DW076 | DeWalt DW076 LASER instruction manual

504606-71 CZ
DW076
2
3
4
5
6
ROTAČNÍ HORIZONTÁLNÍ LASER
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
1
1
1
1
Kufřík na nářadí
Nabíječka
Bateriový blok
Návod k použití
•
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Rychlost otáček
min-1
Laserová třída
Třída ochrany
Přesnost
mm/m
Rozsah automatického
srovnání
°
Provozní teplota
°C
Závitový otvor
Hmotnost
(bez bateriového bloku) kg
Bateriový blok
Typ baterie
Napájecí napětí
Hmotnost
V
kg
Nabíječka
Napětí sítě
VAC
Přibližná doba nabíjení min
Hmotnost
kg
Popis (obr. A)
DW076
9.6/12/14.4/18
600
3R
IP54
+/- 0.1
Rotační horizontální laser DW076 je určen
pro projekci pomocných laserových paprsků
při provádění odborných prací. Tento přístroj
může být použit při venkovních pracích i při
pracích v místnostech pro kontrolu vodorovnosti
(hladiny). Rozsah použití je od instalace
podhledů po srovnávání do rovin a pokládání
podlah. V nářadí lze používat bateriové bloky
DEWALT o napětí 9,6, 12, 14,4 a 18 V.
1 Hlavní vypínač Zap/vyp
2 Přepravní rukojeť
3 Otočná laserová hlava
4 Bateriový blok
+/- 5
-5 - +45
5/8“ x 11
2.5
DE9095
NiCd
18
1.1
DW076
DE9039
NiMH
18
1.1
Nabíječka
Vaše nabíječka DE9116 umožňuje nabíjet
b a t e r i o v é b l o k y D E WA LT N i C d / N i M H
v napěťovém rozsahu od 7.2 V do 18 V.
4 Bateriový blok
5 Uvolňovací tlačítka
6 Nabíječka
7 Indikátor nabíjení (červený)
DE9116
230
60
0.4
Pojistky:
230V nářadí 10 A v napájecí síti
Displej
8
9
10
11
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Indikátor napětí
Indikátor srovnání výšky (osa X)
Indikátor srovnání výšky (osa Y)
Tlačítko manuálního nasatvení (pouze pro
servis)
Funkce samočinného srovnání hladiny
Funkce samočinného srovnání hladiny provede
rychlé nastavení otočné laserové hlavy. Tato
funkce se spouští po zapnutí přístroje a srovná
laserovou hlavu do roviny podle popsaných
nastavení přístroje v rozpětích až do +/- 5°.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Nebezpečí vzniku požáru.
Obsah balení
Elektrická bezpečnost
Balení obsahuje:
1 Rotační horizontální laser
1 Digitální laserový detektor
Elektrický motor je navržen pro různá napětí
(viz technické údaje). Vždy zkontrolujte, zda
napětí bateriového bloku odpovídá napětí na
7
výkonovém štítku nářadí. Ujistěte se, zdali
hodnota napětí vaší nabíječky odpovídá
hodnotě napětí vaší zásuvky ve zdi.
bateriový blok zkontrolujte napětí v zásuvce.
Pokud je zásuvka pod proudem ale bateriový
blok nelze nabít, předejte vaši nabíječku
autorizovanému servisnímu zástupci polečnosti
D E WALT. Během nabíjení může docházet
k zahřívání nabíječky i bateriového bloku. Tento
jev je obvyklý a neznačí žádnou závadu.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335;
Použití prodlužovacího kabelu
Bateriový blok nenabíjejte, pokud
bude teplota okolí < 4°C nebo > 40°C.
Doporučená teplota pro nabíjení:
přibližně 24°C.
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
•
Vybalení
Vylepení výstražných štítků (obr. B)
Bezpečnostní varování na výstražných štítcích
na přístroji musí být uvedena v jazyce uživatele.
Z tohoto důvodu jsou s přístrojem dodávány
samostatné archy se samolepícími štítky.
• Před tím, než přístroj poprvé použijete,
zkontrolujte, zda je bezpečnostní upozornění
na štítku uvedeno ve vašem jazyce.
Výstražné štítky by měly vypadat následovně:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 3R
•
•
Pokud jsou výstražné štítky v cizím jazyce,
postupujte následovně:
- Požadovaný štítek oddělte z archu.
- Původní štítek v cizím jazyce tímto
pečlivě přelepte.
- Štítek na místě přitlačte.
•
Montáž a seřízení
•
•
Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte bateriový
blok.
Před vložením nebo vyjmutím
baterie nářadí vždy vypněte.
Bateriový blok (4) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (6) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je baterie do nabíječky řádně
dosazena. Červený indikátor nabíjení (7)
začne blikat. Po přibližně 1 hodině indikátor
blikat přestane a zůstane trvale svítit.
Baterie je nyní zcela nabitá a nabíječka
se automaticky přepojí do ekvalizačního
režimu. Po přibližně 4 hodinách se nabíječka
přepne do udržovacího režimu nabíjení.
Baterie je možné kdykoliv vyjmout, nebo
je můžete ponechat jakkoliv dlouho vloženy
v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červený indikátor nabíjení počne rychle
blikat. Baterie vyjměte a znovu vložte, nebo
zkuste použít jiné baterie. Pokud i jinou
baterii nebude možné nabíjet, nechejte
nabíječku otestovat u autorizovaného
servisního zástupce DEWALT.
Pokud nabíječku připojíme k takovému
zdroji napětí jako je generátor nebo zařízení
kovertující stejnosměrný proud na střídavý
(DC/AC konvertor), červený indikátor
nabíjení může dvakrát bliknout, potom
vypněte nabíječku a opět ji zapněte. Toto
značí jen dočasné potíže zdroje napětí.
Nabíječka se automaticky přepojí zpět na
normální provoz.
Vkládání a vyjímání baterie (obr. C1)
• Bateriový blok (4) zasuňte do nářadí až po
zacvaknutí.
• Pokud chcete baterii vyjmout, stiskněte
současně dvě blokovací tlačítka (5) a baterii
z nářadí vytáhněte ven.
Používejte pouze bateriové bloky
a nabíječky DEWALT.
Bateriový blok (obr. A & C1 - C4)
Nabíjení bateriového bloku (obr. A)
Nabíjíte-li baterii poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jejímu nabití zhruba na
80% celkové kapacity. Po provedení několika
nabíjecích cyklů dosáhne baterie své plné
kapacity. Předtím, než započnete nabíjet
Krytka baterie (obr. C2)
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
odpojeného bateriového bloku. Pokud by
nebyla nasazena, mohlo by dojít ke zkratování
8
kontaktů kovovými předměty a tím i k poškození
bateriového bloku či vzniku požáru.
• Před vložením baterie (12) do nabíječky
nebo do nářadí odstraňte z baterie
ochrannou krytku (4).
• Po vytažení bateriového bloku z nabíječky
nebo z nářadí na něj ihned nasaďte
ochrannou krytku.
•
•
Vhodné bateriové bloky jsou uvedeny v tabulce
v zadní části.
Před uložením nebo před přenášením
odpojeného bateriového bloku se
ujistěte, zda má nasazenu ochrannou
krytku.
Nastavení přístroje (obr. D1 & D2)
Přístroj umožňuje různá nastavení a tím je jeho
využitelnost vysoká.
Umístění na podlahu (obr. D1)
• Umístěte přístroj na relativně hladký a rovný
povrch.
• Proveďte nastavení přístroje pro provádění
kontrolních měření hladiny.
Ekvalizační režim
Ekvalizační režim napomáhá
k udržování optimální kapacity
bateriového bloku. Proto se
doporučuje použití ekvalizačního
režimu každý týden nebo po každých
10 cyklech nabití/vybití.
•
•
Pokud připojujete bateriový blok o napětí
18 V, otočte vymezovací štítek (13) do
polohy A.
Pokud připojujete bateriový blok o napětí
9,6, 12 nebo 14,4 V, otočte vymezovací
štítek (13) do polohy B.
Umístění na stativ (obr. D2)
Přístroj má závit pro připojení stativu DE0735/
DE0736 (doplňkové zařízení) nebo jiného typu
shodných technických parametrů.
• Umístěte stativ (14) na relativně hladký
a rovný povrch.
• Zařízení upevněte ke stativu našroubováním
čepu se závitem (15) do lůžka ve spodní
části zařízení (16).
• Proveďte nastavení přístroje pro provádění
kontrolních měření hladiny.
Bateriový blok nabijte výše
popsanýmzpůsobem.
Pokud indikátor nabíjení přestane blikat,
ponechejte baterii v nabíječce ještě po dobu
přibližně 4 hodin.
Prodleva zahřáté baterie
Pokud nabíječka detekuje, že je baterie
příliš zahřátá, zařadí automaticky funkci
prodlevy, pozastaví nabíjení do té doby, než
baterie zchladne. Po zchladnutí baterie bude
nabíječka automaticky pokračovat v jejím
nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální
životnosti baterie. V režimu prodlevy Zahřátého/
Studeného bloku červený indikátor (7) bliká
střídavě dlouze pak krátce.
Seřízení přístroje (obr. A)
•
•
Indikátor vybité baterie (obr. C1)
Výrobek je opatřen indikátorem nízkého napětí
baterie (8), který je umístěn na ovládacím
panelu. Indikátor nízkého napětí baterie se
rozsvítí po zapnutí přístroje. Je-li nutná výměna
baterií, indikátor začne blikat a laserový přístroj
se automaticky vypne.
• Přístroj vypněte a vyjměte z něj bateriový
blok (4), který v případě blikání indikátoru
ihned nabijte.
•
Přístroj zůstane nefunkční do té doby,
než k němu bude bateriový blok opět
připojen.
Přístroj umístěte podle obrázku do
požadované polohy.
Chcete-li zahájit měřící proces, zapněte
přístroj. Procedura nastavení do roviny je
indikována blikáním indikátorů srovnání
výšky (9 & 10) a laserovým paprskem.
Jakmile je přístroj vyrovnán ve vodorovné
poloze, indikátory a laserový paprsek
přestanou blikat a budou svítit trvale.
Pokud budou indikátory a laserový paprsek
opakovaně třkrát po sobě rychle probliknou,
znamená to, že je přístroj umístěn ve svahu
který překračuje povolený sklon 5° pro
automatické nastavení vodorovné polohy.
Vypněte přístroj, upravte jeho nastavení
v rozsahu automatického srovnání a znovu
přístroj zapněte.
Vyrovnání laserové linie (obr. E1 & E2)
•
Typ baterie (obr. C3 & C4)
V přístroji je možné používat bateriové bloky
různých napětí.
9
Se spuštěným nářadím a rotující laserovou
hlavou srovnejte linii laseru s označením
polohy.
Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
-
S přístrojem umístěným na podlaze (obr. E1):
• K dosažení potřebné výšky lze přístroj
položit na stabilní podložku.
-
•
S přístrojem umístěným na stativu (obr. E2):
• Požadovanou výšku přístroje dosáhnete
nastavením stativu.
-
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
•
•
•
•
•
Vždy si označte střed laserové linie nebo
bodu.
Z důvodu zvětšení pracovní vzdálenosti
a přesnosti, umístěte laserový přístroj do
středu pracovního prostoru.
Extrémní změny teploty způsobují pohyb
vnitřních součástí přístroje, což může
mít vliv na jeho přesnost. Používáte-li
přístroj v takových podmínkách, pravidelně
kontrolujte přesnost.
Ačkoliv přístroj opravuje malé odchylky
automaticky, po nárazu může být nutné
jeho nové seřízení nebo nastavení.
Došlo-li k pádu přístroje nebo k jeho
převrhnutí, svěřte kalibraci laserové hlavy
kvalifikovanému mechanikovi značkového
servisu.
Digitální laserový detektor (obr. F)
Detektor pomáhá určit polohu laserového
paprsku při velmi jasném okolí anebo při
větších vzdálenostech. Vytváří jak viditelný, tak i
zvukový signál při kontaktu laserového paprsku
s detektorem. Příslušenství je možné používat
jak v místnosti, tak i ve venkovním prostředí,
všude kde je obtížné najít laserový paprsek.
Přesnost
Pokud je přístroj provozován spolu s digitálním
laserovým detektorem, musí se k úrovni přesnosti
přístroje připočíst přesnost detektoru.
- Konstantní přesnost (nastavení detektoru
na úzké snímání) +/- 1,0 mm/m
- Nominální přesnost (nastavení detektoru
na rozšířené snímání) +/- 3,0 mm/m
Před zahájením provozu:
• Přesnost potvrďte provedním kontroly
terénní kalibrace.
• Ujistěte se, zda byl přístroj správně
nastaven.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Odchylky < 2 mm na vzdálenosti 10 m:
vychýlení je automaticky opraveno bez
upozornění.
Odchylky 2 - 20 mm na vzdálenosti
10 m: odchylka je automaticky opravena.
Laserová hlava se může dočasně pozastavit
a laserový paprsek začne blikat, čímž
upozorňuje na opětovné nastavování
přístroje do vodorovné polohy.
Odchylky > 20 mm na vzdálenosti
10 m: vychýlení vede k přerušení chodu
přístroje. Laserová hlava se přestane
otáčet a laserový paprsek zhasne. Ozve
se rychlá přerušovaná zvuková signalizace
a současně bude blikat indikátor Zap/vyp.
Opětovné spuštění:
• Vypněte nářadí hlavním vypínačem.
Zkontrolujte rovnováhu a nastavení
a podle potřeby je před opětovným
spuštěním přístroje upravte.
•
Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte hlavní
vypínač Zap/vyp (1).
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte opět
hlavní spínač (1).
Nejpřesnějších výsledků dosáhnete, pokud
práci začnete s rozšířeným snímáním
a skončíte s úzkým.
Doplňkové příslušenství
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Výstraha polohy mimo vodorovnou úroveň
Výstraha polohy mimo vodorovnou úroveň se
automaticky aktivuje 8 sekund po ukončení
procedury nastavení do roviny. Jakmile je
výstraha polohy mimo vodorovnou úroveň
aktivována, poloha úrovně přístroje bude
nepřetržitě sledována. V závislosti na
registrované úrovni odchylky bude přístroj
reagovat na odchylku od vodorovné polohy
následovně:
Tato rizika jsou:
- DE0734 Zaměřovací tyč
- Stativ DE0735
- Stativ DE0736
10
Bateriové bloky
Napájecí napětí
NiCd
9.6
DE9061
12
DE9071/DE9075
14.4
DE9091/DE9092
18
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
•
•
•
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Čištění
•
Kontrola terénní kalibrace (obr. G1 & G2)
Terénní kalibrace musí být prováděna bezpečně
a přesně, aby byla vytvořena správná diagnóza.
Kdykoliv bude analyzována chyba, zajistěte si
kalibraci přístroje v autorizovaném servisu.
•
•
•
Kalibraci laserové hlavy vždy svěřte
pouze kvalifikovanému zástupci
značkového servisu.
•
•
s výchozí polohou přístroje a následně
s polohou přístroje otočenou o 180°.
Změřte vzdálenost mezi značkami.
Je-li rozdíl mezi značkami 3,2 nebo
méně mm, laserová hlava je správně
kalibrována.
Je-li rozdíl mezi značkami 3,2 nebo více
mm, laserová hlava musí být znovu
kalibrována.
Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
Před čištěním z nářadí vyjměte baterii.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Je-li to nutné, očistěte čočky přístroje
měkkou tkaninou nebo kouskem bavlny
navlhčené lihem. Nepoužívejte jiné čistící
prostředky.
Ochrana životního prostředí
Přístroj umístěte v oblasti asi 15 m od svislé
stěny.
Přístroj na stativu nastavte na měření
hladiny.
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Provedení kontroly hladiny osy X (obr. G1)
• Přístroj umístěte tak, aby byla osa X
paralelně se svislou stěnou.
• Zapněte přístroj a otáčejte laserovou hlavou
tak, aby se laserový bod objevil na svislé
stěně.
• Označte si střed laserového paprsku.
• Přístroj vypněte a otočte jej o 180° tak,
aby byla osa X paralelně se svislou stěnou
z opačné strany.
• Zapněte přístroj a otáčejte laserovou hlavou
a opět označte střed laserového paprsku na
svislé stěně. Vypněte přístroj.
• Změřte vzdálenost mezi značkami.
• Je-li rozdíl mezi značkami 3,2 nebo
méně mm, laserová hlava je správně
kalibrována.
• Je-li rozdíl mezi značkami 3,2 nebo více
mm, laserová hlava musí být znovu
kalibrována.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Provedení kontroly hladiny osy Y (obr. G2)
• Přístroj umístěte tak, aby byla osa Y
paralelně se svislou stěnou.
• Stejným postupem, jaký byl popsán výše,
označte na stěně střed laserového paprsku
11
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.Také si prostudujte příručku
každého elektrického nářadí, které bude
s tímto nářadím použito. Tento návod uložte
k dalšímu použití.
Nabíjecí bateriový blok
Všeobecné
Pokud přestane bateriový blok s dlouhou
životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte jeho likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
1
2
3
ES Prohlášení o shodě
DW076
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 73/23/
EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
4
5
Chcete-li získat podrobnější informace,
kontaktujte prosím DEWALT, na níže uvedené
adrese nebo na adrese, která je uvedena na
konci tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)
Měřená velikost vibrací
* působící na sluch obsluhy
< 70 dB(A)*
< 2,5 m/s2
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
6
12
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor,
může být příčinou úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte elektrické nářadí vlhkosti.
Pracovní prostor udržujte dobře osvětlen.
Nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
Udržujte z dosahu dětí
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu
dětí. Osoby mladší 16 let smí nářadí
obsluhovat pouze pod dozorem.
Používejte vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití
nářadí. Nepoužívejte příliš slabé násady
nebo přídavná zařízení při práci s výkonným
nářadím v těžkých podmínkách. Práce je
účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou
určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
Péče o nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém a
v bezvadném technickém stavu. Dodržujte
pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství.
Pravidelně kontrolujte kabeláž a pokud
je poškozena, svěřte její opravu
autorizovanému servisu DEWALT. Udržujte
všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
7 Uskladnění nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah
dětí.
8 Kontrola poškozených částí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebení jednotlivých částí a další
prvky, které mohou ovlivnit správný chod
nářadí. Poškozené kryty nebo jiné vadné
díly nechejte podle uvedených pokynů
opravit nebo vyměnit. Pokud je vypínač
vadný, nářadí nepoužívejte. Vypínač
nechejte vyměnit autorizovaným servisním
zástupcem DEWALT.
9 Vyjměte bateriový blok
Vyjměte z nářadí baterie, jestliže toto nářadí
nepoužíváte, před prováděním jeho údržby
a při výměně příslušenství.
10 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
DEWALT.
To t o e l e k t r i c k é n á ř a d í o d p o v í d á
příslušným bezpečnostním předpisům.
Z bezpečnostního hlediska je nutné,
aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
který neobsahuje varovné štítky ve vašem
jazyce, nepoužívejte!
• Z přístroje neodstraňujte jakékoliv varovné
štítky.
• Nedovolte dětem, aby se dostaly do
kontaktu s laserem.
Přestože je produkovaný paprsek laseru třídy
3R dobře viditelný i ve větší vzdálenosti, možné
riziko poškození zraku v dosahu přístroje
zůstává nezměněno.
• Nikdy se nedívejte přímo a záměrně do
laserového paprsku.
• Nikdy nesviťte laserovým paprskem do očí
jiným osobám.
• Ke sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje, vyjma
výslovně schválených vedoucím
pracovníkem pro provoz laseru.
• Neprovádějte nastavení přístroje do takové
výšky, aby mohl laserový paprsek procházet
přes osoby ve výšce jejich očí.
Zvláště opatrní buďte na přítomnost schodů
a zrcadlících se ploch.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
baterie
Nebezpečí vzniku požáru. Vyvarujte
se zkratování kovových kontaktů
vyjmuté baterie. Baterie neskladujte
ani je nepřenášejte bez krycích víček
kontaktů.
•
Další bezpečnostní pokyny týkající se
laserů
•
Tento typ laseru odpovídá třídě 3R podle
normy DIN EN 60825-1:2001-11 (max
5 mW, 600-680 nm). Nenahrazujte laserovou
diodu diodou jiného typu. Dojde-li k poruše,
svěřte opravu přístroje autorizovanému
servisu.
Instalovat, seřizovat a obsluhovat laserové
zařízení mohou pouze osoby kvalifikované
a proškolené. Oblasti, ve kterých se používají
lasery třídy 3R, musí být označeny příslušným
varovným označením.
• Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
• Před tím, než přístroj poprvé použijete,
zkontrolujte, zda je bezpečnostní upozornění
na štítku uvedeno ve vašem jazyce. Přístroj,
•
Kapalina v baterii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, který je velmi
nebezpečný. Zasažené místo ihned
opláchněte vodou. Neutralizujte je slabou
kyselinou jako je kyselina citrónová nebo
ocet. Jsou-li zasaženy oči, vyplachujte je
nepřetržitě 10 minut vodou. Vyhledejte
ihned lékařskou pomoc.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít bateriový blok.
Štítky na nabíječce a bateriovém bloku
Vedle piktogramů uvedených v příručce
mohou štítky na nabíječce a bateriovém bloku
obsahovat následující piktogramy:
Nabíjení baterie
Baterie nabita
13
Vadná baterie
Nezkoumejte s vodivými
předměty
Poškozený bateriový blok
nenabíjejte
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Používejte pouze bateriové
bloky DEWALT, jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz
a hmotné škody
Zabraňte styku s vodou
Poškozený napájecí kabel ihned
vyměňte
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
4 °C až 40 °C
Likvidaci baterie provádějte
s ohledem na životní prostředí
Nevhazujte baterie do ohně
a nespalujte je.
Nálepky na nářadí
Na výrobku jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Laserová výstraha
Laser třídy 3R
Nedívejte se do laserového
paprsku.
Třída ochrany: IP54
Bez dálkového ovládání
14
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047503 - 10-07-2007
15
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
16
DW076 - - - - - A
LASER 1
©
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising