KS880EC | Black&Decker KS880EC CUT SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-58 SK
KS880
2
SLOVENČINA
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpojovaní náradia od elektrickej siete.
Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
e. Pokiaľ používate elektrické náradie
vonku, používajte iba predlžovací kábel
určený na vonkajšie použitie. Použitie
napájacieho kábla vhodného pre vonkajšie
prostredie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Použitie výrobku
Vaša píla Black & Decker je určená na rezanie
dreva, plastov a kovových obrobkov. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské
použitie.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Označenie “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez napájacieho kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
3. Bezpečnosť osôb
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte
pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci
s náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b. Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor,
nekĺzavá bezpečnostná obuv, pevná
prilba alebo ochranné slúchadlá použitá
v zodpovedajúcich podmienkach znižuje
riziko úrazu.
c. Zabráňte náhodnému spusteniu.
Predtým, ako náradie pripojíte do
elektrickej zásuvky, zabezpečte, aby
bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie napájacieho kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný
vypínač náradia v polohe zapnuté môže
spôsobiť úraz.
d. Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo iné
predmety ponechané pri rotujúcich častiach
elektrického náradia môžu spôsobiť vážne
zranenie.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne se obliekajte, nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
1. Pracovný priestor
a. Pracovisko udržujte v čistote a dobre
osvetlené. Neporiadok na pracovnom stole
a preplnený pracovný priestor môžu viesť
k vzniku úrazu.
b. S výkonným náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory obsahujúce horľavé kvapaliny,
plyny alebo prašné priestory. Náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
c. Pri práci s elektrickým náradím držte
deti a okolité osoby z jeho dosahu.
Odvrátenie vašej pozornosti môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené zemnením,
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
b. Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c. N e v y s t a v u j t e e l e k t r i c k é n á r a d i e
dažďu alebo vlhkým prevádzkovým
podmienkam. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S napájacím káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte napájací
3
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g. Ak je náradie vybavené výstupom na
pripojenie odsávania a zberným vakom,
skontrolujte tieto funkcie a uistite sa, či
sú správne používané. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
aplikácie môže viesť k spôsobeniu
rizikových situácií.
5. Opravy
a. Zverte opravu Vášho elektrického náradia
iba osobe s príslušnou kvalifikáciou
s použitím výhradne originálnych
náhradných dielov. Tým bude zaistená
bezpečnosť chodu náradia.
4. Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre vašu prácu.
S vhodným náradím budete pracovať lepšie
a bezpečnejšie.
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
d. Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Údržba náradia. Skontrolujte, či náradie
nemá vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo
akúkoľvek inú poruchu, ktorá môže
mať vplyv na jeho správny chod. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Mnoho porúch vzniká nedostatočnou
údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržované rezné nástroje s ostrými
reznými britmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g. P o u ž í v a j t e e l e k t r i c k é n á r a d i e ,
príslušenstvo a pracovné nástroje podľa
tu uvedených pokynov a spôsobom,
ktorý je určený pre každý jednotlivý
typ elektrického náradia. Vždy berte do
úvahy pracovné podmienky a typ práce,
ktorú budete vykonávať. Používanie
elektrického náradia na iné než určené
Doplňujúce bezpečnostné predpisy pre
ručné píly
• Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí
a vdýchnutie prachu pri rezaní môže ohroziť
zdravie obsluhy náradia a okolo stojacich
osôb. Používajte masku proti prachu, určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými splodinami a zaistite, aby boli
takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Nepoužívajte náradie na úkony, na ktoré nie
je určené. Napríklad nerežte vetvy a kmene
stromov.
Vždy používajte vhodný pílový list pre daný
typ opracovávaného materiálu a daný typ
rezu.
Používajte iba pílové listy, ktoré sú
v perfektnom stave.
Pred položením píly vždy vypnite hlavný
vypínač a počkajte, kým sa pílový list
celkom zastaví.
Pokiaľ náradie nie je používané, malo by
byť odložené bočnou stranou dole.
Počas práce držte ruky z dosahu ostria
pílového listu.
Pokiaľ je to možné, použite na uchytenie
obrobku zverák alebo svorky.
Pred použitím odstráňte z obrobku prekážky
v oblasti rezu, zvlášť zo spodnej strany
rezu.
Pred rezaním muriva alebo podláh vezmite
na vedomie umiestnenie skrytého potrubia
a elektrického vedenia.
Náradie nepoužívajte, pokiaľ ste na rebríku
alebo na strome, alebo sa nachádzate na
inom nestabilnom povrchu.
Toto náradie nie je určené na to, aby ho
používala nedospelá alebo neskúsená
osoba bez dozoru. Deti musia byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť
vymenený výrobcom alebo mechanikom
značkového servisu Black & Decker.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou
izoláciou; preto nie je potrebný zemniaci
kábel. Vždy skontrolujte, či sieťové
napätie zodpovedá napätiu uvedenému
na typovom štítku náradia.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho
vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu
náradia.
•
Popis
Nedotýkajte sa pílového listu ihneď po
skončení práce, môže byť horúci.
Zapnutie a vypnutie (obr. D)
• Náradie zapneme tak, že stisneme
blokovacie tlačidlo (2) a presunieme ho do
polohy odistené a potom stlačíme hlavný
vypínač s reguláciou otáčok (1).
• Náradie vypneme tak, že uvoľníme stlačenie
hlavného vypínača s reguláciou otáčok.
Toto náradie je vybavené niektorými alebo
všetkými nasledovnými prvkami.
1. Vypínač s reguláciou rýchlosti
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Tlačidlo na uvoľnenie pílového listu
Skladanie prístroja
Rezanie (obr. E)
• Pokiaľ je to možné, náradie vždy držte
oboma rukami.
• Pred začatím rezania nechajte pár sekúnd
kmitať pílový list naprázdno.
• Pri rezaní tlačte na náradie len ľahko.
• Používajte rovnaký pohyb vpred i vzad
tak, ako by ste používali bežnú ručnú pílu.
Takýmto spôsobom bude prevedený rýchly
a čistý rez.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je
náradie vypnuté a či je napájací kábel odpojený
zo zásuvky.
Nasadenie a vybratie pílového listu (obr.
A - C)
Pílový list
4. Pílový list na vysoký výkon
5. Pílový list na rezanie oblúkov
6. Pílový list na rezanie kovu
Rady na optimálne využitie
Nasadenie
• Pílový list navlečte na čap (7).
• Otočte pílovým listom smerom nahor o 90°,
pokiaľ úplne nezapadne do štrbiny (8) a čap
bude v uzamknutej polohe.
• Uistite sa, či je pílový list bezpečne uchytený
tak, že ho môžete vytiahnuť bez toho, aby
ste stlačili tlačidlo na uvoľnenie pílového
listu (3).
Rezanie dreva
• K píle pripevnite veľký pílový list (4).
• Upevnite si bezpečne obrobok a pred
rezaním z neho odstráňte všetky klince
a kovové predmety.
• Pokiaľ je nutné minimalizovať štiepenie,
napr. pri rezaní laminátov, upnite si
k obrobku z oboch strán odrezok dreva
alebo preglejky a režte cez túto preloženú
vrstvu.
Pokiaľ nie je možné pílový list nasadiť,
skontrolujte, či je čap v správnej polohe,
ako je znázornené na obr. C. Pokiaľ sa
čap v správnej polohe nenachádza, stisnite
tlačidlo na uvoľnenie pílového listu a pomocou
skrutkovača čap do správnej polohy otočte.
Rezanie kovu
• Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho
dlhšie ako rezanie dreva.
• K píle pripevnite pílový list určený na
rezanie kovu (6).
• Pri rezaní tenkých plechov pripevnite
k spodnej strane obrobku kúsok dreva
a režte cez celú túto zostavu.
• Naneste na predpokladanú čiaru rezu
olejový film.
Vybratie
• Tlačidlo na uvoľnenie pílového listu (3)
držte stlačené a otočte pílovým listom o 90°
smerom nadol.
• Vyberte bočnú časť pílového listu z čapu
a vytiahnite ho z náradia von.
• Povoľte stačenie tlačidla na uvoľnenie
pílového listu.
Údržba
Vaše elektrické náradie Black & Decker bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
5
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Technické údaje
KS880
Napájacie napätie
VAC
Príkon
W
Otáčky
min-1
Zdvih
mm
Max. hĺbka rezu
Drevo mm
Oceľ mm
Plastové potrubie
Hmotnosť
kg
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek
údržby náradie vypnite a odpojte napájací
kábel od siete.
•
•
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej
handričky pravidelne čistite vetracie drážky
na náradí.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Na čistenie nepoužívajte
čistiace prostriedky s obsahom brúsnych
častíc a rozpúšťadlá.
230
400
0 - 4,500
10
100
3
ø 50
1.9
Vyhlásenie o zhode
Ochrana životného prostredia
KS880
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014,
EN 61000
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej
používať alebo ak chcete náradie nahradiť
novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom
komunálnom odpadu. Odovzdajte výrobok do
miestnej zberne triedeného odpadu.
LpA (akustický tlak)
85 dB(A)
96 dB(A)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
6.3 m/s2
KWA (nepresnosť akustického tlaku) 3 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu) 3 dB(A)
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-6-2005
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť
túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastné
náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker
na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.
Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker
a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho
popredajného servisu môžete nájsť tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
6
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00044663 - 28-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
KS880EGT - - - - A
CUT SAW 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising