DW076 | DeWalt DW076 LASER instruction manual

DW076
1
Dansk
8
Deutsch
17
English
27
Español
36
Français
46
Italiano
56
Nederlands
66
Norsk
75
Português
84
Suomi
93
Svenska
102
Türkçe
111
EÏÏËÓÈη
121
Copyright DEWALT
2
3
2
1
4
8 9 10
4
5
1
11
7
6
A
3
B
8
5
C1
4
D
4
12
4
12
4
C2
13
C3
C4
D1
5
15
16
14
D2
E1
E2
F
6
G1
G2
7
DANSK
ROTATIONSLASER DW076
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Spænding
Rotationshastighed
Laserklasse
Beskyttelsesklasse
Nøjagtighed
Selvindstillingsområde
Driftstemperatur
Gevindhul
Vægt (uden batteri)
DW076
V 9,6/12/14,4/18
min-1 600
3R
IP54
mm/m +/- 0,1
° +/- 5
°C -5 - +45
5/8" x 11
kg 2,5
DW076
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til: 98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
DW076
LpA (lydniveau)
dB(A)*
< 70
m/s2
< 2.5
Vægtet geometrisk middelværdi
af accelerationsfrekvensen
* ved operatørens øre
Batteri
Batteritype
Spænding
Vægt
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade,
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
8
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug. Se også
manualen til hver af de værktøjsmaskiner, der vil
blive brugt sammen med dette tilbehør.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
General
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsborde kan resultere
i ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for fugtighed. Sørg for en
god belysning over arbejdsområdet. Anvend ikke
værktøjet i nærheden af let antændelige væsker
eller gasser.
3 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe).
Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes
metalspåner osv.) kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
4 Hold børn på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med maskinen
eller forlængerledningen. Alle under 16 år skal
være under opsyn.
5 Brug egnet værktøj
Denne brugsanvisning rummer en beskrivelse af
de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke småt værktøj eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver et kraftigt værktøj.
Værktøjet gør arbejdet bedre og mere sikkert ved
den hastighed, som det er beregnet til.
Advarsel! Bruges der noget som helst
ekstraudstyr eller tilbehør, eller udføres der noget
som helst arbejde med denne maskine, som ikke
er anbefalet i denne instruktionsbog, er der risiko
for personskader.
6 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest.
Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Hold alle kontroller rene og frie for
olie og fedt.
7 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
8 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Inden fortsat brug af elværktøjet skal eventuelle
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Check de bevægelige dele for
skæv indstilling og sammenbrændinger, brud på
dele samt alt andet, der kan påvirke værktøjets
funktion. Beskadigede sikkerhedsanordninger
eller andre defekte dele skal repareres eller
udskiftes som angivet.
Værktøjet må ikke benyttes, hvis afbryderen er
beskadiget. Afbryderen skal udskiftes hos et
autoriseret DEWALT serviceværksted.
9 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør.
10 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for lasere
• Denne laser opfylder klasse 3R jf. DIN EN 608251:2001-11 (maks. 5 mW, 600-680 nm).
Laserdioden må ikke udskiftes med en anden
type. Hvis laseren er beskadiget, skal den
repareres af en godkendt reparatør.
Kun kvalificerede og uddannede personer må
installere, justere og betjene laserudstyret.
De områder, hvor klasse 3R lasere bruges, skal
mærkes med et passende laseradvarselsskilt.
• Brug ikke laseren til andet formål end projicering
af laserlinier.
• Før første brug skal du kontrollere,
at sikkerhedsadvarslerne på etiketten står på dit
eget sprog. Brug ikke værktøjet, hvis advarslerne
ikke står på dit eget sprog!
9
DANSK
• Tag aldrig advarselsetiketterne af værktøjet.
• Børn må ikke komme i kontakt med laseren.
Da en klasse 3R lasers stråler giver stor sigtbarhed
over større afstande, forbliver risikoen for beskadigelser
på øjet uændret inden for anvendelsesradius.
• Man må aldrig se direkte ind i laserstrålen.
• Ret aldrig laserstrålen mod andre personers øjne.
• Se ikke på laserstrålen gennem optisk værktøj,
medmindre det specifikt godkendes af en
laserspecialist.
• Sæt ikke værktøjet et sted, hvor laserstrålen kan
ramme personer i øjenhøjde. Vær ekstra
opmærksom over for trapper og spejlende
overflader.
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages i
brug
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
+40 ˚c
+4 ˚c
Brandfare! Undgå metalkortslutning af
elektroderne på en fritliggende
batteripakke. Man må ikke opbevare eller
transportere batteripakken, uden at den
medfølgende beskyttelseshætte er sat
på elektroderne.
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Ved hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Læs brugsanvisningen før brugen
Laser-advarsel
Klasse 3R laser
100%
Batteriet oplader
Husk at lade være med at se ind
i laserstrålen.
100%
Batteriet er opladet
Beskyttelsesklasse: IP54
Batteriet er defekt
Ingen fjernegenskaber
Rør dem ikke med strømledende
materialer
10
DANSK
Kontroller emballagens indhold
El-sikkerhed
Emballagen indeholder:
1 Rotationslaser
1 Digital laserdetektor
1 Kasse
1 Lader
1 Batteri
1 Brugervejledning
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Rotorlaseren DW076 er designet til at projicere
laserlinjer som hjælpemiddel for professionelle.
Værktøjet kan bruges både inde og ude til vandret
justering (i vater). Anvendelserne spænder fra
loftshængt installation til fundamentnivellering og
dækbygning.
Værktøjet benytter DEWALT batterier på 9,6, 12,
14,4 og 18 V.
1 Afbryder
2 Bærehåndtag
3 Rotationslaserhoved
4 Batteri
Lader
Din DE9116 lader kan oplade DEWALT NiMH- og
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
4 Batteri
5 Udløserknapper
6 Lader
7 Ladeindikator (rød)
Display
8 Indikator for strøm
9 Indikator for indstilling (X-akse)
10 Indikator for indstilling (Y-akse)
11 Tast til manuel justering (kun til service)
Selvindstilling
Selvindstillingsfunktionen foretager en hurtig
justering af rotorlaserhovedet. Selvindstillingen
starter op, når apparatet er tændt og indstiller
laserhovedet over områder op til +/- 5°,
med apparatet opstillet som beskrevet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Udpakning
Påsætning af advarselsetiketten (fig. B)
Sikkerhedsadvarslerne på etiketten på værktøjet skal
stå på brugerens eget sprog. Med henblik på det
leveres et separat ark med selvklæbende etiketter
sammen med værktøjet.
• Du skal kontrollere, at sikkerhedsadvarslerne
på etiketten står på dit eget sprog.
Følgende advarsler skal stå på etiketterne:
LASERSTRÅLING
STIR IKKE IND I STRÅLEN
KLASSE 3R LASERPRODUKT
• Hvis advarslerne står på et fremmedsprog,
skal du gøre som følger:
– Tag den påkrævede etiket af arket.
– Anbring forsigtigt etiketten over
fremmedsproget.
– Tryk etiketten på plads.
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Slå altid værktøjet fra (off), før batteriet
monteres eller afmonteres.
Kun brug DEWALT batterier og lader.
11
DANSK
Batteri (fig. A & C1 - C4)
Opladning af batteriet (fig. A)
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet.
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet oplades.
Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke oplades,
skal laderen indleveres hos en autoriseret DEWALT
forhandler. Under opladningen kan laderen og
batteriet blive varme. Dette er normalt og indebærer
ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (4) oplades ved, at man sætter det
i laderen (6) som vist på tegningen og tilslutter
laderen. Sørg for, at batteriet sidder korrekt i
laderen. Den røde opladningsindikator (7) blinker.
Efter ca. 1 time holder den op med at blinke og
begynder at lyse konstant. Batteriet er nu helt
opladet, og laderen skifter automatisk til neutral.
Efter cirka 4 timer skifter den til vedligeholdelse.
Batteriet kan derefter tages ud når som helst,
eller det kan blive siddende i laderen, så længe
det skal være.
• Den røde opladningsindikator blinker hurtigt for at
angive, at der er et problem med opladningen.
Sæt batteriet i igen eller prøv et nyt. Hvis det nye
batteri heller ikke kan lades op, bør laderen
testes af et autoriseret DEWALT værksted.
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
opladningsindikator blinker to gange, slukker og
gentager. Dette angiver et forbigående problem
med energikilden. Laderen skifter automatisk
tilbage til normal funktion.
Indsætning og udtagning af batteriet (fig. C1)
• Sæt batteriet (4) ind i apparatet, indtil det klikker
på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på de to
udløserknapper (5) samtidig og trække batteriet
ud af apparatet.
12
Batterihætte (fig. C2)
Der medfølger en beskyttelseshætte, som kan
dække elektroderne på en fritliggende batteripakke.
Hvis beskyttelseshætten ikke er på plads, kan løse
metalobjekter kortslutte elektroderne med brandrisiko
og beskadigelse af batteripakken til følge.
• Tag beskyttelseshætten (4) af, før batteripakken
(12) placeres i opladeren eller i værktøjet.
• Sæt beskyttelseshætten på elektroderne
umiddelbart efter, at batteripakken er taget ud af
opladeren eller værktøjet.
Sørg for, at beskyttelseshætten er på
plads, før den fritliggende batteripakke
lægges til opbevaring eller transporteres.
Neutralmodus
Neutralmodus hjælper med at
vedligeholde batteriet ved
spidskapacitet. Det anbefales at
bruge funktionen hver uge eller hver
10 opladnings/afladningscyklus.
• Start opladningen, som beskrevet ovenfor.
• Når ladeindikatoren holder op med at blinke,
batteriet efterlades i opladeren på 4 timer.
Opladningsdødtid
Når opladeren finder et opvarmet batteri, starter det
automatisk en dødtidsfunktion, hvorved opladningen
udsættes, indtil batteriet er kølet af. Når batteriet er
kølet af, slår opladeren automatisk over på
opladningsfunktionen. Denne funktion sikrer
maksimalt brugsliv på batteriet. I dødtidsstatus
blinker den røde indikator (7) langt efterfulgt af kort.
Indikator for lavt batteri (fig. C1)
Værktøjet er udstyret med en indikator for lavt batteri
(8) placeret på kontrolpanelet. Indikatoren for lavt
batteri lyser, mens værktøjet er tændt. Den blinker
for at indikere, at batteriet skal genoplades,
og værktøjet afbrydes automatisk.
• Sluk for maskinen, og tag batteriet (4) ud til
genopladning, så snart indikatoren blinker.
Maskinen kan ikke fungere, så længe det
er forsynet med et batteri med lav ladning.
DANSK
Batteritype (fig. C3 & C4)
Værktøjet kan benyttes til batterier med forskellig
spænding.
• For at kunne benytte batterier med 18 Volt skal
du dreje adapterpladen (13) til position A.
• For at kunne benytte batterier med 9,6, 12 eller
14,4 Volt skal du dreje adapterpladen (13) til
position B.
Se tabellen på bagsiden med dens udvalg af
brugbare batterier.
Justering af laserlinjen (fig. E1 & E2)
• Med værktøjet tændt og laserhovedet roterende
justeres laserlinien med positionsmarkeringen.
• Indstil på følgende måde:
Med værktøjet i gulvopsætning (fig. E1):
• Værktøjet kan placeres på et robust objekt for at
opnå den ønskede højde.
Med værktøjet i stativopsætning (fig. E2):
• Juster stativet, så værktøjet kommer i den rigtige
højde.
Brugervejledning
Opsætning af værktøjet (fig. D1 & D2)
Værktøjet kan let opsættes på flere forskellige
måder, hvilket gør det praktisk til mange anvendelser.
Gulvopsætning (fig. D1)
• Anbring værktøjet på en relativt jævn og vandret
overflade.
• Juster værktøjet til libelleanvendelse.
Stativopsætning (fig. D2)
Værktøjet er udstyret med et stativgevindhul
beregnet til montering på stativet DE0735/DE0736
(ekstratilbehør) eller et andet stativ, som overholder
de mål, der er angivet i de tekniske specifikationer.
• Anbring stativet (14) på en relativt jævn og
vandret overflade.
• Monter værktøjet på stativet ved at dreje
gevindstangen (15) ind i gevindhullet (16) i basis.
• Juster værktøjet til libelleanvendelse.
Justering af værktøjet (fig. A)
• Anbring værktøjet i den ønskede position som vist.
• Tænd for værktøjet for at starte vaterindstillingen.
Indstillingsprocessen signaleres ved,
at indikatorerne for indstilling (9 & 10) og
laserstrålen blinker. Når apparatet har fundet sin
vandrette position, holder indikatorerne og
laserstrålen op med at blinke.
• Indikatorerne for indstilling og laserstrålen blinker
gentagne gange hurtigt tre gange i træk for at
signalere, at apparatet er blevet opstillet med en
hældning, der er større end selvindstillingsområdet
på 5°. Sluk for værktøjet, justér opstillingen igen,
så værktøjet kommer inden for
selvindstillingsområdet, og tænd igen for
værktøjet.
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Marker altid centrum af laserens linie eller punkt.
• For at øge arbejdsafstanden og nøjagtigheden
skal man opsætte værktøjet midt i arbejdsområdet.
• Ekstreme temperaturændringer medfører
bevægelser af de indre dele, hvilket kan påvirke
værktøjets præcision. Kontrollér regelmæssigt
nøjagtigheden, hvis værktøjet bruges under
sådanne omstændigheder.
• Selv om apparatet automatisk korrigerer små
ude-af-water fejl, kan det være nødvendigt igen
at justere balance eller opstilling, når det har
registreret en bule.
• Hvis værktøjet har været tabt eller er tippet over,
skal laserhovedet kalibreres af en godkendt
reparatør.
Før værktøjet tages i brug:
• Udfør feltkalibreringscheck for at bekræfte
nøjagtigheden.
• Sørg for, at værktøjet er sat sikkert op.
Starte og stoppe (fig. A)
• Tryk på afbryderen (1) for at tænde værktøjet.
• Sluk værktøjet ved at trykke på afbryderen (1) igen.
Ude-af-water alarm
Ude-af-water alarmen aktiveres automatisk 8 sekunder
efter at indstillingsprocessen er gennemført.
Når ude-af-water alarmen først er aktiveret,
overvåger apparatet kontinuerligt sin vandrette
position.
13
DANSK
Afhængigt af hvilken grad af afvigelse, der registreres,
reagerer apparatet på niveaufejl som følger:
– Afvigelser < 2 mm over 10 m: en niveaufejl
korrigeres automatisk og uden meddelelse.
– Afvigelser 2 -20 mm over 10 m: en niveaufejl
korrigeres automatisk. Laserhovedet holder
midlertidigt op med at rotere, og laserstrålen
begynder at blinke og signalere, at apparatet igen
justerer den vandrette position.
– Afvigelser > 20 mm over 10 m: en niveaufejl vil
afbryde apparatet. Laserhovedet holder op med
at rotere og laserstrålen går ud. Der kommer et
hurtigt bippende lydsignal, og til/fra indikatoren
blinker samtidig. For at genoptage arbejdet:
• Sluk apparatet. Check balance og opstilling og
juster om nødvendigt igen, før du igen tænder
for apparatet.
Digital laserdetektor (fig. F)
Detektoren hjælper med at lokalisere en laserstråles
position i klart lys eller over lange afstande.
Den frembringer udsender visuelle signaler og
lydsignaler, når rotorlaserstrålen krydser detektoren.
Tilbehøret kan bruges både inden- og udendørs, når
som helst det er vanskeligt at lokalisere laserstrålen.
Nøjagtighed
Når værktøjet betjenes ved hjælp af detektoren, skal
detektorens nøjagtighedsniveau lægges til værktøjets.
– Konstant nøjagtighed (detektoren i snæver
indstilling) +/- 1,0 mm/m
– Nominel nøjagtighed (detektoren i bred indstilling)
+/-3,0 mm/m
• For at opnå de mest nøjagtige resultater skal du
starte betjening ved hjælp af den brede indstilling
og slutte med den snævre.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Disse er:
– DE0734 mire
– DE0735 stativ
– DE0736 stativ
Batterier
Spænding
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Feltkalibreringscheck (fig. G1 & G2)
Feltkalibreringscheck skal udføres sikkert og præcist,
for at der kan gives en korrekt diagnose. Når en fejl
registreres, skal værktøjet kalibreres af en godkendt
reparatør.
Laserhovedet skal altid kalibreres af en
godkendt reparatør.
• Anbring apparatet i et område omkring 15 m fra
en lodret overflade.
• Sæt apparatet på en trefod, og indstil det til en
vandret anvendelse.
For at foretage et vandret check af X-aksen (fig. G1)
• Placer apparatet sådan, at X-aksen er parallel
med den lodrette flade.
• Sluk for apparatet og roter hovedet, indtil
laserpletten ses på den lodrette flade.
• Marker laserstrålens centrum.
• Sluk for apparatet og drej det 180°, således at
X-aksen er parallel med den lodrette flade den
anden vej rundt.
• Tænd for apparatet, drej hovedet og marker
endnu en gang laserplettens centrum på fladen.
Sluk for værktøjet.
• Mål forskellen mellem markeringerne.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er 3,2 mm
eller derunder, er laserhovedet korrekt kalibreret.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er større
end 3,2 mm, skal laserhovedet kalibreres.
Sådan udføres et check af Y-aksen (fig. G2)
• Positioner apparatet sådan, at Y-aksen er parallel
med den lodrette flade.
14
DANSK
• På samme måde som beskrevet ovenfor markeres
laserplettens centrum på fladen med apparatet
i denne position, drej derefter apparatet 180° og
marker igen laserplettens centrum.
• Mål forskellen mellem markeringerne.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er 3,2 mm
eller derunder, er laserhovedet korrekt kalibreret.
• Hvis forskellen mellem markeringerne er større
end 3,2 mm, skal laserhovedet kalibreres.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
• Når det er nødvendigt, skal linsen rengøres med
en blød klud eller et stykke vat dyppet i alkohol.
Man må ikke benytte andre rengøringsmidler.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling
af elektriske husholdningsprodukter på kommunale
lossepladser eller hos en forhandler, når du køber et
nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af
DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede værksted:
kontakt det lokale DEWALT kontor på den adresse,
som er opgivet i denne brugsanvisning. Desuden
findes en liste over alle autoriserede DeWalt
serviceværksteder og alle oplysninger om vores
eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
15
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under følgende
forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com
16
DEUTSCH
ROTATIONSLASER DW076
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Rotationsgeschwindigkeit
Laserklasse
Schutzklasse
Genauigkeit
Selbstnivellierungsbereich
Betriebstemperatur
Aufnahmegewinde
Gewicht (ohne Akku)
DW076
(Volt) 9,6/12/14,4/18
(min-1) 600
3R
IP54
(mm/m) +/- 0,1
(°) +/- 5
(°C) -5 - +45
5/8" x 11
(kg) 2,5
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
DW076
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1
konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
DW076
LpA
Akku
Akkutyp
Spannung
Gewicht
DE9095
NiCd
(Volt) 18
(kg) 1,1
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
DE9039
NiMH
18
1,1
(Schalldruck)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung
dB(A)*
< 70
m/s2
< 2.5
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DE9116
(VAC) 230
(min) 60
(kg) 0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
17
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor
Sie das Elektrowerkzeug verwenden. Siehe auch
die Anleitung der Maschine, mit der dieses
Werkzeug eingesetzt wird.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
18
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahr führen.
6 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren
Sie regelmäßig die Werkzeugkabel und lassen
Sie diese bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Halten Sie alle
Bedienungselemente trocken, sauber und
öl- und fettfrei.
7 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
8 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen,
um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile
und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsmäßig repariert oder ausgewechselt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte
Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
9 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
10 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Laser
• Dieser Laser entspricht Klasse 3R nach DIN
EN 60825-1:2001-11 (max. 5 mW, 600-680 nm).
Tauschen Sie die Laserdiode nicht gegen einen
anderen Typ aus. Lassen Sie einen defekten
Laser von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt reparieren.
Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen Laserausrüstung
installieren, einstellen und betreiben. Bereiche,
in denen Klasse-3R-Laser verwendet werden,
müssen mit einem entsprechenden Laserwarnschild
gekennzeichnet werden.
• Verwenden Sie den Laser ausschließlich für das
Projizieren von Laserlinien.
• Prüfen Sie vor der ersten Verwendung, ob die
Sicherheitswarnhinweise auf dem Schild in Ihrer
Sprache aufgeführt sind. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn die Warnhinweise nicht in
Ihrer Sprache aufgeführt sind!
• Entfernen Sie keine Warnschilder vom Werkzeug.
• Sorgen Sie dafür, daß keine Kinder an den Laser
gelangen können.
Da der Strahl eines Lasers der Klasse 3R auch über
längere Entfernungen noch stark sichtbar ist, bleibt
die mögliche Gefahr für die Augen innerhalb des
Einsatzradius unverändert.
• Schauen Sie niemals direkt bzw. absichtlich in
den Laserstrahl.
• Richten Sie den Laserstrahl niemals auf die
Augen anderer Personen.
• Verwenden Sie keine optischen Werkzeuge,
um den Laserstrahl zu betrachten, es sei denn,
dies ist ausdrücklich von einem speziellen
Bevollmächtigten für Laser genehmigt.
• Stellen Sie das Gerät immer in einer solchen
Lage auf, daß der Laserstrahl keine Personen auf
Augenhöhe kreuzen kann. Seien Sie besonders
wachsam, ob Treppen oder spiegelnde Oberflächen vorhanden sind.
Benutzer in Deutschland müssen sich an die BGI 832
(Berufsgenossenschaftliche Information) halten.
Eine Kopie dieses Dokuments ist im Internet
erhältlich unter: http://www.bgfe.de/praev/
praev_bginformation.html
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie ein Kurzschließen der Kontakte eines abgenommenen Akkus. Lagern bzw. transportieren Sie den Akku nie ohne die mitgelieferte Schutzkappe über den
Kontakten.
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden Säure wie
Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung mit den
Augen in Berührung kommt, spülen Sie
mindestens 10 Minuten lang mit reichlich klarem
Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
100%
Akku ist geladen
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
19
DEUTSCH
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
+40 ˚c
+4 ˚c
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
Schilder auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Laser-Warnung
Laserklasse 3R
Nicht in den Laserstrahl hineinschauen.
Schutzklasse: IP54
Keine Fernbedienbarkeit
Beschreibung (Abb. A)
Der Rotationslaser DW076 wurde zur Projektion von
Laserlinien bei Profi-Einsätzen entwickelt. Das Werkzeug kann in geschlossenen Räumen und im Freien
verwendet werden, um horizontale (ebene) Ausrichtungen durchzuführen. Zu den Anwendungen
zählen Ausrichtungsarbeiten bei abgehängten
Deckenkonstruktionen, Fundamenten und Ebenen.
Das Werkzeug benötigt DEWALT-Akkus des Typs
9,6, 12, 14,4 und 18 V.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Tragegriff
3 Rotationslaserkopf
4 Akku
Ladegerät
Ihr Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiMH- und
NiCd-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
4 Akku
5 Löseknöpfe
6 Ladegerät
7 Ladekontrolleuchte (rot)
Anzeige
8 Betriebsanzeige
9 Nivellierungsanzeige (X-Achse)
10 Nivellierungsanzeige (Y-Achse)
11 Manuelle Einstelltaste (nur für Service)
Selbstnivellierung
Mit der Selbstnivellierungsfunktion ist eine schnelle
Einstellung des Rotationslaserkopfes möglich. Ausgelöst durch das Einschalten des Werkzeugs nivelliert die Selbstnivellierung des Laserkopf bei den beschriebenen Werkzeugeinrichtungen in Bereichen
von bis zu +/-5°.
Überprüfen der Lieferung
Elektrische Sicherheit
Die Verpackung enthält:
1 Rotationslaser
1 Digitaler Laserdetektor
1 Transportkoffer
1 Ladegerät
1 Akku
1 Bedienungsanleitung
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes
angegebenen Spannung entspricht.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
20
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert;
eine Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
DEUTSCH
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Auspacken
Anbringen des Warnschildes (Abb. B)
Die Sicherheitswarnungen auf dem Schild des Werkzeugs müssen in der Sprache des Benutzers aufgeführt sein. Aus diesem Grund zählt ein separater
Bogen mit selbstklebenden Schildern zum Lieferumfang des Werkzeugs.
• Prüfen Sie, ob die Sicherheitswarnhinweise auf
dem Schild in Ihrer Sprache aufgeführt sind.
Die Warnhinweise müssen folgende Information enthalten:
LASERSTRAHL!
NICHT IN DEN STRAHL SCHAUEN!
LASERPRODUKT DER KLASSE 3R
• Sind die Warnhinweise in einer ausländischen
Sprache, gehen Sie wie folgt vor:
– Ziehen Sie den erforderlichen Aufkleber vom
Bogen.
– Setzen Sie den Aufkleber vorsichtig über die
ausländische Sprache.
– Drücken Sie den Aufkleber auf seinen Platz.
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Werkzeug immer aus,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und
-Ladegeräte.
Akku (Abb. A & C1 - C4)
Laden des Akkus (Abb. A)
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Lade- und
Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet
nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C.
Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (4) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (6) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote
Ladekontrolleuchte (7) muß blinken.
Nach ungefähr einer Stunde schaltet die Leuchte
von Blink- auf Dauerbetrieb. Der Akku ist nun
vollständig geladen und das Ladegerät schaltet
automatisch in den Ausgleichsmodus.
Nach ungefähr vier Stunden schaltet es in den
Ladungserhaltungsmodus. Der Akku kann
jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder auf
unbegrenzte Zeit im angeschlossenen Ladegerät
gelassen werden.
21
DEUTSCH
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwecken einen anderen Akku. Falls auch der
neue Akku nicht geladen werden kann, lassen
Sie das Ladegerät bitte von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen.
• Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen wie einem Generator oder Wechselrichter
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
Ladekontrolleuchte zweimal blinkt, dann erlischt
und den Zyklus wiederholt. Dies deutet auf eine
vorübergehende Störung der Stromversorgung
hin. Das Ladegerät schaltet wieder automatisch
auf Normalbetrieb.
Einsetzen und Entfernen des Akkus (Abb. C1)
• Stecken Sie das Batteriepaket (4) in das
Werkzeug, bis es in seiner Lage einrastet.
• Um das Batteriepaket zu entfernen, drücken Sie
gleichzeitig auf die beiden Freigabeknöpfe (5) und
ziehen Sie das Batteriepaket aus dem Werkzeug
heraus.
Akkukappe (Abb. C2)
Zur Abdeckung der Kontakte eines abgenommenen
Akkus ist eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne angebrachte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen, was zu einem Brand sowie
einer Beschädigung des Akkus führen kann.
• Nehmen Sie die Schutzkappe (4) ab, bevor Sie
den Akku (12) in das Ladegerät bzw. Werkzeug
einsetzen.
• Setzen Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entfernen des Akkus vom Ladegerät bzw.
Werkzeug über die Kontakte.
Vergewissern Sie sich, daß sich die
Schutzkappe in ihrer Lage befindet,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Es wird empfohlen, diesen Modus
wöchtentlich oder alle 10 Lade-/
Entladezyklen zu verwenden.
• Starten Sie den Ladeprozeß wie im vorigen
beschrieben.
• Wenn die Ladekontrolleuchte nicht mehr blinkt,
lassen Sie den Akku noch ca. 4 Stunden im
Ladegerät.
Abkühlverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, daß der Akku heiß ist,
wird automatisch die Abkühlverzögerung ausgelöst,
bis der Akku abgekühlt ist. Nachdem der Akku abgekühlt ist, schaltet das Ladegerät automatisch auf
Ladebetrieb. Diese Schaltung gewährt maximale
Lebensdauer des Akkus. Die rote Ladekontrolleuchte (7) blinkt während der Abkühlverzögerung
erst lang, dann kurz.
Batterieentladeanzeige (Abb. C1)
Das Werkzeug wurde mit einer Batterieentladeanzeige (8) ausgestattet, die sich am Bedienfeld befindet. Die Batterieentladeanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Werkzeug. Die Anzeige blinkt, um anzuzeigen, daß der Akku aufgeladen werden muß und
das Werkzeug automatisch abgeschaltet wird.
• Sobald die Anzeige blinkt, schalten Sie das
Werkzeug aus, und nehmen Sie den Akku (4)
heraus, um ihn aufzuladen.
Das Werkzeug bleibt abgeschaltet,
solange ein schwacher Akku angebracht
ist.
Akkutyp (Abb. C3 & C4)
Das Werkzeug ist für Akkus mit unterschiedlichen
Spannungen geeignet.
• Um 18 Volt-Akkus einzusetzen, drehen Sie die
Adapterplatte (13) in Stellung A.
• Um 9,6, 12 oder 14,4-Volt-Akkus einzusetzen,
drehen Sie die Adapterplatte (13) in Stellung B.
Ausgleichmodus
Einsetzbare Batteriepakete siehe Tabelle hinten.
Der Ausgleichmodus trägt dazu bei,
daß der Akku langfristig seine
Spitzenleistung bewahrt.
22
Aufstellen des Werkzeugs (Abb. D1 & D2)
Das Werkzeug ermöglicht verschiedene Aufstellmöglichkeiten, so daß es für unterschiedliche Einsätze geeignet ist.
DEUTSCH
Bodenaufstellung (Abb. D1)
• Stellen Sie das Werkzeug auf eine relativ glatte
und ebene Fläche.
• Stellen Sie das Werkzeug auf Nivelliereinsatz ein.
Bei auf einem Stativ stehendem Werkzeug (Abb. E2):
• Stellen Sie das Stativ so ein, daß das Werkzeug
die erforderliche Höhe hat.
Gebrauchsanweisung
Anbringen auf einem Stativ (Abb. D2)
Das Werkzeug ist mit einer Stativaufnahme ausgestattet, an der das (optionale) DE0735/DE0736
Stativ oder ein beliebiges anderes Stativ mit den erforderlichen, in den Technischen Daten angegebenen Sollwerten, angebracht werden kann.
• Setzen Sie das Stativ (14) auf eine relativ glatte
und ebene Fläche.
• Befestigen Sie das Werkzeug am Stativ, indem
Sie den Gewindestift (15) in die Aufnahme (16) im
Fuß drehen.
• Stellen Sie das Werkzeug auf Nivelliereinsatz ein.
Einstellen des Werkzeugs (Abb. A)
• Bringen Sie das Werkzeug wie angegeben in die
erforderliche Stellung.
• Um die Nivellierung einzuleiten, schalten Sie das
Werkzeug ein. Die Nivellierung wird durch das
Blinken der Nivellierungsanzeigen (9 & 10) und
durch den Laserstrahl angezeigt. Sobald das
Werkzeug seine Nivellierungsposition gefunden
hat, hören die Nivellierungsanzeigen und der
Laserstrahl auf zu blinken und bleiben ununterbrochen an.
• Die Nivellierungsanzeigen und der Laserstrahl
blinken wiederholt schnell dreimal, um anzuzeigen,
daß das Werkzeug in einer Schräglage eingerichtet wurde, die außerhalb des Selbstnivellierungsbereiches von 5° liegt. Schalten Sie das Werkzeug
aus, richten Sie es erneut innerhalb des Selbstnivellierungsbereiches ein, und schalten Sie es
wieder ein.
Ausrichtung der Laserlinie (Abb. E1 & E2)
• Während das Werkzeug eingeschaltet ist und
sich der Laserkopf dreht, richten Sie die
Laserlinie mit der Positionsmarkierung aus.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
Bei auf dem Boden stehenden Werkzeug (Abb. E1):
• Das Werkzeug kann auf einen beliebigen festen
Gegenstand gestellt werden, um die nötige Höhe
zu erhalten.
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Markieren Sie immer die Mitte der Laserlinie bzw.
des Punktes.
• Um den Arbeitsabstand und die Genauigkeit zu
erhöhen, stellen Sie das Werkzeug in der Mitte
Ihres Arbeitsbereiches auf.
• Extreme Temperaturänderungen können eine
Bewegung der internen Teile bewirken und die
Genauigkeit des Werkzeugs beeinträchtigen.
Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit, falls
Sie das Werkzeug unter derartigen Umständen
verwenden.
• Obwohl das Werkzeug kleinere Nivellierungsungenauigkeiten automatisch korrigiert, sobald
es eine Unebenheit festgestellt hat, kann eine
erneute Einstellung bzw. Einrichtung erforderlich
sein, um das Werkzeug in die Waage zu bringen.
• Wurde das Werkzeug fallengelassen oder
umgestürzt, lassen Sie den Laserkopf von einer
qualifizierten Fachwerkstatt kalibrieren.
Vor dem Betrieb:
• Führen Sie die vor-Ort-Kalibrierungskontrollen
durch, um die Genauigkeit zu überprüfen.
• Achten Sie darauf, daß das Werkzeug sicher
aufgestellt wurde.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie auf
den Ein-/Ausschalter (1).
• Zum Ausschalten drücken Sie nochmals auf den
Ein-/Ausschalter (1).
Nivellierungsalarm
Der Nivellierungsalarm wird automatisch nach 8 Sekunden aktiviert, nachdem die Nivellierung abgeschlossen wurde. Sobald der Nivellierungsalarm aktiviert wurde, überwacht das Werkzeug seine ebene
Position kontinuierlich.
23
DEUTSCH
Je nach festgestellter Abweichung aus der Waage
reagiert das Werkzeug folgendermaßen auf
Nivellierungsfehler:
– Abweichungen < 2 mm über 10 m:
Ein Nivellierungsfehler wird automatisch und
ohne Benachrichtigung korrigiert.
– Abweichungen 2 - 20 mm über 10 m:
Ein Nivellierungsfehler wird automatisch korrigiert.
Der Laserkopf hört kurzzeitig auf, sich zu drehen,
und der Laserstrahl beginnt zu blinken, um
anzuzeigen, daß das Werkzeug die Waage
wiederherstellt.
– Abweichungen > 20 mm über 10 m:
Ein Nivellierungsfehler führt zur Betriebsunterbrechung des Werkzeugs. Der Laserkopf hört
auf, sich zu drehen, und der Laserstrahl erlischt.
Es ist ein schnell piepsendes akustisches Signal
zu hören und der Ein-/Aus-Anzeiger blinkt
gleichzeitig. Um den Betrieb wieder aufzunehmen:
• Schalten Sie das Gerät aus. Überprüfen Sie die
waagerechte Stellung und Einrichtung und
stellen Sie das Werkzeug ggf. erneut ein, bevor
Sie es wieder einschalten.
Digitaler Laserdetektor (Abb. F)
Mit dem Detektor läßt sich die Position des Laserstrahls unter hellen Bedingungen oder über größere
Entfernungen besser orten. Es werden sowohl sichtbare als auch akustische Signale erzeugt, während
der rotierende Laserstrahl den Detektor kreuzt.
Das Vorsatzgerät kann sowohl in geschlossenen
Räumen als auch im Freien verwendet werden,
wenn es schwierig ist, den Laserstrahl zu orten.
Genauigkeit
Wird das Werkzeug unter Verwendung des Detektors betrieben, so muß die Genauigkeitsstufe des
Detektors zu der des Werkzeugs hinzuaddiert werden.
– Konstante Genauigkeit (Detektor in Schmaleinstellung) +/- 1,0 mm/m
– Nenngenauigkeit (Detektor in Breiteinstellung)
+/- 3,0 mm/m
• Die genauesten Ergebnisse erzielt man,
indem der Vorgang mit einer breiten Einstellung
begonnen und mit einer schmalen Einstellung
beendet wird.
24
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Es handelt sich hierbei um:
– DE0734 Stange
– DE0735 Stativ
– DE0736 Stativ
Akkus
Spannung
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Vor-Ort-Kalibrierungstest (Abb. G1 & G2)
Die Vor-Ort-Kalibrierungen müssen sorgfältig und
genau durchgeführt werden, um richtige Diagnosen
durchführen zu können. Wird ein Fehler festgestellt,
lassen Sie das Werkzeug von einer qualifizierten
Fachwerkstatt reparieren.
Lassen Sie den Laserkopf stets von einer
qualifizierten Fachwerkstatt kalibrieren.
• Stellen Sie das Werkzeug in einem Bereich von
ca. 15 m von einer senkrechten Fläche entfernt
auf.
• Während sich das Werkzeug auf einem Stativ
befindet, stellen Sie es auf Nivellierungseinsatz ein.
Um eine Nivellierungsprüfung der X-Achse
durchzuführen (Abb. G1)
• Positionieren Sie das Werkzeug so, daß sich die
X-Achse parallel zur senkrechten Fläche befindet.
• Schalten Sie das Werkzeug ein und drehen Sie
den Laserkopf, bis der Laserpunkt auf der
senkrechten Fläche erscheint.
• Markieren Sie die Mitte des Laserstrahls.
DEUTSCH
• Schalten Sie das Werkzeug aus und drehen Sie
es um 180°, so daß sich die X-Achse parallel,
aber anders herum, zur senkrechten Fläche
befindet.
• Schalten Sie das Werkzeug ein, drehen Sie den
Laserkopf und markieren Sie erneut die Mitte des
Laserpunktes auf der Oberfläche. Schalten Sie
das Werkzeug aus.
• Messen Sie den Unterschied zwischen den
Marken.
• Ist der Unterschied zwischen den Marken 3,2 mm
oder kleiner, so ist der Laserkopf richtig kalibriert.
• Ist der Unterschied zwischen den Marken größer
als 3,2 mm, so muß der Laserkopf kalibriert
werden.
Um eine Nivellierungsprüfung der Y-Achse
durchzuführen (Abb. G2)
• Positionieren Sie das Werkzeug so, daß sich die
Y-Achse parallel zur senkrechten Fläche befindet.
• Befolgen Sie die gleichen, oben aufgeführten
Schritte. Markieren Sie die Mitte des Laserpunktes auf der Oberfläche mit dem Werkzeug in
dieser Stellung. Danach wird das Werkzeug 180°
gedreht, um die Mitte des Laserpunktes noch
einmal zu markieren.
• Messen Sie den Unterschied zwischen den
Marken.
• Ist der Unterschied zwischen den Marken 3,2 mm
oder kleiner, so ist der Laserkopf richtig kalibriert.
• Ist der Unterschied zwischen den Marken größer
als 3,2 mm, so muß der Laserkopf kalibriert
werden.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Reinigen Sie die Linse bei Bedarf mit einem
weichen Tuch oder einem in Alkohol getränkten
Wattestäbchen. Verwenden Sie keine anderen
Reinigungsmittel.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur
getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte und Verpackungen können
die Materialien recycelt und wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung
recycelter Materialien schont die Umwelt
und verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen oder
seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue
Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen
Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu
einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln. Außerdem ist
eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie der zuständigen
Ansprechpartner im Internet zu finden unter:
www.2helpU.com
25
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben oder direkt an DEWALT
einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
den Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen
finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
26
ENGLISH
ROTARY LASER DW076
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience,
thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for
professional power tool users.
Technical data
Voltage
Rotary speed
Laser class
Protection class
Accuracy
Self-leveling range
Operating temperature
Receptacle thread
Weight (without battery pack)
Battery pack
Battery type
Voltage
Weight
DE9095
NiCd
V 18
kg 1.1
Charger
Mains voltage
Approx. charging time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DW076
V 9.6/12/14.4/18
min-1 600
3R
IP54
mm/m +/- 0.1
° +/- 5
°C -5 - +45
5/8" x 11
kg 2.5
DE9039
NiMH
18
1.1
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0.4
DW076
DEWALT declares that these tools have been
designed in compliance with: 73/23/EEC, 98/37/EEC,
89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
For more information, please contact DEWALT at the
address below or refer to the back of the manual.
DW076
LpA (sound pressure)
dB(A)*
< 70
Weighted RMS acceleration value
m/s2
< 2.5
* at the operator’s ear
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of
non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
27
ENGLISH
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool. Also refer to the manual of any power
tool that will be used with this tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose power tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use power tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
6 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Keep all
controls dry, clean and free from oil and grease.
28
7 Store idle tools
When not in use, power tools must be stored in a
dry place and locked up securely, out of reach of
children.
8 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment
and seizure of moving parts, breakage of parts
and any other conditions that may affect its
operation. Have damaged guards or other
defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
9 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use,
before servicing and when changing accessories.
10 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This power tool is in accordance with the relevant
safety regulations. To avoid danger, electric
appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional safety instructions for lasers
• This laser complies with class 3R according to
DIN EN 60825-1:2001-11 (max 5 mW, 600-680
nm). Do not replace a laser diode with a different
type. If damaged, have the laser repaired by an
authorised repair agent.
Only qualified and trained persons are allowed to
install, adjust and operate the laser equipment.
Areas in wich class 3R lasers are used have to be
posted with an appropriate laser warning sign.
• Do not use the laser for any purpose other than
projecting laser lines.
• Before first use, check that the safety warnings
on the label have been formulated in your
language. Do not use the tool if it does not carry
the warnings in your language!
• Do not remove any of the warning labels from the
tool.
• Do not let children come in contact with the laser.
As the beam of a class 3R laser provides high
visibility over longer distances, the potential risk of
damage to the eye remains unchanged within the
radius of application.
ENGLISH
• Never look into the laser beam directly and
intentionally.
• Never shine other persons in the eyes with the
laser beam.
• Do not use optical tools to view the laser beam
unless specifically approved by a laser officer.
• Always set up the tool at a position where the
laser beam cannot cross any person at eye level.
Be extra alert for the presence of stairs and
specular surfaces.
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
Additional safety instructions for battery packs
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack.
Do not store or carry the battery pack
without the battery cap placed over the
contacts.
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin contact,
flush immediately with water. Neutralize with a
mild acid such as lemon juice or vinegar. In case
of eye contact, rinse abundantly with clean water
for at least 10 minutes. Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Labels on tool
The following pictographs are shown on the tool:
Read the instruction manual before use
Laser warning
100%
Battery charging
Class 3R laser
100%
Battery charged
Battery defective
Do not probe with conductive objects
Do not look into the laser beam.
Protection class: IP54
No remote capability
Do not charge damaged battery packs
29
ENGLISH
Package contents
Electrical safety
The package contains:
1 Rotary laser
1 Digital laser detector
1 Kitbox
1 Charger
1 Battery pack
1 Instruction manual
The electric motor has been designed for various
voltages (see technical data). Always check that the
battery pack power corresponds to the voltage on
the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
The rotary laser DW076 has been designed to project
laser lines to aid in professional applications.
The tool can be used both inside and outside for
horizontal (level) alignment. The applications range
from drop-ceiling installation to foundation leveling
and deck building.
The tool accepts DEWALT battery packs of 9.6, 12,
14.4 and 18 V.
1 On/off switch
2 Carrying handle
3 Rotary laser head
4 Battery pack
Charger
Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
4 Battery pack
5 Release buttons
6 Charger
7 Charging indicator (red)
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60335.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Display
8 Power indicator
9 Leveling indicator (X-axis)
10 Leveling indicator (Y-axis)
11 Manual adjustment key (for servicing only)
Self-leveling feature
The self-leveling feature realises a quick adjustment
of the rotary laser head. Initiated as the tool is switched
on, the self-leveling feature will level the laser head in
the described tool set-ups at ranges up to +/- 5°.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data).
30
ENGLISH
The minimum conductor size is 1 mm2;
the maximum length is 30 m.
Unpacking
Fitting the warning label (fig. B)
The safety warnings on the label shown on the tool
must be formulated in the language of the user.
For that purpose, a separate sheet of self-adhesive
labels has been supplied with the tool.
• Check that the safety warnings on the label have
been formulated in your language.
The warnings should read as follows:
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 3R LASER PRODUCT
• If the warnings are in a foreign language,
proceed as follows:
– Draw the required label from the sheet.
– Carefully place the label over the foreign
language.
– Press the label in place.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
Use only DEWALT battery packs and
chargers.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (4), insert it into the
charger (6) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (7) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged
and the charger automatically switches to
equalise mode. After approx. 4 hours, it will
switch to maintenance charge mode. The battery
pack can be removed at any time or left in the
connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorized DEWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC, the
red charging indicator may blink twice, switch off
and repeat. This indicates a temporary problem
of the power source. The charger will automatically
switch back to normal operation.
Inserting and removing the battery pack (fig. C1)
• Insert the battery pack (4) into the tool until it
clicks in place.
• To remove the battery pack, press the two release
buttons (5) simultaneously and pull the pack out
of the tool.
Battery pack (fig. A & C1 - C4)
Charging the battery pack (fig. A)
When charging the battery pack for the first time, or
after prolonged storage, it will only accept an 80%
charge. After several charge and discharge cycles,
the battery pack will attain full capacity.
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate
a problem.
Battery cap (fig. C2)
A protective cap is supplied to cover the contacts of
a detached battery pack. Without the protective cap
in place, loose metal objects could short circuit the
contacts, causing a fire hazard and damaging the
battery pack.
• Take off the protective cap (4) before placing the
battery pack (12) in the charger or tool.
• Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack from
the charger or tool.
31
ENGLISH
Make sure the protective cap is in place
before storing or carrying a detached
battery pack.
Equalization mode
The equalization mode helps to
maintain the optimum capacity of the
battery pack. It is therefore
recommended to use the equalization
mode weekly or every 10 charge/
discharge cycles.
• Charge the battery pack as described above.
• When the charging indicator stops blinking, leave
the battery in the charger for approx. 4 hours.
Hot Pack Delay
When the charger detects a battery that is hot, it
automatically starts a Hot Pack Delay, suspending
charging until the battery has cooled. After the battery
has cooled, the charger automatically switches to
the pack charging mode. This feature ensures
maximum battery life. The red indicator (7) blinks
long, then short while in the Hot Pack Delay mode.
Low battery indicator (fig C1)
The tool has been equipped with a low battery
indicator (8) located on the control panel. The low
battery indicator is lit while the tool is switched on.
It will blink to indicate that the battery pack needs to
be recharged and the tool will automatically shut down.
• Switch off the tool and take out the battery pack
(4) to charge it as soon as the indicator blinks.
The tool remains non-operational as long
as a low battery pack is attached to it.
Battery type (fig. C3 & C4)
The tool is suitable for battery packs with different
voltages.
• To fit battery packs of 18 volt, rotate the adapter
plate (13) into position A.
• To fit battery packs of 9.6, 12 or 14.4 volt,
rotate the adapter plate (13) into position B.
Refer to the table in the back for a selection of
applicable battery packs.
32
Setting up the tool (fig. D1 & D2)
The tool facilitates various set-ups, making it useful
for several applications.
Floor set-up (fig. D1)
• Place the tool on a relatively smooth and level
surface.
• Adjust the tool for a level application.
Tripod set-up (fig. D2)
The tool has been equipped with a tripod receptacle
for mounting to the DE0735/DE0736 tripod (optional)
or any other tripod with the required ratings stated in
the technical data.
• Place the tripod (14) on a relatively smooth and
level surface.
• Mount the tool to the tripod by turning the
threaded pin (15) into the receptacle (16) in the
base.
• Adjust the tool for a level application.
Adjusting the tool (fig. A)
• Place the tool into the required position as shown.
• To initiate the leveling procedure, switch on the
tool. The leveling procedure is indicated by the
flashing of the leveling indicators (9 & 10) and the
laser beam. Once the tool has found its level
position the leveling indicators and the laser
beam will stop flashing and remain on.
• The leveling indicators and the laser beam
repeatedly flash three times rapidly to indicate
that the tool has been set up at a slope that is
beyond the self-leveling range of 5°. Switch the
tool off, re-adjust the tool set-up within the selfleveling range and switch the tool on again.
Aligning the laser line (fig. E1 & E2)
• With the tool switched on and the laser head
rotating, align the laser line with the position mark.
• If adjustment is required, proceed as follows:
With tool in floor set-up (fig. E1):
• The tool can be placed on any sturdy object to
obtain the required height.
With tool in tripod set-up (fig. E2):
• Adjust the tripod to set the tool to the required
height.
ENGLISH
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Always mark the center of the laser line or dot.
• To increase working distance and accuracy, set
up the tool in the middle of your working area.
• Extreme temperature changes cause movement
of internal parts that may affect the accuracy of
the tool. Regularly check the accuracy while
using the tool under these circumstances.
• Although the tool corrects small out-of-level errors
automatically, when it has registered a bump,
re-adjustment to balance or set-up may be
required.
• If the tool has been dropped or has tipped over,
have the laser head calibrated by a qualified
repair agent.
Prior to operation:
• Carry out the field calibration checks to confirm
its accuracy.
• Make sure the tool has been set up securely.
Switching on and off (fig. A)
• To switch the tool on, press the on/off switch (1).
• To switch the tool off, press the on/off switch (1)
again.
Out-of-level alert
The out-of-level alert activates automatically 8 seconds
after the leveling procedure has been completed.
Once the out-of-level alert is activated, the tool
monitors its level position continuously.
Depending on the registered level of deviation the
tool will respond to level errors as follows:
– Deviations < 2 mm over 10 m: a level error is
automatically corrected without notifying.
– Deviations 2 - 20 mm over 10 m: a level error is
automatically corrected. The laser head
temporarily stops rotating and the laser beam
starts flashing to indicate that the tool re-adjusts
to level position.
– Deviations > 20 mm over 10 m: a level error
leads to interruption of the tool’s operation.
The laser head stops rotating and the laser beam
goes off.
A rapidly beeping audio signal is produced and
the on/off indicator flashes simultaneously.
To resume the operation:
• Switch the tool off. Check the balance and setup and re-adjust if required before switching
the tool on again.
Digital laser detector (fig. F)
The detector helps locating the position of a laser
beam in bright light conditions or over long distances.
It produces both visual and audio signals as the
rotating laser beam crosses the detector.
The attachment can be used both indoor and outdoor
whenever it is difficult to locate the laser beam.
Accuracy
When the tool is operated using the detector,
the accuracy level of the detector needs to be
added to that of the tool.
– Constant accuracy (detector in narrow setting)
+/- 1.0 mm/m
– Nominal accuracy (detector in wide setting)
+/- 3.0 mm/m
• For most accurate results, start the operation
using the wide setting and finish in the narrow
setting.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These are:
– DE0734 Grade rod
– DE0735 Tripod
– DE0736 Tripod
Battery packs
Voltage
9.6
12
14.4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
33
ENGLISH
Field calibration check (fig. G1 & G2)
The field calibration checks must be performed
securely and accurately to make a correct diagnosis.
Whenever an error is registered, have the tool
calibrated by a qualified repair agent.
Always have the laser head calibrated by
a qualified repair agent.
• Place the tool in an area at about 15 m from a
vertical surface.
• With the tool in a tripod set-up, adjust the tool for
a level application.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
power tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
• When necessary, clean the lens using a soft cloth
or a cotton bud soaked in alcohol. Do not use
any other cleaning agents.
Protecting the environment
To perform a level check of the X-axis (fig. G1)
• Position the tool so that the X-axis is parallel with
the vertical surface.
• Switch on the tool and rotate the head until the
laser dot appears on the vertical surface.
• Mark the centre of the laser beam.
• Switch off the tool and rotate it 180° so that the
X-axis is parallel with the vertical surface the
other way around.
• Switch on the tool, rotate the head and once
again mark the centre of the laser dot on the
surface. Switch off the tool.
• Measure the difference between the markings.
• If the difference between the markings is 3.2 mm
or less, the laser head is properly calibrated.
• If the difference between the markings is more
than 3.2 mm, the laser head must be calibrated.
To perform a check of the Y-axis (fig. G2)
• Position the tool so that the Y-axis is parallel with
the vertical surface.
• Following the same procedure as described
above, mark the centre of the laser dot on the
surface with the tool in this position, after which
the tool is rotated 180° to mark the centre of the
laser dot once again.
• Measure the difference between the markings.
• If the difference between the markings is 3.2 mm
or less, the laser head is properly calibrated.
• If the difference between the markings is more
than 3.2 mm, the laser head must be calibrated.
34
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal household
waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household,
at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
ENGLISH
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following purchase,
it will be undertaken free of charge at an authorized
DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for
Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com
35
ESPAÑOL
LÁSER ROTATORIO DW076
Declaración CE de conformidad
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
DW076
Voltaje
V 9,6/12/14,4/18
Velocidad de rotación
min-1 600
Clase de láser
3R
Clase de protección
IP54
Precisión
mm/m +/- 0,1
Intervalo de autonivelación
° +/- 5
Temperatura de funcionamiento
°C -5 - +45
Rosca del receptáculo
5/8" x 11
Peso (sin batería)
kg 2,5
DW076
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
73/23/EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
DW076
LpA (presión acústica)
dB(A)*
< 70
m/s2
< 2.5
Valor cuadrático medio ponderado
en frecuencia de la aceleración
* al oído del usuario
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Peso
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga (próx.)
Peso
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
36
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Cuando utilice herramientas eléctricas, respete
siempre la normativa de seguridad vigente en su
país, a fin de reducir los riesgos de incendio,
descargas eléctricas y lesiones personales.
Lea íntegramente este manual antes de utilizar la
herramienta. Consulte también el manual de
instrucciones de cualquier herramienta eléctrica
que vaya a utilizarse con esta herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
General
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para condiciones de uso extremas
(p. ej. humedad elevada, formación de polvo
metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica insertando un transformador aislante
o un disyuntor de circuito de fuga a tierra (FI).
4 Mantenga alejados a los niños.
No permita que los niños toquen la herramienta
o el cable alargador. En caso de uso por
menores de 16 años, se requiere supervisión.
5 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual de instrucciones se indica el uso
previsto de la herramienta. No utilice pequeñas
herramientas o accesorios para ejecutar trabajos
pesados. La herramienta funcionará mejor y con
mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
Atención! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma, distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones personales.
6 Realice un mantenimiento adecuado
de las herramientas.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y de forma más segura.
Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios. Verifique los cables
de las herramientas con regularidad y, en caso
de avería, llévelos a un servicio técnico
autorizado DEWALT para que sean reparados.
Mantenga todos los mandos secos, limpios
y libres de aceite y grasa.
7 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
8 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizar la herramienta, compruebe que
no esté dañada para asegurarse de que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
las piezas móviles no estén desalineadas
o agarrotadas, ni existan roturas de piezas o
accesorios mal montados, o cualquier otro defecto
quepudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un servicio técnico autorizado de DEWALT.
9 Extraiga la batería.
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento
y cuando cambie algún accesorio.
10 Haga reparar su herramienta en un servicio
técnico autorizado DEWALT.
Esta herramienta eléctrica cumple con la
normativa de seguridad vigente. Para evitar
situaciones peligrosas, la reparación de
herramientas eléctricas debe ser efectuada
únicamente por un técnico cualificado.
Instrucciones de seguridad adicionales para
láseres
• Este láser es conforme a la clase 3R según la
norma DIN EN 60825-1:2001-11 (máx. 5 mW,
600-680 nm). No sustituya el diodo del láser por
uno de diferente tipo. Si se estropea, haga que lo
reparen en un servicio técnico autorizado.
37
ESPAÑOL
Únicamente personas con la debida cualificación
y formación, pueden instalar, ajustar y operar el
equipo láser. Las zonas en las que se utilizan láseres
de clase 3R deben indicarse con una señal de aviso
de láser adecuada.
• No utilice el láser para cualquier otra finalidad
que no sea proyectar líneas láser.
• Antes del primer uso, compruebe que las
advertencias de seguridad de la etiqueta se
encuentren en su idioma. ¡No utilice la herramienta
si no presenta las advertencias en su idioma!
• No retire ninguna de las etiquetas de advertencia
de la herramienta.
• No permita que los niños entren en contacto con
el láser.
Puesto que el rayo de un láser de clase 3R
proporciona una elevada visibilidad en largas
distancias, el riesgo potencial de daños oculares
permanece inalterado en el radio de aplicación.
• No mire nunca directamente y deliberadamente
al rayo láser.
• Nunca apunte con el rayo láser hacia los ojos
de otras personas.
• No utilice herramientas ópticas para ver el rayo
láser, a menos que hayan sido aprobadas
específicamente por un experto en láseres.
• Monte siempre la herramienta en una posición en
la cual el rayo láser no pueda alcanzar a una
persona a la altura de los ojos. Tenga especial
precaución en la presencia de escaleras
y superficies especulares.
• No intente nunca abrir una batería.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
Cargado
Batería defectuosa
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que el metal
cortocircuite los contactos del paquete
de baterías desmontable. No guarde o
transporte el paquete de baterías sin su
tapa protectora colocada sobre los
contactos.
• El líquido una solución de un 25-30% de hidróxido
de potasio, puede resultar nocivo. En caso de
que entre en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con agua. Neutralícelo con un
ácido suave como zumo de limón o vinagre.
En caso de que entre en contacto con los ojos,
láveselos con agua limpia abundante durante al
menos 10 minutos. Consulte a un médico.
38
+40 ˚c
+4 ˚c
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Una vez terminada la vida técnica
de la batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes
pictogramas:
ESPAÑOL
Antes del uso, lea el manual
de instrucciones
4
5
6
7
Batería
Pulsadores de arranque
Cargador
Indicador de carga (rojo)
Aviso de láser
Láser de clase 3R
No mire al rayo láser.
Clase de protección: IP54
Sin función de uso a distancia
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Láser rotativo
1 Detector de láser digital
1 Caja de transporte
1 Cargador
1 Batería
1 Manual de instrucciones
• Tómese el tiempo necesario para leer
y comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A)
El láser rotativo DW076 ha sido diseñado para
proyectar líneas láser con el fin de ayudar en
aplicaciones profesionales. Esta herramienta puede
utilizarse tanto en interiores como en exteriores para
la alineación horizontal (a nivel). Las aplicaciones
abarcan desde la instalación de falsos techos hasta
la nivelación de cimientos y la construcción de cubiertas.
La herramienta acepta baterías DEWALT de 9,6, 12,
14,4 y 18 V.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Asa de transporte
3 Cabezal del láser rotativo
4 Batería
Visor
8 Indicador de potencia
9 Indicador de nivelación (eje X)
10 Indicador de nivelación (eje Y)
11 Tecla de ajuste manual
(únicamente para mantenimiento)
Función de autonivelación
La función de autonivelación realiza un ajuste rápido
del cabezal del láser rotativo. Iniciada al encender la
herramienta, la función de autonivelación nivelará el
cabezal del láser en los montajes de la herramienta
descritos en intervalos de hasta +/- 5°.
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Cargador
El cargador DE9116 acepta baterías DEWALT
de NiCd y NiMH desde 7,2 hasta 18 V.
39
ESPAÑOL
Desembalaje
Colocación de la etiqueta de advertencia (fig. B)
Las advertencias de seguridad de la etiqueta que se
encuentra en la herramienta, deben estar en el
idioma del usuario de la misma. A tal efecto,
se suministra una hoja aparte de etiquetas
autoadhesivas con la herramienta.
• Compruebe que las advertencias de seguridad
de la etiqueta se encuentren en su idioma.
Las advertencias deben indicar lo siguiente:
RADIACIÓN LÁSER
NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 3R
• Si las etiquetas están en un idioma que no es el
suyo, proceda del siguiente modo:
– Despegue la etiqueta correspondiente de la hoja.
– Con cuidado, coloque la etiqueta sobre la que
se muestra en otro idioma.
– Haga presión sobre la etiqueta para adherirla
en su lugar.
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
Usar sólo baterías y cargadores
de DEWALT.
Batería (fig. A & C1 - C4)
Carga de la batería (fig. A)
Cuando cargue la batería por primera vez, o después
de que haya estado guardada durante mucho
tiempo, únicamente aceptará una carga del 80%.
Tras varios ciclos de carga y descarga, la batería
alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes
de cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
40
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores
a 40 °C.
Temperatura de carga recomendada:
aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (4), introdúzcala en el
cargador (6) según se indica y enchufe este último.
Asegúrese de que la batería esté bien colocada
en el cargador. El indicador de carga rojo (7)
parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear
y permanecerá encendido. La batería ya estará
completamente cargada y el cargador pasará
automáticamente al modo de ecualización.
Al cabo de unas cuatro horas, cambiará al modo
de mantenimiento. Se puede sacar la batería en
cualquier momento o dejarse indefinidamente en
el cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
introducir la batería o pruebe con una nueva.
Si tampoco es posible cargar la batería nueva,
haga revisar el cargador por un servicio técnico
autorizado de DEWALT.
• Cuando se enchufa a fuentes de alimentación de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo puede parpadear dos
veces, apagarse y repetir. Esto indica la existencia
de un problema temporal de la fuente de
alimentación. El cargador volverá a cambiar
a funcionamiento normal de manera automática.
Inserción y extracción de la batería (fig. C1)
• Introduzca la batería (4) en la herramienta hasta
que encaje en su posición.
• Para extraerla, apriete los dos botones de
liberación (5) a la vez y sáquela de la herramienta.
Tapa de batería (fig. C2)
Se suministra una tapa protectora que cubre los
contactos del paquete de baterías desmontable.
Si la tapa protectora no está en su sitio, los objetos
metálicos sueltos pueden poner en corto los
contactos, produciendo riesgo de incendio
y estropeando el paquete de baterías.
ESPAÑOL
• Retire la tapa protectora (4) antes de colocar el
paquete de baterías (12) en el cargador
de la herramienta.
• Coloque la tapa protectora sobre los contactos
inmediatamente después de haber retirado el
paquete de baterías del cargador de la herramienta.
Asegúrese de que la tapa protectora está
en su sitio antes de guardar o transportar
un paquete de baterías desmontable.
Modo de ecualización
El modo de ecualización permite mantener
la batería recargable a su capacidad
máxima. Se recomienda la utilización
de esta función una vez la semana o
entre cada 10 ciclos de carga/descarga.
• Inicie el proceso de carga, según la descripción.
• Cuando el indicador de carga dejará de parpadear,
deje la batería en el cargador conectado durante
4 horas.
Retardo de carga caliente
Cuando el cargador detecta una batería que está
caliente, se pone en funcionamiento de forma
inmediata un Retardo de carga caliente que suspende
la carga hasta que la batería se ha enfriado. Una vez
que la batería se ha enfriado, el cargador pasa de
forma automática al modo de carga. Esta característica
asegura una vida útil de la batería máxima. El indicador
(6) parpadea durante un intervalo de tiempo largo
y después durante un intervalo corto mientras se
halla en el modo de retardo de carga caliente.
Indicador de batería baja (fig. C1)
La herramienta está equipada con un indicador
de batería baja (8) situado en el panel de control.
El indicador de batería baja se enciende cuando la
herramienta se pone en marcha. Parpadea para
indicar que debe recargarse la batería y
la herramienta se desconecta automáticamente.
• Apague la herramienta y extraiga la batería (4)
para cargarla en cuanto el indicador parpadee.
Tipo de batería (fig. C3 & C4)
La herramienta es adecuada para baterías de distintas
tensiones.
• Para colocar baterías de 18 voltios, gire la placa
del adaptador (13) a la posición A.
• Para colocar baterías de 9,6, 12 o 14,4 voltios,
gire la placa del adaptador (13) a la posición B.
Consulte la selección de baterías aplicables en
la tabla posterior.
Montaje de la herramienta (fig. D1 & D2)
La herramienta permite diversos montajes,
resultando útil para varias aplicaciones.
Montaje de suelo (fig. D1)
• Coloque la herramienta sobre una superficie
relativamente lisa y nivelada.
• Ajuste la herramienta para una aplicación
de nivelación.
Montaje sobre trípode (fig. D2)
La herramienta está equipada con un receptáculo
de trípode para montar el trípode DE0735/DE0736
(opcional) o cualquier otro trípode con
las características necesarias indicadas en los datos
técnicos.
• Coloque el trípode (14) sobre una superficie
relativamente lisa y nivelada.
• Monte la herramienta en el trípode girando la clavija
roscada (15) en el receptáculo (16) de la base.
• Ajuste la herramienta para una aplicación
de nivelación.
Ajuste de la herramienta (fig. A)
• Coloque la herramienta en la posición deseada
según se muestra.
• Para iniciar el procedimiento de nivelación,
encienda la herramienta. El procedimiento
de nivelación se indica mediante el parpadeo de
los indicadores de nivelación (9 & 10) y del rayo
láser. Cuando la herramienta haya encontrado su
posición de nivel, los indicadores de nivelación
y el rayo láser dejarán de parpadear
y permanecerán encendidos.
La herramienta permanecerá inoperativa
mientras contenga una batería baja.
41
ESPAÑOL
• Los indicadores de nivelación y el rayo láser
parpadearán rápidamente tres veces seguidas
para indicar que la herramienta se ha montado
en una pendiente que supera el intervalo de
autonivelación de 5°. Apague la herramienta,
vuelva a ajustarla dentro del intervalo
de autonivelación y encienda nuevamente
la herramienta.
Alineación de la línea láser (fig. E1 & E2)
• Con la herramienta encendida y el cabezal del
láser girando, alinee la línea láser con la marca
de posición.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
Con la herramienta montada en el suelo (fig. E1):
• La herramienta puede colocarse sobre cualquier
objeto sólido para obtener la altura deseada.
Con la herramienta montada sobre un trípode (fig. E2):
• Ajuste el trípode para fijar la herramienta
a la altura deseada.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones
de seguridad y las normas de aplicación.
• Marque siempre el centro de la línea o el punto
láser.
• Para aumentar la distancia de trabajo
y la precisión, monte la herramienta en medio
de su área de trabajo.
• Los cambios bruscos de temperatura ocasionan
el movimiento de las piezas internas, pudiendo
afectar a la precisión de la herramienta.
Compruebe la precisión de la herramienta con
regularidad mientras la utiliza en tales circunstancias.
• Si bien la herramienta corrige automáticamente
pequeños errores de desnivel, cuando registra
un golpe, es posible que sea necesario un
reajuste del equilibrio o del montaje.
• Si la herramienta se cae o se vuelca, haga que el
cabezal láser sea calibrado por un servicio técnico
autorizado.
Antes de trabajar:
• Realice las comprobaciones de calibración de
campo para confirmar su precisión.
• Compruebe que la herramienta esté firmemente
montada.
42
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender la herramienta, pulse el interruptor
de encendido/apagado (1).
• Para apagar la herramienta, vuelva a pulsar el
interruptor de encendido/apagado (1).
Aviso de desnivel
El aviso de desnivel se activa automáticamente
8 segundos después de que haya finalizado
el procedimiento de nivelación. Una vez activado
el aviso de desnivel, la herramienta supervisa
continuamente su posición de nivel.
Dependiendo del nivel de desviación registrado,
la herramienta responderá a los errores de nivel del
modo siguiente:
– Desviaciones < 2 mm en 10 m: el error de nivel
se corrige automáticamente sin notificación.
– Desviaciones de 2 a 20 mm en 10 m: el error de
nivel se corrige automáticamente. El cabezal del
láser deja de girar temporalmente y el rayo láser
empieza a parpadear para indicar que la
herramienta está reajustando la posición de nivel.
– Desviaciones > 20 mm en 10 m: el error de nivel
lleva a la interrupción del funcionamiento de la
herramienta. El cabezal del láser deja de girar
y el rayo láser se apaga. Se produce una señal
acústica de pitido rápido y el indicador de
encendido/apagado parpadea simultáneamente.
Para reanudar el funcionamiento:
• Apague la herramienta. Compruebe el equilibrio
y el montaje y reajuste si fuera necesario antes
de volver a encender la herramienta.
Detector de láser digital (fig. F)
El detector ayuda a localizar la posición de un rayo
láser en condiciones de luz brillante o en largas
distancias. Produce señales visuales y de audio
cuando el rayo láser rotativo pasa por el detector. El
accesorio se puede emplear en interiores y exteriores
siempre que resulte difícil localizar el rayo láser.
Precisión
Cuando se emplea la herramienta utilizando el
detector, el nivel de precisión de éste debe
agregarse al de la herramienta.
– Precisión constante (detector en ajuste estrecho)
+/- 1,0 mm/m
– Precisión nominal (detector en ajuste ancho)
+/- 3,0 mm/m
ESPAÑOL
• Si desea resultados más precisos, comience
la operación utilizando el ajuste ancho y termine
con el ajuste estrecho.
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Son los siguientes:
– Mira graduada DE0734
– Trípode DE0735
– Trípode DE0736
Baterías
Tensión
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta
y de una limpieza frecuente.
Comprobación de calibración de campo
(fig. G1 & G2)
Las comprobaciones de calibración de campo
deben realizarse con seguridad y precisión para
efectuar un diagnóstico correcto. Siempre que se
registre un error, haga calibrar la herramienta por un
servicio técnico autorizado.
Procure que el cabezal del láser sea
calibrado siempre por un servicio técnico
autorizado.
• Coloque la herramienta en un área
aproximadamente a 15 m de una superficie vertical.
• Con la herramienta montada sobre el trípode,
ajuste la herramienta para una aplicación de
nivelación.
• Encienda la herramienta y gire el cabezal hasta
que el punto láser aparezca sobre la superficie
vertical.
• Marque el centro del rayo láser.
• Apague la herramienta y gírela 180° de forma
que el eje X quede paralelo con la superficie
vertical en el otro sentido.
• Encienda la herramienta, gire el cabezal y marque
de nuevo el centro del punto láser sobre
la superficie. Apague la herramienta.
• Mida la diferencia entre las marcas.
• Si la diferencia entre las marcas es de 3,2 mm o
inferior, el cabezal del láser está adecuadamente
calibrado.
• Si la diferencia entre las marcas es superior
a 3,2 mm, el cabezal del láser debe calibrarse.
Para realizar una comprobación del eje Y (fig. G2)
• Coloque la herramienta en posición de forma que
el eje Y quede paralelo con la superficie vertical.
• Siguiendo el mismo procedimiento antes
descrito, marque el centro del punto láser sobre
la superficie con la herramienta en esta posición,
tras lo cual debe girar la herramienta 180° para
marcar nuevamente el centro del punto láser.
• Mida la diferencia entre las marcas.
• Si la diferencia entre las marcas es de 3,2 mm o
inferior, el cabezal del láser está adecuadamente
calibrado.
• Si la diferencia entre las marcas es superior
a 3,2 mm, el cabezal del láser debe calibrarse.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación
y limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
• Siempre que sea necesario, limpie la lente con
un paño suave o un algodón humedecido con
alcohol. No use ningún otro producto de limpieza.
Para realizar una comprobación de nivel del eje X
(fig. G1)
• Coloque la herramienta en posición de forma que
el eje X quede paralelo con la superficie vertical.
43
ESPAÑOL
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de productos
usados y embalajes permite que los
materiales puedan reciclarse y reutilizarse.
La reutilización de materiales reciclados
ayuda a evitar la contaminación
medioambiental y reduce la demanda
de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso doméstico
en centros municipales de recogida de desechos
o a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo
producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso
de este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica en
este manual. Como alternativa, encontrará en
Internet, en la dirección siguiente, la lista de servicios
técnicos autorizados de DEWALT e información
completa de nuestros servicios de posventa y
contactos: www.2helpU.com
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad.
44
Una vez terminada su vida técnica, elimínela sin
dañar el medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada
la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com
45
FRANÇAIS
LASER ROTATIF DW076
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
V
Vitesse de rotation
min-1
Classe de laser
Classe de protection
Précision
mm/m
Écart de mise à niveau automatique °
Température de travail
°C
Filetage du réceptacle
Poids (sans pack-batteries)
kg
DW076
9,6/12/14,4/18
600
3R
IP54
+/- 0,1
+/- 5
-5 - +45
5/8" x 11
2,5
DW076
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT
à l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de
ce manuel.
DW076
LpA (pression acoustique)
DE9095
Ni-Cd
V 18
kg 1,1
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge (environ)
Poids
Fusible:
Outils 230 V
DE9039
NiMH
18
1,1
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
46
m/s2
< 2.5
* à l’oreille de l’opérateur
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
10 A
Risque d’incendie.
< 70
Valeur moyenne pondérée du carré
de l’accélération
Pack-batteries
Type de batterie
Tension
Poids
dB(A)*
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes
de sécurité fondamentales en vigueur.
Lisez et observez attentivement les instructions
avant d’utiliser l’outil. Consultez également le
manuel d’instructions de chaque outil électrique
que vous utilisez en combinaison avec cet outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
Général
1 Gardez votre zone de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenez compte de l’environnement de travail
N’exposez pas les outils électriques à l’humidité.
Veillez à ce que la zone de travail soit bien
éclairée. N’utilisez pas d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Protégez-vous des décharges électriques.
Évitez le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenez les enfants éloignés
Assurez-vous que les enfants restent bien hors
de portée de l’outil et du câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins
de 16 ans.
5 Utilisez l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. N’utilisez pas d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. L’utilisation
d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel peut entraîner un risque
de blessure.
Attention ! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
6 Entretenez vos outils avec soin
Gardez les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales et
sûres. Suivez les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Vérifiez régulièrement
l’état du câble d’alimentation et, s’il est
endommagé, faites-le changer par votre Service
agréé DEWALT. Vérifiez périodiquement le câble
de rallonge et remplacez-le s’il est endommagé.
Maintenez les poignées sèches et exemptes
d’huile et de graisse.
7 Rangez vos outils dans un endroit sûr
Rangez les outils non utilisés dans un endroit
sec, fermé à clé et hors de la portée des enfants.
8 Contrôlez les dommages éventuels de votre
outil
Avant d’utiliser l’outil, vérifiez qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôlez l’alignement
des pièces en mouvement et leur endommagement
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement correct de l’outil.
Faites réparer ou échanger tout dispositif
de sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions.
N’utilisez pas l’outil quand l’interrupteur est
défectueux. Faites remplacer l’interrupteur par un
Service agréé DEWALT.
9 Retrait du pack-batteries
Enlevez le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
10 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes qualifiées.
Instructions de sécurité supplémentaires
pour lasers
• Ce laser est conforme à la classe 3R selon DIN
EN 60825-1:2001-11 (max. 5 mW, 600-680 nm).
Ne remplacez pas une diode de laser par une
diode de type différent. Faites réparer au besoin
un laser endommagé par un technicien agréé.
Seul un personnel qualifié et formé est autorisé à
installer, régler et utiliser l’appareil laser. Les zones
d’utilisation de laser de classe 3R doivent comporter
un écriteau d’avertissement d’emploi de laser approprié.
47
FRANÇAIS
• Utilisez le laser uniquement pour projeter des
lignes laser.
• Avant une première utilisation, vérifiez que les
avertissements de sécurité sur l’étiquette sont
bien formulés dans votre langue. N’utilisez pas
l’outil s’il ne comporte pas les avertissements
dans votre langue !
• Ne retirez aucune étiquette d’avertissement
de l’outil.
• Ne laissez pas les enfants en contact avec le laser.
Le rayon d’un laser de classe 3R offrant une grande
visibilité sur de longues distance, le risque potentiel
d’endommager les yeux demeure inchangé dans
le rayon de l’application.
• Ne regardez jamais directement et
volontairement le rayon laser.
• N’éclairez jamais les yeux d’autres personnes
avec le rayon laser.
• N’utilisez pas d’outils optiques pour voir
le faisceau laser sauf approbation spécifique d’un
responsable laser.
• Installez toujours l’outil dans une position où le
rayon laser n’est pas susceptible de croiser le
regard d’une personne. Soyez spécialement
attentif aux escaliers et aux surfaces miroitantes.
Etiquettes figurant sur le chargeur et
le pack-batteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
100%
Pack-batteries en charge
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Directives de sécurité additionnelles pour
pack-batteries
Ne pas exposer à l’eau
Danger d’incendie ! Éviter de courtcircuiter les contacts d’un pack de batterie
non fixé avec du métal. Ne rangez pas et
ne transportez pas le pack de batterie si
le couvercle de protection n’est pas en
place sur les contacts.
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est toxique.
En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment
à l’eau durant au moins 10 minutes. Consulter un
médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
Étiquettes apposées sur les outils :
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation
48
FRANÇAIS
Attention Laser
Laser de classe 3R
Ne regardez jamais directement le rayon
laser.
Classe de protection : IP54
Sans commande à distance
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Laser giratoire
1 Détecteur laser numérique
1 Coffret de transport
1 Chargeur
1 Pack-batteries
1 Manuel d’instructions
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
6 Chargeur
7 Voyant rouge
Écran d’affichage
8 Voyant d’alimentation
9 Voyant de mise à niveau (axe des abscisses)
10 Voyant de mise à niveau (axe des ordonnées)
11 Touche de réglage manuel (pour entretien
uniquement)
Fonction de mise à niveau automatique
La fonction de mise à niveau automatique effectue
un réglage rapide de la tête du laser giratoire.
La fonction de mise à niveau automatique, mise en
route dès la mise sous tension de l’outil, place
la tête du laser de niveau selon les réglages avec
des écarts atteignant +/-5°.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour plusieurs
tensions (voir caractéristiques techniques). Vérifier si
la puissance du pack-batteries correspond à la tension
indiquée sur la plaque d’identification. Contrôler que
la tension du votre chargeur correspond à la tension
secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60335;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
Description (fig. A)
Le laser giratoire DW076 a été conçu pour projeter
des lignes laser dans le cadre d’applications
professionnelles. L’outil peut être utilisé à l’intérieur
et à l’extérieur pour des alignements horizontaux
(niveau). Il peut s’appliquer dans les installations de
plafond suspendu ainsi que pour le nivellement des
fondations et la construction de hourdis.
L’outil peut être alimenté par des packs-batteries
DEWALT de 9,6, 12, 14,4 et 18 V.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Poignée de transport
3 Tête du laser giratoire
4 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur DE9116 accepte des packs-batteries
NiCd et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
4 Pack-batteries
5 Boutons de dégagement
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
49
FRANÇAIS
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas
de nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 1 mm2 et
la longueur maximum est de 30 m.
Déballage
Mise en place de l’étiquette d’avertissement
(fig. B)
Les avertissements de sécurité sur l’étiquette
présente sur l’outil doivent être formulés dans la
langue de l’utilisateur. À cet effet, une feuille séparée
d’étiquettes adhésives a été fournie avec l’outil.
• Vérifiez que les avertissements de sécurité sur
l’étiquette sont bien formulés dans votre langue.
Les avertissements sont les suivants :
RADIATION LASER
NE PAS REGARDER DANS LE RAYON
PRODUIT LASER DE CLASSE 3R
• Si les avertissements sont dans une langue
étrangère, procédez comme suit :
– Retirez l’étiquette appropriée de la feuille.
– Placez soigneusement cette étiquette sur celle
en langue étrangère.
– Pressez sur l’étiquette pour la positionner.
Assemblage et réglage
• Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’arret avant
d’introduire ou d’enlever le pack-batteries.
Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Pack-batteries (fig. A & C1 - C4)
Chargement du pack-batteries (fig. A)
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80%
de charge. Après plusieurs cycles de charge décharge, votre pack-batteries atteindra sa pleine
capacité.
50
Toujours vérifier la tension secteur avant de procéder
au chargement. Si la tension secteur est présente
tandis que le chargeur ne fonctionne pas, envoyer
votre chargeur à un Service agréé DEWALT. En
cours de charge, le chargeur et le pack-batteries ont
tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait normal et
ne constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou >40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (4), introduisez-le
dans le chargeur (6) comme illustré. Le packbatteries doit être engagé à fond. Le voyant
rouge (7) commence à clignoter. Au bout d’une
heure environ, il cesse de clignoter et reste allumé.
Le chargeur passe automatiquement au mode
de compensation. Au bout d’environ 4 heures,
il atteint finalement le mode de maintien de
charge. Le pack-batteries peut être enlevé à tout
moment ou laissé connecté dans le chargeur
indéfiniment.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour indiquer
un problème de chargement. Insérez à nouveau
le pack-batteries ou essayez un pack-batteries
neuf. Si le problème persiste, faites tester votre
pack-batteries par un service agréé DEWALT.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec certaines
sources d’énergie telles que les groupes
électrogènes ou les convertisseurs de tension,
le voyant rouge clignote deux fois et le chargeur
est coupé. Parfois, le phénomène se répète.
C’est le signe d’un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
revient automatiquement au mode normal.
Montage et démontage du pack-batteries (fig. C1)
• Insérez le pack-batteries (4) dans l’outil jusqu’au
déclic.
• Pour retirer le pack-batteries, enfoncez
simultanément les deux boutons de dégagement
(5) et tirez le pack-batteries hors de l’outil.
Couvercle des batteries (fig. C2)
Un couvercle permet de couvrir les contacts d’un
pack de batteries non fixé.
FRANÇAIS
Si le couvercle n’est pas en place, un objet métallique
pourrait provoquer un court-circuit dans les contacts,
entraîner un risque d’incendie et endommager
le pack de batteries.
• Enlevez le couvercle de protection (4) avant
de mettre le pack de batteries en place (12) dans
le chargeur ou l’outil.
• Placez le couvercle de protection sur les contacts
immédiatement après avoir enlevé le pack
de batterie du chargeur ou de l’outil.
Vérifiez que le couvercle de protection
est bien en place avant de ranger ou de
porter un pack de batterie non fixé.
L’outil ne pourra pas être utilisé tant que
le pack-batteries déchargé sera installé.
Type de batterie (fig. C3 & C4)
Vous pouvez installer des packs-batteries
de différentes tensions dans l’outil.
• Pour placer des packs-batteries de 18 volts,
faites tourner la plaque de l’adaptateur (13)
jusqu’à la position A.
• Pour placer des packs-batteries de 9,6, 12 ou
14,4 volts, faites tourner la plaque de
l’adaptateur (13) jusqu’à la position B.
Reportez-vous au tableau à la fin pour une sélection
de packs-batteries compatibles.
Mode de compensation
Le mode de compensation sert à
conserver la capacité maximale du
pack-batteries. Il est recommandé
d’utiliser cette fonction chaque
semaine ou tous les 10 cycles de
chargement/déchargement.
• Lancez le processus de chargement comme
décrit ci-dessus.
• Quand le voyant cesse de clignoter, laisser le
pack-batteries connecté dans le chargeur pour
4 heures environ.
Chargement retardé d’un pack-batteries surchauffé
Lorsque le chargeur détecte un pack-batteries
surchauffé, le chargement de la batterie est
automatiquement retardé. Le chargeur retourne
automatiquement au mode normal après le
refroidissement du pack-batteries. Ceci garantit une
durée de vie prolongée du pack-batteries. Le voyant
rouge (7) clignote à intervalles longs; en mode de
chargement retardé, le voyant clignote rapidement.
Témoin de décharge de la batterie (fig. C1)
L’outil a été équipé d’un témoin de décharge de
la batterie (8) situé sur le panneau de commande.
Le témoin de décharge de batterie est allumé
lorsque l’outil est allumé. Il clignote pour indiquer
que le pack-batteries a besoin d’être rechargé et
que l’outil s’arrêtera automatiquement.
• Éteignez l’outil et enlevez le pack-batteries (4)
pour le charger aussitôt que le témoin clignote.
Réglage de l’outil (fig. D1 & D2)
Vous pourrez effectuer plusieurs réglages sur l’outil,
et lui permettre ainsi d’être disponible pour diverses
applications.
Réglage de sol (fig. D1)
• Placez l’outil sur une surface lisse et de niveau.
• Réglez l’outil pour une application de niveau.
Réglage du trépied (fig. D2)
L’outil est équipé d’une encoche pour le monter sur
le trépied DE0735/DE0736 (en option) ou sur un autre
trépied dont les caractéristiques correspondent
à celles indiquées dans la fiche technique.
• Placez le trépied (14) sur une surface lisse et
de niveau.
• Montez l’outil sur le trépied en faisant tourner la
goupille filetée (15) dans l’encoche (16) à la base.
• Réglez l’outil pour une application de niveau.
Réglage de l’outil (fig. A)
• Placez l’outil dans la position souhaitée comme
indiqué.
• Pour démarrer la procédure de mise à niveau,
mettez l’outil sous tension. La procédure de mise
à niveau est signalée par un clignotement des
voyants de mise à niveau (9 & 10) et du rayon
laser. Lorsque l’outil a trouvé sa position de
niveau, les voyants de mise à niveau et le rayon
laser cessent de clignoter et restent allumés.
51
FRANÇAIS
• Les voyants de mise à niveau et le rayon laser
clignotent rapidement trois fois à plusieurs
reprises pour signaler que l’outil présente une
inclinaison supérieure à l’écart de mise à niveau
automatique de 5°. Mettez l’outil hors tension,
réglez de nouveau l’outil sur des paramètres
contenus dans l’écart de mise à niveau
automatique, puis remettez l’outil sous tension.
Alignement de la ligne laser (fig. E1 & E2)
• Lorsque l’outil est allumé et que la tête de laser
tourne, alignez la ligne laser avec le repère.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
Lorsque l’outil est posé au sol (fig. E1)
• L’outil peut être placé sur tout objet solide pour
obtenir la hauteur désirée.
Lorsque l’outil est fixé sur un trépied (fig. E2) :
• Réglez le trépied pour placer l’outil à la hauteur
désirée.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes
de sécurité et les règles en vigueur.
• Repérez toujours le centre de la ligne laser ou du
point de laser.
• Pour augmenter la distance de travail et
la précision, placez l’outil au milieu de votre zone
de travail.
• Les changements brusques de température
peuvent entraîner un déplacement des pièces
internes susceptible d’endommager la précision
de l’outil. Vérifiez régulièrement la précision lorsque
vous utilisez l’outil dans ces circonstances.
• Quoique l’outil effectue une correction
automatique des petits défauts de nivellement,
lorsqu’il a subi un choc, il peut être nécessaire
de le régler à nouveau pour l’équilibrer.
• Si l’outil est tombé ou a basculé, faites calibrer
la tête de laser par un technicien de maintenance
qualifié.
Avant la mise en marche:
• Effectuez un test de calibrage sur site pour
confirmer sa précision.
• Assurez-vous que l’outil est bien correctement
réglé et en toute sécurité.
52
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour allumer l’outil, appuyez sur l’interrupteur
marche/arrêt (1).
• Pour mettre l’outil hors tension, appuyez
de nouveau sur l’interrupteur marche/arrêt (1).
Alarme de défaut de nivellement
L’alarme de défaut de nivellement se met en route
8 secondes après la fin de la procédure de mise
à niveau. Lorsque l’alarme de défaut de nivellement
est activée, l’outil contrôle constamment sa position
de niveau.
Selon le niveau de déviation enregistré, l’outil répond
aux erreurs de nivellement comme suit :
– Déviations < 2 mm sur 10 m : une erreur de niveau
est automatiquement corrigée sans notification.
– Déviations 2 - 20 mm sur 10 m : une erreur de
niveau est automatiquement corrigée. La tête de
laser s’arrête temporairement de tourner et le rayon
laser commence à clignoter indiquant que l’outil
est en cours d’ajustement de la position de niveau.
– Déviations > 20 mm sur 10 m : une erreur de
niveau entraîne l’interruption du fonctionnement
de l’outil. La tête de laser cesse de tourner et le
rayon laser s’éteint. Un signal sonore constitué
de bips rapides est produit et le voyant marche /
arrêt clignote en même temps. Pour reprendre
le fonctionnement :
• Eteignez l’outil. Vérifiez l’équilibre et la
configuration et réglez à nouveau, le cas
échéant, avant de remettre l’outil sous tension.
Détecteur laser numérique (fig. F)
Ce détecteur vous permettra de localiser la position
du rayon laser dans des conditions très lumineuses
ou sur de longues distances. Il émet des signaux
visuels et sonores lorsque le rayon laser rotatif traverse
le détecteur. Cet accessoire peut être utilisé
à l’intérieur et à l’extérieur chaque fois qu’il est
difficile de localiser le rayon laser.
Précision
Lorsque l’outil est utilisé avec le détecteur, le niveau
de précision du détecteur doit être ajouté à celui
de l’outil.
– Précision constante (détecteur en réglage étroit)
+/- 1,0 mm/m
– Précision nominale (détecteur en réglage large)
+/- 3,0 mm/m
FRANÇAIS
• Pour des résultats plus précis, utilisez d’abord un
réglage élargi puis passez au réglage étroit.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Il s’agit de :
– DE0734 Tige graduée
– DE0735 Trépied
– DE0736 Trépied
Packs-batteries
Tension
9,6
12
14,4
18
Ni-Cd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Test de calibrage sur site (fig. G1 & G2)
Les tests de calibrage sur site doivent être effectués
en toute sécurité et avec précision pour obtenir un
diagnostic correct. Lorsqu’une erreur est enregistrée,
faites calibrer l’outil par un technicien de maintenance
qualifié.
Faites toujours calibrer la tête du laser
par un technicien de maintenance qualifié.
• Placez l’outil à environ 15 m d’une surface verticale.
• Lorsque l’outil est fixé sur un trépied, ajustez-le
pour une application de niveau.
Pour effectuer un contrôle de niveau de l’axe des
abscisses (fig. G1)
• Placez l’outil de telle sorte que l’axe des
abscisses soit parallèle à la surface verticale.
• Mettez l’outil sous tension et faites tourner la tête
pour que le point de laser apparaisse sur la surface
verticale.
• Repérez le centre du rayon laser.
• Mettez l’outil hors tension et faites le pivoter de
180° de telle sorte que l’axe des abscisses soit
parallèle à la surface verticale dans l’autre sens.
• Mettez l’outil hors tension, faites tourner la tête et
repérez encore une fois le centre du point de
laser sur la surface. Mettez l’outil hors tension.
• Mesurez l’écart entre les repères.
• Si la différence entre ces repères est de 3,2 mm
ou moins, la tête de laser est correctement calibrée.
• Si la différence entre ces repères est de plus de
3,2 mm, la tête de laser doit être calibrée.
Pour effectuer un contrôle de l’axe des ordonnées
(fig. G2)
• Placez l’outil de telle sorte que l’axe des ordonnées
soit parallèle à la surface verticale.
• Suivez la procédure décrite ci-dessus, repérez
le centre du point de laser sur la surface lorsque
l’outil est dans cette position, faites ensuite
tourner l’outil de 180° puis repérez à nouveau le
centre du point de laser.
• Mesurez l’écart entre les repères.
• Si la différence entre ces repères est de 3,2 mm
ou moins, la tête de laser est correctement calibrée.
• Si la différence entre ces repères est de plus de
3,2 mm, la tête de laser doit être calibrée.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
• Lorsque cela est nécessaire, nettoyez la lentille
avec un chiffon doux ou un coton tige imprégné
d’alcool. N’utilisez pas d’autres produits d’entretien.
Protection de l’environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques
normaux.
53
FRANÇAIS
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n’en avez plus l’utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques Rendez-le disponible
pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d’utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d’éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre
la collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu’ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier,
il vous suffit de retourner votre produit à un
réparateur agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus
proche de chez vous, contactez le bureau DEWALT
à l’adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez
aussi trouver une liste des réparateurs agréés de
DEWALT et de plus amples détails sur notre service
après-vente sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.2helpU.com
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès qu’ils
ne fournissent plus suffisamment d’énergie pour des
travaux réalisés aisément auparavant. Lorsque le
pack-batteries ne se recharge plus correctement,
il est à remplacer. Au moment de le jeter, penser
à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
54
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service
après-vente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté
de réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
55
ITALIANO
LASER ROTANTE DW076
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
DW076
Tensione
V 9,6/12/14,4/18
Velocità di rotazione
min-1 600
Categoria del laser
3R
Categoria di protezione
IP54
Accuratezza
mm/m +/- 0,1
Gamma di autolivellazione
° +/- 5
Temperatura di funzionamento
°C da -5 a +45
Filettatura dell’attacco
5/8" x 11
Peso (senza batterie)
kg 2,5
DW076
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del
presente manuale.
DW076
LpA (rumorosità)
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica (circa)
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
56
< 70
m/s2
< 2.5
Valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione
* all’orecchio dell’operatore
Gruppo batterie
Tipo batterie
Tensione
Peso
dB(A)*
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di elettroutensili adottare sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi d’incendio, scariche elettriche e lesioni.
Prima di adoperare lo strumento, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente
manuale. Fare inoltre riferimento al manuale
degli eventuali elettroutensili utilizzati con il
presente strumento.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Generalità
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tenere presenti le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli elettroutensili all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
elettroutensili in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi dalle scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti collegati a terra
(per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
In condizioni particolarmente gravose (per es.
alto livello di umidità, presenza di polveri
metalliche, ecc.) si può aumentare la sicurezza
elettrica collegando in serie un trasformatore
d’isolamento o un interruttore automatico
differenziale (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’elettroutensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi
di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Usare l’elettroutensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare elettroutensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
elettroutensili di maggiore potenza.
L’elettroutensile funzionerà meglio e in modo più
sicuro alla velocità per cui è stato progettato.
Attenzione! L’uso di accessori o strumenti
diversi, o l’impiego del presente strumento per
scopi diversi da quelli raccomandati nel manuale
d’uso, possono comportare il rischio di infortuni.
6 Gli elettroutensili devono essere trattati
con cura
Tenere gli accessori sempre in buone condizioni
e puliti per un migliore e più sicuro utilizzo.
Osservare le istruzioni per la lubrificazione
e la sostituzione degli accessori. Controllare
periodicamente lo stato del cavo di alimentazione,
e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT.
Assicurarsi che tutti i comandi siano asciutti,
puliti e privi di olio e grasso.
7 Riporre gli elettroutensili dopo l’uso
Riporre gli elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
8 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che lo
strumento sia in grado di funzionare correttamente.
Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni ai
componenti o ai supporti, e altre condizioni
chepossono compromettere il buon funzionamento
dello strumento. Dispositivi di sicurezza e altre
parti difettose devono essere riparati o sostituiti
secondo le modalità previste.
Non utilizzare lo strumento se l’interruttore
è difettoso; farlo riparare presso un centro
di assistenza DEWALT autorizzato.
9 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando lo strumento
rimane inutilizzato, prima di effettuare gli interventi
e durante la sostituzione degli accessori.
10 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente strumento è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo
di infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato.
Istruzioni di sicurezza supplementari per laser
• Questo laser è conforme alle caratteristiche della
categoria 3R stabilite dalla norma DIN EN 608251:2001-11 (massimo 5 mW, 600-680 nm).
Non sostituire il diodo del laser con un diodo
di tipo diverso. In caso di danni, il laser deve
essere riparato presso un centro di assistenza
autorizzato.
57
ITALIANO
L’installazione, la regolazione e l’uso dei dispositivi
laser è riservata esclusivamente a personale qualificato
e addestrato. Le aree in cui si utilizzano laser di
categoria 3R devono essere segnalate con un
apposito cartello di pericolo laser.
• Il laser deve essere usato esclusivamente per
proiettare dei fasci laser.
• Prima di utilizzare lo strumento per la prima volta,
verificare che gli avvisi di sicurezza sulle etichette
siano riportati nella propria lingua. Non utilizzare
lo strumento se non riporta gli avvisi nella propria
lingua!
• Non asportare alcuna etichetta di avviso dallo
strumento.
• Mantenere il laser lontano dalla portata dei bambini.
Dato che il raggio di un laser di categoria 3R
garantisce alta visibilità su lunghe distanze, il rischio
potenziale di danni agli occhi rimane invariato nel
raggio di applicazione.
• Non guardare mai nel raggio laser direttamente
e intenzionalmente.
• Non dirigere mai il raggio laser negli occhi di altre
persone.
• Non usare strumenti ottici per osservare il raggio
laser, se non specificatamente approvati da
un’autorità competente.
• Posizionare sempre lo strumento in modo da non
consentire mai al raggio laser di proiettarsi
all’altezza degli occhi di una persona. Porre la
massima attenzione alla presenza di scalini
e superfici speculari.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
Batteria carica
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima
di mettere in funzione
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare che il metallo
faccia cortocircuito con i contatti di un
gruppo batteria non installato. Non riporre
né trasportare il gruppo batteria senza il
cappuccio di protezione sopra i contatti.
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua, quindi
neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o aceto.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquare
abbondantemente con acqua pulita per 10 minuti
almeno. Rivolgersi a un medico.
58
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di carica tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Etichette sullo strumento
Sullo strumento sono presenti le seguenti immagini:
ITALIANO
Leggere il manuale di istruzioni prima
di metterlo in funzione
4
5
6
7
Gruppo batterie
Pulsanti di rilascio
Caricabatterie
Indicatore di carica (rosso)
Avvertenza laser
Laser di classe 3R
Non guardare direttamente il raggio
laser.
Categoria di protezione: IP54
Il controllo a distanza non è supportato
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Laser rotante
1 Rilevatore laser digitale
1 Cassetta di trasporto
1 Caricabatterie
1 Gruppo batterie
1 Manuale istruzione
Display
8 Indicatore di alimentazione
9 Indicatore di livellazione (asse delle X)
10 Indicatore di livellazione (asse delle Y)
11 Tasto di regolazione manuale
(solo per manutenzione)
Funzione di autolivellazione
La funzione di autolivellazione effettua la regolazione
rapida della testa del laser rotante.
Avviata all’accensione dello strumento, la funzione di
autolivellazione allinea in orizzontale la testa del laser
in base alle impostazioni dello strumento e con valori
fino a +/- 5°.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con diverse voltaggi (v. date tecniche).
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, per le quali non
è richiesta la messa a terra.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il laser rotante DW076 è stato progettato per proiettare
linee laser come aiuto in applicazioni di tipo
professionale. Lo strumento può essere adoperato sia
in interni che in esterni per l’allineamento orizzontale
(livellazione). Le applicazioni variano dall’installazione
di elementi a caduta dal soffitto fino al livellamento
delle fondamenta e alla costruzione di pavimentazioni.
Lo strumento funziona con batterie DEWALT da 9,6,
12, 14,4 e 18 V.
1 Interruttore acceso/spento
2 Impugnatura di trasporto
3 Testa del laser rotante
4 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9116 carica gruppi di batterie
NiCd e NiMH DEWALT con tensione variabile da
7,2 V a 18 V.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento) utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
59
ITALIANO
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Apertura della confezione
Applicazione delle etichette di avviso (fig. B)
Gli avvisi di sicurezza sull’etichetta applicata allo
strumento devono essere riportati nella lingua
dell’utente. A tale scopo, con lo strumento viene
fornito un foglio separato di etichette autoadesive.
• Verificare che gli avvisi di sicurezza sulle etichette
siano riportati nella propria lingua.
Gli avvisi devono riportare quanto segue:
RAGGIO LASER
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO
PRODOTTO LASER DI CATEGORIA 3R
• Se gli avvisi sono riportati in una lingua straniera,
procedere come segue:
– Staccare l’etichetta corretta dal foglio.
– Posizionarla con cura su quella in lingua straniera.
– Premere l’etichetta in posizione.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di montaggio
e di regolazione, rimuovere sempre il
gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
Usate solamente batterie e caricabatterie
DEWALT.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT. Durante la carica, il caricabatterie
e il gruppo batterie possono risultare caldi al tatto.
Si tratta di una condizione normale, che non indica
alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie
a temperature ambiente <4 °C o >40 °C.
Temperatura di carica consigliata: circa
24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (4), inserirlo nel
caricabatterie (6) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (7)
inizia a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane acceso. Ciò significa che il
gruppo batterie è ora completamente caricato
e che il caricabatteria passerà automaticamente
in modalità di equalizzazione. Dopo circa 4 ore, il
caricabatteria passerà in modalità conservazione
di carica. Il gruppo batterie si può estrarre in
qualsiasi momento o si può lasciare
indefinitamente nel caricabatteria collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Se il problema persiste,
far controllare il caricabatteria presso un centro
di assistenza DEWALT autorizzato.
• Se il caricabatteria è collegato a sorgenti elettriche
quali generatori o invertitori cc/ca, l’indicatore
rosso di carica potrà lampeggiare due volte,
spegnersi e quindi ripetere la segnalazione, per
indicare un problema temporaneo nella sorgente
di alimentazione. Il caricabatteria passerà quindi
di nuovo automaticamente al funzionamento
normale.
Gruppo batterie (fig. A & C1 - C4)
Carica gruppo batterie (fig. A)
Quando la carica è effettuata per la prima volta,
o dopo un periodo prolungato di immagazzinamento,
il gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
60
Inserimento e rimozione del gruppo batterie (fig. C1)
• Inserire il gruppo batterie (4) nello strumento,
facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di sgancio (5)
ed estrarre il gruppo dallo strumento.
ITALIANO
Copribatteria (fig. C2)
Per coprire i contatti del gruppo batteria indipendente
è fornito un cappuccio di protezione. Se il cappuccio
di protezione non è in posizione, piccoli oggetti
metallici potrebbero provocare il cortocircuito
dei contatti, creando potenziali pericoli d’incendio
e danneggiando il gruppo batteria.
• Levare il cappuccio di protezione (4) prima di
collocare il gruppo batteria (12) nel caricabatteria
o nell’utensile.
• Il cappuccio protettivo deve essere ricollocato in
posizione immediatamente dopo avere asportato
il gruppo batteria dal caricabatteria o dall’utensile.
Prima di riporre o trasportare un gruppo
batteria staccato, accertare che il
cappuccio protettivo sia in posizione.
Modo di equalizzazione
Il modo di equalizzazione aiuta
a mantenere la batteria al massimo della
sua capacità. Si consiglia di utilizzare
questa funzione una volta ogni settimana
oppure dopo ogni 10 cicli di
caricamento/scaricamento.
• Avviare il procedimento di caricamento nel modo
descritto sopra.
• Quando l’indicatore di carica cessa di lampeggiare,
lasciare la batteria nel caricabatterie per 4 ore.
Raffreddamento batteria
Se il caricabatterie rileva che la batteria è calda, esso
commuta automaticamente nel modo di
raffreddamento batteria, sospendendo l’operazione
di carica per il tempo necessario al raffreddamento.
A raffreddamento avvenuto il caricabatterie riprende
l’operazione di carica. Ciò consente di sfruttare al
massimo la durata della batteria. L’indicatore rosso
di carica (7) lampeggia lungamente, quindi
brevemente nel modo di raffreddamento batteria.
Indicatore di bassa carica della batteria (fig. C1)
Lo strumento è munito di una spia che segnala la
bassa carica della batteria (8), che si trova sul
pannello dei comandi. La spia di bassa carica della
batteria si illumina quando si accende lo strumento.
Quando lampeggia, segnala che è necessario
caricare il gruppo di batterie e, in questo caso,
lo strumento si spegne automaticamente.
• Non appena la spia lampeggia, spegnere lo
strumento ed estrarre il gruppo batterie (4) per
caricarlo.
Lo strumento rimane non operativo fino a
quando è collegato a un gruppo batterie
scarico.
Tipo di batteria (fig. C3 & C4)
Lo strumento consente l’uso di batterie di diversi
voltaggi.
• Per installare dei gruppi di batterie a 18 volt,
ruotare la piastra dell’adattatore (13) nella
posizione A.
• Per installare dei gruppi di batterie a 9,6, 12
o 14,4 volt, ruotare la piastra dell’adattatore (13)
nella posizione B.
La tabella riportata sul retro indica una serie
di gruppi batterie adatti.
Regolazione dello strumento (fig. D1 & D2)
Lo strumento consente varie regolazioni ed è perciò
utile per molteplici applicazioni.
Impostazione a terra (fig. D1)
• Collocare lo strumento su una superficie
relativamente liscia ed orizzontale.
• Regolare lo strumento per un’applicazione
orizzontale.
Impostazione del treppiede (fig. D2)
Lo strumento è munito di attacco per treppiede che
consente il montaggio su un treppiede DE0735/
DE0736 (opzionale) o su qualsiasi altro treppiede
conforme alle caratteristiche riportate nei dati tecnici.
• Collocare il treppiede (14) su una superficie
relativamente liscia ed orizzontale.
• Montare lo strumento sul treppiede, ruotando il
perno filettato (15) nell’attacco (16) che si trova
nella base.
• Regolare lo strumento per un’applicazione
orizzontale.
Regolazione dello strumento (fig. A)
• Collocare lo strumento nella posizione indicata.
61
ITALIANO
• Per iniziare la procedura di livellazione, accendere
lo strumento: il raggio laser e gli indicatori
di livellazione (9 e 10) lampeggiano. Una volta
che lo strumento ha rilevato la sua posizione
di livellazione, gli indicatori e il raggio laser
smettono di lampeggiare e rimangono accesi.
• Gli indicatori di livellazione e il raggio laser
emettono ripetutamente tre lampi in rapida
successione per indicare che lo strumento è
stato configurato per un’inclinazione superiore ai
5° previsti dall’auto-livellazione. Spegnere lo
strumento e regolarne di nuovo l’impostazione
entro i valori di autolivellazione; quindi riaccenderlo.
Allineamento del fascio laser (fig. E1 & E2)
• Con lo strumento acceso e la testa del laser che
ruota, allineare il fascio del laser con il punto
di riferimento.
• Per la regolazione procedere come segue:
Con lo strumento collocato a terra (fig. E1)
• Per ottenere l’altezza desiderata, lo strumento
può essere collocato su qualsiasi sostegno
sufficientemente solido.
Con lo strumento collocato su un treppiede (fig. E2):
• Regolare il treppiede per collocare lo strumento
all’altezza desiderata.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per
la sicurezza e le normative vigenti.
• Contrassegnare sempre il centro del punto o del
fascio del laser.
• Per aumentare la precisione e la distanza operativa,
collocare lo strumento al centro dell’area di lavoro.
• Le variazioni termiche estreme provocano
spostamenti dei componenti interni con eventuali
conseguenze sull’accuratezza dello strumento.
Se lo strumento viene adoperato in tali condizioni,
controllarne regolarmente la precisione.
• Sebbene lo strumento corregga automaticamente
gli errori di livellazione di minore entità, se subisce
un urto deve essere regolato nuovamente
o anche riconfigurato.
• Se lo strumento è caduto o si è ribaltato,
rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato
per calibrare la testa del laser.
62
Prima del funzionamento:
• Eseguire i controlli della taratura di campo per
confermarne l’accuratezza.
• Verificare che lo strumento sia montato
saldamente in posizione.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per accendere lo strumento, premere
l’interruttore on/off (1).
• Per spegnere lo strumento premere nuovamente
l’interruttore on/off (1).
Allarme di fuori bolla
L’allarme di fuori bolla si attiva automaticamente
8 secondi dopo il completamento della procedura
di livellazione. Una volta che l’allarme di fuori bolla
è attivo, lo strumento controlla costantemente la sua
posizione di livellazione.
La risposta dello strumento agli errori di livellazione
varia in base al livello di deviazione rilevato,
come segue:
– Deviazioni < 2 mm su 10 m: l’errore di livellazione
viene rettificato automaticamente senza notifiche.
– Deviazioni di 2 - 20 mm su 10 m: l’errore di
livellazione viene rettificato automaticamente.
La testa del laser smette temporaneamente di
ruotare e il raggio laser inizia a lampeggiare per
segnalare che lo strumento sta autolivellando la
sua posizione.
– Deviazioni > 20 mm su 10 m: un errore di
livellazione causa l’interruzione del funzionamento.
La testa del laser si blocca e il raggio laser si
spegne. Si attiva un segnale acustico di rapidi bip
e, contemporaneamente, l’indicatore di accensione
inizia a lampeggiare. Per riprendere le attività:
• Spegnere lo strumento. Controllare l’equilibrio
e l’impostazione e, se necessario, reimpostare
lo strumento prima di riaccenderlo.
Rilevatore laser digitale (fig. F)
Il rilevatore agevola il rilevamento di un raggio laser in
condizioni di forte luminosità o su lunghe distanze.
Quando il raggio laser rotante incrocia il rilevatore,
vengono prodotti dei segnali visivi e audio. Lo strumento
può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno,
ogni volta che risulta difficoltoso individuare il raggio
laser.
ITALIANO
Accuratezza
Quando lo strumento viene utilizzato con il rilevatore,
è necessario aggiungere il livello di accuratezza del
rilevatore a quello dello strumento.
– Accuratezza costante (rilevatore con
impostazione più precisa) +/- 1,0 mm/m
– Accuratezza nominale (rilevatore con
impostazione più ampia) +/-3,0 mm/m
• Per ottenere risultati più accurati, iniziare
le operazioni con l’impostazioni più ampia
e terminare con quella più precisa.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Ovvero:
– Asta graduata DE0734
– Treppiede DE0735
– Treppiede DE0736
Gruppi batterie
Tensione
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
Controllo della taratura di campo (fig. G1 & G2)
Per garantire una misurazione corretta, i controlli
della taratura di campo devono essere eseguiti con
estrema precisione. Ogni volta che viene registrato
un errore, lo strumento deve essere tarato presso un
centro di assistenza qualificato.
Il laser deve essere sempre tarato presso
un centro di assistenza autorizzato.
• Collocare lo strumento in un’area a circa 15 m da
un piano verticale.
• Collocare lo strumento su un treppiede e
regolarlo per un’applicazione orizzontale.
Per eseguire un controllo della livellazione
sull’asse X (fig. G1)
• Posizionare lo strumento in modo che l’asse delle
X sia parallelo al piano verticale.
• Accendere lo strumento e ruotarne la testa finché
il punto laser non appare sul piano verticale.
• Contrassegnare il centro del raggio laser.
• Spegnere lo strumento e ruotarlo di 180° in
modo che l’asse delle X sia parallelo al piano
verticale nella direzione opposta.
• Accendere lo strumento, ruotarne la testa e,
ancora una volta, contrassegnare il centro del
punto del laser sul piano. Spegnere lo strumento.
• Misurare la differenza tra i punti di riferimento.
• Se la differenza tra i riferimenti è di 3,2 mm
o meno, significa che la testa del laser è tarata
correttamente.
• Se la differenza tra i riferimenti è maggiore di
3,2 mm, la testa del laser deve essere tarata.
Per eseguire un controllo sull’asse Y (fig. G2)
• Posizionare lo strumento in modo che l’asse delle
Y sia parallelo al piano verticale.
• Seguendo la stessa procedura descritta sopra
e mantenendo lo strumento in questa posizione,
contrassegnare sul piano il centro del punto
laser, poi ruotarlo di 180° e contrassegnare
di nuovo il centro del punto laser.
• Misurare la differenza tra i punti di riferimento.
• Se la differenza tra i riferimenti è di 3,2 mm
o meno, significa che la testa del laser è tarata
correttamente.
• Se la differenza tra i riferimenti è maggiore di
3,2 mm, la testa del laser deve essere tarata.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
63
ITALIANO
• All’occorrenza, pulire la lente usando un panno
morbido o un tampone di cotone imbevuto
di alcool. Non usare alcun altro tipo di detersivo.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti
e imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e riduce
la richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali
o presso il rivenditore, al momento dell’acquisto
di un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta
differenziata e la possibilità di riciclare i prodotti
DEWALT che hanno esaurito la loro durata in servizio.
Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il prodotto
a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato della
raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il recapito
indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e
i dettagli completi sui contatti e i servizi post-vendita
sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com
64
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile,
scartarlo con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data
di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data
di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
65
NEDERLANDS
ROTERENDE LASER DW076
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DW076
V 9,6/12/14,4/18
min-1 600
3R
IP54
mm/m +/- 0,1
° +/- 5
°C -5 - +45
5/8" x 11
kg 2,5
Spanning
Rotatiesnelheid
Laserklasse
Beveiligingsklasse
Nauwkeurigheid
Uitlijningsbereik
Bedrijfstemperatuur
Schroefdraad opname
Gewicht (zonder accu)
DW076
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
DW076
LpA (geluidsdruk)
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
Oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
DE9039
NiMH
18
1,1
10 A
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
66
m/s2
< 2.5
* op de werkplek
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Brandgevaar.
< 70
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde
van de versnelling
Accu
Type accu
Spanning
Gewicht
dB(A)*
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken. Zie ook
de handleiding van iedere andere elektrische
machine die bij de werkzaamheden met deze
machine worden gebruikt.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid
door een scheidingstransformator of een aardlek(FI-)schakelaar voor te schakelen, verhoogd
worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat kinderen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
6 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en
vervang het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
7 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, zorgvuldig afgesloten ruimte,
buiten het bereik van kinderen.
8 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
9 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
10 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor lasers
• Deze laser voldoet aan klasse 3R volgens DIN
EN 60825-1:2001-11 (max. 5 nW, 600-680 nm).
Vervang de laserdiode niet door een ander type.
Laat de laser bij beschadigingen door een erkend
servicecentrum repareren.
Het installeren, afstellen en bedienen van de laser is
uitsluitend toegestaan voor de daartoe bevoegde en
opgeleide personen.
67
NEDERLANDS
De omgeving waarin een klasse-3R-laser wordt
gebruikt dient te zijn aangegeven door middel van
een geschikt waarschuwingsbord.
• Gebruik de laser niet voor enig ander doel dan
het projecteren van lijnen.
• Controleer vóór het eerste gebruik dat de
veiligheidswaarschuwingen op het label in uw taal
zijn opgesteld. Gebruik de machine niet indien
het de waarschuwingen niet in uw taal draagt!
• Verwijder geen enkele van de waarschuwingslabels
op de machine.
• Laat geen kinderen aan de laser komen.
Omdat de straal van de klasse-3R-laser over een
lange afstand een hoge zichtbaarheid geeft, blijft het
potentiele risico van schade aan de ogen
onveranderd binnen het toepassingsbereik.
• Kijk nooit direct en opzettelijk in de laserstraal.
• Schijn met de laserstraal nooit in de ogen van
andere personen.
• Gebruik geen optische middelen om de laserstraal
te bekijken, tenzij meer bepaald goedgekeurd
door een laserbeambte.
• Plaats de machine in een opstelling waarbij de
laserstraal personen niet op ooghoogte kan
kruisen. Wees extra alert voor de aanwezigheid
van trappen en spiegelende oppervlakken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Brandgevaar! Voorkom kortsluiting
tussen de contactpunten van een losse
accu. Bewaar of verplaats de accu niet
zonder dat de meegeleverde afdekdop
over de contactpunten is geplaatst.
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen 4
°C en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees voor het gebruik de handleiding
68
NEDERLANDS
Laserwaarschuwing
klasse 3R-laser
Kijk niet in de laserstraal.
Protection class: IP54
Geen afstandsbediening
6 Oplader
7 Oplaadindicatie (rood)
Display
8 Bedrijfsindicatielamp
9 Uitlijnindicatie (X-as)
10 Uitlijnindicatie (Y-as)
11 Handmatige afstelling-toets (alleen voor onderhoud)
Automatische uitlijnfunctie
De automatische uitlijnfunctie realiseert een snelle
afstelling van de laserkop. De automatische
uitlijnfunctie treedt in werking zodra de machine
wordt ingeschakeld, lijnt te laserkop in de beschreven
opstellingen uit, tot een bereik van +/- 5°.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Roterende laser
1 Digitale laserdetector
1 Transportkoffer
1 Oplader
1 Accu
1 Handleiding
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
De roterende laser DW076 is ontworpen voor het
projecteren van laserlijnen voor ondersteuning bij
professionele toepassingen. De machine kan zowel
binnens- als buitenshuis worden gebruikt voor
horizontaal (waterpas) uitlijnen. De toepassingen
variëren van het installeren van plafondsystemen tot
het egaliseren van funderingen en het aanleggen van
vloeren.
De machine is geschikt voor DEWALT accu’s van
9,6, 12, 14,4 en 18 V.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Draaggreep
3 Roterende laserkop
4 Accu
Oplader
Uw DE9116 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd- en NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
4 Accu
5 Accu-vergrendelingsknoppen
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is geschikt voor veschillende
voltages (zie technische gegevens). Controleer altijd
of de accuspanning overeenkomt met de waarde op
het typeplaatje. Controleer tevens of de
ingangsspanning van de oplader overeenkomt met
uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Uitpakken
Waarschuwingslabel aanbrengen (fig. B)
De veiligheidswaarschuwingen op het label op de
machine moeten in de taal van de gebruiker zijn
opgesteld. Voor dat doel wordt een apart vel met
zelfklevende labels met de machine geleverd.
• Controleer dat de veiligheidswaarschuwingen op
het label in uw taal zijn opgesteld.
69
NEDERLANDS
De waarschuwingen zijn als volgt:
LASERSTRAAL
NIET IN DE STRAAL STAREN
KLASSE-3R-LASERPRODUCT
• Wanneer de waarschuwingen in een vreemde
taal zijn, ga als volgt te werk:
– Trek het gewenste label van het vel.
– Plaats het label zorgvuldig over de vreemde taal.
– Duw het label op de plaats.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s
en -opladers.
Accu (fig. A & C1 - C4)
Opladen (fig. A)
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (4) in de oplader (6) zoals afgebeeld
en steek de stekker van de oplader in het
contact. Let erop dat de accu goed in de oplader
zit. De rode oplaad-indicatie (7) begint te
knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu
volledig opgeladen en de oplader schakelt
automatisch over naar de compensatiestand.
Na ongeveer 4 uur schakelt de oplader
uiteindelijk naar de druppellaadstand.
70
De accu kan op elk gewenst moment uit de
oplader worden gehaald of voor onbepaalde tijd
in de op het net aangesloten oplader blijven zitten.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere
accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een
erkend DEWALT Service-center.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. C1)
• Duw de accu in de machine (4) totdat de accu
vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (5).
Trek dan de accu uit de machine.
Accu-afdekdop (fig. C2)
De meegeleverde afdekdop wordt gebruikt om de
contactpunten van de losse accu te beschermen.
Zonder de afdekdop kunnen de contactpunten
worden kortgesloten door rondslingerende metalen
voorwerpen, waardoor brandgevaar ontstaat en de
accu beschadigd raakt.
• Neem de afdekdop (4) af voordat u de accu (12)
in de lader of de machine plaatst.
• Plaats de afdekdop over de contactpunten
meteen nadat de accu uit de lader of machine is
genomen.
Zorg dat de afdekdop op zijn plaats zit
voodat u een losse accu opbergt of
transporteert.
Compensatiestand
De compensatiestand helpt om de
maximale capaciteit van de accu te
handhaven. Het is aan te bevelen om
deze functie wekelijks dan wel elke
10 laad-/ontlaadcycli te gebruiken.
NEDERLANDS
• Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
• Als de oplaad-indicatie stopt met knipperen,
laat u de accu nog ca. 4 uur in de oplader.
Vertraagd opladen van verhitte accu’s
Wanneer een verhitte accu in de oplader wordt
geplaatst, wordt het oplaad-proces automatisch
uitgesteld. Nadat de accu is afgekoeld, schakelt de
oplader automatisch over naar de laadstand.
Hierdoor wordt een lange levensduur van de accu
gegarandeerd. De rode oplaad-indicatie (7) knippert
gedurende de vertragingstijd afwisselend kort en lang.
Lege-accu-indicatie (fig. C1)
De lege-accu-indicatielamp (8) bevindt zich op het
controlepaneel. De indicatielamp brandt terwijl de
machine is ingeschakeld. Hij gaat knipperen om aan
te geven dat de accu moet worden opgeladen.
Tegelijkertijd valt de machine automatisch stil.
• Schakel de machine uit zodra de indicatielamp
knippert en neem de accu (4) uit de machine om
hem op te laden.
De machine blijft non-operationeel
zolang een lege accu is aangebracht.
Accutype (fig. C3 & C4)
De machine is geschikt voor accu’s van verschillende
voltages.
• Om accu’s van 18 volt aan te brengen, draait u
de adapterplaat (13) naar positie A.
• Om accu’s van 9,6, 12 of 14,4 volt aan te brengen,
draait u de adapterplaat (13) naar positie B.
Zie de tabel achterin voor een selectie van te
gebruiken accu’s.
Opstellen van de machine (fig. D1 & D2)
De machine kan in verschillende opstellingen worden
geplaatst en kan voor diverse toepassingen worden
gebruikt.
Vloeropstelling (fig. D1)
• Plaats de machine op een relatief vlak en egaal
oppervlak.
• Stel de machine in voor waterpas uitlijnen.
Statiefopstelling (fig. D2)
De machine is uitgerust met een opname voor
montage aan een DE0735/DE0736 statief (optioneel)
of een ander stafief met dezelfde specificaties, die
vermeld staan in de technische gegevens
• Plaats het statief (14) op een relatief vlak en egaal
oppervlak.
• Monteer de machine op het statief door de
draadpen (15) in de opname (16) in het onderstel
te draaien.
• Stel de machine in voor waterpas uitlijnen.
Afstellen van de machine (fig. A)
• Plaats de machine in de gewenste stand,
zoals afgebeeld.
• Schakel de machine in om de uitlijningsprocedure
in werking te stellen. De uitlijningsprocedure
wordt aangegeven door het knipperen van de
indicatielampen (9 & 10) en de laserstraal.
Zodra de machine is uitgelijnd, stoppen de
indicatielampen en de laserstraal met knipperen
en branden ze continu.
• De indicatielampen en de laserstraal beginnen
herhaaldelijk drie maal snel te knipperen om aan
te geven dat de machine op een helling buiten
het uitlijningsbereik van 5° staat opgesteld.
Schakel de machine uit, plaats de machine in
een aangepaste opstelling binnen het
uitlijningsbereik en schakel de machine weer in.
Uitlijnen van de laserlijn (fig. E1 & E2)
• Schakel de machine in met roterende laserkop
en breng de laserlijn op een lijn met de
gemarkeerde positie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
Machine in vloeropstelling (fig. E1):
• De machine kan op ieder stevig object worden
geplaatst om de gewenste hoogte te bereiken.
Machine in statiefopstelling (fig. E2):
• Verstel het statief om de machine op de juiste
hoogte te zetten.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
71
NEDERLANDS
• Markeer altijd het middelpunt van de laserlijn of
-punt.
• Om de werkafstand en de nauwkeurigheid te
vergroten, stelt u de machine in het midden van
het werkgebied op.
• Extreme temperatuurswisselingen veroorzaken
speling op onderdelen in het binnenwerk,
wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid
van de machine. Controleer regelmatig de
nauwkeurigheid wanneer u de machine onder
dergelijke omstandigheden gebruikt.
• Hoewel de machine kleine uitlijnfouten
automatisch corrigeert, kan het nodig zijn om de
machine opnieuw af te stellen als er een schok is
geregistreerd.
• Laat de laserkop bij een erkend servicecentrum
kalibreren nadat de machine is gevallen of
gekanteld.
Voor gebruik:
• Voer de kalibratietests uit om de nauwkeurigheid
te controleren.
• Zorg dat de machine stevig staat opgesteld.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Om de machine in te schakelen, drukt u de
aan/uit-schakelaar (1) in.
• Om de machine uit te schakelen, drukt u de
aan/uit-schakelaar (1) nogmaals in.
Uitlijnfoutmelding
De uitlijnfoutmelding wordt automatisch geactiveerd
8 seconden nadat de uitlijningsprocedure is voltooid.
Zodra de uitlijnfoutmelding is geactiveerd,
controleert de machine voortdurend de richtpositie.
Afhankelijk van het geregistreerde afwijkingsniveau
reageert de machine als volgt op uitlijnfouten:
– Afwijkingen < 2 mm over 10 m: een uitlijnfout
wordt zonder mededelen automatisch
gecorrigeerd.
– Afwijkingen 2 - 20 mm over 10 m: een uitlijnfout
wordt automatisch gecorrigeerd. De laserkop
stopt tijdelijk met roteren en de laserstraal begint
te knipperen ter indicatie dat de machine
opnieuw uitlijnt.
– Afwijkingen > 20 mm over 10 m: een uitlijnfout
leidt tot onderbreking van de werking van de
machine. De laserkop stopt met roteren en de
laserstraal gaat uit.
72
Er klinkt een snel piepend audiosignaal en de
aan/uit-indicatie knippert tegelijkertijd. Om verder
te gaan:
• Schakel de machine uit. Controleer de
afstelling en stel indien nodig opnieuw af
voordat u de machine weer inschakelt.
Digitale laserdetector (fig. F)
De detector helpt bij het bepalen van de positie van
een laserstraal bij fel licht of over lange afstanden.
De detector produceert zowel zichtbare- als
geluidssignalen als de roterende laserstraal de
detector kruist. Het hulpstuk kan zowel binnen als
buiten worden gebruikt als de laserstraal moeilijk
gelokaliseerd kan worden.
Nauwkeurigheid
Wanneer de machine met behulp van de detector
wordt gebruikt, dient het nauwkeurigheidsniveau van
de detector bij dat van de machine te worden
opgeteld.
– Constante nauwkeurigheid (detector ingesteld op
smal spectrum) +/- 1,0 mm/m
– Nominale nauwkeurigheid (detector ingesteld op
breed spectrum) +/-3,0 mm/m
• Voor het nauwkeurigste resultaat begint u met de
instelling op breed spectrum en eindigt u in smal
spectrum.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Dit zijn:
– DE0734 Meetlat
– DE0735 Statief
– DE0736 Statief
Accu’s
Spanning
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
NEDERLANDS
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Kalibratietest ter plaatse (fig. G1 & G2)
De ter plaatse verrichtbare kalibratietests dienen
zorgvuldig en nauwkeurig te worden uitgevoerd om
de juiste diagnose te stellen. Laat de machine bij een
erkend servicecentrum kalibreren zodra een fout
wordt gesignaleerd.
Laat de laserkop altijd bij een erkend
servicecentrum kalibreren.
• Plaats de machine in een ruimte op ongeveer
15 m van een verticaal oppervlak.
• Plaats de machine in een statiefopstelling en stel
de machine in voor waterpas uitlijnen.
Om een test voor waterpasuitlijning van de X-as
uit te voeren (fig. G1)
• Plaats de machine zodanig dat de X-as parallel
met het verticale oppervlak is.
• Schakel de machine in en draai de kop totdat de
laserpunt op het verticale oppervlak verschijnt.
• Markeer het middelpunt van de laserstraal.
• Schakel de machine uit en draai de machine
zodanig dat de X-as omgekeerd parallel met het
verticale oppervlak is.
• Schakel de machine in, draai de kop en markeer
nogmaals het middelpunt van de laserstraal op
het oppervlak. Schakel de machine uit.
• Meet de verschillen tussen de markeringen.
• Indien het verschil tussen de markeringen 3,2 mm
of minder bedraagt, dan is de laserkop correct
gekalibreerd.
• Indien het verschil tussen de markeringen meer
dan 3,2 mm bedraagt, dan dient de laserkop te
worden gekalibreerd.
Om een test voor waterpasuitlijning van de Y-as
uit te voeren (fig. G2)
• Plaats de machine zodanig dat de Y-as parallel
met het verticale oppervlak is.
• Terwijl u dezelfde procedure volgt als hierboven
staat beschreven, markeert u het middelpunt van
de laserpunt op het oppervlak, waarna de
machine 180° wordt gedraaid om het middelpunt
van de laserpunt nogmaals te markeren.
• Meet de verschillen tussen de markeringen.
• Indien het verschil tussen de markeringen 3,2 mm
of minder bedraagt, dan is de laserkop correct
gekalibreerd.
• Indien het verschil tussen de markeringen meer
dan 3,2 mm bedraagt, dan dient de laserkop te
worden gekalibreerd.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact
voordat u de behuizing met een zachte doek
reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
• Maak de lens indien nodig schoon met een zachte
doek of een in alcohol gedrenkte wattenstaaf.
Gebruik geen andere reinigingsmiddelen.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden de
materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede
materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
73
NEDERLANDS
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service, retourneert
u het product naar een van de erkende servicecentra,
die deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende Internetadres: www.2helpU.com
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de machine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een
plaatselijk verwerkingscentrum voor klein chemisch
afval. De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of verwijderd.
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com
74
NORSK
ROTERENDE LASER DW076
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Spenning
Rotasjonshastighet
Laserklasse
Beskyttelsesgrad
Nøyaktighet
Selvjusteringsområde
Driftstemperatur
Kontaktgjenger
Vekt
DW076
V 9,6/12/14,4/18
min-1 600
3R
IP54
mm/m +/- 0,1
° +/- 5
°C -5 - +45
5/8" x 11
kg 2,5
DW076
DeWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 73/23/EEC, 98/37/EEC,
89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 &
EN 61010-1.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens
bakside.
DW076
LpA (lydnivå)
dB(A)* < 70
Veit geometrisk middelverdi
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Vekt
Lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
av akselerasjonsfrekvensen
m/s2
< 2.5
* ved brukerens øre
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
Sikring:
230 V
10 A
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade,
livsfare eller ødeleggelse av verktøyet
dersom instruksene i denne
instruksjonsboken ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
75
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektriske apparater må du alltid
følge de gjeldende sikkerhetsreglene i landet,
for å redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
apparatet. Slå også opp i håndboken til det
elektroverktøyet som skal brukes med dette
verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for fuktighet. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet. Bruk ikke verktøyet
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å
montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
4 Hold barn unna!
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Barn under 16 år må holdes
under oppsikt av en voksen.
5 Bruk riktig apparat.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert apparat eller tilbehør til
å gjøre jobber som egentlig krever kraftig apparat.
Apparatet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om det
brukes med den hastigheten det er beregnet for.
Advarsel! Bruk av eventuelt tilbehør eller av dette
apparatet til andre operasjoner enn dem som
anbefales i denne instruksjonshåndboken, kan
representere en risiko for helseskader.
6 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold apparatet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Kontroller verktøyledningen
regelmessig og få den reparert av et autorisert
verksted om den skulle bli skadet.
76
Hold alle betjeningsinstrumenter tørre, rene og fri
for olje og fett.
7 Oppbevar apparatet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
8 Sjekk apparatet for skader
Før apparatet brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for
å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil
som kan påvirke apparatets funksjon. En del eller
et deksel som er skadet, skal repareres eller
skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke
annet er angitt i bruksanvisningen.
Bruk ikke apparatet hvis det ikke kan slås av og
på med bryteren. Reparasjon av bryteren må
utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
9 Fjern batteripakken
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
10 Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør.
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske
apparater til kvalifisert servicepersonale.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for lasere
• Denne laseren overholder kravene til klasse 3R i
henhold til DIN EN 60825-1:2001-11 (maks. 5 mW,
600-680 nm). Ikke skift ut laserdioder med dioder
av en annen type. Hvis laseren blir skadet,
må den repareres av en autorisert tekniker.
Kun kvalifiserte personer med adekvat opplæring må
installere, justere og bruke laserutstyret. Områder
der lasere av klasse 3R brukes, må merkes med
passende advarselsskilt om lasere.
• Ikke bruk laseren til noe annet formål en å projisere
laserlinjer.
• Før første gangs bruk må du kontrollere at
etiketten er utstyrt med advarsler på ditt språk.
Verktøyet må ikke brukes hvis det ikke er utstyrt
med advarsler på ditt språk!
• Ikke fjern noen av advarselsetikettene fra verktøyet.
NORSK
• La ikke barn komme i kontakt med laseren.
Da strålen fra en laser i klasse 3R er synlig på lang
avstand, er den potensielle risikoen for øyeskader
uforminsket innenfor bruksområdets radius.
• Se aldri direkte inn i laserstrålen.
• Rett aldri laserstrålen mot øynene til andre
mennesker.
• Ikke bruk optiske verktøy til å se på laserstrålen,
med mindre dette er uttrykkelig godkjent av en
laserspesialist.
• Utstyret må alltid stilles opp slik at laserstrålen
ikke kan treffe noen i høyde med øynene.
Vær ekstra oppmerksom på trapper og
reflekterende overflater.
Sett ikke skadde batteripakker inn
i laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
+40 ˚c
+4 ˚c
Brannfare! Pass på at metall ikke
kortslutter kontaktene på en frakoplet
batteripakke. Ikke oppbevar eller bær
batteripakken uten at beskyttelseshetten
er satt over kontaktene.
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i øynene,
må du rense dem med rikelig rent vann i minst
10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk
Laseradvarsel
Laser i klasse 3R
100%
Batteriet lader
Ikke se inn i laserstrålen.
100%
Batteri ladet
Beskyttelsesgrad: IP54
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Ingen fjernkontrollfunksjon
77
NORSK
Kontroll av pakkens innhold
Elektrisk sikkerhet
Pakken inneholder:
1 Roterende laser
1 Digital laserdetektor
1 Koffert
1 Lader
1 Batteripakke
1 Instruksjonsbok
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet
før verktøyet tas i bruk.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Beskrivelse (fig. A)
Den roterende laseren DW076 er konstruert for
å projisere laserlinjer til hjelp i profesjonelle
applikasjoner. Verktøyet kan brukes både inne og
ute til horisontal (vannrett) justering. Bruksområdene
er alt fra fall-takinstallering til grunnmurplanering og
bygging av gulv.
Verktøyet bruker batteripakker fra DEWALT på 9,6,
12, 14,4 og 18 V.
1 Strømbryter
2 Bærehåndtak
3 Roterende laserhode
4 Batteripakke
Lader
Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og
NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
4 Batteripakke
5 Sperrer
6 Lader
7 Ladelampe (rød)
Skjerm
8 Strømindikator
9 Justeringsindikator (X-akse)
10 Justeringsindikator (Y-akse)
11 Tast for manuell justering (kun for vedlikehold)
Selvjusterende område
Den selvjusterende funksjonen foretar en rask justering
av det roterende laserhodet. Den selvjusterende
funksjonen starter når verktøyet slås på, og justerer
laserhodet i henhold til verktøyets oppsett i områder
på +/- 5°.
78
Pakke ut
Sette på advarselsetiketten (fig. B)
Advarslene på etiketten som er vist på verktøyet, må
være skrevet på brukerens språk. Derfor følger det
med verktøyet et eget ark med selvklebende etiketter.
• Før første gangs bruk må du kontrollere at
etiketten er utstyrt med advarsler på ditt språk.
Advarslene skal lyde som følger:
LASERSTRÅLE
IKKE SE INN I STRÅLEN
LASERPRODUKT I KLASSE 3R
• Hvis advarslene er på et fremmed språk,
må du gjøre følgende:
– Trekk den ønskede etiketten av arket.
– Plasser etiketten nøyaktig oppå etiketten med
det fremmede språket.
– Trykk etiketten på plass.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
Bare bruk DEWALT batterier og lader.
NORSK
Batteripakke (fig. A & C1 - C4)
Lading av batteripakken (fig. A)
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80%
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger,
vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring.
Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller
> 40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur:
ca. 24 °C.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to sperrerne (5) samtidig og trekker pakken ut av
verktøyet.
Batterihette (fig. C2)
Det følger med en hette som beskytter kontaktene
på batteripakken når den er koplet fra. Uten hetten
kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene og
forårsake brann eller skade batteripakken.
• Ta av beskyttelseshetten (4) før du setter
batteripakken (12) i laderen eller verktøyet.
• Sett beskyttelseshetten over kontaktene
umiddelbart etter at batteripakken tas ut av
laderen eller verktøyet.
Pass på at beskyttelseshetten sitter på
plass før du oppbevarer eller bærer med
deg en frakoplet batteripakke.
Utligningslading
• Når du skal lade batteripakken (4), setter du
batteripakken inn i laderen (6) som vist på
tegningen, og kobler laderen til strøm.
Kontroller at batteripakken er satt helt inn i
laderen. Den røde ladelampen (7) blinker.
Etter ca. 1 time slutter lampen å blinke og lyser
jevnt. Batteripakken er nå helt ladet og laderen
går automatisk over til utligningslading. Etter
ca. 4 timer går laderen over til vedlikeholdslading.
Batteripakken kan tas ut eller stå i laderen
i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at
det er problemer med ladingen. Sett i batteripakken
på nytt eller prøv med en ny batteripakke.
Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades,
må laderen testes av en godkjent DEWALT
reparasjonsverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til vekselstrøm,
kan den røde ladelampen blinke to ganger, slå av
og gjenta. Dette indikerer et forbigående problem
med strømkilden. Laderen går automatisk over til
vanlig lading igjen.
Innsetting og fjerning av batteripakken (fig. C1)
• Sett batteripakken (4) inn i verktøyet til det
smekker på plass.
Ved hjelp av utligningsladingen kan
batteripakken holdes ved toppkapasitet.
Vi anbefaler at du bruker denne
funksjonen en gang per uke eller etter
10 ladings-/utladingssykluser.
• Start ladeprosessen som forklart ovenfor.
• Når lampen slutter å blinke, la batteripakken stå
i laderen ca. 4 timer.
Varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay]
Når laderen oppdager et batteri som er varmt,
starter den automatisk en varmt batteri ventetid [Hot
Pack Delay], som utsetter ladningen til batteriet er
avkjølt. Etter at batteriet er avkjølt, kopler laderen
automatisk tilbake til normal ladning av batteriet.
Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for
batteriet. Den røde indikatoren (7) blinker lenge,
og deretter kort mens den er i varmt batteri ventetid
[Hot Pack Delay]-modus.
Indikator for lite batteristrøm (fig. C1)
Verktøyet har en indikator (8) for lavt strømnivå på
batteriet. Denne sitter på kontrollpanelet. Indikatoren
lyser når verktøyet er slått på. Den blinker for å angi
når det er nødvendig å lade opp batteripakken,
og verktøyet slås da automatisk av.
79
NORSK
• Slå av verktøyet og ta ut batteripakken (4) for å
lade den opp med en gang indikatoren begynner
å blinke.
Verktøyet kan ikke brukes hvis det er lite
strøm på batteriene.
• Justeringsindikatorene og laserstrålen blinker tre
ganger i rask rekkefølge for å indikere at verktøyet
er satt opp med en helling på mer enn 5°. Slå av
verktøyet, juster verktøyets oppsett slik at det er
innenfor grensen, og slå verktøyet på igjen.
Batteritype (fig. C3 & C4)
Verktøyet kan brukes med batteripakker med
forskjellige spenninger.
• Hvis du skal montere en batteripakke på 18 volt,
dreier du adapterplaten (13) til posisjon A.
• Hvis du skal montere batteripakker på 9,6, 12
eller 14,4 volt, dreier du adapterplaten (13) til
posisjon B.
Justere laserlinjen (fig. E1 & E2)
• Når verktøyet er på og laserhodet roterer, justerer
du laserlinjen etter posisjonsmerket.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
Med verktøyet i gulvoppsett (fig. E1):
• Verktøyet kan plasseres på en solid gjenstand til
den kommer i ønsket høyde.
Med verktøyet i tripodoppsett (fig. E2):
• Juster tripoden for å stille verktøyet til ønsket høyde.
Se tabellen bak for et utvalg egnede batteripakker.
Bruksanvisning
Innstilling av verktøyet (fig. D1 & D2)
Verktøyet har en rekke innstillinger, slik at det kan
brukes til en rekke formål.
Gulvoppsett (fig. D1)
• Plasser verktøyet på en forholdsvis plan og jevn
overflate.
• Juster verktøyet for vannrett bruk.
Tripod-oppsett (fig. D2)
Verktøyet har en tripodkontakt for feste til DE0735/
DE0736 tripod (tilleggsutstyr) eller annen tripod med
de nødvendige kravene oppgitt i den tekniske
informasjonen.
• Plasser tripoden (14) på en forholdsvis plan og
jevn overflate.
• Fest verktøyet på tripoden ved å dreie den
gjengede pinnen (15) inn i kontakten (16) på
bunndelen.
• Juster verktøyet for vannrett bruk.
Justere verktøyet (fig. A)
• Plasser verktøyet i ønsket stilling som vist.
• Du starter justeringsprosedyren ved å slå på
verktøyet. Justeringsprosedyren indikeres med at
justeringsindikatorene (9 & 10) og laserstrålen
blinker. Så snart verktøyet er riktig justert,
stopper justeringsindikatoren og laserstrålen
å blinke, og blir værende på.
80
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Marker alltid midtpunktet på laserlinjen eller punktet.
• Du kan øke arbeidsavstanden og nøyaktigheten
ved å sette opp verktøyet midt i arbeidsområdet.
• Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake
bevegelse av delene inne i verktøyet, som kan
påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten
regelmessig når verktøyet brukes under disse
forholdene.
• Selv om verktøyet korrigerer små ujevnheter
automatisk, kan det etter at en ujevnhet er registrert
være nødvendig å balansere eller endre oppsettet.
• Hvis verktøyet har falt eller veltet, må laserhodet
kalibreres av en autorisert tekniker.
Før maskinen tas i bruk:
• Utfør feltkalibreringssjekkene for å kontrollere
nøyaktigheten.
• Pass på at verktøyet er riktig stilt inn.
Skru på og av (fig. A)
• Du slår på verktøyet ved å trykke på
strømbryteren (1).
• For å slå verktøyet av, trykk på strømbryteren (1)
igjen.
Varsel om avvik fra riktig plan
Varsel om avvik aktiveres automatisk 8 sekunder
etter at justeringsprosedyren er fullført.
NORSK
Så snart avviksvarselet er aktivert, overvåker verktøyet
den plane posisjonen kontinuerlig.
Avhengig av registrert avviksnivå vil verktøyet
reagere på avvik på følgende måte:
– Avvik < 2 mm over 10 m: en justeringsfeil blir
automatisk korrigert uten at det gis beskjed.
– Avvik 2 - 20 mm over 10 m: en justeringsfeil blir
automatisk korrigert. Laserhodet stopper
midlertidig å rotere, og laserstrålen begynner å
blinke for å angi at verktøyet omstilles til riktig nivå.
– Avvik > 20 mm over 10 m: et nivåavvik fører til at
verktøyets operasjon avbrytes. Laserhodet slutter
å rotere og laserstrålen slås av. Et serie med hurtige
lydsignaler blir avgitt, og på/av-indikatoren blinker
samtidig. Slik gjenopptar du arbeidet:
• Slå av verktøyet. Kontroller balansen og
oppsettet og juster dette om nødvendig før
verktøyet slås på igjen.
Digital laserdetektor (fig. F)
Detektoren hjelper til med å posisjonsbestemme en
laserstråle i sterkt lys eller over lange avstander.
Den produserer både synlige og hørbare signaler når
den roterende laserstrålen krysser detektoren.
Tilbehøret kan brukes både innendørs og utendørs
når det er vanskelig å finne laserstrålen.
Nøyaktighet
Når verktøyet brukes med detektoren, må detektorens
nøyaktighetsnivå legges til nøyaktighetsnivået til
verktøyet.
– Konstant nøyaktighet (detektor i smal innstilling)
+/- 1,0 mm/m
– Nominell nøyaktighet (detektor i bred innstilling)
+/-3,0 mm/m
• De mest nøyaktige resultatene får du hvis du
begynner med den brede innstillingen og avslutter
med den smale.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Disse er:
– DE0734 gradstang
– DE0735 tripod
– DE0736 tripod
Batteripakker
Spenning
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Feltkalibreringssjekk (fig. G1 & G2)
Feltkalibreringssjekkene må utføres på en sikker og
nøyaktig måte for å gi en korrekt diagnose. Hvis feil
registreres, må verktøyet kalibreres av en kvalifisert
tekniker.
Laserhodet må alltid kalibreres av
kvalifisert tekniker.
• Plasser verktøyet i et område som er omtrent
15 m fra en vertikal overflate.
• Verktøyet justeres for horisontal bruk i tripodoppsett.
Slik utfører du en plankontroll av X-aksen (fig. G1)
• Plasser verktøyet slik at X-aksen er parallell med
de vertikale flatene.
• Slå på verktøyet og roter hodet til laserpunktet
vises på den vertikale overflaten.
• Merk av laserstrålens sentrum.
• Slå av verktøyet og roter det 180° slik at X-aksen
er parallell med de vertikale flatene på den andre
siden.
• Slå på verktøyet, roter hodet og marker igjen
midtpunktet til laserstrålen på flatene. Slå av
verktøyet.
• Mål differansen mellom merkene.
• Hvis differansen mellom merkene er 3,2 mm eller
mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over 3,2 mm,
må laserhodet kalibreres.
Slik utfører du en kontroll av Y-aksen (fig. G2)
• Plasser verktøyet slik at Y-aksen er parallell med
den vertikale flaten.
81
NORSK
• Følg samme fremgangsmåte som beskrevet
ovenfor, og marker midtpunktet til laserstrålen
på overflaten med verktøyet i denne posisjonen.
Deretter dreies verktøyet 180° for å markere
midtpunktet til laserstrålen en gang til.
• Mål differansen mellom merkene.
• Hvis differansen mellom merkene er 3,2 mm eller
mindre, er laserhodet riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over 3,2 mm,
må laserhodet kalibreres.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
• Ved behov må linsen rengjøres ved hjelp av en
myk klut eller en bomullspinne fuktet med
alkohol. Ikke bruk andre rengjøringsmidler.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes
ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du
unnlate å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet
gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar
til å forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen,
ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
82
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering
av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle.
For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst
returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for
oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALTkontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte
DEWALT-serviceverksteder og fullstendige servicevilkår
finnes også tilgjengelig på Internett, adresse:
www.2helpU.com
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens tekniske
levetid må du avhende batteripakken, med riktig
omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering, eller
til et DEWALT serviceverksted. De innsamlede
batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet
på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
83
PORTUGUÊS
LASER GIRATÓRIO DW076
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da DEWALT
um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
DW076
Voltagem
V 9,6/12/14,4/18
Velocidade giratória
min-1 600
Classe do laser
3R
Classe de protecção
IP54
Precisão
mm/m +/- 0,1
Amplitude de auto-nivelamento
° +/- 5
Temperatura de funcionamento
°C -5 - +45
Rosca do receptáculo
5/8" x 11
Peso (sem a bateria)
kg 2,5
DW076
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
DW076
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
< 70
m/s2
< 2.5
Valor médio quadrático ponderado
em frequência de aceleração
* junto ao ouvido do operador
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Peso
Carregador
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
Peso
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9116
VAC 230
min 60
kg
0,4
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do
não-cumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
84
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta. Consulte também o manual
de instruções de qualquer ferramenta eléctrica
utilizada com esta ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Geral
1 Mantenha a área de trabalho limpa.
Bancadas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha ferramentas eléctricas à humidade.
Ilumine bem as áreas de trabalho. Não utilize
ferramentas eléctricas em presença de líquidos
ou gases inflamáveis.
3 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (por ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos).
Para utilização em condições extremas (tais
como humidade elevada, produção de limalhas,
etc.) a segurança eléctrica pode ser aumentada,
através da utilização de um transformador de
isolamento ou um disjuntor de fuga à terra (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que as crianças toquem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios a fazerem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para fins diferentes dos recomendados
neste manual de instruções poderá representar
riscos de ferimentos.
6 Cuide bem das suas ferramentas
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições
e limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Verifique regularmente os
cabos da ferramenta e, se estiverem danificados,
devem ser reparados por um agente de reparação
DEWALT autorizado. Mantenha os comandos
secos, limpos e sem óleo ou gordura.
7 Guarde as ferramentas que não estiverem
a ser utilizadas
Sempre que as ferramentas eléctricas não forem
utilizadas, devem ser guardadas num local seco,
devidamente seguro e fora do alcance das crianças.
8 Verifique se há peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento
e a obtenção do resultado desejado. Verifique se
existe alguma deficiência no alinhamento,
se peças móveis emperram, se estão partidas ou
se existe qualquer outra condição que possa
afectar o respectivo funcionamento.
Mande reparar ou substituir as protecções ou
outras peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver
a funcionar. Solicite a um agente de reparação
DEWALT autorizado que substitua o interruptor.
9 Retire a bateria
Retire a bateria sempre que não a ferramenta
não estiver a ser utilizada, antes de proceder
à manutenção e substituição de acessórios.
10 Solicite a um agente de reparação DEWALT
autorizado que repare a sua ferramenta.
Esta ferramenta eléctrica está em conformidade
com os regulamentos de segurança que lhe
dizem respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá ficar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Instruções adicionais de segurança para laser
• Este laser encontra-se em conformidade com a
classe 3R, de acordo com a DIN EN 60825-1:1
2001-11 (máx. 5 mW, 600-680 nm).
Não substitua um diodo laser por um de tipo
diferente. Em caso de avaria, mande reparar
o laser junto de um técnico autorizado.
85
PORTUGUÊS
Apenas é permitido a pessoas qualificadas e com
a devida formação instalar, ajustar e utilizar
o equipamento laser. As áreas onde que forem
utilizados lasers de classe 3R devem ter afixado um
sinal de aviso de laser adequado.
• Não utilize o laser para outra finalidade que não
seja a projecção de linhas de laser.
• Antes de cada utilização, verifique se os avisos
de segurança constantes na etiqueta possuem
texto no seu idioma. Não utilize a ferramenta, se
não possuir avisos no seu idioma.
• Não retire quaisquer etiquetas de aviso da
ferramenta.
• Não deixe que crianças entrem em contacto
com o laser.
Devido ao facto do feixe de um laser de classe 3R
oferecer uma maior visibilidade em longas
distâncias, o potencial risco de lesões nos olhos
permanece inalterado no raio da aplicação.
• Nunca olhe directamente para o feixe laser,
nem de forma intencional.
• Nunca aponte o feixe laser para os olhos
de outras pessoas.
• Não utilize ferramentas ópticas para visualizar
o raio laser, a menos que sejam especificamente
aprovadas por um técnico de laser.
• Coloque sempre o aparelho numa posição,
de modo a que o feixe laser não entre em
contacto com qualquer pessoa ao nível ocular.
Seja extremamente cauteloso na presença de
escadas e superfícies reflectoras.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias,
por qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
100%
Em carga
100%
Carregada
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes
de usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Regras adicionais de segurança para baterias
Perigo de incêndio! Evite o curto-circuito
dos contactos da bateria solta.
Não armazene ou transporte a bateria
sem a tampa de protecção fornecida
estar colocada nos contactos.
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido
de potássio, pode ser nocivo. Em caso
de contacto com a pele, lave imediatamente com
água. Neutralize com um ácido suave,
como sumo de limão ou vinagre. Em caso de
contacto com os olhos, enxague abundantemente
com água limpa durante 10 minutos.
Consulte um médico.
86
+40 ˚c
+4 ˚c
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
PORTUGUÊS
Etiquetas da ferramenta
Aparece o seguinte na ferramenta:
Leia o manual de instruções antes
da utilização.
Advertência sobre o laser
Laser de classe 3R
Não olhe directamente para o raio laser.
Classe de protecção: IP54
Sem capacidade remota
4
5
6
7
Bateria
Manipulos de fixação
Carregador
Indicator da carga (vermelho)
Visor
8 Indicador de corrente
9 Indicador de nivelamento (eixo X)
10 Indicador de nivelamento (eixo Y)
11 Tecla de ajuste manual
(somente para manutenção)
Função de auto-nivelamento
A função de auto-nivelamento efectua um ajuste
rápido da cabeça giratória do laser. Iniciada logo
que a ferramenta é ligada, a função de autonivelamento vai nivelar a cabeça do laser de acordo
com as posições de instalação da ferramenta
definidas em níveis até +/- 5°.
Verificação do conteúdo da embalagem
Segurança eléctrica
A embalagem contém:
1 Laser giratório
1 Detector de laser digital
1 Caixa de transporte
1 Carregador
1 Bateria
1 Manual de instruções
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde
à voltagem indicada na placa de identificação.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O laser giratório DW076 foi concebido para projectar
feixes laser como auxiliar em aplicações profissionais.
É possível utilizar a ferramenta tanto interna quanto
externamente para o alinhamento (nível) horizontal.
As aplicações variam de instalação de tecto a
nivelamento da fundação e construção de convés.
A ferramenta funciona com baterias DEWALT de 9,6,
12, 14,4 e 18 V.
1 Interruptor on/off
2 Asa de transporte
3 Cabeça giratória do laser
4 Bateria
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com
o estipulado na norma EN 60335,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre
a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta ferramenta
(Veja os dados técnicos). A dimensão mínima do
condutor é 1 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Carregador
O seu carregador DE9116 aceita baterias NiCd
e NiMH DEWALT de 7,2 a 18 V.
87
PORTUGUÊS
Desempacotamento
Aplicação da etiqueta de aviso (fig. B)
Os avisos de segurança constantes na etiqueta
apresentada na ferramenta deverão estar formulados
no idioma do utilizador. Para esse fim, é fornecida
uma folha separada de etiquetas autocolantes com
a ferramenta.
• Verifique se os avisos de segurança constantes
na etiqueta possuem texto no seu idioma.
Os avisos deverão indicar o seguinte:
RADIAÇÃO LASER
NÃO OLHAR PARA O FEIXE
APARELHO LASER DA CLASSE 3R
• Se os avisos estiverem num idioma estrangeiro,
proceda da seguinte forma:
– Retire a etiqueta necessária da folha.
– Coloque a etiqueta cuidadosamente sobre
o idioma estrangeiro.
– Fixe a etiqueta em posição.
Montagem e afinação
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes
de inserir ou retirar a bateria.
Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Bateria (fig. A & C1 - C4)
Carregador (fig. A)
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga
e descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga,
o carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
88
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C.
Recomendamos uma temperatura
de carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (4), insira-a no carregador
(6) como mostrado e ligue o carregador.
Certifique-se de que a bateria está correctamente
colocada no carregador. O indicador de carga
vermelho (7) começa a piscar. Depois de aprox.
1 hora, o indicador fica permanentemente aceso.
A bateria está agora totalmente carregada
e o carregador muda automaticamente para o
modo de compensação. Depois de
aproximadamente 4 horas, mudará para o modo
de manutenção de carga. A bateria pode ser
retirada em qualquer altura ou continuar a ser
carregada indefinidamente.
• O indicador de carga vermelho pisca rapidamente
para indicar um problema de carga. Introduza
novamente a bateria ou experimente uma nova.
Se também não conseguir carregar a nova
bateria, solicite a um agente de reparação
DEWALT autorizado que teste o seu carregador.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como, geradores ou conversores de CC em
CA, o indicador de carga vermelho pode piscar
duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um
problema temporário na fonte de alimentação.
O carregador mudará automaticamente para
o funcionamento normal.
Colocação e remoção da bateria (fig. C1)
• Coloque a bateria (4) na ferramenta até que
encaixe em posição.
• Para retirar a bateria, carregue simultaneamente
nos dois botões de libertação (5) e puxe-a para
fora da ferramenta.
Tampa da bateria (fig. C2)
É fornecida uma tampa de protecção para tapar os
contactos de uma bateria solta. Se a tampa de
protecção não estiver colocada, os objectos metálicos
soltos podem causar curto-circuito nos contactos,
provocando incêndio e danificando a bateria.
• Retire a tampa de protecção (4) antes de colocar
a bateria (12) no carregador ou ferramenta.
PORTUGUÊS
• Coloque a tampa de protecção nos contactos
imediatamente após remover a bateria do
carregador ou ferramenta.
Certifique-se de que a tampa de
protecção está correctamente colocada
antes de armazenar ou transportar
a bateria solta.
Modo de compensação
O modo de compensação ajuda
a manter a bateria na capacidade
máxima. É aconselhável utilizar este
recurso semanalmente ou a cada
10 ciclos de carga/descarga.
• Inicie o processo de carga conforme descrito
acima.
• Quando o indicator de carga pára de piscar,
deixá-la ligada ao carregador por 4 horas.
Retardador de carregar em quente
O retardador de carregar em quente é automaticamente
activado quando o carregador detectar uma bateria
que está quente, suspendendo o carregamento da
bateria até que esta arrefeça. Depois da bateria
arrefecer, o carregador muda automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Este dispositivo
assegura o tempo máximo de funcionamento da
bateria. Enquanto estiver no modo de retardador
de carregar em quente, o indicador vermelho (7)
acende durante um longo período e depois num
curto período.
Indicador de bateria fraca (fig. C1)
A ferramenta está equipada com um indicador
de bateria fraca (8) localizada no painel de controlo.
O indicador de bateria fraca acende-se quando se
liga a ferramenta. Torna-se intermitente para indicar
que é necessário recarregar a bateria. A ferramenta
desligar-se-á automaticamente.
• Desligue o equipamento e retire a bateria (4) para
carregá-la tão logo o indicador pisque.
A ferramenta não funcionará enquanto
a bateria estiver fraca.
Tipo de bateria (fig. C3 & C4)
A ferramenta é adequada a baterias com diferentes
voltagens.
• Para instalar baterias de 18 volts, gire a placa
do adaptador (13) para a posição A.
• Para instalar baterias de 9,6, 12 ou 14,4 volts,
gire a placa do adaptador (13) para a posição B.
Consulte a tabela na parte de trás para conhecer
uma selecção de baterias aplicáveis.
Instalação da ferramenta (fig. D1 & D2)
A ferramenta permite várias instalações,
tornando-se útil em diversas aplicações.
Instalação no chão (fig. D1)
• Coloque a ferramenta numa superfície
relativamente suave e nivelada.
• Ajuste a ferramenta para uma aplicação de nível.
Instalação no tripé (fig. D2)
A ferramenta está equipada com receptáculo
destinado à montagem no tripé DE0735/DE0736
(opcional) ou em qualquer outro tripé com as
classificações necessárias contidas nos dados técnico.
• Coloque o tripé (14) numa superfície nivelada
e relativamente lisa.
• Instale a ferramenta no tripé, girando o pino
roscado (15) no receptáculo (16) localizado na
base.
• Ajuste a ferramenta para uma aplicação de nível.
Ajuste da ferramenta (fig. A)
• Coloque-a na posição desejada conforme
mostrado.
• Para iniciar o procedimento de nivelamento, ligue
a ferramenta. O procedimento de nivelamento
é indicado pela intermitência dos indicadores de
nivelamento (9 & 10) e pelo raio laser. Logo que
a ferramenta encontre a sua posição de
nivelamento, os respectivos indicadores e o raio
laser param de piscar e permanecem acesos.
• Os indicadores de nivelamento e o raio laser
piscam rapidamente três vezes para indicar
que a ferramenta foi ajustada numa inclinação
superior a 5°. Desligue a ferramenta, volte a ajustar
a posição de instalação dentro da amplitude de
auto-nivelamento e ligue-a novamente.
89
PORTUGUÊS
Alinhamento do feixe laser (fig. E1 & E2)
• Com a ferramenta ligada e a cabeça do laser a
girar, alinhe o feixe laser com a marca de posição.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
Com a ferramenta instalada no chão (fig. E1):
• É possível colocar a ferramenta em qualquer
objecto resistente para obter a altura necessária.
Com a ferramenta instalada no tripé (fig. E2):
• Ajuste o tripé para colocar a ferramenta na altura
necessária.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Marque sempre o centro do ponto ou feixe laser.
• Para aumentar a distância de trabalho, bem como
a precisão, instale a ferramenta no meio da área
de trabalho.
• Mudanças bruscas de temperatura causam
a movimentação de peças internas, o que
poderá afectar a precisão da ferramenta.
Verifique regularmente a precisão da ferramenta
durante o uso nessas circunstâncias.
• Apesar da ferramenta corrigir pequenos erros
de desnivelamento automaticamente, quando se
regista um impacto, poderá ser necessário
reajustar o equilíbrio ou a posição de instalação.
• Caso a ferramenta sofra quedas ou tombe,
a cabeça do laser deve ser calibrada por um
agente de reparação qualificado.
Antes da operação:
• Execute os testes de calibragem de campo para
confirmar a sua precisão.
• Certifique-se de que a ferramenta está firmemente
colocada.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar a ferramenta, prima o interruptor
de ligar/desligar (1).
• Para desligar a ferramenta, prima novamente
o interruptor de ligar/desligar (1).
Aviso de desnivelamento
O aviso de desnivelamento activa-se
automaticamente 8 segundos após o procedimento
de nivelamento ter terminado.
90
Depois de activado o aviso de desnivelamento,
a ferramenta monitoriza continuamente a sua
posição de nivelamento.
Dependendo do nível de desvio registado,
a ferramenta irá responder aos erros de nível
da seguinte maneira:
– Desvios < 2 mm a mais de 10 m: o erro de nível
é automaticamente corrigido sem aviso.
– Desvios de 2 - 20 mm a mais de 10 m: o erro de
nível é automaticamente corrigido. A cabeça do
laser pára temporariamente de girar e o raio laser
começa a piscar para indicar que a ferramenta
está a reajustar a posição de nivelamento.
– Desvios > 20 mm a mais de 10 m: um erro de
nível leva à interrupção do funcionamento da
ferramenta. A cabeça do laser pára de rodar
e o raio laser desactiva-se. Soa um sinal sonoro
apenas alguns segundos e o indicador de ligado/
desligado pisca ao mesmo tempo. Para retomar
o funcionamento:
• Desligue a ferramenta. Verifique o equilíbrio
e a posição de instalação e volte a ajustar,
se necessário, antes de ligar novamente
a ferramenta.
Detector de laser digital (fig. F)
O detector auxilia a localizar a posição do raio laser
em boas condições de iluminação ou a longas
distâncias. Produz sinais visuais e sonoros à medida
que o raio laser giratório atravessa o detector.
É possível utilizar a ferramenta em interiores
e exteriores sempre que houver dificuldades em
localizar o raio laser.
Precisão
Sempre que a ferramenta for utilizada com
o detector, o nível de precisão deste deve ser
acrescentado ao da ferramenta.
– Precisão constante (detector numa configuração
estreita) +/- 1,0 mm/m
– Precisão nominal (detector numa configuração
larga) +/-3,0 mm/m
• Para resultados mais precisos, inicie a operação
utilizando uma configuração larga e termine com
a configuração estreita.
PORTUGUÊSPORTUGUÊS
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Estes são:
– Haste graduada DE0734
– Tripé DE0735
– Tripé DE0736
Baterias
Voltagem
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular
da ferramenta.
Teste de calibragem de campo (fig. G1 & G2)
Deve executar-se os testes de calibragem
de campo de forma segura e precisa com o intuito
de se efectuar um diagnóstico correcto.
Sempre que se registar um erro, um agente de
reparação qualificado deverá calibrar a ferramenta.
Leve sempre a ferramenta a um agente
de reparação qualificado para efectuar
a calibragem.
• Coloque a ferramenta nárea a cerca de 15 m
de uma superfície vertical.
• Com a ferramenta instalada no tripé, ajuste a
ferramenta para uma aplicação de nível.
Para efectuar um teste do nível do eixo X (fig. G1)
• Posicione a ferramenta para que o eixo X fique
paralelo com a superfície vertical.
• Ligue a ferramenta e rode a cabeça até que
o ponto de laser apareça na superfície vertical.
• Marque o centro do raio laser.
• Desligue a ferramenta e rode-a 180° para que
o eixo X fique paralelo com a superfície vertical
do outro lado.
• Ligue a ferramenta, rode a cabeça e mais uma
vez marque o centro do ponto de laser na
superfície. Desligue a ferramenta.
• Meça a diferença existente entre as marcas.
• Caso a diferença entre as marcas corresponda
a 3,2 mm ou menos, a cabeça estará calibrada
adequadamente.
• Caso a diferença entre as marcas seja superior
a 3,2 mm, a cabeça do laser deve ser calibrada.
Para efectuar um teste do nível do eixo Y (fig. G2)
• Posicione a ferramenta para que o eixo Y fique
paralelo com a superfície vertical.
• A efectuar o mesmo procedimento descrito
acima, marque o centro do ponto de laser na
superfície com a ferramenta nessa posição.
Em seguida, gire-a a 180° para marcar
novamente o centro do ponto de laser.
• Meça a diferença existente entre as marcas.
• Caso a diferença entre as marcas corresponda
a 3,2 mm ou menos, a cabeça estará calibrada
adequadamente.
• Caso a diferença entre as marcas seja superior
a 3,2 mm, a cabeça do laser deve ser calibrada.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes
de limpar o corpo do carregador utilizando um
pano macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação
e limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
• Quando necessário, limpe as lentes utilizando
um pano macio ou um bocado de algodão
embebido em álcool. Não utilize nenhum outro
produto de limpeza.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
91
PORTUGUÊS
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos
e embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e
a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar
a recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha
e reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação
mais próximo de si contacte o escritório local da
DEWALT no endereço indicado neste manual. Se
preferir, consulte a lista de agentes autorizados da
DEWALT e os dados completos dos nossos serviços
de atendimento pós-venda na Internet no endereço:
www.2helpU.com
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
92
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a
sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos
a substituição de todas as peças defeituosas
sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica DEWALT e todas as informações sobre
o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em www.2helpU.com
SUOMI
PYÖRIVÄ LASER DW076
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Pyörimisnopeus
Laserluokka
Turvaluokka
Tarkkuus
Itsetasausalue
Käyttölämpötila
Liitinjohto
Paino (ilman akkua)
Akkupaketti
Akkutyyppi
Jännite
Paino
DW076
V 9,6/12/14,4/18
min-1 600
3R
IP54
mm/m +/- 0,1
° +/- 5
°C -5 - +45
5/8" x 11
kg 2,5
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
Latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
Sulakkeet:
230 V
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
DW076
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 73/23/EEC,
98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
DW076
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
< 70
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
m/s2
< 2.5
* käyttäjän korvassa
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
93
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Lue myös niiden sähkötyökalujen
käyttöohjeet, joita käytetään tämän työkalun
kanssa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista sähkötyökaluja kosteudelle.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun työkaluja käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
4 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
5 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
6 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
94
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä säätimet
kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
7 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun työkalua ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa ja korkealla lasten
ulottumattomissa.
8 Tarkista, että työkalu on kunnossa
Ennen kuin otat työkalun käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki osat. Näin varmistat,
että työkalu toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen
osa tulee vaihtaa tai korjauttaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä ohjeiden mukaisesti.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla. Korjauta virtakytkin valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä.
9 Akun poistaminen
Poista akku työkalusta aina ennen työkalun
huoltoa sekä silloin, kun se ei ole käytössä tai kun
siihen vaihdetaan lisävarusteita.
10 Korjauta työkalusi valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä
Tämä sähkötyökalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Turvallisuussyistä vain valtuutetut
ammattilaiset saavat huoltaa sähkölaitteita.
Lasereiden turvallista käyttöä koskevia lisäohjeita
• Tämä laser täyttää luokan 3R vaatimukset DIN
EN 60825-1:2001-11:n mukaan (maks. 5 mW,
600-680 nm). Laserdiodia ei tule korvata toisen
tyyppisellä. Mikäli laite vahingoittuu, se tulee
korjauttaa valtuutetulla korjaajalla.
Vain valtuutettu ja koulutuettu henkilöstö saa asentaa
laserlaitteen ja säätää ja käyttää sitä. Alueet, joilla
käytetään luokan 3R lasereita on varustettava
asianmukaisilla laservaroitusmerkeillä.
• Älä käytä laserlaitetta mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin laserjuovien heijastamiseen.
• Tarkista ennen ensimmäistä käyttöä, että etiketin
turvavaroitukset on laadittu omalla kielelläsi.
Älä käytä laitetta, jos siinä ei ole oman kieliversiosi
mukaisia varoituksia!
SUOMI
• Älä irrota työkalusta mitään turvamerkintöjä.
• Älä anna lasten olla tekemisissä laserin kanssa.
Koska luokan 3R laser näkyy tehokkaasti pitkälle,
silmien vammautumisen vaara ei muutu laitteen
säteen sisällä.
• Älä koskaan katso tarkoituksella suoraan
lasersäteeseen.
• Älä koskaan osoita lasersäteellä kohti toisen
henkilön silmiä.
• Älä käytä optisia välineitä lasersäteen
katsomiseen, elleivät ne ole varta vasten
viranomaisten hyväksymiä.
• Aseta laite aina asentoon, jossa lasersäde ei voi
osua keneenkään silmien korkeudella.
Kiinnitä erityistä huomiota portaisiin ja heijastaviin
pintoihin.
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akuston
metallikontaktien asettamista oikosulkuun
metallilla. Älä säilytä tai kanna akustoa
ilman, että mukana tuleva suojakorkki on
asetettu kontaktien päälle.
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Laitteen merkit
Työkalussa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Laservaroitus
100%
Lataus käynnissä
Luokan 3R laser
Akku latautunut
Älä katso lasersäteeseen.
Akku viallinen
Turvaluokka: IP54
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Ei kauko-ohjaustoimintoa
100%
95
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Sähköturvallisuus
Pakkaus sisältää:
1 Pyörivä laser
1 Digitaalinen lasertunnistin
1 Laukku
1 Latauslaite
1 Akkupaketti
1 Käyttöohje
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Pyörivä laser DW076 on tarkoitettu laserviivojen
heijastamiseen ammattimaisen käytön tukemista
varten. Laitetta voidaan käyttää sekä sisällä että
ulkona vaakasuoraan kohdistamiseen.
Laitteen käyttötarkoitus voi vaihdella sisäkattojen
asennuksesta perustuksen tasaukseen ja katteiden
tekemiseen.
Laitteessa voidaan käyttää DEWALTin 9,6, 12, 14,4
ja 18 V:n akkupakettia.
1 Virtakytkin
2 Kantokahva
3 Pyörivä laserpää
4 Akkupaketti
Latauslaite
Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd- ja NiMH-akut.
4 Akkupaketti
5 Vapautinpainikkeet
6 Latauslaite
7 Latausvalo (punainen)
Näyttö
8 Virtailmaisin
9 Vaakasuoran asennon ilmaisin (X-akseli)
10 Vaakasuoran asennon ilmaisin (Y-akseli)
11 Käsisäätöpainike (vain huoltoa varten)
Itsetasaustoiminto
Itsetasaustoiminto mahdollistaa pyörivän laserpään
nopean säädön. Toiminto käynnistyy, kun työkalu
käynnistetään ja se asettaa laserpään vaakasuoraan
asentoon kuvatuissa työkalun asetuksissa
korkeintaan +/- 5°:en alueella.
96
Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Purkaminen pakkauksesta
Varoitusetiketin asentaminen (kuva B)
Työkalun etiketissä olevien turvavaroitusten on oltava
käyttäjän omalla kielellä. Tästä syystä työkalun
mukana tulee erillinen tarra-arkki.
• Tarkista, että etiketin turvavaroitukset on laadittu
omalla kielelläsi.
Varoitustekstien on oltava seuraavanlaiset:
LASERSÄTEILY
ÄLÄ TUIJOTA SÄDETTÄ.
LUOKAN 3R LASERTUOTE
• Jos varoitukset ovat vieraalla kielellä, toimi
seuraavasti:
– Irrota vaadittu etiketti arkista.
– Aseta etiketti varovasti vieraskielisen version
päälle.
– Paina etiketti paikalleen.
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Sammuta kone aina (off) ennen kuin
poistat akkupaketin.
Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja latauslaite.
SUOMI
Akkupaketti (kuva A & C1 - C4)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
• Laita akku (4) latausta varten latauslaitteeseen (6)
kuten kuvassa on esitetty ja kytke latauslaite
sähköverkkoon. Varmista, että akku on tukevasti
paikallaan latauslaitteessa. Punainen latausvalo
(7) vilkkuu. Noin yhden tunnin varausajan jälkeen
se lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa
yhtäjaksoisesti. Tällöin akku on täysin latautunut
ja latauslaite siirtyy automaattisesti tasaustilaan.
Noin neljän tunnin kuluttua se siirtyy huoltotilaan.
Akku voidaan poistaa latauslaitteesta tai se
voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes sitä
tarvitaan jälleen.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akku uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä latausta uudella akulla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen (kuva C1)
• Kiinnitä akkupaketti (4) työkaluun siten, että se
naksahtaa paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautuspainiketta
(5) samanaikaisesti, ja irrota akku työkalusta.
Akkukansi (kuva C2)
Suojakorkki piettää irrotetun akuston kontaktit. Jos
suojakorkki ei ole paikallaan, irtonaiset metalliobjektit
voivat aiheuttaa oikosulun kontakteihin. Tästä on
seurauksena tulipalon vaara ja akuston vaurioituminen.
• Irrota suojakorkki (4) ennen kuin asetat akuston
(12) laturiin.
• Aseta suojakorkki kontaktien päälle heti, kun olet
irrottanut akuston laturista tai koneesta.
Varmista, että suojakorkki on paikallaan
ennen kuin säilytät tai kannat irrotetun
akuston.
Tasaustila
Tasaustila auttaa säilyttämään
akkupakkauksen täyteen ladattuna.
Käytä tätä ominaisuutta mielellään
viikottainen tai 10 lataus/purkusyklin
välein.
• Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Jos latausvalo lakkaa vilkkumasta, akkupaketti
jättää latauslaitteeseen 4 tunnin.
Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikumentuneen akun siirtyy
lataaminen ajankohtaan, jolloin akku on jäähtynyt.
Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy automaattisesti
latausvirtaan. Tämä ominaisuus takaa akun
maksimikestoiän. Punainen valo (7) vilkkuu pitkään,
sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
Tyhjän akun ilmaisin (kuva C1)
Laitteen ohjaustaulussa on tyhjän akun ilmaisin (8).
Tyhjän akun ilmaisimeen syttyy valo, kun laite
käynnistetään. Se vilkkuu osoituksena siitä, että akku
on ladattava ja työkalun moottori pysähtyy
automaattisesti.
• Kytke työkalu pois päältä ja poista akku (4)
ladataksesi sen heti, kun merkkivalo vilkkuu.
Työkalua ei voi käyttää niin kauan kuin
tyhjä akku on kiinnitetty siihen.
97
SUOMI
Akun tyyppi (kuva C3 & C4)
Työkaluun sopivat erilaisilla jännitteillä varustetut
akkupaketit.
• Asentaaksesi 18 voltin akun, kierrä liitinlevy (13)
asentoon A.
• Asentaaksesi 9,6, 12 tai 14,4 voltin akun,
kierrä liitinlevy (13) asentoon B.
• Tee säädöt seuraavasti:
Kun työkalu on asennettu lattiaan (kuva E1):
• Työkalu voidaan asettaa minkä tahansa tukevan
esineen päälle vaaditun korkeuden saavuttamiseksi.
Kun kone on asennettu kolmijalkaan (kuva E2):
• Säädä kolmijalka saadaksesi työkalun vaadittuun
korkeuteen.
Työkalun kanssa käytettäviksi sopivat akkupaketit
löytyvät takana olevasta taulukosta.
Käyttöohjeet
Työkalun asennus (kuva D1 & D2)
Työkalu voidaan asentaa eri tavoilla, jolloin sitä
voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin.
Lattia-asennus (kuva D1)
• Pane työkalu suhteellisen sileälle ja tasaiselle
pinnalle.
• Säädä työkalu vaakasuoraa käyttöä varten.
Kolmijalka-asennus (kuva D2)
Työkalussa on kolmijalkaliitin, johon voidaan
kiinnittää DE0735/DE0736 kolmijalka (lisävaruste) tai
jokin muu kolmijalka, joka täyttää teknisissä tiedoissa
esitetyt vaatimukset.
• Pane kolmijalka (14) suhteellisen sileälle ja
tasaiselle pinnalle.
• Kiinnitä työkalu kolmijalkaan työntämällä
kierretappi (15) jalustassa olevaan liittimeen (16).
• Säädä työkalu vaakasuoraa käyttöä varten.
Työkalun säätö (kuva A)
• Aseta työkalu haluttuun asentoon kuvan mukaisesti.
• Tasaustoiminto käynnistyy, kun käynnistät
työkalun. Tasaustoiminnon käynnistyminen näkyy
tasausilmaisimien (9 & 10) ja lasersäteen
vilkkumisesta. Kun työkalu on löytänyt
vaakasuoran asennon, tasausilmaisimet ja
lasersäde lakkaavat vilkkumasta ja jäävät palamaan.
• Tasausilmaisimet ja lasersäde vilkkuvat nopeasti
kolme kertaa toistuvasti, kun työkalu on jätetty
kaltevalle pinnalle, joka on itsetasaustoiminnon 5°
toiminta-alueen ulkopuolella. Sammuta työkalu,
säädä työkalun asetus itsetasausalueelle ja
käynnistä työkalu uudelleen.
Laserjuovan kohdistaminen (kuva E1 & E2)
• Kohdista laserjuova asemamerkin kanssa koneen
ollessa käynnissä ja laserpään pyöriessä.
98
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Merkitse aina laserjuovan tai pisteen keskusta.
• Lisätäksesi työskentelyetäisyyttä ja tarkkuutta
aseta työkalu työskentelyalueen keskelle.
• Äärimmäiset lämpötilan vaihtelut aiheuttavat
työkalun sisäisten osien liikkumista, mikä voi
vaikuttaa sen tarkkuuteen. Tarkista koneen
tarkkuus säännöllisesti, jos käytät sitä tällaisissa
olosuhteissa.
• Vaikka työkalu korjaa automaattisesti pienet
tasausvirheet, jos se on rekisteröinyt törmäyksen,
on mahdollista, että se pitää säätää uudelleen
tasapainon tai asetusten muuttamiseksi.
• Jos työkalu on pudonnut tai kaatunut,
anna valtuutetun korjaajan kalibroida laserpää.
Ennen käyttämistä:
• Tee kenttäkalibrointitarkistukset varmistaaksesi
työkalun tarkkuuden.
• Varmista, että työkalu on kiinnitetty lujasti.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (1).
• Sammuta työkalu painamalla virtakytkintä (1)
uudelleen.
Poissa tasosta -hälytys
Poissa tasosta –hälytys aktivoituu automaattisesti
8 sekuntia tasaustoiminnon suorittamisen jälkeen.
Kun poissa tasosta –hälytys on aktiivinen, työkalu
tarkkailee vaakasuoraa asentoaan jatkuvasti.
Riippuen rekisteröidystä poikkeamistasosta työkalu
reagoi tasovirheisiin seuraavasti:
– Poikkeamat < 2 mm 10 m:llä: tasovirhe korjautuu
automaattisesti ilman ilmoitusta.
SUOMI
– Poikkeamat 2 - 20 mm 10 m:llä: tasovirhe
korjautuu automaattisesti. Laserpää lakkaa
pyörimästä hetkeksi ja lasersäde alkaa vilkkua
ilmoitukseksi työkalun vaakasuoran asennon
uudelleen säätämisestä.
– Poikkeamat > 20 mm 10 m:llä: tasovirhe johtaa
työkalun toiminnan keskeytymiseen.
Laserpään pyöriminen pysähtyy ja lasersäde
sammuu. Työkalu antaa nopean äänisignaalin ja
virtailmaisin vilkkuu samanaikaisesti.
Toiminnan jatkamiseksi:
• Kytke työkalu pois päältä. Tarkista tasapaino ja
säädöt ja säädä tarpeen mukaan ennen
työkalun käynnistämistä.
Digitaalinen lasertunnistin (kuva F)
Tunnistin auttaa paikallistamaan lasersäteen paikan
kirkkaassa valaistuksessa tai pitkien matkojen
päässä. Se tuottaa sekä näkö- että kuulosignaaleja
pyörivän lasersäteen osuessa tunnistimeen.
Lisälaitetta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona
aina, kun on vaikeaa havaita lasersäde.
Tarkkuus
Kun työkalua käytetään tunnistimen kanssa, tunnistimen
tarkkuustaso on lisättävä työkalun tarkkuustasoon.
– Jatkuva tarkkuus (ilmaisin kapealla alueella)
+/- 1,0 mm/m
– Nimellinen tarkkuus (ilmaisin laajalla alueella)
+/-3,0 mm/m
• Tarkimman tuloksen saavuttamiseksi aloita
käyttäen laajaa aluetta ja lopeta kapealla alueella.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Näitä ovat:
– DE0734 Asteikkolaatta
– DE0735 Kolmijalka
– DE0736 Kolmijalka
Akkua
Jännite
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Kenttäkalibrointitarkistus (kuva G1 & G2)
Kenttäkalibrointitarkistukset on suoritettava varmasti
ja tarkasti, jotta diagnoosit olisivat oikeita. Jos havaitaan
virhe, valtuutetun korjaajan tulee kalibroida laite.
Anna laserpää aina valtuutetun korjaajan
kalibroitavaksi.
• Aseta työkalu alueelle, joka on noin 15 m päässä
pystysuorasta pinnasta.
• Säädä työkalu vaakasuoraa käyttöä varten
koneen ollessa asennettuna kolmijalkaan.
X-akselin tason tarkistaminen (kuva G1)
• Sijoita työkalu siten, että X-akseli on
yhdensuuntainen pystysuoran pinnan kanssa.
• Käynnistä työkalu ja käännä päätä, kunnes
laserpiste näkyy pystysuoralla pinnalla.
• Merkitse lasersäteen keskipiste.
• Sammuta työkalu ja käännä sitä 180°, jolloin
X-akseli on toisin päin yhdensuuntainen
pystysuoran pinnan kanssa.
• Käynnistä työkalu, käännä päätä ja merkitse
jälleen laserpisteen keskipiste pinnalla.
Kytke työkalu pois päältä.
• Mittaa merkkien välinen ero.
• Jos merkkien välinen ero on 3,2 mm tai
vähemmän, laserpää on kalibroitu oikein.
• Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin
3,2 mm, laserpää on kalibroitava.
Y-akselin tarkistaminen (kuva G2)
• Sijoita työkalu siten, että Y-akseli on
yhdensuuntainen pystysuoran pinnan kanssa.
• Toimi edellä kuvatun mukaisesti, merkitse
laserpisteen keskipiste pinnalla koneen ollessa
tässä asennossa, käännä sen jälkeen konetta 180°
merkitäksesi laserpisteen keskipisteen uudelleen.
• Mittaa merkkien välinen ero.
• Jos merkkien välinen ero on 3,2 mm tai
vähemmän, laserpää on kalibroitu oikein.
• Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin
3,2 mm, laserpää on kalibroitava.
99
SUOMI
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
• Puhdista linssi tarvittaessa käyttämällä alkoholiin
kastettua pehmeää kangasta tai pumpulityynyä.
Älä käytä muunlaisia puhdistusaineita.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä
sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on
kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää
raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille
tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen,
kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa.
Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
100
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
tai valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään asianmukaisesti.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
101
SVENSKA
ROTERANDE LASER DW076
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
Spänning
Rotationshastighet
Laserklass
Skyddsklass
Noggrannhet
Nivåinställning - auto
Driftstemperatur
Gänga stativuttag
Vikt (utan batteripaket)
DW076
V 9,6/12/14,4/18
min-1 600
3R
IP54
mm/m +/- 0,1
° +/- 5
°C -5 - +45
5/8" x 11
kg 2,5
DW076
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 73/23/EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC,
EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
DW076
LpA (ljudtryck)
av accelerationsfrekvensen
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Vikt
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
Laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
Säkring:
230 V
DE9039
NiMH
18
1,1
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges
i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
102
< 70
m/s2
< 2.5
* vid användarens öra
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
10 A
Brandfara.
dB(A)*
Vägt geometrisk medelvärde
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget. Se även bruksanvisningen
till maskinen som ska användas med detta verktyg.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för fuktighet. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte verktyget i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Undvik risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
(t.ex. rör, värmeelement, elspisar och kylskåp).
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
4 Håll barn undan
Låt inte barn komma i kontakt med verktyget eller
sladden. Personer under 16 år får inte arbeta
med verktyget på egen hand.
5 Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna
användarhandbok. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Verktyget fungerar bättre och säkrare inom sin
avsedda kapacitet.
Varning! Bruk av andra tillbehör eller tillsatser,
eller utförande av andra verksamheter med
verktyget, än de som rekommenderas i denna
bruksanvisning kan innebära risk för personskada.
6 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera elverktygets
sladd regelbundet och låt den repareras hos en
erkänd fackverkstad om den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och
byt ut dem om de är skadade. Se till att alla
reglage är torra, rena och fria från olja och fett.
7 Ställ undan verktyg som inte används
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt,
utom räckhåll för barn.
8 Syna verktyget på skador
Kontrollera före bruk noggrant att verktyget inte
är skadat, så att du vet att det fungerar väl och
kan utföra sin avsedda funktion. Kontrollera på
felriktade eller fastnade rörliga delar, trasiga delar
och alla andra brister som kan påverka verktygets
funktion. Låt skadade skyddsanordningar eller
andra skadade delar repareras eller bytas ut
enligt anvisningarna.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan kopplas till eller från. Låt strömbrytaren
endast repareras av ett auktoriserat DEWALT
serviceombud.
9 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet ur verktyget när det inte är i bruk,
före service och vid byte av tillbehör.
10 Låt det endast repareras av ett auktoriserat
DEWALT serviceombud.
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Extra säkerhetsföreskrifter för lasrar
• Denna laser överensstämmer med klass 3R enligt
DIN EN 60825-1:2001-11 (max 5 mW,
600-680 nm). Byt inte ut en laserdiod mot en av
annan typ. Om den skadas måste reparationerna
utföras av auktoriserad reparationsverkstad.
Endast kvalificerad och tränad personal får installera,
justera och använda laserutrustningen. Platser där
en laser av klass 3R används måste markeras med
en lämpad laservarningsskylt.
• Använd inte lasern för något annat ändamål än
projektion av laserlinjer.
• Kontrollera före första bruk att
säkerhetsvarningarna på skylten står på ditt eget
språk. Använd inte verktyget om det inte är
försett med varningar på ditt språk.
• Avlägsna aldrig någon varningsskylt från verktyget.
• Se till att barn inte kommer i kontakt med lasern.
103
SVENSKA
Eftersom strålen från en laser av klass 3R är väl synlig
över längre avstånd, fortsätter risken för ögonskada
att föreligga inom hela användningsradien.
• Titta aldrig avsiktligt direkt in i laserstrålen.
• Lys aldrig i ögonen på andra personer med
laserstrålen.
• Använd aldrig optiska instrument till att iaktta en
laserlinje, om detta inte specifikt har godkänts av
en auktoriserad person.
• Ställ alltid upp lasern på en plats där strålen inte
kan träffa en person vid ögonhöjd. Var särskilt
uppmärksam på eventuella trappor och speglande
ytor.
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Tillkommande säkerhetsföreskrifter
för batteripaket
Brandfara! Undvik att metallstycken skulle
kunna kortsluta kontakterna på ett uttaget
batteripaket. Varken bär eller förvara
batteripaketet utan att den medföljande
skyddshättan sitter över kontakterna.
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning
Laservarning
Laser klass 3R
100%
Batteriet laddar
Se aldrig in i laserstrålen.
100%
Batteri laddat
Skyddsklass: IP54
Batteri defekt
Ingen fjärrmöjlighet
104
Vidrör aldrig med ledande föremål
Kontroll av förpackningens innehåll
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Förpackningen innehåller:
1 Roterande laser
1 Digital laserdetektor
SVENSKA
1
1
1
1
Låda
Laddare
Batteripaket
Instruktionshandbok
• Läs noga igenom handboken och förvissa
Dig om att Du förstår instruktionerna innan
Du börjar använda maskinen.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Beskrivning (fig. A)
Din roterande laser DW076 är konstruerad för att
projektera laserlinjer som hjälp vid professionella
verksamheter. Redskapet kan användas både
inom- och utomhus för horisontell (vågrät) inriktning.
Tillämpningarna varierar från montering av innertak
till grundplanering och däckläggning.
Apparaten går på DEWALT batteripaket på 9,6, 12,
14,4 eller 18 V.
1 Strömbrytare
2 Bärhandtag
3 Roterande laserhuvud
4 Batteripaket
Laddare
Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT NiCdoch NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
4 Batteripaket
5 Frikoppling batteripaket
6 Laddare
7 Laddningsindikator (röd)
Display
8Strömindikator
9Nivåindikator (X-axeln)
10 Nivåindikator (Y-axeln)
11 Manuell inställning (endast för serviceändamål)
Nivåinställning - auto
Med den automatiska nivåställningen kan det
roterande laserhuvudet snabbt ställas in.
När apparaten startar kommer autonivåinställningen
att ställa in laserhuvudet i apparatens beskrivna
uppställningar i intervall upp till +/- 5°.
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Utpackning
Montering av varningsskylten (fig. B)
Säkerhetsvarningarna på skylten som sitter
på verktyget måste stå på användarens språk.
För detta ändamål levereras verktyget med ett
separat ark med självhäftande dekaler.
• Kontrollera att säkerhetsvarningarna på skylten
står på ditt eget språk.
Varningarna ska lyda:
LASERSTRÅLNING
SE INTE IN I STRÅLEN
KLASS 3R LASERPRODUKT
• Gör så här om varningarna står på ett
främmande språk:
– Tag lös dekalen du behöver från arket.
– Lägg dekalen noggrant över skylten med det
främmande språket.
– Tryck fast dekalen på plats.
Montering och inställning
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
Batteripaket (fig. A & C1 - C4)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
105
SVENSKA
Kontrollera alltid nätanslutningen innan batteripaketet
laddas. Om nätanslutningen fungerar men
batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad.
Under laddningen kan laddaren och batteripaketet
kännas varma. Detta är normalt och betyder inte att
något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <4 °C eller
>40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (4), placera det
i laddaren (6) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt
i laddaren. Den röda laddningsindikatorn (7)
blinkar. Efter ca 1 timme slutar den att blinka och
börjar istället lysa. Batteripaketet är nu helt laddat
och laddaren kopplar automatiskt om till
utjämningsladdning. Efter ca 4 timmar kopplar
den om till underhållsladdning. Batteripaketet kan
avlägsnas när som helst eller sitta obegränsad tid
i den anslutna laddaren.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbare
om laddningen inte fungerar. Placera batteripaketet
än en gång eller försök med ett nytt. Om det nya
batteripaketet inte heller laddas, låt då testa
laddaren hos en auktoriserad DEWALT-verkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn blinka
två gånger, slå av och upprepa. Detta anger ett
tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren kopplar
automatiskt om till normal laddning.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
(fig. C1)
• Skjut in batteripaketet i verktyget (4) tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
låsknapparna (5) samtidigt och dra ut paketet ur
verktyget.
Batterihätta (fig. C2)
En skyddshätta medföljer för att täcka över
kontakterna till ett uttaget batteripaket.
106
Utan skyddshättan på plats kunde man riskera att
lösa metallföremål skulle kunna kortsluta kontakterna
och orsaka brand och skada på batteripaketet.
• Ta av skyddshättan (4) innan batteripaketet (12)
sätts i laddaren eller i verktyget.
• Sätt skyddshättan över kontakterna omedelbart
efter att batteripaketet tagits bort från laddaren
eller verktyget.
Se till att skyddshättan är på plats innan
batteripaketet flyttas eller läggs i förvar.
Utjämningsladdning
Denna funktion hjälper till att bibehålla
batteripaketets toppkapacitet.
Vi rekommenderar att du använder
funktionen varje vecka eller per
10 laddnings/urladdningscykler.
• Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
beskrivning.
• Om laddningsindikatorn slutar blinka, batteripaketet
lämnas 4 timmar i den anslutna laddaren.
Fördröjning hett batteri
När laddaren registrerar att batteriet är hett, kopplas
automatiskt en fördröjning in så att laddningen inte
sker förrän batteriet har svalnat. När batteriet är svalt
kopplar laddaren automatiskt om till normal
laddning. Denna funktion garanterar en maximal
livslängd för batteriet. Den röda indikatorn (7) blinkar
långt och sedan kort när laddaren befinner sig
i fördröjningsläge.
Indikator svagt batteri (fig. C1)
Redskapet har en indikator för svagt batteri (8) på
kontrollpanelen. Indikatorn svagt batteri tänds när
apparaten startas. Om batteripaketet måste laddas
om, blinkar indikatorn och stängs apparaten
automatiskt av.
• Stäng av verktyget och tag ut batteripaketet (4)
för laddning så snart indikatorn blinkar.
Så länge det tillkopplade batteripaketet
är för svagt laddat kan apparaten inte
fungera.
SVENSKA
Batterityp (fig. C3 & C4)
Apparaten är lämpad för batteripaket med olika
spänning.
• För ett batteripaket på 18 volt vrider du
adapterplattan (13) till position A.
• För ett batteripaket på 9,6, 12 eller 14,4 volt
vrider du adapterplattan (13) till position B.
• Inställningen går till så här:
Med apparaten i golvuppställning (fig. E1):
• Apparaten kan ställas på ett valfritt stadigt
föremål för rätt höjd.
Med apparaten i stativuppställning (fig. E2):
• Ställ in stativet så att apparaten kommer i rätt höjd.
Bruksanvisning
I tabellen längst bak finns användbara batteripaket
angivna.
Uppställning av apparaten (fig. D1 & D2)
Apparaten kan ställas upp på olika sätt för olika
tillämpningar.
Golvuppställning (fig. D1)
• Ställ apparaten på ett relativt jämnt och plant
underlag.
• Ställ in apparaten för vågrät användning.
Stativuppställning (fig. D2)
Apparaten är försedd med ett stativuttag för
montering på ett DE0735/DE0736 stativ (tillval) eller
ett annat stativ med passande mått enligt
apparatens tekniska data.
• Ställ stativet (14) på ett relativt jämnt och plant
underlag.
• Montera apparaten på stativet genom att skruva
in gängstiftet (15) i uttaget (16) i foten.
• Ställ in apparaten för vågrät användning.
Justering av verktyget (fig. A)
• Sätt apparaten i önskad position som bilden visar.
• Riktningsproceduren börjar när apparaten
startas. Nivåinställningen indikeras av att både
nivåindikatorerna (9 & 10) och laserstrålen blinkar.
När verktyget har funnit sitt nivåläge slutar
indikatorerna och lasern att blinka men förblir tända.
• Nivåindikatorerna och lasern blinkar snabbt tre
gånger för att indikera att apparaten ställts upp
med en lutning som är utanför autonivåsökområdet
på 5°. Stäng av apparaten, ställ upp den på nytt
inom självriktningsområdet och starta den igen.
Inriktning av laserlinjen (fig. E1 & E2)
• Rikta laserlinjen gentemot positionsmärket med
lasern igång och roterande laserhuvud.
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Markera alltid mitten av laserlinjen eller -punkten.
• För bästa arbetsavstånd och noggrannhet bör
apparaten ställs i mitten av arbetsplatsen.
• Extrema temperaturväxlingar kan rubba interna
delar och på så sätt påverka apparatens
noggrannhet. Kontrollera noggrannheten
regelbundet om apparaten används under
sådana omständigheter.
• Även om apparaten själv korrigerar mindre
vinkelavvikelser, kan det behövas att den
återställs i balans och uppställning efter att ha
registrerat en stöt.
• Om apparaten har fallit eller vält, bör laserhuvudet
kalibreras hos en kvalificerad reparationsverkstad.
Innan Du börjar:
• Utför kalibreringskontrollerna på platsen för att
bekräfta noggrannheten.
• Se till att apparaten står stadigt.
Strömbrytare (fig. A)
• Tryck på strömbrytaren (1) för att starta apparaten.
• Tryck på strömbrytaren (1) igen för att stänga av
apparaten.
Varning för horisontalavvikelse
Varning för horisontalavvikelse aktiveras automatiskt
8 sekunder sedan nivåinriktningen avslutats.
När varningen aktiverats, övervakar apparaten själv
sin horisontalposition kontinuerligt.
Beroende på hur stor avvikelsen är reagerar
apparaten på avvikelser på följande sätt:
– Avvikelser < 2 mm över 10 m: en avvikelse
korrigeras automatiskt utan att markeras.
107
SVENSKA
– Avvikelser 2 -20 mm över 10 m: en avvikelse
korrigeras automatiskt. Laserhuvudet slutar
tillfälligt att rotera och laserstrålen börjar blinka för
att ange att apparaten återutjämnar positionen.
– Avvikelser > 20 mm över 10 m: avvikelsen får
apparaten att avbryta arbetet. Laserhuvudet
slutar rotera och laserstrålen släcks. En snabbt
pipande ljudsignal sätter igång, samtidigt som till/
från-indikatorn blinkar. Starta om:
• Stäng av apparaten. Kontrollera balans och
uppställning och återjustera vid behov, innan
apparaten sätts igång igen.
Digital laserdetektor (fig. F)
Detektorn hjälper dig att lokalisera en laserstråles
position i skarpt ljus eller på stort avstånd. Den ger
både ljud- och visuella signaler när den roterande
laserstrålen passerar detektorn. Tillbehöret kan
användas både inomhus och utomhus när det är
svårt att lokalisera laserstrålen.
Noggrannhet
När apparaten används tillsammans med detektorn,
måste detektorns noggrannhetsnivå adderas till
apparatens.
– Konstant noggrannhet (detektorn i smal
inställning) +/- 1,0 mm/m
– Nominell noggrannhet (detektorn i bred
inställning) +/-3,0 mm/m
• För det noggrannaste resultatet bör du börja
arbetet med den breda och avsluta med den
smala inställningen.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Dessa är:
– DE0734 Gradstav
– DE0735 Stativ
– DE0736 Stativ
Batteripaket
Spänning
9,6
12
14,4
18
108
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Kalibreringskontroll på platsen (fig. G1 & G2)
Kalibreringskontroll på platsen måste utföras
omsorgsfullt och noggrant för att ställa en korrekt
diagnos. Om ett fel konstateras måste apparaten
kalibreras hos en kvalificerad reparationsverkstad.
Låt laserhuvudet alltid kalibreras av en
kvalificerad reparatör.
• Ställ apparaten på en plats ca. 15 m från en
vertikal yta.
• Ställ apparaten på ett stativ och ställ in huvudet
för horisontellt bruk.
Vinkelkontroll utmed X-axeln (fig. G1)
• Ställ upp apparaten så att X-axeln är parallell
med den vertikala ytan.
• Starta apparaten och låt huvudet rotera tills
laserpricken syns på den vertikala ytan.
• Markera laserstrålens mittpunkt.
• Stäng av apparaten och vrid den 180° så att
X-axeln är parallell med den vertikala ytan,
fast från andra hållet.
• Sätt på apparaten, låt huvudet rotera och
markera igen laserprickens mittpunkt på ytan.
Stäng av apparaten.
• Mät skillnaden mellan markeringarna.
• Om skillnaden mellan markeringarna är 3,2 mm
eller mindre, är laserhuvudet korrekt kalibrerat.
• Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
3,2 mm måste laserhuvudet kalibreras.
Vinkelkontroll utmed Y-axeln (fig. G2)
• Ställ upp verktyget så att Y-axeln är parallell med
den vertikala ytan.
• Följ samma procedur som ovan, markera
laserstrålens mittpunkt på ytan med apparaten
i detta läge. Vrid sedan apparaten 180° och
markerar åter laserstrålens mittpunkt på ytan.
• Mät skillnaden mellan markeringarna.
• Om skillnaden mellan markeringarna är 3,2 mm
eller mindre, är laserhuvudet korrekt kalibrerat.
SVENSKA
• Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
3,2 mm måste laserhuvudet kalibreras.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt elverktyg.
• Rengör vid behov linsen med en mjuk trasa eller
bomullstuss, fuktad i alkohol. Använd inga andra
rengöringsmedel.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du
genom kontakt med den lokala DEWALT- företrädare,
vars adress du återfinner i manualen. En lista på
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och
kontakter finns även tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
109
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som alternativ
finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com
110
TÜRKÇE
DÖNER LAZER DW076
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Dönme hz
Lazer snf
Koruma snf
Doğruluk
kendini seviyeleme
aralğ
Çalşma scaklğ
Dayanak yivi
Ağrlk (aküsüz)
Akü
Akü tipi
Voltaj
Ağrlk
DW076
V 9,6/12/14,4/18
min -1 600
3R
IP54
mm/m +/- 0,1
° +/- 5
°C -5 - +45
5/8" x 11
kg 2,5
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
Şarj süresi (aşağ)
Ağrlk
Sigortalar:
230 V aletler
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9116
V AC 230
min 60
kg 0,4
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan'
DW076
D E WALT, bu aletlerin 73/23/EEC, 98/37/EEC,
89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1‘e uygun olarak
tasarlandğn beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
DW076
L pA (ses şiddeti)
dB(A)* < 70
İvme karesinin ortalama ağrlkl kökü m/s 2
< 2.5
* kullancnn kulağnda
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Yangn tehlikesi.
111
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar'
Elektrikli aletleri kullan'rken daima,
yang'n, elektrik çarpmas' ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar'na uyun.
Cihaz' kullanmadan önce bu kullan'm
k'lavuzunu dikkatlice okuyun. Her aleti
bu alet beraber ile kullanmadan önce
bkz. kullan'm k'lavuzu.
Bu kullan'm k'lavuzunu gelecekteki
kullan'mlar için saklay'n'z.
Genel
1 Çal'şma alan'n' temiz tutun
Düzensiz alanlar ve tümsekler kazaya
sebebiyet verebilir.
2 Çal'şma alan'n'z'n çevre koşullar'na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Çalşma alannz iyi
aydnlatn. Elektrikli aletleri, yanc sv
ve gazlarn bulunduğu ortamlarda
kullanmayn.
3 Elektrik çarpmas'na karş' önlem al'n
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolaplar).
Aleti olağanüstü şartlarda kullanrken
(Örneğin yüksek miktarda nem varsa,
maden talaş üretiliyorsa) yaltml
transformatör veya bir (FI) toprak
kaçağ devre kesicisi yerleştirilerek
elektrik emniyeti arttrlabilir.
4 Çocuklar' uzak tutun
Çocuklarn aletle veya uzatma kablosu
ile temasna izin vermeyin. 16 yaşndan
küçükler için gözetim gerekir.
5 Uygun alet kullan'n
Bu ürünün kullanm tasarm bu
kullanm klavuzunda anlatlmştr.
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
112
6 Aletlerinize iyi bak'n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Düzenli aralklarla
aletin kablolarn denetleyin, şayet
hasar görmüş ise yetkili bir D E WALT
tamir servisinde tamir ettirin.
Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
7 Kullan'lmayan aletleri saklay'n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
8 Hasarl' parça kontrolü yap'n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yapn. Hareketli parçalarn
ayarsz olup olmadğ veya tutukluk yapp
yapmadğn, krk parça olup olmadğn
ve çalşmasn etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer arzal parçalar talimatlar
uyarnca onartn veya yeniletin.
Tetiği arzal ise, aleti kullanmayn.
Tetiği yetkili bir D E WALT onarm
merkezinde değiştirin.
9 Akü tak'm'n' ç'kart'n
Kullanlmadğnda, bakmdan önce ve
aksesuarlar değiştiriyorken akü
takmn çkarn.
10 Aletinizi yetkili bir D E WALT onar'm
merkezinde tamir ettirin.
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
Lazerler için ek güvenlik talimatlar
• Bu lazer, DIN EN 60825-1:2001-11
(max. 5 mW, 600-680 nm)’ye göre 3R
snfna uymaktadr. Lazer diyodunu
farkl bir tiptekiyle değiştirmeyin.
Lazer zarar görürse yetkili bir tamir
servisinde tamir ettirin.
Lazer donanmn kurmak, ayarlamak ve
çalştrmak için sadece kalifiye ve eğitimli
kişilere izin verilmelidir.
TÜRKÇE
3R snf lazerlerin kullanlacağ alanlara
uygun lazer uyar işaretleri konulmaldr.
• Lazeri, lazer çizgileri çizmekten başka
herhangi bir amaç için kullanmayn.
• İlk kullanmdan önce, etiket üzerindeki
güvenlik uyarlarnn kendi lisannza
çevrilmiş olduğunu kontrol edin.
> Uyarlar sizin lisannz taşmyor ise
aleti kullanmayn!
• Uyar etiketlerinden hiçbir tanesini
aletten çkartmayn.
• Çocuklarn lazer ile temas etmesine izin
vermeyin.
Snf 3R lazer şğ uzun mesafelerde yüksek
görünürlük sağladğndan, gözlere olan
potansiyel zarar riski uygulama yar çap
içinde değişmez olarak kalr.
• Lazer şğna asla doğrudan ve isteyerek
bakmayn.
• Lazer şğn asla diğer insanlarn
gözüne doğru tutmayn.
• Bir lazer yetkilisi tarafndan özellikle
onaylanmadğ sürece lazer şnn
izlemek için optik aletler kullanmayn.
• Aleti, daima lazer şnnn herhangi bir
insann göz seviyesine gelmeyecek
şekildeki bir konumda ayarlayn.
Merdivenlerin ve yansmal yüzeylerin
olduğu yerlerde daha fazla dikkatli olun.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu klavuzda kullanlan resimyazlara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağdaki resimyazlar gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Zararl cisimleri sokmayn
Hasara uğramş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce klavuzu
okuyun
Sadece D E WALT aküleri ile
kullann, diğerleri patlayarak can
ve mal kaybna yol açabilir
Su ile temas ettirmeyin
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
Yangn tehlikesi! Yerinden
çkarlmş bataryann uçlarnn
ksa devre yapmasn önleyin!
Bataryalar uçlarnda size verilen
koruyucu kapaklar olmadan
saklamayn veya taşmayn.
• % 25-30* luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü svs zararl olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile ykayn. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az 10 dakika
temiz bol su ile ykayn. Bir doktora
danşn.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay
asla denemeyin.
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4 °C ile 40 °C arasnda şarj
edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek atn
Aküyü yakmayn
113
TÜRKÇE
Alet üzerindeki plakalar
Aşağdaki işaretler alet üzerinde
gösterilmektedir:
Kullanmadan önce kullanm
klavuzunu okuyun
Şarj adaptör
DE9116 şarj adaptörünüz 7,2 ila 18 V
arasnda değişen De}{/f2 WALT NiCd akü
paketlerini kabul eder.
4 Akü
5 Kurtarma düğmeler
6 Şarj adaptör
7 Şarj lamba (krmz)
Lazer uyars
Snf 3R lazer
Lazer şğna bakmayn.
Koruma snf: IP54
Uzaktan kumanda becerisi yok
Ambalaj'n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Döner lazer
1 Dijital lazer alglayc
1 Kutu
1 Şarj adaptör
1 Akü
1 Kullanm klavuzu
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan'm (şekil A)
DW076 döner lazeriniz profesyonel
uygulamalara yardmc olmak için lazer
çizgilerini projelendirilmek üzere
tasarlanmştr. Alet hem içeride hem de
dşarda yatay (seviye) hizalanmas için
kullanlabilir. Uygulamalar, tavandan
sarkan kurulumlardan, temel hizalama ve
kat inşaat için olabilir.
Alet 9,6, 12, 14,4 ve 18 V’luk D E WALT aküleri
kullanr.
1 Açma/kapama anahtar
2 Taşma kolu
3 Döner lazer baş
4 Akü
114
Gösterge
8 Güç göstergesi
9 Seviye göstergesi (X- ekseni)
10 Seviye göstergesi (Y- ekseni)
11 Manuel (elle) ayar düğmesi
(sadece bakm için)
Kendini seviyeleme özelliği
Kendini seviyeleme özelliği, döner lazer
başnn hzl bir şekilde ayarlanmasna
imkan verir. Kendini seviyeleme özelliği
alet açlnca başlatlr. Bu özellik, lazer
başn açklanan alet ayarlarnda +/- 5°
aralklarna kadar seviyeleyecektir.
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanmştr. Daima şebeke voltajnn,
adaptörünüzün üstünde yazl olan voltajla
ayn olmasna dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 60335
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
TÜRKÇE
Paketten ç'karma
Uyar etiketinin taklmas (şekil B)
Alet üzerindeki etiketler üzerinde
gösterilen güvenlik uyarlar kullancnn
lisanna çevrilmelidir. Bu nedenle, kendi
kendine yapşabilen etiketlerin ayr bir
tabakas alet ile birlikte sunulmuştur.
• Etiket üzerindeki güvenlik uyarlarnn
kendi lisannza çevrilmiş olduğunu
kontrol edin.
Uyarlar aşağdaki gibi okunmaldr:
LAZER RADYASYON
IŞIĞA GÖZLERİNİZİ DİKEREK BAKMAYIN
SINIF 3R LAZER ÜRÜNÜ
• Uyarlar yabanc bir lisanda ise
aşağdakileri uygulayn:
– İstenen etiketi tabakadan çekin.
– Etiketi yabanc lisanl olann üzerine
dikkatlice yerleştirin.
– Etiketi yerine bastrn.
Montaj ve ayarlar
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çkartn.
• Aküyü takmadan ya da çkartmadan
önce aleti daima kapatn.
Sadece D E WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullann.
Akü (şekil A & C1 - C4)
Akünün şarj edilmesi (şekil A)
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmadktan sonra şarj ettiğinizde,
yalnzca %80 orannda şarj olacaktr.
Akü birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan
sonra tam kapasite şarjr ulaşacaktr.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlantsn kontrol edin. elektrik
bağlantnzda bir sorun olmadğ halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihaznz
yetkili bir D E WALT servisine getirin.
Şarj srasnda akü ve şarj cihaz snabilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
Aküyü <4 °C ya da >40 °C aras
çevre scaklklarnda şarj etmeyin.
Önerilen şarj scaklğ:
ortalama 24 °C.
• Akü takmn (4) şarj etmek için, bunu
gösterildiği şekilde şarj cihazna (6)
yerleştirin ve şarj cihazn fişe takn.
Akü takmnn şarj cihazna tam
oturmasna özen gösterin. Krmz şarj
göstergesi (7) yanp sönecektir. Yaklaşk
1 saat sonra, yanp sönmeyi durduracak
ve sürekli yanacaktr. Akü takm böylece
tam olarak şarj edilmiş olup şarj cihaz
otomatik olarak eşitleme moduna geçer.
Yaklaşk 4 saat sonra bakm şarj moduna
geçer. Akü takm istenildiği zaman
ayrlabilir veya bağl olduğu şarj cihaz
üzerinde braklabilir.
• Krmz gösterge şğ hzl bir şekilde
yanp sönerse bu şarj işleminde bir sorun
olduğunu gösterir. Akü paketini yeniden
takn veya yenisini deneyin. Yeni paket
de şarj olmuyorsa şarj cihaznz yetkili
bir D E WALT onarm acentesine test
ettirin.
• Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren
kaynaklara bağlandğnda krmz şarj
şğ iki kez yanp sönebilir, kapanabilir
ve işlemleri tekrar yaplabilir. Bu
elektrik kaynağnda geçici bir arza
olduğunu gösterir. Şarj cihaz, otomatik
olarak normal çalşma şekline
dönecektir.
Akünün tak'lmas' ve ç'kart'lmas' (şekil C1)
• Yerine oturuncaya kadar aküyü (4) aletin
içine takn.
• Aküyü çkartmak için, iki serbest brakma
düğmesine (5) ayn anda basn ve aküyü
aletten çkartn.
115
TÜRKÇE
Batarya kapağ' (şekil C2)
Sökülen bataryalarn uçlarn korumak için
koruyucu bir kapak bulunur. Koruyucu
kapak takl olmakszn, ortalkta bulunan
metal cisimler uçlar ksa devre yaptrabilir
ve yangn tehlikesi ortaya çkabilir. Bu
srada batarya da zarar görebilir.
• Bataryay (12) şarja veya aletin içine
yerleştirmeden önce koruyucu kapağ (4)
çkartn.
• Bataryay şarjdan veya aletten çkartr
çkarmaz uçlarn üzerine koruyucu
kapağ hemen takn.
Sökülen bataryay saklarken veya
taşrken koruyucu kapağn
yerinde olduğundan emin olun.
Akünün şarj edilmeye ihtiyac olduğunu
göstermek için yanp sönecek ve alet
otomatik olarak kapanacaktr.
• Gösterge yanp sönmeye başlar başlamaz
aleti kapatn ve aküyü (4) dşar aln.
Düşük şarj seviyesine sahip akü
bağlyken alet çalşmayacak
duruma gelir.
Akü tipi (şekil C3 & C4)
Alet, farkl voltajlardaki aküler için uygundur.
• 18 voltluk aküleri takmak için, adaptör
plakasn (13) A pozisyonuna doğru
çevirin.
• 9,6, 12 veya 14,4 voltluk aküleri takmak
için, adaptör plakasn (13) B
pozisyonuna doğru çevirin.
Eşitleme modu
Eşitleme modu, akünün en zay'f
kapasitesinde korunmas'na
yard'mc' olur. Bu işlemin her
hafta veya akünün her 10 kez
şarj/deşarj devrinde
kullan'lmas' önerilir.
• Yukarda belirtildiği şekilde akünüz
doldurmaya başlayn.
• Şarj düğmesi yanp sönmeyi durdurma
olur olmaz, akü paketi 4 saat bağl
olduğu şarj cihaz üzerinde braklabilir.
S'cak akü kesintesi
Adaptör akünün aşr sndğn tesbit
ederse, şarj işlemini otomatik olarak, akü
soğuyana dek durdurur. Akü soğuduktan
sonra adaptör otomatik olarak şarj kipine
geçer. Bu özellik, maksimum akü ömrü
sağlar. Scak akü nedeniyle çalşmaya ara
verme kipinde iken adaptörün krmz
lambas (7) önce uzun, sonra ksa yanp söner.
Düşük akü seviyesi göstergesi (şekil C1)
Alet, kontrol paneline yerleştirilmiş düşük
akü seviyesi göstergesine (8) sahiptir. Alet
çalşrken düşük akü seviyesi göstergesi yanar.
116
Uygun akü takmlarnn seçimi için arkadaki
tabloya başvurun.
Aletin kurulmas (şekil D1 & D2)
Alet, bunu bir dizi uygulama için kullanşl
yapan çeşitli kurulumlar sunar.
Zemin kurulumu (şekil D1)
• Aleti göreceli olarak pürüzsüz ve düz bir
zemine yerleştirin.
• Aleti terazi uygulamas için ayarlayn.
Üç ayakl' sehpa kurulumu (şekil D2)
Alet, DE0735/DE0736 üç ayakl sehpasna
(isteğe bağl) veya teknik verilerde
belirtilen şartlara uygun herhangi bir diğer
sehpaya monte edilmek üzere bir üç ayakl
sehpa dayanağna sahiptir.
• Üç ayakl sehpay (14) göreceli olarak
pürüzsüz ve düz bir zemine yerleştirin.
• Tabandaki dayanağn (16) içine yivli mili
(15) döndürerek aleti üç ayakl sehpaya
monte edin.
• Aleti terazi uygulamas için ayarlayn.
Aletin ayarlanmas (şekil A)
• Aleti, gösterildiği gibi gerekli konuma
yerleştirin.
TÜRKÇE
• Seviyeleme özelliğini başlatmak için
aleti açn. Seviyeleme işlemi seviye
göstergelerinin (9 & 10) ve lazer şğnn
yanp sönmesiyle gösterilir. Alet seviye
konumunu bulduğunda seviye
göstergeleri ve lazer şğ yanp sönmeyi
durduracak ve sürekli yanacaktr.
• Seviye göstergeleri ve lazer şğ üç kez
hzl bir şekilde yanp sönerek aletin
5°’lik kendini seviyeleme aralğndan
büyük bir eğimde kurulduğunu gösterir.
Aleti kapatn, alet kurulumunu kendini
seviyeleme aralğ içindeki bir ayara
getirin ve aleti yeniden açn.
Lazer çizgisini hizalama (şekil E1 & E2)
• Alet açkken ve lazer baş dönerken,
lazeri konumlandrma işaretiyle hizalayn.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi
uygulayn:
Aletle zemin kurulumunda (şekil E1):
• Gerekli yüksekliği elde etmek için alet
herhangi bir sağlam cismin üzerine
yerleştirilebilir.
Aletle üç ayakl sehpa kurulumunda
(şekil E2):
• Aleti gerekli yüksekliğe getirmek için üç
ayakl sehpay ayarlayn.
Kullan'm talimatlar'
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Her zaman lazer çizgisinin veya
noktasnn merkezini işaretleyin.
• Çalşma mesafesini ve kesinliğini arttrmak
için, aleti çalşma alannzn ortasna
kurun.
• Aşr s değişimleri iç parçalarn
hareketine neden olur böylece de aletin
kesinliği etkilenebilir. Aleti bu koşullar
altnda kullanrken, düzenli olarak
kesinliği kontrol edin.
• Alet küçük seviye dş hatalar otomatik
olarak düzeltmesine karşn, sarsntya
uğradğnda dengenin veya kurulumun
yeniden ayarlanmas gerekebilir.
• Alet düşer veya devrilirse, lazer başn
kalifiye bir tamir servisinde kalibre ettirin.
Kullanmadan önce:
• Doğruluğunu teyit etmek için alan
kalibrasyon kontrollerine devam edin.
• Aletin güvenli bir şekilde kurulduğuna
emin olun.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
• Aleti açmak için, aç/kapat düğmesine
(1) basn.
• Aleti kapatmak için, aç/kapat düğmesine
(1) tekrar basn.
Seviye dş alarm
Seviye dş alarm, seviyeleme işlemi
tamamlandktan 8 saniye sonra otomatik
olarak devreye girer. Seviye dş alarm
devreye girdikten sonra alet seviye
konumunu sürekli izlemeye alr.
Girilen sapma seviyesine bağl olarak alet
seviye hatalarn şu şekilde ele alr:
– 10 metrenin üzerinde <2 mm sapmalar:
seviye hatas uyar verilmeksizin
otomatik olarak düzeltilir.
– 10 metrenin üzerinde 2 - 20 mm
sapmalar: seviye hatas otomatik olarak
düzeltilir. Lazer baş geçici olarak
dönmeyi durdurur. Lazer şn yanp
sönerek aletin seviye konumuna yeniden
ayarlandğn belirtir.
– 10 metrenin üzerinde >20 mm sapmalar:
seviye hatas aletin çalşmasnn
durmasna neden olur. Lazer baş
dönmeyi durdurur ve lazer şn söner.
Hzl öten sesli bir uyar verilir ve ayn
anda açma/kapama göstergesi yanp
söner. Çalşmaya devam etmek için:
• Aleti kapatn. Dengeyi ve kurulumu
kontrol edin. Gerekirse aleti yeniden
açmadan önce ayar yapn.
Dijital lazer alglayc (şekil F)
Alglayc, parlak şk altnda veya uzak
mesafelerde lazer şnnn konumunu
belirlemenize yardmc olur. Lazer şn
alglaycyla kesiştiğinde hem görsel hem
de sesli sinyaller üretir.
117
TÜRKÇE
Lazer şnn belirlemenin zor olduğu
yerlerde içeride ve dşarda kullanlabilir.
Doğruluk
Alet alglayc kullanlarak çalştrlyor ise,
alglaycnn doğruluk seviyesi o alete ilave
edilmelidir.
– Sabit doğruluk (dar ayarlamada
alglayc) +/- 1,0 mm/m
– Nominal doğruluk (geniş ayarlamada
alglayc) +/-3,0 mm/m
• Daha fazla doğru sonuçlar için,
çalşmaya geniş ayarlamay kullanarak
başlayn ve dar ayarlamay kullanarak
bitirin.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bunlar:
– DE0734 Seviye çubuğu
– DE0735 Üç ayakl sehpa
– DE0736 Üç ayakl sehpa
Aküler
Voltaj
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Bak'm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla
uzun süre çalşacak şekilde imal edilmiştir.
Her zaman sorunsuz çalşmas, alete gerekli
bakmn yaplmasna ve düzenli temizliğe
bağldr.
Alan kalibrasyon kontrolü (şekil G1 & G2)
Doğru bir teşhis yapabilmek için alan
kalibrasyon kontrolleri güvenli ve kesin bir
biçimde gerçekleştirilmelidir. Bir hata
alglandğnda, aletin yetkili bir tamir
servisi tarafndan kalibre edilmesi gerekir.
Lazer başn her zaman yetkili bir
tamir servisine kalibre ettirin.
118
• Aleti dikey bir yüzeyden yaklaşk 15 m
uzaklktaki bir alana yerleştirin.
• Alet üç ayakl sehpada kuruluyken,
aleti terazi uygulamas için ayarlayn.
X-ekseninin terazi kontrolünü
gerçekleştirmek için (şekil G1)
• X-ekseni dikey yüzeye paralel olacak
şekilde aleti yerleştirin.
• Aleti açn ve dikey yüzeyde lazer noktas
belirinceye kadar baş döndürün.
• Lazer şnnn merkezini işaretleyin.
• Aleti kapatn ve X-ekseni, diğer taraftan
dikey yüzeyle paralel olacak şekilde aleti
180° döndürün.
• Aleti açn, baş çevirin ve bir kez daha
yüzey üzerinde lazer noktasnn
merkezini işaretleyin. Aleti kapatn.
• İşaretler arasndaki fark ölçün.
• İşaretler arasndaki farkllk 3,2 mm veya
daha azsa, lazer baş doğru bir şekilde
kalibre edilmiştir.
• İşaretler arasndaki farkllk 3,2 mm ‘den
fazla ise, lazer başnn kalibre edilmesi
gerekmektedir.
Y-ekseninin terazi kontrolünü
gerçekleştirmek için (şekil G2)
• Y-ekseni dikey yüzeye paralel olacak
şekilde aleti yerleştirin.
• Yukarda açklananla ayn prosedürü
takip ederek, lazer noktasnn merkezini
işaretlemek üzere aletin bir kez daha
180° döndürülmesinden sonra, alet bu
konumdayken yüzeydeki lazer noktasnn
merkezini işaretleyin.
• İşaretler arasndaki fark ölçün.
• İşaretler arasndaki farkllk 3,2 mm veya
daha azsa, lazer baş doğru bir şekilde
kalibre edilmiştir.
• İşaretler arasndaki farkllk 3,2 mm ‘den
fazla ise, lazer başnn kalibre edilmesi
gerekmektedir.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden çkartn.
TÜRKÇE
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
• Gerekirse lensi yumuşak bir bez veya
alkole batrlmş bir pamuk çubukla
temizleyin. Herhangi bir diğer temizleme
arac kullanmayn.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel
D E WALT ofisine başvurarak size en yakn
yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te D E WALT
yetkili tamir servislerinin listesini ve satş
sonras hizmet veren yetkililerin tam
detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev
atklar ile çöpe atlmamaldr.
D E WALT ürününüz şayet bir gün
değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan
böyle sizin için kullanlmayacak ise bu aleti
normal ev atklar ile çöpe atmayn. Bu
ürünü ayr bir biriktirme için ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden
kullanmna izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan
malzemelerin yeniden kullanm,
çevre kirliliğini önlenmesine
yardm etmekte ve ham maddeye
olan talebi indirgemektedir.
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yaplan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek atn:
• Aküyü tamamen boşaltn, sonra aletten
çkarn.
• NiCd ve NiMH hücreler geri kazanlabilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazanlacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn
aldğnz zaman, belediye atk bölgelerinde
veya perakendeciler tarafndan evlerden
elektrikli aletlerin ayr olarak
biriktirilmesini sağlayabilir.
D E WALT ürünleri çalşma ömürlerini
tamamladklarnda, D E WALT bunlarn geri
kazandrlmas ve biriktirilmesi için
kolaylklar sağlamaktadr. Bu hizmetten
yararlanmak için lütfen sahip olduğunuz
ürünü, bunlar toplayan yetkili bir tamir
servisine götürün.
119
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
120
∂§§∏¡π∫∞
™À™∫EÀ∏ §Eπ∑Eƒ ¶Eƒπ™∆ƒEº√ªE¡∏™
∫Eº∞§∏™ DW076
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
DW076
∆¿ÛË
V 9,6/12/14,4/18
∆·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
min-1 600
∫·ÙËÁÔÚ›· ϤÈ˙ÂÚ
3R
∫·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜
IP54
∞ÎÚ›‚ÂÈ·
mm/m +/- 0,1
E‡ÚÔ˜ ·˘Ùfi-·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜
° +/- 5
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
°C -5 - +45
™›ڈ̷ ˘Ô‰Ô¯¤·
5/8" x 11
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ) kg 2,5
DW076
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜:
98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÂÚ›Ô˘)
µ¿ÚÔ˜
DE9039
NiMH
18
1,1
DW076
< 70
m/s2
< 2.5
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
µ¿ÚÔ˜
dB(A)*
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DE9116
VAC 230
min 60
kg 0,4
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
121
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
E›Û˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ô˘ ı·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
6
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi.
√È ·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘` fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹
Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙȘ Ì·Ï·ÓÙ¤˙˜. ∆· ·È‰È¿
ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÙËÚÔ‡ÓÙ·È.
5 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿
ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙ› ÂÚÁ·Ï›ˆÓ
ηٿÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
122
7
8
9
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ,
ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ, ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û¤Ú‚È˜ Ù˘
DEWALT.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
∂§§∏¡π∫∞
10 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘
DEWALT.
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹
ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi
ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ϤÈ˙ÂÚ
• ∏ Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ
ηÙËÁÔÚ›· 3R Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ DIN EN 608251:2001-11 (max 5 mW, 600-680 nm).
ªËÓ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÌÈ· ‰›Ô‰Ô ϤÈ˙ÂÚ Ì ¿ÏÏË
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. E¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ
˘ÔÛÙ› ˙ËÌ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢‹˜.
ªfiÓÔ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· ¿ÙÔÌ·
ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó, Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Î·È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ϤÈ˙ÂÚ. ∏ ÂÚÈÔ¯¤˜
ÛÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ï¤È˙ÂÚ 3R Ú¤ÂÈ Ó·
ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ì ηٿÏÏËÏÔ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi
Û‹Ì· ϤÈ˙ÂÚ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·
ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
ÁÚ·ÌÌÒÓ Ï¤È˙ÂÚ.
• ¶ÚÈÓ ÙË ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ·Ó ÔÈ
ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ
¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÛÙËÓ ÁÏÒÛÛ· Û·˜. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ÔÈ
ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Û·˜!
• ªËÓ ‚Á¿ÏÂÙ ηÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜
ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
ÙË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ.
EÂȉ‹ Ë ·ÎÙ›Ó· ÂÓfi˜ ϤÈ˙ÂÚ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 3R
ÚÔÛʤÚÂÈ ˘„ËÏ‹ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· Û ÌÂÁ¿Ï˜
·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, Ô Èı·Ófi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡
ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ
·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.
• ¶ÔÙ¤ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ÛÎfiÈÌ·
·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯Ù˘¿Ù ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÂ
ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó·
‰Â›Ù ÙËÓ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ÂÎÙfi˜ ·Ó ¤¯Ô˘Ó
ÂÁÎÚÈı› ÂȉÈο ·fi οÔÈÔÓ ÂȉÈÎfi ϤÈ˙ÂÚ.
• ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÎÙ›Ó·
ϤÈ˙ÂÚ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› ÌÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ.
¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›· ÛηÏÈÒÓ Î·È Î·ÙÔÙÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ʈÙÈ¿˜! ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ
̤ٷÏÏÔ Ó· ÌËÓ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÛÂÈ ÙȘ
Â·Ê¤˜ Ù˘ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ªËÓ Ê˘Ï¿Ù ‹ ÌÂٷʤÚÂÙÂ
ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ Â·Ê¤˜.
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÏfiÁÔ.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
123
∂§§∏¡π∫∞
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ Î·È ˙ËÌȘ
1
1
1
1
∫È‚ÒÙÈÔ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4° ˆ˜ 40 °C
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
EÙÈΤÙ˜ Â› ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô:
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
Ô‰ËÁÈÒÓ
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ï¤È˙ÂÚ
∏ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Û˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ DW076 ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ï¤È˙ÂÚ ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ·
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· (Â›‰Ë) ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË. √È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
ÛÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÈΛÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË „¢‰ÔÚÔÊÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ıÂÌÂÏ›ˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
ηٷÛÙڈ̿وÓ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT
ÙˆÓ 9,6, 12, 14,4 Î·È 18 V.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
3 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ
4 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9116 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Î·È NiMH Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
4 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
5 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
6 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
7 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
§¤È˙ÂÚ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 3R
ªËÓ ÎÔÈÙ¿ÍÙ ̤۷ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ.
∫·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜: IP54
Èڋ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ™˘Û΢‹ ϤÈ˙ÂÚ Ì ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹
1 æËÊÈ·Îfi˜ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹˜ ϤÈ˙ÂÚ
124
√ıfiÓË
8 EÓ‰ÂÈÍË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
9 EÓ‰ÂÈÍË ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ (¿ÍÔÓ·˜ Ã)
10 EÓ‰ÂÈÍË ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ (¿ÍÔÓ·˜ À)
11 ¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘
(ÌfiÓÔ ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË)
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi-·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜
∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi-·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ϤÈ˙ÂÚ.
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi-·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÏȘ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ
ÛÙȘ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
Îϛ̷η +/- 5°.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¿ÛÂȘ (‚Ϥ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ).
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
∞ÔÛ˘Û΢·Û›·
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ (ÂÈÎ. B)
√È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı›
ÛÙËÓ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi,
¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ʇÏÏÔ Ì ·˘Ùfi-ÎÔÏÏËÙÈΤ˜
ÂÙÈΤÙ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• EϤÁÍÙ ·Ó ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜
ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÛÙËÓ ÁÏÒÛÛ·
Û·˜.
√È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù·
·Ú·Î¿Ùˆ:
∞∫∆π¡√µ√§π∞ §Eπ∑Eƒ
ª∏¡ ∫√π∆∞∆E ∆∏¡ ∞∫∆π¡∞
¶ƒ√]√¡ §Eπ∑Eƒ ∫∞∆∏°√ƒπ∞™ 3R
• ∞Ó ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û ͤÓË ÁÏÒÛÛ·,
οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
– µÁ¿ÏÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÙÈΤٷ ·fi ÙÔ
ʇÏÏÔ.
– ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ¿Óˆ
·fi ÙËÓ Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·.
– ¶·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A & C1 - C4)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË,
ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜
·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù· ·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi
Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›
Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ > 40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
125
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(4), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (6) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∏ ÎfiÎÎÈÓË
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÊfiÚÙÈÛ˘ (7) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË.
∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÈÛÙ›
Ï‹Úˆ˜ Î·È Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÈÛÔÚfiËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi
4 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘, ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÊfiÚÙÈÛ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·Ú›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ
‹ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ·
·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÊfiÚÙÈÛ˘
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
Úfi‚ÏËÌ· ηٿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ ÌÂ
¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ô‡Ù ÙÔ
ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·Ú›·˜, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DEWALT ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô.
• √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷,
Ë ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ
¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı›
Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÏÈ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. C1)
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (4) ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (5) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÒÌ· Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. C2)
¢È·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë
ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÌÈ·˜ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
126
∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ·, Ù·
ÂχıÂÚ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÔÚ› Ó·
ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ÛÙȘ Â·Ê¤˜,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˘ÚηÁÈ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›·.
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· (4) ÚÈÓ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· (12) ÛÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· ¿Óˆ
·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ‚Á¿ÏÂÙ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›· ·fi ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÈÓ
Ê˘Ï¿ÍÙ ‹ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙËÓ
·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì·Ù·Ú›·.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
∏ ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‚ÔËı¿ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙÈÛ‹˜ Ù˘. ™˘ÓÈÛٿٷÈ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
οı 10 ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÙÈÛ˘.
• ∞Ú¯›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• √Ù·Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· 4 ÒÚ˜.
∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹
√Ù·Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ù·Ú›·
Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌ‹, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹,
·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÊfiÚÙÈÛË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë
Ì·Ù·Ú›·. ∞ÊÔ‡ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Ì·Ù·Ú›·, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊfiÚÙÈÛ˘
Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È
Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (7) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ, ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ ÂÓfiÛˆ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.
EӉ›ÎÙ˘ ÂṲ̂Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. C1)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ÂӉ›ÎÙË
ÂṲ̂Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (8), Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ
›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘. √ ÂӉ›ÎÙ˘ ÂṲ̂Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜
·Ó¿‚ÂÈ fiÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∂§§∏¡π∫∞
√ ÂӉ›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ
fiÙÈ Ë ı‹ÎË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ÎfiÙÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙË
ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (4) ÁÈ· Ó· ÙË ÊÔÚÙ›ÛÂÙÂ, ÌfiÏȘ
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÌË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· fiÛÔ
‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Û ·˘Ùfi
ÂṲ̂ÓË ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
∆‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. C3 & C4)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ.
• °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÙˆÓ 18 V,
Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ¿ÙÔÚ· (13) ÛÙË ı¤ÛË A.
• °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÙˆÓ 9,6, 12 ‹
14,4 V, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ¿ÙÔÚ· (13)
ÛÙË ı¤ÛË B.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ù·
ηٿÏÏËÏ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. D1 & D2)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ, οÙÈ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿
¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ‰·¤‰Ô˘ (ÂÈÎ. D1)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ Û ÌÈ·
Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹ Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÚÈfi‰Ô˘ (ÂÈÎ. D2)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó·Ó ˘Ô‰Ô¯¤·
ÙÚ›Ô‰· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÙÚ›Ô‰· Ù‡Ô˘
DE0735/DE0736 (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ˘ ÙÚ›Ô‰· Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο,
Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· (14) Â¿Óˆ Û ÌÈ·
Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹ Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• µ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· ‚ȉÒÓÔÓÙ·˜
ÙÔÓ ›ÚÔ Ì Û›ڈ̷ (15) ̤۷ ÛÙÔÓ
˘Ô‰Ô¯¤· (16), ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘
ÂÈı˘Ì›Ù fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• °È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜,
ı¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ‰È·‰Èηۛ·
·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜
Ï˘¯Ó›Â˜ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ (9 & 10) Î·È ·fi ÙËÓ
‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ô˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó. ªfiÏȘ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‚ÚÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÔÈ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë
‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó·Ì̤Ó˜.
• √È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë
‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·
ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Û ÎÏ›ÛË Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ·fi ÙÔ
‡ÚÔ˜ ·˘Ùfi-·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 5°. £¤ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ú˘ıÌ›ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ı¤ÛÙ ÙÔ ¿ÏÈ
ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
E˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. E1 & E2)
• ∞ÊÔ‡ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌÂ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ,
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô (ÂÈÎ. E1):
• ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Â¿Óˆ ÛÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙ·ıÂÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ó·
ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ‡„Ô˜.
ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (ÂÈÎ. E2):
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‹ Ù˘ ÎԢΛ‰·˜ ϤÈ˙ÂÚ.
• °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÚÈ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ
̤ÛÔÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
127
∂§§∏¡π∫∞
• √È ·ÎÚ·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó
ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ
Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙËÓ
·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜.
• ∞Ó Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÈÎÚ¿
ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜, fiÙ·Ó
ηٷÁÚ·Ê› ÎÚ·‰·ÛÌfi˜, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ‹
Ó· ··ÈÙËı› ¿ÏÏË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• E¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ‹ ·Ó·ÙÚ·›,
Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ıÌÔÓÔÌËı›
·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ ‰›Ô˘
¤ÏÂÁ¯Ô˘˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ
¿ÎÚÈ‚ÂÈ· ÙÔ˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı›
ÛˆÛÙ¿.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
·Ù‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ˘ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜
√ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ˘ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· 8 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÊÔ‡ Ë
‰È·‰Èηۛ· ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›.
ªfiÏȘ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ˘
·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›
Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ı¤ÛË ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ Â›‰Ô
·fiÎÏÈÛ˘, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ·
ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
– ∞ÔÎÏ›ÛÂȘ < 2 mm Û 10 m: ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ·
·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜
η̛· ÂȉÔÔ›ËÛË.
– ∞ÔÎÏ›ÛÂȘ 2 -20 mm Û 10 m: ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ·
·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∏ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ó·
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Ë ‰¤ÛÌË ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ ·Ú¯›˙ÂÈ
Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ ı¤ÛË ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜.
128
– ∞ÔÎÏ›ÛÂȘ > 20 mm Û 10 m: ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ·
·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔηÏ› ‰È·ÎÔ‹ Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∏ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘
ϤÈ˙ÂÚ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Ë ‰¤ÛÌË
ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ Û‚‹ÓÂÈ. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi
Û‹Ì· Ô˘ ˯› ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· on/off.
°È· Ó· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• £¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
EϤÁÍÙ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È ÙËÓ ı¤ÛË Î·È
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÈÓ ı¤ÛÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿ÏÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
æËÊÈ·Îfi˜ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹˜ ϤÈ˙ÂÚ (ÂÈÎ. F)
√ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹˜ ‚ÔËı¿ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘ ı¤Û˘
ÌÈ·˜ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ʈÙfi˜
‹ Û ̷ÎÚÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÁÂÈ ÔÙÈο ηÈ
·ÎÔ˘ÛÙÈο Û‹Ì·Ù· ηıÒ˜ Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰¤ÛÌË
ϤÈ˙ÂÚ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹. ∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηÈ
Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ›ӷÈ
‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ.
∞ÎÚ›‚ÂÈ·
√Ù·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ
·ÓȯÓÂ˘Ù‹, ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹
Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
– ™Ù·ıÂÚ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· (·Ó›¯Ó¢Ù˘ Û ÛÙÂÓ‹ Ú‡ıÌÈÛË)
+/- 1,0 mm/m
– √ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· (·Ó›¯Ó¢Ù˘ Û ‡ÚË
Ú‡ıÌÈÛË) +/-3,0 mm/m
• °È· ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â‡ÚË Ú‡ıÌÈÛË
Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ Ì ÙËÓ ÛÙÂÓ‹ Ú‡ıÌÈÛË.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
– ƒ¿‚‰Ô˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ DE0734
– ∆Ú›Ô‰·˜ DE0735
– ∆Ú›Ô‰·˜ DE0736
∂§§∏¡π∫∞
£‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
9,6
DE9061
12
DE9071/DE9075
14,4
DE9091/DE9092
18
DE9095/DE9096
NiCdNiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
EÏÂÁ¯Ô˜ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛ˘ ÛÙÔ ‰›Ô (ÂÈÎ. G1 & G2)
√È Â› ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÙÚfiÔ,
ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ∫¿ıÂ
ÊÔÚ¿ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó· ÛÊ¿ÏÌ·, ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ıÌÔÓÔÌÂ›Ù·È ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi ۤڂȘ.
∏ ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÛ΢ÒÓ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘
·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 15 m ·fi ÌÈ· οıÂÙË
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ªÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Â¿Óˆ ÛÂ
ÙÚ›Ô‰·, Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÏÊ·‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘
¿ÍÔÓ· Ã (ÂÈÎ. G1)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ
ÒÛÙÂ Ô ¿ÍÔÓ·˜ à ӷ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙËÓ
οıÂÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÎԢΛ‰· ÙÔ˘
ϤÈ˙ÂÚ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ Î¿ıÂÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î·Ù¿ 180° ÒÛÙÂ Ô ¿ÍÔÓ·˜ Ã
Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿.
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ¿ÏÈ
ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÎԢΛ‰·˜ ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ·‰ÈÒÓ.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
3,2 mm ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È
‚·ıÌÔÓÔÌË̤ÓË ÛˆÛÙ¿.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 3,2 mm, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ıÌÔÓÔÌËı›.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· À (ÂÈÎ. G2)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ
ÒÛÙÂ Ô ¿ÍÔÓ·˜ À Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙËÓ
οıÂÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Ì ·˘Ù‹
Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ ·Ú·¿Óˆ ÛËÌÂÈÒÛÙÂ ÙÔ
ΤÓÙÚÔ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË,
Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·Ù¿ 180° ÁÈ·
Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ
·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ·‰ÈÒÓ.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
3,2 mm ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È
‚·ıÌÔÓÔÌË̤ÓË ÛˆÛÙ¿.
• E¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·‰ÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 3,2 mm, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ϤÈ˙ÂÚ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ıÌÔÓÔÌËı›.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
• E¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó› ‹ Ì·ÙÔÓ¤Ù· ÌÂ ‚·Ì‚¿ÎÈ
‚ÚÂÁ̤ÓË ÛÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ηı·ÚÈÛÙÈο.
129
∂§§∏¡π∫∞
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ
Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜
DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ Û·˜
¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ٷ
ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË
˘ÏÈÎÒÓ. ∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË ·Ó·Î˘Îψ̤ӈÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ·
Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó
ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi
ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹
·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηÈ
·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó·
οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜
·Ó·Î‡ÎψÛË.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ
Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ηÈ
ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
130
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜
ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı·
‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
131
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
º·Í:
210 8981616
210 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - Istanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
631927-00
132
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
06/05
Download PDF

advertising