D271059 | DeWalt D271059 LASER instruction manual

www.
.eu
D271059
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
11
English (original instructions)
17
Español (traducido de las instrucciones originales)
22
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
28
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
34
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
40
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
46
Português (traduzido das instruções originais)
51
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
57
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
62
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
67
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
73
Copyright DEWALT
2
4
2
1
3
XXXX XX–XX
23
5
A
7
6
8
9
B1
5
B2
1
6
10
11
3
3
12
C1
C2
14
13
15 16
D1
2
D2
2
13
17 19
12
D3
18
D4
6
14
11
15
20
E1
19 21
E2
3
16
20
E3
19
E4
17
20
E5
4
E6
19
21
8
18
9
E7
5
F
22
24
G
5
DANSK
LASER D271059
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Spænding
Laserkraft
Laserklasse
Bølgelængde
Driftstemperatur
Vægt
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
6
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
Sikkerhedsinstruktioner for lasere
• Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsborde kan resultere
i ulykker.
• Hold børn på afstand
Brug ikke laseren nær ved børn, og lad ikke børn
bruge laseren. Der kan ske alvorlige øjenskader.
• Brug egnet værktøj
Denne brugsanvisning rummer en beskrivelse af
de formål, som dette værktøj er beregnet til.
• Denne laser overholder klasse 2 betingelser
i henhold til EN 60825-1:2007.
Laserdioden må ikke udskiftes med en anden
type. Hvis laseren er beskadiget, skal den
repareres af en godkendt reparatør.
• Brug ikke laseren til andet formål end projicering
af laserlinier.
• Laseren må ikke anvendes i eksplosive
atmosfærer, f.eks. i nærheden af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
• Brug ikke optisk værktøj som f.eks. et teleskop
eller meridianinstrument til at se laserstrålen. Det
kan medføre alvorlige øjenskader.
• Sluk laseren, når den ikke er i brug. Hvis laseren
efterlades tændt, øger det risikoen for at se ind i
laserstrålen.
• Advarselsmærkaterne må ikke fjernes eller
udviskes. Hvis mærkaterne fjernes, kan brugeren
eller andre uforvarende blive udsat for stråling.
• Kontrollér før første ibrugtagning, at
sikkerhedsadvarslerne på mærkaten er skrevet
på dit sprog. Værktøjet må ikke anvendes, hvis
advarslerne ikke står på dit sprog!
DANSK
Øjet må ikke udsættes for strålen fra en klasse 2 laser
i mere end 0,25 sekunder. Øjenlågsreflekserne giver
normalt den nødvendige beskyttelse af øjnene. I
afstande på over 1 m opfylder laseren betingelserne
for lasere klasse 1, og den anses derfor for
fuldstændig sikker.
• Man må aldrig se direkte ind i laserstrålen.
• Opsæt ikke værktøjet på et sted, hvor laserstrålen
kan ramme personer i hovedhøjde.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
1
2
3
4
5
Afbryder
Kontaktboks
Laserhoved
Sekskantnøgler
Laservindue
TILSIGTET BRUG
Restrisici
• Følgende risici er forbundet med brugen af disse
maskiner:
– Skader forårsaget af at se ind i laserstrålen.
Etiketter på tilbehør
Følgende piktogrammer ses på tilbehøret:
Din D271059 laser er designet til montering
på DeWALT D27105 og D27107. Laserens
projektlaserlinjer til udvidelse af dine DeWALT
flipoversaves ydeevne.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse lasere er professionelt el-værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Udpakning
PÅSÆTNING AF ADVARSELSMÆRKATEN
Læs brugsvejledningen før brug.
Sikkerhedsadvarslerne på mærkaten på laseren skal
stå på brugerens sprog.
Laser-advarsel.
Derfor leveres værktøjet med et løst ark med
selvklæbende mærkater.
Sikkerhedsadvarsel: klasse 2 laser.
DATOKODEPOSITION (FIG. A)
Datokoden (23), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Laser
1 Kontaktboks
1 Laservindue
1 Sekskantnøgle 2,5 mm
4 M4 x 10 stjerneskruer
2 M3 x 12 sekskantede skruer
1 Brugervejledning
ADVARSEL: Kontrollér, at
sikkerhedsadvarslerne på mærkaten er
skrevet på dit sprog.
Advarslerne skal lyde som følger:
LASERSTRÅLING
STIR IKKE IND I STRÅLEN
KLASSE 2 LASERPRODUKT
• Hvis advarslerne er på et andet sprog, skal du gå
frem som følger:
– Fjern den ønskede mærkat fra arket.
– Placer omhyggeligt mærkaten over den
eksisterende mærkat.
– Tryk mærkaten på plads.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Montér ikke dette tilbehør
på andre maskiner end DEWALT D27105
og D27107 vendbar sav. Se også
vejledningen.
7
DANSK
Installation af laservinduet (fig. B1 & B2)
• Løsn skruerne (6) og fjern dem. Gem skruerne til
montering af laserhovedet.
• Fjern dækslet (7).
• Skub laservinduet (5) ind i det forsænkede
område, der kommer frem. Sørg for, at rillen (8)
vender opad.
• Montér laservinduet (5) ved hjælp af skruerne (9).
Installation af laserhovedet (fig. C1 & C2)
• Løsn skruerne (10) og tag dem ud ved hjælp af
den medleverede sekskantnøgle. Fjern dækslet
(11).
• Anbring laserhovedet (3) på savarmen (12) ved
hjælp af skruerne (6).
• Sæt ikke dækslet (11) på endnu.
Installation af kontaktboksen (fig. A & D1–D4)
ADVARSEL: Sørg for, at el-værktøjet er
afbrudt ved kontakten.
• Løsn skruerne (13) og fjern dem.
• Tag dækslet af (14).
• Forbind stikket (15) fra laserenheden med stikket
(16) på kontaktboksen.
• Tag stikket (17) ud af rummet (18).
• Forbind stikket (19) fra kontaktboksen med
stikket (17) på den interne ledningsføring.
• Sæt forsigtigt stikkene ind i området.
• Montér kontaktboksen (2) på savarmen (12) ved
hjælp af skruerne (13).
Justering af laserhovedet (fig. A, E1–E7, G)
• Indstil savhovedet til lodret tværsnit.
• Fjern det eventuelle dæksel (11).
• Tænd for laseren.
• Udfør justeringerne som beskrevet herunder for
at opnå korrekt justering af laserlinjen.
• Gentag disse justeringer, indtil laserlinjen er
korrekt indstillet.
• Sluk for laseren.
• Sæt dækslet (11) på igen ved hjælp af skruerne
(6). Sørg for, at rillen (14) passer over kablet (15).
• Anbring sekskantnøglen (4) til opbevaring for
fremtidig justering.
• Indsæt udløserlåsen (22) i hængelåshullet på
udløserkontakten (24). Tryk på udløserlåsen (22),
til det klikker på plads.
Indstilling vinkelret på anslaget (fig. E2 & E3)
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind
i savsporet (19).
• Sæt en vinkel (20) på bordet og op mod klingen
(21).
ADVARSEL: Rør ikke ved klingens
tænders spidser med vinklen.
• Drej justeringsskruen (15) med sekskantnøglen
(4) for at justere laserlinjen til kanten af
stillevinklen.
Indstilling parallelt med klingen (fig. E4 & E5)
• Løft savhovedet til dets øverste hvileposition.
• Sæt en trekant (20) på bordet og op mod
savsporet (19), idet vinklens kant flugter med
laserlinjen.
• Træk hovedet ned og hold øje med laserlinjen.
ADVARSEL: Rør ikke ved klingens
tænders spidser med vinklen.
• Hvis linjen flytter sig, skal justeringsskruen
(17) drejes efter behov, så laserlinjen passer til
vinklens kant.
Justering af laserlinjen (fig. E6 & E7)
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind
i savsporet (19).
• Sæt en vinkel (20) på bordet og op mod klingen
(21).
ADVARSEL: Rør ikke ved klingens
tænders spidser med vinklen.
• Drej justeringsskruen (18) efter behov,
så laserlinjen passer til klingens venstre kant.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
• Sørg for, at tilbehøret er sat sikkert op.
• Ekstreme temperaturændringer medfører
bevægelser af de indre dele, hvilket kan påvirke
tilbehørets præcision. Kontrollér regelmæssigt
nøjagtigheden, hvis tilbehøret bruges under
sådanne omstændigheder.
Se også vejledningen.
8
DANSK
Starte og stoppe (fig. A)
• Start laseren ved at trykke afbryderen (1) til
positionen “I”.
• Sluk laseren ved at trykke afbryderen (1) til
positionen “0”.
Udførelse af et snit
• Tegn en skærelinje på arbejdsemnet.
• Læg arbejdsemnet mod anslaget.
• Tænd for laseren.
• Ret skærelinjen ind efter laserlinjen.
• Tænd for værktøjet og foretag skæringen.
• Sluk for værktøjet, når savningen er gennemført,
og vent til savklingen står helt stille, før du drejer
hovedet tilbage til dets øverste hvileposition.
• Sluk for laseren.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit produkt er fremstillet til at fungere i meget lang tid
med mindst mulig vedligeholdelse. For at produktet
skal kunne fungere tilfredsstillende hele tiden, er det
dog vigtigt, at det behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Rengøring
Rengør påmonteringen regelmæssigt med en blød
klud.
• Justeringsskruerne på laserhovedet kan blive
tilstoppet med savsmuld. Brug trykluft med ringe
tryk til at rense skruerne med.
• Når det er nødvendigt, skal linsen rengøres med
en blød klud eller et stykke vat dyppet i alkohol.
Man må ikke benytte andre rengøringsmidler.
• Skub laservinduet (5) ind i det forsænkede
område. Sørg for, at rillen (8) vender opad.
• Montér laservinduet (5) ved hjælp af skruerne (9).
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
Rensning af laservinduet (fig. F)
Laserens ydeevne kan blive ringere med tiden på
grund af ophobet støv på laservinduet.
Hvis laservinduet trænger til at blive renset, skal du
gøre som følger.
• Løft savhovedet til dets øverste hvileposition.
• Løsn skruerne (9) og fjern dem.
• Skub laservinduet (5) ud af det forsænkede
område.
• Fjern forsigtigt støvet fra vinduet. Brug en blød
klud og eventuel en mild sæbe.
9
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
10
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
LASER D271059
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT
entschieden. Jahrelange Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem der zuverlässigsten Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Laserleistung
Laserklasse
Wellenlänge
Betriebstemperatur
Gewicht
(Volt)
(mW)
(nm)
(°C)
(kg)
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
Sicherheitsanweisungen für Laser
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
• Halten Sie Kinder fern!
Betreiben Sie den Laser nicht in der Nähe von
Kindern und lassen Sie nicht zu, dass Kinder
den Laser bedienen. Dies könnte zu schweren
Augenverletzungen führen.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
• Dieser Laser entspricht der Klasse 2 nach
EN 60825-1:2007. Tauschen Sie die
Laserdiode nicht gegen einen anderen Typ
aus. Lassen Sie einen defekten Laser von einer
Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Verwenden Sie den Laser ausschließlich für das
Projizieren von Laserlinien.
• Betreiben Sie den Laser nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,
die den Staub oder die Dämpfe entzünden
können.
• Schauen Sie nicht in den Laserstrahl
durch optische Instrumente wie Teleskope
oder Fernrohre. Daraus können schwere
Augenverletzungen entstehen.
• Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht
benutzt wird. Wenn der Laser eingeschaltet
bleibt, steigt das Risiko, dass jemand in den
Laserstrahl schaut.
11
DEUTSCH
• Entfernen oder verändern Sie keine Warnschilder.
Wenn Warnschilder entfernt werden, können
der Benutzer oder andere Personen sich
versehentlich einem Strahlungsrisiko aussetzen.
• Vor der erstmaligen Verwendung überprüfen Sie,
dass die Sicherheitswarnungen auf dem Schild in
Ihrer Sprache abgefasst sind. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn es nicht die Warnhinweise
in Ihrer Sprache aufweist!
Sollte das Auge dem Strahl eines Klasse-2-Lasers
ausgesetzt werden, so gilt dies für maximal
0,25 Sekunden als unschädlich. Die Reflexe
der Augenlider stellen im allgemeinen einen
ausreichenden Schutz dar. Bei Abständen über 1 m
entspricht der Laser der Klasse 1 und gilt somit als
völlig sicher.
• Schauen Sie niemals direkt bzw. absichtlich in
den Laserstrahl.
• Stellen Sie das Werkzeug nicht in einer solchen
Lage auf, daß der Laserstrahl Personen auf
Kopfhöhe kreuzen kann.
Restrisiken
• Folgende Risiken sind der Verwendung dieser
Geräte inhärent:
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A)
Der Datumscode (23), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Laser
1 Schalterkasten
1 Laserfenster
1 Innensechskantschlüssel 2,5 mm
4 M4 x 10 Kreuzschlitzschrauben
2 M3 x 12 Innensechskantschrauben
1 Bedienungsanleitung
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
Ein-/Aus-Schalter
Schalterkasten
Laserkopf
Innensechskantschlüssel
Laserfenster
–Verletzungen durch Blick in den Laserstrahl.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Schilder auf dem Vorsatzgerät
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Vorsatzgerät:
Ihr D271059 Laser wurde konstruiert, um an den
DeWALT D27105 und D27107 montiert zu werden.
Der Laser projiziert Laserlinien, um die Fähigkeiten
Ihrer DeWALT Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen zu
unterstützen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Laser sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Laser-Warnung.
Sicherheitswarnung: Laser der Klasse 2.
12
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Auspacken
EIGNUNG DER WARNSCHILDER
Die Sicherheitswarnhinweise auf dem Schild an
dem Laser müssen in der Sprache des Benutzers
abgefasst sein.
Deshalb ist dem Werkzeug ein separates Blatt mit
Selbstklebeschildern beigefügt.
DEUTSCH
WARNUNG: Überprüfen Sie, dass die
Sicherheitswarnungen auf dem Schild in
Ihrer Sprache abgefasst sind.
Die Warnhinweise sollten wie folgt lauten:
LASERSTRAHL!
NICHT IN DEN STRAHL SCHAUEN!
LASERPRODUKT DER KLASSE 2
• Wenn die Warnhinweise in einer Fremdsprache
abgefasst sind, gehen Sie wie folgt vor:
– Entfernen Sie das erforderliche Schild vom
Blatt.
– Setzen Sie das Schild vorsichtig auf das
bestehende Schild.
– Drücken Sie das Schild fest an.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Bringen Sie dieses
Vorsatzgerät ausschließlich an der
DEWALT D27105 und D27107 TischKapp- und Gehrungssäge an. Für weitere
Einzelheiten wird auf die Anleitung Ihres
Elektrowerkzeuges verwiesen.
Installation des Laserfensters (Abb. B1 & B2)
• Lösen Sie die Schrauben (6) und entfernen Sie sie.
Bewahren Sie die Schrauben für die Installation
des Laserkopfs auf.
• Entfernen Sie die Abdeckung (7).
• Schieben Sie das Laserfenster (5) in den
freiliegenden ausgesparten Bereich. Stellen Sie
sicher, daß die Kerbe (8) nach oben weist.
• Bringen Sie das Laserfenster (5) mit den
Schrauben (9) an.
Installation des Laserkopfs (Abb. C1 & C2)
• Lösen Sie die Schrauben (10) und
entfernen Sie sie mit Hilfe des mitgelieferten
Innensechskantschlüssels. Entfernen Sie die
Abdeckung (11).
• Bringen Sie den Laserkopf (3) mit den Schrauben
(6) am Sägearm (12) an.
• Bringen Sie die Abdeckung (11) zu diesem
Zeitpunkt noch nicht wieder an.
Installation des Schalterkastens (Abb. A & D1–D4)
WARNUNG: Vergewissern Sie sich, daß
das Elektrowerkzeug vom Stromnetz
getrennt ist.
• Lösen Sie die Schrauben (13) und entfernen Sie sie.
• Nehmen Sie die Abdeckung (14) ab.
• Bringen Sie den Anschluß (15) von der
Lasereinheit am Anschluss (16) des
Schalterkastens an.
• Nehmen Sie den Anschluß (17) aus dem
Hohlraum (18) heraus.
• Bringen Sie den Anschluß (19) vom
Schalterkasten am Anschluß (17) der internen
Verdrahtung an.
• Plazieren Sie die Anschlüsse vorsichtig in dem
dafür vorgesehenen Bereich.
• Bringen Sie den Schalterkasten (2) mit den
Schrauben (13) am Sägearm (12) an.
Einstellen des Laserkopfs (Abb. A, E1–E7, G)
• Stellen Sie den Sägekopf auf einen vertikalen
Querschnitt ein.
• Entfernen Sie die Abdeckung (11), falls angebracht.
• Schalten Sie den Laser ein.
• Führen Sie die Einstellungen wie unten
beschrieben durch, um die richtige Ausrichtung
der Laserlinie zu erzielen.
• Wiederholen Sie diese Einstellungen
gegebenenfalls, bis die Laserlinie richtig ausgerichtet ist.
• Schalten Sie den Laser aus.
• Bringen Sie die Abdeckung (11) mit den
Schrauben (6) wieder an. Vergewissern Sie sich,
daß sich die Kerbe (14) über dem Kabel (15)
befindet.
• Bewahren Sie für weitere Justierungen den
Innensechskantschlüssel (4) auf.
• Setzen Sie die Auslösersperre (22) in das Loch
des Auslöseschalters (24) für dasVorhängeschloß
ein. Drücken Sie auf die Auslösersperre (22), bis
sie in ihrer Lage einrastet.
Rechtwinklige Einstellung zum Anschlag
(Abb. E2 & E3)
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das
Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz (19) eintritt.
• Stellen Sie einen Winkel (20) auf die Tischplatte
und vertikal gegen das Sägeblatt (21).
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen
der Sägeblattzähne nicht mit dem Winkel.
• Lockern Sie mit Hilfe des
Innensechskantschlüssels (4) die Einstellschraube
(16) so weit wie nötig, um die Laserlinie an der
Kante des Winkels auszurichten.
13
DEUTSCH
Parallele Einstellung zum Sägeblatt (Abb. E4 & E5)
• Heben Sie den Sägekopf in seine obere Ruhelage.
• Stellen Sie einen Winkel (20) auf den Tisch und
vertikal gegen den Sägeschlitz (19), und richten
Sie die Kante des Winkels mit der Laserlinie aus.
• Ziehen Sie den Sägekopf herunter und
beobachten Sie die Laserlinie.
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen
der Sägeblattzähne nicht mit dem Winkel.
• Falls sich die Linie bewegt, drehen Sie die
Einstellschraube (17) wie erforderlich, um die
Laserlinie mit der Kante des rechten Winkels
auszurichten.
Ausrichten der Laserlinie (Abb. E6 & E7)
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das
Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz (19) eintritt.
• Stellen Sie einen Winkel (20) auf die Tischplatte
und vertikal gegen das Sägeblatt (21).
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen
der Sägeblattzähne nicht mit dem Winkel.
• Drehen Sie die Einstellschraube (18) wie
erforderlich, um die Laserlinie mit der linken
Kante des Sägeblatts auszurichten.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Achten Sie darauf, daß das Vorsatzgerät sicher
eingerichtet wurde.
• Extreme Temperaturänderungen können eine
Bewegung der internen Teile bewirken und die
Genauigkeit des Vorsatzgeräts beeinträchtigen.
Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit, falls
Sie das Vorsatzgerät unter derartigen Umständen
verwenden.
Für weitere Einzelheiten wird auf die
Anleitung Ihres Elektrowerkzeuges
verwiesen.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Zum Einschalten des Lasers stellen Sie den
Ein-/Ausschalter (1) auf Position „I“.
14
• Zum Ausschalten des Lasers stellen Sie den
Ein-/Ausschalter (1) auf Position „0“.
Durchführung eines Schnitts
• Zeichnen Sie eine Schnittlinie auf das Werkstück.
• Setzen Sie das Werkstück gegen den Anschlag.
• Schalten Sie den Laser ein.
• Richten Sie die Schnittlinie mit der Laserlinie aus.
• Schalten Sie das Werkzeug ein und führen Sie
den Schnitt durch.
• Schalten Sie das Werkzeug nach Beendigung
des Schnittes ab und warten Sie, bis das
Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den
Kopf in die obere Ruhelage zurückstellen.
• Schalten Sie den Laser aus.
WARTUNG
Ihre Zusatzeinrichtung wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
Reinigung
Reinigen Sie die Zusatzeinrichtung regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
• Die Einstellschrauben am Laserkopf können
sich mit Sägemehl zusetzen. Säubern Sie die
Einstellschrauben mit schwacher Druckluft.
• Reinigen Sie die Linse bei Bedarf mit einem
weichen Tuch oder einem in Alkohol getränkten
Wattestäbchen. Verwenden Sie keine anderen
Reinigungsmittel.
Reinigen des Laserfensters (Abb. F)
Die Leistung des Lasers kann aufgrund von
Schmutzansammlung auf dem Laserfenster mit
der Zeit abnehmen. Muß das Laserfenster gereinigt
werden, gehen Sie wie folgt vor:
• Heben Sie den Sägekopf in seine obere Ruhelage.
• Lösen Sie die Schrauben (9) und entfernen
Sie sie.
• Schieben Sie das Laserfenster (5) aus dem
ausgesparten Bereich heraus.
• Entfernen Sie vorsichtig den Staub vom Fenster.
DEUTSCH
Verwenden Sie gegebenenfalls einen weichen
Lappen und milde Seifenlösung.
• Schieben Sie das Laserfenster (5) in den
ausgesparten Bereich. Stellen Sie sicher, daß die
Kerbe (8) nach oben weist.
• Bringen Sie das Laserfenster (5) mit den
Schrauben (9) an.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt
kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im Internet
unter: www.2helpU.com.
15
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von 30
Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
16
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
LASER D271059
Congratulations!
You have chosen a DEWALT product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional users.
Technical data
Voltage
UK & Ireland
Laser power
Laser class
Wavelength
Operating temperature
Weight
V
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
230/115
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0.75
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
Safety Instruction for Lasers
• Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
• Keep children away
Do not operate the laser around children or allow
children to operate the laser. Serious eye injury
may result.
• Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual.
• This laser complies with class 2 according to
EN 60825-1:2007. Do not replace a laser diode
with a different type. If damaged, have the laser
repaired by an authorised repair agent.
• Do not use the laser for any purpose other than
projecting laser lines.
• Do not operate the laser in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust
or fumes.
• Do not use optical tools such as a telescope or
transit to view the laser beam. Serious eye injury
could result.
• Turn the laser off when it is not in use. Leaving
the laser on increases the risk of staring into the
laser beam.
• Do not remove or deface warning labels. If labels
are removed, user or others may inadvertently
expose themselves to radiation.
• Before first use, check that the safety warnings
on the label have been formulated in your
language. Do not use the tool if it does not carry
the warnings in your language!
17
ENGLISH
An exposure of the eye to the beam of a class 2 laser
is considered safe for a maximum of 0.25 seconds.
Eyelid reflexes will normally provide adequate
protection. At distances over 1 m, the laser complies
with class 1 and thus is considered completely safe.
• Never look into the laser beam directly and
intentionally.
• Do not set up the tool at a position where the
laser beam can cross any person at head height.
Residual Risks
• The following risks are inherent to the use of
these machines:
– Injuries caused by staring into laser beam.
Labels on attachment
The following pictographs are shown on the
attachment:
2 M3 x 12 hexhead screws
1 Instruction manual
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
On/off switch
Switch box
Laser head
Hex key
Laser window
INTENDED USE
Your D271059 laser has been designed to be
mounted to DEWALT D27105 and D27107. The laser
projects laser lines to extend the capabilities of your
DEWALT Flipover saws.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These lasers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
Unpacking
FITTING THE WARNING LABEL
Read instruction manual before use.
Laser warning.
Safety warning: class 2 laser.
The safety warnings on the label shown on the laser
must be formulated in the language of the user.
For that purpose, a separate sheet of self-adhesive
labels has been supplied with the tool.
WARNING: Check that the safety
warnings on the label have been
formulated in your language.
The warnings should read as follows:
DATE CODE POSITION (FIG. A)
The Date Code (23), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
• If the warnings are in a foreign language,
proceed as follows:
– Remove the required label from the sheet.
– Carefully place the label over the existing label.
Package contents
The package contains:
1 Laser
1 Switch box
1 Laser window
1 Hex key 2.5 mm
4 M4 x 10 crosshead screws
18
– Press the label in place.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Do not mount this
attachment to any other machine than
the DEWALT D27105 and D27107
flipover saw. Also refer to the instruction
manual of your power tool.
ENGLISH
Installing the laser window (fig. B1 & B2)
• Loosen the screws (6) and remove them. Retain
the screws for the installing of the laser head.
• Remove the cover (7).
• Slide the laser window (5) into the exposed
recessed area. Make sure that the notch (8) is
facing up.
• Fit the laser window (5) using the screws (9).
Installing the laser head (fig. C1 & C2)
• Loosen the screws (10) and remove them using
the hex key provided. Remove the cover (11).
• Fit the laser head (3) to the saw arm (12) using
the screws (6).
• Do not yet refit the cover (11).
Installing the switch box (fig. A & D1–D4)
WARNING: Make sure that the power
tool is unplugged.
• Loosen the screws (13) and remove them.
• Take off the cover (14).
• Attach the connector (15) from the laser unit to
the connector (16) of the switch box.
• Take the connector (17) out of the cavity (18).
• Attach the connector (19) from the switch box to
the connector (17) of the internal wiring.
• Carefully place the connectors into the provided
area.
• Fit the switch box (2) to the saw arm (12) using
the screws (13).
Adjusting the laser head (fig. A, E1–E7, G)
• Adjust the saw head for a vertical crosscut.
• Remove the cover (11) if fitted.
• Switch on the laser.
• Perform the adjustments as described below in
order to achieve correct alignment of the laser line.
• Repeat these adjustments as necessary until the
laser line is correctly aligned.
• Switch off the laser.
• Refit the cover (11) using the screws (6). Make
sure the notch (14) is located over the cable (15).
• Place the hex key (4) in the storage for future
adjustment.
• Insert the trigger lock (22) into the padlock hole
of the trigger switch (24). Push the trigger lock
(22) until it snaps into place.
Adjustment perpendicular to the fence (fig. E2 & E3)
• Pull down the head until the blade just enters the
saw kerf (19).
• Place a set square (20) on the table and up against
the blade (21).
WARNING: Do not touch the tips of the
blade teeth with the square.
• Using the hex key (4), turn the adjustment screw
(16) as necessary to align the laser line with the
edge of the square.
Adjustment parallel to the blade (fig. E4 & E5)
• Raise the saw head into its upper rest position.
• Place a set square (20) on the table and up
against the kerf (19), aligning the edge of the
square with the laser line.
• Pull down the head and observe the laser line.
WARNING: Do not touch the tips of the
blade teeth with the square.
• If the line moves, turn the adjustment screw (17)
as necessary to align the laser line with the edge
of the square.
Aligning the laser line (fig. E6 & E7)
• Pull down the head until the blade just enters the
saw kerf (19).
• Place a set square (20) on the table and up
against the blade (21).
WARNING: Do not touch the tips of the
blade teeth with the square.
• Turn the adjustment screw (18) as necessary to
align the laser line with the left edge of the blade.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
• Make sure the attachment has been set up
securely.
• Extreme temperature changes cause movement
of internal parts that may affect the accuracy of
the attachment. Regularly check the accuracy while
using the attachment under these circumstances.
Also refer to the instruction manual of your
power tool.
19
ENGLISH
Switching on and off (fig. A)
• To switch on the laser, press the on/off switch (1)
into position “I”.
• To switch off the laser, press the on/off switch (1)
into position “0”.
Protecting the Environment
Performing a cut
• Draw a cutting line on the workpiece.
• Place the workpiece against the fence.
• Switch on the laser.
• Align the cutting line with the laserline.
• Switch on the tool and perform the cut.
• After completing the cut, switch off the tool and
wait for the saw blade to come to a complete
standstill before returning the head to its upper
rest position.
• Switch off the laser.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
MAINTENANCE
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
Your attachment has been designed to operate over
a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon
proper tool care and regular cleaning.
Cleaning
Regularly clean the attachment with a soft cloth.
• The adjustment screws on the laser head can
become clogged with sawdust. Use some low
pressure air to clear the adjustment screws.
• When necessary, clean the lens using a soft cloth
or a cotton bud soaked in alcohol. Do not use
any other cleaning agents.
Cleaning the laser window (fig. F)
The performance of the laser may degrade over time
due to accumulated dust on the laser window. If the
laser window needs to be cleaned, proceed as follows.
• Raise the saw head into its upper rest position.
• Loosen the screws (9) and remove them.
• Slide the laser window (5) out of the recessed area.
• Carefully remove dust from the window. Use a
soft cloth and mild soap if necessary.
• Slide the laser window (5) into the recessed area.
Make sure that the notch (8) is facing up.
• Fit the laser window (5) using the screws (9).
20
Separate collection. This product must not
be disposed of with normal household
waste.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be recycled
and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental
pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at municipal
waste sites or by the retailer when you purchase a
new product.
You can check the location of your nearest authorised
repair agent by contacting your local DEWALT office
at the address indicated in this manual. Alternatively, a
list of authorised DEWALT repair agents and full details
of our after-sales service and contacts are available
on the Internet at: www.2helpU.com.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
21
E S PA Ñ O L
LÁSER D271059
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por un producto de DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido a DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia del láser
Clase de láser
Longitud de onda
Temperatura de funcionamiento
Peso
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
22
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
Instrucciones de seguridad
para láseres
• Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
• Mantenga alejados a los niños.
No opere el láser cerca de los niños ni deje que
éstos operen con el láser. Podrá dar lugar a
daños oculares graves.
• Utilice la herramienta adecuada.
En este manual de instrucciones se indica el uso
previsto de la herramienta.
• Este láser cumple con la clase 2 según la norma
EN 60825-1:2007. No sustituya el diodo del láser
por uno de diferente tipo. Si se estropea, haga
que lo reparen en un servicio técnico autorizado.
• No utilice el láser para cualquier otra finalidad
que no sea proyectar líneas láser.
• No utilice el láser en atmósferas explosivas,
como ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el polvo o
gases.
• No utilice instrumentos ópticos como telescopios
o teodolitos para ver el rayo láser. Pueden
producirse graves lesiones oculares.
• Apague el láser cuando no esté en
funcionamiento. Si lo deja encendido, aumenta el
riesgo de que alguien mire directamente al rayo
láser.
• No quite las etiquetas de advertencia ni escriba
sobre ellas. Si se quitan las etiquetas, el usuario
u otras personas pueden exponerse a la
radiación sin darse cuenta.
E S PA Ñ O L
• Antes de usarlo por primera vez, compruebe
que las advertencias de seguridad de la etiqueta
estén formuladas en su idioma. ¡No utilice la
herramienta si no lleva las advertencias en su
idioma!
Se ha determinado que la exposición de los ojos
a un rayo láser de clase 2 no resulta perjudicial
si no excede de 0,25 segundos. Normalmente,
las pestañas le proporcionarán una protección
adecuada. A distancias superiores a 1 metro, el
láser cumple con la clase 1 y por tanto se considera
totalmente seguro.
• No mire nunca directamente y deliberadamente
al rayo láser.
• No monte la herramienta en una posición en la
cual el rayo láser pueda alcanzar una persona a
la altura de la cabeza.
Riesgos residuales
• Los siguientes riesgos son inherentes al uso de
estas máquinas:
– Lesiones causadas por mirar fijamente al rayo
láser.
Etiquetas en el accesorio
En el accesorio se indican los siguientes pictogramas:
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Láser
1 Caja de interruptor
1 Ventana del láser
1 Llave hexagonal de 2,5 mm
4 Tornillos de cruceta M4 x 10
2 Tornillos con cabeza hexagonal de tipo M3 x 12
1 Manual de instrucciones
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
1
2
3
4
5
Interruptor de marcha/parada
Caja del interruptor
Cabezal del láser
Llave hexagonal
Ventana del láser
USO PREVISTO
Su láser D271059 ha sido diseñado para ser
instalado en DeWALT D27105 y D27107. El láser
emite líneas de láser para ampliar las funciones de
sus sierras rotafolio DeWALT.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos láseres son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Desembalaje
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Aviso de láser.
Aviso de seguridad: láser de clase 2.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A)
El Código de fecha (23), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
COLOCACIÓN DE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA
Las advertencias de seguridad de la etiqueta
mostrada en el láser deben estar formuladas en el
idioma del usuario.
Con tal fin se ha suministrado con la herramienta otra
hoja con etiquetas autoadhesivas.
ADVERTENCIA: Compruebe que las
advertencias de seguridad de la etiqueta
estén formuladas en su idioma.
Las advertencias deben decir lo siguiente:
RADIACIÓN LÁSER
NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2
• Si las advertencias están en un idioma extranjero,
proceda de la siguiente forma:
23
E S PA Ñ O L
– Despegue la etiqueta necesaria de la hoja.
– Ponga con cuidado la etiqueta sobre la
etiqueta existente.
– Presione la etiqueta hasta que esté en su sitio.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: No monte este
accesorio en ninguna otra máquina
distinta a la sierra de doble modalidad
DEWALT D27105 y D27107. Asimismo,
puede consultar el manual de
instrucciones de su herramienta eléctrica.
Instalación de la ventana del láser (fig. B1 & B2)
• Afloje los tornillos (6) y retírelos. Conserve los
tornillos para la instalación del cabezal láser.
• Retire la tapa (7).
• Deslice la ventana del láser (5) en la zona
empotrada expuesta. Asegúrese de que la
muesca (8) mire hacia arriba.
• Fija la ventana del láser (5) utilizando los
tornillos (9).
Instalación del cabezal láser (fig. C1 & C2)
• Afloje las tuercas (10) y retírelas utilizando la llave
hexagonal suministrada. Retire la cubierta (11).
• Fije el cabezal láser (3) al brazo de la sierra (12)
utilizando los tornillos (6).
• No coloque aún la tapa (11).
Instalación de la caja del interruptor
(fig. A & D1–D4)
ADVERTENCIA: Asegúrese de que la
herramienta eléctrica esté desenchufada.
• Afloje los tornillos (13) y retírelos.
• Quite la tapa (14).
• Conecte el conector (15) de la unidad láser al
conector (16) de la caja del interruptor.
• Saque el conector (17) de la cavidad (18).
• Conecte el conector (19) de la caja del interruptor
al conector (17) del cableado interno.
• Coloque con cuidado los conectores en la zona
destinada a ello.
• Fije la caja del interruptor (2) al brazo de la sierra
(12) utilizando los tornillos (13).
Ajuste del cabezal láser (fig. A, E1–E7, G)
• Ajuste el cabezal de la sierra para un corte al
través vertical.
24
• Retire la tapa (11), si está instalada.
• Encienda el láser.
• Realice los ajustes según se describe a
continuación para lograr la alineación correcta de
la línea láser.
• Repita estos ajustes según sea necesario hasta
que la línea láser quede correctamente alineada.
• Apague el láser.
• Vuelva a colocar la tapa (11) utilizando los
tornillos (6). Asegúrese de que la muesca (14)
quede situada sobre el cable (15).
• Coloque la llave hexagonal (4) en el
compartimento para un ajuste futuro.
• Inserte el bloqueo del gatillo (22) en el orificio
para candado del interruptor de gatillo (24).
Empuje el bloqueo del gatillo (22) hasta que
encaje en su lugar.
Ajuste perpendicular a la guía (fig. E2 & E3)
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la
hoja entre en el corte de la sierra (19).
• Coloque una escuadra (20) sobre la mesa y
apóyela contra la hoja (21).
ADVERTENCIA: No toque la punta de
los dientes de la hoja con la escuadra.
• Utilizando la llave hexagonal (4), gire la tuerca
de ajuste (16) en la medida de lo necesario
para alinear la línea de láser con el borde de la
escuadra.
Ajuste paralelo a la hoja (fig. E4 & E5)
• Eleve el cabezal de la sierra en su posición de
descanso superior.
• Coloque una escuadra (20) sobre la mesa y
contra el corte (19), alineando el borde de la
escuadra con la línea láser.
• Baje el cabezal y observe la línea láser.
ADVERTENCIA: No toque la punta de
los dientes de la hoja con la escuadra.
• Si la línea se mueve, gire el tornillo de ajuste (17)
según sea necesario para alinear la línea láser
con el borde de la escuadra.
Alineación de la línea láser (fig. E6 & E7)
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que
la hoja entre en el corte de la sierra (19).
• Coloque una escuadra (20) sobre la mesa
y apóyela contra la hoja (21).
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: No toque la punta de
los dientes de la hoja con la escuadra.
• Gire el tornillo de ajuste (18) según sea necesario
para alinear la línea láser con el borde izquierdo
de la hoja.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
• Compruebe que el accesorio esté firmemente
montado.
• Los cambios bruscos de temperatura ocasionan
el movimiento de las piezas internas, pudiendo
afectar a la precisión del accesorio. Compruebe
la precisión del accesorio con regularidad
mientras lo utiliza en tales circunstancias.
Asimismo, puede consultar el manual de
instrucciones de su herramienta eléctrica.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender el láser, sitúe el interruptor de
encendido/apagado (1) en la posición “I”.
• Para apagar el láser, sitúe el interruptor de
encendido/apagado (1) en la posición “0”.
Realización de un corte
• Trace una línea de corte en la pieza de trabajo.
• Coloque la pieza de trabajo contra la guía.
• Encienda el láser.
• Alinee la línea de corte con la línea del láser.
• Encienda la herramienta y realice el corte.
• Tras finalizar el corte, apague la herramienta
y espere a que la hoja de la sierra se pare
completamente antes de colocar el cabezal en
su posición de reposo superior.
• Apague el láser.
MANTENIMIENTO
Su acoplamiento ha sido diseñado para que funcione
durante un largo período de tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
contínuo depende de unos cuidados apropiados de
la herramienta y de una limpieza regular.
Lubricación
Limpie regularmente el acoplamiento con un paño
suave.
• Los tornillos de ajuste del cabezal láser pueden
atascarse con el serrín. Utilice aire a baja presión
para limpiar los tornillos de ajuste.
• Siempre que sea necesario, limpie la lente con
un paño suave o un algodón humedecido con
alcohol. No use ningún otro producto de limpieza.
Limpieza de la ventana del láser (fig. F)
El rendimiento del láser puede degradarse con
el tiempo debido a la acumulación de polvo en
la ventana del láser. Si fuera necesario limpiar la
ventana del láser, proceda del siguiente modo.
• Eleve el cabezal de la sierra en su posición de
descanso superior.
• Afloje los tornillos (9) y retírelos.
• Saque la ventana del láser (5) de la zona
empotrada.
• Quite con cuidado el polvo de la ventana. Utilice
un paño y jabón suave si fuera necesario.
• Deslice la ventana del láser (5) en la zona
empotrada. Asegúrese de que la muesca (8) mire
hacia arriba.
• Fija la ventana del láser (5) utilizando los tornillos (9).
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no debe
desecharse con los residuos domésticos
normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
25
E S PA Ñ O L
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la recogida
y reciclaje de los productos DEWALT una vez que
hayan llegado al final de su vida útil. Para aprovechar
este servicio devuelva su producto a un agente de
reparaciones autorizado, que lo recogerá en nuestro
nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de
reparaciones más cercano contactando con la oficina
DEWALT de su zona en la dirección indicada en este
manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los
detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en www.2helpU.com.
26
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
27
FRANÇAIS
LASER D271059
Félicitations!
Vous avez choisi un produit DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance du laser
Classe de laser
Longueur d’onde
Température de travail
Poids
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice
d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
28
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
CONSERVER CES CONSIGNES
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
Consignes de sécurité pour les lasers
• Gardez votre zone de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
• Tenez les enfants éloignés
Ne pas utiliser le laser en présence d’enfants
ni laisser les enfants utiliser le laser. Risque de
blessures graves aux yeux.
• Utilisez l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel.
• Ce laser est conforme à la classe 2 selon
EN 60825-1:2007. Ne remplacez pas la diode
laser par un type différent. S’il est abîmé, faites-le
réparer par un agent de réparation agréé.
• N’utilisez pas le laser que pour projeter des lignes
laser.
• Ne pas faire fonctionner le laser dans un
milieu déflagrant, en présence par exemple de
poussières, gaz ou liquides inflammables. Les
outils électriques peuvent produire des étincelles
qui pourraient enflammer toute émanation ou
poussière ambiante.
• Ne pas utiliser d’outils optiques comme les
télescopes ou les lunettes méridiennes pour
observer le faisceau laser. Des lésions oculaires
graves pourraient en résulter.
• Arrêter le laser en fin d’utilisation. Le fait de le
laisser en marche augmente les risques que
quelqu’un regarde directement dans le faisceau
laser.
FRANÇAIS
• Ne pas retirer ou abîmer les étiquettes
d’avertissement. Des étiquettes manquantes
pourraient faire que des utilisateurs ou toute autre
individu soient exposés involontairement à des
radiations.
• Vérifier avant toute première utilisation que les
étiquettes d’avertissement et de sécurité sont
bien dans votre langue. Ne pas utiliser l’appareil
s’il ne comporte aucun avertissement dans votre
langue !
On considère qu’une exposition de l’fiil au rayon
d’un laser de classe 2 est inoffensive pendant
0,25 secondes maximum. Les réflexes de la
paupière seront normalement une protection
adéquate. A des distances de plus de 1 m, le laser
est conforme à la classe 1 et est par conséquent
considéré absolument inoffensif.
• Ne regardez jamais le rayon laser directement et
de façon volontaire.
• Ne placez pas l’outil à une position dans laquelle
le rayon laser pourrait se projeter sur une
personne à la hauteur de la tête.
Risques résiduels
• Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation
de ces appareils :
– Accidents oculaires par pénétration du
faisceau laser.
Étiquettes sur l’accessoire
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur
l’accessoire :
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. A)
La date codée de fabrication (23), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Laser
1 Base de l’interrupteur
1 Fenêtre laser
1 Clé hexagonale de 2,5 mm
4 Vis cruciforme M4 x 10
2 Vis à tête hexagonale M3 x 12
1 Manuel d’instructions
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
Interrupteur marche/arrêt
Base de l’interrupteur
Tête de laser
Clé hexagonale
Fenêtre laser
UTILISATION PRÉVUE
Votre laser D271059 a été conçu pour être monté
sur les outils DeWALT D27105 et D27107. Le laser
projette des lignes qui élargissent les capacités de
vos scies retournables DeWALT.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces lasers sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Déballage
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Attention laser.
Avertissement de sécurité : laser de
classe 2.
APPOSITION DES ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT
Les avertissements de sécurité apposés sur le laser
doivent être formulés dans la langue de l’utilisateur.
À cet effet, une planche libre d’étiquettes
autocollantes est fournie avec l’appareil.
AVERTISSEMENT : vérifier
systématiquement que les étiquettes
d’avertissement et de sécurité sont bien
formulées dans votre langue.
29
FRANÇAIS
Les avertissements doivent présenter les informations
suivantes :
RADIATION LASER
NE PAS REGARDER DANS LE RAYON
PRODUIT LASER DE CLASSE 2
• Placez soigneusement les connecteurs dans
l’espace prévu.
• Fixez la base de l’interrupteur (2) sur le bras de
scie (12) avec les vis (13).
• Si les avertissements sont en langue étrangère,
suivre la procédure ci-après :
Réglage de la tête de laser (fig. A, E1–E7, G)
• Réglez la tête de laser pour une section verticale.
• Retirez le couvercle (11) s’il est en place.
• Mettez le laser en marche.
• Effectuez les réglages selon les descriptions
ci-dessous afin d’assurer un alignement correct
de la ligne laser.
• Répétez ces réglages selon les besoins afin
d’aligner correctement la ligne laser.
• Éteignez le laser.
• Replacez le couvercle (11) avec les vis (6).
Assurez-vous que l’encoche (14) se trouve sur
le câble (15).
• Placez la clé hexagonale (4) dans son logement
pour une future utilisation.
• Insérez le blocage de gâchette (22) dans l’orifice
en forme de cadenas de la gâchette (24).
Poussez le blocage de gâchette (22) pour qu’il
s’enclenche
– Retirer l’étiquette voulue sur la planche.
– L’apposer soigneusement sur l’étiquette
existante.
– Appuyer pour bien la coller.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : ne montez pas
cet accessoire sur toute autre machine
que la scie culbutable DEWALT D27105
et D27107. Reportez-vous également
au manuel d’instruction de votre outil
motorisé.
Installation de la fenêtre laser (fig. B1 & B2)
• Desserrez les vis (6) et enlevez-les. Conservez les
vis pour l’installation de la tête de laser.
• Retirez le couvercle (7).
• Glissez la fenêtre laser (5) dans le renfoncement
exposé. Assurez-vous que l’encoche (8) est
dirigée vers le haut.
• Fixez la fenêtre laser (5) avec les vis (9).
Installation de la tête de laser (fig. C1 & C2)
• Desserrez les vis (10) et retirez-les en utilisant la
clé hexagonale fournie. Retirez le couvercle (11).
• Fixez la tête de laser (3) sur le bras de scie (12)
avec les vis (6).
• Ne remettez pas le couvercle (11).
Installation de la base de l’interrupteur
(fig. A & D1–D4)
AVERTISSEMENT : assurez-vous que
l’outil est débranché.
• Desserrez les vis (13) et enlevez-les.
• Retirez le couvercle (14).
• Fixez le connecteur (15) de l’unité laser sur celui
(16) de la base d’interrupteur.
• Extrayez le connecteur (17) hors du cache de la
cavité (18).
• Fixez le connecteur (19) de la base d’interrupteur
sur celui (17) du câblage interne.
30
Réglage perpendiculaire au guide (fig. E2 & E3)
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre
dans le trait de scie (19).
• Disposez un équerre (20) sur la table et en
position verticale contre la lame (21).
AVERTISSEMENT : ne pas toucher
les pointes des dents de la lame avec
l’équerre.
• A l’aide de la clé hexagonale (4), tournez la vis de
réglage (16) au besoin pour aligner le laser avec
l’extrémité de l’équerre.
Réglage parallèle à la lame (fig. E4 & E5)
• Levez la tête de scie en position de repos
supérieure.
• Placez une équerre (20) sur la table et contre la
fente (19), en alignant le bord de l’équerre avec la
ligne laser.
• Abaissez la tête et observez la ligne laser.
AVERTISSEMENT : ne pas toucher
les pointes des dents de la lame avec
l’équerre.
FRANÇAIS
• Si la ligne bouge, tournez la vis de réglage (17)
selon les besoins pour aligner la ligne laser avec
le bord de l’équerre.
Alignement de la ligne laser (fig. E6 & E7)
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre
dans le trait de scie (19).
• Disposez un équerre (20) sur la table et en
position verticale contre la lame (21).
AVERTISSEMENT : ne pas toucher
les pointes des dents de la lame avec
l’équerre.
• Tournez la vis de réglage (18) selon les besoins
pour aligner la ligne laser avec le bord de la lame.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
• Assurez-vous que l’accessoire est bien
correctement réglé et en toute sécurité.
• Les changements brusques de température
peuvent entraîner un déplacement des pièces
internes qui pourrait endommager la précision de
l’accessoire. Vérifiez régulièrement la précision
lorsque vous utilisez l’accessoire dans ces
circonstances.
Reportez-vous également au manuel
d’instruction de votre outil motorisé.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour démarrer le laser, positionnez l’interrupteur
marche/arrêt (1) sur «I».
• Pour arrêter le laser, positionnez l’interrupteur
marche/arrêt (1) sur «0».
Effectuer une coupe
• Tracez une ligne sur la pièce à ouvrer.
• Placez la pièce à ouvrer contre la protection.
• Mettez le laser en marche.
• Alignez la ligne du laser avec la ligne de coupe.
• Allumez l’outil et effectuez la coupe.
• Une fois la coupe terminée, éteignez l’outil et
attendez que la lame de scie s’arrête totalement
avant de ramener la tête dans sa position de
repos supérieure.
• Éteignez le laser.
MAINTENANCE
Votre accessoire a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Entretien
Nettoyer régulièrement l’appareil avec un chiffon doux.
• Les vis de réglage de la tête de laser peuvent
se boucher avec de la sciure. Utilisez de l’air
faiblement comprimé pour nettoyer les vis
de réglage.
• Lorsque cela est nécessaire, nettoyez la lentille
avec un chiffon doux ou un coton tige imprégné
d’alcool. N’utilisez pas d’autres produits
d’entretien.
Nettoyage de la fenêtre laser (fig. F)
Les performances du laser peuvent se dégrader avec
le temps en raison de l’accumulation de poussière
sur la fenêtre laser. Si la fenêtre laser doit être
nettoyée, procédez comme suit.
• Levez la tête de scie en position de repos
supérieure.
• Desserrez les vis (9) et enlevez-les.
• Glissez la fenêtre laser (5) hors du renfoncement
exposé.
• Retirez soigneusement la poussière de la fenêtre.
Utilisez un chiffon et un savon doux, au besoin.
• Glissez la fenêtre laser (5) dans le renfoncement.
Assurez-vous que l’encoche (8) est dirigée vers
le haut.
• Fixez la fenêtre laser (5) avec les vis (9).
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit
DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères,
mais dans les conteneurs de collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
31
FRANÇAIS
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte sur
les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
32
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
33
I TA L I A N O
LASER D271059
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un prodotto DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza del laser
mW
Categoria del laser
Lunghezza d’onda
nm
Temperatura di funzionamento °C
Peso
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
34
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
AVVERTENZA! leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
Istruzioni di sicurezza per laser
• Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
• Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere agli adulti e ai bambini sotto di
utilizzare questo laser. Si potrebbero causare
gravi lesioni agli occhi.
• Usare l’elettroutensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale.
• Questo laser è conforme alle caratteristiche della
categoria 2 stabilite dalla norma EN 608251:2007. Non sostituire il diodo del laser con un
diodo di tipo diverso. In caso di danni, il laser
deve essere riparato presso un centro di assistenza
autorizzato.
• Il laser va usato esclusivamente per proiettare dei
fasci laser.
• Non azionare il laser in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
• Non utilizzare apparecchi ottici, come telescopi o
tacheometri, per guardare il raggio laser. Rischio
di gravi lesioni agli occhi.
• Spegnere il laser quando non viene utilizzato. Più
il laser resta acceso e maggiore è il rischio che
qualcuno lo guardi direttamente.
• Collocare il laser stabilmente su una superficie
piana. Se dovesse cadere, potrebbero verificarsi
danni al laser o gravi lesioni personali.
I TA L I A N O
• Prima di utilizzarlo per la prima volta, verificare
che le avvertenze di sicurezza sulle targhette
siano formulate nella propria lingua. Non utilizzare
l’apparato se non ci sono le avvertenze nella
propria lingua!
L’esposizione degli occhi al raggio di un laser
di categoria 2 è considerata innocua per un
massimo di 0,25 secondi. Generalmente, i riflessi
delle palpebre proteggono adeguatamente gli occhi.
Ad una distanza superiore a 1 m, il laser risponde
alle caratteristiche della categoria 1 e pertanto
è totalmente sicuro.
• Non guardare mai nel raggio laser direttamente
e intenzionalmente.
• L’attrezzo va collocato in modo da non
consentire mai al raggio laser di proiettarsi
all’altezza della testa di una persona.
Rischi residui
• I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di queste
macchine:
– Lesioni causate dal guardare il raggio laser.
Etichette sugli accessori
Sugli accessori sono presenti le seguenti immagini:
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Laser
1 Corpo dell’interruttore
1 Finestra laser
1 Chiave per brugole 2,5 mm
4 Viti con intaglio a croce M4 x 10
2 M3 x 12 viti a testa esagonale
1 Manuale istruzione
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
1
2
3
4
5
Interruttore acceso/spento
Corpo dell’interruttore
Testa del laser
Chiave per brugole
Finestra laser
UTILIZZO PREVISTO
Il laser D271059 è stato progettato per il montaggio
sui modelli DeWALT D27105 e D27107. Il laser
proietta linee laser in modo da estendere le
funzionalità delle seghe ribaltabili DeWALT.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi laser sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Apertura della confezione
COME POSIZIONARE LE ETICHETTE DI AVVERTENZA
Avvertenza laser.
Le etichette di avvertenza che si vedono sul laser
devono essere formulate nella lingua dell’utilizzatore.
Avvisi sulla sicurezza: laser di classe 2.
A tale scopo, insieme all’apparato viene fornito un
foglio a parte con etichette autoadesive.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A)
Il codice data (23), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
AVVERTENZA: verificare che le
avvertenze di sicurezza sulle targhette
siano formulate nella propria lingua.
Le avvertenze dovrebbero recitare come segue:
RAGGIO LASER
NON GUARDARE
DIRETTAMENTE IL RAGGIO
PRODOTTO LASER DE CATEGORIA 2
35
I TA L I A N O
• Se le avvertenze sono scritte in lingua straniera,
procedere come segue:
– Staccare l’etichetta occorrente dal foglio.
– Collocarla attentamente sopra l’etichetta
esistente.
– Premere sull’etichetta.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: installare questo
accessorio esclusivamente su segatrici
ribaltabili DEWALT modello D27105
e D27107. Fare anche riferimento al
manuale di istruzioni dell’elettroutensile.
Installazione della finestra laser (fig. B1 & B2)
• Allentare le viti (6) ed estrarle. Conservare le viti
per l’installazione della testa laser.
• Togliere il coperchio (7).
• Far scorrere la finestra laser (5) nella cavità.
Verificare che la tacca (8) sia rivolta verso l’alto.
• Fissare la finestra laser (5) utilizzando le viti (9).
Installazione della testa del laser (fig. C1 & C2)
• Allentare le viti (10) e rimuoverle utilizzando la
chiave per brugole in dotazione. Rimuovere il
coperchio (11).
• Fissare la testa del laser (3) sul braccio della
segatrice (12) utilizzando le viti (6).
• Non rimontare ancora il coperchio (11).
Installazione del corpo dell’interruttore
(fig. A & D1–D4)
AVVERTENZA: verificare che
l’elettroutensile sia scollegato dalla presa
di alimentazione.
• Allentare le viti (13) ed estrarle.
• Estrarre il coperchio (14).
• Collegare il connettore (15) dell’unità laser al
connettore (16) del corpo dell’interruttore.
• Estrarre il connettore (17) dalla cavità (18).
• Collegare il connettore (19) del corpo dell’interruttore
al connettore (17) dei cablaggi interni.
• Inserire con cura i connettori nell’apposita area.
• Fissare il corpo dell’interruttore (2) sul braccio
della segatrice (12) utilizzando le viti (13).
36
Regolazione della testa del laser (fig. A, E1–E7, G)
• Regolare la testa della segatrice per un taglio
traverso-vena verticale.
• Togliere il coperchio (11) se presente.
• Accendere il laser.
• Eseguire le regolazioni come descritto di seguito
per ottenere un corretto allineamento del fascio
laser.
• Ripetere queste regolazioni secondo necessità
finché il fascio laser non è correttamente allineato.
• Spegnere il laser.
• Rimontare il coperchio (11) utilizzando le viti (6).
Verificare che la tacca (14) si trovi sopra il cavo (15).
• Riporre la chiave per brugole (4) nell’apposita
sede per future regolazioni.
• Inserire il blocco dell’interruttore (22) nel foro
per lucchetto dell’interruttore automatico (24).
Premere il blocco (22) finché non scatta in
posizione.
Regolazione perpendicolare alla guida (fig. E2 & E3)
• Tirare la testa verso il basso finché la lama
impegna appena la scanalatura di taglio (19).
• Posizionare una squadra a triangolo (20) sul
piano e contro la lama (21).
AVVERTENZA: evitare il contatto
della squadra con la punta dei denti
della lama.
• Utilizzando la chiave per brugole (4), girare la
vite di regolazione (16) quanto necessario per
allineare il bordo della squadra con il fascio laser.
Regolazione parallela alla lama (fig. E4 & E5)
• Sollevare la testa della segatrice nella posizione
di riposo superiore.
• Posizionare una squadra di riscontro (20) sul
piano e in verticale contro il taglio (19), allineando
il bordo della squadra con il fascio laser.
• Abbassare la testa e osservare il fascio laser.
AVVERTENZA: evitare il contatto
della squadra con la punta dei denti
della lama.
• Se il fascio è spostato, ruotare la vite di
regolazione (17) come necessario per allineare il
fascio laser al bordo della squadra.
I TA L I A N O
Allineamento del fascio laser (fig. E6 & E7)
• Tirare la testa verso il basso finché la lama
impegna appena la scanalatura di taglio (19).
• Posizionare una squadra a triangolo (20) sul
piano e contro la lama (21).
MANUTENZIONE
Il dispositivo accessorio è stato studiato per durare
a lungo richiedendo solo la minima manutenzione.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’utensile e sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: evitare il contatto
della squadra con la punta dei denti
della lama.
• Ruotare la vite di regolazione (18) come necessario
per allineare il fascio laser al bordo della lama.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
• Verificare che l’accessorio sia montato saldamente
in posizione.
• Le variazioni termiche estreme provocano
spostamenti dei componenti interni con eventuali
conseguenze sull’accuratezza dell’accessorio.
Se l’accessorio viene adoperato in tali condizioni,
controllarne regolarmente la precisione.
Fare anche riferimento al manuale di
istruzioni dell’elettroutensile.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per accendere il laser, posizionare l’interruttore
on/off (1) su “I”.
• Per spegnere il laser, posizionare l’interruttore on/
off (1) su “0”.
Eseguire un taglio
• Tracciare la linea di taglio sul pezzo in lavorazione.
• Collocare il pezzo in lavorazione contro la battuta.
• Accendere il laser.
• Allineare la linea di taglio con il raggio laser.
• Accendere l’elettroutensile ed eseguire il taglio.
• Una volta completato il taglio, spegnere
l’elettroutensile e aspettare che la lama della
segatrice si fermi completamente prima di
riportare la testa in posizione di riposo.
• Spegnere il laser.
Pulizia
Pulire periodicamente il dispositivo accessorio con
un panno morbido.
• Le viti di regolazione della testa del laser possono
essere ostruite dalla segatura. Utilizzare aria
compressa a bassa pressione per pulire le viti di
regolazione.
• All’occorrenza, pulire la lente usando un panno
morbido o un tampone di cotone imbevuto di
alcool. Non usare alcun altro tipo di detersivo.
Pulizia della finestra laser (fig. F)
Le prestazioni del laser potrebbero subire un degrado
nel tempo a causa della polvere accumulata sulla
finestra laser. Se è necessario pulire la finestra laser,
procedere come descritto di seguito.
• Sollevare la testa della segatrice nella posizione
di riposo superiore.
• Allentare le viti (9) ed estrarle.
• Estrarre la finestra laser (5) dalla cavità.
• Eliminare con attenzione la polvere dalla finestra.
Utilizzare un panno morbido e un detergente
delicato se necessario.
• Far scorrere la finestra laser (5) nella cavità.
Verificare che la tacca (8) sia rivolta verso l’alto.
• Fissare la finestra laser (5) utilizzando le viti (9).
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è
più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i rifiuti
domestici. Smaltirlo tramite la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo dei
materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati aiuta
a impedire l’inquinamento ambientale e
riduce la richiesta di materiali grezzi.
37
I TA L I A N O
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti, è
possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati
DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
38
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
39
NEDERLANDS
LASER D271059
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een product van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Laservermogen
Laserklasse
Golflengte
Bedrijfstemperatuur
Gewicht
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
40
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
Veiligheidsinstructie voor Lasers
• Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken
leiden.
• Houd kinderen uit de buurt
Werk niet met de laser in de buurt van kinderen
en laat niet kinderen de laser bedienen. Ernstig
oogletsel zou het gevolg kunnen zijn.
• Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding.
• Deze laser voldoet aan klasse 2 volgens
EN 60825-1:2007. Vervang de laserdiode
niet door een ander type. Laat de laser bij
beschadigingen door een erkend servicecentrum
repareren.
• Gebruik de laser niet voor enig ander doel dan
het projecteren van lijnen.
• Bedien de laser niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Gereedschapsautomaten veroorzaken vonken
die de stof of dampen kunnen doen ontbranden.
• Gebruik geen optisch gereedschap zoals een
telescoop of transport om naar de laserstraal te
kijken. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
• Zet de laser uit als deze niet in gebruik is. Het
niet uitschakelen van de laser verhoogt het risico
op in de laserstraal kijken.
• Verwijder of beschadig de waarschuwingslabels
niet. Als labels zijn verwijderd kan de gebruiker
of anderen zich onopzettelijk aan straling
blootstellen.
• Controleer voor de eerste ingebruikneming of de
veiligheidswaarschuwingen op het label in uw
NEDERLANDS
taal staan vermeld. Gebruik het gereedschap niet
als de waarschuwingen niet in uw taal
staan vermeld!
Blootstelling van het oog aan de straal van een
klasse-2-laser tot een maximum van 0,25 seconden
wordt als veilig beschouwd. Reflexen van de oogleden
zullen doorgaans voldoende bescherming bieden.
Op een afstand van meer van 1 m voldoet de laser
aan klasse 1 en wordt daarom als geheel veilig
beschouwd.
• Kijk nooit direct en opzettelijk in de laserstraal.
• Plaats de machine niet in een opstelling waarbij
de laserstraal personen op hoofdhoogte kan
kruisen.
Overige risico’s
• De volgende risico zijn inherent aan het gebruik
van deze machines:
– Letsel veroorzaakt door het kijken in de
laserstraal.
Labels op het hulpstuk
Op het hulpstuk vindt u de volgende pictogrammen:
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Laser
1 Schakelkast
1 Venster laser
1 Inbussleutel 2,5 mm
4 M4 x 10 kruiskopschroeven
2 M3 x 12 inbusschroeven
1 Handleiding
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (afb. A)
1
2
3
4
5
Aan/uit-schakelaar
Schakelkast
Laserkop
Inbussleutel
Venster laser
GEBRUIKSDOEL
Uw D271059 laser is ontworpen voor montage op
de DeWALT D27105 en D27107. De laser projecteert
laserlijnen door middel waarvan u de mogelijkheden
van uw DeWALT combinatiezaag kunt uitbreiden.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze lasers zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
Uitpakken
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
HET WAARSCHUWINGSLABEL AANBRENGEN
Laserwaarschuwing.
De veiligheidswaarschuwingen op het label dat zich
op de laser bevindt moet geformuleerd zijn in de taal
van de gebruiker.
Veiligheidswaarschuwing: klasse 2-laser.
Om die reden wordt een apart vel met zelfklevende
labels bij het gereedschap meegeleverd.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] A)
De datumcode (23), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
WAARSCHUWING: Controleer voor
de eerste ingebruikneming of de
veiligheidswaarschuwingen op het label in
uw taal staan vermeld.
De waarschuwingen dienen het volgende te
vermelden:
LASERSTRAAL
NIET IN DE STRAAL STAREN
KLASSE-3R-LASERPRODUCT
41
NEDERLANDS
• Ga als de waarschuwingen in een vreemde taal
staan vermeld als volgt te werk:
– Verwijder het vereiste label van het vel.
– Plaats het label voorzichtig over het
bestaande label.
– Druk het label goed vast.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Monteer dit
hulpstuk niet op een andere machine
dan de DEWALT D27105 en D27107
tafel-, afkort- en verstekzaagmachine.
Zie ook de handleiding van uw elektrisch
gereedschap.
Het laservenster installeren (afb. B1 & B2)
• Draai de schroeven (6) los en verwijder ze.
Bewaar de schroeven voor het installeren van de
laserkop.
• Verwijder de bescherming (7).
• Schuif het laser venster (5) in de vrijgekomen
uitsparing. Zorg ervoor dat de nok (8) naar boven
is gericht.
• Breng het laservenster (5) aan met behulp van de
schroeven (9).
De laserkop installeren (afb. C1 & C2)
• Draai de schroeven (10) los en neem deze uit
met de meegeleverde inbussleutel. Verwijder de
deksel (11).
• Breng de laserkop (3) op de zaagarm (12) aan
met behulp van de schroeven (6).
• Plaats de bescherming (11) nog niet terug.
De schakelkast installeren (afb. A & D1–D4)
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
stekker van de electrische machine uit het
stopcontact is gehaald.
• Draai de schroeven (13) los en verwijder ze.
• Haal de besherming (14) er van af.
• Bevestig de connector (15) van de laser aan de
connector (16) van de schakelkast.
• Haal de connector (17) uit de holte (18).
• Bevestig de connector (19) van de laser aan de
connector (17) van de interne bedrading.
• Plaats de connectors voorzichtig in de daarvoor
uitgeruste ruimte.
• Breng de schakelkast (2) op de zaagarm (12) aan
met behulp van de schroeven (13).
42
De laserkop afstellen (afb. A, E1–E7, G)
• Stel de zaagkop in voor een verticale afkortsnede.
• Verwijder de bescherming (11) indien geplaatst.
• Schakel de laser in.
• Voer de hieronder beschreven afstellingen uit om
een juiste uitlijning van de laserlijn in te stellen.
• Herhaal de afstellingen indien nodig totdat de
laserlijn juist is uitgelijnd.
• Schakel de laser uit.
• Breng de bescherming (11) weer aan met behulp
van de schroeven (6). Zorg ervoor dat de nok (14)
zich over de kabel (15) bevindt.
• Plaats de inbussleutel (4) in de opbergruimte
zodat u de sleutel kunt gebruiken voor een
toekomstige aanpassing.
• Steek de blokkering van de trekker (22) in het gat
voor het hangslot van debedieningsschakelaar
(24). Duw de blokkering van de trekker (22) totdat
deze op zijn plaatsvastklikt.
Afstelling t.o.v. de achteraanslag (afb. E2 & E3)
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het
zaagblad net in de sleuf (19) valt.
• Zet een winkelhaak (20) op de tafel en omhoog
tegen het zaagblad (21) aan.
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak
niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Met behulp van de inbussleutel (4) draait u de
aanpassingsschroef (16) zo ver als nodig is voor
uitlijning van de laserlijn met de rand van de
winkelhaak.
Afstelling parallel aan het blad (afb. E4 & E5)
• Zet de zaagkop in de hoogste ruststand.
• Plaats een winkelhaak (20) op de tafel en tegen
de zaagopening (19), en breng de rand van de
winkelhaak in lijn met de laserlijn.
• Trek de zaagkop naar beneden en let op de laser
lijn.
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak
niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Wanneer de lijn verschuift, draait u indien nodig
de stelschroef (17) om de laserlijn in lijn te
brengen met de rand van de winkelhaak.
NEDERLANDS
Uitlijnen van de laserlijn (afb. E6 & E7)
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het
zaagblad net in de sleuf (19) valt.
• Zet een winkelhaak (20) op de tafel en omhoog
tegen het zaagblad (21) aan.
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak
niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Draai indien nodig de stelschroef (18) om de
laserlijn in lijn te brengen met de rand van het blad.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
• Zorg dat het hulpstuk stevig staat opgesteld.
• Extreme temperatuurswisselingen veroorzaken
speling op onderdelen in het binnenwerk, wat
van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid
van het hulpstuk. Controleer regelmatig de
nauwkeurigheid wanneer u het hulpstuk onder
dergelijke omstandigheden gebruikt.
Zie ook de handleiding van uw elektrisch
gereedschap.
In- en uitschakelen (afb. A)
• Druk om de laser in te schakelen de
aan/uit-schakelaar (1) naar “I”.
• Druk om de laser in te schakelen de
aan/uit-schakelaar (1) naar “0”.
Zagen
• Teken een zaaglijn op het werkstuk.
• Plaats het werkstuk tegen de aanslag.
• Schakel de laser in.
• Breng de zaaglijn op een lijn met de laserlijn.
• Schakel de machine in en voer de zaagsnede uit.
• Schakel na het zagen de machine uit en wacht
tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen
voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
• Schakel de laser uit.
ONDERHOUD
Dit produkt is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan
onderhoud. Een juiste behandeling en regelmatige
reiniging van het produkt garanderen een hoge
levensduur.
Reiniging
Maak het produkt regelmatig schoon met een
zachte doek.
• De stelschroeven op de laserkop kunnen
verstopt raken met zaagsel. Gebruik lagedruklucht om de stelschroeven schoon te maken.
• Maak de lens indien nodig schoon met een zachte
doek of een in alcohol gedrenkte wattenstaaf.
Gebruik geen andere reinigingsmiddelen.
Het laservenster reinigen (afb. F)
De prestaties van de laser kunnen na verloop van
tijd afnemen als gevolg van opgehoopt zaagsel
op het laservenster. Wanneer het laservenster
schoongemaakt moet worden, gaat u als volgt te
werk.
• Zet de zaagkop in de hoogste ruststand.
• Draai de schroeven (9) los en verwijder ze.
• Schuif het laservenster (5) uit de uitsparing.
• Verwijder voorzichtig zaagsel van het venster.
Gebruik indien nodig een zachte doek en milde
zeep.
• Schuif het laservenster (5) in de uitsparing. Zorg
ervoor dat de nok (8) naar boven is gericht.
• Breng het laservenster (5) aan met behulp van de
schroeven (9).
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij
de gescheiden afvalinzameling.
43
NEDERLANDS
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal helpt
milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal het
einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur om
van deze service gebruik te maken uw product a.u.b.
terug naar iedere erkende reparateur die namens ons
de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact op
te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor zoals
vermeld in deze handleiding. Een lijst van erkende
DEWALT reparateurs en volledige details over onze
after sales service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
44
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE
•
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
45
NORSK
LASER D271059
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT produkt. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Spenning
Laserstyrke
Laserklasse
Bølgelengde
Driftstemperatur
Vekt
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
Sikkerhetsanvisninger for lasere
• Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
• Hold barn unna!
Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller la
barn bruke laseren. Det kan resultere i alvorlig
øyeskade.
• Bruk riktig apparat.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
• Denne laseren overholder kravene til klasse
2 i henhold til EN 60825-1:2007. Ikke skift ut
laserdioder med dioder av en annen type. Ved
skader må laseren repareres av en autorisert
teknikker.
• Ikke bruk laseren til noe annet formål en å
projisere laserlinjer.
• Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som
kan antenne støv eller gasser.
• Ikke bruk optiske verktøy slik som teleskoper
eller transit for å se laserstrålen. Dette kan føre til
alvorlige øyeskader.
• Slå av laseren når den ikke er i bruk. Å la laseren
stå på øker risikoen for å stirre inn i laserstrålen.
• Ikke fjern eller dekk over advarselsmerker. Hvis
merkene fjernes kan brukeren eller andre utsette
seg selv for stråling ved en feiltakelse.
• Kontroller at sikkerhetsadvarslene på merket er
formulert på ditt språk før første bruk. Ikke bruk
verktøyet hvis det ikke er merket med advarsler
på ditt språk!
Skulle øyet bli utsatt for en laserstråle i klasse 2 i
under 0,25 sekunder, ansees dette som sikkert.
Øyelokkrefleksen vil vanligvis sørge for nok beskyttelse.
46
NORSK
På over 1 meters avstand oppfyller laseren kravene
til klasse 1 og blir følgelig ansett som sikker.
• Se aldri direkte inn i laserstrålen.
• Ikke sett opp utstyret på en posisjon der
laserstrålen kan krysse noen i hodehøyde.
Øvrige farer
• Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av disse
maskinene:
– Skader som følger av å stirre inn i laserstrålen.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
1
2
3
4
5
Strømbryter
Bryterboks
Laserhode
Sekskantnøkkel
Laservindu
TILTENKT BRUK
Etiketter på tilbehør
Følgende symboler vises på tilbehøret:
Din D271059 laser er designet for å monteres på
DeWALT D27105 og D27107. Laseren prokiserer
laserlinjer for å forbedre egenskapene til din DeWALT
kombisager.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse laserne er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Pakke ut
FESTE ADVARSELSMERKE
Laseradvarsel.
Sikkerhetsadvarslene på merket som er vist på
laseren må være formulert på brukerens språk.
Sikkerhetsadvarsel: klasse 2 laser.
Til dette formål leveres et separat brett med
selvklebende merker sammen med verktøyet.
DATOKODE PLASSERING (FIG. A)
Datokoden (23), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
ADVARSEL: Kontroller at
sikkerhetsadvarslene på merket er
formulert på ditt språk.
Advarslene skal leses som følger:
LASERSTRÅLE
IKKE SE INN I STRÅLEN
LASERPRODUKT I KLASSE 2
• Hvis advarslene er på et fremmed språk, går du
frem som følger:
Kontroll av pakkens innhold
– Løsne det ønskede merket fra brettet.
Pakken inneholder:
1 Laser
1 Bryterboks
1 Laservindu
1 Sekskantnøkkel 2,5 mm
4 M4 x 10 skruer med krysspor
2 M3 x 12 sekskanthode-skruer
1 Instruksjonsbok
– Plasser merket forsiktig over det eksisterende
merket.
– Trykk merket på plass.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Dette tilbehøret skal
ikke monteres på andre maskiner
enn en DEWALT D27105 og
D27107 kombinasjonssag Se også
bruksanvisningen for det elektriske
verktøyet.
47
NORSK
Installere laservinduet (fig. B1 & B2)
• Løsne skruene (6) og fjern dem. Ta vare på
skruene til installasjonen av laserhodet.
• Fjern dekselet (7).
• Skyv laservinduet (5) inn i den utsparingen som
nå er synlig. Pass på at innsnittet (8) vender opp.
• Fest laservinduet (5) med skruene (9).
Installere laserhodet (fig. C1 & C2)
• Løsne skruen (10) og ta den ut ved hjelp av den
vedlagte sekskantnøkkelen. Ta av dekselet (11).
• Fest laserhodet (3) til sagarmen (12) med skruene
(6).
• Ikke sett dekselet på plass ennå (11).
Installere bryterboksen (fig. A & D1–D4)
ADVARSEL: Pass på at støpselet til
det elektriske verktøyet er trukket ut av
stikkontakten.
• Løsne skruene (13) og fjern dem.
• Ta av dekselet (14).
• Fest koplingen (15) fra laserenheten til koplingen
(16) på bryterboksen.
• Ta koplingen (17) ut av åpningen (18).
• Fest koplingen (19) fra bryterboksen til koplingen
(17) på det interne ledningsnettet.
• Plasser koplingene omhyggelig i det reserverte
området.
• Fest bryterboksen (2) til sagarmen (12) med
skruene (13).
Justere laserhodet (fig. A, E1–E7, G)
• Juster saghodet for en vertikal kapping.
• Fjern dekselet (11) hvis det er på.
• Slå på laseren.
• Utfør innstillingene angitt nedenfor, slik at
laserlinjen blir riktig justert.
• Gjenta disse innstillingene etter behov, helt til
laserlinjen er riktig justert.
• Slå av laseren.
• Sett dekselet (11) på plass ved bruk av skruene (6).
Pass på at innsnittet (14) er plassert over kabelen
(15).
• Lagre sekskantnøkkelen (4) for fremtidige
justering.
• Sett inn utløserlåsen (22) i hengelåshullet på
utløserbryteren (24). Trykk på utløserlåsen (22) til
denklikker på plass.
48
Justering vinkelrett i forhold til anlegget (fig. E2 & E3)
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned
i sagsporet (19).
• Plasser en vinkelhake (20) på bordet med anlegg
mot sagbladet (21).
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre
spissen av tennene på sagbladet.
• Bruk sekskantnøkkelen (4), vri justeringsskruen
(16) som nødvendig for å rette inn laserlinjen med
kanten av vinkelhaken.
Justering parallelt med bladet (fig. E4 & E5)
• Hev saghodet opp til øvre hvileposisjon.
• Plasser en vinkelhake (20) på bordet og opp
mot snittet (19), mens du justerer kanten på
vinkelhaken mot laserlinjen.
• Trekk hodet ned og følg med på laserlinjen.
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre
spissen av tennene på sagbladet.
• Hvis linjen beveger seg, drei innstillingsskruen (17)
etter behov helt til laserlinjen er justert mot kanten
på vinkelhaken.
Justere laserlinjen (fig. E6 & E7)
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned
i sagsporet (19).
• Plasser en vinkelhake (20) på bordet med anlegg
mot sagbladet (21).
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre
spissen av tennene på sagbladet.
• Drei innstillingsskruen (18) etter behov for å justere
laserlinjen mot den venstre eggen på bladet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• Pass på at tilbehøret er riktig stilt inn.
• Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake
bevegelse interne deler, som kan påvirke
tilbehørets nøyaktighet. Kontroller nøyaktigheten
regelmessig når tilbehøret brukes under disse
forholdene.
Se også bruksanvisningen for det
elektriske verktøyet.
NORSK
Skru på og av (fig. A)
• Slå laseren på ved å trykke av/på-bryteren (1)
til stilling “I”.
• Slå laseren av ved å trykke av/på-bryteren (1)
til stilling “0”.
Beskyttelse av miljøet
Utføre en kapping
• Tegn en skjærelinje på arbeidsemnet.
• Plasser arbeidsemnet mot anlegget.
• Slå på laseren.
• Juster skjærelinjen mot laserlinjen.
• Slå på verktøyet og utfør kappingen.
• Når kappingen er ferdig, slår du av verktøyet og
venter til sagbladet har stanset helt før du stiller
hodet tilbake i øverste hvileposisjon.
• Slå av laseren.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
VEDLIKEHOLD
Ditt produkt er konstruert slik at det kan brukes i lang
tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og
tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og
regelmessig rengjøring av produktet.
Rengjøring
Rengjør produktet regelmessig med en myk klut.
• Innstillingsskruene på laserhodet kan bli tettet
av sagflis. Bruk litt lavtrykksluft til å rense ut
innstillingsskruene.
• Ved behov må linsen rengjøres ved hjelp av
en myk klut eller en bomullspinne fuktet med
alkohol. Ikke bruk andre rengjøringsmidler.
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere
DEWALT produkter når de har nådd slutten på
livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Rengjøring av laservinduet (fig. F)
Laserens ytelse kan bli dårligere over tid, på grunn
av oppsamlet støv på laservinduet. Hvis laservinduet
trenger rengjøring, gjøres det på følgende måte.
• Hev saghodet opp til øvre hvileposisjon.
• Løsne skruene (9) og fjern dem.
• Trekk laservinduet (5) ut av utsparingen.
• Fjern støvet omhyggelig fra vinduet. Bruk en myk
klut og mild såpe om nødvendig.
• Skyv laservinduet (5) inn i utsparingen. Pass på at
innsnittet (8) vender opp.
• Fest laservinduet (5) med skruene (9).
49
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
50
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
LASER D271059
Parabéns!
Escolheu um producto DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência do laser
mW
Classe do laser
Comprimento de onda
nm
Temperatura de funcionamento °C
Peso
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
Instruções de segurança para lasers
• Mantenha a área de trabalho limpa.
Bancadas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar acidentes.
• Mantenha as crianças afastadas.
Não utilize o laser perto de crianças nem permita
que utilizem o laser. Podem ocorrer lesões
oculares graves.
• Use a ferramenta apropriada.
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta.
• Este laser cumpre com a classe 2 conforme
a EN 60825-1:2007. Não substitua o diodo do
laser por um tipo diferente. Se estiver danificado,
envie-o a um serviço autorizado para conserto.
• Não utilize o laser para outra finalidade que não
seja a projecção de linhas de laser.
• Não utilize o laser em ambientes explosivos,
nomeadamente na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas eléctricas
criam faíscas que poderão inflamar estas poeiras
ou vapores.
• Não utilize ferramentas ópticas, tais como um
telescópio ou teodolito, para visualizar o raio
laser. Tal poderá resultar em ferimentos oculares
graves.
• Desligue o laser quando este não estiver a ser
utilizado. Deixar o laser ligado aumenta o risco
de olhar fixamente para o raio laser.
• Não retire nem danifique as etiquetas de aviso.
Se as etiquetas forem retiradas, o utilizador ou
terceiros poderão expor-se inadvertidamente a
radiações.
51
PORTUGUÊS
• Antes da primeira utilização, verifique se os
avisos de segurança na etiqueta estão no seu
idioma. Não utilize a ferramenta se esta não
incluir os avisos no seu idioma!
A exposição do olho a um raio laser de classe 2
é considerada segura por um máximo de
0,25 segundos. Os reflexos da pálpebra
normalmente fornecerão uma protecção adequada.
A distâncias de aproximadamente 1 m, o laser está
em conformidade com a classe 1 e, desta forma,
considerado completamente sem perigo.
• Nunca olhe para o raio laser directamente
e intencionalmente.
• Não instale a ferramenta em posições onde
o raio possa atravessar alguém na altura da
cabeça.
Riscos residuais
• Os seguintes riscos são inerentes à utilização
destas máquinas:
– Ferimentos causados ao olhar fixamente para
o raio laser.
Etiquetas no acessório
Aparece o seguinte no acessório:
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Laser
1 Caixa de comutação
1 Janela do laser
1 Chave sextavada de 2,5 mm
4 Parafusos de cruzeta M4 x 10
2 Chaves sextavadas M3 X 12
1 Manual de instruções
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
1
2
3
4
5
Interruptor on/off
Caixa de comutação
Cabeça do laser
Chave sextavada
Janela do laser
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O laser D271059 foi concebido para montagem
nos modelos DeWALT D27105 e D27107. O laser
projecta raios laser para aumentar as capacidades
das serras articuladas de DeWALT.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes lasers são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
as mesmas. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
Desembalar
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Advertência sobre o laser.
Aviso de segurança: laser de classe 2.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A)
O Código de data (23), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
52
COLOCAR A ETIQUETA DE AVISO
Os avisos de segurança na etiqueta colocada no
laser devem estar no idioma do utilizador.
Para tal, foi fornecida juntamente com a ferramenta
uma folha separada de etiquetas autocolantes.
ATENÇÃO: verifique se os avisos de
segurança na etiqueta estão no seu
idioma.
Os avisos devem apresentar as seguintes indicações:
RADIAÇÃO LASER
NÃO OLHAR PARA O FEIXE
APARELHO LASER DA CLASSE 2
• Se os avisos estiverem num idioma estrangeiro,
proceda da seguinte forma:
– Retire a etiqueta necessária da folha.
PORTUGUÊS
– Coloque cuidadosamente a etiqueta sobre a
etiqueta existente.
– Pressione a etiqueta de forma a fixá-la.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: utilize este acessório apenas
com a serra circular DEWALT D27105 e
D27107. Recorra também ao manual de
instruções da sua ferramenta eléctrica.
Instalação da janela do laser (fig. B1 & B2)
• Desaperte os parafusos (6) e retire-os. Conserve
os parafusos para a instalação da cabeça do laser.
• Retire a cobertura (7).
• Empurre a janela do laser (5) em direcção à área
ranhurada exposta. Certifique-se que o entalhe
(8) está virado para cima.
• Fixe a janela do laser (5) com os parafusos (9).
Instalação da cabeça do laser (fig. C1 & C2)
• Desaperte os parafusos (10) e retire-os utilizando
a chave hexagonal fornecida. Retire a tampa
(11).
• Fixe a cabeça do laser (3) no braço da serra (12)
com os parafusos (6).
• Ainda não recoloque a cobertura (11).
Instalação da caixa de comutação
(fig. A & D1–D4)
ATENÇÃO: certifique-se de que a
ferramenta eléctrica está desligada da
corrente.
• Desaperte os parafusos (13) e retire-os.
• Retire a cobertura (14).
• Fixe o conector (15) da unidade laser ao
conector (16) da caixa de comutação.
• Retire o conector (17) para fora da cavidade (18).
• Fixe o conector (19) da caixa de comutação ao
conector (17) da instalação eléctrica interna.
• Coloque, cuidadosamente, os conectores na
área facultada.
• Fixe a caixa de comutação (2) no braço da serra
(12) com os parafusos (13).
Ajuste a cabeça do laser (fig. A, E1–E7, G)
• Ajuste a cabeça da serra para um corte
transversal vertical.
• Retire a cobertura (11) caso a mesma esteja
instalada.
• Ligue o laser.
• Efectue os ajustes descritos a seguir para obter
um alinhamento correcto do feixe laser.
• Repita estes ajustes conforme necessário até
que o feixe laser esteja correctamente alinhado.
• Desligue o laser.
• Volte a fixar a cobertura (11) com os parafusos (6).
Certifique-se de que o entalhe (14) se encontra
sobre o cabo (15).
• Guarde a chave sextavada (4) para ajustes
futuros.
• Insira o bloqueio do gatilho (22) no orifício do
cadeado do gatilho (24). Empurre o bloqueio
dogatilho (22) até este encaixar.
Ajuste perpendicular à guia (fig. E2 & E3)
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da
serra entre na ranhura da serra (19).
• Coloque um esquadro (20) na mesa e levantado
contra a lâmina (21).
ATENÇÃO: não toque nas pontas dos
dentes da lâmina com o esquadro.
• Utilizando a chave hexadecimal (4), rode o
parafuso de regulação (16) conforme necessário
para alinhar o feixe do laser com a aresta do
esquadro.
Ajuste paralelo à lâmina (fig. E4 & E5)
• Coloque a cabeça da serra na posição superior
de repouso.
• Coloque um esquadro (20) sobre a mesa
e encostado à ranhura (19), alinhando a
extremidade do esquadro com o feixe laser.
• Puxe a cabeça da serra para baixo e observe o
feixe laser.
ATENÇÃO: não toque nas pontas dos
dentes da lâmina com o esquadro.
53
PORTUGUÊS
• Se o feixe se deslocar, rode o parafuso de ajuste
(17) o necessário para alinhar o feixe laser com a
extremidade do esquadro.
Alinhamento do feixe laser (fig. E6 & E7)
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina
da serra entre na ranhura da serra (19).
• Coloque um esquadro (20) na mesa e levantado
contra a lâmina (21).
ATENÇÃO: não toque nas pontas dos
dentes da lâmina com o esquadro.
• Rode o parafuso de ajuste (18) o necessário para
alinhar o feixe laser com a extremidade esquerda
da lâmina.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o acessório está firmemente
colocado.
• Mudanças bruscas de temperatura causam
a movimentação de peças internas, o que
poderá afectar a precisão do acessório.
Verifique regularmente a precisão do acessório
durante o uso nessas circunstâncias.
Recorra também ao manual de
instruções da sua ferramenta eléctrica.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar o laser, prima o interruptor de
ligar/desligar (1) para a posição “I”.
• Para desligar o laser, prima o interruptor de
ligar/desligar (1) para a posição “0”.
Realização de um corte
• Trace uma linha de corte na peça de trabalho.
• Encoste a peça à guia.
• Ligue o laser.
• Alinhe a linha de corte com a linha de laser.
• Ligue a ferramenta e realize o corte.
54
• Após a conclusão do corte, desligue a
ferramenta e aguarde até que a lâmina da serra
pare completamente antes de voltar a colocar
a cabeça na sua posição superior de repouso.
• Desligue o laser.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção.
O funcionamento satisfatório contínuo depende de
bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Limpeza
Limpe regularmente o acessório utilizando um pano
macio.
• Os parafusos de ajuste na cabeça do laser
podem ficar obstruídos com serragem. Utilize um
pouco de ar comprimido a baixa pressão para
limpar os parafusos de ajuste.
• Quando necessário, limpe as lentes utilizando
um pano macio ou um bocado de algodão
embebido em álcool. Não utilize nenhum outro
produto de limpeza.
Limpeza da janela do laser (fig. F)
O desempenho do laser poderá degradar-se no
decorrer do tempo devido à acumulação de pó na
janela do laser. Se for necessário limpar a janela do
laser, proceda da seguinte forma:
• Coloque a cabeça da serra na posição superior
de repouso.
• Desaperte os parafusos (9) e retire-os.
• Empurre a janela do laser (5) para fora da área
ranhurada.
• Retire cuidadosamente o pó da janela. Se
necessário, utilize um pano macio e sabão suave.
• Empurre a janela do laser (5) em direcção à área
ranhurada. Certifique-se que o entalhe (8) está
virado para cima.
• Fixe a janela do laser (5) com os parafusos (9).
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens e
produtos usados permite que os materiais
sejam reciclados e utilizados novamente.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a prevenir a poluição ambiental e
reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem dos respectivos produtos quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, entregue o seu produto em
qualquer agente de reparação autorizado, o qual
procederá à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
55
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
56
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
LASER D271059
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Laserteho
Laserluokka
Aallonpituus
Käyttölämpötila
Paino
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
Turvallisuusohjeet lasereille
• Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
• Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä käytä laseria lasten lähettyvillä tai älä anna
lasten käyttää laseria. Se voi aiheuttaa vakavan
silmävamman.
• Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa.
• Tämä laserlaite täyttää EN 60825-1:2007
vaatimusten 2-luokan ehdot. Laser-diodia ei tule
korvata toisen tyyppisellä. Mikäli laite vahingoittuu,
se tulee korjauttaa valtuutetulla korjaajalla.
• Älä käytä laserlaitetta mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin laserjuovien heijastamiseen.
• Älä käytä laseria, jos on olemassa räjähdysvaara
esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn
vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
• Älä käytä teleskoopin kaltaista optista välinettä
lasersäteen siirtämiseksi. Muutoin voi aiheutua
vakava silmävaurio.
• Kun laserlaitetta ei käytetä, katkaise siitä virta.
Jos jätät laserlaitteeseen virran kytketyksi, säteen
silmään osumisen vaara kasvaa.
• Älä poista tai peitä varoitusmerkintöjä. Jos ne
poistetaan, käyttäjä tai muu henkilö voi altistua
säteilylle.
• Tarkista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että
omankielisiäsi varoitusmerkintöjä ei ole poistettu.
Älä käytä työkalua, jos siinä ei ole omankielisiäsi
varoitusmerkintöjä!
57
SUOMI
2-luokan lasersäteen katsomista paljaalla silmällä
pidetään turvallisena korkeintaan 0,25 sekunnin
ajan. Normaalit silmäluomen refleksit antavat yleensä
riittävän suojan. Yli 1 metrin etäisyydellä laser täyttää
1-luokan ehdot ja sitä pidetään näin ollen täysin
turvallisena.
• Älä koskaan katso tarkoituksella suoraan
lasersäteeseen.
• Älä aseta laitetta asentoon, jossa lasersäde voi
kulkea pään korkeudelta jonkun henkilön ohitse.
Vaarat
• Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
näitä laitteita:
– Lasersäteeseen katsomisen aiheuttamat
vammat.
Laitteessa olevat merkit
Laitteessa on seuraavat piktogrammit:
1
4
2
1
Kuusiokulma-avain 2,5 mm
M4 x 10 ristikantaruuvit
M3 x 12 kuusiokoloruuvia
Käyttöohje
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
Virtakytkin
Kytkinrasia
Laserpää
Kuusiokulma-avain
Laserikkuna
KÄYTTÖTARKOITUS
D271059-laserisi on suunniteltu asennettavaksi
DeWALT D27105- ja D27107-malleihin. Laser
heijastaa laserviivoja ja laajentaa DeWALT
-kääntöpöytäsahasi ominaisuuksia.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä laserit ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Purkaminen pakkauksesta
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Laservaroitus.
Turvallisuusvaroitus: luokan 2 laserlaite.
VAROITUSTARROJEN KIINNITTÄMINEN PAIKOILLEEN
Laitteeseen on kiinnitettävä varoitusmerkinnät
käyttäjän kielellä.
Laitteen mukana on siksi toimitettu erillinen tarra-arkki.
VAROITUS: Tarkista, että
varoitusmerkinnät ovat saatavissa omalla
kielelläsi.
Laitteessa on oltava seuraavat varoitukset:
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A)
Päivämääräkoodi (23) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Laser
1 Kytkinrasia
1 Laserikkuna
58
LASERSÄTEILY
ÄLÄ TUIJOTA SÄDETTÄ.
LUOKAN 2 LASERTUOTE
• Jos varoitukset ovat vieraalla kielellä, toimi
seuraavasti:
– Irrota tarvittava merkintä tarra-arkista.
– Aseta se huolellisesti nykyisen merkinnän
päälle.
– Paina merkintä paikoilleen.
SUOMI
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta
muihin koneisiin kuin DEWALT D27105
ja D27107 kääntösahaan. Lue myös
sähkötyökalusi käyttöohjeet.
Laserikkunan asennus (kuvat B1 & B2)
• Löysää ruuveja (6) ja irrota ne. Säilytä ruuvit
laserpään asennusta varten.
• Poista kansi (7).
• Työnnä laserikkuna (5) näkyvissä olevaan
uurrettuun kohtaan. Varmista, että lovi (8) osoittaa
ylöspäin.
• Kiinnitä laserikkuna (5) käyttäen ruuveja (9).
Laserpään asennus (kuvat C1 & C2)
• Löysää ruuvit (10) ja irrota ne kuusiokulmaavaimella. Irrota suojus (11).
• Kiinnitä laserpää (3) sahausvarteen (12) ruuveilla (6).
• Älä kiinnitä kantta (11) vielä paikalleen.
Kytkinrasian asennus (kuvat A & D1–D4)
VAROITUS: Varmista, että työkalua ei ole
kytketty verkkovirtaan.
• Löysää ruuveja (13) ja irrota ne.
• Poista kansi (14).
• Kiinnitä laseryksikön liitin (15) kytkinrasian
liittimeen (16).
• Ota liitin (17) pois syvennyksestä (18).
• Kiinnitä kytkinrasian liitin (19) sisäisen
johdotuksen liittimeen (17).
• Aseta liittimet huolellisesti asianmukaiseen kohtaan.
• Kiinnitä kytkinrasia (2) sahausvarteen (12)
ruuveilla (13).
Laserpään säätö (kuvat A, E1–E7, G)
• Säädä sahauspää pystysuoraa sahausta varten.
• Poista kansi (11), jos se on paikallaan.
• Kytke laser päälle.
• Tee säädöt alla kuvatun mukaisesti laserviivan
asianmukaista kohdistusta varten.
• Toista menettely tarvittaessa niin monta kertaa,
että laserviiva on kohdistettu oikein.
• Kytke laser pois päältä.
• Kiinnitä kansi (11) ruuveilla (6). Varmista, että ura
(14) on kaapelin (15) päällä.
• Laita kuusiokulma-avain (4) talteen myöhempää
säätöä varten.
• Aseta liipaisinlukko (22) liipaisukytkimen (24)
lukkoreikään. Paina liipaisinlukkoa (22), kunnes
senapsahtaa paikalleen.
Kohtisuoruuden säätö suhteessa vasteeseen
(kuvat E2 & E3)
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että
sahanterä menee puukappaleen läpi ja ulottuu
kitapalaan (19).
• Pane suorakulmain (20) sahauspöytää ja
sahanterää (21) vasten.
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän
hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Käännä säätöruuvia (16) kuusiokulma-avaimella
(4) tarpeen mukaan ja kohdista laserlinja viivaimen
reunan mukaan.
Säätö terän suuntaisesti (kuvat E4 & E5)
• Nosta sahanterä yläasentoon.
• Aseta suorakulmain (20) pöydälle ja kitapalaa
(19) vasten kohdistaen suorakulmaimen reunan
laserviivan kanssa.
• Vedä pää alas ja tarkista laserviiva.
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän
hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Jos viiva liikkuu, kierrä säätöruuvia (17)
tarpeen mukaan kohdistaaksesi laserviivan
suorakulmaimen reunan kanssa.
Laserviivan kohdistaminen (kuvat E6 & E7)
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä
menee puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (19).
• Pane suorakulmain (20) sahauspöytää ja
sahanterää (21) vasten.
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän
hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Kierrä tarvittaessa säätöruuvia (18) kohdistaaksesi
laserviivan terän vasemman reunan kanssa.
59
SUOMI
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Varmista, että laite on kiinnitetty lujasti.
• Äärimmäiset lämpötilan vaihtelut aiheuttavat
laitteen sisäisten osien liikkumista, mikä voi
vaikuttaa sen tarkkuuteen. Tarkista laitteen
tarkkuus säännöllisesti, jos käytät sitä tällaisissa
olosuhteissa.
Laserikkunan puhdistaminen (kuva F)
Laserin toimintakyky voi huonontua ajan kuluessa,
koska laserikkunaan on kerääntynyt pölyä.
Jos laserikkuna pitää puhdistaa, toimi seuraavasti.
• Nosta sahanterä yläasentoon.
• Löysää ruuveja (9) ja irrota ne.
• Työnnä laserikkuna (5) ulos uurretusta kohdasta.
• Poista pöly varovasti. Käytä pehmeää liinaa ja
tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
• Työnnä laserikkuna (5) takaisin uurrettuun
kohtaan. Varmista, että lovi (8) osoittaa ylöspäin.
• Asenna laserikkuna (5) käyttäen ruuveja (9).
Lue myös sähkötyökalusi käyttöohjeet.
Ympäristön suojeleminen
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Paina käynnistyskytkin (1) asentoon “I”, kun
haluat käynnistää laserin.
• Paina käynnistyskytkin (1) asentoon “0”, kun
haluat kytkeä laserin pois päältä.
Sahauksen tekeminen
• Vedä sahausviiva työstettävään kappaleeseen.
• Aseta työstettävä kappale vastetta vasten.
• Kytke laser päälle.
• Kohdista sahausviiva laserviivan kanssa.
• Käynnistä laite ja tee sahaus.
• Kun sahaus on suoritettu, vapauta kytkin ja
odota, että sahanterä on täysin liikkumatta ennen
kuin palautat terän pään sen yläasentoon.
• Kytke laser pois päältä.
KUNNOSSAPITO
Lisälaite on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen
käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat
laitteen jatkuvan toiminnan.
Puhdistaminen
Puhdista lisälaite säännollisesti pehmeällä rievulla.
• Sahanpuru voi tukkia laserpään säätöruuvit.
Käytä pienpaineista paineilmaa säätöruuvien
puhdistamiseen.
• Puhdista linssi tarvittaessa käyttämällä alkoholiin
kastettua pehmeää kangasta tai pumpulityynyä.
Älä käytä muunlaisia puhdistusaineita.
60
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja
pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä
suojelee ympäristöä ja vähentää raakaaineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com.
61
SVENSKA
LASER D271059
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT produkt. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Lasereffekt
Laserklass
Våglängd
Driftstemperatur
Vikt
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
62
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
Säkerhetsinstruktion för laser
• Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
• Håll barn undan
Använd inte lasern i närheten av barn och låt inte
barn använda lasern. Allvarliga ögonskador kan
uppstå.
• Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna
användarhandbok.
• Denna laser uppfyller Klass 2 enligt EN 608251:2007. Byt inte ut en laserdiod mot en av annan
typ. Om den skadas måste reparationerna
utföras av auktoriserad reparationsverkstad.
• Använd inte lasern för något annat ändamål än
projektion av laserlinjer.
• Använd inte lasern i explosiva miljöer, t.ex. i
miljöer med brandfarliga vätskor, gaser eller
damm. Gnistor från motordrivna verktyg kan
antända dammet eller ångorna.
• Använd inte optiska verktyg såsom teleskop eller
passageinstrument för att titta på laserstrålen.
Detta kan orsaka allvarliga skador på ögonen
• Stäng av lasern när den inte används. En
tillslagen laser ökar risken för att någon ska titta
in i laserstrålen av misstag.
• Etiketterna får inte tas bort eller göras oläsliga.
Om etiketterna tas bort kan detta leda till att
användarna eller andra utsätts för strålning
• Innan lasern används för första gången måste du
kontrollera att säkerhetsvarningarna på etiketten
finns på ditt språk. Använd inte verktyget om det
inte är försett med varningar på ditt språk!
SVENSKA
Om ögonen utsätts för en laserstråle av Klass 2
under max 0,25 sekunder anses detta ofarligt.
Ögonlockens blinkreflexer brukar vanligtvis ge
tillräckligt skydd. Vid avstånd på över en meter
uppfyller lasern Klass 1 och anses då helt ofarlig.
• Titta aldrig avsiktligt direkt in i laserstrålen.
• Ställ inte upp lasern på en plats där strålen kan
träffa en person vid huvudhöjd.
4 M4 x 10 krysskruvar
2 M3 x 12 sexkantsskruvar
1 Instruktionshandbok
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (bild A)
Kvarstående risker
• Nedanstående risker är ofrånkomliga när den här
typen av apparater används:
– Personskador till följd av att personer tittar in
i laserstrålen.
Skyltar på tillbehöret
Följande symboler syns på tillbehöret:
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Kopplingsdosa
Laserhuvud
Insexnyckel
Laserfönster
AVSEDD ANVÄNDNING
DIn D271059 laser har konstruerats för att monteras
på DeWALT D27105 och D27107. Lasern projicerar
laserlinjer för att utöka möjligheterna för din DeWALT
stativsåg.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa laser är professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Läs instruktionshandbok före användning.
Uppackning
ANPASSNING AV VARNINGSETIKETTEN
Laservarning.
Säkerhetsvarningarna på den etikett som sitter på
lasern måste finnas på användarens språk.
Säkerhetsvarning: klass 2 laser.
För detta syfte följer ett separat blad med
självhäftande etiketter med redskapet.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] A)
Datumkoden (23), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
VARNING: Kontrollera att
säkerhetsvarningarna på etiketten finns
på ditt språk.
Varningarna ska innehålla följande information:
LASERSTRÅLNING
SE INTE IN I STRÅLEN
KLASS 2 LASERPRODUKT
• Om varningarna är skrivna på ett främmande
språk, gå till väga på följande sätt:
Kontroll av förpackningens innehåll
– Ta bort etiketten från bladet.
Förpackningen innehåller:
1 Laser
1 Kopplingsdosa
1 Laserfönster
1 Insexnyckel 2,5 mm
– Sätt försiktigt på etiketten ovanpå den
befintliga etiketten.
– Tryck fast etiketten.
63
SVENSKA
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Montera detta tillbehör aldrig
på en annan maskin än en DEWALT
D27105, D27107 vändsåg. Se även
elverktygets användarmanual.
Montering av laserfönstret (bilder B1 & B2)
• Lossa och avlägsna skruvarna (6). Behåll
skruvarna för montering av laserhuvudet.
• Avlägsna höljet (7).
• Skjut in laserfönstret (5) i den infällda ytan som nu
är synlig. Se till att skåran (8) är riktad uppåt.
• Montera laserfönstret (5) med skruvarna (9).
Montering av laserhuvudet (bilder C1 & C2)
• Lossa skruven (10) och ta bort den med hjälp av
medföljande insexnyckel. Ta bort höljet (11).
• Montera laserhuvudet (3) på sågarmen (12) med
skruvarna (6).
• Sätt inte tillbaka höljet (11) än.
• Stäng av lasern.
• Sätt tillbaka höljet (11) med skruvarna (6).
Se till att skåran (14) hamnar över kabeln (15).
• Placera insexnyckeln (4) på dess förvaringsplats
för kommande inställningar.
• Sätt avtryckarspärren (22) i hänglåshålet i
avtryckaren (24). Tryck mot avtryckarspärren (22)
tillsden klickar på plats.
Inställning i rät vinkel gentemot anslaget
(bilder E2 & E3)
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt
löper i sågskåran (19).
• Sätt en vinkel (20) på bordet och mot klingan (21).
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra
sågtändernas spetsar.
• Använd insexnyckeln (4), vrid på
inställningsskruven (16) efter behov för att rikta in
laserlinjen mot kanten av vinkelhaken.
Montering av kopplingsdosan (bilder A & D1–D4)
VARNING: Kontrollera att elverktyget inte
är kopplat till nätet.
• Lossa och avlägsna skruvarna (13).
• Avlägsna höljet (14).
• Koppla kontakten (15) från lasermodulen till
uttaget (16) i kopplingsdosan.
• Tag ut kontakten (17) ur öppningen (18).
• Koppla kontakten (19) från kopplingsdosan till
uttaget (17) i det interna kablaget.
• Sätt noggrant in kontakterna i det avsedda
utrymmet.
• Montera kopplingsdosan (2) på sågarmen (12)
med skruvarna (13).
Justering av laserhuvudet (bilder A, E1–E7, G)
• Ställ in såghuvudet för en vertikal kapning.
• Avlägsna höljet (11) om det är på plats.
• Starta lasern.
• Utför nedanstående justeringar för att rikta
laserlinjen på rätt sätt.
• Upprepa justeringarna vid behov tills laserlinjen är
korrekt riktad.
64
Inställning parallellt med bladet (bilder E4 & E5)
• Höj såghuvudet till det övre viloläget.
• Sätt en vinkel (20) på bordet och mot skåran (19)
så att vinkelns kant följer laserlinjen.
• Drag huvudet nedåt och granska laserlinjen.
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra
sågtändernas spetsar.
• Om linjen förflyttas vrider du ställskruven (17)
efter behov så att laserlinjen följer vinkelns kant.
Riktning av laserlinjen (bilder E6 & E7)
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt
löper i sågskåran (19).
• Sätt en vinkel (20) på bordet och mot klingan (21).
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra
sågtändernas spetsar.
• Vrid ställskruven (18) efter behov så att laserlinjen
följer klingans vänstra kant.
SVENSKA
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
• Se till att tillbehöret sitter stadigt.
• Extrema temperaturväxlingar kan rubba interna
delar och på så sätt påverka tillbehörets
noggrannhet. Kontrollera noggrannheten
regelbundet om tillbehöret används under
sådana omständigheter.
Se även elverktygets användarmanual.
Strömbrytare (bild A)
• Starta lasern genom att ställa strömbrytaren (1)
i läge “I”.
• Stäng av lasern genom att ställa strömbrytaren
(1) i läge “0”.
Att utföra en sågning
• Drag en såglinje på arbetsstycket.
• Placera arbetsstycket mot anslaget.
• Starta lasern.
• Rikta såglinjen efter laserlinjen.
• Starta maskinen och utför sågningen.
• Efter avslutad sågning stänger du av maskinen
och väntar tills klingan har stannat helt innan du
för tillbaka huvudet till dess övre viloläge.
• Stäng av lasern.
UNDERHÅLL
Din produkt har tillverkats för att, med så lite underhåll
som möjligt, kunna användas länge. Varaktig och
tillfredsställande användning erhålles endast genom
noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Rengöring
Rengör tillsatsen regelbundet med en mjuk trasa.
• Ställskruvarna på laserhuvudet kan täppas med
sågspån. Använd tryckluft med lågt tryck för att
rensa ställskruvarna.
• Rengör vid behov linsen med en mjuk trasa eller
bomullstuss, fuktad i alkohol. Använd inga andra
rengöringsmedel.
Rengöring av laserfönstret (bild F)
Laserns prestanda kan med tiden reduceras på
grund av att sågspån samlas på laserfönstret.
Gör så här om laserfönstret måste rengöras.
• Höj såghuvudet till det övre viloläget.
• Lossa och avlägsna skruvarna (9).
• Skjut ut laserfönstret (5) ur den infällda ytan.
• Avlägsna försiktigt allt damm från fönstret.
Använd vid behov en trasa och mild tvål.
• Skjut in laserfönstret (5) i den infällda ytan.
Se till att skåran (8) är riktad uppåt.
• Montera laserfönstret (5) med skruvarna (9).
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar och
minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen, på
kommunala avfallsanläggningar eller via återförsäljaren
när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta det
lokala kontoret för DEWALT på den adress som anges
i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över
behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning, med
kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.com.
65
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
66
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
LAZER D271059
Tebrikler!
DEWALT ürününü seçtiniz. Ürün geliştirme
ve yenilemede yllarn deneyimi DEWALT’
profesyonel kullanclar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Lazer güç
Lazer snf
Dalga uzunluğu
Çalşma scaklğ
Ağrlk
D271059
V 230
mW < 1
2
nm 630 ~ 680
°C 0 – +40
kg 0,75
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
Lazerlerle İlgili Güvenlik
Talimatları
• Çalşma alann temiz tutun
Düzensiz alanlar ve tümsekler kazaya
sebebiyet verebilir.
• Çocuklar uzak tutun
Lazeri çocukların yanında kullanmayın ve
çocukların lazeri çalıştırmasına izin vermeyin.
Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
• Uygun alet kullann
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm
klavuzunda anlatlmştr.
• Bu lazer, EN 60825-1:2007 uyarnca snf
2 ile uyumludur. Lazer diyodunu farkl bir
tiptekiyle değiştirmeyin. Lazer zarar görürse
yetkili bir tamir servisinde tamir ettirin.
• Lazeri, lazer çizgileri çizmekten başka
herhangi bir amaç için kullanmayn.
• Yanıcı sıvıların, gazların ve tozun bulunduğu
ortamlar gibi patlayıcı ortamlarda lazeri
kullanmayın. Elektrikli aletler toz veya gazları
tutuşturabilecek kıvılcımlar yaratırlar.
• Lazer ışınına bakmak için teleskop veya
teodolit gibi optik aletler kullanmayın. Ciddi
göz yaralanmasına neden olabilir.
• Kullanılmıyorsa lazeri kapatın. Lazerin açık
bırakılması lazer ışınına bakma riskini artırır.
• Uyarı etiketlerini çıkarmayın ya da tahrip
etmeyin. Etiketler çıkarılırsa kullanıcı veya
diğerleri kazara radyasyona maruz kalabilir.
• İlk kullanımdan önce etiket üzerindeki
güvenlik uyarılarının kendi dilinizde
yazıldığını kontrol edin. Başka dilde uyarılar
taşıyorsa aleti kullanmayın.
67
TÜRKÇE
Snf 2 bir lazerin, gözle maksimum 0,25 saniye
boyunca temas güvenli kabul edilmektedir.
Göz kapağ yansmas normalde yeterli koruma
sağlayacaktr. 1 m üzerindeki mesafelerde lazer
snf 1 ile uyumlu hale gelir ve bu nedenle
tamamen güvenli olarak kabul edilir.
• Lazer şnna hiçbir zaman doğrudan ve
isteyerek bakmayn.
• Aleti, lazer şnn herhangi bir kişinin baş
yüksekliğini kesebilecek yükseklikte bir yere
kurmayn.
Kalan Riskler
• Aşağıdaki riskler bu makinaları kullanmanın
özünde mevcuttur:
– Lazer ışınına bakmadan kaynaklanan
yaralanmalar.
Aksesuar üzerindeki etiketler
Aşağdaki resimler aksesuar üzerinde
gösterilmiştir:
1
1
4
2
1
Lazer penceresi
Altıgen anahtar 2,5 mm
M4 x 10 çapraz başl vida
M3 x 12 altıgen başlı vida
Kullanm klavuzu
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şek. A)
1
2
3
4
5
Açma/kapama anahtar
Şalter kutusu
Lazer başlğ
Altıgen anahtar
Lazer penceresi
KULLANIM ALANI
D271059 lazeriniz DeWALT D27105 ve D27107’ye
monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Lazer, DeWALT
yönlendirilebilir daire testerenizin kapasitesini
artırmak üzere lazer çizgileri yayar.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu lazerler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Paketinden çıkarma
UYARI ETIKETININ YERLEŞTIRILMESI
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Lazer uyars.
Güvenlik uyars: snf 2 lazer.
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (23) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Lazer
1 Şalter kutusu
68
Lazer üzerinden gösterilen güvenlik uyarıları
etiketi kullanıcının kendi dilinde olmalıdır.
Bu amaçla ayrı bir kendinden yapışkanlı etiket
sayfası aletle birlikte temin edilmiştir.
UYARI: Etiket üzerindeki güvenlik
uyarılarının kendi dilinizde yazıldığını
kontrol edin.
Uyarılar şu şekilde olmalıdır:
LAZER RADYASYON
ISIGA GÖZLERINIZI DIKEREK BAKMAYIN
SINIF 2 LAZER ÜRÜNÜ
• Uyarılar yabancı dildeyse şunları yapın:
– Gerekli etiketi sayfadan çıkarın.
– Etiketi mevcut etiketin üzerine dikkatle
yerleştirin.
– Etiketi yerine bastırın.
TÜRKÇE
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Bu aksesuar, DEWALT D27105,
D27107 çok amaçl testereniz dşnda
herhangi başka bir makineye monte
etmeyin. Ayn şekilde güç aletinizin
kullanm klavuzuna da bakn.
Lazer penceresinin monte edilmesi
(şek. B1 & B2)
• Vidalar (6) gevşetin ve çkartn. Lazer
başlğnn monte edilebilmesi için vidalar
saklayn.
• Kapağ (7) çkartn.
• Lazer penceresini (5) açkta girintili bir alana
kaydrn. Kertiğin (8) yukarya baktğna emin
olun.
• Vidalar (5) kullanarak lazer penceresini (9)
sabitleyin.
Lazer başlğnn monte edilmesi (şek. C1 & C2)
• Altıgen anahtarı kullanarak vidaları (10)
gevşetin ve çıkarın. Kapağı çıkarın (11).
• Vidalar (6) kullanarak lazer (3) başlğn
testere koluna sabitleyin (12).
• Henüz kapağ (11) takmayn.
Şalter kutusunun monte edilmesi
(şek. A & D1–D4)
UYARI: Güç aletinin prizden çekilmiş
olduğuna emin olun.
• Vidalar (13) gevşetin ve çkartn.
• Kapağ (14) çkartn.
• Bağlanty (15) lazer biriminden şalter
kutusunun bağlantsna (16) bağlayn.
• Bağlanty (17) yuvadan (18) çkartn.
• Bağlanty (19) şalter kutusundan iç elektrik
kablolarnn bağlantsna (17) bağlayn.
• Bağlantlar dikkatlice sağlanan alana
yerleştirin.
• Vidalar (13) kullanarak şalter kutusunu (2)
testere (12) koluna sabitleyin.
Lazer başlğnn monte edilmesi
(şek. A & E1–E7, G)
• Dikey bir çapraz kesim için testere başn
ayarlayn.
• Kapak (11) taklmş ise çkartn.
• Lazeri açn.
• Lazer çizgisinin doğru hizalanabilmesini
sağlamak üzere ayarlamalar aşağda izah
edildiği gibi yapn.
• Lazer doğru olarak hizalanana kadar bu
ayarlamalar tekrar edin.
• Lazeri kapatn.
• Vidalar (6) kullanarak kapağ (11) tekrar
takn. Kertiğin (14) kablonun (15) üzerine
yerleştirildiğine emin olun.
• Daha sonraki ayarlar için altıgen anahtarı (4)
depoya koyun.
• Tetik kilidini (22) tetik anahtarnn (24) kilit
deliğinin içine yerleştirin.Tetik kilidi (22)
yerine oturuncaya kadar ittirin.
Sipere dikey ayarlanma (şek. E2 & E3)
• Levha testere çentiğine (19) hemen girecek
şekilde başlğ aşağ çekin.
• Tezgaha ve bçağn (21) üst karşsna bir kare
blok (20) yerleştirin.
UYARI: Kare blokun bçak dişlerinin
uçlarna temaz etmemesine özen
gösterin.
• Lazer çizgisini gönyenin kenarına ayarlamak
için altıgen anahtar (4) kullanarak ayar
vidasını (16) gerektiği kadar döndürürün.
Bçağa parallel ayarlanma (şek. E4 & E5)
• Testere başlğn yukar park konumuna
kaldrn.
• Kare bloğun kenarn lazer çizgisi ile
hizalayarak, tezgaha ve çentiğin (19) üst
karşsna bir kare blok (20) yerleştirin.
• Baş aşağya çekin ve lazer çizgisine bakn.
UYARI: Kare blokun bçak dişlerinin
uçlarna temaz etmemesine özen
gösterin.
• Çizgi hareket edere, lazer çizgisini kare
bloğun kenarna hizalamak için ayar vidasn
(17) gerektiği kadar çevirin.
69
TÜRKÇE
Lazer çizgisinin hizalanmas
(şek. E6 & E7)
• Levha testere çentiğine (19) hemen girecek
şekilde başlğ aşağ çekin.
• Tezgaha ve bçağn (21) üst karşsna bir kare
blok (20) yerleştirin.
UYARI: Kare blokun bçak dişlerinin
uçlarna temaz etmemesine özen
gösterin.
• Lazer çizgisini bçağn sol kenar ile
hizalamak için ayar vidasn (18) gerektiği
kadar çevirin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Aksesuarn güvenli bir şekilde ayarlandğna
emin olun.
• Aşr scaklk değişiklikleri, aksesuarn
doğruluğunu etkileyebilecek iç parçalarn
hareketine sebep olabilir. Bu şartlar altnda
aksesuar kullanrken doğruluğunu kontrol
edin.
Ayn şekilde güç aletinizin kullanm
klavuzuna da bakn.
Çalştrma ve kapatma (şek. A)
• Lazeri açmak için, açma/kapatma düğmesini
(1) “I” konumuna basn.
• Lazeri kapatmak için, açma/kapatma
düğmesini (1) “0” konumuna basn.
Bir kesimin gerçekleştirilmesi
• İş parças üzerinde bir kesim çizgisi çizin.
• İş parçasn siperin karşsna yerleştirin.
• Lazeri açn.
• Kesim çizgisini lazer çizgisi ile hizalayn.
• Aleti açn ve kesimi yapn.
• Kesimi tamamladktan sonra, aleti kapatn
ve başlğ üst durma konumuna getirmeden
önce testere levhasnn tamamen durmasn
bekleyin.
• Lazeri kapatn.
70
BAKIM
DEWALT aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalşmas, alete gerekli bakmn
yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
Temizleme
Alet düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
• Lazer başlğ üzerindeki ayar vidalar talaşla
dolabilir. Ayar vidalarn temizlemek için biraz
düşük hava basnc kullann.
• Gerekirse lensi yumuşak bir bez veya alkole
batrlmş bir pamuk çubukla temizleyin.
Herhangi bir diğer temizleme arac
kullanmayn.
Lazer penceresinin temizlenmesi (şek. F)
Lazer penceresinin üzerinde biriken tozlar
nedeni ile lazerin performans zamanla düşebilir.
Lazer penceresinin temizlenmesi gerekiyor ise,
aşağdakileri takip edin.
• Testere başlğn yukar park konumuna
kaldrn.
• Vidalar (9) gevşetin ve çkartn.
• Lazer penceresini (5) açktaki alandan
kaydrn.
• Dikkatlice tozu pencereden çkartn.
Gerekiyorsa yumuşak bir bez ve biraz sabun
kullann.
• Lazer penceresini (5) açktaki alana kaydrn.
Kertiğin (8) yukarya baktğna emin olun.
• Vidalar (9) kullanarak lazer penceresini (5)
sabitleyin.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
TÜRKÇE
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını
azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
71
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
72
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
∂§ §∏¡π∫∞
ΛΕΪΖΕΡ D271059
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Δ¿ÛË
πÛ¯‡˜ ϤÈ˙ÂÚ
∫·ÙËÁÔÚ›· ϤÈ˙ÂÚ
ª‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
μ¿ÚÔ˜
V
mW
nm
°C
kg
D271059
230
<1
2
630 ~ 680
0 – +40
0,75
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων
των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
Οδηγίες ασφαλείας για
συσκευές λέιζερ
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi
√È ·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
• ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα λέιζερ κοντά
σε παιδιά και μην επιτρέπετε σε παιδιά να
χρησιμοποιούν τη μονάδα λέιζερ. Μπορεί να
προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ.
• ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ
ηÙËÁÔÚ›· 2 Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ EN 60825-1:2007.
ªËÓ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÌÈ· ‰›Ô‰Ô ϤÈ˙ÂÚ Ì ¿ÏÏË
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. E¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ
˘ÔÛÙ› ˙ËÌ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢‹˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·
ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
ÁÚ·ÌÌÒÓ Ï¤È˙ÂÚ.
• Μην λειτουργείτε το λέιζερ σε εκρηκτικές
ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα
υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να
προκαλέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Μην χρησιμοποιείτε οπτικά όργανα, όπως
τηλεσκόπια ή διόπτρες, για να δείτε τη δέσμη
λέιζερ. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη
στα μάτια.
73
∂§ §∏¡π∫∞
• Θέστε το λέιζερ εκτός λειτουργίας όταν δεν
το χρησιμοποιείτε. Αφήνοντας το λέιζερ σε
λειτουργία αυξάνεται ο κίνδυνος να κοιτάξει
κάποιος τη δέσμη λέιζερ.
• Μην αφαιρείτε και μην καταστρέφετε τις
προειδοποιητικές ετικέτες. Εάν αφαιρεθούν οι
ετικέτες, ο χρήστης ή άλλα άτομα μπορεί να
εκτεθούν ακούσια σε ακτινοβολία.
• Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι
προειδοποιήσεις ασφαλείας έχουν συνταχθεί
στη γλώσσα σας. Μην χρησιμοποιείτε το
εργαλείο εάν δεν υπάρχουν οι προειδοποιήσεις
στη γλώσσα σας!
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ï¤È˙ÂÚ.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·ÛÊ·Ï›·˜: ϤÈ˙ÂÚ
ηÙËÁÔÚ›·˜ 2.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (23) gövdeye
basılıdır.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Û ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ
ηÙËÁÔÚ›·˜ 2 ıˆÚÂ›Ù·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 0,25 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ.
√È ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÏÂÊ¿ÚˆÓ
·Ú¤¯Ô˘Ó, ηÓÔÓÈο, Â·Ú΋ ÚÔÛÙ·Û›·.
™Â ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 1 m, Ë Û˘Û΢‹
ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 1 ηÈ,
¤ÙÛÈ, ıˆÚÂ›Ù·È ·fiÏ˘Ù· ·ÛÊ·Ï‹˜.
• ¶ÔÙ¤ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ÛÎfiÈÌ·
·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ.
• ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ ı·
ÌÔÚÔ‡Û ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
Άλλοι κίνδυνοι
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
• Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με
τη χρήση αυτών των μηχανημάτων:
– Τραυματισμοί λόγω εστίασης του
βλέμματος στη δέσμη λέιζερ.
¶ÈӷΛ‰È· ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
Δ· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·:
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 §¤È˙ÂÚ
1 ¶›Ó·Î·˜ ‰È·ÎÔÙÒÓ
1 ¶·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ
1 Κλειδί Άλεν 2,5 mm
4 μ›‰Â˜ Ì ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙ·˘Úfi M4 x 10
2 Κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής M3 x 12
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
1
2
3
4
5
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
¶›Ó·Î·˜ ‰È·ÎÔÙÒÓ
∫ÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ
Κλειδί Άλεν
¶·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η μονάδα σας λέιζερ D271059 έχει σχεδιαστεί
για τοποθέτηση στα εργαλεία DeWALT D27105
και D27107. Η μονάδα λέιζερ προβάλλει γραμμές
λέιζερ για να επεκτείνει τις δυνατότητες των
ανατρεπόμενων πριονιών σας DeWALT.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτές οι μονάδες λέιζερ είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
74
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
∂§ §∏¡π∫∞
Άνοιγμα της συσκευασίας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας της ετικέτας που
βρίσκεται επάνω στο λέιζερ πρέπει να έχουν
συνταχθεί στη γλώσσα του χειριστή.
Για το σκοπό αυτό, μαζί με το εργαλείο παρέχεται
ένα ξεχωριστό φύλλο με αυτοκόλλητες ετικέτες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι
οι προειδοποιήσεις ασφαλείας έχουν
συνταχθεί στη γλώσσα σας.
Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι οι εξής:
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
• Εάν οι προειδοποιήσεις είναι γραμμένες σε
ξένη γλώσσα, ενεργήστε ως εξής:
– Αφαιρέστε από το φύλλο την απαραίτητη
ετικέτα.
– Τοποθετήστε την προσεκτικά επάνω από
την υπάρχουσα ετικέτα.
– Πιέστε την ετικέτα στη θέση της.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªË
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ›Ù ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·˘Ùfi
Û ηӤӷ ¿ÏÏÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ DEWALT D27105,
D27107. E›Û˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û·˜
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
EÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ı˘ÚÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. B1 & B2)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (6) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘
ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (7).
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ (5) ÛÙËÓ
·Î¿Ï˘ÙË ÂÛÔ¯‹ ÂÚÈÔ¯‹. μ‚·ÈÔ›Ù fiÙÈ Ë
ÂÁÎÔ‹ ‚ϤÂÈ (8) ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ (5)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜ (9).
EÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. C1 & C2)
• Ξεσφίξτε τις βίδες (10) και αφαιρέστε τις,
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί Άλεν.
Αφαιρέστε το κάλυμμα (11).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ (3) ÛÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÈÔÓÈÔ‡ (12) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ
‚›‰Â˜ (6).
• ªËÓ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÎfiÌË ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (11).
EÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‰È·ÎÔÙÒÓ
(ÂÈÎ. A & D1–D4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ
Ú‡̷.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (13) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ.
• μÁ¿ÏÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (14).
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (15) ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·
ϤÈ˙ÂÚ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (16) ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‰È·ÎÔÙÒÓ.
• μÁ¿ÏÙ ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (17) ¤Íˆ ·fi ÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi (18).
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (19) ·fi ÙÔ ›Ó·Î·
‰È·ÎÔÙÒÓ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (17) ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ
ηψ‰›ˆÓ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˘˜
ÛÙËÓ ·Ú·¯ˆÌ¤ÓË ÂÚÈÔ¯‹.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·ÎÔÙÒÓ (2) ÛÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÈÔÓÈÔ‡ (12) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ
‚›‰Â˜ (13).
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. A, E1–E7, G)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· ÌÈ· ηıÂÙ‹
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (11) Â¿Ó Â›Ó·È
ÂÁηٷÛÙË̤ÓÔ.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ.
• EÎÙÂϤÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ۈÛÙ‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ϤÈ˙ÂÚ.
• E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ fiˆ˜
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ Ó· ›ӷÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓË.
• £¤ÛÙ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (11)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜ (6). μ‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë ÂÁÎÔ‹ (14) ‚Ú›ÛÎÂÙÂ ¿Óˆ ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ (15).
75
∂§ §∏¡π∫∞
• Τοποθετήστε το κλειδί Άλεν (4) στο σημείο
φύλαξης για μελλοντική ρύθμιση.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (22)
ÛÙËÓ Ô‹ ÏԢΤÙÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙËÛηӉ¿Ï˘
(24). ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (22)
̤¯ÚÈ Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
ƒ‡ıÌÈÛË Î¿ıÂÙË Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. E2 & E3)
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ
Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ ÛÙË Ͽη
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (19).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (20) ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Â¿Óˆ
ÛÙË ÏÂ›‰· (21).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ
¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• Με το κλειδί Άλεν (4), περιστρέψτε τη βίδα
ρύθμισης (16) όπως χρειάζεται για να
ευθυγραμμίσετε τη γραμμή λέιζερ με την ακμή
της γωνιάς.
ƒ‡ıÌÈÛË ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙË ÏÂ›‰· (ÂÈÎ. E4 & E5)
• ∞Ó˘„ÒÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿Óˆ
ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (20) ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Óˆ
ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹ (19), ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¯Â›ÏÈ
ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ οو ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·Ú·ÙËÚ›ÛÙÂ
ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ
¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ∞Ó Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓËı›, ÛÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰·
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ (17) fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó·
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ Ì ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜
ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘.
E˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. E6 & E7)
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë
ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (19).
76
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (20) ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Â¿Óˆ
ÛÙË ÏÂ›‰· (21).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ
¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ (18) fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ Ì ÙÔ
·ÚÈÛÙÂÚfi ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı›
ÛˆÛÙ¿.
• √È ·ÎÚ·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó
ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ
Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
ÙÔ˘ ÂÍ¿ÚÙËÌ·. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙËÓ
·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÂ
Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜.
E›Û˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û·˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÛÙË ı¤ÛË «I».
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ ¤ÎÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÛÙË ı¤ÛË «0».
EÎÙ¤ÏÂÛË ÎÔ‹˜
• ÷ڿÍÙ ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ
·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜ Ì ÙËÓ
ÁÚ·ÌÌ‹ ϤÈ˙ÂÚ.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÎÙÂϤÛÙÂ
ÙËÓ ÎÔ‹.
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜,
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ
∂§ §∏¡π∫∞
Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ
Â¿Óˆ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
• £¤ÛÙ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
∏ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
Û ̷ÎÚfi¯ÚÔÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ·fi ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ηı¿ÚÈÛÌ·.
Καθαρισμός
¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷ¯ÙÈο ÙÔ ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• √È ‚›‰Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ÌÔÚ›
Ó· ÊÚ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙË ÛÎfiÓË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
·¤Ú· ¯·ÌËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÙ ÙȘ
‚›‰Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.
• E¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ ÌÂ
¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó› ‹ Ì·ÙÔÓ¤Ù· ÌÂ ‚·Ì‚¿ÎÈ
‚ÚÂÁ̤ÓË ÛÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ηı·ÚÈÛÙÈο.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ı˘ÚÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. F)
∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ
ηÈÚfi ÏfiÁÔ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ÛÙÔÓ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ.
∞Ó ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ı·ÚÈÛÌfi
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ԙ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜.
• ∞Ó˘„ÒÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿Óˆ
ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (9) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ.
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ (5) ¤Íˆ ·fi
ÙËÓ ÂÛÔ¯‹ ÂÚÈÔ¯‹.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË ÛÎfiÓË ·fi ÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›
Î·È ÌÂÛ·›Ô Û·Ô‡ÓÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ (5) ÛÙËÓ ÂÛÔ¯‹
ÂÚÈÔ¯‹. μ‚·ÈÔ›Ù fiÙÈ Ë ÂÁÎÔ‹ ‚ϤÂÈ (8)
ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ï¤È˙ÂÚ (5)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜ (9).
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών
επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναχρησιμοποίηση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις μέσω
επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο της DEWALT, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους σέρβις της DEWALT καθώς και
πλήρη στοιχεία και πρόσωπα επικοινωνίας με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
77
∂§ §∏¡π∫∞
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
78
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
79
80
81
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo,
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N059924
82
09/10
Download PDF

advertising