D25840K | DeWalt D25840K CHIPPING HAMMER instruction manual

505101-95 PL
D25840
2
3
4
5
MŁOT WYBURZENIOWY
•
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
(V)
(W)
(J)
(kg)
Młot wyburzeniowy D25840 firmy DEWALT
jest przeznaczony do użytku profesjonalnego,
a zwłaszcza do kucia bruzd i lekkich prac
wyburzeniowych
1 Wyłącznik
2 Elektroniczny regulator energii udaru
i prędkości obrotowej
3 Wskaźnik konieczności konserwacji
4 Wskaźnik zużycia szczotek
5 Przełącznik trybu pracy
6 Uchwyt narzędziowy
7 Pierścień zaciskowy
8 Rękojeść dodatkowa
9 Rękojeść główna
D25840
230
1300
2 - 14
24
SDS-max®
7,2
Łagodny rozruch
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
Funkcja ta zapewnia automatyczny płynny
wzrost prędkości obrotowej po każdym
załączeniu młota wyburzeniowego, dzięki czemu
znacznie łatwiej utrzymać wiertło w żądanej
pozycji w chwili rozpoczynania wiercenia i unika
się szarpnięć przy kontynuowaniu wiercenia.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole specjalne:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej
wskazówki narażasz się na doznanie
obrażeń ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
Elektroniczny regulator energii udaru
i prędkości obrotowej
Elektroniczny regulator energii udaru i prędkości
obrotowej (2) daje następujące korzyści:
- bez problemu można stosować narzędzia
robocze o niewielkich wymiarach
- przy kuciu bruzd bądź wierceniu w miękkich
lub kruchych materiałach kawałki wykruszanego gruzu są mniejsze
- łatwość prowadzenia dłuta przy precyzyjnym
kuciu bruzd.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 młot wyburzeniowy
1 dodatkowa rękojeść
1 tuba smaru do chwytu narzędzia
roboczego
1 ścierka
1 dłuto wąskie
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek młota wyburzeniowego
w rozłożeniu na części
•
Przed uruchomieniem młota wyburzeniowego dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opis młota wyburzeniowego
(rys. A i B)
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Energia pojedynczego
udaru
Pozycje dłuta
Uchwyt narzędziowy
Masa
D25840
Wskaźniki konieczności konserwacji
Żółty wskaźnik zużycia szczotek (4) zapala
się, gdy szczotki węglowe są prawie zużyte
i powinno się je wymienić w ciągu najbliższych
8 godzin pracy. Czerwony wskaźnik (3) zapala
się w razie wystąpienia usterki w młocie wyburzeniowym lub całkowitego zużycia szczotek.
Sprawdź, czy młot wyburzeniowy i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
6
Amortyzowana rękojeść główna
Amortyzatory w rękojeści głównej (9) absorbują
wibracje, by nie przenosiły się na użytkownika.
W ten sposób polepszono komfort obsługi.
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Pozycje dłuta (rys. rys. D1 i D2)
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej młota wyburzeniowego.
Dłuto może być ustawione i zablokowane
w jednej z 24 pozycji (rys. D2).
• Przełącznik trybu pracy (5) obróć do pozycji
„0”.
• Przekręć dłuto do żądanego położenia.
• Przełącznik trybu pracy (5) ustaw w pozycji
„Tylko pobijanie”.
• Obróć dłuto aż do zatrzaśnięcia w swojej
pozycji.
Młot wyburzeniowy D E WALT jest
podwójnie zaizolowany zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Elektroniczna regulacja energii udaru
i prędkości obrotowej (rys. B)
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka
mogą być wymieniane tylko przez specjalistę
elektryka. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
•
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Montaż i regulacja
Dodatkową rękojeść (8) można zamocować
z lewej lub z prawej strony tak, by młotem
wyburzeniowym mogły się posługiwać zarówno
osoby lewo-, jak i praworęczne.
Mocowanie i wyjmowanie narzędzi roboczych
SDS-max® (rys. C1 i C2)
Przed rozpoczęciem pracy
najpierw zawsze się upewniaj, czy
dodatkowa rękojeść jest prawidłowo
zamontowana.
Młot wyburzeniowy jest przystosowany do
narzędzi roboczych SDS-max ® . Przekrój
chwytu narzędzia SDS-max® przedstawiono
na rysunku C2.
• Oczyść chwyt narzędzia roboczego
i nasmaruj go.
•
Na chwyt narzędzia roboczego nanieś
tylko niewielką ilość smaru. Nie smaruj
samego narzędzia.
•
Obróć regulator (2) do żądanej pozycji.
Obróć go do góry, by zwiększyć prędkość,
lub do dołu, by ją zmniejszyć.
Prawidłowe ustawienie jest kwestią
doświadczenia. Przykład:
- gdy bruzdy lub otwory mają być
wykonywane w miękkich, kruchych
materiałach lub gdy zależy nam na tym,
by wyłom był możliwie mały, nastaw
regulator na niską wartość;
- przy wyburzaniu lub wierceniu
w twardych materiałach nastaw
regulator na dużą wartość.
Montaż dodatkowej rękojeści (rys. E)
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
narzędzia w uchwycie narzędziowym
wynosi kilka centymetrów.
By wyjąć narzędzie robocze, pociągnij
uchwyt narzędziowy (6) do tyłu i uwolnij
narzędzie.
•
•
Włóż chwyt narzędzia roboczego w uchwyt
narzędziowy (6), wciśnij go i lekko obróć aż
do zablokowania.
Pociągając za narzędzie, sprawdź, czy
prawidłowo się zablokowało. Osiowy ruch
•
7
Pierścień stalowy (10) przełóż przez uchwyt
narzędziowy (6) i osadź na pierścieniu
zaciskowym (7).
Załóż elementy mocujące (11) na końce
pierścienia stalowego.
Załóż podkładki ustalające (12) na
dodatkową rękojeść (13).
Ściśnij elementy mocujące i załóż na nie
dodatkową rękojeść. Dopilnuj, by zęby
w podkładkach ustalających (12) zazębiły
się z elementami mocującymi (11).
•
•
•
Przełóż śrubę (14) przez rękojeść i nakręć
na nią pokrętło zaciskowe (15), ale jeszcze
go nie dokręcaj!
Obróć rękojeść dodatkową do żądanej
pozycji.
Zamocuj rękojeść dodatkową w żądanej
pozycji przez dokręcenie pokrętła zaciskowego (15).
bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Wskaźniki konieczności konserwacji
(rys. B)
Żółty wskaźnik zużycia szczotek (4) zapala się,
gdy szczotki węglowe są prawie zużyte. Po
kolejnych 8 godzinach pracy szczotki ulegają
kompletnemu zużyciu i silnik automatycznie
się wyłącza.
• Szczotki węglowe nie mogą być
wymieniane przez użytkownika. Oddaj młot
wyburzeniowy do warsztatu serwisowego
firmy DEWALT.
Instrukcja obsługi
•
•
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Przed rozpoczęciem pracy zorientuj
się, jak przebiegają rury i przewody
elektryczne.
Podczas pracy tylko lekko naciskaj
młot wyburzeniowy (z siłą około
20 kg). Nadmierny nacisk nie
zwiększa szybkości pracy, a
jedynie ogranicza sprawność
i ewentualnie skraca trwałość
użytkową elektronarzędzia.
Zapalenie się wskaźnika (3) informuje, że
konieczna jest konserwacja elektronarzędzia.
•
Załączanie i wyłączanie (rys. F)
•
•
Konserwacja narzędzi roboczych (rys. G)
By załączyć młot wyburzeniowy, naciśnij
dolną część wyłącznika (1).
By wyłączyć młot wyburzeniowy, naciśnij
górną część wyłącznika (1).
Zawczasu konserwuj swoje narzędzia robocze,
by w ten sposób zwiększyć ich trwałość
użytkową.
• Szlifuj dłuta przy użyciu ściernic. Na
rysunku G podano prawidłowe kąty dla
następujących dłut:
- dłuto szerokie (16)
- dłuto płaskie (17)
- dłuto wąskie (18)
- dłuto do bruzd (19)
- dłuto wklęsłe półokrągłe (20)
- dłuto wygięte (21)
- gradzina (22).
Kucie bruzd (rys. A)
•
•
•
•
•
Młot wyburzeniowy nie powinien być
konserwowany przez użytkownika. Po
około 150 godzinach pracy oddaj go do
warsztatu serwisowego DEWALT. Gdyby
przed tym terminem wystąpiły jakieś
problemy, również zwróć się do serwisu
DEWALT.
Włóż odpowiednie dłuto i zablokuj je
w jednej z 24 pozycji.
Elektroniczny regulator energii udaru
i prędkości obrotowej (3) nastaw na żądaną
wartość.
Zamontuj rękojeść dodatkową (8) i ustaw
ją w żądanej pozycji.
Załącz młot wyburzeniowy i rozpocznij
kucie.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
młot wyburzeniowy. Wtyczkę kabla wolno
wyjmować z gniazda sieciowego tylko
wtedy, gdy młot jest wyłączony.
Dłuta te mogą być ostrzone tylko
ograniczoną ilość razy. W razie
wątpliwości zasięgnij porady u swojego
dilera.
Uważaj, by krawędź ostrza nie zabarwiła
się wskutek nadmiernego nacisku, gdyż
świadczy to o rozhartowaniu narzędzia
roboczego.
®
Różne wiertła i dłuta SDS-max są dostępne
jako akcesoria. By uzyskać więcej informacji
na temat odpowiednich akcesoriów, zwróć się
do swojego dilera.
Konserwacja
Smarowanie
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
Młot wyburzeniowy nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
8
Deklaracja zgodności z normami UE
Czyszczenie
D25840
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane elektronarzędzie zostało wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EEC, 89/336/ EEC, 73/23/ EEC, 86/188/
EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 oraz EN 61000-3-3.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom ciśnienia akustycznego
84 dB(A)
Moc akustyczna
105 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
2,8 dB(A)
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia:
Zmierzona według normy EN 50144 6,9 m/s2
Zmierzona według normy
EN 60745
12,1* m/s2
* Dokładność pomiaru według normy EN 12096:
3,6 m/s2
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy, 24.06.2005r.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
9
Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. Jeśli praca na wolnym powietrzu jest
nieunikniona, należy zastosować wyłącznik przeciążeniowy. Zastosowanie
przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
dla elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze zalecenia.
Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Moment nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie
wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie,
kask ochronny lub słuchawki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.
Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel
przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi elementami.
10
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany
personel i przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
•
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają się
w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone,
ze nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Narzędzia do cięcia powinny być naostrzone i utrzymane w czystości. Starannie konserwowane narzędzia, z ostrymi
krawędziami tnącymi, rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględniaj przy tym zarówno
warunki pracy, jak i przeprowadzaną
czynność. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Przy używaniu wiertarek udarowych
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
ADNOTACJA Wymieniona powyżej wskazówka nie musi być stosowana dla wiertarek bez udaru
•
•
Korzystaj z dodatkowych rękojeści
należących do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad urządzeniem może skutkować urazem ciała.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo przewiercenia ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego przewodu zasiłającego, trzymaj wiertarko-wkrętarkę za
izolowane rękojeści. Narzędzie robocze
ma elektryczne połączenie z odkrytymi metalowymi elementami wiertarko-wkrętaki,
co grozi porażeniem prądem elektrycznym
w razie natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
młotów wyburzeniowych
•
•
•
•
•
•
11
Zakładaj słuchawki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Używaj należących do zakresu dostawy
dodatkowych rękojeści. Utrata kontroli nad
młotem wyburzeniowym może stać się
przyczyną obrażeń ciała.
Przed użyciem młota wyburzeniowego
sprawdź, czy dłuto jest ustalone w swojej
pozycji.
W niskich temperaturach lub gdy młot wyburzeniowy nie był używany w dłuższym
okresie czasu, przed użyciem załącz go na
kilka minut bez obciążenia.
Zawsze mocno trzymaj młot wyburzeniowy
obydwiema rękami i zachowuj stabilną
postawę.
Przy pracy na wysokości upewnij się,
czy znajdujący się poniżej obszar jest
odpowiednio zabezpieczony.
•
•
•
By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy
sprawdź, czy w obszarze kucia nie przebiegają przewody elektryczne.
Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie
dotykaj dłuta ani sąsiadujących z nim
elementów, gdyż mogą być bardzo gorące
i spowodować oparzenia skóry.
Przewód przyłączeniowy zawsze prowadź
z tyłu – z dala od dłuta.
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063525 - 26-04-2008
13
D25840K - - - A
Motor
CHIPPING HAMMER 1
©
14
D25840K - - - A
Gearbox
CHIPPING HAMMER 1
©
15
D25840K - - - A
Tool holder
CHIPPING HAMMER 1
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising