KS880EC | Black&Decker KS880EC CUT SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-20 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KS880
2
POLSKI
b.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Pilarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięcia
drewna, tworzyw sztucznych i metali.
Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
e.
3
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
f.
g.
5.
a.
przed użyciem należy naprawić. Powodem
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Bezpieczeństwo elektryczne
Pilarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Elementy pilarki
Pilarka zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych
niżej elementów.
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Guzik blokujący
3. Guzik zwalniający brzeszczot
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
pilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek
ręcznych
•
Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie piłowania zagraża zdrowiu
użytkownika i ewentualnie innych przebywających
w pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i parami
zakładaj maskę ochronną, a także pomyśl
o zabezpieczeniu innych osób, które znalazły się
w miejscu pracy
•
Nie używaj pilarki do celów niezgodnych
z przeznaczeniem, na przykład do piłowania gałęzi
i pni drzew.
•
Zawsze używaj brzeszczotów odpowiednich dla
danego materiału i rodzaju przewidzianego cięcia.
•
Brzeszczoty zawsze muszą się znajdować
w nienagannym stanie.
•
Przed odłożeniem pilarki najpierw ją wyłącz
i odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się zatrzyma.
•
Gdy pilarka nie jest używana, odłóż ją na bok.
•
W czasie piłowania trzymaj ręce z dala od
brzeszczota.
•
W miarę możliwości zawsze używaj ścisków
stolarskich lub imadła do przytrzymywania
przedmiotu obrabianego.
•
Przed użyciem pilarki sprawdź czy w obszarze cięcia
nie ma jakichś przeszkód, a zwłaszcza z tyłu ciętego
materiału.
•
Przed rozpoczęciem piłowania w ścianach lub
podłogach dowiedz się, jak przebiegają rury
i przewody.
•
Nie używaj pilarki, siedząc na drzewie, stojąc na
drabinie lub innej niestabilnej powierzchni.
•
Pilarką nie wolno się posługiwać osobom młodym
ani słabym bez nadzoru doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
elektronarzędziem.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego należy dla
zapewnienia bezpieczeństwa zlecić jego wymianę
producentowi lub autoryzowanemu centrum
serwisowemu Black & Decker.
Zakładanie i zdejmowanie brzeszczota (rys. rys.
A – C)
Brzeszczot
4. Brzeszczot do ciężkich prac
5. Brzeszczot do cięcia po łuku
6. Brzeszczot do metalu
Zakładanie
•
Załóż brzeszczot na kołek ustalający (7).
•
Obróć brzeszczot o 90° do góry, aż zablokuje się
w szczelinie (8), a kołek ustalający znajdzie się
w pozycji zabezpieczenia.
•
Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze zamocowany,
próbując go wyjąć bez naciskania guzika
zwalniającego (3).
Gdy brzeszczot nie daje się zamocować, sprawdź, czy
kołek ustalający znajduje się w prawidłowej pozycji
pokazanej na rysunku C. Jeżeli nie, naciśnij guzik
zwalniający i wkrętakiem obróć kołek ustalający do
właściwej pozycji.
Zdejmowanie
•
Naciśnij guzik zwalniający (3) i obróć brzeszczot
o 90° do dołu.
•
Zsuń brzeszczot z kołka ustalającego na bok
i zdejmij z pilarki.
•
Zwolnij guzik (3).
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
•
Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie dotykaj
brzeszczota, gdyż może być gorący.
Załączanie i wyłączanie (rys. D)
•
By załączyć pilarkę, przesuń guzik blokujący
(2) do pozycji odblokowania i naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości (1).
•
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik z regulatorem
prędkości.
4
Piłowanie (rys. E)
•
W miarę możliwości zawsze trzymaj pilarkę obiema
rękami.
•
Przed rozpoczęciem piłowania pozwól, by brzeszczot
pracował przez kilka sekund na biegu jałowym.
•
W czasie pracy tylko lekko naciskaj pilarkę.
•
Wykonuj pilarką ruchy posuwisto-zwrotne tak, jak
przy użyciu normalnej piły ręcznej. W ten sposób
uzyskasz dokładniejszy rzaz i szybciej zakończysz
pracę.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Piłowanie drewna
•
Załóż brzeszczot do ciężkich prac (4).
•
Dobrze zamocuj obrabiany przedmiot i nie
zapomnij wyjąć z niego wszystkich gwoździ i innych
metalowych przedmiotów.
•
Niektóre materiały, jak na przykład laminat, łatwo przy
piłowaniu odpryskują. By maksymalnie ograniczyć
to zjawisko, zamocuj kawałek drewnianego odpadu
lub płyty pilśniowej twardej po obydwu stronach
przedmiotu obrabianego i razem przepiłuj tę
kombinację.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Piłowanie metalu
•
Pamiętaj, że piłowanie metalu zajmuje dużo więcej
czasu, niż cięcie drewna.
•
Załóż specjalny brzeszczot do cięcia metalu (6).
•
Przy piłowaniu cienkiej blachy zamocuj kawałek
drewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianego
i razem przepiłuj tę kombinację.
•
Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką warstwę
oleju na linię cięcia.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
KS880
Napięcie
VAC 230
Por mocy
W 400
Prędkość skokowa
min-1 0 - 4500
Długość skoku
mm 10
Maksymalna grubość piłowanego
drewna
mm 100
stali
mm 3
rur z tworzywa sztucznego ø 50
Masa
kg 1,9
Konserwacja
Pilarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
wyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
•
Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w pilarce za
pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty.
Regularnie wilgotną szmatą czyść obudowę silnika.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.
5
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilarka
KS880 została wykonana zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,
EN 60745, EN 55014, EN 61000
Poziom ciśnienia akustycznego A
85 dB(A)
moc akustyczna A
96 dB(A)
ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści
6,3 m/s2
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
3 dB(A)
współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
13-09-2005
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054951 - 12-12-2007
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising