (16)
- plochý sekáč (17)
- špicatý sekáč(18)
- sekáč v tvare U (19)
- dutý sekáč (20)
- sekáč na omietky (21)
- ozubený sekáč (22)
Zapnutie a vypnutie (obr. F)
•
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spodnú
časť hlavného spínača (1).
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte hornú
časť hlavného spínača (1).
Sekanie a osekávanie (obr. A)
•
•
•
•
•
Vložte zodpovedajúci sekáč a otočením
rukou ho zaistite v jednej z 24 možných
polôh.
Vykonajte nastavenie regulátora otáčok
a rázov (3).
Nasaďte a pripevnite bočnú rukoväť (8).
Náradie zapnite a začnite pracovať.
Po ukončení práce a pred odpojením
napájacieho kábla náradie vždy vypnite.
Počet opakovaných brúsení týchto
sekáčov je obmedzený. Ak si nie ste istí,
požiadajte o informácie autorizovaného
predajcu.
Zaistite, aby pracovná hrana nástroja
nebola po zlom prebrúsení zafarbená
(nadmerný tlak). Týmto spôsobom
dochádza k zníženiu tvrdosti príslušenstva.
Ako príslušenstvo na želanie sú ponúkané
rôzne typy vrtákov a sekáčov SDS-max®.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Mazanie
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s
minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Indikátory údržby LED (obr. B)
Čistenie
Žltý indikátor opotrebovania uhlíkov (4) sa
rozsvieti, ak sa blíži opotrebovanie uhlíkov
limitnej hodnote. Po uplynutí ďalších
8 prevádzkových hodín dôjde k úplnému
opotrebovaniu uhlíkov a motor náradia sa
automaticky zastaví.
• Výmenu a údržbu uhlíkov nesmie vykonávať
používateľ náradia. Zaneste náradie do
autorizovaného servisu DEWALT.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Údržba náradia musí byť vykonaná hneď, ako
dôjde k rozsvieteniu indikátora údržby (3).
•
Toto náradie nemá žiadne dielce, ktoré
by si mohol používateľ opraviť sám. Po
približne 150 prevádzkových hodinách
odneste náradie do autorizovaného servisu
DEWALT. Ak sa vyskytnú problémy ešte
pred uplynutím tejto lehoty, kontaktujte
autorizovaný servis DEWALT.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a
obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
8
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Vyhlásenie o zhode
D25840
Spoločnosť D E WALT vyhlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/
EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Úroveň akustického tlaku:
LpA (akustický tlak)
84 dB(A)
LWA (akustický výkon)
105 dB(A)
KpA (nepresnosť akustického tlaku) 2,8 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického
výkonu)
2,8 dB(A)
Meraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia:
Merané podľa normy EN 50144
6,9 m/s2
Merané podľa normy EN 60745
12,1* m/s2
* nepresnosť merania podľa normy EN 12096:
3,6 m/s2
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
9
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez napájacieho kábla).
NÁVOD USCHOVAJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na
pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho
okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
Nepracujte s elektrickým náradím
v priestoroch s výbušnou atmosférou,
ako sú napríklad priestory obsahujúce
horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušnú
koncentráciu prachu. Elektrické náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na
to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a
okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
b
c
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy, žiadnym
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením,
nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Elektrické náradie nevystavujte
dažďu ani vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte kábel na
prenášanie náradie, jeho posúvanie
alebo zaň neťahajte pri odpájaní náradia
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s horúcimi, mastnými a ostrými
predmetmi a pohyblivými časťami
d
e
f
g
10
náradia. Poškodené alebo spletené káble
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie prívodného kábla vhodného pre
vonkajšie prostredie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Osobná bezpečnosť
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostné vybavenie ako sú respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pevná prilba alebo
ochrana sluchu, použité v zodpovedajúcich
podmienkach, znižujú riziko vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred
pripojením náradia k elektrickej zásuvke
zaistite, aby bol hlavný vypínač vo
vypnutej polohe. Prenášanie náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie napájacieho kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Neunáhlite sa. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Riadne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše
vlasy, odev alebo rukavice nedostali do
nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak je náradie vybavené zariadením
na odsávanie prachu, skontrolujte,
či je riadne nainštalované a správne
používané. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne
aplikácie používajte vhodné náradie.
S vhodným náradím budete pracovať lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a
vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred vykonávaním nastavenia, výmenou
príslušenstva alebo uskladnením náradia
vždy odpojte od zdroja elektrického
prúdu. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou tohto
náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického náradia.
Skontrolujte, či na náradí nie sú
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené dielce alebo akékoľvek
iné poruchy, ktoré môžu mať vplyv
na jeho správny chod. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho
porúch vzniká nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie,
príslušenstvo a pracovné nástroje podľa
tu uvedených pokynov a spôsobom,
ktorý je určený pre každý jednotlivý
typ elektrického náradia. Vždy berte
do úvahy pracovné podmienky a
typ práce, ktorú budete vykonávať.
Používanie elektrického náradia na iné než
určené aplikácie môže viesť k spôsobeniu
rizikových situácií.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre sekacie
a búracie kladivá
•
•
•
•
•
•
•
•
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa originálne náhradné dielce.
Týmto spôsobom zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
11
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Pred začatím práce sa uistite, či je sekáč
správne zaistený na svojom mieste.
V chladnom počasí alebo v prípade, keď
nebolo náradie dlho používané, nechajte
kladivo pred začatím práce niekoľko minút
v chode bez záťaže.
Vždy držte náradie pevne oboma rukami
a zaujmite pevný postoj.
Ak pracujete nad úrovňou terénu, zaistite,
aby bol priestor pod vami uprataný.
Pred začatím práce skontrolujte, či sa
v pracovnom priestore nevyskytujú vodiče
pod prúdom, aby ste zabránili úrazu
spôsobenému elektrickým prúdom.
Ihneď po ukončení práce sa nedotýkajte
sekáča alebo častí v jeho blízkosti, pretože
môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť
popálenie.
Vždy veďte napájací kábel náradia smerom
dozadu, ďalej od sekáča.
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046595 - 22-06-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
D25840K - - - A
Motor CHIPPING HAMMER 1
©
14
D25840K - - - A
Gearbox CHIPPING HAMMER 1
©
15
D25840K - - - A
Tool holder CHIPPING HAMMER 1
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising