FCV7205K | Black&Decker FCV7205K DUSTBUSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
505202-51 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL FCV7205
2
3
POLSKI
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest przystosowana do zasilania tylko jednym
napięciem. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce znamionowej
ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio przyłączać
elektronarzędzia do sieci.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz Dustbuster® Duo firmy Black & Decker jest
przeznaczony do lekkiego sprzątania na sucho.
Urządzenie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Symbole na ładowarce
Uwaga! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku
elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zastosowanie odkurzacza
zgodne z przeznaczeniem. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi wypadkiem.
Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście
transformatora jest galwanicznie oddzielone
od sieci.
Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza. Gdy
temperatura ta spadnie, ładowarka znów
podejmuje pracę.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Zastosowanie odkurzacza
•
Nie zasysaj do odkurzacza żadnych cieczy ani
łatwopalnych materiałów.
•
Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody, ani nie
zanurzaj go w wodzie.
•
Nie ciągnij za kabel ładowarki, by odłączyć ją od
sieci. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem i ostrymi krawędziami.
Elementy odkurzacza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Po użyciu
•
Przed oczyszczeniem ładowarki wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
•
Nieużywany odkurzacz przechowuj w suchym,
niedostępnym dla dzieci miejscu.
Kontrole i naprawy
•
Przed użyciem odkurzacza sprawdź, czy nie zawiera
jakichś uszkodzonych elementów. Skontroluj, czy
jakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest
sprawny i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności,
które mogą negatywnie wpływać na działanie
odkurzacza.
•
Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś jego część jest
uszkodzona.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
•
Regularnie sprawdzaj kabel ładowarki, czy nie
jest uszkodzony. Gdyby tak się stało, wymień
ładowarkę.
•
Nigdy nie próbuj usuwania lub wymiany jakichkolwiek
części nieopisanych w tej instrukcji.
Wyłącznik
Guzik zwalniający
Pojemnik na śmieci
Pokrętło do czyszczenia filtra (CV9605S)
Wskaźnik ładowania
Przyłącze
Górny segment trzonka
Dolny segment trzonka
Szczotka podłogowa
Przyciski do przestawiania szczotki
Rys. A
11. Ssawka szczelinowa
12. Szczotka
Montaż
Mocowanie uchwytu do ładowania na ścianie
(rys. B)
Uchwyt można ustawić na stole lub powiesić na ścianie.
Ten drugi sposób ułatwia przechowywanie i ładowanie.
Montaż
Montaż trzonka i szczotki podłogowej (rys. C)
•
Zamocuj przyłącze (6) z przodu odkurzacza.
•
Połącz ze sobą górny (7) i dolny (8) segment trzonka,
a na koniec nasadź szczotkę podłogową (9).
•
Drugi koniec trzonka włóż w przyłącze z przodu
odkurzacza.
•
Alternatywnie szczotkę podłogową można
zamocować bezpośrednio w przyłączu, jeżeli łatwiej
jest sprzątać w tej konfiguracji.
Akumulator i ładowarka
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie wrzucaj akumulatora do ognia!
•
Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
4
Zakładanie akcesoriów (rys. rys. A i D)
Modele te są dostarczane z następującym wyposażeniem
dodatkowym:
ssawka szczelinowa (11) do trudno dostępnych
miejsc
szczotka (12) do mebli i schodów.
Czyszczenie i konserwacja
Uwaga! Regularnie czyść filtry.
Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtrów (rys. rys.
G i H)
Filtry są filtrami wielokrotnego użytku i należy je regularnie
czyścić.
•
Naciśnij guzik zwalniający (2) i zdejmij pojemnik na
śmieci (3).
•
Opróżnij pojemnik na śmieci.
•
Zdejmij filtry (13 i 14) przez obrócenie ich
w prawo.
•
Wyszczotkuj luźny pył z filtrów.
•
Wymyj filtry w ciepłej wodzie z mydłem. Ew.
można też umyć pojemnik na śmieci. Nie zanurzaj
odkurzacza w wodzie.
•
Wysusz pojemnik na śmieci i filtry.
•
Ponownie załóż filtry (13 i 14) i obróć je w lewo aż
do zatrzaśnięcia.
•
Ponownie nasadź zbiornik na śmieci na odkurzacz
tak, by zatrzasnął się w swoim położeniu.
By zamocować jakiś element wyposażenia dodatkowego,
wykonaj następujące operacje:
•
Wyjmij odpowiedni element wyposażenia
z odkurzacza.
•
Nasadź wybrany element na odkurzacz od
przodu.
Zastosowanie
•
•
Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumulator
należy naładować przynajmniej przez 16 godzin.
Gdy odkurzacz nie jest używany, pozostaw go
w uchwycie do ładowania.
Ładowanie akumulatora (rys. B)
•
Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony. Gdy
wyłącznik jest włączony, akumulator nie będzie
ładowany.
•
Umieść odkurzacz w uchwycie do ładowania, tak
jak pokazano na rysunku.
•
Włóż ładowarkę w gniazdo sieciowe. Zapala się
wskaźnik ładowania (5).
•
Pozostaw odkurzacz na przynajmniej 16 godzin aż
do całkowitego naładowania.
Podczas ładowania ładowarka może się nagrzewać,
ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy o usterce.
Odkurzacz może pozostawać stale przyłączony do
ładowarki. Wskaźnik ładowania świeci się, gdy odkurzacz
jest połączony z ładowarką przyłączoną do sieci.
Uwaga! Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów.
Odkurzanie przebiega sprawnie tylko przy czystych
filtrach i pustym pojemniku na śmieci.
Czyszczenie filtra wylotowego (rys. I)
•
Otwórz pokrywę (15).
•
Wyjmij filtr (16) z wnęki.
•
Wymyj filtr w ciepłej wodzie z mydłem.
•
Wysusz filtr.
•
Ponownie załóż filtr (16).
•
Zamknij pokrywę.
Wymiana filtrów
Filtry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy oraz w razie
zużycia lub uszkodzenia. Filtry wymienne są do nabycia u
dilera firmy Black & Decker (numer katalogowy VF40).
•
Wyjmij stare filtry zgodnie z powyższym opisem.
•
Załóż nowe filtry zgodnie z powyższym opisem.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC lub powyżej 40 oC.
Załączanie i wyłączanie (rys. E)
•
By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) do
przodu.
•
By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) do
tyłu.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Regulacja siły ssania (rys. F)
By zapewnić odpowiednią siłę ssania, trzeba regularnie
czyścić filtry.
•
Obróć pokrętło (4) o kilka obrotów, by wytrzepać
kurz zatykający filtr (13).
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Zastosowanie szczotki
•
Przyciski (10) w szczotce podłogowej (9) służą
do wysuwania bądź chowania sztucznego włosia
szczotki.
•
W celu czyszczenia dywanów bądź wykładzin
podłogowych schowaj włosie.
•
W celu czyszczenia twardych podłóg, np. z drewna,
terakoty lub marmuru, wysuń włosie.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
5
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że
odkurzacze CV7205T/CV9605S zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 55014, EN 60335, EN 61000.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technicznych
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
01-03-2005
Akumulator (rys. rys. J - L)
Jeżeli sam zamierzasz złomować
elektronarzędzie, wyjmij akumulator i zlikwiduj
go zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
•
Akumulator należy uprzednio rozładować przez
pozostawienie załączonego odkurzacza aż do
zatrzymania się silnika. Akumulator znajduje się na
spodzie z tyłu odkurzacza.
•
Zdejmij akcesoria z odkurzacza.
•
Wykręć wkręty (17).
•
Odblokuj języczki (18) utrzymujące uchwyt
akcesoriów w swoim położeniu.
•
Zdejmij uchwyt akcesoriów (19).
•
Wykręć wkręty (20) utrzymujące akumulator w swoim
położeniu.
•
Tak jak pokazano na rysunku, wysuń akumulator
(21) do tyłu.
•
Wyjmij akumulator.
•
Włóż akumulator do odpowiedniego opakowania
tak, by nie mogło dojść do zwarcia biegunów
akumulatora.
•
W celu ponownego wykorzystania lub zgodnej
z przepisami likwidacji oddaj akumulator swojemu
dilerowi lub do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
Uwaga! Po wymontowaniu akumulatora nie da się go już
ponowne zamontować.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
Dane techniczne
Napięcie
Masa
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Przybliżony czas
ładowania
VAC
kg
CV7205T
7,2
1,1
V
230
h
16
CV9605S
9,6
1,3
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054876 - 26-10-2007
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising