DW096PK | DeWalt DW096PK OPTICAL INSTRUMENT instruction manual

544666-97 SK
DW096PK
2
3
4
5
OPTICKÝ LASER
DW096
4
5
6
7
8
9
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Montáž a nastavenie
Technické údaje
Objektív
Zväčšenie
Presnosť (1 km dvojité
nivelačné meranie)
Pozorovací uhol
Min. zaostrenie
Závitový čap
Hmotnosť
mm
mm
m
kg
DW096
38
26 x
Montáž lasera na statív (obr. B)
Na montáž lasera je statív vybavený čapom
so závitom.
• Umiestnite statív na relatívne hladký a rovný
povrch.
• Laser upevnite k statívu naskrutkovaním
čapu so závitom (10) do otvoru v spodnej
časti prístroja.
• Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (11).
2
1° 20‘
0,5
M16 x 11
1,85
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Pred montážou prístroja k statívu
skontrolujte, či sú všetky nohy pevne
nasadené, či sa statív nekolísa a či je
v rovine.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Montáž statívu (obr. C & D)
•
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Optický merací prístroj
1 Statív
1 Nivelačnú tyč
1 Kufrík
1 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom, 2 mm
1 Vodováhu
1 Návod na obsluhu
•
Objektív
Nivelačná skrutka
Plochá montážna podložka
Jemné dorovnanie vodorovného smeru
Vodováha
Hranol
•
•
•
•
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok času starostlivému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.
•
•
•
Popis (obr. A)
•
Váš optický laser DW096 je určený ako
pomôcka pre profesionálne stavebné práce.
Zariadenie je možné používať vnútri i vonku
na zarovnávanie výšky do roviny a na meranie
uhlov a vzdialeností.
1 Okulár
2 Optický priezor
3 Zaostrovací gombík
•
•
Uvoľnite plastovú západku (12) na konci
nylonového pásu, ktorým sú nohy zviazané
k sebe.
Roztiahnite nohy (13) od seba tak, aby bolo
možné statív vzpiamene postaviť.
Nastavte podľa potreby nohy (13) tak, aby
sa každý z hrotov nôh (14) pevne dotýkal
zeme.
Šliapnite na každú závoru (15) tak, aby bol
každý z hrotov nôh (14) vtlačený do mäkkej
pôdy.
Podľa potreby rozviňte čo najviac motúz
olovnice (16).
Cievku (17) zaveste na hák (18).
Skontrolujte, či olovnica visí voľne.
Pokiaľ sa olovnica dotýka zeme, naviňte
prebytočnú dĺžku motúza na cievku (17).
Upravte nohy statívu tak, aby bol stred
základne statívu v rovine podľa olovnice.
Olovnicu zveste z háku.
Laser namontujte na statív.
Regulácia výšky nôh (obr. C)
•
6
Uvoľnite rychloupínaciu zámku (19) prvej
nohy (13) a túto nastavte na požadovanú
dĺžku. Zámku späť zaistite.
•
Opakujte tento postup i s ostatnými
nohami.
Meranie výšky
• Vysuňte nivelačnú tyč (20) čo najviac von.
• Umiestnite tyč poblíž meraného objektu.
• Prístroj nasmerujte smerom k nivelačnej
tyči.
• Odčítajte výšku v strede telemetrickej
mriežky.
Vysunutie nivelačnej tyče (obr. E)
Nivelačná tyč pozostáva z niekoľkých
teleskopických častí. Každá časť drží na mieste
pomocou tlačidla s pružinovým mechanizmom,
ktorým je možné nivelačnú tyč nastaviť na
rôznu dĺžku.
• Roztiahnutie nivelačnej tyče (20) o jeden
diel sa prevádza vysunutím tohto dielu von
až po zacvaknutie tlačidla s pružinovým
mechanizmom (21).
• Skrátenie tyče o jeden diel sa dá
spraviť stlačením tlačidla s pružinovým
mechanizmom a zasunutím dielu späť
dovnútra.
Meranie vzdialenosti
• Vysuňte nivelačnú tyč (20) čo najviac von.
• Umiestnite tyč poblíž meraného objektu.
• Prístroj nasmerujte smerom k nivelačnej
tyči.
• Odčítajte nivelačnú tyč z hornej linky
telemetrickej mriežky (23) a zo spodnej
linky telemetrickej mriežky (24).
• Preveďte odpočet údaju spodnej linky
telemetrické mriežky od údaju hornej linky
telemetrickej mriežky.
• Výsledný rozdiel (n) vynásobte 100.
Výsledkom je odhadnutá vzdialenosť medzi
tyčou a stredom zariadenia v centimetroch.
Nastavenie vodorovnej hladiny (obr. A & F)
Pre jednoduché ovládanie musí byť prístroj
umiestnený tak, aby bol objektív nad jednou
z nivelačných skrutiek (5), ako je na obrázku.
• Pozerajte priamo do hranolu (9). Vzduchová
bublina vodováhy (8) by mala byť v strede
trubice.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Otáčajte zadnými nivelačnými skrutkami (5)
tak, aby sa vzduchová bublina vodováhy (8)
dostala k okraju trubice, ako je na obrázku.
• Vzduchovú bublinu vycentrujte otáčaním
prednej nivelačnej skrutky (5).
Zaostrenie (obr. A)
Meranie uhlov
• Prístroj nasmerujte smerom k prvému
objektu (25).
• Objekt zamerajte vo zvislej tenkej linke
(26).
• Zarovnajte polohu 0° na mierke
s okulárom.
• Otočte prístrojom tak, aby smeroval na
druhý objekt (27).
• Objekt zamerajte vo zvislej tenkej linke.
• Z mierky odčítajte uhol ( ).
•
Doplnkové príslušenstvo
•
•
Pozrite sa cez optický priezor (2) a zamerajte
objektív (4) smerom k meranému objektu.
Pozerajte cez okulár (1) a otáčejte ním, až
budú vlasovky v optickej sieti ostré a čisté.
Otáčajte zaostrovacím gombíkom (3) až
bude meraný objekt ostrý a čistý.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Nastavenie uhla
• Pokiaľ je to nevyhnutné, pootočte gombíkom
jemného dorovnania vodorovného smeru
(7).
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémovú prevádzku.
Pokyny na obsluhu
Opätovné nastavenie rýchloupínacej zámky
statívu (obr. C)
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
•
Meranie (obr. G1 & G2)
Prístroj je vybavený telemetrickou mriežkou, aby
bolo možné previesť meranie dole uvedeným
spôsobom.
7
Pokiaľ je zámka (19) v uzamknutej polohe
povolená, pritiahnite maticu (28) zostavy
zámky.
Kalibrácia vodováhy (obr. H)
•
Pokiaľ je prístroj vo vodorovnej polohe,
vzduchová bublina vodováhy (8) bude zo
všetkých uhlov v strede.
• Vzduchovú bublinu vodováhy vyrovnajte
pomocou nivelačných skrutiek (5) do
stredu.
• Prístroj otočte o 180°.
Pokiaľ vzduchová bublina vodováhy nezostane
uprostred, postupujte nasledovne:
• Otáčajte nivelačnými skrutkami (5) tak,
aby sa vzduchová bublina vodováhy (8)
priblížila ku stredu.
• Nastavovacie skrutky (29) otočte pomocou
dodaného kľúča na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom tak, aby sa
vzduchová bublina vodováhy dostala na
stred.
• Tento postup opakujte tak dlho, dokiaľ
nebude vzduchová bublina vodováhy
v strede i po otočení prístroja o 180°.
•
•
•
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Kontrola priestorovej kalibrácie (obr. I1 & I2)
Priestorová kalibrácia musí byť vykonávaná
bezpečne a presne, aby bola vytvorená správna
diagnostika. Kedykoľvek sa zaregistruje chyba,
zaistite si kalibráciu prístroja v autorizovanom
servise.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odčítajte výšku v strede telemetrickej mriežky
(b´). Odčítaný údaj zaznamenajte.
Vypočítajte nasledovnú rovnicu: b’=a’-(ab).
Pokiaľ je rovnica správna, prístroj je
správne skalibrovaný.
Pokiaľ nie je rovnica správna, je treba
nechať prístroj opraviť.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Prístroj umiestnite v mieste medzi dvoma
nivelačnými rovinami, ktoré sú od seba
vzdialené aspoň 50 m. Prístroj umiestnite
tak, aby bol v línii oboch nivelačných tyčí.
Prístroj umiestnite presne medzi nivelačné
tyče.
Prístroj nasmerujte smerom k prvej
nivelačnej tyči.
Odčítajte výšku v strede telemetrickej
mriežky (a). Odčítaný údaj zaznamenajte.
Otočte prístrojom o 180° tak, aby smeroval
na druhú tyč.
Odčítajte výšku v strede telemetrickej
mriežky (b). Odčítaný údaj zaznamenajte.
Posúvajte laserom priamo k prvej nivelačnej
tyči. Laser umiestnite vo vzdialenosti 2 m
od tyče.
Prístroj nasmerujte smerom k prvej
nivelačnej tyči.
Odčítajte výšku v strede telemetrickej mriežky
(a´). Odčítaný údaj zaznamenajte.
Otočte prístrojom o 180° tak, aby smeroval
na druhú tyč.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
8
Prehlásenie o zhode
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Tiež si preštudujte príručku
ktoréhokoľvek náradia, s ktorým budete toto
príslušenstvo používať. Tento návod uložte
pre ďalšie použitie.
DW096PK
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok bol navrhnutý v súlade s normami
73/23/EEC.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Všeobecné
1
2
3
4
5
Udržujte poriadok na pracovisku
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor,
môže byť príčinou úrazu.
Udržujte deti mimo dosahu prístroja.
Osoby mladšie ako 16 rokov môžu
náradie obsluhovať iba pod dozorom.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohoto náradia je popísané
v tomto návode. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané
v takom výkonnostnom rozsahu, na aký
bolo určené.
Pozor! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií než je odporučené
týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
Nenakláňajte sa
Pri práci stále udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zostaňte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte
s rozvahou. Pokiaľ ste unavení, prácu
prerušte.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
optické prístroje
•
•
•
•
Príslušenstvo nepoužívajte na iné účely než
je meranie výšok, vzdialeností a uhlov.
Optickou časťou nepozerajte do silných
priamych zdrojov svetla alebo slnka.
Optickú časť nepoužívajte na sledovanie
laserových lúčov.
Zariadenie nepoužívajte na potenciálne
nestabilných miestach, ako sú stavebné
lešenia a schodiská.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047518 - 12-07-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
DW096 - - - - - A
FUEHLER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising