DW096PK | DeWalt DW096PK OPTICAL INSTRUMENT instruction manual

505202-19 PL
DW096PK
2
3
4
5
NIWELATOR OPTYCZNY
DW096
w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na
wolnym powietrzu, by móc tam mierzyć
wysokości, kąty i odległości.
1 Okular
2 Celownik
3 Pokrętło ostrości
4 Obiektyw
5 Śruba poziomująca
6 Płaska podstawka do mocowania
7 Pokrętło do obracania niwelatora
w poziomie
8 Pęcherzyk powietrza
9 Pryzmat
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
Obiektyw
(mm)
Powiększenie
Dokładność (standardowe
odchylenie na 1 km
podwójnej niwelacji)
(mm)
Kąt widzenia
Minimalna odległość ostrzenia
Kołek gwintowany
Masa
(kg)
DW096
38
26x
Montaż i regulacja
Mocowanie przyrządu na statywie (rys. B)
Statyw zawiera kołek gwintowany do mocowania
przyrządu.
• Ustaw statyw na względnie gładkiej
i płaskiej powierzchni.
• Zamocuj przyrząd na statywie tak, by kołek
gwintowany (10) wszedł w otwór w stopie
przyrządu.
• Dokręć pokrętło (11).
2
1°20’
(m)
0,5
M16x11
1,85
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Przed zamocowaniem przyrządu do
statywu sprawdź, czy nogi statywu są
ustalone, a sam statyw nie kiwa się
i jest prosto ustawiony.
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Ustawianie statywu (rys. rys. C i D)
•
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 niwelator optyczny
1 statyw
1 łata niwelacyjna
1 kuferek
1 klucz trzpieniowy 2 mm
1 pion
1 instrukcja obsługi
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
•
Opis (rys. A)
Niwelator optyczny DW096 jest przeznaczony
do profesjonalnych zastosowań na placach
budów. Można go wykorzystywać zarówno
6
Zwolnij zatrzask z tworzywa sztucznego
(12) na końcu taśmy nylonowej, którą są
związane nogi statywu.
Rozstaw nogi (13), by móc ustawić statyw
w pionie.
Tak wyreguluj nogi (13), by każda nóżka
(14) stabilnie oparła się o podłoże.
Naciśnij każdy występ (15), by wcisnąć
nóżki (14) w miękkie podłoże.
Odwiń tyle linki pionu (16), ile potrzeba.
Zawieś szpulę (17) na haku (18).
Sprawdź, czy pion swobodnie się waha.
Gdy pion dotyka podłoża, nawiń nadmiar
linki na szpulę (17).
Tak wyreguluj nogi, aż głowica statywu
znajdzie się w poziomie nad środkiem
trójkąta wyznaczonego przez nóżki (kontrola
za pomocą pionu).
•
•
Zdejmij pion z haka.
Zamocuj przyrząd na statywie.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj obowiązujących
przepisów, a zwłaszcza
bezpieczeństwa.
Regulacja wysokości nóg (rys. C)
•
•
Zwolnij zapadkę szybkozaciskową (19)
pierwszej nogi (13), by wyregulować nogę
na żądaną długość. Zamknij zapadkę.
Podobnie wyreguluj pozostałe nogi.
Pomiary (rys. rys. G1 i G2)
Przyrząd zawiera dalmierz z krzyżem nitkowym,
za pomocą którego można wykonywać opisane
poniżej pomiary.
Rozkładanie łaty niwelacyjnej (rys. E)
Łata niwelacyjna składa się z kilku odcinków
teleskopowych. Każdy z nich jest utrzymywany
w swoim położeniu za pomocą sprężynującego
guzika, co pozwala na uzyskanie różnych
długości łaty.
• By wysunąć jeden odcinek łaty niwelacyjnej
(20), wyciągnij ją aż do zaskoczenia guzika
(21).
• By skrócić łatę niwelacyjną o jeden odcinek,
wciśnij guzik i wsuń tę część łaty.
Pomiar wysokości
• Rozłóż łatę niwelacyjną (20) najbardziej,
jak to możliwe.
• Umieść łatę w pobliżu mierzonego
przedmiotu.
• Skieruj przyrząd na łatę niwelacyjną.
• Odczytaj wysokość na podziałce łaty.
Pomiar odległości
• Rozłóż łatę niwelacyjną (20) najbardziej jak
to możliwe.
• Umieść łatę w pobliżu mierzonego
przedmiotu.
• Skieruj przyrząd na łatę niwelacyjną.
• Odczytaj wskazania łaty niwelacyjnej na
górnej (23) i dolnej (24) nitce.
• Odejmij wartość dolnego odczytu od
górnego.
• Pomnóż różnicę przez 100.
Wynik stanowi przybliżoną odległość między
łatą a środkiem przyrządu w centymetrach.
Regulacja poziomu (rys. rys. A i F)
Dla ułatwienia obsługi przyrząd powinien być
tak usytuowany, by obiektyw znajdował się
powyżej jednej ze śrub poziomujących (5).
• Zajrzyj do środka przez pryzmat (9).
Pęcherzyk powietrza (8) musi się znajdować
w środku libelli.
• Sposób regulacji jest następujący:
• Tak obróć tylne śruby poziomujące (5),
by pęcherzyk powietrza (8) znalazł się
na krawędzi libelli, tak jak pokazano na
rysunku.
• Wycentruj pęcherzyk powietrza przez
obrócenie przedniej śruby poziomującej
(5).
Pomiar kątów
• Skieruj przyrząd na pierwszy przedmiot
(25).
• Zgraj przedmiot z pionową nitką (26).
• Za pomocą okulara ustaw skalę na
0 stopni.
• Obróć przyrząd, nakierowując go na drugi
przedmiot (27).
• Zgraj przedmiot z pionową nitką.
• Odczytaj kąt ( ) na skali.
Nastawianie ostrości (rys. A)
•
•
•
Popatrz nad celownikiem i przez sam
celownik (2), by skierować obiektyw (4) na
mierzony przedmiot.
Spójrz przez okular (1) i tak go obróć,
by nitki krzyża nitkowego stały się ostro
i wyraźnie widoczne.
Obróć pokrętło ostrości (3), aż mierzony
przedmiot stanie się ostro i wyraźnie
widoczny.
Dostępne akcesoria
Więcej informacji na temat dostępnych
akcesoriów możesz uzyskać od swojego
dilera.
Konserwacja
Regulacja kąta
• Ewentualnie pokrętłem (7) obróć niwelator
w poziomie.
Przyrządy firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest ich regularne czyszczenie.
7
Regulacja zapadki szybkozaciskowej
statywu (rys. C)
•
•
•
Gdy zamknięta zapadka szybkozaciskowa
(19) jest luźna, dokręć nakrętkę (28).
•
Kalibracja pęcherzyka powietrza (rys. H)
•
Gdy przyrząd jest wypoziomowany, pęcherzyk
powietrza (8) musi pozostawać w środku przy
każdym kącie.
• Wycentruj pęcherzyk powietrza za pomocą
śrub poziomujących (5).
• Obróć przyrząd o 180°.
Gdy pęcherzyk powietrza nie pozostaje
wypośrodkowany, wykonaj następujące
operacje:
• Obróć śruby poziomujące (5), by pęcherzyk
powietrza (8) znalazł się w połowie drogi do
środka.
• Dostarczonym kluczem trzpieniowym obróć
śruby nastawcze (29), by wypośrodkować
pęcherzyk powietrza.
• Powtarzaj te operacje, aż pęcherzyk
powietrza pozostanie wycentrowany przy
obracaniu przyrządu o 180°.
•
Obróć przyrząd o 180° i nakieruj go na
drugą łatę niwelacyjną.
Odczytaj wysokość na środkowej nitce (b’)
zanotuj tę wartość.
Oblicz następujące równanie: b’ = a’ – (a
- b).
Gdy równanie jest spełnione, to znaczy że
przyrząd jest prawidłowo wykalibrowany.
Gdy równanie nie jest spełnione, przyrząd
trzeba naprawić.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Kalibracja na miejscu (rys. rys. I1 -I2F)
By mieć pewność wiarygodnych wyników,
kalibracja na miejscu musi być przeprowadzona
starannie i dokładnie. W razie stwierdzenia
nadmiernego błędu oddaj przyrząd do
specjalistycznego warsztatu w celu naprawy.
• Ustaw przyrząd między dwiema łatami
niwelacyjnymi rozstawionymi w odległości
przynajmniej 50 m. Tak obróć przyrząd, by
jego przód i tył zwrócone były w kierunku
łat niwelacyjnych.
• Usytuuj przyrząd dokładnie pomiędzy łatami
niwelacyjnymi.
• Nakieruj przyrząd na pierwszą łatę
niwelacyjną.
• Odczytaj wysokość na środkowej nitce (a)
i zanotuj tę wartość.
• Obróć przyrząd o 180° i nakieruj go na
drugą łatę niwelacyjną.
• Odczytaj wysokość na środkowej nitce (b)
i zanotuj tę wartość.
• Przybliż przyrząd w prostej linii do pierwszej
łaty. Umieść przyrząd w odległości ok. 2 m
od łaty.
• Nakieruj przyrząd na pierwszą łatę
niwelacyjną.
• Odczytaj wysokość na środkowej nitce (a’)
i zanotuj tę wartość.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
8
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Deklaracja zgodności z normami UE
Przy korzystaniu z przyrządów elektrycznych
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, pożaru i doznania
urazu ciała. Przed użyciem przyrządu
przeczytaj zamieszczone niżej przepisy
bezpieczeństwa pracy i dobrze zapamiętaj
je na przyszłość!
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
DW096
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
niwelator DW096 został wykonany zgodnie
z wytycznymi 73/23/EWG.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Wskazówki ogólne
1
2
3
4
5
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy.
Młodociani w wieku poniżej 16 lat
mogą obsługiwać przyrząd tylko pod
fachowym nadzorem.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji obsługi opisano
zastosowanie przyrządu zgodne
z przeznaczeniem. Maksymalną jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz tylko
przy użyciu właściwego przyrządu.
Ostrzeżenie! Używanie innych przystawek
i akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z ich
przeznaczeniem może doprowadzić do
wypadku.
Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj przyrządu, gdy jesteś
zmęczony.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
18.10.2005r.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
przyrządów optycznych
•
•
•
•
Używaj przyrządu wyłącznie do pomiarów
wysokości, odległości i kątów.
Przez przyrządy optyczne nie patrz na silne
źródła światła ani słońce.
Przez przyrządy optyczne nie patrz na
promieniowanie laserowe.
Nie używaj przyrządu, stojąc na niestabilnych
przedmiotach, jak rusztowanie i schody.
9
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie są objęte
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064582 - 28-05-2008
10
DW096 - - - - - A
FUEHLER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising