HP148F3 | Black&Decker HP148F3 CORDLESS DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-78 CZ
HP128F3
HP148F3
HP188F3
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše Black & Decker akuvrtačka/šroubovák je určena
pro šroubování a vrtání do dřeva, kovů, plastů a lehkého
zdiva.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení všech
níže uvedených pokynů může vést ke způsobení zranění
elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému poranění.
Označení “elektrické nářadí” ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na Vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
d.
3.
a.
c.
d.
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést ke způsobení úrazu.
Nepracujte s elektrickým nářadím v prostorách
s výbušnou atmosférou, jako jsou například
prostory obsahující hořlavé kapaliny, plyny
nebo prostory s výbušnou koncentrací prachu.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
např. potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte
při odpojování nářadí od elektrické sítě. Dbejte
na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu
s horkými povrchy, olejem, ostrými hranami
a pohyblivými částmi. Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití těchto
kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte.
f.
4
S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně sluchu. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na rotačních částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro odsávání
prachu, zkontrolujte, zda je řádně nainstalováno
a správně užíváno. Používání tohoto zařízení
snižuje rizika spojená s prací v prašném prostředí.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. S vhodným nářadím budete
pracovat lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na správný chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně
udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou
účinnější a lépe ovladatelné.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
•
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Používání
elektrického nářadí k jiným než určeným aplikacím
může vést ke způsobení rizikových situací.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
Nabíječky
•
Originální nabíječky Black & Decker používejte
pouze k nabíjení akumulátorů dodávaných s nářadím
nebo akumulátorů stejného typu. Jiné akumulátory
mohou vybuchnout a způsobit úraz nebo materiální
škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Před vložením akumulátoru zkontrolujte, zda
je hlavní spínač vypnutý. Vložení akumulátoru
do zapnutého nářadí může vést k úrazu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka určená pro určitý druh akumulátoru
může být nebezpečná při nabíjení jiného typu
akumulátoru.
Používejte výhradně akumulátory doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných akumulátorů může
způsobit požár nebo zranění.
Pokud baterie nepoužíváte, držte je z dosahu
kovových předmětů jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky
nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování obou svorek baterie.
Vzájemné zkratování kontaktů akumulátoru může
způsobit spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může z akumulátoru
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Nabíječka je určena pouze pro použití
ve vnitřních prostorách.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Jakmile dojde opět
k poklesu okolní teploty, nabíječka opět obnoví
svou funkci.
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40°C.
Proces nabíjení dokončen
Servis
Vaše nářadí nechejte opravovat pouze osobou
s příslušnou kvalifikací při použití výhradně
originálních náhradních dílů. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Nabíjení
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
proto není nutné použití zemnícího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
napětí na výkonovém štítku. Nikdy se
nepokoušejte nahradit nabíječku přímým
připojením k zásuvce elektrického proudu.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro příklepové
vrtačky
•
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
•
Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy řádně
ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
•
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte hrotu vrtáku
- může být horký.
•
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Popis
Další bezpečnostní pokyny týkající se baterií
a nabíječek
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících
částí.
1. Spínač s regulací rychlostí
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Sklíčidlo
4. Volič režimu / objímka nastavení kroutícího
momentu
5. Dvojrychlostní volič
6. Držák násady
7. Baterie
8. Boční rukojeť (HP188F3)
Baterie
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
5
Použití nabíječky s nabíjecí dobou 3 hodin
•
Akumulátor (7) nabijete tak, že jej vyjmete z nářadí
a nasunete zásuvku nabíječky (10) na akumulátor.
•
Připojte nabíječku (9) k síti.
Při nabíjení dochází k zahřívání baterie. Přibližně
po 3 hodinách nabíjení bude akumulátor dostatečně
nabitý pro běžné použití. Přibližně po 6 hodinách nabíjení
bude baterie zcela nabitá.
•
Sejměte lůžko nabíječky z akumulátoru.
Obr. A
9. Nabíječka
10. Lůžko nabíječky
11. Indikátor nabíjení
12. Indikátor ukončení nabíjení
Sestavení přístroje
Varování! Před montáží z přístroje vyjměte baterii.
Nasazení a sejmutí baterie (obr. B)
•
Chcete-li baterii (7) nasadit, srovnejte ji s místem
jejího uložení na nářadí. Nasuňte akumulátor do jeho
lůžka v nářadí a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho
zakliknutí ve správné poloze.
•
Pro sejmutí akumulátoru stiskněte uvolňovací
tlačítko (13) a současně vytáhněte akumulátor
z uložení v nářadí.
Použití nabíječky s nabíjecí dobou 1 hodina
•
Akumulátor (7) nabijete tak, že jej vyjmete z nářadí
a vložíte do nabíječky (9). Akumulátor je možné do
nabíječky vložit pouze jedním způsobem. Na nářadí
netlačte. Ujistěte se, zda je akumulátor v nabíječce
řádně usazen.
•
Připojte nabíječku.
•
Zkontrolujte, zda se červený indikátor nabíjení (11)
rozsvítí. Pokud se rozsvítí zelená část indikátoru
(12), je akumulátor příliš zahřátý a nelze jej nabíjet.
Pokud dojde k této situaci, vyjměte baterii z nabíječky
a ponechejte ji přibližně 1 hodinu zchládnout a poté
ji opět vložte do nabíječky.
Po přibližně 1 hodině nabíjení zhasne červený indikátor
(11) a rozvítí se zelený indikátor (12). Akumulátor je
nyní plně nabitý.
•
Vytáhněte akumulátor z nabíječky.
Upevnění krytu akumulátoru (obr. C)
Varování! Kryt (14) upevněte na akumulátor (7)
při přepravě a skladování.
Upevnění boční rukojeti
•
Otáčením proti směru hodinových ručiček uvolněte
boční rukojeť (8).
•
Nasuňte boční rukojeť přes sklíčidlo na těleso
vrtačky.
•
Dotáhněte rukojeť otáčením po směru hodinových
ručiček.
Volba směru otáčení (obr. E)
Při vrtání a utahování šroubů nastavte pravý chod
(po směru hodinových ručiček). Pro uvolňování šroubů
a zaseklých vrtáků použijte zpětný chod (proti směru
hodinových ručiček).
•
Chod vpřed zvolíte přepnutím přepínače pro chod
vpřed / vzad (2) doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu směrem doprava.
•
Chcete-li nářadí zajistit, nastavte tento přepínač
do středové polohy.
Upevnění a vyjmutí nástroje (obr. D)
Pro snadnou výměnu nástrojů je toto nářadí vybaveno
rychloupínacím sklíčidlem.
•
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač
pro chod vpřed/vzad do středové polohy (2).
•
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (15) jednou
rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
•
Vložte násadu (16) do sklíčidla.
•
Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením objímky (15)
jednou rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
Toto nářadí je dodáváno s oboustrannou šroubovací
násadou umístěnou v držáku nástrojů (6).
•
Šroubovací násadu vyjmete z držáku vysunutím
z vybrání v nářadí.
•
Zatlačením násady do vybrání ji uložíte do původní
polohy.
Volba pracovního režimu nebo kroutícího momentu
(obr. F)
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro volbu pracovního
režimu a nastavení kroutícího momentu. Velké šrouby
a tvrdé materiály vyžadují nastavení vyššího kroutícího
momentu než malé šrouby a měkké materiály.
Objímka nářadí nabízí širokou škálu nastavení pro
různé aplikace.
•
Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
(4) do polohy vrtání tak, že srovnáte symbol se
značkou (17).
•
Při šroubování nastavte objímku do požadované
polohy. Pokud ještě nemáte zkušenosti s nastavením
kroutícího momentu, postupujte následovně:
•
Nastavte límec (4) do polohy s nejnižším kroutícím
momentem.
•
Utáhněte první šroub.
•
Pokud spojka prokluzuje přes rohatky před
dosažením požadovaného dotažení šroubu,
zvyšte nastavení kroutícího momentu a pokračujte
v dotahování. Tento postup opakujte, dokud
nedosáhnete správného nastavení. Dotáhněte
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení baterie (obr. A)
Akumulátor je nutno nabít před prvním použitím a poté
vždy, když výkon nářadí výrazně klesá. Nabíjíte-li baterii
poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jejímu
nabití zhruba na 80% celkové kapacity. Po provedení
několika nabíjecích cyklů dosáhne baterie své plné
kapacity. Při nabíjení dochází k zahřívání baterie. Jde
o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách pod
4°C nebo nad 40°C. Doporučená teplota při nabíjení:
přibližně 24°C.
6
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
akumulátor z nářadí. Před čištěním nabíječky odpojte
její napájecí kabel od síťové zásuvky.
ostatní šrouby při použití stejného nastavení
kroutícího momentu.
Vrtání do zdiva (obr. F & G)
•
Při vrtání do zdiva nastavte objímku (4) do polohy
vrtání s příklepem tak, že srovnáte symbol (kladivo)
se značkou (17).
•
Přepněte dvourychlostní volič (5) směrem dopředu
(2. převod).
•
•
•
Dvojrychlostní volič (obr. G)
•
Při vrtání do železa a šroubování přesuňte
dvojrychlostní volič (5) směrem k zadní části nářadí
(1. převod).
•
Při vrtání do nekovových materiálů přepněte
dvourychlostní volič (5) směrem dopředu
(2. převod).
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Vrtání/šroubování
•
Pomocí posuvného spínače chodu vpřed / vzad (2)
zvolte požadovaný směr otáčení.
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
•
Nářadí vypnete uvolněním spínače.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Rady k optimálnímu využití
Vrtání
•
Na vrtačku příliš netlačte, tlak vyvíjený na nářadí
musí být směřován v ose vrtáku.
•
Před tím, než vrták pronikne skrz opačnou stranu
obrobku, snižte tlak na nářadí.
•
Zadní stranu obrobku, jež se může odštípnout,
podložte dřevěným hranolem.
•
Při vrtání otvorů o větším průměru do dřeva použijte
speciální násady.
•
Pro vrtání do kovů používejte vrtáky k tomu
určené.
•
Při vrtání do zdiva použijte vidiové vrtáky.
•
Při vrtání do jiných kovů než do železa a mosazi
používejte vhodné lubrikační prostředky.
•
Pro zvýšení přesnosti si vždy uprostřed díry, kterou
chcete vrtat, označte na obrobku pomocí průbojníku
vodící otvor.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Šroubování
•
Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací
násady.
•
Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete šroub
lubrikantem nebo mýdlem, aby došlo ke snížení
tření.
•
Vždy držte nářadí a šroubovací násadu v jedné
přímé ose se šroubem.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Jeho dlouhodobý bezproblémový chod
závisí na řádné údržbě nářadí a pravidelném čištění.
Vaše nabíječka nevyžaduje kromě pravidelného čištění
žádnou údržbu.
7
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Max. utahovací moment
Maximální průměr sklíčidla
Max. průměr vrtáku kov/dřevo/zdivo
Typ baterie
Kapacita
Hmotnost (bez baterie)
Nabíječka
Vstupní napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
3 hod.
VAC 230
h 3
kg 0,3
VDC
min-1
Nm
mm
mm
Ah
kg
HP128F3
12
0-340/0-1,300
34
10
10/25/10
A1712
1,7
1,4
1 hod.
230
1
1,3
Baterie
Baterie Black & Decker mohou být mnohokrát
nabíjeny. Po ukončení jejich životnosti je
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
•
Nechejte akumulátory při provozu zcela vybít
a potom je vyjměte z nářadí.
Akumulátory NiCd a NiMH jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je Vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány s ohledem na životní prostředí.
ES Prohlášení o shodě
HP128F3/HP148F3/HP188F3
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 60745, EN 60335, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřené vibrace ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
87 dB(A)
98 dB(A)
10,27 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-6-2005
8
HP148F3
14,4
0-450/0-1,400
36
13
13/30/13
A1714
1,7
1,5
HP188F3
18
0-450/0-1,450
42
13
13/35/13
A1718
1,7
1,6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043689 - 27-04-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
HP128F3K - - A
CORDLESS DRILL 1
©
11
HP188F3K - - A
CORDLESS DRILL 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising