D25840K | DeWalt D25840K CHIPPING HAMMER instruction manual

www.
.eu
D25840
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
13
English (original instructions)
22
Español (traducido de las instrucciones originales)
30
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
39
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
48
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
57
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
66
Português (traduzido das instruções originais)
74
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
83
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
90
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
98
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
107
Copyright DEWALT
2
Figure 1
o
e
f
i
g
a
c
d
b
h
Figure 2
c
d
b
1
Figure 3
Figure 4
f
Figure 5
Figure 6
e
2
Figure 7
m
f
g
k
h
j
Figure 8
l
n
Figure 9
a
3
Figure 10
o
p
q
r
s
t
u
4
DANSK
NEDRIVNINGSHAMMER
D25840
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tekniske data
Spænding
Typer
Effektforbrug
Stødenergi
Mejslingspositioner
Værktøjsholder
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
2,8
105
2,8
V
W
J
m/s²
m/s²
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt
i henhold til EN60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Mejsling
ah,Cheq =
Usikkerhed K =
Sikringer
Europa
12,5
2,4
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
5
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
MASKINSTØJDIREKTIVET
D25840
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
98/37/EF (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EF (fra 29.
dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EF, elektrisk betonbrækker (håndholdt), m
≤ 15 kg, bilag VIII, TÜV Rheinland produktsikkerhed
GmbH (0197), D-51105 Köln, Tyskland, id-nummer
for meddelt instans: 0197
Akustisk effektniveau i overensstemmelse med
2000/14/EF (paragraf 12, bilag III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (målt lydstyrkeniveau)
dB
101
LWA (garanteret lydstyrkeniveau)
dB
105
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
6
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
DANSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d)
e)
f)
g)
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for
nedrivningshammer
•
•
•
•
•
Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
Brug de ekstra håndtag, der følger
med. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i
emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Hvis der skæres i en strømførende ledning,
kan blotlagte metaldele på værktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
Sørg for, at materialet, der bores, ikke
skjuler el- eller gasledninger, og at
deres placering er blevet bekræftet med
forsyningsvirksomhederne.
Hold godt fast på værktøjet hele tiden.
Forsøg ikke at betjene værktøjet uden at
holde det med begge hænder. Betjening
af værktøjet med én hånd kan medføre
7
DANSK
•
•
•
•
•
•
manglende kontrol. Det kan også udgøre en
fare at bryde igennem eller støde på hårde
materialer, såsom en armeringsstang. Fastgør
sidehåndtaget godt før brug.
Sørg for, at mejslen er korrekt anbragt, før
værktøjet betjenes.
I koldt vejr eller når værktøjet ikke er blevet
brugt i længere tid, skal værktøjet køre uden
last i et par minutter før brug.
Når der arbejdes over jordniveau, skal
man sørge for, at området nedenfor er
ryddet.
Rør ikke mejslen eller delene omkring
den umiddelbart efter brug, da de kan
være ekstremt varme og forårsage
hudforbrænding.
Sørg altid for, at strømkablet ligger
bagved - væk fra mejslen.
Betjen ikke værktøjet i længere tid ad
gangen. Vibration som følge af hammerens
bevægelse kan medføre skade på dine
hænder og arme. Anvend handsker som en
ekstra pude og begræns udsættelsen ved at
tage mange pauser.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
nedrivningshamre:
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (o), der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset.
Eksempel:
2009 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 nedrivningshammer
1 sidehåndtag
1 klud
1 spids mejsel
1 kasse (kun K-modeller)
1 brugsvejledning
1 eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
– Skader forårsaget af berøring af værktøjets
varme dele.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Kontrolhjul for elektronisk hastighed og stød
– Hørenedsættelse.
c. LED-serviceindikator
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
d. LED-indikator for børsteslid
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i beton og/eller
murværk.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
e. Funktionsvælger
f. Værktøjsholder/låsemuffe
g. Krave
h. Sidehåndtag
i. Hovedhåndtag
ITILSIGTET BRUG
Læs brugsvejledningen før brug.
Din nedrivningshammer er blevet fremstillet
til professionel nedrivnings-, mejslings- og
ciceleringsbrug.
Bær høreværn.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Brug øjeværn.
Denne nedrivningshammer er et professionelt
værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
8
DANSK
Funktion til blød start
Med funktionen til blød start er det muligt at øge
hastigheden gradvist, således at boret ikke fjerner
sig fra den oprindelige ønskede hulposition.
Funktionen til blød start reducerer også den
umiddelbare momentreaktion, der overføres til gearet
og operatøren, hvis borhammeren startes med boret
i et eksisterende hul.
Elektronisk stødenergikontrol (fig. 2)
Den elektroniske stødenergikontrol (b) giver følgende
fordele:
– brug af mindre tilbehør uden risiko for brud
– minimeret udbrud, når der mejsles bløde eller
sprøde materialer
– optimal værktøjskontrol for præcis mejsling
LED-serviceindikatorer (fig. 2)
Den gule LED-indikator for børsteslid (d) lyser, når
kulbørsterne næsten er nedslidte for at angive, at
der skal foretages service på værktøjet inden for de
næste 8 timers brug. Den røde LED-serviceindikator
(c) lyser, hvis der er en fejl med værktøjet, eller
børsterne er helt nedslidte.
Fuldt vibrationsdæmpet
hovedhåndtag
Dæmperne i hovedhåndtaget (i) absorberer
vibrationerne, der overføres til brugeren. Dette øger
brugerens komfort under betjening.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Isætning og udtagning af
SDS Max®-tilbehør (fig. 3, 4)
Denne maskine anvender SDS Max®-bor og -mejsler
(se indsats i figur 4 for et udsnit af SDS Max®borskafter).
1. Rengør og smør borskaftet. Anvend kun en lille
smule smøremiddel på borskaftet. Påsmør ikke
smøremiddel på maskinen.
2. Isæt borskaftet i værktøjsholderen (f), tryk på
boret og drej det en smule, indtil muffen klikker i
position.
3. Træk i boret for at sikre, at det er korrekt
fastlåst. Hammerfunktionen kræver, at boret kan
bevæges aksialt adskillige centimeter, når det er
låst fast i værktøjsholderen.
4. For at fjerne et bor skal du trække
værktøjsholderens låsemuffe (f) tilbage og
trække boret ud af værktøjsholderen.
Indstilling af mejselpositionen
(fig. 5, 6)
Mejslen kan indstilles og låses i 24 forskellige
positioner (fig. 6).
1. Drej tilstandsvælgerkontakten (e), indtil den
peger på positionen 0.
2. Drej mejslen i den ønskede position.
3. Indstil funktionsvælgeren (e) til positionen “kun
hamring”.
4. Drej mejslen, indtil den låses i position.
Indstilling af det elektroniske
hastigheds- og stødkontrolhjul
(fig. 2)
Drej hjulet (b) til det ønskede niveau. Drej hjulet opad
for højere hastighed og nedad for lavere hastighed.
Den ønskede indstilling er et spørgsmål om erfaring,
f.eks.:
– ved mejsling eller boring i bløde, sprøde
materialer, eller når der ønskes et minimalt
udbrud, skal hjulet indstilles til en lav indstilling;
9
DANSK
– ved mejsling eller boring af hårdere materialer
skal hjulet indstilles til en høj indstilling.
Samling og påsætning af
sidehåndtaget (fig. 7)
Sidehåndtaget (h) kan monteres på begge sider
af maskinen, så det passer til både højre- og
venstrehåndsbrugere.
ADVARSEL: Betjen altid værktøjet med
sidehåndtaget korrekt samlet.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (h) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (i).
Tænde og slukke (fig. 9)
1. Tryk på den nederste del af tænd/slukkontakten (a) for at tænde for værktøjet.
2. Tryk på den øverste del af tænd/sluk-kontakten
(a) for at slukke for værktøjet.
Flishugning og mejsling (fig. 1)
1. Klik stålringen (j) over kraven (g) bag
værktøjsholderen (f).
1. Indsæt den rette mejsel og drej den med
hånden for at låse den i én af de 24 positioner.
2. Anbring klemmeemnerne (k) over enderne af
stålringen.
2. Indstil det elektroniske hastigheds- og
stødkontrolhjul (b).
3. Montér låsepladerne (l) på sidehåndtaget (h).
3. Påsæt og justér sidehåndtaget (h).
4. Pres klemmeemnerne sammen og montér
sidehåndtaget, mens du sørger for, at tænderne
på låsepladerne (l) og klemmeemnerne (k)
indkobles.
4. Tænd for værktøjet og begynd med at arbejde.
5. Isæt bolten (m) og påskru klemmehjulet (n).
Fastgør ikke.
6. Flyt sidehåndtagets monteringssamling til den
ønskede position.
7. Lås sidehåndtagets monteringssamling på plads
ved at fastspænde klemmehjulet (n).
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• For din egen sikkerhed bør du altid
betjene værktøjet med begge hænder.
• Vær opmærksom på placeringen af
rør og ledninger.
• Benyt et tryk på ca. 20 kg på
værktøjet. For megen styrke øger ikke
mejslingen, men reducerer værktøjets
ydelse og kan forkorte værktøjets
levetid.
Korrekt håndposition (fig. 1, 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndpositoin som
vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
10
5. Sluk altid for værktøjet når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen skal afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der skal udføres vedligeholdelse på værktøjet, så
snart LED-indikatoren lyser.
Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren. Tag
værktøjet til en autoriseret DEWALT-reparatør efter
ca. 80 timers brug. Hvis der opstår problemer før da,
skal du kontakte en autoriseret DEWALT-reparatør.
LED-serviceindikatorer (fig. 2)
Den gule LED-indikator for børsteslid (d) lyser, når
kulbørsterne er næsten slidte. Efter yderligere 8
timers brug er børsterne fuldstændig nedslidte, og
motoren slukkes automatisk.
Kulbørsterne kan ikke serviceres af brugeren. Tag
værktøjet til en autoriseret DEWALT-reparatør. Der
skal udføres vedligeholdelse på værktøjet, så snart
LED-serviceindikatoren (c) lyser.
Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren.
Tag værktøjet til en autoriseret DEWALT-reparatør
DANSK
efter ca. 150 timers brug. Hvis der opstår problemer
før da, skal du kontakte en autoriseret DEWALTreparatør.
Vedligeholdelse af tilbehør
Vedligeholdelse af tilbehør på det rette tidspunkt
garanterer optimale resultater i brugen og lang og
effektiv levetid for tilbehøret.
Slib mejslerne på slibediske. Se figur 10 for de retter
vinkler for følgende mejsler:
o. Spadeformet mejsel
p. Koldmejsel
q. Spidsmejsel
r. U-formet mejsel
s. Hulmejsel
t. Mørtelmejsel
u. Tandmejsel
ADVARSEL: Mejslerne kan kun slibes
et begrænset antal gange. Kontakt din
forhandler for anbefalinger, hvis du er i
tvivl.
ADVARSEL: Sørg for, at skærekanten
ikke viser fejlfarvning som følge af
for meget tryk. Dette kan beskadige
tilbehørets hårdhed.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Forskellige typer af SDS Max®-bor og -mejsler er
tilgængelige som ekstraudstyr.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
11
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelige brug og slid, og der
skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden for
12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALTserviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
12
DEUTSCH
ABBRUCHHAMMER
D25840
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Schlagenergie
Meißelpositionen
Werkzeugaufnahme
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
84
dB(A)
dB(A)
2.8
105
dB(A)
2,8
V
W
J
Gesamtschwingungswert (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah =
Meißeln
ah,Cheq =
m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
12,5
2,4
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
13
DEUTSCH
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
OUTDOOR-RICHTLINIE
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
D25840
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29.
Dez. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Elektrobetonaufbruchhämmer
(handgeführt), m ≤ 15 kg, Anlage VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Deutschland, Notified Body ID No.: 0197
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12,
Anlage III, Nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (gemessener Schallleistungswert)
dB
101
LWA (zugesicherter Schallleistungswert) dB
105
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
14
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
DEUTSCH
f)
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten. Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
15
DEUTSCH
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Abbruchhämmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Tragen Sie Gehörschutz. Der Einfluss von
Lärm kann zu Gehörverlust führen.
Verwenden Sie die mitgelieferten
Zusatzgriffe. Kontrollverlust kann zu
Verletzungen führen.
Halten Sie Elektrowerkzeuge an
isolierten Griffflächen, wenn Sie
Arbeiten durchführen, bei denen
das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt mit
einer Strom führenden Leitung kann die
exponierten Metallteile des Gerätes unter
Strom setzen und zu einem Stromschlag
beim Anwender führen.
Vergewissern Sie sich, dass das
Werkstück keine Strom- oder
Gasleitungen verdeckt und dass deren
Lage mit den Versorgungsunternehmen
überprüft wurde.
Halten Sie das Gerät immer fest im
Griff. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät
zu betreiben, ohne es mit beiden Händen
zu halten. Der Einhandbetrieb dieses
Gerätes führt zu Kontrollverlust. Das
Durchbrechen oder Stoßen auf harte Stoffe
wie Armierungsstahl kann ebenfalls gefährlich
sein. Ziehen Sie den seitlichen Griff vor dem
Betrieb gut fest.
Stellen Sie sicher, dass der Meißel vor
dem Betrieb des Gerätes an seinem Platz
fest gesichert ist.
Bei kalter Witterung oder wenn das Gerät
längere Zeit nicht benutzt wurde, lassen Sie
das Gerät vor dem Betrieb einige Minuten
ohne Last laufen.
Bei Arbeiten über Bodenhöhe
vergewissern Sie sich, dass der Bereich
darunter frei ist.
Fassen Sie nicht den Meißel oder die
meißelnahen Teile kurz nach dem Betrieb
an, da sie extrem heiß werden und
Hautverbrennungen verursachen können.
Halten Sie das Stromkabel immer nach
hinten gerichtet, vom Meißel weg.
Betreiben Sie dieses Gerät nicht über
lange Zeitintervalle. Die durch die
Hammerfunktion verursachten Schwingungen
können zu Verletzungen an Ihren Händen und
Armen führen. Verwenden Sie Handschuhe,
um eine zusätzliche Dämmung zu erreichen,
und begrenzen Sie die Auswirkungen durch
häufige Pausen.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Abbruchhämmern untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren heißer Teile des
Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen
von Staub bei Arbeiten in Beton und/oder
Mauerwerk.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (o), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2009 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Abbruchhammer
1 seitlicher Griff
1 Tuch
1 Spitzmeißel
1Transportkoffer (nur K-Modelle)
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
DEUTSCH
Beschreibung (fig. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Drehschalter zur elektronischen Drehzahl- und
Schlagzahlregelung
c. Wartungsanzeige-LED
d. LED-Anzeige bei abgenutzten Bürsten
e. Betriebsartenwahlknopf
f. Geräteaufnahme / Arretiermanschette
g. Einstellring
h. seitlicher Griff
i. Hauptgriff
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Abbruchhammer würde für den professionellen
Einsatz bei Abbruch-, Meißel- und Treibarbeiten
konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Dieser Abbruchhammer ist ein Elektrogerät für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Wartungsanzeige-LEDs (Abb. 2)
Die gelbe LED-Anzeige (d) für die Bürstenabnutzung
leuchtet, wenn die Kohlebürsten fast abgenutzt
sind, und zeigt an, dass das Gerät innerhalb der
nächsten 8 Betriebsstunden gewartet werden muss.
Die rote Wartungs-LED (c) leuchtet, wenn ein Fehler
im Gerät aufgetreten ist oder die Bürsten vollständig
abgenutzt sind.
Vollständig vibrationsgedämpfter
Hauptgriff
Die Dämpfer im Hauptgriff (i) absorbieren die auf den
Anwender übertragenen Schwingungen. Dadurch
wird der Anwendungskomfort während des Betriebs
verbessert.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Sanftanlauf
Die Ausstattung mit Sanftanlauf ermöglicht eine
langsame Steigerung der Drehzahl und verhindert,
dass der Bohrer sich beim Start vom vorgesehenen
Bohrloch entfernt. Der Sanftanlauf mindert auch
das direkte, auf das Getriebe und den Anwender
übertragene Gegendrehmoment, wenn der Hammer
gestartet wird, während die Bohrspitze in einem
bestehenden Bohrloch sitzt.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
– Verwendung kleinerer Zubehörteile ohne
Bruchgefahr
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
– minimales Ausbrechen beim Meißeln in weiches
oder sprödes Material
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
Elektronische Schlagenergieregelung
(Abb. 2)
Der Regler (b) zur elektronischen
Schlagenergieregelung bietet folgende Vorteile:
– optimale Gerätekontrolle für präzises Meißeln.
17
DEUTSCH
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Einsetzen und Entfernen von
SDS Max®-Zubehör (Abb. 3, 4)
Dieses Gerät ist für die Verwendung von
SDS Max® Bohrspitzen und Meißeln vorgesehen
(siehe Querschnitt eines SDS Max® Bitschaftes im
Nebenbild in Abbildung 4)
1. Reinigen und fetten Sie den Bitschaft. Bringen
Sie nur eine kleine Menge Schmiermittel auf
den Bitschaft. Das Gerät darf nicht geschmiert
werden.
2. Setzen Sie den Bitschaft in die
Werkzeugaufnahme (f) und drücken Sie den
Bit durch Drehen leicht ein, bis die Manschette
einrastet.
3. Ziehen Sie am Einsatz zur Prüfung, ob er
richtig fest sitzt. Die Schlagfunktion erfordert,
dass der Bit sich entlang seiner Achse einige
Zentimeter bewegen kann, wenn er in der
Werkzeugaufnahme festsitzt.
4. Um einen Bit zu entnehmen, ziehen Sie die
Arretiermanschette (f) der Werkzeugaufnahme
zurück und ziehen Sie den Bit aus der
Werkzeugaufnahme heraus.
Indexieren der Meißelpositionen
(Abb. 5, 6)
Der Meißel kann indexiert und in 24 verschiedenen
Positionen arretiert werden (Abb. 6).
1. Drehen Sie den Betriebsartenwahlschalter (e),
bis er auf die „0“-Position zeigt.
2. Drehen Sie den Meißel in die gewünschte
Position.
3. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (e) auf
die „nur Schlagen“-Position.
4. Drehen Sie den Meißel, bis er einrastet.
18
Einstellen des Drehschalters zur
elektronischen Drehzahl- und
Schlagzahlregelung (Abb. 2)
Drehen Sie den Drehschalter (b) auf die gewünschte
Ebene. Drehen Sie den Drehschalter nach oben, um
höhere Drehzahlen einzustellen, und nach unten für
niedrigere Drehzahlen. Die richtige Einstellung ist eine
Sache der Erfahrung. Beispiel:
– Beim Meißeln oder Bohren in weiches, sprödes
Material oder wenn minimales Abstemmen
erforderlich ist, stellen Sie den Drehschalter auf
eine niedrige Einstellung;
– Beim Abstemmen oder Bohren in härteres
Material setzen Sie den Drehschalter auf eine
hohe Einstellung.
Zusammenbau und Anbau des
seitlichen Griffs (Abb. 7)
Der seitliche Griff (h) kann an jeder Seite des
Gerätes angebaut werden und eignet sich somit für
Rechts- und Linkshänder.
WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät
immer mit richtig zusammengebautem
seitlichen Griff.
1. Lassen Sie den Stahlring (j) über dem
Einstellring (g) hinter der Werkzeugaufnahme (f)
einrasten.
2. Setzen Sie die Spannteile (k) über die Enden
des Stahlrings.
3. Setzen Sie die Klemmplättchen (l) in den
seitlichen Griff (h).
4. Drücken Sie die Spannteile zusammen und
montieren Sie den seitlichen Griff. Achten Sie
dabei, dass die Zähnchen der Klemmplättchen
(l) und der Spannteile (k) übereinstimmen.
5. Setzen Sie die Schraube (m) ein und schrauben
Sie das Klemmrad (n) an. Ziehen Sie nicht fest.
6. Drehen Sie das Seitengriff-Montageset in die
gewünschte Position.
7. Befestigen Sie das Seitengriff-Montageset
an seiner Stelle, indem Sie das Klemmrad (n)
festziehen.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und
geltenden Vorschriften.
DEUTSCH
• Verwenden Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit das Gerät immer mit beiden
Händen.
• Achten Sie auf vorhandene Rohr- und
Stromleitungen.
• Üben Sie nur einen Druck von ca.
20 kg auf das Gerät aus. Zu hohe
Kraft beschleunigt nicht das Meißeln,
mindert aber die Geräteleistung
und die Lebensdauer des Gerätes
verkürzen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass
eine Hand am seitlichen Griff (h) liegt, während die
andere Hand den Hauptgriff (i) hält.
Ein- und Ausschalten (Abb. 9)
1. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den
unteren Teil des Ein- /Aus-Schalters (a).
2. Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie den
oberen Teil des Ein- /Aus-Schalters (a).
Stemmen und Meißeln (Abb. 1)
1. Setzen Sie den geeigneten Meißel ein und
drehen Sie ihn mit der Hand in eine der 24
Positionen.
2. Stellen Sie die elektronische Drehzahl und
Schlagzahl mit dem Drehschalter (b) ein.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Wartungsanzeige-LEDs (Abb. 2)
Die gelbe LED (d) zur Anzeige der Bürstenabnutzung
leuchtet, wenn die Kohlebürsten fast abgenutzt sind.
Nach weiteren 8 Betriebsstunden sind die Bürsten
vollständig abgenutzt und der Motor schaltet sich
automatisch aus.
Die Kohlebürsten können nicht vom Anwender
gewartet werden. Bringen Sie das Gerät in eine
autorisierte DEWALT-Kundendienstwerkstatt. Wenn
die Wartungs-LED (c) aufleuchtet, muss das Gerät
zur Wartung gebracht werden.
Dieses Produkt kann nicht vom Nutzer gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät nach ca. 150
Betriebsstunden zu einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt. Wenn vorher Probleme
auftreten, setzen Sie sich mit einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt in Verbindung.
Zubehörwartung
Die Wartung des Zubehörs zur richtigen Zeit
garantiert optimale Ergebnisse bei der Anwendung
und eine lange und effiziente Lebensdauer des
Zubehörs.
Schleifen Sie die Meißel mit Schleifscheiben. In
Abbildung 10 sehen Sie die geeigneten Winkel für
die folgenden Meißel:
o. Spatmeißel
3. Bringen Sie den seitlichen Griff (h) an und
justieren Sie ihn.
p. Flach- oder Kaltmeißel
4. Schalten Sie das Gerät ein und beginnen Sie
mit der Arbeit.
r. Schlitzmeißel
5. Schalten Sie immer das Gerät aus, wenn
die Arbeit beendet ist und bevor Sie den
Netzstecker ziehen.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Gerätes und seiner
regelmäßigen Reinigung ab.
q. Spitzmeißel
s. Hohlmeißel
t. Mörtelmeißel
u. Zahneisen
WARNUNG: Diese Meißel können
nicht unbegrenzt geschliffen werden. Im
Zweifelsfall lassen Sie sich von Ihrem
Händler beraten.
19
DEUTSCH
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schneidkanten sich nicht
durch zu hohen Druck verfärbt haben.
Dadurch kann die Härte des Zubehörs
beeinträchtigt werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Optional stehen verschiedene SDS Max®Bohreinsätze (Bits) und Meißel zur Verfügung.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
20
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
21
EN GLI S H
DEMOLITION HAMMER
D25840
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power input
Impact energy
Chisel positions
Tool holder
Weight
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
kg
D25840
230
230/115
1
1,300
2–14
24
SDS Max®
7.2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
2.8
105
2.8
V
V
W
J
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emissioni value ah
Chiselling
ah,Cheq =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
12.5
2.4
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
22
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
ENGLISH
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
OUTDOOR NOISE DIRECTIVE
D25840
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC (from
Dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Electrical concrete breaker (hand-held),
m ≤ 15 kg, Annex VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Notified Body ID No.: 0197
Level of acoustic power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, No. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (measured sound power level)
dB
101
LWA (guaranteed sound power level)
dB
105
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
23
EN GLI S H
c)
d)
e)
f)
g)
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
24
f)
g)
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Demolition Hammer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
Use auxiliary handles supplied with the
tool. Loss of control can cause personal
injury.
Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the
tool “live” and shock the operator.
Be certain that the material being drilled
does not conceal electric or gas service
and that their locations have been verified
with the utility companies.
Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool without
holding it with both hands. Operating this tool
with one hand will result in loss of control.
Breaking through or encountering hard
materials such as re-bar may be hazardous
as well. Tighten the side handle securely
before use.
Ensure the chisel is secured in place
before operating the tool.
In cold-weather conditions or when the tool
has not been used for a longer period of
time, let the tool run with no load for several
minutes before use.
When working above ground level ensure
the area below is clear.
Do not touch the chisel or the parts close
to the chisel immediately after operation,
as they may be extremely hot and cause
burns to the skin.
ENGLISH
•
•
Always direct the power cable to the rear,
away from the chisel.
Do not operate this tool for long periods
of time. Vibration caused by hammer action
may be harmful to your hands and arms.
Use gloves to provide extra cushion and limit
exposure by taking frequent rest periods.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of
demolition hammers:
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
– Injuries caused by touching the hot parts of the
tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
a. On/off switch
b. Electronic speed and impact control dial
c. Service indicator LED
d. Brushwear indicator LED
e. Mode selector switch
f. Tool holder/locking sleeve
g. Collar
h. Side handle
i. Main handle
INTENDED USE
Read instruction manual
before use.
Your demolition hammer has been designed for
professional demolition, chipping and chasing
applications.
Wear ear protection.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
This demolition hammer is a professional power tool.
Wear eye protection.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (o), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2009 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Demolition hammer
1 Side handle
1 Cloth
1 Pointed chisel
Soft Start Feature
The soft start feature allows to build up speed
slowly, thus preventing the drill bit from walking off
the intended hole position when starting. The soft
start feature also reduces the immediate torque
reaction transmitted to the gearing and the operator
if the hammer is started with the drill bit in an
existing hole.
Electronic Impact Energy Control
(fig. 2)
The electronic impact energy control (b) offers the
following advantages:
– use of smaller accessories without risk of
breakage
25
EN GLI S H
– minimised break-out when chiselling soft or
brittle materials
– optimal tool control for precise chiselling
Service Indicator LEDs (fig. 2)
The yellow brushwear indicator LED (d) lights up
when the carbon brushes are nearly worn out to
indicate that the tool needs servicing within the next
8 hours of use. The red service indicator LED (c)
lights up if there is a fault with the tool or the brushes
have completely worn out.
Fully Vibration-dampened Main
Handle
The dampers in the main handle (i) absorb the
vibrations transmitted to the user. This improves user
comfort during the operation.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data).
The minimum conductor size is 1.5 mm2. When
using a cable reel, always unwind the cable
completely.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Inserting and Removing SDS Max®
Accessories (fig. 3, 4)
This machine uses SDS Max® drill bits and chisels
(refer to the inset in figure 4 for a cross-section of an
SDS Max® bit shank).
1. Clean and grease the bit shank. Only apply a
slight amount of lubricant to the bit shank. Do
not apply lubricant to the machine.
2. Insert the bit shank into the tool holder (f), and
press and turn the bit slightly until the sleeve
snaps into position.
3. Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
4. To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (f) and pull the bit out of the tool holder.
• Safely dispose of the old plug.
Indexing the Chisel Position (fig. 5, 6)
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
The chisel can be indexed and locked into 24
different positions (fig. 6).
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
26
1. Rotate the mode selector switch (e) until it
points towards the 0 position.
2. Rotate the chisel in the desired position.
3. Set the mode selector switch (e) to the
hammering only position.
4. Twist the chisel until it locks in position.
ENGLISH
Setting the Electronic Speed and
Impact Control Dial (fig. 2)
Turn the dial (b) to the desired level. Turn the dial
upwards for higher speed and downwards for
lower speed. The required setting is a matter of
experience, e. g.:
– when chiselling or drilling in soft, brittle materials
or when minimum break-out is required, set the
dial to a low setting;
– when breaking or drilling in harder materials, set
the dial to a high setting.
Assembling and Fitting the Side
Handle (fig. 7)
The side handle (h) can be mounted on either side of
the machine to suit both RH- and LH-users.
WARNING: Always operate the
tool with the side handle properly
assembled.
1. Snap the steel ring (j) over the collar (g) behind
the tool holder (f).
2. Place the clamping pieces (k) over the ends of
the steel ring.
3. Fit the locking plates (l) into the side handle (h).
4. Squeeze the clamping pieces together and fit
the side handle, making sure that the teeth on
the locking plates (l) and the clamping pieces (k)
engage.
5. Insert the bolt (m) and screw on the clamp
wheel (n). Do not tighten.
6. Move the side handle mounting assembly to the
desired position.
7. Lock the side handle mounting assembly in
place by tightening the clamp wheel (n).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• For your own safety, always use the
tool with both hands.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply a pressure of approx. 20 kg
to the tool. Excessive force does not
speed up chiselling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
Proper Hand Position (fig. 1, 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (h), with the other hand on the main handle
(i).
Switching On and Off (fig. 9)
1. To turn the tool on, press the lower part of the
on/off switch (a).
2. To turn the tool off, press the upper part of the
on/off switch (a).
Chipping and Chiselling (fig. 1)
1. Insert the appropriate chisel and rotate it by
hand to lock it into one of 24 positions.
2. Set the electronic speed and impact control dial
(b).
3. Fit and adjust the side handle (h).
4. Switch on the tool and start working.
5. Always turn the tool off when work is finished
and before unplugging.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Service Indicator LEDs (fig. 2)
The yellow brushwear indicator LED (d) lights up
when the carbon brushes are nearly worn out.
After a further 8 hours of use, the brushes have
completely worn out and the motor will automatically
be shut off.
27
EN GLI S H
The carbon brushes are not user-serviceable.Take
the tool to an authorised DEWALT repair agent. Tool
maintenance needs to be carried out as soon as the
service indicator (c) lights up.
This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 150 hours of use. If problems occur
before this time contact an authorised DEWALT
repair agent.
Accessory Maintenance
Accessory maintenance at the right time guarantees
optimal results in application and a long and efficient
accessory life.
Grind the chisels on grinding discs. Refer to figure 10
for the appropriate angles of the following chisels:
o. spade-shaped chisel
p. cold chisel
q. pointed chisel
r. U-shaped chisel
s. hollow chisel
t. mortar chisel
u. toothed chisel
WARNING: These chisels can be
reground only a limited number of times.
If in doubt, contact your dealer for
recommendations.
WARNING: Ensure that the cutting
edge does not show discolouration
caused by too much pressure. This may
impair the hardness of the accessory.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
28
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS Max® drill bits and chisels are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
29
ESPAÑOL
MARTILLO DEMOLEDOR
D25840
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipos
Potencia absorbida
Energía de impacto
Posiciones del cincel
Portaherramientas
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
84
dB(A)
dB(A)
2,8
105
dB(A)
2,8
V
W
J
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Cincelado
ah,Cheq =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
12,5
2,4
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
30
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ESPAÑOL
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DIRECTRIZ DE RUIDO EXTERIOR
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
D25840
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009),
2006/42/EC (desde el 29 de diciembre de 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Martillo rompepavimentos eléctrico
(de mano), m ≤ 15 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Alemania, N° de identificación del organismo
notificado: 0197
Nivel de potencia acústica según la norma 2000/14/
EC (Artículo 12, Anexo III, N° 10; m ≤ 15 kg):
LWA (nivel de potencia
acústica medido)
dB
101
LWA (nivel de potencia
acústica garantizado)
dB
105
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
03.08.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
31
ESPAÑOL
e)
f)
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
32
g)
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
ESPAÑOL
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para el martillo
demoledor
•
•
•
•
•
•
•
Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
Use las empuñaduras auxiliares
suministradas con la herramienta. La
pérdida de control puede ocasionar lesión
personal.
Sostenga las herramientas eléctricas en
superficies de sujeción aisladas cuando
realice una operación en la cual la
herramienta para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El estar en
contacto con un cable cargado, puede
cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta y producir una descarga
eléctrica al operador.
Asegúrese de que el material que vaya a
perforar no oculte acometidas eléctricas
o de gas y que sus posiciones hayan sido
verificadas con las empresas de servicio
público.
Agarre firmemente la herramienta en
todo momento. No intente utilizar esta
herramienta sin sujetarla con ambas manos.
El utilizar esta herramienta con una sola
mano ocasionará la pérdida de control.
Asimismo puede ser peligroso romper o
encontrarse con materiales duros como
barras de refuerzo. Apriete la empuñadura
lateral bien antes de utilizar la herramienta.
Compruebe que el cincel esté fijo en su
sitio antes de poner la herramienta en
funcionamiento.
En condiciones climáticas frías o cuando la
herramienta no se haya utilizado durante un
período largo de tiempo, deje la herramienta
encendida sin carga durante varios minutos
antes de utilizarla.
•
•
•
•
Cuando trabaje por encima del nivel del
suelo, asegúrese de que el área de abajo
esté despejada.
No toque el cincel o las partes cerca
del cincel inmediatamente después de
utilizar la herramienta, ya que pueden
estar extremadamente calientes y causar
quemaduras en la piel.
Dirija siempre el cable de alimentación
hacia la parte de atrás, lejos del cincel.
No utilice esta herramienta durante
períodos largos de tiempo. La vibración
causada por la acción del martillo puede
ser perjudicial para las manos y los brazos.
Utilice guantes para proporcionar protección
extra y limite la exposición tomándose
periodos de descanso con frecuencia.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los martillos demoledores:
– Lesiones ocasionadas al tocar las piezas
calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
– Riesgos para la salud ocasionados al respirar
el polvillo que se desprende al trabajar con
hormigón o mampostería.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos..
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (o), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
33
ESPAÑOL
Ejemplo:
2009 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo demoledor
1 Empuñadura lateral
1 Paño
1 Cincel puntiagudo
1 Maletín (sólo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Regulador de velocidad y botón de control de
impacto electrónico
c. Indicador de servicio LED
d. Indicador LED de desgaste de las escobillas
e. Botón selector de modo
f. Portaherramientas/manguito de bloqueo
g. Collar
h. Empuñadura lateral
i. Empuñadura principal
USO PREVISTO
Su martillo demoledor ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales de demolición,
desbastado y embutición.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Este martillo demoledor es una herramienta eléctrica
profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
34
Característica de arranque suave
La característica de arranque suave permite que la
velocidad aumente lentamente, evitando así que la
broca se salga de la posición del orificio prevista al
poner la herramienta en marcha. La característica
de arranque suave también reduce la reacción
inmediata del par motor transmitida al engranaje y al
operador si el martillo se pone en marcha con una
broca en un orificio existente.
Control electrónico de la energía de
impacto (fig. 2)
El control electrónico de la energía de impacto (b)
ofrece las siguientes ventajas:
– uso de accesorios más pequeños sin riesgo de
roturas
– minimización de rebabas al cincelar materiales
blandos o quebradizos
– control óptimo de la herramienta para un
cincelado preciso
Indicadores de servicio LED (fig. 2)
El indicador amarillo de desgaste de escobillas
LED (d) se enciende cuando las escobillas de
carbón están casi desgastadas para indicar que
la herramienta necesita mantenimiento en las
siguientes 8 horas de uso. El indicador rojo de
servicio LED (c) se enciende si hay una avería en
la herramienta o las escobillas se han desgastado
completamente.
Empuñadura principal de
amortiguación completa de
vibraciones
Los amortiguadores de la empuñadura principal (i)
absorben las vibraciones transmitidas al usuario.
Esto mejora la comodidad del usuario durante el
funcionamiento.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
ESPAÑOL
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
ajustes, cambios de configuración
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Introducir y sacar accesorios
SDS Max® (figs. 3, 4)
Esta máquina usa brocas de taladro y cinceles
SDS Max® (fíjese en el recuadro de la figura 4
para un corte transversal de un vástago de broca
SDS Max®).
1. Limpie y engrase el vástago de la broca.
Aplique sólo una cantidad pequeña de
lubricante al vástago de la broca. No aplique
lubricante a la máquina.
2. Introduzca el vástago de la broca en el
portaherramientas (f) y presione y gire la broca
ligeramente hasta que el manguito se bloquee
en su sitio.
3. Tire de la broca para comprobar si está
bloqueada. La función para martillar requiere
que la broca pueda moverse en el eje varios
centímetros cuando esté bloqueada en el
portaherramientas.
4. Para sacar una broca tire hacia atrás del
manguito de bloqueo del portaherramientas (f) y
saque la broca del portaherramientas.
Graduación de la posición del cincel
(figs. 5, 6)
El cincel puede graduarse y bloquearse en 24
posiciones diferentes (fig. 6).
1. Gire el botón selector de modo (e) hasta que
apunte a la posición de “0”.
4. Gire el cincel hasta que se bloquee en posición.
Fijación del regulador de velocidad y
botón de control de impacto
electrónico (fig. 2)
Gire el botón (b) hasta el nivel deseado. Gire el
botón hacia arriba para una velocidad más alta
y hacia abajo para una velocidad más baja. La
posición precisa es cuestión de experiencia, p.ej.:
– cuando cincele o taladre materiales blandos y
quebradizos o cuando se requiere una ruptura
mínima, fije el botón en una posición baja;
– cuando rompa o perfore materiales más duros,
fije el botón en una posición alta.
Ensamblaje y colocación de la
empuñadura lateral (fig. 7)
La empuñadura lateral (h) puede colocarse en
ambos lados de la máquina de forma que se adapte
a los usuarios diestros y zurdos.
ADVERTENCIA: Utilice siempre la
herramienta con la empuñadura lateral
montada adecuadamente.
1. Ponga el anillo de acero (j) por encima del collar
(g) por detrás del portaherramientas (f) hasta
que haga clic.
2. Coloque las piezas de sujeción (k) por encima
de los extremos del anillo de acero.
3. Ajuste los platillos fijadores (l) en la empuñadura
lateral (h).
4. Apriete las piezas de sujeción hasta juntarlas y
ajuste la empuñadura lateral, asegurándose de
que los dientes de los platillos fijadores (l) y las
piezas de sujeción (k) se engranen.
5. Introduzca el perno (m) y el tornillo en la rueda
de sujeción (n). No apriete.
6. Mueva el ensamblaje de la empuñadura lateral
hasta la posición deseada.
7. Bloquee el ensamblaje de la empuñadura lateral
en su sitio apretando la rueda de sujeción (n).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
2. Gire el cincel hasta la posición deseada.
• Por su propia seguridad, use siempre
la herramienta con ambas manos.
3. Fije el botón selector de modo (e) en la posición
sólo martillar.
• Sepa dónde están situados las
tuberías y los cables.
35
ESPAÑOL
• Aplique una presión de
aproximadamente 20 kg a la
herramienta. La fuerza excesiva no
acelera el cincelado pero disminuye el
rendimiento de la herramienta y puede
acortar la vida útil de la misma.
Posición adecuada de las manos
(figs. 1, 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (h) y la
otra en la empuñadura principal (i).
Encendido y apagado (fig. 9)
1. Para encender la herramienta, presione la
parte inferior del interruptor de encendido/
apagado (a).
2. Para apagar la herramienta, presione la
parte superior del interruptor de encendido/
apagado (a).
Desbastado y cincelado (fig. 1)
1. Introduzca el cincel apropiado y gírelo a mano
para bloquearlo en una de las 24 posiciones.
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Indicadores de servicio LED (fig. 2)
El indicador amarillo de desgaste de escobillas LED
(d) se enciende cuando las escobillas de carbón
están casi desgastadas. Después de 8 horas de
uso, las escobillas se desgastan por completo y el
motor se apaga automáticamente.
Las escobillas de carbón no pueden ser reparadas
por el usuario. Lleve la herramienta a un agente
de reparaciones autorizado de DEWALT. El
mantenimiento de la herramienta tiene que realizarse
en cuanto el indicador de servicio (c) se encienda.
Esta máquina no puede ser reparada por el
usuario. Lleve la herramienta a un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT después de
aproximadamente 150 horas de uso. Si surgen
problemas antes de este momento contacte con un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Mantenimiento de accesorios
El mantenimiento de los accesorios en el momento
adecuado garantiza los resultados óptimos en
la aplicación y una vida larga y eficiente de los
accesorios.
Afile los cinceles en los discos de afilado. Consulte
la figura 10 para los ángulos apropiados de los
siguientes cinceles:
o. Cincel pala
2. Fije el regulador de velocidad y botón de control
de impacto electrónico (b).
p. Cincel frío
3. Fije y ajuste la empuñadura lateral (h).
r. Cincel en forma de U
4. Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
s. Cincel hueco
5. Siempre apague la herramienta cuando haya
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
t. Cincel mortero
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
ajustes, cambios de configuración
36
q. Cincel puntiagudo
u. Cincel de dientes
ADVERTENCIA: Estos cinceles
pueden ser rectificados de nuevo sólo
un número limitado de veces. Si tiene
dudas, contacte con su proveedor para
obtener recomendaciones.
ADVERTENCIA: Asegúrese de
que el borde de corte no muestre
decoloración causada por demasiada
presión. Esto puede afectar la dureza
del accesorio.
ESPAÑOL
Proteger el medio ambiente
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Se ofrecen como opción varios tipos de brocas y
cinceles SDS Max®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
37
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos los
componentes originales, tal y como la compró,
para un reembolso completo o cambio. El
producto debe haber estado sujeto a un
desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes
a la compra, se realizará gratuitamente por un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
38
Si desea hacer una reclamación, contacte con su
vendedor o compruebe dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado de DEWALT
más cercano en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles de
nuestro servicio después de la venta en Internet
en: www.2helpU.com.
FRANÇAIS
MARTEAU DE DÉMOLITION
D25840
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Types
Puissance absorbée
Énergie d’impact
Positions de burin
Porte-outil
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
84
dB(A)
dB(A)
2,8
105
dB(A)
2,8
V
W
J
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Ciselage
ah,Cheq =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
12,5
2,4
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
39
FRANÇAIS
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
CONSIGNES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
SONORES À L’EXTÉRIEUR
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
D25840
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
98/37/EC (jusqu’au 28 déc. 2009), 2006/42/EC
(à partir du 29 déc. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Brise-béton électrique (portable),
m ≤ 15 kg, Annexe VIII, Sécurité des produits
TÜV Rheinland GmbH (0197), D-51105 Cologne,
Allemagne, Organisme notifié Nº : 0197 .
Niveau de puissance acoustique conforme à la
norme 2000/14/EC (Article 12, Annexe III, No. 10 ;
m ≤ 15 kg) :
LWA (niveau mesuré de
puissance acoustique)
dB
101
LWA (niveau garanti de
puissance acoustique)
dB
105
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
03.08.2009
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
40
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
FRANÇAIS
f)
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autre que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
de démolition
•
Porter un dispositif de protection auditive.
Le bruit en résultant pourrait occasionner une
perte de l’acuité auditive.
41
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utiliser la poignée auxiliaire fournie
avec l’outil. Une perte de contrôle de
l’outil pourrait occasionner des dommages
corporels.
Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout
contact avec un fil sous tension met les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocute l’utilisateur.
S’assurer que le matériau à démolir
ne dissimule aucun circuit électrique
ou canalisation de gaz, et que leur
emplacement a été vérifié auprès des
services d’utilité publique.
Maintenir systématiquement l’outil
fermement. Ne pas tenter d’utiliser cet
outil sans le maintenir à deux mains. Le fait
d’utiliser cet outil à une main pourra vous
en faire perdre le contrôle. Traverser ou
rencontrer des matériaux durs, comme les
armatures, peut aussi s’avérer dangereux.
Arrimer soigneusement la poignée latérale
avant toute utilisation.
S’assurer que le burin est bien arrimé
avant d’utiliser l’outil.
En cas de basses températures ou lorsque
l’outil n’a pas été utilisé pendant un certain
temps, laisser l’outil fonctionner à vide
quelques minutes avant utilisation.
Lorsqu’on travaille en étage, s’assurer que
l’étage inférieur a été évacué.
Ne pas toucher le burin ou toute partie
à proximité immédiatement après
utilisation, car ceux-ci pourraient être
brûlants et brûler l’épiderme.
Diriger systématiquement le cordon
électrique vers l’arrière, hors du chemin
du burin.
Ne pas utiliser cet outil pendant des
périodes prolongées. Les vibrations
causées par l’action du marteau peuvent
être dangereuses pour les mains ou les bras.
Porter des gants pour amortir les vibrations,
et pour limiter les risques, faire des pauses
fréquentes.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux de démolition :
– Dommages corporels par contact avec les
parties brûlantes de l’outil.
42
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par l’inhalation de
poussières dégagées lors du travail du béton et/
ou de la maçonnerie.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (o), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2009 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Marteau de démolition
1 Poignée latérale
1 Chiffon
1 Burin pointu
1 Coffret (modèles K seulement)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
FRANÇAIS
Description (fig.1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Régulateur électronique de vitesse et d’impact
c. Voyant DEL de maintenance
d. Voyant DEL des balais
e. Sélecteur de mode
f. Manchon porte-outil/verrouillage
g. Collier
h. Poignée latérale
i. Poignée principale
USAGE PRÉVU
Votre marteau de démolition a été conçu pour la
démolition, le burinage et le ciselage d’applications
professionnelles.
Voyants DEL de maintenance (Fig. 2)
Le voyant DEL jaune des balais (d) s’allume lorsque
les balais de charbon sont suffisamment usés pour
indiquer que l’outil nécessite une révision dans les 8
prochaines heures d’utilisation. Le voyant DEL rouge
de maintenance (c) s’allume en cas de problème
avec l’outil ou lorsque les balais sont complètement
usés.
Poignée principale avec amortisseur
intégral de vibrations
Les amortisseurs de vibrations de la poignée
principale (i) absorbent les vibrations transmises à
l’utilisateur. Cette particularité améliore le confort de
l’utilisateur pendant le perçage.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
NE PAS utiliser l’outil en milieu ambiant humide ou
en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ce marteau de démolition est un outil électrique de
professionnel.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
NE PAS le laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
Fonctionnalité Démarrage en
douceur
La fonctionnalité Démarrage en douceur permet
d’augmenter la vitesse progressivement, prévenant
ainsi qu’au démarrage, le foret ne s’écarte de la
position prévue pour le trou. La fonctionnalité de
démarrage en douceur réduit aussi tout retour
de couple immédiat transmis à l’engrenage ou
à l’utilisateur dans l’éventualité où le marteau est
démarré dans un trou existant.
Régulateur électronique d’énergie
d’impact (Fig. 2)
Le régulateur électronique d’énergie d’impact (b)
offre les avantages suivants :
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
– Utilisation d’accessoires plus petits sans risque
de cassure ;
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
– Minimisation des craquelures lors du ciselage
de matériaux tendres ou cassants ;
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
– Contrôle optimal de l’outil pour un ciselage de
précision.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher
43
FRANÇAIS
l’appareil du secteur avant d’installer
ou de retirer tout accessoire, avant tout
réglage ou changement de configuration
ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Insertion et retrait d’accessoires
SDS-Max® (Fig. 3, 4)
Cet outil utilise des mèches, forets et burins
SDS-Max® (se reporter à l’encadré en figure 4
pour observer la coupe transversale d’une tige
d’accessoire SDS-Max®).
– Pour casser ou percer des matériaux plus durs,
réglez le bouton sur un paramètre élevé.
Installation et ajustage de la poignée
latérale (Fig. 7)
La poignée latérale (h) peut être montée sur l’un
ou l’autre côté de l’appareil pour accommoder un
droitier ou un gaucher.
AVERTISSEMENT : utiliser
systématiquement l’outil avec sa
poignée latérale installée correctement.
1. Enclenchez la bague d’acier (j) sur le collier (g)
derrière le porte-outil (f).
1. Nettoyez et graissez la tige de l’accessoire.
Appliquez une couche légère de lubrifiant
seulement sur la tige de l’accessoire.
N’appliquez aucun lubrifiant sur l’appareil.
2. Placez le dispositif de verrouillage (k) sur
l’extrémité de la bague d’acier.
2. Insérez la tige de l’accessoire dans le porte-outil
(f) puis appuyez et tournez la tige légèrement
jusqu’à ce que le manchon s’enclenche en
place.
4. Rassemblez les différentes pièces du dispositif
de verrouillage et installez la poignée latérale, en
vous assurant que les dents sur les rondelles
de blocage (l) s’encastrent correctement sur les
pièces du dispositif de verrouillage (k).
3. Tirez sur l’accessoire pour vérifier qu’il est
bien verrouillé. Les opérations de martelage
requièrent que l’accessoire puisse remuer sur
son axe de quelques centimètres une fois
verrouillé dans le porte-outil.
4. Pour retirer l’accessoire, tirez sur le manchon
de verrouillage (f) du porte-outil et retirez
l’accessoire hors de ce dernier.
Indexation de la position de burin
(Fig. 5, 6)
Le burin peut être indexé et verrouillé sur 24
positions différentes (fig. 6).
1. Tournez le sélecteur de mode (e) jusqu’à ce qu’il
pointe sur la position « 0 ».
3. Insérez les rondelles de blocage (l) dans la
poignée latérale (h).
5. Insérez le boulon (m) et vissez-le sur la molette
de verrouillage (n). Ne resserrez pas tout de
suite.
6. Placez le dispositif d’installation de la poignée
latérale sur la position désirée.
7. Verrouillez en place le dispositif d’installation de
la poignée latérale en resserrant la molette de
verrouillage (n).
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
2. Tournez le burin sur la position désirée.
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
3. Réglez le sélecteur de mode (e) sur la position
martelage seulement.
• Pour votre sécurité, utiliser
systématiquement l’outil à deux mains.
4. Tournez le burin pour le verrouiller en place.
• Attention aux tuyaux et aux fils
électriques.
Réglage du Régulateur électronique
de vitesse et d’impact (Fig. 2)
Ajustez le bouton (b) sur le niveau désiré. Tournez
le bouton vers le haut pour augmenter la vitesse ou
vers le bas pour la réduire. Le réglage requis est une
question d’expérience, ex. :
– Pour ciseler ou percer des matériaux tendres
et friables, ou pour minimiser tout fendillement,
réglez le bouton sur un paramètre réduit ;
44
• Appliquer une pression d’environ
20 kg sur l’outil. Toute force excessive
n’accélèrera pas le ciselage, mais
diminuera les performances de l’outil
et sa durée de vie.
FRANÇAIS
Position correcte des mains
(Fig. 1, 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (h), et l’autre sur la poignée
principale (i).
Mise en marche et arrêt de
l’appareil (Fig. 9)
1. Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
la partie inférieure de l’interrupteur marche/
arrêt (a).
2. Pour arrêter l’outil, appuyez sur la partie
supérieure de l’interrupteur marche/arrêt (a).
Burinage et ciselage (Fig. 1)
1. Insérez le ciseau/burin approprié et tournez-le
à la main pour le verrouiller sur l’une des 24
positions.
Voyants DEL de maintenance (Fig. 2)
Le voyant DEL jaune de balais (d) s’allume
lorsque les balais de charbon sont suffisamment
usés. Au-delà de 8 heures d’utilisation, les balais
seront complètement usés et le moteur s’arrêtera
automatiquement.
Les balais de charbon ne peuvent être remplacés
par l’utilisateur. Rapportez l’outil chez un réparateur
agréé DEWALT. La maintenance de l’outil doit être
effectuée dès que le voyant de maintenance (c)
s’allume.
Cet appareil ne peut être réparé par l’utilisateur.
Rapportez l’outil chez un réparateur agréé DEWALT
après environ 150 heures d’utilisation. Pour tout
problème entre temps, veuillez contacter un
réparateur agréé DEWALT.
Maintenance des accessoires
Une maintenance opportune des accessoires
garantit des résultats optimums au niveau de
l’application donnée, mais aussi au niveau de leur
durée de vie et efficacité.
Affûtez les burins avec des meules d’affûtage.
Reportez-vous en figure 10 pour connaître les
angles appropriés aux accessoires suivants :
o. Burin large
p. Burin plat
q. Burin pointu
2. Ajustez le régulateur électronique de vitesse et
d’impact (b).
r. Gouge en U
3. Installez et ajustez la poignée latérale (h).
t. Burin à mortier
4. Démarrez l’outil et commencez à travailler.
u. Burin denté
5. Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation
et avant de le débrancher.
s. Gouge creuse
MAINTENANCE
AVERTISSEMENT : ces accessoires
ne peuvent supporter qu’un nombre
limité d’affûtages. En cas de doutes,
veuillez consulter votre détaillant agréé
Cet outil DEWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil
dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
AVERTISSEMENT : s’assurer de
n’exercer aucune pression excessive
pouvant décolorer le bord de coupe du
l’accessoire. Cela pourrait affecter sa
solidité.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer
ou de retirer tout accessoire, avant tout
réglage ou changement de configuration
ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
45
FRANÇAIS
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : Comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Différents types de mèches/forets et burins SDS
Max® sont disponibles en option.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
46
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits
qu’il propose à tous les professionnels qui les
utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou
vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur
porter préjudices. Cette garantie est valable au
sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne
vous apportaient pas totale satisfaction, retournez
simplement, au point de vente, l’outil accompagné
de tous ses composants originaux, dans un délai
de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou
réparations dans les 12 mois à compter de sa date
d’achat, elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse
ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du
personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou
d’échange, veuillez contacter votre revendeur, ou
trouver l’adresse d’un centre de réparation agréé
DEWALT proche de chez vous dans le catalogue
DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT, et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition
sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
47
ITALIANO
MARTELLO DEMOLITORE
D25840
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Dati Tecnici
Tensione
Tipi
Potenza assorbita
Energia di percussione
Posizioni scalpello
Portautensili
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
2,8
105
2,8
V
W
J
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Scalpellatura
ah,Cheq =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
12,5
2,4
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
48
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA RUMORE AMBIENTALE
D25840
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nelle
“Specifiche tecniche” sono conformi alle normative:
98/37/CE (fino al 28 dicembre 2009); 2006/42/CE
(dal 29 dicembre 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6;
2000/14/CE, Martello demolitore elettrico per
calcestruzzo (a mano), m ≤ 15 kg, Allegato VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Colonia, Germania, ID corpo notifica n.: 0197
Livello della potenza acustica conforme alle
normative 2000/14/CE (Articolo 12, Allegato III,
n. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (livello misurato di potenza sonora )
dB 101
LWA (livello garantito di potenza sonora)
dB 105
Questi prodotti sono anche conformi alla normativa
2004/108/CE. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere al retro del
manuale
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
03.08.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non utilizzare adattatori con apparati
elettrici collegati con la terra (a massa).
Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
49
ITALIANO
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi, prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento
prima inserire l’alimentazione elettrica
e/o il blocco batteria e prima di afferrare
o trasportare l’apparato. Trasportare gli
apparati elettrici tenendo il dito sull’interruttore
o quando sono collegati alla rete elettrica
con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle
parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o
capelli lunghi possono infilarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
50
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per martelli demolitori
•
Utilizzare protezioni acustiche.
L’esposizione al rumore può causare danni
all’udito.
ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite
con l’apparato. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
Tenere gli apparati con impugnature
aventi le superfici di presa isolanti quando
si eseguono operazioni in cui l’apparato
tagliente può entrare in contatto con
fili elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione. Il contatto con un cavo
«sotto tensione» trasmette la corrente
elettrica anche alle parti metalliche esposte
dell’utensile e dà la scossa all’operatore.
Accertarsi che il materiale da forare non
nasconda cavi elettrici o tubature del gas
e che la loro posizione sia stata verificata
con le agenzie che erogano tali servizi.
Impugnare sempre saldamente l’apparato.
Non tentare di azionare l’apparato
sostenendolo con una mano sola. Azionare
questo apparato con una mano sola causa la
perdita di controllo. Anche lo sfondamento o
l’impatto con materiali duri come ad esempio
sbarre può essere pericoloso. Stringere
saldamente l’impugnatura laterale prima
dell’utilizzo.
Verificare che lo scalpello sia assicurato
nella sua sede prima di azionare l’utensile.
A basse temperature o quando l’utensile non
sia stato utilizzato per lunghi periodi, lasciarlo
acceso per qualche minuto prima di iniziare il
lavoro.
Quando si lavora a un livello più alto del
suolo, assicurarsi che l’area sottostante
sia sgombra.
Non toccare lo scalpello o le parti
adiacenti subito dopo aver finito il lavoro,
perché possono essere estremamente
caldi e causare ustioni.
Spingere il cavo elettrico di alimentazione
sempre all’indietro, lontano dallo
scalpello.
Non azionare l’apparato per lunghi periodi
senza interruzioni. Le vibrazioni causate
dall’azionamento del martello possono essere
dannose a mani e braccia. Indossare guanti
per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione alle vibrazioni effettuando
frequenti pause.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei martelli
demolitori:
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle
polveri che si sviluppano durante i lavori su
calcestruzzo e/o muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (o), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2009 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Martello demolitore
1 Impugnatura laterale
1 Panno
1 Scalpello a punta
1 Valigetta (solo modelli K)
1 Manuale d’istruzioni
1 Disegno con viste esplose
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
– Lesioni causate dal contatto con le superfici
roventi dell’apparato.
51
ITALIANO
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore ON/OFF (acceso/spento)
b. Selettore di comando elettronico della velocità e
della percussione
c. Spia LED di manutenzione
d. Spia LED delle spazzole
e. Selettore di modalità
f. Portautensili/manicotto di serraggio
g. Collare
h. Impugnatura laterale
i. Impugnatura principale
UTILIZZO PREVISTO
Il martello demolitore è stato progettato per
applicazioni professionali di demolizione,
scheggiatura e scalpellatura.
Spia LED di manutenzione (fig. 2)
La spia LED delle spazzole, gialla, (d) si accende
quando le spazzole di carbone sono quasi del tutto
consumate, per indicare che occorre effettuare
l’assistenza entro le 8 ore di esercizio successive..
La spia LED di manutenzione rossa (c) si accende
quando si è verificato un guasto nell’apparato
o le spazzole di carbone sono completamente
consumate.
Impugnatura ad assorbimento di
vibrazioni
Gli smorzatori di vibrazioni (i) nell’impugnatura
principale assorbono le vibrazioni trasmesse
all’operatore. Ciò migliora il comfort d’uso
dell’apparato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
NON utilizzare in luoghi bagnati o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Questo martello demolitore è un elettroutensile per
usi professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Funzione di avviamento graduale
La funzione di avviamento graduale permette di
aumentare gradualmente la velocità di rotazione,
impedendo così alla punta di spostarsi dal punto
previsto di foratura all’inizio della sua rotazione.
Questa caratteristica riduce anche la coppia torcente
della reazione immediata trasmessa agli ingranaggi
e all’operatore se il martello demolitore viene avviato
con la punta inserita in un foro esistente.
Comando elettronico dell’energia di
percussione (fig. 2)
Il comando elettronico dell’energia di percussione (b)
offre i vantaggi seguenti:
– poter utilizzare accessori di minori dimensioni
senza rischio di rottura
– minimizzare le rotture durante la scalpellatura di
materiali morbidi o fragili
– gestire al meglio l’utensile per scalpellature di
precisione
52
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ITALIANO
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Inserimento e rimozione degli
accessori con attacco SDS Max®
(fig. 3, 4)
Questo apparato utilizza punte e scalpelli con
attacco SDS Max® (vedere l’inserto della figura 4 per
una vista in sezione del codolo di una punta SDS
Max®).
1. Pulire e ingrassare il codolo della punta.
applicare un velo leggero di lubrificante solo sul
codolo della punta. Non lubrificare l’apparato.
2. Inserire il codolo della punta nel portautensili (f),
premere e ruotare leggermente la punta fino a
quando il manicotto scatta in posizione.
3. Tirare la punta per verificare che sia fissata
correttamente. La funzione di percussione
prevede che la punta possa muoversi
assialmente per diversi centimetri quando si
trova serrata nel portautensili.
4. Per rimuovere la punta, tirare all’indietro il
manicotto di serraggio del portautensili (f) ed
estrarre la punta.
Impostazione della posizione dello
scalpello (fig. 5, 6)
Lo scalpello può essere posizionato e serrato in 24
posizioni differenti (fig. 6).
1. Ruotare il selettore di modalità (e) fino a farlo
puntare sulla posizione “0”.
verso il basso per rallentarla. La giusta regolazione si
ottiene con la pratica, per esempio:
– per la scalpellatura di materiali morbidi o fragili
o quando è necessaria una forza di rottura
piccolissima, regolare il comando su una bassa
velocità.
– per la rottura o la foratura di materiali più duri,
impostare una velocità più elevata.
Montaggio e adattamento
dell’impugnatura laterale (fig. 7)
L’impugnatura laterale (h) può essere montata
da entrambi i lati dell’apparato, per operatori sia
destrimani che mancini.
AVVERTENZA: azionare sempre
l’utensile con l’impugnatura laterale
montata correttamente.
1. Far scattare l’anello di acciaio (j) sul collare (g)
dietro il portautensili (f).
2. Posizionare i pezzi di bloccaggio (k) all’estremità
dell’anello di acciaio.
3. Inserire le rondelle di bloccaggio (l)
nell’impugnatura laterale (h).
4. Stringere insieme i pezzi di bloccaggio e inserire
il’impugnatura laterale, accertandosi che i
denti delle rondelle di bloccaggio (l) e i pezzi di
bloccaggio (k) s’ingranino fra loro.
5. Inserire il bullone (m) e la vite sulla manopola di
fermo (n). Non stringere.
6. Orientare l’assieme di montaggio
dell’impugnatura laterale nella posizione
desiderata.
7. Fissare l’assieme di montaggio dell’impugnatura
laterale in posizione stringendo la manopola di
fermo (n).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
2. Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
AVVERTENZA:
3. Porre il selettore di modalità (e) sulla posizione di
sola percussione.
• osservare sempre le istruzioni e le
normative per la sicurezza vigenti.
4. Ruotare lo scalpello fino a quando si blocca in
posizione.
• per la propria sicurezza, utilizzare
sempre l’utensile con entrambe le
mani.
Impostare il selettore di comando
elettronico della velocità e della
percussione (fig. 2)
Ruotare il selettore (b) sul livello desiderato. Girarlo
verso l’alto per aumentare la velocità di rotazione e
• fare attenzione alla posizione delle
tubature e dei cavi elettrici.
• applicare all’utensile una pressione di
circa 20 kg. Una forza eccessiva non
aumenta la velocità di scalpellatura,
53
ITALIANO
anzi diminuisce le prestazioni
dell’utensile e può abbreviarne la
durata utile.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Spia LED di manutenzione (fig. 2)
La spia LED delle spazzole (d) a luce gialla, si
accende quando le spazzole di carbone sono quasi
completamente consumate. Dopo circa altre 8
ore di esercizio le spazzole sono completamente
consumate e il motore si arresta automaticamente.
Le spazzole di carbone non sono sostituibili
dall’utilizzatore. Portare l’utensile presso un centro
di riparazione autorizzato DEWALT. Si deve eseguire
la manutenzione non appena si accende la spia di
assistenza (c).
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (h),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (i).
Questo apparato non è riparabile dall’utilizzatore.
Portare l’apparato presso un centro di riparazione
autorizzato DEWALT dopo circa 150 ore di utilizzo. In
presenza di inconvenienti prima di questo periodo,
contattare un centro di riparazione autorizzato
DEWALT.
Accensione e spegnimento (fig. 9)
Manutenzione degli accessori
1. Per accendere l’utensile, premere il pulsante
acceso/spento (a).
2. Per spegnere l’utensile, premere il pulsante
acceso/spento (a).
Scheggiatura e scalpellatura (fig. 1)
Una puntuale manutenzione degli accessori
garantisce ottimi risultati nell’utilizzo e una loro lunga
ed efficiente durata.
Affilare gli scalpelli su dischi da molatura. Far
riferimento alla figura 10 per gli angoli relativi agli
scalpelli seguenti:
1. Inserire lo scalpello appropriato e ruotarlo a
mano per fissarlo in una delle 24 posizioni.
o. Scalpello a spatola
2. Impostare il selettore di comando elettronico
della velocità e della percussione (b).
q. Scalpello a punta
3. Adattare e regolare l’impugnatura laterale (h).
4. Avviare l’apparato e iniziare il lavoro.
5. Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro
è terminato e prima di staccarlo dalla presa di
corrente.
MANUTENZIONE
L’apparato elettrico DEWALT à stato progettato per
lavorare a lungo con una minima manutenzione.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
54
p. Scalpello piatto
r. Scalpello a U
s. Scalpello cavo
t. Scalpello per malta
u. Scalpello dentato
AVVERTENZA: questi scalpelli
possono essere affilati un numero
di volte limitato. In caso di dubbi,
contattare il proprio rivenditore per
ricevere consigli.
AVVERTENZA: assicurarsi che il filo
del taglio non mostri chiazze diverse di
colore dovute alla pressione eccessiva.
Ciò potrebbe deteriorare la durezza
dell’accessorio
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
ITALIANO
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Sono disponibili come accessori vari tipi di punte e
scalpelli SDS Max®.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
55
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
56
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• Il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
NEDERLANDS
SLOOPHAMER
D25840
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Types
Vermogen
Slagarbeid
Beitelposities
Gereedschapshouder
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warmen,
organisatie van werkpatronen.
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
84
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
dB(A)
dB(A)
2,8
105
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
dB(A)
2,8
V
W
J
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq =
Onzekerheid K =
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
m/s²
m/s²
12,5
2,4
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
57
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
MACHINERICHTLIJN
RICHTLIJN GELUIDSEMISSIE BUITENSHUIS
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
D25840
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009),
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009),
EN 60475-1, EN 60475-2-6;
2000/14/EG, elektrische betonbreker
(handgestuurd), m ≤ 15 kg, Annex VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Duitsland, nr. aangemelde instantie: 0197
Niveau van akoestisch vermogen in
overeenstemming met 2000/14/EG (artikel 12,
annex III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (gemeten akoestisch vermogen)
dB 101
LWA (gegarandeerd akoestisch vermogen) dB 105
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
03.08.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
58
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen
een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die de stof of dampen
kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
NEDERLANDS
e)
f)
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g)
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
59
NEDERLANDS
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor
sloophamer
•
•
•
•
•
•
•
•
60
Draag gehoorbescherming. Blootstelling
aan geluid kan leiden tot gehoorverlies.
Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u
de controle over het apparaat verliest, kan dit
tot persoonlijk letsel leiden.
Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Het in contact komen
met bedrading die onder stroom staat kan
ijzeren onderdelen van het gereedschap
onder stroom zetten en de operator een
elektrische schok geven.
Zorg ervoor dat het materiaal dat
wordt doorboord geen elektrische of
gasleidingen bevat en dat de locatie van
die leidingen met de nutsbedrijven is
vastgesteld.
Houd het gereedschap te allen tijde
stevig vast. Probeer dit gereedschap niet
te gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Als u dit gereedschap met
één hand vasthoudt, verliest u er de controle
over. Het breken door of tegenkomen van
harde materialen zoals gewapend beton kan
ook gevaarlijk zijn. Maak de zijhandgreep voor
gebruik stevig vast.
Zorg ervoor dat de beitel stevig op zijn
plaats zit voordat u het gereedschap
gebruikt.
Zet het gereedschap bij koude
weersomstandigheden of als het
gereedschap gedurende lange tijd niet
is gebruikt eerst enkele minuten zonder
belasting aan voor gebruik.
Zorg er als u hoger dan de begane grond
werkt voor dat de ruimte eronder leeg is.
•
•
•
Raak de beitel of onderdelen in de directe
omgeving van de beitel aan onmiddellijk
na gebruik, omdat deze extreem heet
kunnen zijn en brandwonden aan de huid
kunnen veroorzaken.
Richt het stroomsnoer altijd naar
achteren, van de beitel af.
Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de
hamerbeweging wordt veroorzaakt kan
schadelijk voor uw handen en armen
zijn. Gebruik handschoenen voor extra
bescherming en beperk blootstelling door
regelmatig pauzes in te lassen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
sloophamers:
– Letsel als gevolg van het aanraken van de hete
onderdelen van het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (o), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Sloophamer
1 Zijhandgreep
1 Doek
1 Puntbeitel
1 Gereedschapskit (uitsluitend K-modellen)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit schakelaar
b. Controlewieltje elektronische snelheid en impact
c. Service-indicator LED
d. LED indicatorlampje borstelslijtage
e. Moduskeuzeschakelaar
f. Gereedschapshouder/vergrendelinghuls
g. Kraag
h. Zijhandgreep
i. Hoofdgreep
GEBRUIKSDOEL
Uw sloophamer is ontworpen voor professionele
sloop-, bik-, en ciseleertoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET in vochtige omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze sloophamer is een professioneel stuk
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Functie langzame start
De functie langzame snelheid maakt het mogelijk dat
de snelheid langzaam wordt opgebouwd, waardoor
wordt voorkomen dat het boorstuk wegglijdt van de
beoogde positie van het gat wanneer u begint met
boren. De langzame startfunctie vermindert ook de
onmiddellijke torsiereactie die wordt uitgeoefend op
de transmissie en de operator als de klopboor wordt
gestart terwijl het boorstuk zich in een bestaand gat
bevindt.
Beheer elektronische impactenergie
(fig. 2)
Het beheer elektronische impactenergie (b) biedt de
volgende voordelen:
– gebruik van kleinere accessoires zonder het
risico dat deze breken
– geminimaliseerde afbraak als u in zachte of
broze materialen beitelt
– optimale beheersing van het gereedschap voor
precisie beitelen
Service-indicator LED lampjes (fig. 2)
Het gele service-indicator LED lampje (d)
‘borstelslijtage’ licht op als de koolstofborstels bijna
versleten zijn, om aan te geven dat het gereedschap
een onderhoudsbeurt nodig heeft binnen de
volgende 8 gebruiksuren. Het rode service-indicator
LED lampje (c) licht op als er zich een fout heeft
voorgedaan met het gereedschap of als de borstels
volledig versleten zijn.
Volledig trillinggedempte hoofdgreep
De dempers in de hoofdgreep (i) absorberen de
trillingen waaraan de gebruiker bloot wordt gesteld.
Dit verhoogt het gebruikerscomfort tijdens de
bediening.
Electrical Safety
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
61
NEDERLANDS
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar
in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
SDS Max® accessoires plaatsen en
verwijderen (fig. 3, 4)
Deze machine maakt gebruik van SDS Max®
boorstukken en beitels (zie de inzet in figuur 4
voor een dwarsdoorsnede van een SDS Max®
boorschacht).
1. Maak de boorschacht schoon en vet deze
in. Gebruik slechts een kleine hoeveelheid
smeermiddel op de boorschacht. Smeer geen
smeermiddel op de machine.
De keuzeknop elektronische
snelheid en impactbeheer instellen
(fig. 2)
Draai de draaiknop (b) naar het gewenste niveau.
Draai de draaiknop omhoog voor hogere snelheid en
omlaag voor lagere snelheid. De benodigde instelling
is een kwestie van ervaring, bv.:
– als u beitelt of zachte, broze materialen boort
of als minimaal breken nodig is, stelt u de
draaiknop in op een lage instelling;
– als u harder materiaal hakt of boort, stelt u de
draaiknop in op een hogere instelling.
De zijhandgreep monteren en
aanpassen (fig. 7)
De zijhandgreep (h) kan worden aangebracht
aan beide zijdes om de machine zowel voor
rechtshandige als linkshandige gebruikers geschikt
te maken.
WAARSCHUWING: Bedien
het gereedschap altijd terwijl de
zijhandgreep correct is gemonteerd.
1. Klik de stalen ring (j) over de kraag (g) achter de
gereedschapshouder (f).
2. Plaats de boorschacht in de
gereedschapshouder (f) en druk en draai het
boorstuk zachtjes totdat de huls op zijn plaats
klikt.
2. Plaats de klemdelen (k) aan de uiteinden van de
stalen ring.
3. Trek aan het boorstuk om te controleren of
het veilig vergrendeld is. De hamerfunctie
vereist dat het boorstuk in staat is axiaal
diverse centimeters te bewegen als het in de
gereedschapshouder is vergrendeld.
4. Knijp de klemdelen samen en bevestig de
zijhandgreep, waarbij u erop let dat de tanden
op de vergrendelingplaten (l) en de klemdelen (k)
in elkaar grijpen.
4. Om een boorstuk te verwijderen trekt u de
vergrendelinghuls van de gereedschapshouder
(f) terug en trekt u het boorstuk uit de
gereedschapshouder.
De beitelpositie indexeren (fig. 5, 6)
De beitel kan in 24 verschillende posities worden
geïndexeerd en vergrendeld (fig. 6).
1. Draai de moduskeuzeschakelaar (e) totdat deze
wijst naar de “0” positie.
2. Draai de beitel naar de gewenste positie.
3. Stel de moduskeuzeschakelaar (e) in op de
positie ‘uitsluitend hameren’.
4. Draai de beitel totdat deze op zijn positie vastzit.
3. Bevestig de vergrendelingplaten (l) op de
zijhandgreep (h).
5. Steek de bout (m) en schroef in het klemwiel (n).
Niet vastdraaien.
6. Draai de bevestigingsassemblage van de
zijhandgreep in de gewenste positie.
7. Vergrendel de bevestigingsassemblage van de
zijhandgreep op zijn plaats door de klemknop
(n) vast te draaien.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en de regels die
van toepassing zijn.
• Gebruik het gereedschap voor uw
eigen veiligheid altijd met beide
handen.
62
NEDERLANDS
• Let op de locatie van pijpleidingen en
bedrading.
• Oefen een druk van ong. 20 kg op
het gereedschap uit. Overmatige
kracht maakt het beitelen niet sneller
maar vermindert de prestaties van het
gereedschap en kan de levensduur
van het gereedschap bekorten.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent dat de ene
hand de zijhandgreep (h) vasthoudt, en de andere
de hoofdgreep (i).
Aan en uitschakelen (fig. 9)
1. Om het gereedschap aan te schakelen drukt u
het onderste gedeelte van de aan/uit schakelaar
(a) in.
2. Om het gereedschap uit te schakelen drukt
u het bovenste gedeelte van de aan/uit
schakelaar (a) in.
Bikken en beitelen (fig. 1)
1. Plaats de geschikte beitel en draai deze met
de hand om deze in één van de 24 posities te
vergrendelen.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar
in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Service-indicator LED lampjes (fig. 2)
De gele LED ‘borstelslijtage’ indicator (d) licht op
als de koolstofborstels bijna versleten zijn. Nadat
de borstels nogmaals 8 uur worden gebruikt, zijn
ze volledig versleten en zal de motor automatisch
uitschakelen.
De koolstofborstels kunnen niet door de gebruiker
worden vervangen. Breng het gereedschap naar een
erkende DEWALT reparateur. Onderhoud aan het
gereedschap dient te worden uitgevoerd zodra het
indicatorlampje (c) begint te branden.
Er kan geen onderhoud door de gebruiker aan dit
product worden uitgevoerd. Breng het gereedschap
bij een erkende DEWALT reparateur na ongeveer
150 gebruiksuren. Als zich voor die tijd problemen
voordoen, neem dan contact op met een erkende
DEWALT reparateur.
Onderhoud aan accessoires
Tijdig onderhoud aan de accessoires garandeert
optimale resultaten bij de toepassing en een lange
en efficiënte levensduur van de accessoires.
Slijp de beitels op slijpschijven. Zie figuur 10 voor de
juiste hoek voor de volgende beitels:
2. Stel de draaiknop voor elektronische snelheid
en impactbeheer (b) in.
o. Spade-vormige beitel
3. Bevestig de zijhandgreep (h) en pas deze indien
nodig aan.
q. Puntige beitel
4. Zet het gereedschap aan en begin met werken.
s. Holle beitel
5. Zet het gereedschap altijd uit als het werk is
beëindigd en voordat u het stroomsnoer uit de
contactdoos haalt.
t. Mortelbeitel
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
p. Koude beitel
r. U-vormige beitel
u. Getande beitel
WAARSCHUWING: Deze beitels
kunnen slechts een beperkt aantal keren
worden bijgeslepen. Neem bij twijfel
contact op met uw dealer voor advies.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor
dat het snijvlak geen verkleuring als
gevolg van teveel druk laat zien. Dit
kan de hardheid van het accessoire
verzwakken.
63
NEDERLANDS
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Optioneel zijn diverse types SDS Max® boorstukken
en beitels leverbaar.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
64
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
65
NORSK
MEISELHAMMER
D25840
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Typer
Inngangseffekt
Boreeffekt
Meislingsposisjoner
Verktøyholder
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
2,8
105
2,8
V
W
J
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt
iht. EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Meisling
ah,Cheq =
m/s²
12,5
Usikkerhet K =
m/s²
2,4
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
66
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
NORSK
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
EU-samsvarserklæring
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV OM UTENDØRS STØY
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
D25840
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des, 2009), 2006/42/EC
(fra 29. des, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EC, Elektrisk betonghogghammer
(håndholdt), m ≤ 15 kg, Vedlegg VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Germany, Notified Body ID No.: 0197
Nivå akustisk effekt iht. 2000/14/EF (artikkel 12,
vedlegg III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (målt lydeffektnivå)
dB
101
LWA (garantert lydeffektnivå)
dB
105
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy
på et fuktig sted er uungåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
67
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
68
e)
f)
g)
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler
for meiselhammer
•
•
•
•
•
Bruk hørselvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
Bruk hjelpehåndtakene som følger med
maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Berøring av en strømførende ledning vil føre
til at eksponerte metalldeler til verktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
Påse at materialet det skal bores i ikke
har skjult strøm- eller gasstilførsel, og
at plasseringen av slikt er sjekket hos
respektive etater.
Ha hele tiden et godt grep på verktøyet.
Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å
holde det med begge hender. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det
føre til at du mister kontrollen. Det kan også
være farlig å bryte gjennom eller støte på
harde materialer, som f.eks. armeringsjern.
Fest sidehåndtaket godt før bruk.
NORSK
•
•
•
•
•
•
Påse at meiselen sitter godt på plass før
du tar i bruk verktøyet.
I kaldt vær eller hvis verktøyet ikke har vært
i bruk over lengre tid, må verktøyet gå uten
belastning i flere minutter før bruk.
Ved arbeid over bakkenivå, må du påse at
området under arbeidsområdet er klart.
Ikke berør meiselen eller deler i nærheten
av meiselen like etter bruk, da de kan
være svært varme og dermed forårsake
forbrenninger.
Før alltid strømledningen bakover, bort fra
meiselen.
Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid.
Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan
være skadelig for hender og armer. Bruk
hansker for å få ekstra demping, og begrens
eksponeringen ved å ta jevnlige hvilepauser.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Nedbrytningshammer
1 Sidehåndtak
1 Klut
1 Spissmeisel
1 Settboks (bare K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
Øvrige farer
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
meiselhammere:
– Skader forårsaket av berøring av varme
verktøydeler.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
a. På-/av-bryter
b. Elektronisk hastighets- og støtskala
c. LED serviceindikator
d. Indikator-LED for børsteslitasje
e. Modusvelger
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
f. Verktøyholder/låsekrage
g. Krage
h. Sidehåndtak
i. Hovedhåndtak
TILTENKT BRUK
Din meiselhammer er konstruert for oppflisings-,
meislings- og nedrivningsarbeid for profesjonelle.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Bruk hørselvern.
Denne meiselhammeren er et elektrisk verktøy for
profesjonelle.
Bruk vernebriller.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (o), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
Myk oppstart
Med myk oppstart er det mulig å øke hastigheten
gradvis, slik at boret ikke spiser seg bort fra stedet
man ønsker å ta hull. Denne funksjonen reduserer
i tillegg momentslaget som overføres til giret og
operatøren hvis borhammeren startes med boret
plassert i et eksisterende hull.
69
NORSK
Elektronisk boreffekt-kontroll (fig. 2)
Den elektroniske boreffekt-kontrollen (b) har følgende
fordeler:
– bruk av mindre tilbehør uten fare for brudd
– minimalisert spruting ved meisling av myke eller
sprø materialer
– optimal verktøykontroll for nøyaktig meisling
LED serviceindikatorer (fig. 2)
Den gule børsteindikator-LED-en (d) tennes når
karbonbørstene er nesten nedslitt for å indikere
at verktøyet trenger service innen de neste 8
brukstimene. Den røde serviceindikator-LED-en (c)
tennes dersom det er feil på verktøyet eller børstene
er helt utslitte.
Fullt vibrasjonsdempet
hovedhåndtak
Demperne i hovedhåndtaket (i) absorberer
vibrasjonene som overføres til brukeren. Dette bedrer
brukerkomforten under bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Sette inn og fjerne SDS Max®tilbehør (fig. 3, 4)
Denne maskinen bruker SDS Max® drillbitt og
meisler (se innsettingen i figur 4 for et tverrsnitt av et
SDS Max® kroneskaft).
1. Rengjør og smør kroneskaftet. Bruk kun en liten
mengde smørefett på kroneskaftet. Ikke bruk
smørefett på maskinen.
2. Før kroneskaftet inn i verktøyholderen (f) og
press og vri bitsen lett til kragen smetter på
plass.
3. Trekk i bittet for å kontrollere at det er låst på
plass. Hammerfunksjonen krever at bittet kan
beveges flere centimeter aksialt når det er låst i
verktøyholderen.
4. For å fjerne bittet, trekker du tilbake låsekragen
til verktøyholderen (f) og trekker bittet ut av
verktøyholderen.
Stille inn meislingsposisjon (fig. 5, 6)
Meiselen kan stilles inn og låses i 24 ulike posisjoner
(fig. 6).
1. Roter modusvelgeren (e) til den peker på
0-posisjonen.
2. Roter meiselen i ønsket posisjon.
3. Still modusvelgerbryteren (e) til ”kun hamring”posisjonen.
4. Drei meiselen til den låses i posisjon.
Hvis tilførselsledningen er skadet, må den byttes
med en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Stille den elektroniske hastighetsog støtskalaen (fig. 2)
Bruk av skjøteledning
Drei skalaen (b) til ønsket nivå. Drei skalaen oppover
for høyere hastighet og nedover for lavere hastighet.
Korrekt innstilling er et spørsmål om erfaring, f.eks.
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering eller
skifte av oppsett, eller når du foretar
reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er i stillingen AV.
En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
70
– ved meisling eller boring av myke, sprø
materialer, eller når minimalt med spruting er
nødvendig, kan skalaen stilles inn på en lav
innstilling;
– ved riving eller boring i hardere materialer, sett
skalaen til en høy innstilling.
Montere og sette inn sidehåndtaket
(fig. 7)
Sidehåndtaket (h) kan monteres på begge sider av
maskinen, for venstre- og høyrehendte brukere.
ADVARSEL: Bruk alltid verktøyet med
sidehåndtaket skikkelig montert.
1. Smett stålringen (j) over kragen (g) bak
verktøyholderen (f).
NORSK
2. Plasser klemstykkene (k) over endene av
stålringen.
3. Anpass låseplatene (l) i sidehåndtaket (h).
Oppflising og meisling (fig. 1)
1. Sett inn egnet meisel og roter det for hånd for å
låse det i én av de 24 posisjonene.
4. Klem klemstykkene sammen og anpass
sidehåndtaket, samtidig som du kontrollerer at
tennene på låseplatene (l) og klemstykkene (k)
kobles til.
2. Still inn den elektroniske hastighets- og
støtskalaen (b).
5. Sett inn bolten (m) og skru på klemhjulet (n).
Ikke trekk til.
4. Slå på verktøyet og begynn arbeidet.
6. Beveg sidehåndtakfestet til ønsket posisjon.
7. Lås sidehåndtakfestet på plass ved å stramme
til klemmehjulet (n).
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• For din egen sikkerhet bør du alltid
bruke verktøyet med to hender.
• Vær oppmerksom på plassering av
røropplegg og ledningsnett.
• Bruk et trykk på ca. 20 kg. på
verktøyet. Overdreven makt gjør ikke
meislingen raskere, men reduserer
ytelsen til verktøyet, og kan føre til at
det får kortere levetid.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
sidehåndtaket (h), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (i).
Slå på og av (fig. 9)
1. For å slå på verktøyet, trykk inn nedre del av
på-/av-bryteren (a).
2. For å slå på verktøyet, trykk inn øvre del av på-/
av-bryteren (a).
3. Juster sidehåndtaket (h).
5. Slå alltid av verktøyet når arbeidet er ferdig og
før du trekker det ut.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering eller
skifte av oppsett, eller når du foretar
reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er i stillingen AV.
En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
LED serviceindikatorer (fig. 2)
Den gule LED-indikatoren for børsteslitasje (d)
tennes når karbonbørstene nesten er utslitt. Etter 8
flere brukstimer er børstene helt utslitt og motoren vil
automatisk slås av.
Karbonbørstene kan ikke repareres av brukeren.
Få en autorisert DEWALT-reparatør til å reparere
verktøyet. Vedlikehold av verktøyet må utføres så
snart serviceindikatoren (c) tennes.
Brukeren kan ikke utføre service på denne
maskinen. Bring verktøyet til en autorisert DEWALTreparatør etter ca. 150 timers bruk. Hvis det oppstår
problemer før dette, ta kontakt med en autorisert
DEWALT-reparatør.
Vedlikehold tilbehør
Vedlikehold av tilbehør i tide garanterer for optimale
resultater under bruk og en lang og effektiv brukstid
for tilbehøret.
Slip meiselen på slipeskiver. Se figur 10 for korrekt
vinkel for følgende meisler:
o. spade-formet meisel
p. kald meisel
71
NORSK
q. spiss meisel
r. U-formet meisel
s. hul meisel
t. mørtelmeisel
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
u. tannet meisel
ADVARSEL: Disse meislene kan kun
brukes om igjen et begrenset antall
ganger. Ta kontakt med din forhandler
for anbefalinger dersom du er i tvil.
ADVARSEL: Påse at kuttekanten ikke
er misfarget grunnet for mye trykk. Dette
kan redusere hardheten til tilbehøret.
Smøring
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
Rengjøring
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ulike typer SDS Max®-meisler leveres som
tilleggsutstyr.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
72
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt DEWALTkontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
73
PORTUGUÊS
MARTELO DEMOLIDOR
D25840
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Parabéns!
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipos
Alimentação
Força de impacto
Posições do cinzel
Suporte de acessórios
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
2,8
105
2,8
V
W
J
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Cinzelagem
ah,Cheq =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
12,5
2,4
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
74
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DIRECTIVA “RUÍDO AMBIENTE”
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
D25840
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009),
2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/CE, Demolidor de betão eléctrico (portátil),
m ≤ 15 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Colónia, Alemanha,
Entidade certificada n.º 0197.
Nível de potência acústica em conformidade com a
directiva 2000/14/CE (Artigo 12.º, Anexo III, N.º 10;
m ≤ 15 kg):
LWA (nível de potência sonora medido)
dB 101
LWA (nível de potência sonora garantido)
dB 105
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
03.08.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a)Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
75
PORTUGUÊS
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
76
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
PORTUGUÊS
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos
demolidores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos.
Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito ao efectuar um trabalho em que
o acessório da mesma possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o
próprio cabo da ferramenta. O contacto
com um fio com tensão eléctrica poderá
fazer com que as peças de metal expostas
da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
Certifique-se de que o material a ser
cinzelado/demolido não oculta tubagens
ou condutas de electricidade ou gás e
de que a localização das mesmas foi
confirmada pelas empresas que fornecem
esses serviços.
Segure sempre a ferramenta com firmeza.
Além disso, não a utilize sem a segurar
com ambas as mãos. A utilização desta
ferramenta com apenas uma mão irá resultar
na perda do controlo da mesma. Da mesma
forma, demolir ou cinzelar materiais duros
ou que contenham elementos de elevada
dureza, tais como barras de reforço, poderá
também ser perigoso. Aperte o punho lateral
com segurança antes de utilizar a ferramenta.
Certifique-se de que o cinzel está bem
fixo antes de utilizar a ferramenta.
Em condições de temperatura baixa ou
quando a ferramenta não tiver sido utilizada
durante um longo período de tempo, deixe-a
funcionar em vazio durante vários minutos
antes de a utilizar.
Ao trabalhar acima do nível do chão,
certifique-se de que a área por baixo de si
está livre.
Não toque no cinzel ou nas peças
perto do mesmo imediatamente após a
utilização da ferramenta, uma vez que
•
•
poderão estar extremamente quentes e
causar queimaduras na sua pele.
Afaste sempre o cabo de alimentação
do cinzel, puxando-o para a traseira da
ferramenta.
Não utilize esta ferramenta durante
longos períodos de tempo. As vibrações
causadas pela acção do martelo poderão
ser prejudiciais para as suas mãos e os
seus braços. Use luvas para obter um
amortecimento adicional e limite a sua
exposição às vibrações ao fazer pausas
frequentes.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos demolidores:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde resultantes de respirar poeiras
e partículas produzidas ao utilizar a ferramenta
em betão e/ou alvenaria.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (o), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2009 XX XX
Ano de fabrico
77
PORTUGUÊS
Conteúdo da embalagem
Funcionalidade de arranque suave
A embalagem contém:
A funcionalidade de arranque suave permite
aumentar progressivamente a velocidade, evitando
assim que a broca saia da posição pretendida para
o orifício ao iniciar a perfuração. Além disso, esta
funcionalidade também reduz a reacção do binário
transmitida às engrenagens e ao utilizador se o
martelo for ligado com a broca dentro de um orifício.
1 Martelo demolidor
1 Punho lateral
1 Pano
1 Cinzel de ponta
1 Caixa de arrumação/transporte
(apenas nos modelos K)
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor para ligar/desligar
b. Selector electrónico de controlo do impacto e
da velocidade
c. LED indicador de manutenção
d. LED indicador de desgaste das escovas
e. Selector do modo de funcionamento
f. Suporte de acessórios/manga de fixação
g. Anel de fixação
h. Punho lateral
Controlo electrónico da força de
impacto (fig. 2)
O controlo electrónico da força de impacto (b)
proporciona as seguintes vantagens:
– utilização de acessórios mais pequenos sem o
risco de se partirem
– fragmentação minimizada ao cinzelar materiais
frágeis ou quebradiços
– controlo optimizado da ferramenta, permitindo
uma cinzelagem precisa
LEDs indicadores de manutenção
(fig. 2)
O LED indicador de desgaste das escovas amarelo
(d) acende-se quando as escovas de carbono estão
praticamente gastas para indicar que a ferramenta
necessita de manutenção dentro das próximas 8
horas de utilização. O LED indicador de manutenção
vermelho (c) acende-se quando há um problema
com a ferramenta ou quando as escovas estão
completamente gastas.
Punho principal com amortecimento
total das vibrações
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Os amortecedores no punho principal (i) absorvem
as vibrações transmitidas ao utilizador. Isto melhora
o conforto do utilizador durante a utilização do
equipamento.
O seu martelo demolidor foi concebido para
trabalhos profissionais de demolição e cinzelagem.
Segurança eléctrica
i. Punho principal
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este martelo demolidor é uma ferramenta eléctrica
profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com o mesmo. É necessária supervisão quando
esta ferramenta for manuseada por utilizadores
inexperientes.
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
78
PORTUGUÊS
Utilizar uma extensão
2. Rode o cinzel para a posição pretendida.
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
3. Configure o selector do modo de
funcionamento (e) para a posição de apenas
percussão.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
4. Gire o cinzel até este ficar fixo.
Configurar o selector electrónico de
controlo do impacto e da velocidade
(fig. 2)
Rode o selector (b) para o nível pretendido, ou seja,
rode-o para cima para seleccionar uma velocidade
mais alta e para baixo para uma velocidade
mais baixa. A configuração mais adequada
poderá ser facilmente determinada com alguma
experiência de utilização da ferramenta. No entanto,
recomendamos que:
– ao cinzelar ou perfurar materiais frágeis ou
quebradiços, ou quando pretender obter uma
fragmentação mínima, configure o selector para
uma velocidade baixa;
– ao demolir ou perfurar materiais mais duros,
configure o selector para uma velocidade alta.
Inserir e retirar acessórios SDS Max®
(fig. 3, 4)
Montar e instalar o punho lateral
(fig. 7)
Esta ferramenta utiliza brocas e cinzéis SDS Max®
(consulte a fig. 4 para visualizar o perfil transversal
da haste de um acessório SDS Max®).
O punho lateral (h) pode ser montado em ambos os
lados da ferramenta, de forma a facilitar a respectiva
utilização tanto por parte de utilizadores dextros
como canhotos.
1. Limpe e lubrifique a haste do acessório. Aplique
apenas uma pequena quantidade de lubrificante
na haste do acessório. Não aplique lubrificante
na ferramenta.
ATENÇÃO: utilize sempre a ferramenta
com o punho lateral devidamente
montado.
2. Insira a haste do acessório no suporte de
acessórios (f) e, em seguida, empurre e rode o
acessório ligeiramente até a manga o fixar.
1. Insira a abraçadeira de aço (j) no anel de fixação
(g) por trás do suporte de acessórios (f).
3. Puxe o acessório para verificar se este se
encontra bem fixo. A função de percussão
requer que o acessório consiga deslocar-se
vários centímetros ao longo do eixo quando
estiver fixo no suporte de acessórios.
3. Instale os discos de fixação (l) no punho
lateral (h).
4. Para retirar o acessório, puxe o suporte de
acessórios/a manga de fixação (f) e, em
seguida, puxe o acessório.
Seleccionar a posição do cinzel
(fig. 5, 6)
O cinzel pode ser posicionado e fixo em 24
posições diferentes (fig. 6).
1. Rode o selector do modo de funcionamento (e)
até este apontar para a posição 0.
2. Coloque os encaixes de bloqueio (k) sobre as
extremidades da abraçadeira de aço.
4. Aperte os encaixes de bloqueio um contra o
outro e instale o punho lateral, certificando-se
de que os dentes dos discos de fixação (l) e os
encaixes de bloqueio (k) ficam presos.
5. Insira o parafuso (m) e enrosque o manípulo de
fixação (n). Não aperte ainda.
6. Coloque o conjunto de montagem do punho
lateral na posição pretendida.
7. Prenda o conjunto de montagem do punho
lateral apertando o manípulo de fixação (n).
79
PORTUGUÊS
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
MANUTENÇÃO
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
• Para a sua própria segurança, utilize
sempre a ferramenta com ambas as
mãos.
• Tenha em conta a localização das
tubagens e dos fios nas paredes.
• Aplique uma pressão de
aproximadamente 20 kg sobre
a ferramenta. Aplicar uma força
excessiva não acelera a cinzelagem,
mas diminui o desempenho da
ferramenta e poderá reduzir a
respectiva vida útil.
Posição correcta das mãos
(fig. 1, 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (h) com uma mão e o punho principal
(i) com a outra.
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 9)
1. Para ligar a ferramenta, prima a parte inferior do
interruptor para ligar/desligar (a).
2. Para desligar a ferramenta, prima a parte
superior do interruptor para ligar/desligar (a).
Cinzelar (fig. 1)
1. Insira o cinzel apropriado e rode-o à mão para
o fixar numa das 24 posições disponíveis.
2. Configure o selector electrónico de controlo do
impacto e da velocidade (b).
3. Instale e ajuste o punho lateral (h).
4. Ligue a ferramenta e comece a trabalhar.
80
5. Desligue sempre a ferramenta quando o
trabalho estiver concluído e antes de retirar a
respectiva ficha da tomada de electricidade.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
LEDs indicadores de manutenção
(fig. 2)
O LED indicador de desgaste das escovas amarelo
(d) acende-se quando as escovas de carbono
estão praticamente gastas. Após mais 8 horas
de utilização, as escovas ficam completamente
gastas e, como resultado, o motor desliga-se
automaticamente.
As escovas de carbono não são passíveis de serem
reparadas ou substituídas pelo utilizador. Leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado
da DEWALT. É necessário efectuar a manutenção
da ferramenta logo que o LED indicador de
manutenção (c) se acenda.
Esta ferramenta não é passível de ser reparada
pelo utilizador. Leve-a a um agente de reparação
autorizado da DEWALT após aproximadamente 150
horas de utilização. Se ocorrer algum problema
antes, contacte um agente de reparação autorizado
da DEWALT.
Manutenção dos acessórios
A manutenção dos acessórios na altura certa
garante uma vida útil longa e eficiente dos mesmos
e a obtenção dos melhores resultados possíveis ao
utilizar a ferramenta.
Afie os cinzéis em discos de desbaste. Consulte
a fig. 10 para obter mais informações sobre os
ângulos apropriados dos seguintes cinzéis:
o. cinzel em forma de pá
p. buril
PORTUGUÊS
q.
r.
s.
t.
u.
cinzel de ponta
cinzel em “U”
cinzel oco
cinzel para argamassa
cinzel dentado
ATENÇÃO: estes cinzéis apenas
podem ser afiados um determinado
número de vezes. Em caso de dúvida,
contacte o seu revendedor para obter
mais informações.
ATENÇÃO: certifique-se de que a
extremidade aguçada do acessório não
apresenta descoloração resultante de
uma pressão excessiva. Isto poderá
comprometer a dureza do acessório.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Encontram-se disponíveis vários tipos de brocas e
cinzéis SDS Max® em opção.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
81
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
82
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
PIIKKAUSVASARA
D25840
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyypit
Virran tulo
Iskuenergia
Taltta-asennot
Paino
LPA
KPA
LWA
KWA
V
W
J
kg
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
D25840
230
1
1 300
2–14
24
7,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Sulakkeet
Eurooppa
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
84
2,8
105
2,8
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma)
EN 60745 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Talttaaminen
ah,Cheq =
Vaihtelu K =
230 voltin työkalut10 ampeerin sulake
Sähköiskun vaara!
m/s²
m/s²
12,5
2,4
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
MELUA ULKOTILOISSA SÄÄTELEVÄ DIREKTIIVI
D25840
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EU (28.12.2009 saakka), 2006/42/EU
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, sähkökäyttöinen piikkauskone (käsissä
pidettävä), m ≤ 15 kg, liite VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Saksa,
ilmoittajan tunnus: 0197
83
SUOMI
Akustisen tehon taso 2000/14/EU:n mukaisesti
(artikla 12, liite III, nro 10; m ≤ 15 kg):
LWA (mitattu äänen tehotaso)
dB
101
LWA (taattu äänen tehotaso)
dB
105
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaava
varatoimitusjohtaja
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
03.08.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
84
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
SUOMI
e)
f)
g)
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Muut piikkausvasaran
turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle
voi heikentää kuuloa.
Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
Varmista, että porattavan materiaalin
sisällä ei ole sähköjohtoja tai kaasuputkia.
Tarkista niiden sijainti sähkö- tai
kaasulaitokselta..
Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä
tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin
käsin. Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä
kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan
materiaalin, kuten rautatangon, piikkaaminen
tai siihen osuminen voi olla vaarallista. Kiristä
sivukahva kunnolla ennen käyttämistä.
Varmista ennen työkalun käynnistämistä,
että taltta on kiinnitetty siihen tiukasti.
Jos ilma on kylmää tai työkalua ei ole käytetty
pitkään aikaan, käytä sitä ilman kuormitusta
usean minuutin ajan ennen sen käyttämistä
piikkaamiseen.
Jos työskentelet korkeassa paikassa,
varmista, että alle jäävällä alueella ei ole
ihmisiä.
Älä koske talttaan tai sen lähellä
sijaitseviin osiin heti käyttämisen jälkeen,
sillä ne voivat olla erittäin kuumia ja
aiheuttaa ihoon palovammoja.
Pidä virtajohto aina piikkausvasaran
takana poissa taltan ulottuvilta.
Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti
pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi
vahingoittaa käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä
käsineitä iskujen vaimentamiseksi. Vähennä
tärinälle altistumista pitämällä taukoja
säännöllisesti.
85
SUOMI
Vaarat
Kuvaus (kuva 1)
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
työkalua:
– Työkalun kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Nämä ovat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIGURE] 1)
Päivämääräkoodi (o) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 piikkausvasara
1 sivukahva
1 liina
1 piikkaustaltta
1 sarjan sisältävä rasia (vain K-mallit)
1 käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
86
VAROITUS: ÄLÄ tee työkaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Elektroninen nopeuden ja iskuvoiman säädin
c. Huoltotarpeen merkkivalo
d. Harjojen kulumisen merkkivalo
e. Tilanvalintakytkin
f. Työkalunpidin/lukitusrengas
g. Istukka
h. Sivukahva
i. Pääkahva
KÄYTTÖTARKOITUS
Piikkausvasara on tarkoitettu ammattimaiseen
talttaamiseen, piikkaamiseen ja purkutöihin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä piikkausvasara on tarkoitettu ammattikäyttöön.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Pehmeä käynnistys
Nopeutta voidaan kasvattaa hitaasti, jotta terä ei
siirry pois poraamiskohdasta, kun poraaminen
aloitetaan. Tämä ominaisuus myös vähentää
vaihteiston ja käyttäjän altistumista väännölle, jos
ryhdytään iskuporaamaan terän ollessa aiemmin
tehdyssä reiässä.
Elektroninen iskuenergian säätö
(kuva 2)
Elektroninen iskuenergian säätö (b) tuo tullessaan
seuraavat edut:
– Pienempiä varusteita voidaan käyttää ilman
vaaraa niiden särkymisestä.
– Piikattava pehmeä tai hauras materiaali särkyy
vähemmän.
– Piikkaamisen tarkkuus lisääntyy.
Huoltotarpeen merkkivalot [kuva 2]
Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo (d)
syttyy, kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun.
Tällöin työkalu on huollettava seuraavan kahdeksan
käyttötunnin aikana. Punainen huoltotarpeen LEDmerkkivalo (c) syttyy, kun hiiliharjat ovat kuluneet
lähes loppuun tai työkalussa on vika.
SUOMI
Täysin tärinältä vaimennettu
pääkahva
Pääkahvan vaimentimet (i) estävät tärinää siirtymästä
käyttäjään. Tämä parantaa käyttämismukavuutta.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTIN huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen ja
korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
SDS Max® -varusteiden asettaminen
paikalleen ja irrottaminen
(kuva 3, 4)
Tässä koneessa käytetään SDS Max® -teriä ja
-talttoja. Kuvassa 4 näkyy SDS Max® -terän varren
poikkileikkaus.
4. Voit irrottaa terän vetämällä istukan
lukitusrengasta (f) taaksepäin ja vetämällä terän
ulos.
Taltan asennon valitseminen
(kuva 5, 6)
Taltta voidaan kiinnittää 24 eri asentoon (kuva 6).
1. Käännä toimintatilan valitsinta (e), kunnes se
osoittaa nolla-asentoon.
2. Käännä taltta haluamaasi asentoon.
3. Käännä toimintatilan valitsinta (e), kunnes se on
pelkän iskemisen asennossa.
4. Käännä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
Elektronisen nopeuden- ja
iskuvoiman säätimen asetuksien
määrittäminen (kuva 2)
Käännä säädintä (b), kunnes se osoittaa haluttua
tasoa. Voit lisätä nopeutta kääntämällä säädintä
ylöspäin ja hidastaa nopeutta kääntämällä sitä
alaspäin. Oikea asetus löytyy kokemuksen kautta.
– Taltattaessa tai porattaessa pehmeää ja
haurasta materiaalia tai jos haluat käyttää vain
vähän tehoa, aseta säädin matalaan asentoon:
– Piikattaessa tai porattaessa kovia materiaaleja
aseta säädin korkeaan asentoon.
Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 7)
Sivukahva (h) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaksi.
VAROITUS: Käytä työkalua vain, kun
sivukahva on kunnolla paikallaan.
1. Vie teräsrengas (j) istukan (g) yli työkalunpitimen
(f) taakse.
2. Aseta kiinnikkeet (k) teräsrenkaan päiden yli.
3. Sovita lukituslevyt (l) sivukahvaan (h).
4. Purista kiinnityskappaleet yhteen ja aseta
sivukahva paikalleen. Varmista, että
lukituslevyjen (l) hampaat ja kiinnitysosat (k)
tarttuvat toisiinsa.
1. Puhdista ja rasvaa terän varsi. Levitä terän
varteen vain hieman voiteluainetta. Älä levitä
voiteluainetta koneeseen.
5. Aseta pultti (m) paikalleen ja käännä kiinnikkeen
pyörä (n) kiinni. Älä kiristä.
2. Aseta terän varsi työkalunpitimeen (f). Paina ja
käännä terää hieman, kunnes istukka napsahtaa
paikalleen.
7. Lukitse sivukahva paikalleen kiristämällä
kiinnikkeen pyörä (n).
6. Aseta sivukahva haluamaasi asentoon.
3. Tarkista vetämällä, että terä on kunnolla
paikallaan. Iskemistoiminto edellyttää, että terää
voidaan siirtää useita senttimetrejä sen ollessa
työkalunpitimessä.
87
SUOMI
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Käytä työkalua aina molemmin käsin.
• Tarkista, missä putket ja johdot
kulkevat.
• Paina työkalua noin 20 kg:n voimalla.
Liian suuri voima ei nopeuta
piikkaamista vaan heikentää tehoa ja
voi lyhentää työkalun ikää.
Käsien oikea asento (kuva 1, 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (h) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (i).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 9)
1. Käynnistä työkalu painamalla virtakatkaisimen (a)
alaosaa.
2. Voit sammuttaa työkalun painamalla
virtakatkaisimen (a) yläosaa.
Piikkaaminen ja talttaaminen
(kuva 1)
1. Aseta tarvittava taltta paikalleen ja käännä se
käsin johonkin 24 mahdollisesta asennosta.
2. Aseta elektroninen nopeuden ja iskuvoiman
säädin (b) haluamaasi asentoon.
3. Kiinnitä sivukahva (h) ja säädä sitä.
4. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely.
5. Sammuta työkalusta aina virta työn valmistuttua
ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen ja
korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Huoltotarpeen merkkivalot (kuva 2)
Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo (d)
syttyy, kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun.
Harjat kestävät käyttöä enää noin kahdeksan tuntia.
Tämän jälkeen moottori sammuu automaattisesti.
Käyttäjä ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Työkalu on
toimitettava huoltoon, kun huoltotarpeen merkkivalo
(c) syttyy.
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie tämä
työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon
huollettavaksi noin 150 käyttötunnin jälkeen. Jos tätä
ennen ilmenee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun
DEWALT-huoltokorjaamoon.
Varusteiden huoltaminen
Kun varusteet huolletaan ajallaan, ne toimivat
parhaalla tavalla ja niiden käyttöikä pitenee.
Hio taltat hiomalaikan avulla. Kuvassa 10 on
lisätietoja seuraavien talttojen oikeista hiomakulmista:
o. Kauhanmuotoinen taltta
p. Kylmätaltta
q. Piikkaustaltta
r. U-muotoinen taltta
s. Ontto taltta
t. Laastitaltta
u. Hammastaltta
VAROITUS: Taltat voidaan hioa
vain rajoitetun määrän kertoja. Saat
tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältä.
VAROITUS: Varmista, että liiallinen
painaminen ei muuta terän väriä. Tällöin
varusteen kovuus saattaa muuttua.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
88
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
SUOMI
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Erilaisia SDS Max® -talttoja on saatavana
lisävarusteina.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-
toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
89
SVENSKA
DEMOLERINGSHAMMARE
D25840
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typer
Strömförsörjning
Slagenergi
Mejselpositioner
Verktygshållare
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
2,8
105
2,8
V
W
J
Vibration totalvärden (triaxvektor-summa) fastställda i enlighet
med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Mejsling
ah,Cheq =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
12,5
2,4
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
90
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV FÖR UTOMHUSBULLER
D25840
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
98/37/EC (till dec. 28, 2009), 2006/42/EC (från dec.
29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, elektrisk betongdemolerare
(handhållen), m ≤ 15 kg, bilaga VIII, TÜV Rheinland
Produktsäkerhet GmbH (0197), D-51105 Köln,
Tyskland, underrättad instans ID-nr: 0197
Nivå på akustisk effekt i enlighet med 2000/14/EC
(Artikel 12, bilaga III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (uppmätt ljudstyrkenivå)
dB
101
LWA (garanterad ljudstyrkenivå)
dB
105
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
91
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
92
e)
f)
g)
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för
Demoleringshammare
•
•
•
•
•
Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka förlust av hörseln.
Använd de hjälphandtag som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
Håll verktyget via isolerade greppytor när
du utför ett arbete där kapningsverktyget
kan komma i kontakt med dold
tråddragning eller med sin egen sladd.
Kontakt med en strömförande tråd kan
göra exponerade metalldelar hos verktyget
strömförande och kan ge handhavaren en
stöt.
Var säker på att det material som borras
inte döljer elektriska ledningar eller
gasledningar, och att dessas placeringar
har verifierats hos de levererande
företagen.
Håll alltid ett stadigt tag om verktyget.
Försök inte att använda detta verktyg utan
att hålla det med bägge händer. Att använda
detta verktyg med en hand resulterar i förlust
av kontroll. Att genombryta eller påträffa
hårda material såsom armering kan också
vara riskabelt. Dra åt sidohandtaget ordentligt
före användning.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
Se till att mejseln är säkert på plats innan
du arbetar med verktyget.
Under kalla väderförhållanden eller när
verktyget inte har använts under en längre
tidsperiod, låt verktyget gå utan last under
flera minuter före användning.
Vid arbete över marknivå, se till att
området nedanför är fritt.
Vidrör inte mejseln eller delarna
nära mejseln omedelbart efter
arbetsmomentet, då de kan vara extremt
heta och kan ge upphov till brännskador
på huden.
Rikta alltid strömsladden bakåt, bort från
mejseln.
Använd inte detta verktyg under långa
tidsperioder. Vibration som orsakas av
hammarens arbete kan vara skadlig för
dina händer och armar. Använd handskar
för att få extra dämpning, och begränsa
användningstiden genom ta täta raster.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av demoleringshammare:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
heta delar:
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Demoleringshammare
1 Sidohandtag
1 Duk
1 Spetsig mejsel
1 Satsbox (endast K-modellerna)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-omkopplare
b. Ratt för elektronisk kontroll av hastighet och
slag
c. Serviceindikator, lysdiod
d. Indikator för slitage på borsten, lysdiod
e. Lägesväljare
f. Verktygshållare/låshylsa
– Hörselnedsättning.
g. Inställningsreglage
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
h. Sidohandtag
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som utvecklas vid arbete med betong och/eller
murverk.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (o), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2009 XX XX
i. Huvudhandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
Din demoleringshammare har konstruerats
för yrkesmässig demolerings-, flisnings- och
ciseleringsbruk.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna demoleringshammare är ett professionellt
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende erfordras när oerfarna användare
använder detta verktyg.
Mjukstartsfunktion
Funktionen för mjukstart möjliggör att hastigheten
långsamt ökar, och förhindrar på så sätt att
borrspetsen vandrar bort från det avsedda hål-läget
vid start. Funktionen för mjukstart minskar också att
Tillverkningsår
93
SVENSKA
den omedelbara vridmoment-reaktionen överförs till
växlingen och användaren, om slagborren startas
med borrspetsen i ett befintligt hål.
Elektronisk kontroll av slagenergin
(fig. 2)
Den elektroniska kontrollen av slagenergin (b) medför
följande fördelar:
– användning av mindre tillbehör utan risk för brott
– minimerad flisning vid mejsling av mjuka eller
sköra material
– optimal verktygskontroll för exakt mejsling
Serviceindikator, lysdioder (fig. 2)
Den gula serviceindikator-lysdioden (d) för borstslitage tänds när kolborstarna är nästan nedslitna,
för att indikera att verktyget behöver service under
de närmaste 8 användningstimmarna. Den röda
serviceindikator-lysdioden (c) tänds om något är fel
med verktyget eller om borstarna är helt nedslitna.
Helt vibrationsdämpat huvudhandtag
Dämparna i huvudhandtaget (i) absorberar de
vibrationer som överförs till användaren. Detta
förbättrar användarens komfort under arbetet.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
strömkällan innan du installerar och tar
bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer.
Se till att startknappen är i AV-läge.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
Insättning och borttagning av SDS
Max®-tillbehör (fig. 3, 4)
Denna maskin använder SDS Max®-borrspetsar och
mejslar (se inlagan i figur 4 för ett tvärsnitt av ett SDS
Max®-borrspetsskaft).
1. Rengör och smörj borrspetsskaftet. Applicera
bara en liten mängd smörjmedel på
borrspetsskaftet. Applicera inte smörjmedel på
maskinen.
2. Sätt in borrspetsskaftet i verktygshållaren (f),
och tryck och vrid borrspetsen en aning till dess
hylsan snäpper på plats.
3. Drag i borrspetsen för att kontrollera om den
är ordentligt låst. Hammar-funktionen kräver att
borrspetsen kan röra sig axiellt flera centimeter
när den är låst i verktygshållaren.
4. För att avlägsna en borrspets, dra tillbaks
verktygshållarens låshylsa (f) och dra ut
borrspetsen ur verktygshållaren.
Indexering av Mejsel-läget (fig. 5, 6)
Mejseln kan indexeras och låsas i 24 olika lägen
(fig. 6).
1. Vrid lägesväljarens omkopplare (e) tills den pekar
på “0”-läget.
2. Vrid mejseln till det önskade läget.
3. Vrid lägesväljarens omkopplare (e) till ‘endast
slagborr’-läget.
4. Vrid mejseln tills den låser på plats.
Inställning av ratten för elektronisk
kontroll av hastighet och slag (fig. 2)
Vrid ratten (b) till den önskade nivån. Vrid ratten
uppåt för högre hastighet, och nedåt för lägre
hastighet. Den erforderliga inställningen är en fråga
om erfarenhet, t.ex:
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
– Vid mejsling eller borrning av mjuka, sköra
material eller när minsta flisning krävs, sätt ratten
på en låg inställning;
HOPMONTERING OCH JUSTERINGAR
– vid brytning eller borrning i hårdare ämnen, sätt
ratten på en hög inställning.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
94
SVENSKA
Hopmontering och inpassning av
sidohandtaget (fig. 7)
Sidohandtaget (h) kan monteras på endera sidan
av maskinen för att passa både högerhänta och
vänsterhänta användare.
VARNING: Använd alltid verktyget med
sidohandtaget ordentligt hopmonterat.
Att sätta på och stänga av (fig. 9)
1. För att sätta på verktyget, tryck på den nedre
delen av på/av-omkopplaren (a).
2. För att stänga av verktyget, tryck på den övre
delen av på/av-omkopplaren (a).
Flisning och mejsling (fig. 1)
1. Snäpp stålringen (j) över inställningsreglaget (g)
bakom verktygshållaren (f).
1. Sätt in den tillämpliga mejseln och vrid den för
hand för att låsa den i ett av 24 lägen.
2. Sätt fastklämningsdelarna (k) över stålringens
ändor.
2. Ställ in ratten för elektronisk kontroll av hastighet
och slag (b).
3. Sätt in låsplattorna (l) i sidohandtaget (h).
3. Sätt på och justera sidohandtaget (h).
4. Kläm ihop fastklämningsdelarna och passa in
sidohandtaget, och se samtidigt till att tänderna
på låsplattorna (l) och fastklämningsdelarna (k)
greppar in.
4. Starta verktyget och börja arbeta.
5. Sätt in bulten (m) och skruva på klämmans ratt
(n). Dra inte åt.
6. Flytta sidohandtagets monteringsuppsättning till
det önskade läget.
7. Lås sidohandtagets monteringsuppsättning på
plats genom att dra åt klämmans ratt (n).
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
• Laktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
5. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar
bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer.
Se till att startknappen är i AV-läge.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
• För din egen säkerhet, använd alltid
verktyget med bägge händer.
Serviceindikator, lysdioder (fig. 2)
• Var medveten om placeringen av
rördragning och tråddragning.
Den gula serviceindikator-lysdioden (d) tänds när
kolborstarna är nästan nedslitna. Efter ytterligare 8
timmars användning kommer borstarna att vara helt
nedslitna, och motorn automatiskt att stängas av.
• Applicera ett tryck på ung. 20 kg på
verktyget. För stor kraft påskyndar inte
mejslingen, men minskar verktygets
prestation och kan förkorta dess
livslängd.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (h), och den andra handen på
huvudhandtaget (i).
Kolborstarna kan inte servas av användaren. Ta
verktyget till ett behörigt reparationsombud för
DEWALT. Verktygsunderhåll måste utföras så snart
serviceindikatorn (c) tänds.
Denna maskin kan inte servas av användaren. Ta
verktyget till ett behörigt reparationsombud för
DEWALT efter ungefär 150 timmars användning.
Om problem uppstår före denna tid, kontakta ett
behörigt reparationsombud för DEWALT.
Underhåll av tillbehör
Underhåll av tillbehör i rätt tid garanterar optimala
resultat vid användning, och ett långt och verksamt
liv för tillbehöret.
Slipa mejslarna på slipskivor. Se figur 10 för
passande vinklar för följande mejslar:
95
SVENSKA
o. Spadformad mejsel
p. Kall mejsel
q. Spetsig mejsel
r. U-formad mejsel
s. Ihålig mejsel
t. Murbruksmejsel
u. Tandad mejsel
VARNING: Dessa mejslar kan bara
slipas om ett begränsat antal gånger.
Om du är tveksam, kontakta din
återförsäljare för rekommendationer.
VARNING: Se till att skärkanten inte
uppvisar missfärgning, orsakad av
för stort tryck. Detta kan försämra
tillbehörets hårdhet.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
96
Diverse typer av SDS Max®-borrspetsar och mejslar
finns att tillgå som tillbehör.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
97
TÜRKÇE
KIRICI
D25840
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
D25840
Voltaj
V
230
Giriş gücü
W
1.300
Darbe enerjisi
J
2–14
Tipler
1
Keski pozisyonları
24
Uç yuvası
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
SDS Max®
kg
7,2
dB(A)
84
KPA (ses basıncı belirsizliği) dB(A)
2,8
LWA (ses gücü)
dB(A)
105
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
2,8
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Keskileme
ah,Cheq =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
12,5
2,4
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
98
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmı
simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde mal zararı
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
D25840
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin
98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/EC
(29 Aralık 2009’da itibaren), EN 60745-1,
EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Elektrikli beton kırıcısı (el), m ≤ 15
kg, Ek VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH
(0197), D-51105 Köln, Almanya, Onaylı Kuruluş
No.: 0197
2000/14/EC (Madde 12, EK III, No. 10; m ≤ 15
kg)’ye göre akustik güç seviyesi:
LWA (ölçülen ses gücü seviyesi)
dB
101
LWA (garanti edilen ses gücü seviyesi) dB
105
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
03.08.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
99
TÜRKÇE
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
100
c)
d)
e)
f)
g)
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Kırıcı için İlave Özel Güvenlik
Kuralları
•
•
•
Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye
maruz kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Üzerinden “akım”
geçen bir kabloya dokunulması, akımın
aletin iletken metal parçaları üzerinden
operatöre iletilerek elektrik çarpmasına yol
açabilir.
Delinen malzemenin elektrik kabloları ile
gaz boruları içermediği mutlaka kontrol
edin ve konumları, elektrik/gaz tedarik
firmaları ile teyit edin.
Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti
her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik
gibi sert malzemelerin kırılması veya bu
tür malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli
olabilir. Kullanmadan önce yan tutamağı
sıkın.
Aleti çalıştırmadan önce keskinin yerine
sabitlenmiş olmasına dikkat edin.
Soğuk havalarda veya alet uzun süre
kullanılmamışsa kullanmadan önce aletin
birkaç dakika yüksüz durumda çalıştırın.
Zemin seviyesinin üzerinde çalışırken
aşağıda kalan alanın boş olduğunu
kontrol edin.
Çalışmanız biter bitmez aletin keski veya
keskiye yakın parçalara dokunmayın.
Bunlar aşırı sıcak olabilir ve yanıklara yol
açabilir.
Elektrik kablosunun daima keskinin
uzağında arkada kalmasına dikkat edin.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç
etkisinden kaynaklanan titreşim el ve
kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon
sağlamak için eldiven kullanın ve sık sık ara
vererek maruz kalınan titreşimi sınırlayın.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler kırıcı kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin sıcak parçalarına dokunma sonucu
yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler
üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEKIL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (o) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2009 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kırıcı
1 Yan tutamak
1 Kumaş
1 Uçlu keski
1 Alet kutusu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
•Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
•Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice
okuyup anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Elektronik hız ve darbe kontrol kadranı
c. Servis gösterge LED’i
d. Kömür aşınma gösterge LED’i
e. Mod seçme düğmesi
f. Uç yuvası/sabitleme bileziği
101
TÜRKÇE
g. Bilezik
Elektrik emniyeti
h. Yan tutamak
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
i. Ana tutamak
KULLANIM ALANI
Bu kırıcı profesyonel yıkım, keskileme ve
parçalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kýrýcý profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Hafif Başlatma Özelliği
Yumuşak başlama özelliği hızın yavaş yavaş
oluşmasına imkan vererek başlangıçta matkap
ucunun amaçlanan delik pozisyonundan sapmasını
önler. Yumuşak başlama özelliği ayrıca delici kırıcı
matkap, matkap ucu mevcut bir deliğe sokularak
çalıştırıldığında dişli ve operatöre iletilen ani tork
tepkisini düşürür.
Elektronik Darbe Enerji
Kontrolü (şekil 2)
Elektronik darbe enerji kontrolü (b) şu avantajları
sağlar:
– kırılma riski olmaksızın daha küçük aksesuar
kullanma
– yumuşak veya kırılgan materyalleri keskilerken
minimum parçalama
– hassas keskileme için optimum alet kontrolü
Servis Gösterge LEDleri
(şekil 2)
Karbon kömürler eskimek üzereyken aletin sonraki
8 saatlik kullanım süresi zarfında servis ihtiyacını
göstermek üzere sarı kömür aşınma gösterge
LED’i (d) yanar. Kırmızı servis gösterge LED’i (c)
alette bir arıza olduğunda ve kömürler tamamen
aşındığında yanar.
Tam Titreşim Sönümlemeli
Ana Tutamak
Ana tutamakta (i) bulunan damperler kullanıcıya
iletilen titreşimleri emerler. Bu sayede kullanım
konforu artar.
102
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Elektrik kablosu hasar görürse kablo, yetkili
DEWALT servisinden temin edebileceğiniz özel
olarak hazırlanmış kablo ile değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir
yaparken aleti kapatın ve makineyi
güç kaynağından ayırın. Tetik
düğmesinin kapalı konumda olduğunu
kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
SDS Max® Aksesuarların
Takılıp Çıkarılması (şekil 3, 4)
Bu makine SDS Max® uçlar ve keskiler kullanır
(SDS Max® uç sapının kesiti için şekil 4’deki küçük
resme bakın).
1. Uç sapını temizleyerek gresleyin. Uç sapına
sadece küçük bir miktar yağ tatbik edin.
Makineye yağ tatbik etmeyin.
2. Uç sapını uç yuvasına (f) sokun ve sabitleme
bileziği yerine oturana dek uca bastırarak
çevirin.
3. Düzgün oturup oturmadığını kontrol etmek
için ucu çekin. Kırma delme fonksiyonu, uç
yuvasına oturduğunda ucun eksenel olarak
birkaç santimetre oynayabilmesini gerektirir.
TÜRKÇE
4. Ucu çıkarmak için uç yuvası sabitleme
bileziğini (f) geri çekin ve ucu uç yuvasından
çekerek çıkarın.
6. Yan tutamak montaj aksamını istenilen
pozisyona getirin.
7. Sabitleme düğmesini (n) sıkarak yan tutamak
montaj aksamını sabitleyin.
Keski Pozisyonunun
Belirlenmesi (şekil 5, 6)
KULLANMA
Keski belirlenerek 24 farklı pozisyona sabitlenebilir
(şekil 6).
Kullanma Talimatları
1. 0 pozisyonunu gösterene dek mod seçme
düğmesini (e) çevirin.
2. Keskiyi istenilen pozisyona döndürün.
3. Mod seçme düğmesini (e) sadece çekiç
pozisyonuna çevirin.
4. Keskiyi pozisyona sabitlenene dek döndürün.
Elektronik Hız ve Darbe
Kontrol Kadranının
Ayarlanması (şekil 2)
Kadranı (b) istenilen seviyeye çevirin. Kadranı
daha yüksek hızlar için yukarı, daha düşük
hızlar için aşağı çevirin. İstenilen ayar tecrübe
meselesidir, örneğin:
– Yumuşak, kırılgan malzemeleri keskilerken
ya da delerken veya minimum parçalanma
istendiğinde kadranı düşük ayara ayarlayın;
– daha sert materyalleri kırarken veya delerken
kadranı yüksek ayara ayarlayın.
Yan Tutamağın Takılması
(şekil 7)
Yan tutamak (h) sağ elini ya da sol elini kullanan
kullanıcıların kullanabilecekleri şekilde makinenin
her iki tarafına takılabilir.
UYARI: Aleti daima yan tutamak
düzgün takılı vaziyette kullanın.
1. Çelik halkayı (j) uç yuvasının (f) arkasındaki
bileziğin (g) üzerine geçirin.
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Kendi güvenliğiniz için aleti daima her
iki elinizle kullanın.
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine
dikkat edin.
• Alete yaklaşık 20 kg’lık baskı
uygulayın. Aşırı güç uygulamak
keskileme işlemini hızlandırmadığı
gibi aletin performansını düşürerek
ömrünü kısaltır.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (h) ve
diğer elin ana tutamakta (i) olmasını gerektirir.
Açma Kapama (şekil 9)
1. Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesinin
(a) alt kısmına basın.
2. Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesinin
(a) üst kısmına basın.
Yontma ve Keskileme (şekil 1)
2. Sıkıştırma parçalarını (k) çelik halka uçlarının
üzerinden geçirin.
1. Uygun bir keski takın ve 24 pozisyondan birine
sabitlemek için elinizle keskiyi çevirin.
3. Sabitleme plakalarını (l) yan tutamağa (h)
takın.
2. Elektronik hız ve darbe kontrol kadranını (b)
ayarlayın.
4. Sabitleme plakaları (l) ile sıkıştırma
parçalarının (k) üzerindeki dişlerin bibirlerine
geçtiklerini kontrol ederek sıkıştırma
parçalarını sıkın ve yan tutamağı takın.
4. Aleti açın ve çalışmaya başlayın.
5. Cıvatayı (m) takın ve sabitleme düğmesinin (n)
üzerine vidalayın. Sıkmayın.
3. Yan tutamağı (h) takarak ayarlayın.
5. İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan
önce daima aleti kapatın.
103
TÜRKÇE
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir
yaparken aleti kapatın ve makineyi
güç kaynağından ayırın. Tetik
düğmesinin kapalı konumda olduğunu
kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Servis Gösterge LEDleri
(şekil 2)
Karbon kömürler eskimek üzereyken sarı kömür
aşınma gösterge LED’i (d) yanar. İlave 8 saatlik
kullanım sonunda kömürler tamamen aşınır ve
motor otomatik olarak kapanır.
Karbon fırçalara kullanıcı tarafından servis
yapılamaz. Aletini yetkili DEWALT servisine
götürün. Servis gösterge LED’i (c) yandığında vakit
geçirmeksizin alete bakım uygulanmalıdır.
Bu makineye kullanıcı tarafından servis yapılamaz.
Yaklaşık 150 saat kullanım sonunda aleti yetkili
DEWALT servisine götürün. Bu süreden önce
sorunla karşılaşırsanız yetkili DEWALT servisine
başvurun.
Aksesuar Bakımı
Doğru zamanda aksesuar bakımı uygulamada
optimum sonuçlar ile uzun ve verimli aksesuar
ömrü sağlar.
Keskileri taşlama disklerinde taşlayın. Aşağıdaki
keskilerin uygun açıları için şekil 10’a bakın:
o. Kürek şekilli keski
p. Soğuk keski
q. Sivri keski
r. U şekilli keski
s. Oyuk keski
t. Harç keskisi
u. Dişli keski
104
UYARI: Bu keskiler sadece sınırlı
sayıda yeniden taşlanabilir. Emin
değilseniz tavsiyeleri için satıcı
firmanıza başvurun.
UYARI: Kesim ucunun çok fazla
basınçtan kaynaklanan renk solması
göstermediğinden emin olun. Bu
durum aksesuar sertliğini zayıflatabilir.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde SDS Max® matkap
uçları ve keskiler mevcuttur.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
105
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
106
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΦΥΡΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
D25840
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
D25840
Τάση
V
230
Ισχύς εισόδου
W
1.300
Ενέργεια κρούσης
J
2–14
Τύποι
1
Θέσεις σμίλης
24
Εργαλειοδέτης
SDS Max®
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
kg
7,2
dB(A)
84
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
2,8
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
105
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
2,8
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Ασφάλειες
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Σμίλευμα
ah,Cheq =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
12,5
2,4
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
03.08.2009
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
D25840
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
98/37/ΕΚ (έως τις 28 Δεκ. 2009),
2006/42/ΕΚ (από τις 29 Δεκ. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6;
2000/14/ΕΚ, Ηλεκτρικός θραύστης σκυροδέματος
(χειρός), m ≤ 15 kg, Παράρτημα VIII, TUV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Koln, Γερμανία, Αρ. αναγνωριστικού
Διακοινωμένου Οργανισμού: 0197
Επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με το
2000/14/ΕΚ (Άρθρο 12, Παράρτημα III, αρ. 10,
m ≤ 15 kg):
LWA (μετρούμενο επίπεδο
ηχητικής ισχύος)
dB
101
LWA (εγγυημένο επίπεδο
ηχητικής ισχύος)
dB
105
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
108
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
110
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για σφύρες δομικών
εργασιών
•
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή με
το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή με
ηλεκτροφόρο σύρμα μπορεί να καταστήσει
ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του εργαλείου, προκαλώντας
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που θα
διατρηθεί δεν αποκρύπτει ηλεκτρική
παροχή ή παροχή αερίου και ότι οι
θέσεις των παροχών αυτών έχουν
επαληθευτεί με τις εταιρείες κοινής
ωφέλειας.
Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Ο χειρισμός του εργαλείου με ένα
χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση
σκληρών υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού,
ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με
ασφάλεια την πλευρική λαβή πριν από τη
χρήση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι η σμίλη έχει στερεωθεί
με ασφάλεια στη θέση της προτού θέσετε
σε λειτουργία το εργαλείο.
Σε καιρικές συνθήκες χαμηλής
θερμοκρασίας ή σε περίπτωση που το
εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αφήστε το εργαλείο να
λειτουργήσει επί αρκετά λεπτά χωρίς φορτίο,
προτού το χρησιμοποιήσετε.
Όταν εργάζεστε σε ύψος από την
επιφάνεια του εδάφους, βεβαιωθείτε ότι
ο χώρος από κάτω είναι κενός.
Μην αγγίζετε τη σμίλη, ή τα τμήματα που
βρίσκονται κοντά στη σμίλη, αμέσως
μετά τη λειτουργία, επειδή ενδέχεται
να είναι εξαιρετικά θερμά και να
προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα.
Το καλώδιο του ρεύματος να
κατευθύνεται πάντοτε προς τα πίσω,
μακριά από τη σμίλη.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια
της σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής
για τα χέρια και τους βραχίονές σας.
Χρησιμοποιείτε γάντια για την παροχή
επιπλέον προστασίας και περιορίστε την
έκθεση με συχνά διαστήματα ανάπαυσης.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση σφυρών για δομικές εργασίες:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
των θερμών τμημάτων του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε
σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
[ΕΙΚ. (FIGURE) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (o), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2009 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Σφύρα για δομικές εργασίες
1 Πλευρική λαβή
1 Ύφασμα
1 Αιχμηρή σμίλη
1 Κιβώτιο (μόνο μοντέλα K)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(On/Off)
b. Ηλεκτρονικό καντράν ελέγχου ταχύτητας και
κρούσης
c. Ενδεικτική λυχνία LED σέρβις
d. Ενδεικτική λυχνία LED φθοράς ψηκτρών
e. Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας
f. Εργαλειοδέτης / περίβλημα ασφάλισης
g. Κολάρο
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
h. Πλευρική λαβή
i. Κύρια λαβή
IΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Κύρια λαβή με πλήρη
απόσβεση κραδασμών
Η σφύρα για δομικές εργασίες σχεδιάστηκε
για επαγγελματικές εφαρμογές κατεδαφίσεων,
πελεκήματος και τόρνευσης σπειρωμάτων.
Οι αποσβεστήρες στην κύρια λαβή (i) απορροφούν
τους κραδασμούς που μεταφέρονται στο χρήστη.
Αυτό βελτιώνει την άνεση του χρήστη κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Οι σφύρες για δομικές εφαρμογές είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Δυνατότητα μαλακής
εκκίνησης
Η δυνατότητα μαλακής εκκίνησης επιτρέπει την
αργή αύξηση της ταχύτητας, αποτρέποντας
έτσι τη μετατόπιση του τρυπανιού από την
επιθυμητή θέση οπής κατά την εκκίνηση. Επίσης,
η δυνατότητα μαλακής εκκίνησης ελαττώνει την
άμεση αντίδραση ροπής στρέψης που μεταφέρεται
στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στο χειριστή,
εάν το σφυρί ξεκινήσει με το τρυπάνι του
δράπανου σε μια υπάρχουσα οπή.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Ηλεκτρονικό χειριστήριο
ενέργειας κρούσης (εικ. 2)
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο
μήκος είναι 30 m.
Το ηλεκτρονικό χειριστήριο ενέργειας κρούσης (b)
προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
– Χρήση μικρότερων παρελκόμενων χωρίς
κίνδυνο θραύσης
– Ελαχιστοποιημένη θραύση κατά την αποκοπή
μαλακών ή εύθρυπτων υλικών
– Βελτιστοποιημένος έλεγχος εργαλείου για
αποκοπή ακριβείας
Ενδεικτικές λυχνίες LED
σέρβις (εικ. 2)
Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED για τη φθορά των
ψηκτρών (d) ανάβει όταν οι ψήκτρες άνθρακα
έχουν σχεδόν φθαρεί εντελώς, υποδηλώνοντας ότι
το εργαλείο χρειάζεται σέρβις εντός των επόμενων
8 ωρών χρήσης. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED
για σέρβις (c) ανάβει εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα
στο εργαλείο ή αν οι ψήκτρες φθαρούν εντελώς.
112
Συναρμολόγηση και ρυθμίσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση
παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή
την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά
την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τοποθέτηση και αφαίρεση
παρελκόμενων SDS Max®
(εικ. 3, 4)
Το παρόν μηχάνημα χρησιμοποιεί τρυπάνια και
σμίλες SDS Max® (ανατρέξτε στο ένθεμα της
εικόνας 4 για μια εγκάρσια διατομή ενός στελέχους
τρυπανιού SDS Max®).
1. Καθαρίστε και λιπάνετε το στέλεχος του
τρυπανιού. Εφαρμόζετε μόνον ελάχιστη
ποσότητα λιπαντικού στο στέλεχος του
τρυπανιού. Μην εφαρμόζετε λιπαντικό στο
μηχάνημα.
2. Εισάγετε το στέλεχος του τρυπανιού στον
εργαλειοδέτη (f) και πιέστε και περιστρέψτε
ελαφρώς το τρυπάνι, έως ότου το περίβλημα
ασφαλίσει στη θέση του.
3. Τραβήξτε το τρυπάνι για να ελέγξετε εάν
έχει ασφαλίσει κατάλληλα. Η λειτουργία
σφυρηλάτησης απαιτεί από το τρυπάνι να
μπορεί να μετακινείται κατά μήκος του άξονα,
κατά αρκετά εκατοστά όταν έχει ασφαλίσει
στον εργαλειοδέτη.
4. Για να αφαιρέσετε ένα τρυπάνι, τραβήξτε
προς τα έξω το περίβλημα ασφάλισης του
εργαλειοδέτη (f) και τραβήξτε το τρυπάνι έξω
από τον εργαλειοδέτη.
Υπόδειξη της θέσης της
σμίλης (εικ. 5, 6)
Η σμίλη μπορεί να βρεθεί και να κλειδώσει σε 24
διαφορετικές θέσεις (εικ. 6).
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας (e) έως ότου υποδείξει προς τη
θέση «0».
2. Περιστρέψτε τη σμίλη στην επιθυμητή θέση.
3. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (e) στη θέση «μόνο
σφυρηλάτησης».
4. Γυρίστε τη σμίλη έως ότου κλειδώσει στη θέση
της.
χαμηλότερη ταχύτητα. Η απαιτούμενη ρύθμιση
είναι θέμα εμπειρίας, για παράδειγμα:
– Κατά την αποκοπή ή τη διάτρηση μαλακών,
εύθρυπτων υλικών ή όταν απαιτείται ελάχιστη
θραύση, ρυθμίστε το καντράν σε χαμηλή
ρύθμιση.
– Κατά τη θραύση ή διάτρηση σκληρότερων
υλικών, ρυθμίστε το καντράν σε υψηλή
ρύθμιση.
Συναρμολόγηση και
τοποθέτηση της πλευρικής
λαβής (εικ. 7)
Η πλευρική λαβή (h) μπορεί να τοποθετηθεί
σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές του
μηχανήματος, για να ταιριάζει τόσο σε δεξιόχειρες
όσο και σε αριστερόχειρες χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να
χρησιμοποιείτε το εργαλείο με
κατάλληλα τοποθετημένη την πλευρική
λαβή.
1. Ασφαλίστε τον χαλύβδινο δακτύλιο (j)
επάνω από το κολάρο (g) πίσω από τον
εργαλειοδέτη (f).
2. Τοποθετήστε τα τεμάχια σύσφιξης (k) επάνω
από τα άκρα του χαλύβδινου δακτυλίου.
3. Τοποθετήστε τις πλάκες ασφάλισης (l) στην
πλευρική λαβή (h).
4. Πιέστε μαζί τα τεμάχια σύσφιξης και
τοποθετήστε την πλευρική λαβή, φροντίζοντας
η οδόντωση των πλακών ασφάλισης (l) να
εμπλακεί με την οδόντωση των τεμαχίων
σύσφιξης (k).
5. Εισάγετε το μπουλόνι (m) και βιδώστε στον
τροχό του σφιγκτήρα (n). Μη συσφίγγετε.
6. Μετακινήστε τη μονάδα της πλευρικής λαβής
στην επιθυμητή θέση.
7. Κλειδώστε τη μονάδα της πλευρικής λαβής
στη θέση της, συσφίγγοντας τον τροχό του
σφιγκτήρα (n).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ρύθμιση του ηλεκτρονικού
καντράν ελέγχου ταχύτητας και Οδηγίες χρήσης
κρούσης (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Περιστρέψτε το καντράν (b) στο απαιτούμενο
επίπεδο. Περιστρέψτε το καντράν προς τα επάνω
για υψηλότερη ταχύτητα και προς τα κάτω για
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε
πάντοτε το εργαλείο και με τα δύο
χέρια.
• Ενημερωθείτε για τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
• Εφαρμόζετε στο εργαλείο πίεση της
τάξης των 20 kg κατά προσέγγιση.
Η υπερβολική πίεση δεν επιταχύνει
το σμίλευμα, αλλά μειώνει την
απόδοση του εργαλείου και μπορεί να
ελαττώσει το χρόνο ζωής του.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (h) και το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (i).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 9)
1. Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε
το κάτω μέρος του διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (a).
2. Για να θέσετε το εργαλείο εκτός λειτουργία,
πιέστε το επάνω μέρος του διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (a).
Πελέκημα και σμίλευμα (εικ. 1)
1. Τοποθετήστε την κατάλληλη σμίλη και
περιστρέψτε την με το χέρι για να κλειδώσει σε
μία από τις 24 θέσεις.
2. Ρυθμίστε το ηλεκτρονικό καντράν ελέγχου
ταχύτητας και κρούσης (b).
3. Τοποθετήστε και ρυθμίστε την πλευρική
λαβή (h).
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση
παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή
την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά
την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ενδεικτικές λυχνίες LED
σέρβις (εικ. 2)
Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED για φθορά
ψηκτρών (d) ανάβει όταν οι ψήκτρες άνθρακα
έχουν σχεδόν φθαρεί εντελώς. Μετά από επιπλέον
8 ώρες χρήσης, οι ψήκτρες φθείρονται εντελώς και
ο κινητήρας σβήνει αυτόματα.
Οι ψήκτρες άνθρακα δεν μπορούν να
επιδιορθωθούν από τον χρήστη. Μεταφέρετε το
εργαλείο σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT. Όταν ανάψει η ενδεικτική
λυχνία σέρβις (c), πρέπει να πραγματοποιηθεί το
συντομότερο η συντήρηση του εργαλείου.
Το παρόν μηχάνημα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί
από τον χρήστη. Μεταφέρετε το εργαλείο σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT μετά από περίπου 150 ώρες χρήσης.
Εάν εμφανιστούν προβλήματα πριν από την
παρέλευση των 80 ωρών, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT.
Συντήρηση παρελκόμενων
4. Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία και αρχίστε
την εργασία.
Η συντήρηση των παρελκόμενων την κατάλληλη
στιγμή εγγυάται άριστα αποτελέσματα εφαρμογής
και μακρόχρονη και αποτελεσματική διάρκεια ζωής
για το παρελκόμενο.
5. Πάντοτε να απενεργοποιείτε το εργαλείο
όταν ολοκληρωθεί η εργασία και προτού το
αφαιρέσετε από την πρίζα.
Τροχίζετε τις σμίλες σε δίσκους τροχίσματος.
Ανατρέξτε στην εικόνα 10 για τις κατάλληλες τιμές
γωνίας για τις ακόλουθες σμίλες:
114
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
o. Σμίλη σε σχήμα φτυαριού
p. Σμίλη χαράκτη
p.Αιχμηρή σμίλη
r. Σμίλη σε σχήμα U
s. Κοίλη σμίλη
t. Σμίλη για κονίαμα
u. Οδοντωτή σμίλη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι σμίλες αυτές
μπορούν να επανατροχίζονται για
περιορισμένο αριθμό φορών. Σε
περίπτωση αμφιβολιών, για τυχόν
συστάσεις επικοινωνήστε με τον
πωλητή με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι η ακμή κοπής δεν εμφανίζει
αποχρωματισμό, ο οποίος προκαλείται
από υπερβολική πίεση. Το φαινόμενο
αυτό μπορεί να επηρεάσει τη
σκληρότητα του παρελκόμενου.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι σμιλών
SDS Max®.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
115
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
116
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση
εγγύησης αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει
κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει
σύμβασης που έχετε ως επαγγελματίας
χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως
ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης. Η
παρούσα εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από
την απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
αγοράστηκε με όλα τα τμήματα και εξαρτήματά
του, στο σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί
το σύνολο των χρημάτων ή για ανταλλαγή.
Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και
πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της
DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς. Περιλαμβάνεται το κόστος της
εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα
και ανταλλακτικά, εκτός και αν η βλάβη
παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την
κρίση μας, τη δωρεάν αντικατάσταση της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
117
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N041701
11/09
Download PDF

advertising