DW076 | DeWalt DW076 LASER instruction manual

544666-92 SK
DW076
2
3
4
5
6
OTOČNÝ LASER
DW076
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
1
1
1
1
Kufrík na náradie
Nabíjačku
Akumulátor
Návod na použitie
•
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok času starostlivému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.
Technické údaje
Napätie zdroja
V
Rýchlosť otáčok
min-1
Trieda lasera
Trieda ochrany
Presnosť
mm/m
Rozsah automatického
vyrovnávania
°
Prevádzková teplota
°C
Vnútorný závit
Hmotnosť
(bez akumulátora)
kg
Akumulátor
Typ batérie
Napätie zdroja
Hmotnosť
V
kg
Popis (obr. A)
DW076
9.6/12/14.4/18
600
3R
IP54
+/- 0.1
Otočný laser DW076 je určený na projekciu
pomocných laserových lúčov pri vykonávaní
odborných prác. Tento prístroj môže byť použitý
pri prácach vonku i pri prácach v miestnostiach
na kontrolu vodorovnosti (hladiny). Rozsah
použitia je od montovania podhľadov až po
vyrovnávanie do rovín a kladenie podláh.
S náradím sa môžu používať akumulátory
DEWALT s napätím 9,6, 12, 14,4 a 18 V.
1 Hlavný vypínač
2 Prepravná rukoväť
3 Otočná laserová hlava
4 Akumulátor
+/- 5
-5 - +45
5/8“ x 11
2.5
DE9095
NiCd
18
1.1
Nabíjačka
Napätie siete
VAC
Približná doba nabíjania min
Hmotnosť
kg
DE9039
NiMH
18
1.1
Nabíjačka
Vaša nabíjačka DE9116 umožňuje nabíjať
akumulátory DEWALT NiCd/NiMH v rozsahu
napätia od 7.2 V do 18 V.
4 Akumulátor
5 Uvoľňovacie tlačidlá
6 Nabíjačka
7 Indikátor nabíjania (červený)
DE9116
230
60
0.4
Poistky:
náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Displej
8
9
10
11
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Indikátor napätia
Indikátor vyrovnávania (os X)
Indikátor vyrovnávania (os Y)
Tlačidlo manuálneho nastavenia (iba pre
servis)
Funkcia automatického vyrovnávania
Funkcia automatického vyrovnávania vykoná
rýchle nastavenie otočnej hlavy lasera. Táto
funkcia sa spúšťa po zapnutí prístroja a vyrovná
hlavu lasera do roviny podľa popísaných
nastavení prístroja v rozpätiach až do +/- 5°.
Upozorňuje na riziko úrazu spôbeného
elektrickým prúdom
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Obsah balenia
Elektrická bezpečnosť
Balenie obsahuje:
1 Otočný laser
1 Digitálny laserový detektor
Elektrický motor je navrhnutý pre rôzne napätia
(viď technické údaje). Vždy skontrolujte, či
napätie akumulátora zodpovedá napätiu
7
uvedenému na výkonovom štítku náradia.
Uistite sa, či hodnota napätia vašej nabíjačky
zodpovedá hodnote napätia vašej zásuvky
v stene.
Akumulátor (obr. A & C1 - C4)
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Ak nabíjate batériu po prvý raz alebo po
dlhodobom uskladnení, dôjde k jej nabitiu
zhruba na 80% celkovej kapacity. Po prevedení
niekoľkých nabíjacích cyklov dosiahne batéria
svoju plnú kapacitu. Pred tým, než začnete
nabíjať batériu, skontrolujte napätie v zásuvke.
Pokiaľ je zásuvka pod prúdom, ale batéria
sa nedá nabiť, predajte vašu nabíjačku
autorizovanému servisnému zástupcovi
spoločnosti DEWALT. Počas nabíjania môže
dochádzať k zahrievaniu nabíjačky i batérie.
Tento jav je zvyčajný a neznamená žiadnu
chybu.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335;
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
Vybalenie
Akumulátor nenabíjajte, pokiaľ bude
teplota okolia < 4°C alebo > 40°C.
Odporučená teplota pre nabíjanie:
približne 24°C.
Nalepenie výstražných štítkov (obr. B)
Bezpečnostné varovania na výstražných
štítkoch na prístroji musia byť uvedené
v jazyku používateľa. Z tohto dôvodu sú
s prístrojom dodávané samostatné papiere so
samolepiacimi štítkami.
• Pred tým, ako prístroj prvý raz použijete,
skontrolujte, či je bezpečnostné upozornenie
na štítku uvedené vo vašom jazyku.
•
Výstražné štítky by mali vyzerať nasledovne:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO
LÚČA
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 3R
•
Pokiaľ sú výstražné štítky v cudzom jazyku,
postupujte nasledovne:
- Požadovaný štítok oddeľte z listu
papiera.
- Pôvodný štítok v cudzom jazyku týmto
starostlivo prelepte.
- Štítok na mieste pritlačte.
•
Montáž a nastavenie
•
•
Pred prevádzaním montáže
a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora náradie vždy vypnite.
•
Používajte iba akumulátory a nabíjačky
DEWALT.
8
Batériový zdroj (4) nabijete tak, že ho vložíte
do nabíjačky (6) spôsobom znázorneným
na obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite sa,
či je batéria v nabíjačke riadne usadená.
Červený indikátor nabíjania (7) začne
blikať. Po približne 1 hodine indikátor
blikať prestane a zostane trvale svietiť.
Batéria je potom úplne nabitá a nabíjačka
sa automaticky prepojí do vyrovnávacieho
režimu. Po približne 4 hodinách sa nabíjačka
prepne do udržiavacieho režimu nabíjania.
Batériu je možné kedykoľvek vybrať,
alebo ju ponechať akokoľvek dlho vloženú
v nabíjačke.
Pokiaľ sa behom nabíjania objavia potiaže,
červený indikátor nabíjania začne rýchlo
blikať. Batériu vyberte a znovu vložte,
alebo skúste použiť iné batérie. Pokiaľ i inú
batériu nebude možné nabíjať, nechajte
nabíjačku otestovať u autorizovaného
servisného zástupcu DEWALT.
Pokiaľ nabíjačku pripojíme k takému
zdroju napätia ako je generátor alebo
zariadenie konvertujúce jednosmerný prúd
na striedavý (DC/AC konvertor), červený
indikátor nabíjania môže dvakrát bliknúť,
potom vypnite nabíjačku a opäť ju zapnite.
Toto znamená len dočasné potiaže zdroja
napätia. Nabíjačka sa automaticky prepojí
späť na normálnu prevádzku.
Vkladanie a vyberanie batérie (obr. C1)
• Akumulátor (4) zasuňte do rukoväte náradia
až pokým nezacvakne.
• Pokiaľ chcete batériu vybrať, stlačte
súčasne dve blokovacie tlačidlá (5) a batériu
z náradia vytiahnite von.
•
Kryt batérie (obr. C2)
Ochranný kryt slúži na ochranu kontaktov
odpojeného batériového zdroja. Pokiaľ by
nebol nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu
kontaktov kovovými predmetmi a tým i k jeho
poškodeniu či k vzniku požiaru.
• Pred vložením batérie (12) do nabíjačky
alebo do náradia z nej odstráňte ochranný
kryt (4).
• Po vytiahnutí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia naňho ihneď nasaďte ochranný
kryt.
Typ batérie (obr. C3 & C4)
V prístroji je možné používať batérie rôznych
napätí.
• Pokiaľ pripájate batériu s napätím 18 V,
otočte doštičku adaptéra (13) do polohy A.
• Pokiaľ pripájate batériu s napätím 9,6 12
alebo14,4 V, otočte doštičku adaptéra (13)
do polohy B.
Prístroj zostane nefunkčný dotiaľ, než
k nemu bude batéria opäť pripojená.
Vhodné akumulátory sú uvedené v tabuľke
v zadnej časti.
Príprava prístroja (obr. D1 & D2)
Prístroj umožňuje rôzne nastavenia a tým je
jeho využiteľnosť vysoká.
Pred uložením alebo pred prenášaním
odpojeného akumulátora zdroja sa
uistite, či má nasadený ochranný kryt.
Umiestnenie na podlahu (obr. D1)
• Umiestnite prístroj na relatívne hladký
a rovný povrch.
• Preveďte nastavenie prístroja na
prevádzanie meraní vodorovnej roviny.
Vyrovnávací režim
Vyrovnávací režim napomáha
udržovať optimálnu kapacitu
batériového zdroja. Preto sa
odporúča použiť vyrovnávací režim
každý týždeň alebo po každých 10
cykloch nabitia/vybitia.
•
•
Prístroj vypnite a vyberte z neho batériu (4),
ktorú v prípade blikania indikátora ihneď
nabite.
Umiestnenie na statív (obr. D2)
Prístroj má závit na pripojenie statívu DE0735/
DE0736 (doplnkové zariadenie) alebo iného
typu zhodných technických parametrov.
• Umiestnite statív (14) na relatívne hladký
a rovný povrch.
• Laser upevnite k statívu naskrutkovaním
čapu so závitom (15) do otvoru v spodnej
časti prístroja (16).
• Preveďte nastavenie prístroja na
prevádzanie meraní vodorovnej roviny.
Batériový zdroj nabite vyššie popísaným
spôsobom.
Pokiaľ indikátor nabíjania prestane blikať,
ponechajte batériu v nabíjačke ešte približne
4 hodiny.
Odloženie nabíjania zahriatej batérie
Pokiaľ nabíjačka zistí, že je batéria príliš
zahriata, automaticky zaradí funkciu odloženia
nabíjania a pozastaví nabíjanie do tej doby, než
batéria vychladne. Po vychladnutí batérie bude
nabíjačka automaticky pokračovať v jej nabíjaní.
Táto funkcia zaistí udržanie maximálnej
životnosti batérie. V režime odloženia nabíjania
zahriateho/studeného zdroja červený indikátor
(7) bliká striedavo dlho a potom krátko.
Nastavenie prístroja (obr. A)
•
•
Indikátor vybitej batérie (obr. C1)
Výrobok je vybavený indikátorom nízkeho
napätia batérie (8), ktorý je umiestnený na
ovládacom paneli. Indikátor nízkeho napätia
batérie sa rozsvieti po zapnutí prístroja. Ak je
nutná výmena batérií, indikátor začne blikať
a laserový prístroj sa automaticky vypne.
•
9
Prístroj umiestnite podľa obrázku do
požadovanej polohy.
Ak chcete zahájiť proces merania, zapnite
prístroj. Procedúra nastavenia do roviny je
určovaná blikaním indikátorov vyrovnávania
výšky (9 & 10) a laserovým lúčom. Hneď
ako je prístroj vyrovnaný do vodorovnej
polohy, indikátory a laserový lúč prestanú
blikať a budú svietiť nepretržite.
Pokiaľ indikátory a laserový lúč opakovane
trikrát po sebe rýchlo prebliknú, znamená
to, že je prístroj umiestnený vo svahu
ktorý prekračuje povolený sklon 5° pre
automatické nastavenie vodorovnej polohy.
Vypnite prístroj, upravte jeho nastavenie
v rozsahu automatického vyrovnávania
a znovu prístroj zapnite.
Výstraha pri polohe mimo vodorovnú
úroveň
Výstraha polohy mimo vodorovnú úroveň sa
automaticky aktivuje 8 sekúnd po ukončení
procedúry nastavenia do roviny. Hneď
ako je výstraha polohy mimo vodorovnú
úroveň aktivovaná, poloha úrovne prístroja
bude nepretržite sledovaná. V závislosti od
registrovanej úrovne odchýlky bude prístroj
reagovať na odchýlku od vodorovnej polohy
nasledovne:
- Odchýlka < 2 mm na vzdialenosť 10 m:
vychýlenie je automaticky opravené bez
upozornenia.
- Odchýlka 2 -20 mm na vzdialenosť
10 m: odchýlka je automaticky opravená.
Hlava lasera sa môže dočasne pozastaviť
a laserový lúč začne blikať, čím upozorňuje
na opätovné nastavovanie prístroja do
vodorovnej polohy.
- Odchýlka > 20 mm na vzdialenosť 10 m:
vychýlenie vedie k prerušeniu chodu
prístroja. Hlava lasera sa prestane
otáčať a laserový lúč zhasne. Ozve sa
rýchla prerušovaná zvuková signalizácia
a súčasne bude blikať indikátor Zap/vyp.
Opätovné zapnutie:
• Vypnite náradie hlavným vypínačom.
Skontrolujte rovnováhu a nastavenie
a podľa potreby ho pred opätovným
zapnutím prístroja upravte.
Vyrovnanie čiary laserového žiarenia (obr.
E1 & E2)
•
•
So zapnutým náradím a rotujúcou hlavou
lasera zarovnajte čiaru lasera s označením
polohy.
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
S prístrojom umiestneným na podlahe (obr.
E1):
• Na dosiahnutie potrebnej výšky sa môže
prístroj položiť na stabilnú podložku.
S prístrojom umiestneným na statíve (obr.
E2):
• Požadovanú výšku prístroja dosiahnete
nastavením statívu.
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
•
•
•
•
•
Vždy si označte stred laserovej čiary alebo
bodu.
Z dôvodu zväčšenia pracovnej vzdialenosti
a presnosti, umiestnite laserový prístroj do
stredu pracovného priestoru.
Extrémne zmeny teploty spôsobujú pohyb
vnútorných častí prístroja, čo môže mať
vplyv na jeho presnosť. Ak používate
prístroj v takých podmienkach, pravidelne
kontrolujte jeho presnosť.
Hoci prístroj opravuje malé odchýlky
automaticky, po náraze môže byť nutné
jeho nové nastavenie.
Ak došlo k pádu prístroja alebo k jeho
prevráteniu, zverte kalibráciu hlavy lasera
kvalifikovanému mechanikovi značkového
servisu.
Digitálny laserový detektor (obr. F)
Detektor pomáha určiť polohu laserového
lúča pri veľmi jasnom prostredí alebo pri
väčších vzdialenostiach. Vytvára aj viditeľný
aj zvukový signál pri kontakte laserového lúča
s detektorom. Príslušenstvo je možné používať
aj v miestnosti aj vo vonkajšom prostredí, všade
kde je obtiažne nájsť laserový lúč.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Presnosť
Pokiaľ je prístroj v prevádzke spolu s digitálnym
laserovým detektorom, musí sa k úrovni presnosti
prístroje pripočítať presnosť detektora.
- Konštantná presnosť (nastavenie detektora
na úzke snímanie) +/- 1,0 mm/m
- Nominálna presnosť (nastavenie detektora
na rozšírené snímanie) +/- 3,0 mm/m
•
•
Pred zahájením prevádzky:
• Presnosť potvrďte prevedním kontroly
priestorovej kalibrácie.
• Uistite sa, či bol prístroj správne
nastavený.
•
Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1).
Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte opäť
hlavný vypínač (1).
10
Najpresnejšie výsledky dosiahnete, pokiaľ
prácu začnete s rozšíreným snímaním
a skončíte s úzkym.
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
•
Toto príslušenstvo je:
- DE0734 zameriavacia tyč
- Statív DE0735
- Statív DE0736
Akumulátory
Napätie zdroja
NiCd
9.6
DE9061
12
DE9071/DE9075
14.4
DE9091/DE9092
18
DE9095/DE9096
Prevedenie kontroly roviny osi Y (obr. G2)
• Prístroj umiestnite tak, aby bola os Y
paralelná so zvislou stenou.
• Rovnakým postupom, aký bol popísaný
vyššie, označte na stene stred laserového lúča
vo východiskovej polohe prístroja a následne
v polohe prístroja otočenej o 180°.
• Odmerajte vzdialenosť medzi značkami.
• Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo
menej mm, laserová hlava je správne
kalibrovaná.
• Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo
viac mm, laserová hlava musí byť znovu
kalibrovaná.
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Kontrola priestorovej kalibrácie (obr. G1
& G2)
Čistenie
•
Terénna kalibrácia musí byť vykonávaná
bezpečne a presne, aby bola vytvorená správna
diagnostika. Kedykoľvek sa zaregistruje chyba,
zaistite si kalibráciu prístroja v autorizovanom
servise.
•
•
Kalibráciu hlavy lasera vždy zverte
iba kvalifikovanému zástupcovi
značkového servisu.
•
•
menej mm, laserová hlava je správne
kalibrovaná.
Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo
viac mm, laserová hlava musí byť znovu
kalibrovaná.
Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte od siete.
Pred čistením z náradia vyberte batériu.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Ak je to nutné, očistite šošovky prístroja
mäkkou tkaninou alebo kúskom bavlny
navlhčenej v liehu. Nepoužívajte iné
čistiace prostriedky.
Ochrana životného prostredia
Prístroj umiestnite vo vzdialenosti asi 15 m
od zvislej steny.
Prístroj na statíve nastavte na meranie
roviny.
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Prevedenie kontroly roviny osi X (obr. G1)
• Prístroj umiestnite tak, aby bola os X
paralelná so zvislou stenou.
• Zapnite prístroj a otáčajte hlavou lasera
tak, aby sa laserový bod objavil na zvislej
stene.
• Vždy si označte stred laserového lúča.
• Prístroj vypnite a otočte ho o 180° tak,
aby bola os X paralelná so zvislou stenou
z opačnej strany.
• Zapnite prístroj a otáčajte hlavou lasera
a opäť označte stred laserového lúča na
zvislej stene. Vypnite prístroj.
• Odmerajte vzdialenosť medzi značkami.
• Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
11
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Vyhlásenie o zhode
DW076
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
73/23/EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT, na
nižšie uvedenej adrese alebo na adrese, ktorá
je uvedená na konci tohto návodu.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
LpA (akustický tlak)
Meraná hodnota vibrácií
* pôsobiaca na sluch obsluhy
< 70 dB(A)*
< 2,5 m/s2
Nabíjateľné batérie
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Pokiaľ prestane batériový zdroj s dlhou
životnosťou dodávať dostatočnú úroveň
výkonu, je treba ho dobiť. Po ukončení jeho
životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu batérie a potom ju vyberte
z náradia.
• Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ho prosím dodávateľovi alebo
v miestnej recyklačnej stanici. Zhromaždené
batérie budú vhodne zlikvidované alebo
recyklované.
12
Dodržujte pokyny na údržbu a výmenu
príslušenstva. Pravidelne kontrolujte
kabeláž a pokiaľ je poškodená, zverte jej
opravu autorizovanému servisu DEWALT.
Udržujte všetky ovládacie prvky čisté,
suché a neznečistené olejmi či inými
mazivami.
7 Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené z dosahu detí.
8 Kontrola poškodených častí
Skôr než budete náradie používať,
starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené,
aby bolo zaistené jeho správne fungovanie.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebenie
jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť správny chod náradia.
Poškodené kryty alebo iné chybné diely
nechajte vopred opraviť alebo vymeniť
podľa uvedených pokynov. Pokiaľ je
vypínač chybný, náradie nepoužívajte.
Vypínač nechajte vymeniť autorizovaným
servisným zástupcom DEWALT.
9 Vyberte batériový zdroj
Vyberte z náradia batérie, ak toto náradie
nepoužívate, pred jeho údržbou a pri
výmene príslušenstva.
10 Opravy tohto náradia vždy zverujte
mechanikom značkového servisu
DEWALT.
Toto elektrické náradie zodpovedá
príslušným bezpečnostným predpisom.
Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby
bolo zariadenie opravované výhradne
technikmi s príslušnou kvalifikáciou.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo riziko poranenia osôb.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne
preštudujte celý návod. Tiež si preštudujte
príručku každého elektrického náradia, ktoré
bude s týmto náradím použité. Tento návod
uložte pre ďalšie použitie.
Všeobecné
1
2
3
4
5
6
Udržujte poriadok na pracovisku
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor,
môže byť príčinou úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte elektrické náradie vlhkosti.
Pracovný priestor udržujte dobre osvetlený.
Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
Udržujte deti mimo dosahu prístroja
Náradie i predlžovací kábel držte mimo
dosahu detí. Osoby mladšie ako 16 rokov
môžu náradie obsluhovať iba pod
dozorom.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohoto náradia je popísané
v tomto návode. Nepoužívajte príliš slabé
násady alebo prídavné zariadenia pri
práci s výkonným náradím v ťažkých
podmienkach. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané
v takom výkonnostnom rozsahu, na aký
bolo určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je odporučené
týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom
a bezchybnom technickom stave.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
laserov
•
Tento typ lasera zodpovedá triede 3R
podľa normy DIN EN 60825-1:2001-11
(max 5 mW, 600-680 nm). Laserovú diódu
nenahradzujte diódou iného typu. Ak
dôjde k poruche, zverte opravu prístroja
autorizovanému servisu.
Inštalovať, nastavovať a obsluhovať laserové
zariadenia môžu iba osoby kvalifikované
a preškolené. Priestory, v ktorých sa používajú
lasery triedy 3R, musia byť označené príslušným
varovným označením.
• Nepoužívajte laser za iným účelom, než je
projekcia laserových lúčov.
13
•
Pred tým, ako prístroj prvý raz použijete,
skontrolujte, či je bezpečnostné upozornenie
na štítku uvedené vo vašom jazyku. Prístroj,
ktorý neobsahuje varovné štítky vo vašom
jazyku nepoužívajte!
• Z prístroja neodstraňujte akékoľvek varovné
štítky.
• Nedovoľte deťom, aby sa dostali do
kontaktu s laserom.
I keď je produkovaný lúč lasera triedy 3R dobre
viditeľný i vo väčšej vzdialenosti, možné riziko
poškodenia zraku v dosahu prístroja zostáva
nezmenené.
• Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte
zámerne a priamo.
• Nikdy nesvieťte laserovým lúčom do očí
iným osobám.
• Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje, okrem výslovene
schválených vedúcim pracovníkom na
prevádzku lasera.
• Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby
mohol laserový lúč prechádzať cez osoby
vo výške ich očí.
Chybná batéria
Nezasahujte s vodivými
predmetmi
Poškodený akumulátor
nenabíjajte
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
Používajte iba akumulátory
DEWALT, iné typy môžu
explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody
Zabráňte styku s vodou
Poškodený prívodný kábel ihneď
vymeňte
Zvlášť opatrní buďte na prítomnosť schodov
a zrkadliacich sa plôch.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
4°C až 40°C
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre batérie
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Vyvarujte sa skratovaniu kovových
kontaktov vybratej batérie. Batérie
neskladujte ani ich neprenášajte bez
krycích viečok kontaktov.
•
•
Likvidáciu batérií prevádzajte
s ohľadom na životné prostredie
Kvapalina v batérii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, ktorý je veľmi
nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihneď
opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou
kyselinou ako je kyselina citrónová alebo
ocot. Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte
ich nepretržite 10 minút vodou. Vyhľadajte
ihneď lekársku pomoc.
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť batériu.
Nevhadzujte batérie do ohňa
a nespaľujte ich.
Nálepky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
Upozornenie na laser
Štítky na nabíjačke a akumulátore
Laser triedy 3R
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore zdroji
obsahovať nasledujúce piktogramy:
Nepozerajte sa do laserového
lúča.
Trieda ochrany IP54
Nabíjanie batérie
Bez diaľkového ovládania
Batéria nabitá
14
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047507 - 11-07-2007
15
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
16
DW076 - - - - - A
LASER 1
©
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising