FCV7205K | Black&Decker FCV7205K DUSTBUSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-11 CZ
FCV7205
2
3
ČEŠTINA
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti
odpovídá napájecímu napětí na výrobním štítku nářadí.
Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku síťovou
zástrčkou.
Použití výrobku
Váš vysavač Black & Decker Dustbuster® Duo je určen
pro suché vysávání v nenáročných podmínkách. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Symboly na nabíječce
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění, případně materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Tento návod si uschovejte.
Vaše nabíječka je opatřena elektrickou
ochranou dvojitou izolací; proto není nutné
použití zemnícího vodiče.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Jakmile dojde opět
k poklesu okolní teploty, nabíječka opět obnoví
svou funkci.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Použití výrobku
•
Nepoužívejte vysavač k vysávání kapalin nebo
materiálů, které by mohly způsobit požár.
•
Nepoužívejte vysavač v blízkosti vody. Neponořujte
vysavač do vody.
•
Nikdy neodpojujte napájecí kabel nabíječky
od zásuvky taháním nebo škubáním. Dbejte na to,
aby napájecí kabel nabíječky nepřecházel přes ostré
hrany nebo přes horké a mastné povrchy.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Po použití
•
Před čištěním nabíječky nebo nabíjecí základny
nabíječku odpojte od elektrické sítě.
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě.
•
K uloženému přístroji nesmí mít přístup děti.
Hlavní vypínač
Uvolňovací tlačítko
Sběrná nádoba na prach
Čistící kotouč filtru (CV9605S)
Indikátor nabíjení
Spojovací díl
Horní trubice
Spodní trubice
Podlahová hubice
Páčky zdvihu kartáčů
Obr. A
11. Štěrbinový nástavec pro vysávání úzkých prostor
12. Kartáčový nástavec
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
•
Je-li jakákoliv část vysavače poškozena, nepoužívejte
jej.
•
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit
v autorizovaném servisním středisku.
•
Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu
nabíječky. Je-li poškozen, nabíječku vyměňte.
•
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Instalace
Montáž nabíjecí základny na zeď (obr. B)
Nabíjecí základnu je možné umístit na pracovní stůl
nebo připevnit ke zdi, kde bude zajištěno místo k uložení
a nabíjení přístroje.
Sestavení
Montáž trubic a podlahové hubice (obr. C)
•
Na přední část přístroje nasaďte spojovací díl (6).
•
Sestavte k sobě horní (7) a spodní (8) trubici
a na jeden konec trubice nasaďte podlahovou hubici
(9).
•
Druhý konec sestavené trubice nasuňte
do spojovacího dílu nasazeného na přístroji.
•
Popřípadě, pokud potřebujete vysavač používat jako
ruční vysavač s kartáčem k úklidu schodiště nebo
k čištění nábytku, podlahovou hubici nasaďte přímo
na spojovací díl.
Baterie a nabíječka
•
Nikdy se nepokoušejte o demontáž baterie.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Nevhazujte akumulátor do ohně.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
4
Montáž příslušenství (obr. A & D)
Ty t o m o d e l y j s o u d o d á v á n y s n á s l e d u j í c í m
příslušenstvím:
štěrbinový nástavec (11) pro vysávání úzkých
prostor
kartáčový nástavec (12) pro vysávání nábytku
Čištění a údržba
Varování! Pravidelně provádějte čištění filtrů.
Čištění sběrné nádoby a filtrů (obr. G a H)
Filtry mohou být opakovaně použity a měly by být
pravidelně čištěny.
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a vyjměte sběrnou
nádobu (3).
•
Vyprázdněte sběrnou nádobu.
•
Vyjměte filtry (13 & 14) otáčením po směru
hodinových ručiček.
•
Vykartáčujte usazený prach z filtrů.
•
Omyjte filtry v teplém saponátovém roztoku. Je-li
to nutné, omyjte i nádobu. Neponořujte vysavač do
vody.
•
Ujistěte se, zda jsou nádoba i filtry suché.
•
Vložte filtry (13 & 14) do vysavače a otočte s nimi
proti směru pohybu hodinových ručiček tak,
aby došlo k jejich správnému usazení.
•
Vložte do vysavače sběrnou nádobu. Ujistěte se, zda
bylo řádné usazení nádoby potvrzeno kliknutím.
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
•
Vyjměte příslušenství z přístroje.
•
Nasaďte na přední část vysavače vhodné
příslušenství.
Použití
•
•
Před prvním použitím musí být baterie nabíjena
minimálně 16 hodin.
Pokud přístroj nepoužíváte, vložte jej do nabíjecí
základny.
Nabíjení baterie (obr. B)
•
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý. Baterie
nebude nabíjena, bude-li hlavní spínač v poloze
ZAPNUTO.
•
Přístroj vložte do nabíjecí základny tak, jak je
znázorněno na obrázku.
•
Připojte nabíječku. Nabíječku zapněte. Červený
indikátor nabíjení (5) začne svítit.
•
Nechejte vysavač nabíjet minimálně 16 hodin.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může být
k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu. Indikátor
nabíjení bude svítit jakmile přístroj vložíme do zapnuté
nabíječky.
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
Optimálních výsledků při vysávání dosáhnete v případě,
budou-li čisté filtry a bude-li prázdná sběrná nádoba.
Čištění výstupního filtru (obr. I)
•
Otevřete víko (15).
•
Vytáhněte z přístroje filtr (16).
•
Filtr omyjte v teplém saponátovém roztoku.
•
Ujistěte se, zda je filtr suchý.
•
Filtr (16) vložte zpět do přístroje.
•
Zavřete víko.
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než
4°C nebo vyšších než 40°C.
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců
nebo vždy, když dojde k jejich poškození.
Výměnné filtry si můžete zakoupit u Vašeho značkového
prodejce Black & Decker (katalogové číslo VF40).
•
Podle výše uvedeného postupu vyjměte staré
filtry.
•
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte
do vysavače nové filtry.
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
•
Vysavač zapnete posunutím hlavního spínače (1)
dopředu.
•
Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače
dozadu.
Optimalizace sacího výkonu (obr. F)
Pokud chcete udržet optimální sací výkon, musíte během
používání pravidelně čistit filtr.
•
Několikrát otočte čistícím kotoučem filtru (4) tak, aby
se oklepal nanesený prach na filtru (13).
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Vysunutí kartáče
•
Pomocí páčky zdvihu kartáčů (10) na podlahové
hubici (9) vysuňte nebo skryjte štětiny kartáče.
•
Při čištění koberců nebo pokrývek štětiny
skryjte.
•
Štětiny kartáče vysuňte při čištění tvrdých
povrchů, jako jsou parkety, kachle nebo podlahy
z mramoru.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
5
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
ES Prohlášení o shodě
CV7205T/CV9605S
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-3-2005
Baterie (obr. J - L)
Pokud se rozhodnete výrobek zlikvidovat
sami, podle níže uvedeného postupu musíte
vyjmout baterii a musíte ji zlikvidovat v souladu
s místními předpisy.
•
Nechejte baterii ve vysavači vybít tak, aby přestal
pracovat motor. Baterie je umístěna pod zadní části
přístroje.
•
Vyjměte příslušenství z přístroje.
•
Odšroubujte šrouby (17).
•
Odjistěte příchytky (18) přidržující držák
příslušenství.
•
Odstraňte držák příslušenství (19).
•
Odšroubujte šrouby (20) přidržující baterii.
•
Posuňte baterii (21) směrem vzad, tak je znázorněno
na obrázku.
•
Vyjměte baterii
•
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
•
Baterie prosím odevzdejte ve značkovém servisu
nebo v místní recyklační stanici.
Varování! Jestliže je baterie již jednou vyjmuta, nemůže
být do vysavače opětovně připojena.
Technické údaje
Napětí
Hmotnost
Nabíječka
Vstupní napětí
Přibližná doba
nabíjení
V
kg
CV7205T
7,2
1,1
VAC
230
hod
16
CV9605S
9,6
1,3
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043690 - 27-04-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
DUSTBUSTER 1
©
FCV7205K - - A
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
02/07
Download PDF

advertising