GT100 | Black&Decker GT100 HEDGETRIMMER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-03 SK
GT90
GT100
GT105
GT110
2
SLOVENČINA
zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho
blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prehliadnite a pokiaľ sú
poškodené, vymeňte ich. Pri práci s náradím vonku
používajte vždy predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Môžete používať predlžovacie káble Black &
Decker až do dĺžky 30 m, bez toho, aby došlo ku strate
výkonu.
Používajte len vhodné náradie
Použitie tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradie alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa
bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené. Na náradie príliš netlačte. Náradie nepoužívajte
na iné účely, než na tie, na ktoré bolo navrhnuté, napríklad
nepoužívajte okružnú pílu na oddeľovanie kmeňa stromu
alebo na orezávanie konárov.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrolujte stav náradia
Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či
nedošlo k poškodeniu náradia alebo napájacieho
kábla. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich
sa častí, opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie
ochranných krytov a spínačov a ďalších prvkov, ktoré
môžu ovplyvniť správny chod náradia. Zaistite, aby bol
chod náradia celkom v poriadku a aby náradie správne
plnilo funkciu, na ktorú je určené. Ak je náradie alebo
jeho akákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Ak
nepracuje správne hlavný vypínač, náradie nepoužívajte.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy sa
nepokúšajte prevádzať akékoľvek opravy sami.
Odpojte napájací kábel
Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou jeho častí,
príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby
vždy odpojte prívodný kábel.
Zabráňte neúmyselnému zapnutiu prístroja
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači.
Pred pripojením napájacieho kábla k sieti sa uistite, či
je náradie vypnuté.
Nepoškodzujte prívodný kábel
Nikdy neprenášajte náradie uchopením za napájací
prívodný kábel a pri vyťahovaní zo zásuvky za tento kábel
neťahajte. Chráňte kábel pred vysokými teplotami, olejmi
a ostrými hranami.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Pokiaľ náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené
na suchom mieste a uzamknuté alebo inak vhodne
zabezpečené mimo dosahu detí.
Prevádzajte údržbu náradia starostlivo
Ostrie nástrojov udržujte nabrúsené a čisté, docielite tým
bezpečnejšiu prevádzku a vyššiu výkonnosť. Dodržujte
všetky pokyny na vykonávanie údržby a na výmenu
Použitie
Vaše nožnice na živý plot Black & Decker sú určené na
zostrihávanie živých plotov, krovín a hustých porastov.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného z elektrickej siete musia byť starostlivo
dodržované základné bezpečnostné pokyny, vrátane
pokynov uvedených v tomto návode, aby ste znížili
riziko vzniku poranení alebo materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod si uschovajte.
Pred vykonávaním údržby, opravou alebo
nastavovaním, vytiahnite zástrčku prívodného
sieťového kábla zo zásuvky.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok v pracovnom priestore a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na pracovné prostredie
Nevystavujte náradiu dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie tam,
kde je riziko vzniku explózie, tj. v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti pracovného priestoru alebo
sa dotýkali náradia a prívodných káblov.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia. Ak pracujete
vonku, používajte pokiaľ možno gumené rukavice a
nekĺzavú obuv. V prípade, že máte dlhé vlasy, používajte
zodpovedajúci prostriedok, ktorým vlasy zopnete.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci
s náradím práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné čiastočky
materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo
respirátor. Používajte ochranu sluchu.
Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom
Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
predmetmi, ako sú rúrky, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej
zvýšená použitím veľmi citlivého zariadenia (30 mA /
30 mS) pre zvyškový prúd (RCD).
Nenakláňajte sa
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
Neobsluhujte náradie, ak ste unavení.
Upevnite si polotovar
Na upnutie obrobku používajte svorky alebo zverák. Je
to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia oboma
rukami.
Pripojenie zariadenia na odsávanie prachu
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie
3
príslušenstva. Udržujte všetky rukoväte a ovládacie prvky
čisté, suché a neznečistené olejmi či inými mazivami.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
•
•
•
•
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Vždy skontrolujte, či zdroj napätia zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
s nekompletným alebo neodborne upraveným
náradím.
Nikdy nedovoľte pracovať s náradím deťom.
Pozor na padajúce úlomky pri strihaní vo vyšších
častiach živého plotu.
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledovnými prvkami.
1. Spúšťač
2. Vypínač na prednej rukoväti
3. Predná rukoväť
4. Ochranný kryt
5. Nôž
6. Ochranné púzdro lišty
7. Držiak kábla
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa nožníc na
živý plot
Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné
alebo ochranné okuliare.
Pri práci so zariadením používajte pracovné
rukavice.
Tieto nožnice na živý plot obsahujú nasledujúce prvky
pre váš komfort:
•
Ergonomicky tvarované rukoväte pre komfortné
strihanie.
•
Strojovo opracované nože na zlepšenie rezu.
•
Dvojité nože na zníženie vibrácií.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
Ak je napájací kábel poškodený alebo pretrhnutý,
okamžite ho vytiahnite zo zásuvky.
Skladanie prístroja
Varovanie! Pred nastavovaním sa uistite, či je náradie
vypnuté a odpojené od elektrického prúdu a či je cez
nože nasadené ochranné púzdro.
Náradie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri manipulácii s náradím udržujte prívodný kábel
v bezpečnej vzdialenosti od ostria nožov.
Pokiaľ ste s nožnicami na živý plot dosiaľ nikdy
nepracovali, nechajte si radšej i po preštudovaní
tohto návodu poradiť od skúseného užívateľa.
Nikdy sa nedotýkajte nožov, pokiaľ je náradie
v chode.
Nikdy sa nepokúšajte zastaviť dobiehajúce nože.
Neklaďte náradie na zem, pokým sa nože úplne
nezastavia.
Pravidelne kontrolujte opotrebenie či poškodenie
nožov. V prípade poškodenia či opotrebenia nožov,
náradie ďalej nepoužívajte.
Pri strihaní zabráňte kontaktu nožov s tvrdými
predmetmi (napr. kovové vedenia, ploty, zábradlia).
Pokiaľ k takému kontaktu dôjde, vypnite ihneď prístroj
a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak začne prístroj nadmerne vibrovať, ihneď
ho vypnite a skontrolujte, či nedošlo k jeho
poškodeniu.
Ak dôjde k zaseknutiu prístroja, ihneď vypnite
hlavný vypínač. Pred odstraňovaním predmetov
zapadnutých do prístroja vždy náradie vypnite.
Po skončení práce nasaďte na lištu nožníc ochranné
púzdro. Pri ukladaní náradia skontrolujte, či nože nie
sú obnažené.
Pri práci s náradím skontrolujte, či sú riadne
pripevnené všetky kryty. Nikdy nepracujte
Nasadenie ochranného krytu (obr. A)
•
Ochranný kryt (4) uchyťte do nosného držiaku (8).
•
Zasuňte ochranný kryt do svoriek až pokiaľ
nezacvakne na svojom mieste.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného
krytu.
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. B)
Ak nie je náradie vybavené prívodným káblom, musíte ho
k sieti pripojiť pomocou predlžovacieho kábla.
•
Stranu so zásuvkou vhodného predlžovacieho kábla
pripojte k prívodu napätia.
•
Prevlečte kábel svorkou (7) podľa obrázku, zabránite
tým rozpojeniu v priebehu prevádzky.
•
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky
v stene.
Varovanie! Predlžovací kábel musí byť vhodný na
vonkajšie použitie. V prípade použitia navinovacieho
kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
Kontrolujte polohu prívodného kábla, aby nedošlo
k jeho prerezaniu. Kábel budete mať pod kontrolou,
pokiaľ si ho prehodíte cez rameno.
4
•
Pre vašu bezpečnosť je náradie vybavené
systémom dvoch vypínačov. Tento systém zabraňuje
neúmyselnému zapnutiu náradia a umožní chod iba
pokiaľ náradie uchopíte oboma rukami.
Vybratie ochranného krytu (obr. A)
Varovanie! Kryt snímajte iba za účelom prevedenia
údržby. Po dokončení údržby ochranný kryt vždy
pripevnite späť.
Zapnutie a vypnutie
•
Zapnutie
•
Uchopte prednú rukoväť (3) jednou rukou tak, aby
bol vypínač na prednej rukoväti (2) stlačený do tela
náradia.
•
Druhou rukou stlačte spúšťač (1) na uvedenie
náradia do chodu.
•
Do otvorov (9) na každej strane nosného držiaku (8)
vložte sponku a ochranný kryt (4) vytiahnite vpred.
Vyberte sponky a ochranný kryt odstráňte.
Riešenie problémov
Pokiaľ náradie nepracuje správne, skontrolujte
nasledovné.
Vypnutie
•
Uvoľnite vypínač na prednej rukoväti (2) a súčasne
spúšťač (1).
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte spínač zaistiť v polohe
zapnuté.
Rady pre optimálne použitie náradia
•
Začnite strihaním hornej časti. Nakloňte mierne
náradie (asi pod uhlom 15° vzhľadom k línii rezu) tak,
aby sa špičky nožov ľahko dotýkali živého plotu (obr.
C1). Tak bude strihanie omnoho účinnejšie. Držte
náradie v požadovanom náklone a posúvajte ním
plynule pozdĺž línie rezu. Nože po oboch stranách
lišty vám umožňujú strihanie v ľubovoľnom smere.
•
Ak chcete dosiahnuť veľmi presný rez, natiahnite po
celej dĺžke živého plotu strunu v požadovanej výške.
Strunu použite ako vodítko a rez prevádzajte tesne
nad ňou.
•
Na vytvorenie rovných bočných plôch strihajte od
spodnej časti plotu smerom nahor.
Mladšie vetvičky sa pri strihaní smerom nadol
ohýbajú a potom spôsobujú mäkké priehlbiny
v ploche rezu.
•
Dávajte pozor na výskyt cudzích predmetov v línii
rezu. Obzvlášť sa vyhýbajte tvrdým predmetom, ako
sú kovové vedenia, ploty a zábradlia, lebo môže
dôjsť k zničeniu nožov.
•
Nože pravidelne mažte.
Závada
Možná príčina
Opatrenie
Náradie sa
Prepálená
Vymeňte
nezapína.
poistka.
poistku
Odblokovanie
Skontrolujte
zariadenia
zariadenie pre
pre zbytkový
zbytkový prúd
prúd (RCD).
(RCD).
Nie je pripojený
Skontrolujte
prívod elektriny.
napájanie
zo siete.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby bola zaistená jeho
dlhá prevádzková životnosť s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej
funkcie je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte napájací kábel od siete.
•
Po práci vždy riadne vyčistite nože. Po vyčistení
naneste na nože tenkú vrstvu motorového oleja,
zabránite tým vzniku korózie.
•
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
•
Pred použitím a po použití sa vždy uistite, či sú
všetky spínače zbavené zbytkov nečistôt.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
5
Technické údaje
GT100
GT105 GT110
Napätie
VAC 230
GT90
230
230
230
Príkon
W 380
400
410
420
noža (naprázdno) min-1 1,900
1,900
1,900
1,900
Dĺžka noža
cm 42
42
42
50
mm 16
16
16
16
< 1,0
< 1,0
< 1,0
2.2
2.2
2.3
Frekvencia kmitov
Rozostúpenie
nožov
Doba zastavenia
noža
s < 1,0
Hmotnosť (bez
sieťového kábla)
kg 2.2
Vyhlásenie o zhode
GT90/GT100/GT105/GT110
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000
2000/14/EC, Nožnice na živý plot, ≤ 420 kW, Príloha V
Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy
EN 2000:14
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
LWA (akustický výkon)
Vibrácie ruka/paža merané
podľa normy EN 50144
83 dB(A)
97 dB(A)
99 dB(A)
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-5-2005
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045365 - 12-06-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
9
E14495
www.2helpU.com
GT90 - GT100 - GT105 - GT110
22 - 09 - 05
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising