FCV7205K | Black&Decker FCV7205K DUSTBUSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-25 SK
FCV7205
2
3
SLOVENČINA
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku len pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výrobnom štítku náradia. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku sieťovou zástrčkou.
Použitie výrobku
Váš vysávač Black & Decker Dustbuster® Duo je určený
na suché vysávanie v nenáročných podmienkach.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Symboly na nabíjačke
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Vaša nabíjačka je vybavená elektrickou
ochranou dvojitou izoláciou; preto nie je nutné
použitie zemniaceho vodiča.
Pozor! Pri použití elektrického náradia napájaného
batériou by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich,
aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku
z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo
iného poranenia a materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Tento návod si uschovajte.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka
sa automaticky vypne. Hneď ako dôjde opäť
k poklesu okolitej teploty, nabíjačka opäť obnoví
svoju funkciu.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Použitie výrobku
•
Nepoužívajte vysávač na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
•
Nepoužívajte vysávač v blízkosti vody. Neponárajte
vysávač do vody.
•
Nikdy neodpájajte prívodný kábel nabíjačky
od zásuvky ťahaním alebo šklbaním. Dbajte na to,
aby prívodný kábel nabíjačky neprechádzal cez
ostré hrany alebo cez horúce a mastné povrchy.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Po použití
•
Pred čistením nabíjačky alebo nabíjacej základne
nabíjačku odpojte od elektrickej siete.
•
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Hlavný vypínač
Uvoľňovacie tlačidlo
Zberná nádoba na prach
Kotúč na čistenie filtra (CV9605S)
Indikátor nabíjania
Spojovací diel
Horná trubica
Spodná trubica
Podlahová hubica
Páčka na zdvih kefiek
Obr. A
11. Štrbinový nástavec pre vysávanie úzkych
priestorov
12. Kefkový nástavec
Prehliadky a opravy
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
•
Ak je akákoľvek časť vysávača poškodená,
nepoužívajte ho.
•
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
•
Pravidelne kontrolujte stav prívodného kábla
nabíjačky. Ak je poškodený, nabíjačku vymeňte.
•
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Inštalácia
Montáž nabíjacej základne na stenu (obr. B)
Nabíjaciu základňu je možné umiestniť na pracovný
stôl alebo pripevniť na stenu, kde bude zaistené miesto
na uloženie a nabíjanie prístroja.
Nastavenie
Montáž trubíc a podlahovej hubice (obr. C)
•
Na prednú časť prístroja nasaďte spojovací diel
(6).
•
Nasaďte na seba hornú (7) a spodnú (8) trubicu
a na jeden koniec trubice nasaďte podlahovú hubicu
(9).
•
Druhý koniec trubice nasuňte do spojovacieho dielu
nasadeného na prístroji.
•
Alebo pokiaľ potrebujete vysávač používať ako ručný
vysávač s kefkou na upratovanie schodišťa alebo
na čistenie nábytku, podlahovú hubicu nasaďte
priamo na spojovací diel.
Akumulátor a nabíjačka
•
Nikdy sa nepokúšajte o demontáž akumulátora.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Akumulátory nespaľujte.
•
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
•
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
4
•
Montáž príslušenstva (obr. A & D)
Ti e t o m o d e l y s ú d o d á v a n é s n a s l e d u j ú c i m
príslušenstvom:
štrbinový nástavec (11) pre vysávanie úzkych
priestorov
kefkový nástavec (12) pre vysávanie nábytku
•
•
•
•
Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte nasledovne:
•
Vyberte prílušenstvo z prístroja.
•
Nasaďte na prednú časť vysávača vhodné
príslušenstvo.
•
•
Použitie
•
•
Pred prvým použitím musí byť akumulátor nabíjaný
minimálne 16 hodín.
Pokiaľ prístroj nepoužívate, vložte ho do nabíjacej
základne.
•
Stisnite uvoľňovacie tlačidlo (2) a vyberte zbernú
nádobu (3).
Vyprázdnite zbernú nádobu.
Vybere filtre (13 a 14) otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Vyčistite kefou usadený prach z filtrov.
Vyperte filtre v teplom saponátovom roztoku. Ak
je to nutné, umyte i nádobu. Neponárajte vysávač
do vody.
Uistite sa, či sú nádoba i filtre suché.
Vložte filtre (13 a 14) do vysávača a otočte s nimi
proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby
došlo k ich správnemu usadeniu.
Vložte do vysávača zbernú nádobu. Uistite sa, či bolo
správne usadenie nádoby potvrdené kliknutím.
Pozor! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov. Optimálne
výsledky pri vysávaní dosiahnete v prípade, ak budú čisté
filtre a ak bude prázdna zberná nádoba.
Nabíjanie akumulátora (obr. B)
•
Uistite sa, či je vysávač vypnutý. Akumulátor sa
nebude nabíjať, ak bude hlavný vypínač v polohe
ZAPNUTÉ.
•
Prístroj vložte do nabíjacej základne tak, ako je
znázornené na obrázku.
•
Pripojte nabíjačku. Nabíjačku zapnite. Červený
indikátor nabíjania (5) začne svietiť.
•
Nechajte vysávač nabíjať minimálne 16 hodín.
Pri nabíjaní sa nabíjačka môže zahrievať. Ide o
bežný jav, ktorý neznamená žiadnu závadu. Vysávač
môže byť k nabíjačke pripojený ľubovoľne dlhú dobu.
Indikátor nabíjania bude svietiť hneď ako prístroj vložíme
do zapnutej nabíjačky.
Čistenie výfukového filtra (obr. I)
•
Otvorte veko (15).
•
Vytiahnite z prístroja filter (16).
•
Vyperte filtre v teplom saponátovom roztoku.
•
Uistite sa, či je filter suchý.
•
Filter (16) vložte späť do prístroja.
•
Zavrite veko.
Výmena filtrov
Výmena filtrov by sa mala robiť každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď dôjde k ich poškodeniu.
Výmenné filtre si môžete zakúpiť u Vášho značkového
predajcu Black & Decker (katalógové číslo VF40).
•
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte staré
filtre.
•
Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte
do vysávača nové filtre.
Pozor! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách nižších než
4°C alebo vyšších než 40°C.
Zapnutie a vypnutie (obr. E)
•
Vysávač zapnete posunutím hlavného vypínača (1)
dopredu.
•
Vysávač vypnete posunutím hlavného vypínača
dozadu.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Optimalizácia sacieho výkonu (obr. F)
Pokiaľ chcete udržať optimálny sací výkon, musíte behom
používania pravidelne čistiť filter.
•
Niekoľkokrát otočte čistiacim kotúčom filtra (4) tak,
aby sa oklepal nanesený prach na filtri (13).
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Vysunutie kefky
•
Pomocou páčky (10) na podlahovej hubici (9)
vysuňte alebo skryte štetiny kefky.
•
Pri čistení kobercov alebo pokrývok štetiny
skryte.
•
Štetiny kefky vysuňte pri čistení tvrdých
povrchov, ako sú parkety, kachle alebo podlahy
z mramoru.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Čistenie a údržba
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Pozor! Pravidelne prevádzajte čistenie filtrov.
Čistenie zbernej nádoby a filtrov (obr. G a H)
Filtre môžu byť opakovane použité a mali by byť
pravidelne čistené.
5
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Akumulátory (obr. J - L)
Pokiaľ sa rozhodnete výrobok zlikvidovať sami,
podľa nižšie uvedeného postupu musíte vybrať
akumulátor a musíte ho zlikvidovať v súlade
s miestnymi predpismi.
•
Nechajte akumulátor vo vysávači vybiť tak, aby
prestal pracovať motor. Akumulátor je umiestnený
pod zadnou časťou prístroja.
•
Vyberte prílušenstvo z prístroja.
•
Odskrutkujte skrutky (17).
•
Odistite príchytky (18) pridržujúce držiak
príslušenstva.
•
Odstráňte držiak príslušenstva (19).
•
Odskrutkujte skrutky (20) pridržujúce akumulátor.
•
Posuňte akumulátor (21) smerom vzad, ako
je znázornené na obrázku.
•
Vyberte akumulátor
•
Umiestnite ho do vhodného balenia, ktoré zaistí,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu kontaktov
akumulátora.
•
Akumulátory prosím odovzdajte v značkovom
servise alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Pozor! Ak sa akumulátor už raz vyberie, nemôže sa
do vysávača opätovne pripojiť.
Technické údaje
Napätie
Hmotnosť
Nabíjačka
Vstupné napätie
Približná doba
nabíjania
V
kg
CV7205T
7,2
1,1
VAC
230
hod.
16
CV9605S
9,6
1,3
Vyhlásenie o zhode
CV7205T/CV9605S
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-3-2005
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043700 - 27-04-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
DUSTBUSTER 1
©
FCV7205K - - A
9
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
LT
měsíců
hónap
°
men
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Číslo série
Dátum predaja
LV
24
PL
SK
mēneši
miesiący
mesiacov
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Parašas
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Faks: 273 74 73
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
LV
Garantijas remonta dokumentācija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantinių remontų dukumentacija
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
~
~
Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Jótállás új határideje
Číslo zakázky Závada
Javitási
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
munkalapszám
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieņemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Zīmogs
Paraksts
Download PDF

advertising