DW738 | DeWalt DW738 BANDSAW Type 2 instruction manual

559110-26 CZ
DW738
DW739
2
3
4
5
6
PÁSOVÁ PILA
DW738, DW739
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí firmy D E WALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily z firmy DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního nářadí.
Technické údaje
Napětí
V
Motor – příkon
W
Řezná rychlost m/min-1
Otáčky motoru
min-1
Max. řezná výška mm
Max. řezná šířka mm
Rozměry pracovní desky
mm
Sklon pracovní desky
Celková výška
mm
Celková šířka
mm
Celková délka
mm
Hmotnost
kg
DW738
230
760
330/800
2.800
155
310
DW739
230
760
330-800
2.800
155
310
380x380
0 – 45°
970
510
660
23
380x380
0 – 45°
970
510
660
23
1
1
•
•
1 vložku pracovní desky
2 vodící prvky pilového pásu (45°)
2 vodící prvky pilového pásu (90°)
3 šrouby se čtyřhrannou hlavou M8x60
4 šestihranné matice M8
8 podložek D8
2 podložky D6
1 šestihranný šroub M8x60
4 šestihranné šrouby M8x20
2 šestihranné šrouby M6x65
2 plastové úchytky
2 příchytky pravítka
1 zástrčný klíč 2,5 mm
1 zástrčný klíč 6 mm
návod k použití
výkresovou dokumentaci
Zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy
k poškození stroje, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Popis (obr. A)
Pojistky: nářadí 230 V ..... 10 A v napájecí síti
Vaše pásová pila DW738/DW739 byla
zkonstruována pro odborné dílenské použití:
provádí přímé, kruhové, úhlové a šikmé řezání.
Může řezat široký okruh materiálů jako jsou
dřevo, plasty, neželezné kovy a kůže (usně).
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Obr. A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
Ostré hrany.
Obsah balení
Toto balení obsahuje:
1 částečně smontovaný stroj
1 pracovní desku
1 pravítko pro podélné řezání
1 nástrčný klíč 8 mm
1 krabici obsahující:
13
14
15
16
7
Hlavní spínač
Bezpečnostní klíč
Kryt pilového pásu
Vložka pracovní desky
Kryt
Napínák pilového pásu
Regulátor vyvážení pilového pásu
Zajišťovací šrouby krytu
Zajišťovací páka sklonu pracovní desky
Pravítko
Regulátor výšky krytu pilového pásu
Horní montážní sestava krytu a vodítka
pilového pásu
Zajišťovací šroub motoru
Regulátor rychlosti pilového pásu
(DW739)
Pracovní deska
Montážní otvory
Obr. B
•
17
18
19
20
21
22
•
Zadní nosné ložisko pilového pásu
Zajišťovací závrtný šroub (červík) pro 17
Vodící prvky pilového pásu 45°
Zajišťovací závrtný šroub (červík) pro 19
Vodící prvky pilového pásu 90°
Zajišťovací závrtný šroub (červík) pro 21
•
•
Přídavné příslušenství
Obr. C1
23 Stojan
•
Obr. C2
24 Pravítko pro úhlové řezání
25 Měřidlo délky řezu
•
•
Elektrická bezpečnost
•
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
•
Použití prodlužovacího kabelu
Jestliže je požadováno použití prodlužovacího
kabelu, použijte pouze schválený typ kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto stroje (viz
technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celý kabel.
Montáž pilového pásu (obr. A, D1, D5, E1
– E4)
Zuby nového pilového pásu jsou velmi
ostré a mohou být nebezpečné.
Montáž a seřízení
•
Dříve než začnete s montáží
a seřizováním, vždy odpojte stroj od
sítě.
•
•
Pila je již kompletně smontovaná, kromě
pracovní desky a pravítka pro podélné
řezání.
•
•
Montáž pracovní desky (obr. A, D1 – D6)
•
•
•
Opatrně posunujte pracovní desku podél
pilového pásu. Usaďte ji tak, aby byly
montážní otvory v pracovní desce srovnány
s otvory v segmentech.
Do obou předních otvorů vložte šestihranné
šrouby M8x20 (28) s podložkami. Přitáhněte
je pouze rukou (obr. D3).
Sklopte pracovní desku v úhlu 45°.
Do obou zadních otvorů vložte šestihranné
šrouby M8x20 (28) s podložkami (obr.
D4).
Pomocí nástrčného klíče utáhněte všechny
čtyři šrouby.
Usaďte vložku (4) řádně do pracovní desky
(obr. D5).
Sklopte zpět do původní polohy spojku (26)
(obr. D1).
Otáčením regulátoru výšky (11) po směru
hodinových ručiček zcela zvedněte kryt
pilového pásu (3) (obr. A).
Pomocí úhelníku zkontrolujte, zda
je pracovní deska ve správném úhlu
k pilovému pásu, jestliže je nastavena
ve vodorovné poloze. Jestliže je nutné
seřízení, povolte zajišťovací páku pracovní
desky a podle potřeby nastavte závrtný
šroub (29) (obr. D6).
•
Otočte zajišťovací pákou (9, obr. A) sklonu
pracovní desky přibližně o polovinu otáčky
proti směru hodinových ručiček, abyste
uvolnily naklápěcí segmenty (27, obr. D2).
Sklopte dozadu spojku (26), která přikrývá
drážku pilového pásu v pracovní desce (obr.
D1).
Položte pracovní desku na segmenty (27)
tak, aby drážka pilového pásu směřovala
k přední části stroje (obr. D2).
•
•
•
8
Odšroubujte oba zajišťovací šrouby krytu
(8) a otevřete kryt (5) (obr. A).
Překlopte spojku (26), která překrývá
drážku pilového pásu v pracovní desce (obr.
D1).
Vyjměte vložku (4) z pracovní desky.
Zasuňte pilový pás do drážky v pracovní
desce. Zkontrolujte, zda zuby pilového pásu
směřují dopředu a dolů (obr. E2).
Otočte pilový pás o 90° a opatrně jej
zasuňte do vodící drážky (30) (obr. E3
a E4).
Umístěte pilový pás mezi vodící prvky (19)
a (21).
Opatrně nasaďte pilový pás na řemenice
(31) a (32) (obr. E2). Jestliže je to nutné,
otáčením napínáku pilového pásu (6, obr.
A) proti směru hodinových ručiček můžete
snížit polohu horní řemenice.
Usaďte vložku (5) řádně do pracovní desky
•
•
(obr. D5).
Sklopte zpět do původní polohy spojku (26)
(obr. D1).
Podle dále uvedeného postupu nastavte
napnutí pilového pásu, vodící prvky a nosné
ložisko.
•
•
do držáku vodící prvky pilového pásu (19)
a (21) (obr. G1).
Nastavte vodící prvky do vzdálenosti
přibližně 0,5 mm od pilového pásu.
Dotáhněte závrtné šrouby (20) a (22) (obr.
G1).
Nastavení napnutí pilového pásu (obr. F1)
Změna rychlosti
Správné napnutí závisí na šířce použitého
pilového pásu. Podrobnosti jsou uvedeny v
tabulce na pile.
• Napínejte pilový pás pomocí napínáku
(6), dokud stupnice neoznačuje napnutí
pilového pásu odpovídající jeho šířce.
DW738 (obr. H1-H3)
Vaše pásová pila DW738 má dvě rychlosti.
Umístěním hnacího řemene na malou hnanou
řemenici (34) získáte nižší rychlost (obr. H2).
Vyšší rychlost obdržíte po umístění řemene na
velkou hnanou řemenici (35) (obr. H2). Bližší
informace o rychlostních stupních jsou uvedeny
v technických údajích.
• Povolte šroub (13), zajišťující polohu
motoru a přesuňte motor v drážce tak, aby
se povolil hnací řemen (obr. H1).
• Uvolněte řemen z hnací řemenice
a následovně z hnané řemenice (34) nebo
(35) (obr. H3).
• Znovu nasaďte řemen na hnací řemenici
a na požadovanou hnanou řemenici (34)
nebo (35).
• Umístěte motor v drážce tak, abyste
správně napnuli hnací řemen a tuto polohu
zajistěte šroubem (13) (obr. H1).
DW739 (obr. A a J)
Rychlost pásové pily DW739 je plynule
regulovatelná v širokém rozsahu (viz technické
údaje).
• Při běžícím motoru otáčejte regulátorem
rychlosti pilového pásu (14) dokud
nenastavíte jeho požadovanou rychlost
(obr. A2).
Nastavení polohy pilového pásu (obr. A,
F2 a F3)
Pilový pás musí být vystředěn na okraj
řemenic.
• Podle výše uvedeného postupu otevřete
kryt.
• Zatímco jednou rukou budete otáčet horní
řemenicí, druhou rukou pomalu otáčejte
regulátorem vyvážení pilového pásu (7) (obr.
A a F3).
Nedotýkejte se pilového pásu, ale
pomocí prstů otáčejte paprsky horní
řemenice (22).
Nastavení vodících prvků pilového pásu a
zadních nosných ložisek (obr. B, G1 – G3)
V průběhu řezných operací je pilový pás
vystaven působení čelních a bočních sil. Zadní
nosná ložiska (17, obr. G1) jsou umístěna 0,5
mm za pilovým pásem a kontrolují zpětné
pohyby pilového pásu.
Vodící prvky (45° a 90°) jsou umístěny 0,1
mm od pilového pásu a kontrolují jeho boční
pohyb.
• Vyjměte vložku (4) a nakloňte pracovní
desku o 45°.
• Povolte závrtný šroub (18) a odsuňte zadní
nosné ložisko (17) od pilového pásu (obr.
G1).
• Pomocí vroubkovaného regulátoru (33)
nastavte vodící prvky těsně za zuby
pilového pásu (obr. G1).
• Umístěte zadní nosná ložiska (17) do
vzdálenosti 0,1 mm za pilový pás a opět
přitáhněte zajišťovací šrouby (18) (obr.
G1).
• Povolte závrtné šrouby (20) a (22) a vložte
Nenastavujte regulátor rychlosti mimo
jeho rozsah.
Montáž a nastavení pravítka pro podélné
řezání (obr. A, K1–K5)
•
•
•
9
Podle nákresu (obr. K1 a K2) namontujte
na oba konce pravítka (10, obr. A) pomocí
šroubů M6x65 (37, obr. K1) příchytky (36,
obr. K1).
Na šrouby nasaďte podložky D6
a našroubujte na ně plastové úchytky (38)
(obr. K3).
Posunujte pravítko po pracovní desce
podle nákresu (obr. K4). Zkontrolujte, zda
výstupek (39) ve tvaru V zapadl do drážky
v pracovní desce (obr. K5).
•
•
Pravítko nastavíte tak, že povolíte úchytky
(38) a pravítko posunete podle měřítka na
pracovní desce do požadované polohy (obr.
K3).
Při zajištění pravítka v požadované poloze
nejdříve dotáhněte přední úchytku a potom
zadní. Takto dosáhnete toho, že je pravítko
srovnáno s pilovým pásem.
Pokosové řezy (obr. M)
• Nastavte pracovní desku v požadovaném
úhlu.
• Nainstalujte pravítko napravo od pilového
pásu.
• Dále pokračujte jako při podélném řezání.
Ruční řezání
Toto řezání se provádí bez pomoci pravítka.
• Nepokoušejte se o řezy menší než Vám
umožní pilový pás.
• Kdykoliv je to možné, připojte zařízení
k odsávání prachu, které vyhovuje předpisům
týkajících se prachových emisí.
Pokyny k obsluze
•
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Neurychlujte řezný proces. Před
začátkem řezání nechejte motor
rozběhnout na maximální otáčky.
Vyberte vhodný pilový pás.
Nikdy nepracujte bez krytů řádně
usazených na svých místech.
Nepřepínejte pilový pás.
Další informace o vhodném příslušenství
obdržíte u Vašeho značkového prodejce.
Údržba
Vaše nářadí D E WALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
Zapnutí a vypnutí (obr. E1)
Z bezpečnostních důvodů pracuje hlavní
spínač (1) pouze s vloženým bezpečnostním
klíčem (2). Takto je k dispozici také nenapěťová
vypínací funkce. Jestliže dojde z jakéhokoliv
důvodu k přerušení dodávky napětí, musí být
spínač záměrně reaktivován.
Provoz:
• I = Zapnuto
Pila nyní pracuje
v nepřetržitém režimu.
• 0 = Vypnuto
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a tělo pily
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Základní druhy řezů
Kryt pilového pásu umístěte vždy přibližně 10
mm nad povrchem obrobku.
Ochrana životního prostředí
Podélné řezy (obr. L)
• Nainstalujte pravítko podle výše uvedeného
postupu.
• Pomocí měřítka nastavte pravítko na
požadovanou šířku řezu.
• Obrobek pomalu přisunujte k pilovému
pásu, pevně jej držte a přitlačujte jej k desce
a pravítku. Nechejte zuby řezat a netlačte
obrobek skrz pilový pás. Řezná rychlost by
měla být konstantní.
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při dokončování řezu použijte vždy
přítlačnou laťku.
Při ukončení práce i před odpojením
pily od zdroje napětí vypínejte pilu vždy
hlavním spínačem.
10
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
ES Prohlášení o shodě
DW738, DW739
Firma DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím firmu D EWALT na níže
uvedené adrese.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/
EEC a 89/392/EEC, měřená podle normy DIN
45635:
LpA (akustický tlak) dB(A)*
86
86
LWA (akustický výkon) dB(A)
94
94
* v uchu obsluhy
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se
ochrany sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy DIN 45675: TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Certifikát číslo: 950022453
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
11
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy z důvodu
snížení rizika vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo osobního
poranění. Před zahájením zkušebního
provozu si pečlivě pročtěte následující
bezpečnostní pokyny.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistou pracovní plochu.
Přeplněná pracovní plocha pracovního
stolu může vést ke způsobení úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte
si kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo prodlužovacím kabelem.
Osoby mladší než 16 let mohou pracovat
pouze pod odborným dohledem.
Prodlužovací kabely pro venkovní
použití. Jestliže pracujete s pilou venku,
používejte pouze prodlužovací kabel pro
venkovní použití, který je tak i označen.
Uskladnění nepoužívaného nářadí.
Jestliže nářadí nepoužíváte, musí být
uskladněno na suchém místě a také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
masku proti prachu nebo ochranný štít.
•
•
•
•
•
•
12
Sledujte maximální akustický tlak.
Jestliže akustický tlak překročí hranici 85
dB(A), proveďte příslušná měření týkající
se ochrany sluchu.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále
udržujte vhodný a pevný postoj.
Vyhýbejte se neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí připojené k síti s prstem
na hlavním spínači. Před připojením
napájecího kabelu k síti se ujistěte, zda je
vypnutý hlavní spínač.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte co
děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni,
přerušte práci.
Odpojení nářadí. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Vždy před
prováděním oprav nebo před výměnou
příslušenství nejdříve odpojte napájecí
kabel od sítě.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je vytýčeno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
Nepoškozujte napájecí kabel. Při
přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí
kabel. Neškubejte a netahejte za kabel při
jeho vytahování ze zásuvky. Při vedení
kabelu dbejte na to, aby se kabel nedostal
do styku s horkými povrchy nebo oleji a aby
nepřecházel přes ostré hrany.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v dobrém a čistém stavu.
Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte
následující pokyny. Pravidelně provádějte
•
•
kontrolu napájecího kabelu a v případě
poškození svěřte jeho opravu značkovému
servisu D E WALT. Prodlužovací kabel
pravidelně prohlížejte. Jestliže dojde k jeho
poškození, vyměňte jej. Udržujte všechny
ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy.
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno a ujistěte se, zda bude
řádně vykonávat svou funkci. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebené části a další prvky, které mohou
ovlivnit jeho provoz. Zničené kryty a jiné
poškozené díly opravte nebo vyměňte podle
pokynů v návodu. Jestliže je poškozen
hlavní spínač, nářadí nepoužívejte. Opravu
spínače svěřte značkovému servisu
DEWALT.
Opravy nářadí svěřte mechanikům
značkového servisu D E WALT. Toto
nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z důvodu Vaší bezpečnosti musí
být všechny opravy elektrických zařízení
prováděny kvalifikovanými opraváři.
•
•
•
podmínkách (výjimečně nízké teploty,
nízké napájecí napětí nebo dlouhodobé
odstavení stroje mimo provoz) může mít
pila tendenci se zastavit. V takovém případě
povolte napnutí pilového pásu na hodnotu
zhruba 100 N, zapněte motor a (jakmile se
rozeběhne) postupně zvyšujte napětí na
hodnotu (50xb) N, kde hodnota b označuje
šířku ostří pilového pásu v mm.
V případě, kdy bude pila delší dobu mimo
provoz, povolte zcela napínák pilového
pásu, abyste vyloučili riziko deformace
vodícího kola pilového pásu a z toho
plynoucí problém s vyvážením.
Kulaté obrobky vždy řádně upněte.
Ujistěte se, zda se pilový pás otáčí ve
správném směru a jeho zuby směřují
dolů.
Zbytková rizika
Pásovým pilám jsou vlastní následující rizika:
• zranění způsobená kontaktem s rotujícími
částmi
• zranění způsobená prasknutím pilového
pásu
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!
Tato rizika nejvíce hrozí:
• během provádění pracovních úkonů
• během činnosti rotujících částí pily
Další bezpečnostní pravidla pro pásové
pily
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Při pracovním procesu je vhodné používat
ochranné brýle.
Nastavte horní kryt pilového pásu co
nejblíže k obrobku.
Jestliže je stroj mimo provoz, chraňte ostří
pilového pásu krytem.
Jestliže stroj nepracuje, při provádění
výměny pilového pásu nebo údržby, odpojte
stroj vždy od zdroje napětí.
Před zapnutím se ujistěte, že je pracovní
deska zajištěna v požadovaném úhlu.
Při práci s různými obrobky používejte vždy
ostré pilové pásy správného typu.
Vždy udržujte ruce mimo dosah pilového
pásu. V případě, kdy pracujete s úzkými
obrobky, posouvejte obrobek pomocí
laťky.
Vždy se ujistěte, zda je vložka, která je
umístěna ve středu pracovní desky, řádně
zajištěna. V případě jejího opotřebení ji
ihned vyměňte.
Nikdy nezapínejte stroj bez správně
usazených krytů a bez zajištěných dvířek.
Jestliže pila pracuje v abnormálních
Navzdory dodržování bezpečnostních předpisů
a provádění bezpečnostních opatření nemohou
být jistá zbytková rizika vyloučena. Jsou to:
• Poškození sluchu.
• Riziko úrazu způsobeného nekrytými částmi
rotujícího pilového pásu.
• Riziko poranění při výměnách pilového
pásu.
• Riziko přimáčknutí prstů při otevírání
ochranných krytů.
• Zdravotní problémy způsobené
vdechováním prachu vzniklého při řezání
dřeva, zvláště dubového a bukového.
13
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047832 - 23-07-2007
14
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
15
DW738 - - - - - B
Motor BANDSÄGE 2
©
16
DW738 - - - - - B
Hauptgerät BANDSÄGE 2
©
17
DW739 - - - - - B
Motor BANDSÄGE 2
©
18
DW739 - - - - - B
BANDSÄGE 2
©
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising