KA85 | Black&Decker KA85 BELT SANDER Type 3 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
559001-88 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA85
KA85E
POLSKI
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Zastosowanie
odpowiedniego przedłużacza zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. Jeśli praca na wolnym powietrzu jest
nieunikniona, należy zastosować
wyłącznik przeciążeniowy. Zastosowanie
przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia
pradem
Szanowni Państwo,
Gratulujemy zakupu nowego elektronarzędzia
firmy BLACK & DECKER. Niniejsza instrukcja
obsługi wchodzi w skład podstawowego
wyposażenia szlifierek taśmowych
Black & Decker, o symbolach KA85, KA85E i
omawia zasady ich prawidłowej obsługi oraz
zasady bezpiecznego użytkowania. Jeżeli
po przeczytaniu poniższej instrukcji obsługi
będziecie mieli Państwo wątpliwości lub pytania
prosimy zwrócić się o poradę do Centralnego
Serwisu Black & Decker w Warszawie:
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
dla elektronarzędzi
OSTRZEŻENE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a
nawet ciężkiego urazu ciała. Występujące w
tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem
sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
Przechowuj na przyszłość wszystkie wskazówki
bezpieczeństwa i niniejsze zalecenia
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj z
elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Moment nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. U ż y w a j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i
przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i
w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowego zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
2
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Narzędzia do cięcia powinny być
naostrzone i utrzymane w czystości.
Starannie konserwowane narzędzia,
z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi
niezgodnie z ich przeznaczeniem jest
niebezpieczne.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a z
uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone
osoby są niebezpieczne.
e. U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a w
nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że ujemnie wpływają na
funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
Komplet wyrobu
UWAGA!
Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy
dwóch modeli szlifierek taśmowych omawia
ona model najbardziej rozbudowany. Funkcje
specjalne oraz wyposażenie standardowe
poszczególnych modeli szlifierek może być
różne.
Obowiązująca jest informacja na kartonowym
opakowaniu szlifierki.
Symbol „E“, występujący po symbolu cyfrowym
szlifierki, oznacza wbudowanie układu
elektronicznego i możliwość płynnej regulacji
prędkości ruchu taśmy.
Podstawowe elementy i zespoły
szlifierki taśmowej Black & Decker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rękojeść przednia
Worek do gromadzenia pyłu
Przycisk blokady wyłącznika
Wyłącznik główny
Walec napędowy
Dźwignia naciągania taśmy szlifującej
Walec przedni
Wskaźnik kierunku przesuwu taśmy
Pokrętło regulacji szybkości przesuwu
taśmy (tylko modele z elektroniką)
10. Otwór odprowadzania pyłu
11. Ramka precyzyjnej regulacji głębokości
szlifowania
3
i śrubę lekko dokręcić. Czynność należy
powtórzyć z drugim strzemieniem zaciskowym
a później obydwie śruby mocno dokręcić.
Uwaga: Należy stosować wyłącznie strzemienia
zaciskowe dostarczone przez firmę Black
& Decker (są dostarczane tylko do modeli
szlifierek z elektroniką). Należy używać gwintu
wewnętrznego po tej stronie szlifierki, gdzie jest
dźwignia naprężania taśmy ściernej.
Regulacja prędkości przesuwu taśmy
ściernej (dla modeli z elektroniką)
Regulacja prędkości
ruchu tasmy ściernej
pomaga w osiągnieciu
doskonałych efektów
podczas szlifowania
różnych powierzchni.
Na końcowy efekt
i jakość szlifowania ma wpływ kilka różnych
czynników, takich jak: rodzaj szlifowanego
materiału, granulacja taśmy ściernej i szybkość
jej przesuwu.
Zamieszczona poniżej tabela pomoże dobrać
Państwu odpowiednią prędkość przesuwu
taśmy i jej granulację, w zależności od rodzaju
szlifowanej powierzchni.
Obsługa szlifierki taśmowej
Szlifierka uruchomiana
jest poprzez naciśnięcie
wyłącznika głównego.
Jeżeli nacisk na
wyłącznik zostanie
zwolniony szlifierka
zatrzyma się.
Wyłącznik szlifierki
można zablokować
w położeniu „praca
ciągła“ W tym, celu
należy, po naciśnięciu
wyłącznika głównego
dodatkowo nacisnąć
przycisk blokady (3) a następnie zwolnić nacisk
wywierany na przycisk wyłącznika głównego.
Wyłączenie szlifierki pracującej w sposób ciągły
nastąpi po ponownym, krótkim naciśnięciu
przycisku wyłącznika głównego.
Po wyłączeniu szlifierki należy wyciągnąć
wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.
Odwrócenie szlifierki taśmowej
w celu przystosowania jej do pracy
stacjonarnej (modele z elektroniką)
Materiał
Położenie
Granulacja
pokrętła
taśmy
regulacyjnego ściernej
Twarde drewno
Drewno balsa
Fornir
Płyta wiórowa
Tworzywa
sztuczne
Akryl
Stal
Usuwanie farby
5 - max.
1-3
3-4
max.
80
100
150
60 / 80
2-5
1-2
5 - max.
6 - max.
100
100
80
40 / 60
Wymiana taśmy ściernej
Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany taśmy ściernej
należy postępować w następujący sposób:
- wyłączyć szlifierkę a
następnie wyciągnąć
wtyczkę zasilającą z
gniazda sieciowego
- pociągnąć za dźwignię
naprężania taśmy i
zwolnić napięcie taśmy
ściernej
Szlifierkę należy
odwrócić stopą do góry
i położyć ją na krawędzi
stołu warsztatowego.
Do przedniego otworu
śruby regulacyjnej
należy włożyć strzemię
zaciskowe
4
- zdjąć taśmę ścierną
z obu walców
- nasunąć nową taśmę
ścierną na
walce i upewnić
się, że strzałki na
taśmie ściernej
są zorientowane zgodnie ze strzałką na
obudowie szlifierki taśmowej
- przesunąć dźwignie naprężania taśmy
ściernej w położenie wyjściowe i naprężyć
taśmę
Uwaga!
Szlifierka taśmowa jest wyposażona
w automatyczne ustawianie równoległości
biegu taśmy. Dlatego nie jest konieczna żadna
dodatkowa regulacja.
bezwzględnie używać okularów ochronnych.
Szlifierki nie wolno używać do szlifowania
powierzchni zawierających magnez z powodu
niebezpieczeństwa powstania pożaru.
Mocowanie i regulacja położenia
ramki szlifierskiej w celu
precyzyjnego ustawienia głębokości
szlifowania (modele z elektroniką)
Mocowanie ramki szlifierskiej odbywa się
następująco:
- szlifierkę należy
wyłączyć a następnie
wyciągnąć wtyczkę
zasilającą z gniazda
sieciowego
- założyć cztery kołki
zabezpieczające ramki
do czterech rowków w
szlifierce
i równocześnie
przykręcić czarną
śrubę regulacyjną do
korpusu szlifierki
- kręcić główką
śruby regulacyjnej
o mniejszej średnicy
eliminując luz.
Uwaga! Śruby nie
dokręcać nadmiernie
Odprowadzanie pyłu z pola pracy
Podczas pracy szlifierki taśmowej powstaje
duża ilość pyłu. Dlatego szlifierka wyposażona
została w zintegrowany system odpylania
pola pracy, który umożliwia zbieranie pyłu do
specjalnego worka.
Podłączenie worka:
- wyłączyć szlifierkę a następnie wyciągnąć
wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego
- wsunąć króciec plastikowy worka na
otwór wylotowy pyłu w obudowie szlifierki i
mocno zacisnąć go za pomocą drucianego
spinacza.
-
Opróżnianie worka z pyłu
Worek gromadzący pył trzeba regularnie
opróżniać. W tym celu należy:
-wyłączyć szlifierkę
a następnie wyciągnąć
wtyczkę zasilającą z
gniazda sieciowego
zsunać worek z otworu
wylotowego szlifierki
i wysypać jego
zawartość
Uwaga! Nie należy dopuszczać aby worek
był cały wypełniony pyłem. Optymalna ilość
zgromadzonego pyłu wynosi 1/3 objętości
worka. Przy przeciętnych warunkach pracy
szlifierki worek należy opróżniać co około 5
minut.
Uwaga! Podczas szlifowania powierzchni
metalowych nie wolno podłączać do szlifierki
ani worka gromadzącego pył ani odkurzacza,
gdyż podczas tych prac powstają iskry. Należy
kręcić główką śruby regulacyjnej
z o większej średnicy, ustawiając w ten
sposób pozycję ramki a tym samym
głębokość szlifowania. Jeżeli ustawiona
została właściwa głębokość należy dokręcić
do oporu śrubę regulacyjną o mniejszej
średnicy i w ten sposób ustalić położenie
ramki. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego
ustawienia ramki albo jej zdjęcia należy
poluzować śrubę regulacyjną o mniejszej
średnicy i powtórzyć powyżej opisane
czynności.
Zasady pracy szlifierką
•
•
•
5
Szlifierki nie należy włączać ani wyłączać jeżeli
jest w kontakcie z obrabianym przedmiotem.
Zawsze należy ustawiać właściwą
prędkość ruchu taśmy szlifierskiej zgodnie
z zamieszczoną tabelą (tylko modele
z elektroniką).
Szlifierkę należy zawsze trzymać
obydwiema rękami.
•
•
•
Zasady bezpiecznej pracy
elektronarzędziami.
Zawsze kiedy to możliwe, należy
mocować obrabiany przedmiot do stołu
warsztatowego.
Należy pamiętać o zakładaniu właściwej
taśmy ściernej w zależności od charakteru
wykonywanej pracy (patrz tabela)
Szlifowanie drewna powinno odbywać się
zawsze w kierunku zgodnym z przebiegiem
słojów.
Praca wykonywana elektronarzędziami
musi być zawsze bezpieczna, wydajna i
sprawiać satysfakcję. Aby podczas używania
elektronarzędzi wykluczyć możliwość powstania
pożaru, porażenia prądem elektrycznym
lub spowodowania wypadku należy zawsze
przestrzegać wszystkich zasad bezpiecznej
pracy.
• Miejsce pracy musi być zawsze
uporządkowane. Brak porządku w miejscu
pracy może prowadzić do wypadku.
Wszystkie narzędzia powinny mieć swoje
stałe miejsce. Niedopuszczalne jest
układanie narzędzi jedne na drugich.
• Należy zawsze zwracać uwagę na warunki
otoczenia, w których wykonywana jest
praca. Oświetlenie miejsca pracy powinno
być naturalne, dzienne, górne. W przypadku
konieczności zastosowania oświetlenie
sztucznego natężenie jego powinno wynosić
300 luksów (lx). Do oświetlenia miejsca
pracy elektronarzędzi nie wolno używać
świetlówek.
Elektronarzędzi nie wolno narażać na opady
atmosferyczne; nie wolno ich używać w
wilgotnym otoczeniu; nie wolno pracować
nimi w pobliżu palnych cieczy i gazów.
• Dla pełnego bezpieczeństwa pracy należy
unikać stykania się ciała z przedmiotami
uziemionymi jak np. rury, kaloryfery, kuchenki,
lodówki. W przypadku gdy praca musi być
wykonana w ekstremalnie niekorzystnych
warunkach (wysoka wilgotność otoczenia,
powstawanie dużej ilości metalowego
pyłu itp.) bezpieczeństwo elektryczne
należy podwyższyć podłączając urządzenie
poprzez transformator separacyjny lub
wyłącznik ochronny prądowy (wyłącznik
ochronny różnicowy) /należy zasięgnąć
porady specjalisty- elektryka/.
• Osobom postronnym nie wolno pozwalać
na zbliżanie się do miejsca pracy. Osobom
nie zajmującym się pracą nie wolno
dotykać elektronarzędzi ani przewodów
zasilających. Osoby te powinny znajdować
się w bezpiecznej odległości od miejsca
pracy.
• Elektronarzędzia należy przechowywać w
suchym miejscu, położonym wysoko, poza
zasięgiem rąk dzieci.
Konserwacja szlifierki.
Szlifierki Black & Decker nie wymagają żadnych
zabiegów konserwacyjnych. Należy zawsze
pamiętać, że trwałość wszelkich urządzeń
mechanicznych zależy w dużym stopniu od ich
regularnego czyszczenia.
Smarowanie
Szlifierka nie wymaga smarowania.
Czyszczenie
Przed rozpoczęciem czyszczenia szlifierki
należy upewnić się, że wyłącznik jej znajduje
się w położeniu zerowym i następnie wyciągnąć
wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.
Należy dbać aby szczeliny wentylacyjne silnika
szlifierki oraz kanał wyrzutu pyłu były zawsze
czyste i drożne. Szczeliny wentylacyjne oraz
kanał wyrzutu trocin należy czyścić za pomocą
suchego pędzla. Podobnie, regularnie należy
czyścić obudowę szlifierki używając w tym
celu miękkiej suchej ściereczki lub ściereczki
zwilżonej w roztworze łagodnego mydła.
Do czyszczenia obudowy nie wolno używać
żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników
farb i lakierów, benzyny, terpentyny i podobnych
im substancji jak również środków czyszczących
używanych w gospodarstwie domowym.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektronarzędzi nie wolno przeciążać!
Najlepiej i bezpiecznie można nimi pracować
w zakresie obciążeń przewidzianych przez
producenta.
Zawsze należy dbać o używanie właściwych
narzędzi roboczych do odpowiednich prac.
Do wykonywania ciężkich prac nie można
używać narzędzi ani przystawek o małej
obciążalności. Elektronarzędzi nie wolno
używać do celów, do których nie zostały
one przeznaczone.
Ubranie robocze powinno być zawsze
dobrze dopasowane. Nie można nosić
obszernego ubrania ani ozdób, które
mogłyby zostać niespodziewanie
pochwycone przez ruchome elementy
elektronarzędzia. Podczas pracy na
otwartym terenie należy nosić gumowe
rękawice obuwie na gumowej podeszwie,
która nie daje możliwości poślizgu. Na
długie włosy należy zakładać siatkę.
W czasie pracy należy używać okularów
ochronnych. Do prac podczas których
powstają duże ilości pyłu należy zakładać
maskę przeciwpyłową.
Przewodu zasilającego nie wolno używać do
celów, do których nie został on przeznaczony:
nie wolno ciągnąć za niego wyjmując wtyczkę
zasilającą z gniazda sieciowego ani trzymając
za niego, przenosić elektronarzędzie.
Przewód zasilający należy chronić przed
wysoką temperaturą, kontaktem z olejami
oraz ostrymi przedmiotami, które mogłyby
go uszkodzić.
Obrabiane elementy należy zawsze dobrze
umocować w specjalnych przyrządach
lub imadłach. Dzięki temu, podczas pracy
obydwie ręce będą zawsze wolne.
Podczas pracy należy zachowywać stabilną
i bezpieczną postawę; nie wychylać się aby
nie stracić równowagi.
Narzędzia wymagają właściwej opieki.
Narzędzia skrawające powinny być zawsze
ostre i czyste. Należy przestrzegać zaleceń
producenta dotyczących smarowania
elektronarzędzi oraz wskazówek
dotyczących wymiany, smarowania i
konserwacji oprzyrządowania. Należy
kontrolować okresowo stan przewodu
zasilającego elektronarzędzie a w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia,
niezwłocznie wymienić na nowy w
najbliższym punkcie serwisowym
Black & Decker. Elektronarzędzia muszą
•
•
•
•
•
•
•
7
być zawsze czyste i suche. Nie mogą być
nigdy zaolejone ani zatłuszczone.
Gdy elektronarzędzie nie jest używane,
wyłącznik powinien znajdować się zawsze
w położeniu zerowym a wtyczka zasilająca
powinna być wyciągnięta z gniazda
sieciowego. Podobnie, gdy urządzenie
oczekuje na dalszy etap pracy lub gdy
mocowane jest w nim narzędzie robocze
lub oprzyrządowanie.
Wszystkie klucze powinny być niezwłocznie
wyjęte z urządzenia po zakończeniu prac
regulacyjnych lub montażowych. Należy
to zawsze sprawdzić bezpośrednio przed
uruchomieniem elektronarzędzia.
Należy unikać sytuacji, w której
elektronarzędzie mogłoby zostać
uruchomione nagle i w sposób
niekontrolowany. Elektronarzędzi nie
wolno przenosić trzymając palec na
przycisku włączającym. Przed włożeniem
wtyczki do gniazda sieciowego należy
upewnić się czy przycisk wyłącznika
elektronarzędzia znajduje się w pozycji
zerowej „wyłączone“.
Podczas pracy na otwartej przestrzeni
wolno używać tylko takich przedłużaczy
przewodu zasilającego, które zostały do
tego celu dopuszczone i odpowiednio
oznakowane.
Praca elektronarzędziem wymaga dużej
koncentracji. Zawsze należy uważnie
obserwować pracę i działać zgodnie z
rozsądkiem. W przypadku występujących
objawów zmęczenia pracę należy
przerwać.
Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla
zbiornika albo zewnętrz nago odciągu
pyłu (wiórów), zbiornik lub odciąg należy
najpierw prawidłowo podłączyć a dopiero
potem uruchomić elektronarzędzie i
rozpocząć pracę.
Elektronarzędzia należy okresowo
kontrolować czy żaden z ich elementów
nie uległ uszkodzeniu w trakcie pracy.
Żadne ruchome elementy elektronarzędzia
nie mogą się klinować. Wszystkie części
elektronarzędzia muszą być właściwie
zmontowane, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone
zespoły i elementy ochronne muszą być
natychmiast naprawione lub wymienione na
nowe w najbliższym punkcie serwisowym
Black & Decker. Nie wolno używać
•
elektronarzędzi, w których nie funkcjonuje
wyłącznik!
UWAGA! Należy używać wyłącznie
oprzyrządowania i przystawek zaleconych
w instrukcji obsługi elektronarzędzia lub
innych, wskazanych przez producenta.
Używanie wyposażenia i dodatkowych
przystawek niezgodnie z zaleceniem
producenta elektronarzędzia może grozić
wypadkiem. Przed rozpoczęciem pracy
należy starannie sprawdzić właściwe
funkcjonowanie wszystkich zespołów
elektronarzędzia a szczególnie zespołów
ochronnych, które muszą właściwie spełniać
swoje zadanie
Naprawę elektronarzędzi należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio
uprawnionym osobom, które dysponują
oryginalnymi częściami zamiennymi.
Konstrukcja elektronarzędzi Black &
Decker odpowiada ogólnie obowiązującym
przepisom w zakresie bezpieczeństwa
pracy i obsługi. Jakiekolwiek samodzielne
naprawy lub naprawy dokonywane przez
osoby do tego nieuprawnione mogą
być przyczyną groźnego w skutkach
wypadku.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do specjalnych punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik szlifierek taśmowych KA85/KA85E
jest przystosowany do zasilania tylko jedną
wartością napięcia. Przed podłączeniem
szlifierki do sieci zasilającej prosimy upewnić
się czy napięcie jakie panuje w sieci odpowiada
rodzajowi i wartości napięcia podanego na
tabliczce znamionowej.
Ich listę znajdziesz w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Prędkość ruchu taśmy
bez obciążenia
Rozmiar taśmy
Masa
Szlifierki taśmowe KA85/KA85E
są podwójnie izolowane zgodnie
z wymogami Norm Europejskich.
Z tego powodu zbędny jest przewód
uziemiający.
Przedłużanie przewodu zasilającego.
W przypadku konieczności użycia przedłużacza
przewodu zasilającego należy wybrać właściwy
przewód którego przekrój żył wynosi minimum
1,5 mm2. Przewód zasilający musi być zawsze
rozwinięty na całą długość.
8
KA85
230 V~/50Hz
600 W
KA85E
230 V~/50Hz
600 W
200 m/min
75x475 mm
3.2 kg
80-200 m/min
75x475 mm
3.2 kg
Deklaracja zgodności z normami UE
KA85, KA85E
Firma Black&Decker deklaruje niniejszym, że
szlifierka KA85 została wykonana zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EWG, 89/336/EWG, 2002/96/WG, EN 60745,
EN 55014, EN 61000
88 dB(A),
Lpa (ciśnienie akustyczne):
Lwa (moc akustyczna):
99 dB(A)
Ważona wartość skuteczna
przyspieszeń drgań na rękojeści
< 2,5 m/s2
Kpa (współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego):
3 dB(A)
Kwa (współczynnik niepewności poziomu
mocy akustycznej):
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii Użytkowej
Black&Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
01.01.2005
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
w w w. b l a c k a n d d e c k e r. p l , n a k t ó r e j
przedstawiamy nowe wyroby i oferty
specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy
Black & Decker i produkowanego przez
nas sprzętu można znaleźć pod adresem:
www.blackanddecker.pl
9
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054920 - 04-02-2008
10
KA85 - - - - - - C
BELT SANDER 3
©
11
KA85EK - - - - C
BELT SANDER 3
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising