HP126F3 | Black&Decker HP126F3 CORDLESS DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-27 SK
HP126F3
HP146F3
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša vŕtačka/skrutkovač Black & Decker je určená
na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastu.
Toto náradie je určené len na použitie v domácnosti.
b.
Bezpečnostné predpisy
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých
nižšie uvedených pokynov môže viesť k spôsobeniu
zranenia elektrickým prúdom, k požiaru alebo k vážnemu
poraneniu. Označenie “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný
kábel) alebo náradie napájané batériami (bez kábla).
NÁVOD USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Nepracujte s elektrickým náradím v priestoroch
s výbušnou atmosférou, ako sú napríklad
priestory obsahujúce horľavé kvapaliny,
plyny alebo výbušnú koncentráciu prachu.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť zapálenie prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
d.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. S náradím,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani
vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej siete. Dbajte
na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu
s horúcimi povrchmi, olejom, ostrými hranami
a pohyblivými časťami. Poškodené alebo spletené
káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie týchto káblov
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Osobná bezpečnosť
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
4
S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte prostriedky na ochranu sluchu.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred tým,
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie napájacieho kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením
na odsávanie prachu, skontrolujte, či je riadne
nainštalované a správne používané. Používanie
tohto zariadenia znižuje riziká spojené s prácou
v prašnom prostredí.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto
náradie nevedia ovládať, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené diely alebo akúkoľvek inú závadu, ktorá
môže mať vplyv na správny chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými britmi sú
účinnejšie a lepšie ovládateľné.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy aj
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Používanie elektrického náradia na iné
než určené aplikácie môže viesť k spôsobeniu
rizikových situácií.
•
•
•
•
•
Nevystavujte batérie pôsobeniu vody.
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
Nabíjajte batérie iba pri teplotách v rozmedzí od 4°C
do 40°C.
Akumulátor nabíjajte len v nabíjačke, ktorá bola
dodaná s týmto náradím.
Ak chcete akumulátor vyhodiť, dodržujte pokyny
uvedené v časti „Ochrana životného prostredia”.
Nabíjačky
•
Používajte nabíjačku Black & Decker len na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím. Iné
akumulátory môžu vybuchnúť a spôsobiť úraz alebo
materiálne škody.
•
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať štandardné batérie.
•
Poškodený napájací kábel ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu vody.
•
Nepokúšajte sa do nabíjačky vniknúť.
•
Nepokúšajte sa nabíjačku opravovať.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred vložením akumulátora skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Vloženie akumulátora
do zapnutého náradia môže spôsobiť úraz.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka určená pre určitý druh akumulátora
môže byť nebezpečná pri nabíjaní iného typu
akumulátora.
Používajte výhradne akumulátory odporučené
výrobcom náradia. Použitie iných akumulátorov
môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ batérie nepoužívate, držte ich mimo
dosahu kovových predmetov ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klinčeky, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek batérie. Skrat
oboch svoriek kontaktov akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
Nabíjačka je určená iba na použitie
vo vnútorných priestoroch.
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka
sa automaticky vypne. Hneď ako dôjde opäť
k poklesu okolitej teploty, nabíjačka opäť obnoví
svoju funkciu.
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí
od 4 do 40°C.
Proces nabíjania je ukončený
Nabíjanie
Servis
Vaše náradie nechajte opravovať iba osobou
s príslušnou kvalifikáciou pri použití výhradne
originálnych náhradných dielov. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Nikdy
sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre príklepové
vŕtačky
•
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
•
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov si zistite
polohu skrytých elektrických vedení a potrubí.
•
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte hrotu
vrtáka - môže byť horúci.
•
•
Toto zariadenie by nemali bez dozoru obsluhovať
mladistvé alebo slabé osoby. Deti musia byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou rýchlosti
2. Prepínač pravého / ľavého chodu
3. Skľučovadlo
4. Volič režimu / nastavenie krútiaceho momentu
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérií
a nabíjačiek
Batérie
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
5
5.
6.
7.
•
Pripojte nabíjačku (8) k sieti.
Pri nabíjaní dochádza k zahrievaniu batérie. Približne
po 3 hodinách nabíjania bude akumulátor dostatočne
nabitý pre bežné použitie. Približne po 6 hodinách
nabíjania bude batéria úplne nabitá.
•
Vyberte lôžko nabíjačky z akumulátora.
Prepínač rýchlostí
Upnutie nástroja
Batéria
Obr. A
8. Nabíjačka
9. Lôžko nabíjačky
10. Indikátor nabíjania
11. Indikátor ukončenia nabíjania
Použitie nabíjačky s nabíjacou dobou 1 hodina
•
Akumulátor (7) nabijete tak, že ho vyberiete
z náradia a vložíte do nabíjačky (8). Akumulátor je
možné do nabíjačky vložiť iba jedným spôsobom.
Na náradie netlačte. Uistite sa, či je akumulátor
v nabíjačke riadne usadený.
•
Pripojte nabíjačku k sieti.
•
Skontrolujte, či sa červený indikátor nabíjania (10)
rozsvieti. Pokiaľ sa indikátor nabíjania (11) rozsvieti
na zeleno, akumulátor je príliš zahriaty a nie je ho
možné nabíjať. Pokiaľ dôjde k tejto situácii, vyberte
batériu z nabíjačky a ponechajte ju približne 1 hodinu
schladiť a potom ju opäť vložte do nabíjačky.
Po približne 1 hodine nabíjania zhasne červený indikátor
(10) a rozsvieti sa zelený indikátor (11). Akumulátor
je teraz celkom nabitý.
•
Vyberte akumulátor z nabíjačky.
Zostavovanie prístroja
Pozor! Pred montážou z prístroja vyberte batériu.
Nasadenie a odpojenie batérie (obr. B)
•
Ak chcete batériu (7) nasadiť, zarovnajte ju s miestom
jej uloženia na náradie. Nasuňte akumulátor do jeho
lôžka na náradí a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
zaklapnutiu v správnej polohe.
•
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte tlačidlo (12)
a súčasne akumulátor vytiahnite z lôžka.
Upevnenie krytu akumulátora (obr. C)
Pozor! Kryt (13) upevnite na akumulátor (7) pri preprave
a skladovaní.
Upevnenie a vybratie nástroja (obr. D)
Pre jednoduchú výmenu nástrojov je toto náradie
vybavené rýchloupínacím skľučovadlom.
•
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte spínač pre
chod dopredu/dozadu do stredovej polohy (2).
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (14) jednou
rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou rukou.
•
Vložte nástroj (15) do skľučovadla.
•
Pevne dotiahnite skľučovadlo otáčaním objímky
(14) jednou rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou
rukou.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím
nástavcom umiestneným v držiaku nástrojov (6).
•
Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka vysunutím
z krytu na náradí.
•
Zatlačením nástavca do krytu ho uložíte do pôvodnej
polohy.
Voľba smeru otáčania (obr. E)
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek nastavte pravý chod
(v smere hodinových ručičiek). Na uvoľňovanie skrutiek
a zaseknutých vrtákov použite ľavý chod (proti smeru
pohybu hodinových ručičiek).
•
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu (2) smerom doľava.
•
Ak chcete zvoliť spätný chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu (3) smerom doprava.
•
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte spínač pre
chod dopredu/dozadu do stredovej polohy.
Voľba pracového režimu alebo krútiaceho momentu
(obr. F)
Toto náradie je vybavené voličom pracovného režimu
a nastavenia krútiaceho momentu. Veľké skrutky a tvrdé
materiály si vyžadujú väčší uťahovací moment než malé
skrutky a mäkké materiály.
Volič režimu na náradí ponúka širokú škálu nastavení
pre rôzne aplikácie.
•
Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte volič
(4) do polohy vŕtanie tak, že zarovnáte symbol
so značkou (16).
•
Pri skrutkovaní nastavte volič do požadovanej
polohy. Ak ešte nemáte skúsenosti s nastavením
krútiaceho momentu, postupujte nasledujúcim
spôsobom:
•
Nastavte volič (4) na najmenší krútiaci
moment.
•
Doťahujte prvú skrutku.
•
Pokiaľ spojka skľučovadla preklzuje pred
dotiahnutím skrutky, zvýšte hodnotu momentu
a pokračujte v uťahovaní skrutky. Tento
postup opakujte, pokiaľ nedosiahnete správne
nastavenie. Dotiahnite ostatné skrutky
s použitím rovnakého krútiaceho momentu.
Použitie
Pozor! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nabíjanie batérie (obr. A)
Akumulátor je treba nabiť pred prvým použitím a potom
vždy, keď výkon náradia výrazne klesá. Ak nabíjate
batériu po prvý raz alebo po dlhodobom uskladnení,
dôjde k jej nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity.
Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov dosiahne
batéria svoju plnú kapacitu. Pri nabíjaní dochádza
k zahrievaniu batérie; Ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu závadu.
Pozor! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách pod 4 °C
alebo nad 40 °C. Odporučená teplota pri nabíjaní je
približne 24 °C.
Použitie nabíjačky s nabíjacou dobou 3 hodiny
•
Akumulátor (7) nabijete tak, že ho vyberiete z náradia
a nasuniete nabíjačku (9) na akumulátor.
6
•
Volič 2 rýchlostí (obr. G)
•
Pri vŕtaní do železa a skrutkovaní presuňte volič
rýchlostí (5) smerom k zadnej časti náradia
(1. prevod).
•
Pri vŕtaní do nekovových materiálov prepnite volič
rýchlostí (5) smerom dopredu (2. prevod).
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Vŕtanie/skrutkovanie
•
Pomocou spínača pre voľbu smeru chodu (2) zvoľte
smer otáčania dopredu alebo dozadu.
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spínač (1).
Otáčky náradia závisia na intenzite stlačenia tohto
spínača.
•
Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Rady na optimálne využitie
Vŕtanie
•
Vyvíjate na náradie mierny tlak v smere zhodnom
s osou vrtáku.
•
Tesne pred preniknutím špičky vrtáku druhou
stranou povrchu obrobku zmenšite tlak vyvíjaný
na náradie.
•
Aby nedochádzalo pri prieniku vrtáku k rozštiepeniu
alebo tvorbe triesok na povrchu obrobku, podložte
ho kúskom dreva.
•
Pri vŕtaní otvorov s väčším priemerom do dreva
použite špeciálne nástavce.
•
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky s rýchloreznej
ocele (HSS).
•
Pri vŕtaní do muriva použite vidiové vrtáky.
•
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
•
Na zvýšenie presnosti si vždy uprostred diery,
ktorú chcete vŕtať, označte na obrobku pomocou
dierkovača vodiaci otvor.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Batérie
Skrutkovanie
•
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho
nástavca.
•
Ak nejdú skrutky správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
•
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom
v jednej osi so skrutkou.
Batérie Black & Decker môžu byť mnohokrát
nabíjané. Po ukončení ich životnosti ich
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
•
•
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobý bezproblémový chod náradia
závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Vaša nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného čistenia
žiadnu údržbu.
Pozor! Pred prevádzaním každej údržby vytiahnite
z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačky odpojte
jej napájací kábel od sieťovej zásuvky.
•
•
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia.
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
7
Nechajte náradie v chode, dokiaľ nedôjde k úplnému
vybitiu batérie a potom ju vyberte z náradia.
Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
Technické údaje
Napájacie napätie
VDC
Otáčky naprázdno
min-1
Max. uťahovací moment
Nm
Maximálny priemer skľučovadla
mm
Max. priemer otvoru pri vŕtaní do ocele/dreva mm
Typ batérie
Kapacita
Ah
Hmotnosť (bez batérie)
kg
Nabíjačka
3 hod.
Vstupné napätie
VAC 230
Približná doba nabíjania h 3
Hmotnosť
kg 0,3
HP126F3
12
0-340/0-1,300
34
10
10/25
A1712
1,7
1,4
1 hod.
230
1
1,3
Vyhlásenie o zhode
HP126F3/HP146F3
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 84/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 60335, EN 55014,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KWA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
73 dB(A)
84 dB(A)
1.01 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-6-2005
8
HP146F3
14,4
0-450/0-1,400
36
10
13/30
A1714
1,7
1,5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043698 - 26-04-2007
9
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
10
HP126F3 - - - A
CORDLESS DRILL 1
©
11
HP146F3 - - - A
CORDLESS DRILL 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising