D25840K | DeWalt D25840K CHIPPING HAMMER instruction manual

502333-92 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25840
1. ábra
2. ábra
2
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
3
7. ábra
8. ábra
9. ábra
4
10. ábra
5
BONTÓ KALAPÁCS
D25840
Gratulálunk!
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Ön D EWALT szerszámot választott. Sokéves
tapasztalatunk valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a D EWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Bementi teljesítmény
Ütőenergia
Véső pozíciók
Szerszámbefogó
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
K WA (hangteljesítményszint
toleranciafaktor)
V
W
J
kg
D25840
230
1
1 300
2–14
24
SDS Max®
7,2
dB(A)
84
dB(A)
dB(A)
2,8
105
dB(A)
2,8
Biztosítékok:
230 V szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Fenyegető veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak el,
halált vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELME Z TETÉS: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem hárítanak el, halált vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Vésés
ah, Cheq =
m/s² 12,5
Bizonytalanság K =
m/s² 2,4
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg, így
az itt megadott értéket össze lehet hasonlítani
egy másik szerszám értékével. Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
FIGYELMEZTETÉS: A megadot t
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző használatára vonatkozik. Ha az
eszközt más célra használják vagy
más tar tozékokkal vagy az nincs
megfelelően karbantar tva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen megváltozhat.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt is, amíg az eszköz ki van
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV, KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
D25840
A D EWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelel-
6
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
nek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
2000/14/EC, Elektomos betontörő kalapács
(kézi), m ≤ 15 kg, VIII., TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
minősítő testület, azonosító: 0197
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében ne használjon
elektromos kéziszerszámot. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik,
ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám
fölött.
Hangerő szintje a 2000/14/EK irányelv szerint
(12. Cikkely, VIII. függelék, 10. szám;
m ≤ 15 kg):
101 dB
LWA (mért hangerő szintje)
LWA (garantált legnagyobb
hangerő szint)
105 dB
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a D EWALT vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv
hátoldalán.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali csatlakozóaljzat
használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Az elektromos kábelt csak rendeltetésszerűen használja. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne
a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a D EWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden biztonsági fi gyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások fi gyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
7
f)
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elek tromos szerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot, mielőtt
beállítást végezne, tartozékot cserélne,
vagy eltárolná azt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el, és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják, akik
a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantar tására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek csatlakozását és/
vagy kötését, ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszám befogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra amit csinál, és használja a józan eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztot t , illet ve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelés, például a porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő vagy megfelelő
körülmények között a fülvédő használata
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat ,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
8
•
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
•
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságos üzemelését.
Maradványkockázat
A következő veszélyek együtt járnak a bontó
kalapács használatával.
– A szerszám felforrósodott részeinek
megérintése miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
– A beton- vagy falazatbontás közben
keletkező por belélegzése miatti
egészségkárosodás
További speciális biztonsági szabályok a bontó kalapácshoz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mindig hátrafelé, a vésővel ellentétes
irányba vezesse a tápkábelt.
Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal. A kalapálás által okozott rezgés károsíthatja a kezét, karját. Viseljen kesztyűt,
amely enyhíti a rezgés hatását, és gyakori
pihenővel csökkentse a veszélyes behatást.
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt
oldalfogantyút. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal
olyan műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék
saját kábelét vághatná el. Ha „élő“ (áram
alatt lévő) vezetékkel érintkezik, akkor az
elektromos szerszám fém alkatrészei is
„élővé“ változnak és megrázhatják a kezelőt.
Győződjön meg róla, hogy a fúrt anyag
nem takar elektromos vagy gázvezetékeket, és hogy e vezetékek helyét
a szolgáltató vállalatokkal egyeztetve
tisztázták.
Mindig határozottan tartsa a szerszámot. Ne próbálja úgy üzemeltetni, hogy
nem tartja mindkét kezével. Ha egy kézzel
tartja, elveszítheti uralmát a szerszám
felett. Kemény anyagok áttörése, illetve
a beléjük ütközés szintén veszélyes lehet.
Használat előtt biztonságosan rögzítse az
oldalfogantyút.
Mielőtt használná, ellenőrizze, hogy
a véső rögzítése biztonságos.
Hideg időjárási körülmények között, vagy
ha hosszabb ideig nem használta a szerszámot, használat előtt hagyja néhány
percig terhelés nélkül üzemelni.
Ha a földfelszín fölött dolgozik, ellenőrizze a bontás alatti terület áttekinthetőségét.
Használat után közvetlenül ne nyúljon
a vésőhöz vagy a véső közelében lévő
alkatrészekhez, mert felforrósodhatnak
és a bőr égési sérülését okozhatják.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok
láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (o) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Bontó kalapács
1 Oldalfogantyú
1 Tubus kenőanyag
1 Törlőkendő
1 Hegyes véső
1 Koffer (csak K modell)
9
1
1
Használati utasítás
Robbantott ábra
•
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
•
–
–
–
Szervizjelző LED-ek (2. ábra)
A sárga, kefekopást jelző LED (d) akkor gyullad
ki, ha a szénkefék majdnem teljesen elkoptak,
jelezve, hogy a szerszám 8 órán belül szervizre szorul. A piros szervizjelző LED (c) akkor
gyullad ki, ha a szerszám meghibásodik vagy
a szénkefék teljesen elkoptak.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
kisebb tartozékok használatakor csökken
azok törésének veszélye
minimálisra csökkenti a megugrás veszélyét puha vagy törékeny anyagok vésésekor
optimális szerszámvezérlést biztosít a precíz véséshez
Be/Ki kapcsoló
Elektronikus ütőerő szabályzó
Szervizjelző LED
Kefekopást jelző LED
Módválasztó kapcsoló
Szerszámbefogó/zárókarima
Gyűrű
Oldalfogantyú
Főfogantyú
Vibrációt teljesen elnyelő főfogantyú
A főfogantyúban található rezgéscsillapítók
(i) elnyelik a felhasználó felé irányuló rezgéseket. Ez javítja a felhasználó komfortérzetét
használat közben.
Eletromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelel-e az adattáblán szereplő
feszültségértéknek.
RENDELTETÉS
A bontó kalapács professzionális bontási, fejtési és feltárási munkálatokra alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A z Ö n D E WA LT s z e r s z á m a a z
EN 60745 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva, tehát
földelésére nincs szükség.
A bontó kalapács professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
FIGYELME Z TETÉS: A 115 V- os
egységeket egy hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
Lágy indítás funkció
A lágy indítás funkció lehetővé teszi, hogy
a sebesség lassabban növekedjen, így a vésőszár az induláskor nem mozdul el a kívánt
vésési pontról. A lágy indítás funkció emellett
csökkenti a csapágyazásnak és a kezelőnek
átadott azonnali nyomatékreakció mértékét,
ha a kalapácsot úgy indítja el, hogy a vésőszár
benne van egy meglévő vájatban.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat).
Elektronikus ütőerő szabályzás
(2. ábra)
A kábelér minimális keresztmetszete 1,5 mm².
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
Az elektronikus ütőerő szabályzás (b) a következő előnyöket nyújtja:
10
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
–
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
–
ha puha, törékeny anyagot vés vagy ha
minimális törési erő szükséges, állítsa
a tárcsát alacsony értékre;
ha keményebb anyagokat kell törni vagy
fúrni, állítsa a tárcsát magasabb értékre.
Az oldalfogantyú felszerelése
(7. ábra)
Az oldalfogantyút (h) a gép mindkét oldalára
jobbkezes és balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe is föl lehet szerelni.
Az SDS Max® tartozékok föl-,
illetve leszerelése (3., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
A készülékhez SDS Max ® vésők használhatók
(lásd a 4. ábra kis képén az SDS Max ® vésőszár keresztmetszetét).
1. Tisztítsa és kenje a vésőszárat. Csak kis
mennyiségű kenőanyagot vigyen fel a vésőszárra. A szerszámot ne kenje.
2. Illessze a vésőszárat a szerszámbefogóba
(f), nyomja bele és kissé fordítsa el, hogy
a karima helyére pattanjon.
3. Mozgassa a vésőszárat, hogy lássa, jól
illeszkedik-e. A kalapács funkció működéséhez szükséges, hogy a vésőszár
tengelyirányban több centimétert tudjon
mozogni, amikor rögzítve van a szerszámbefogóba.
4. A vésőszár eltávolításához húzza vissza
a szerszámbefogó karimáját (f) és vegye
ki a vésőszárat a szerszámbefogóból.
1. Helyezze az acélbilincset (j) a szerszámbefogó (f) mögötti gyűrűre (g).
2. Helyezze a leszorítókat (k) az acélbilincs
(j) végeire.
3. Illessze be a zárólemezeket (l) az oldalfogantyúba (h).
4. Szorítsa össze a leszorítókat és helyezze
föl az oldalfogantyút, ellenőrizze, hogy
a zárólemezek (l) fogai összekapcsolódnak-e a leszorítókkal (k).
5. Helyezze be a csavart (m), és hajtsa rá
a leszorító gombot (n). Ne szorítsa meg.
6. Fordítsa az oldalfogantyú szerelvényt
a kívánt helyzetbe.
7. Rögzítse az oldalfogantyú szerelvényt
a helyére a rögzítőgomb (n) megszorításával.
A véső helyzetének jelzése (5.,
6. ábra)
MŰKÖDÉS
Használat
A vésőt a 24 feltüntetett pozícióban lehet rögzíteni (6. ábra).
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (e)
amíg a 0 pozícióra ér.
2. Forgassa a vésőt a kívánt helyzetbe.
3. Forgassa a módválasztó kapcsolót (e)
a „csak kalapálás” pozícióba.
4. Forgassa a vésőt amíg rögzül a kívánt
helyzetben.
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó
előírásokat.
• Saját biztonsága érdekében mindig két kézzel fogja a szerszámot.
• Legyen tisztában a csövek és
elektromos vezetékek elhelyezkedésével.
• Kb. 20 kg nyomóerőt fejtsen ki
a szerszámra. A túlzott erő nem
gyorsítja a vésés sebességét,
de csökkenti a teljesítményt és
megrövidítheti a szerszám élettartamát.
Az elektronikus ütőenergia szabályzó beállítása (2. ábra)
Forgassa a tárcsát (c) a kívánt fokozatra.
Nagyobb ütőenergia beállításához fölfelé,
alacsonyabb ütőenergiához lefelé forgassa
a tárcsát. A szükséges beállítás meghatározása gyakorlat, stb. dolga.
11
Szervizjelző LED-ek (2. ábra)
Helyes kéztartás (1., 8. ábra)
A kefék kopását jelző sárga LED (d) kigyullad,
ha a szénkefék majdnem teljesen elkoptak.
További 8 órai használat után a szénkefék teljesen elkopnak és a motor automatikusan leáll.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot, nehogy megugorjon.
A szénkefék a felhasználó által nem cserélhetők. Juttassa el a szerszámot egy hivatalos D EWALT szervizműhelybe. A szerszám
karbantartását azonnal el kell végezni, ha
a szervizjelző LED (c) kigyullad.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (h), a másik pedig a főfogantyún
(i) van.
A szerszámot a felhasználó nem tudja szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy hivatalos D EWALT szervizműhelybe kb. 150 óra
használat után. Ha ez előtt hiba lépne föl,
lépjen kapcsolatba a hivatalos D EWALT szervizműhellyel.
Be/Ki kapcsolás (9. ábra)
1. A szerszám beindításához nyomja meg
a be/ki kapcsoló gomb alsó részét (a).
2. A szerszám kikapcsolásához nyomja meg
a be/ki kapcsoló gomb fölső részét (a).
Tartozékok karbantartása
A tartozékok megfelelő időben történő karbantartása garantálja az optimális eredményt
az adott alkalmazásban, illetve hosszú és
hatékony működésüket.
Fejtés és vésés (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő vésőt és kezével
forgassa el azt a 24 pozíció egyikébe.
2. Állítsa be az elektronikus ütőenergia szabályzót (b).
3. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút
(h).
4. Kapcsolja be a szerszámot és kezdjen
dolgozni.
5. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
A vésőket köszörűvel köszörülje. A 10. ábra
mutatja a következő véső típusok megfelelő
élszögeit.
o. Lapát véső
p. Lapos véső
q. Hegyes véső
r. Kanalas véső
s. Üreges véső
t. Habarcs véső
u. Fugavéső
KARBANTARTÁS
Az Ön D EWALT elektromos szerszámát úgy
tervezetük, hogy folyamatos használat mellett
is minimális karbantartást igényeljen. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: Ezeket a vésőket csak korlátozott alkalommal
lehet újraélezni. Kérdés esetén forduljon tanácsért kereskedőjéhez.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen,
hogy a vágóélen ne mutatkozzon
túlzott nyomás által okozott elszineződés. Ez ronthatja a tartozék
keménységét.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
12
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Tisztítás
FIGYELME Z TETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. Jóváhagyott védőszemüveget és porvédő álarcot viseljen a művelet végzésekor.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek megygyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a D EWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen. Emellett a szerződött DEWALT szervizek,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FI GY E LM E Z TE TÉS: M int h o gy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a DEWALT által ajánlott
tartozékokat használja a termékkel.
Opcióként különböző típusú SDS Max ® vésők
kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
zst00244591 - 21-08-2014
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
14
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
16
D25840
102
16
20
4
TYP.
1
22
19
3
11
1
8
6
2
30
7
826
6
11
5
821
30
9
24
34
33
16
11
32
17
20
21
19
11
14
18
13
31
28
29
35
38
36
37
39
40
41
57
102
44
50
102
52
45
46
861
47
44
11
48
49
©
E14375 / 591003-01
www.2helpU.com
17
07 - 12 - 05
D25840
TYP.
1
800
11
110
104
103
118
10-14gm
99
111
105
100
112
10-14gm
102
800
800
5gm
800
106
114
119
107
117
108
109
130
131
155
152
800
154
838
4gm
252
120
121
132
150
4gm
136
157
140
800
135
137
2.5gm
800
800
139
260
267
5gm
158
105
159
263
264
261
265 262
102
266
845
160
©
E14376 / 591003-01
www.2helpU.com
18
31 - 01 - 06
D25840
200
201
202
223 102
x4 x22
224
229
836
800
159
204
117
251
203
44
130
252x2
206
205
847
103
TYP.
1
136
105 x2
256
202
119
200
201
221
106
100
11
157
220
207
209
210
223
208
856
230
229
228
800
225
6gm
257
256
227
255
225
254
224
5gm
226
253
800
240
837
251
250
840
801
©
E14377 / 591003-01
www.2helpU.com
19
13 - 06 - 08
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising