D25840K | DeWalt D25840K CHIPPING HAMMER instruction manual

544666-23 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25840
Obr. 1
Obr. 2
2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
3
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
4
Obr. 10
5
BÚRACIE KLADIVO
D25840
Blahoželáme Vám!
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy
je v chode, ale nevykonáva žiadnu
prácu. Tak sa môže počas pracovnej
doby značne skrátiť doba pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstvo, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Príkon
Energia úderu
Polohy sekáča
Držiak nástrojov
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka akustického
výkonu)
V
W
J
kg
D25840
230
1
1300
2 - 14
24
SDS- Max®
7,2
Poistky:
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
2,8
105
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
dB(A)
2,8
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý
môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Sekanie
ah, Cheq =
m/s² 12,5
Odchýlka K =
m/s² 2,4
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť pre porovnanie jedného
náradia s ostatnými. Táto hodnota môže byť
použitá na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však náradie
používa pre rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa nerobí
dostatočná údržba, veľkosť vibrácií
môže byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovnej doby značne predĺžiť doba
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
6
ES prehlásenie o zhode v rámci
EÚ
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
NARIADENIE PRE STROJNÉ
ZARIADENIA NARIADENIE TÝKAJÚCE
SA VONKAJŠIEHO HLUKU
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
09
D25840
Spoločnosť D E WALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 98/37/
EHS (do 28. decembra 28, 2009), 2006/42/
ES (od 29. decembra 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
2000/14/EC, Elektrické búracie kladivo na
betón (ručné), m ≤ 15 kg, Dodatok VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Úradne stanovený
orgán ID č.: 0197
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť zapálenie prachu
alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Hodnota akustického výkonu stanovená podľa
normy 2000/14/EC (Článok 12, Dodatok VIII,
č. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (nameraná hodnota
akustického výkonu)
101 dB
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
105 dB
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené
uzemnením, nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do náradia
vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu
a vývoj produktov
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
3. 8. 2009
VAROVANIE: Prečítajte si tento návod
na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko
zranení.
7
f)
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, používajte
prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými nožmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď. používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy pod-
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú
riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.
Pred pripojením k zdroju napätia alebo
pred vložením akumulátora, zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný spínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
8
•
mienky pracovného prostredia a prácu,
ktorú budete vykonávať. Použitie náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý používa vhodné náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
Ostatné riziká
Pri práci s búracími kladivami vznikajú nasledovné riziká:
– Poranenia spôsobené kontaktom
s horúcimi časťami náradia.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú
tieto riziká celkom vylúčiť.
Tieto riziká sú:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvíreného pri práci
s betónom a/alebo murivom.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
demolačné kladivá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepracujte s týmto náradím dlhodobo.
Vibrácie spôsobené funkciou príklepu môžou byť pre Vaše ruky a paže nebezpečné.
Používajte rukavice, ktoré zaistia lepšie
utlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytým elektrickým vedením
alebo s vlastným prívodným káblom,
držte náradie za izolované rukoväte.
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Uistite sa, či nie je pod vŕtaným materiálom skryté elektrické vedenie alebo
plynové potrubie a overte si miesto ich
uloženia.
Stále držte náradie pevne. Nepokúšajte
sa s náradím pracovať, pokiaľ ho nedržíte
oboma rukami. Obsluhovanie náradia iba
jednou rukou bude mať za následok stratu
kontroly. Rovnako nebezpečný môže byť
i prieraz alebo stret s tvrdými materiálmi.
Pred použitím pevne dotiahnite bočnú
rukoväť.
Pred použitím náradia sa uistite, či je
sekáč v náradí riadne upevnený.
V chladnom počasí alebo v prípade, keď
nebolo náradie dlho používané, nechajte
kladivo pred začatím práce niekoľko minút
v chode bez záťaže.
Ak pracujete nad úrovňou terénu, zaistite, aby bol priestor pod vami uprataný.
Ihneď po ukončení práce sa nedotýkajte sekáča alebo častí v jeho blízkosti,
pretože môžu byť veľmi horúce a môžu
spôsobiť popálenie.
Vždy zaistite, aby prívodný kábel viedol od náradia smerom dozadu, mimo
pracovný priestor sekáča.
Označenia na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
U M I ESTN E N I E DÁT U M OV É H O KÓ D U
(Obr. 1)
Dátumový kód (o), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 búracie kladivo
1 bočnú rukoväť
1 tubu maziva na pracovné nástroje
1 handričku
1 špicatý sekáč
1 kufor (iba pre modely K)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
9
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
–
–
minimalizuje prasknutie pri sekaní mäkkých alebo krehkých materiálov
poskytuje optimálnu ovládateľnosť nutnú
pre presné sekanie
Kontrolné diódy údržby (obr. 2)
Žltá kontrolná dióda opotrebovania uhlíkov (d)
sa rozsvieti, akonáhle sa blíži koniec životnosti
uhlíkov, čo znamená nutnosť vykonania údržby
náradia behom nasledujúcich 8 hodín práce.
Červená kontrolná dióda (c) sa rozsvieti, akonáhle dôjde k poruche náradia alebo k úplnému
opotrebovaniu uhlíkov.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto náradia alebo akejkoľvek
jeho časti. Mohlo by dôjsť k úrazu
alebo k poškodeniu náradia.
a. Hlavný vypínač
b. Elektronický regulátor otáčok a rázovej
energie
c. Kontrolná dióda údržby
d. Kontrolná dióda opotrebovania uhlíkov
e. Volič režimu
f. Držiak nástrojov / zaisťovacia objímka
g. Objímka
h. Bočná rukoväť
i. Hlavná rukoväť
Úplné odpruženie hlavnej rukoväte
Tlmiče v hlavnej rukoväti (i) absorbujú vibrácie
prenášané na obsluhu náradia. Toto vybavenie
zvyšuje komfort obsluhy pri práci.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prácu pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Vaše búracie kladivo je určené na profesionálne búracie, sekacie a zbíjacie pracovné
operácie.
Vaše náradie D EWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným transformátorom
s uzemňovacou clonou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.
NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Toto búracie kladivo je elektrické náradie na
profesionálne použitie.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak pracujú s týmto náradím
neskúsené osoby, je nutné zaistiť dozor.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise D EWALT.
Funkcia plynulého rozbehu
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalšie
zvyšovanie frekvencie rázov, čo zabraňuje
vyskakovaniu vrtáku z otvoru pri začatí práce.
Funkcia plynulého rozbehu tiež obmedzuje
okamžité momentové reakcie prenášané na
prevody a obsluhu, ak je pri začatí práce vrták
umiestnený vo vytvorenom otvore.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite len schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre
príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². V prípade
použitia zvinovacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
Elektronická regulácia rázovej
energie (obr. 2)
MONTÁŽ A NASTAVENIE
Elektronický regulátor rázovej energie (b)
ponúka nasledujúce výhody:
– umožňuje použitie menšieho príslušenstva
bez toho, aby došlo k jeho zlomeniu
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranení, vypnite náradie a odpojte
prívodný kábel od siete pred montážou
alebo demontážou príslušenstva, pred
10
akýmkoľvek nastavením či zmenou
nastavenia alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
vo vypnutej polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí náradia môže dôjsť
k zraneniu.
–
lámavosť, nastavte regulátor do polohy pre
výkon
pri sekaní alebo vŕtaní tvrdých materiálov
nastavte regulátor do polohy pre vysoký
výkon
Nasadenie a nastavenie bočnej
rukoväte (obr. 7)
Vloženie a vybratie príslušenstva
SDS Max® (obr. 3 a 4)
Bočnú rukoväť (h) je možné upevniť na prednú
časť kladiva tak, aby vyhovovala pravákom
i ľavákom.
Toto náradie používa vr ták y a sekáč e
SDS Maxs® (viď detail na obr. 4, kde je znázornený priečny rez upínacou stopkou nástroja
SDS Max ®).
1. Očistite a namažte upínaciu stopku nástroja. Nanášajte na upínaciu stopku iba malé
množstvo maziva. Nenanášajte mazivo na
náradie.
2. Vložte do držiaka nástrojov upínaciu stopku nástroja (f). Zatlačte nástroj dovnútra
a ľahko s ním otáčajte, dokiaľ objímka
nezapadne do správnej polohy.
3. Zaťahajte za pracovný nástroj a uistite sa,
či je správne zaistený. Funkcia sekania
vyžaduje, aby pracovný nástroj, ktorý je
upnutý v držiaku nástrojov, vykonával
v axiálnej osi pohyb v rozsahu niekoľkých
centimetrov.
4. Ak chcete pracovný nástroj vybrať, stiahnite držiak nástrojov (f) smerom dozadu
a vyberte nástroj z náradia.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
1. Nasuňte oceľový krúžok (j) na objímku (g)
nacházdajúcu sa za držiakom nástrojov
(f).
2. Pritlačte k sebe oba konce oceľového
krúžku a nasaďte na krúžok upínacie prvky
(k).
3. Vložte do bočnej rukoväte (h) zaisťovacie
podložky (l).
4. Stlačte upínacie prvky (k) a nasaďte bočnú
rukoväť. Uistite sa, či došlo k riadnemu
usadeniu ozubenia na zaisťovacích podložkách (l) i na upínacích prvkoch (k).
5. Vložte do príslušného otvoru skrutku (m)
a naskrutkujte upínaciu maticu (n). Maticu
nepriťahujte.
6. Nastavte montážnu zostavu bočnej rukoväte do požadovanej polohy.
7. Zaistite montážnu zostavu bočnej rukoväte
v danej polohe utiahnutím upínacej matice
(n).
Označenie polôh sekáča (obr. 5
a 6)
Sekáč môže byť pootočený a zaistený v 24
rôznych polohách (obr. 6).
1. Otáčajte voličom režimu (e), pokiaľ nebude
smerovať na polohu s označením 0.
2. Otočte sekáč do požadovanej polohy.
3. Nastavte volič režimu (e) do polohy „iba
príklep“.
4. Otáčajte sekáčom, dokiaľ nedôjde k jeho
zaisteniu vo zvolenej polohe.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Z dôvodu zaistenia vlastnej bezpečnosti držte náradie pri použití
vždy oboma rukami.
• Dávajte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičov.
• Na náradie vyvíjajte tlak približne
20 kg. Nadmerný tlak nielen že nezvýši rýchlosť sekania, ale výrazne zníži výkon prístroja a znižuje
jeho životnosť.
Nastavenie elektronického regulátora otáčok a rázovej energie
(obr. 2)
Regulátor (b) nastavte na požadovanú úroveň.
Otočenie regulátora smerom nahor otáčky
zvyšuje a otočenie smerom dole otáčky znižuje. Požadované nastavenie vychádza zo
skúsenosti, napríklad:
– pri sekaní alebo vŕtaní mäkkých a krehkých
materiálov alebo ak sa vyžaduje minimálna
11
Kontrolné diódy údržby (obr. 2)
Správna poloha rúk (obr. 1 a 8)
Žltá kontrolná dióda opotrebovania uhlíkov (d)
sa rozsvieti, akonáhle sa blíži koniec pracovnej
životnosti uhlíkov. Po ďalších 8 hodinách používania náradia dôjde k úplnému opotrebovaniu
uhlíkov a k automatickému vypnutiu motora.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Uhlíky nie sú opraviteľné. Zverte tento úkon
údržby autorizovanému servisu D E WALT.
Akonáhle sa rozsvieti kontrolná dióda údržby
(c), musí sa vykonať požadovaná údržba
náradia.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (h) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (i).
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Približne po 150
pracovných hodinách zverte kontrolu náradia
autorizovanému servisu D EWALT. Ak dôjde
k problému ešte pred týmto časovým intervalom, zverte opravu náradia autorizovanému
servisu D EWALT.
Zapnutie a vypnutie (obr. 9)
1. Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spodnú
časť hlavného vypínača (a).
2. Ak chcete náradie vypnúť, stlačte hornú
časť hlavného vypínača (a).
Sekanie a zbíjanie (obr. 1)
Údržba príslušenstva
1. Vložte do držiaku vhodný sekáč a rukou
ho nastavte do jednej z 24 polôh.
2. Nastavte požadovanú polohu elektronického regulátora otáčok a rázovej energie
(b).
3. Nasaďte bočnú rukoväť (h) a upravte jej
polohu.
4. Zapnite náradie a zahájte prácu.
5. Po ukončení práce a pred odpojením prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Údržba príslušenstva vykonávaná v správnom
čase zaručuje optimálne pracovné výsledky
a dlhú prevádzkovú životnosť príslušenstva.
Vykonávajte brúsenie sekáčov na brúsnych
kotúčoch. Na obrázku 10 sú uvedené príslušné
uhly brúsenia nasledujúcich sekáčov:
o. široký plochý sekáč
p. plochý sekáč
q. špicatý sekáč
r. sekáč v tvare U
s. dutý sekáč
t. sekáč na maltu
u. ozubený sekáč
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Počet opakovaných
brúsení týchto sekáčov je obmedzený. Ak si nie ste istí, požiadajte o informácie autorizovaného
predajcu.
VAROVANIE: Uistite sa, či nie
je pracovná hrana nástroja po
prebrúsení zafarbená, čo by bolo
spôsobené nadmerným tlakom.
Týmto spôsobom dochádza k zníženiu tvrdosti príslušenstva.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranení, vypnite náradie a odpojte
prívodný kábel od siete pred montážou
alebo demontážou príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením či zmenou
nastavenia alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
vo vypnutej polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí náradia môže dôjsť
k zraneniu.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
12
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Čistenie
VAROVANIE: Akonáhle sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadia nečistoty a prach, ofúkajte kryt
náradia prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemické látky môžu oslabiť
materiály používané pri výrobe týchto
súčastí. Používajte handru navlhčenú
v mydlovom roztoku. Dbajte na to, aby
sa do náradia nikdy nedostala žiadna
kvapalina. Žiadne časti náradia neponárajte do kvapaliny.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou D EWALT.
Podľa potreby sa dodávajú rôzne typy vrtákov
a sekáčov SDS Max ®.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
zst00240945 - 16-07-2014
13
D25840
102
16
20
4
TYP.
1
22
19
3
11
1
8
6
2
30
7
826
6
11
5
821
30
9
24
34
33
16
11
32
17
20
21
19
11
14
18
13
31
28
29
35
38
36
37
39
40
41
57
102
44
50
102
52
45
46
861
47
44
11
48
49
©
E14375 / 591003-01
www.2helpU.com
14
07 - 12 - 05
D25840
TYP.
1
800
11
110
104
103
118
10-14gm
99
111
105
100
112
10-14gm
102
800
800
5gm
800
106
114
119
107
117
108
109
130
131
155
152
800
154
838
4gm
252
120
121
132
150
4gm
136
157
140
800
135
137
2.5gm
800
800
139
260
267
5gm
158
105
159
263
264
261
265 262
102
266
845
160
©
E14376 / 591003-01
www.2helpU.com
15
31 - 01 - 06
D25840
200
201
202
223 102
x4 x22
224
229
836
800
159
204
117
251
203
44
130
252x2
206
205
847
103
TYP.
1
136
105 x2
256
202
119
200
201
221
106
100
11
157
220
207
209
210
223
208
856
230
229
228
800
225
6gm
257
256
227
255
225
254
224
5gm
226
253
800
240
837
251
250
840
801
©
E14377 / 591003-01
www.2helpU.com
16
13 - 06 - 08
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising