DW096PK | DeWalt DW096PK OPTICAL INSTRUMENT instruction manual

504606-61 CZ
DW096PK
2
3
4
5
OPTICKÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ
4
5
6
7
8
9
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
mm
mm
m
kg
DW096
38
26 x
Montáž zařízení na stativ (obr. B)
K montáži zařízení je stativ vybaven čepem
se závitem.
• Umístěte stativ na relativně hladký a rovný
povrch.
• Zařízení upevněte ke stativu našroubováním
čepu se závitem (10) do lůžka ve spodní
části zařízení.
• Přitáhněte opět šroub rukojeti.11
2
1° 20‘
0,5
M16 x 11
1,85
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Před montáží zařízení ke stativu
zkontrolujte, zda jsou všechny nohy
pevně nasazeny, zda se stativ nehoupe
a zda je v rovině.
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Instalace trojnožky (obr. C & D)
•
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Optický měřící přístroj
1 Stativ
1 Nivelační tyč
1 Kufřík
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem, 2 mm
1 Olovnice
1 Návod k obsluze
•
Objektiv
Nivelační šroub
Plochý montážní podklad
Jemné dorovnání vodorovného směru
Vodováha
Hranol
Montáž a seřízení
Technické údaje
Objektiv
Zvětšení
Přesnost (1 km dvojí
nivelační měření)
Pozorovací úhel
Min. ohnisko
Závitový čep
Hmotnost
DW096
•
•
•
•
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
•
•
•
Popis (obr. A)
•
Váš optický měřící přístroj DW096 je určen jako
pomocný prostředek pro profesionální stavební
práce. Zařízení je možné používat ve vnitřních
i venkovních prostorách pro srovnání výšky do
roviny a pro měření úhlů a vzdáleností.
1 Zorník
2 Optické kukátko
3 Rukojeť ostření
•
•
Uvolněte plastovou západku (12) na konci
nylonového pásku, kterým jsou nohy
svázány k sobě.
Roztáhněte nohy (13) od sebe tak, aby bylo
možné stativ vzpřímeně postavit.
Nastavte podle potřeby nohy (13) tak, aby
se každý z hrotů nohou (14) pevně dotýkal
země.
Šlápněte na každou vzpěru (15) tak, aby byl
každý z hrotů nohou (14) vtlačen do měkké
půdy.
Podle potřeby rozviňte co nejvíce motouz
olovnice (16).
Cívku (17) zavěste na hák (18).
Zkontrolujte, zda olovnice visí volně.
Pokud se olovnice dotýká země, naviňte
přebytečnou délku motouzu na cívku (17).
Upravte nohy nad středem trojúhelníkové
základny tak, aby byl stativ při měření
olovnicí v rovině.
Olovnici svěste z háku.
Zařízení namontujte na stativ.
Regulace výšky nohou (obr. C)
•
6
Uvolněte rychloupínací zámek (19) první
nohy (13) a tuto nastavte na požadovanou
•
délku. Zámek zpět přitáhněte.
Opakujte tento postup i u ostatních noh.
Měření výšky
• Vysuňte nivelační tyč (20) co nejvíce ven.
• Umístěte tyč poblíž měřeného objektu.
• Zařízení nasměrujte směrem k nivelační
tyči.
• Na střední lince telemetrické mřížky
odečtěte výšku.
Vysunutí nivelační tyče (obr. E)
Nivelační tyč sestává z několika teleskopických
částí. Každá část drží na místě pomocí tlačítka
s pružinovým mechanismem, kterým je možné
nivelační tyč nastavit na různou délku.
• Roztáhnout nivelační tyč (20) o jeden
díl se provádí vysunutím tohoto dílu ven
až po zacvaknutí tlačítka s pružinovým
mechanismem (21).
• Zkrátit nivelační tyč o jeden díl lze stisknutím
tlačítka s pružinovým mechanismem
a zasunutím dílu zpět dovnitř.
Měření vzdáleností
• Vysuňte nivelační tyč (20) co nejvíce ven.
• Umístěte tyč poblíž měřeného objektu.
• Zařízení nasměrujte směrem k nivelační
tyči.
• Odečtěte nivelační tyč z horní linky
telemetrické mřížky (23) a ze spodní linky
telemetrické mřížky (24).
• Proveďte odpočet údaje spodní linky
telemetrické mřížky od údaje horní linky
telemetrické mřížky.
• Výsledný rozdíl (n) znásobte 100.
Výsledkem je odhadnutá vzdálenost mezi tyčí
a středem zařízení v centimetrech.
Nastavení vodorovné hladiny (obr. A & F)
Pro snadný přístup musí být zařízení umístěno
takovým způsobem, aby byl objektiv nad jedním
z nivelačních šroubů (5), jak je zobrazeno.
• Nahlížejte přímo do hranolu (9). Vzduchová
bublina vodováhy (8) by měla být ve středu
trubice.
• Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
• Otáčejte zadními nivelačními šrouby (5) tak,
aby se vzduchová bublina vodováhy (8)
dostala k okraji trubice, jak je znázorněno.
• Vzduchovou bublinu vycentrujte otáčením
předního nivelačního šroubu (5).
Měření úhlů
• Zařízení nasměrujte směrem k prvnímu
objektu (25).
• Objekt zaměřte ve svislé tenké lince (26).
• Srovnejte polohu 0° na měřítku se
zorníkem.
• Otočte zařízením tak, aby směřovalo na
druhý objekt (27).
• Objekt zaměřte ve svislé tenké lince.
• Z měřítka odečtěte úhel ( ).
Zaostření (obr. A)
•
•
•
Nahlédněte přes a skrze optické kukátko (2)
a zaměřte objektiv (4) směrem k měřenému
objektu.
Dívejte se zorníkem (1) a zorník otáčejte,
až budou vlasové čáry v optické síti ostré
a čisté.
Otáčejte rukojetí ostření (3) až bude měřený
objekt ostrý a čistý.
Doplňkové příslušenství
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Nastavení úhlu
• Pokud je nezbytné, pootočte jemným
dorovnáním vodorovného směru (7).
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo
dlouhou životnost společně s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Pokyny pro obsluhu
Opětovné nastavení rychloupínacího zámku
stativu (obr. C)
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
•
Měření (obr. G1 & G2)
Zařízení je vybaveno telemetrickou mřížkou,
aby bylo možné provést měření níže uvedeným
způsobem.
Pokud je rychloupínací zámek (19)
v uzamknuté poloze povolen, přitáhněte
matici (28) sestavy zámku.
Kalibrace vodováhy (obr. H)
Pokud je zařízení ve vodorovné poloze,
vzduchová bublina vodováhy (8) bude ze všech
úhlů ve středu.
7
•
Vzduchovou bublinu vodováhy srovnejte
pomocí nivelačních šroubů (5) do středu.
• Zařízení otočte o 180°.
Pokud vzduchová bublina vodováhy nezůstane
uprostřed, postupujte následovně:
• Otáčejte nivelačními šrouby (5) tak, aby se
vzduchová bublina vodováhy (8) přiblížila
ke středu.
• Stavitelné šrouby (29) otočte pomocí
dodaného klíče pro šrouby s hlavou
s vnitřním šestihranem tak, aby se
vzduchová bublina vodováhy dostala na
střed.
• Tento postup opakujte tak dlouho, dokud
nebude vzduchová bublina vodováhy ve
středu i po otočení zařízení o 180°.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Kontrola terénní kalibrace (obr. I1 & I2)
Terénní kalibrace musí být prováděna bezpečně
a přesně, aby byla vytvořena správná diagnóza.
Kdykoliv bude analyzována chyba, zajistěte si
kalibraci zařízení v autorizovaném servisu.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
•
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zařízení umístěte v místě mezi dvěma
nivelačními tyčemi, které jsou od sebe
vzdáleny alespoň 50 m. Zařízení umístěte
tak, aby směřovalo v linii obou nivelačních
tyčí.
Zařízení umístěte přesně mezi nivelační
tyče.
Zařízení nasměrujte směrem k první
nivelační tyči.
Na střední lince telemetrické mřížky odečtěte
výšku (a). Odečtený údaj zaznamenejte.
Otočte zařízením o 180° tak, aby směřovalo
na druhou tyč.
Na střední lince telemetrické mřížky odečtěte
výšku (b). Odečtený údaj zaznamenejte.
Posouvejte nástrojem v přímém směru
k první nivelační tyči. Zařízení umístěte ve
vzdálenosti 2 m od tyče.
Zařízení nasměrujte směrem k první
nivelační tyči.
Na střední lince telemetrické mřížky odečtěte
výšku (a’). Odečtený údaj zaznamenejte.
Otočte zařízením o 180° tak, aby směřovalo
na druhou tyč.
Na střední lince telemetrické mřížky odečtěte
výšku (b’). Odečtený údaj zaznamenejte.
Vypočtěte následující rovnici: b’=a’-(a-b).
Pokud je rovnice platná, zařízení je správně
zkalibrováno.
Pokud není rovnice platná, je třeba nechat
zařízení opravit.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
8
Všeobecné bezpečnostní pokyny
ES Prohlášení o shodě
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod. Taktéž si prostudujte příručku
kteréhokoliv nářadí, se kterým budete toto
příslušenství používat. Tento návod uložte
k dalšímu použití.
DW096PK
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek byl navržen v souladu s normami
73/23/EEC.
V případě zájmu o podrobnější informace,
prosím, kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Všeobecné
1
2
3
4
5
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor,
může být příčinou úrazu.
Udržujte z dosahu dětí. Osoby mladší
16 let smí nářadí obsluhovat pouze pod
dozorem.
Používejte vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití
nářadí. Práce je účinnější a bezpečnější,
pokud používáte nářadí a nástroje k účelům,
k nimž jsou určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
Nepřetěžujte se
Při práci stále udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zůstaňte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte
s rozvahou. Pokud jste unaveni, práci
přerušte.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro optické
přístroje
•
•
•
•
Příslušenství nepoužívejte k jiným účelům
než je měření výšek, vzdáleností a úhlů.
Optickou částí nehleďte do silných přímých
zdrojů světla nebo slunce.
Optickou část nepoužívejte ke sledování
laserových paprsků.
Zařízení nepoužívejte na potenciálně
nestabilních objektech, jako jsou stavební
lešení a schodiště.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047514 - 12-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
DW096 - - - - - A
FUEHLER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising