DW096PK | DeWalt DW096PK OPTICAL INSTRUMENT instruction manual

372000-75 EST
DW096PK
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
11
2
1
3
9
8
4
7
6
5
A
28
19
10
13
12
11
15
14
B
C
3
1
2
3
4
5
6
18
8
9
10
17
11
6FT
5
21
20
16
D
E
5
8
F
4
5
8
24 22 23
23
22
24
20
G1
25
26
27
G2
5
29
8
29
5
H
I1
I2
6
EESTI KEEL
OPTILINE TASE
DW096
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i toote. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALT-ist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Tüüp
Objektiiv
mm
Suurendus
Täpsus (1 km topeltjooksuga loodimine) mm
Vaatenurk
Min. fookus
m
Keermestatud fiksaator
Kaal
kg
DW096
1
38
26 x
2
1°–20'
0,5
M16 x 11
1,85
• Ärge kasutage optilist seadet tugevasse
valgusallikasse või päikesesse vaatamiseks.
• Ärge kasutage optilist seadet laserkiire
vaatamiseks.
• Ärge kasutage seadet kui seisate mõnel
ebastabiilsel esemel, nt tellingul või treppidel.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Andmekood, mis samuti sisaldab tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2010 XX XX
tootmisaasta
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte vältida,
lõppeb tavaliseltsurma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib
see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
see põhjustada väikese või mõõduka
kehavigastuse.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita,võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Optikaseadmete ohutusjuhised
• Ärge kasutage seadist muuks, kui kõrguste,
vahemaade ja nurkade mõõtmiseks.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Optiline lood
1 Statiiv
1 Mõõtevarras
1 Varustuse kast
1 Nöörlood
1 Kasutusjuhend
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. A)
Teie optiline lood DW096 on professionaalne
ehitustööriist. Seadist saab kasutada nii sisekui ka välitingimustes kõrguste loodimiseks ja
nurkade ning vahemaade mõõtmiseks.
1 Okulaar
2 Optiline sihik
3 Fokusseerimisnupp
4 Objektiiv
5 Tasanduspolt
6 Lamepeaga kinniti
7 Horisontaalregulaator
8 Õhulood
9 Prisma
7
EESTI KEEL
Kokkupanek ja seadistamine
Seadme kinnitamine statiivile (joon. B)
Statiiv on seadme paigaldamiseks varustatud
keermestatud fiksaatoriga.
• Paigaldage statiiv võimalikult tasasele ja
ühtlasele pinnale.
• Paigaldage seade statiivile keerates
keermestatud fiksaatori (10) seadme aluse
külge.
Pingutage nupp (11).
HOIATUS. Enne tarvikute kinnitamist
statiivi külge veenduge, et selle jalad
oleks kindlalt vastu maad ning see
oleks tasapinnal.
Statiivi paigaldamine (joon. C ja D)
• Vabastage plastkinniti (12), mis asub statiivi
jalgu koos hoidva nailonrihma otsas.
• Tõmmake statiivi jalad (13) laiali, et
paigaldada see püstisesse asendisse.
• Vajadusel reguleerige jalgu (13) nii, et iga jalg
(14) oleks kindlalt vastu maad.
• Astuge iga jala toele (15) et vajutada (14)
pehmesse maapinda.
• Kerige nöörloodilt (16) nii palju nööri kui vaja.
• Riputage rull (17) konksu (18) külge.
• Kontrollige, et nöörlood ripuks vabalt.
• Kui nöörlood ripub vastu maad, kerige
üleliigne nöör rullile (17).
• Reguleerige statiivi jalgu kolmnurga aluse
alt seni, kuni statiivi on nöörloodi järgi
tasapinnalises asendis.
• Eemaldage nöörlood konksu küljest.
• Kinnitage seade statiivile.
Jala kõrguse reguleerimine (joonis C)
• Vabastage esimese jala (13)
kiirreguleerimisriiv (19) ja reguleerige kõrgust.
Kinnitage riiv.
• Korrake protseduuri teiste jalgadega.
Mõõtevarda pikendamine (joon. E)
Mõõtevarras koosneb mitmest
teleskoopsektsioonist. Iga sektsioon on
lukustatud vedrunupuga, mis aitab varda pikkust
reguleerida.
• Mõõtevarda (20) ühe sektsiooni jagu,
tõmmake sektsiooni välja seni, kuni vedrunupp
(21) rakendub.
8
• Mõõtevarda lühendamiseks ühe sektsiooni
jagu vajutage nuppu ja lükake sektsioon tagasi
sisse.
Taseme reguleerimine (joon. A ja F)
Seade peab olema asetatud nii, et objektiiv on
ülevalpool tasanduspolti (5) nagu näidatud.
• Vaadake otse prismasse (9). Õhutase (8)
peab olema viaali keskel.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgnevalt.
• Keerake alumist tasanduspolti (5), et viia
õhutase (8) viaali serva, nagu näidatud.
• Kesestage õhutase keerates eesmist
tasanduspolti (5).
Fokusseerimine (joon. A)
• Vaadake üle ja läbi optilise sihiku (2), et
suunata objektiivi (4) mõõdetava objekti poole.
• Vaadake läbi okulaari (1) ja keerake seda seni,
kuni ühendjoon muutub teravaks ja selgeks.
• Keerake fokusseerimisnuppu (3) kuni
mõõdetav objekt on terav ja selge.
Nurga reguleerimine
• Keerake vajadusel horisontaalregulaatorit (7).
KÄITAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
Mõõtmine (joon. G1 ja G2)
Stadiameetrilise kaugusmõõdikuga, mis lubab
mõõtmist läbi viia allpoolkirjeldatud viisil.
Mõõtmiskõrgused
• Pikendage mõõtmisvarrast (20) nii palju kui
võimalik.
• Asetage varras mõõdetava objekti lähistele.
• Suunake seade varda poole.
• Lugege kõrgust stadiameetri joonelt.
Vahemaade mõõtmine
• Pikendage mõõtmisvarrast (20) nii palju kui
võimalik.
• Asetage varras mõõdetava objekti lähistele.
• Suunake seade varda poole.
• Lugege mõõtevarrast stadiameetri ülemiselt
joonelt (23) ja alumiselt joonelt (24).
• Lahutage ülemisest näidust alumine näit.
EESTI KEEL
• Korrutage lahutustehte tulem (n) 100-ga.
Tulemuseks saate seadme keskpaiga ja varda
vahelise ligikaudse kauguse sentimeetrites.
Nurkade mõõtmine
• Suunake seade esimese objekti (25) poole.
• Lugege objekti näitu vertikaalselt sidejoonelt
(26).
• Joondage skaalal asuv märgis 0° okulaariga.
• Pöörake seade teise objekti suunas (27).
• Lugege objekti näitu vertikaalselt sidejoonelt.
• Nurga näit ( ) võtke skaalalt.
Lisavarustus
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
HOOLDAMINE
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hoolduse juures. Et tööriist teid pikka
aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
Statiivi kiirreguleerimisriivi reguleerimine
(joon. C)
• Kui kiirreguleerimisriiv (19) on lukustatud
asendis lõtv, pingutage selle kinnitusmutrit
(28).
Õhutaseme kalibreerimine (joon. H)
Kui seade on tasapinnaliselt, peab õhutase (8)
olema iga nurga alt keskel.
• Kesestage õhutase kasutades tasanduspolte
(5).
• Keerake seadet 180°.
Kui õhutase ei jää keskasendisse, toimige
järgnevalt.
• Keerake tasanduspolte (5) et tuua õhutase (8)
pooleldi keskasendisse.
• Keerake reguleerimiskruve (29), et
tuua õhutase keskasendisse kasutades
kaasasolevat kuuskantvõtit.
• Korrake seda protseduuri kuni õhutase jääb
keskasendisse ka siis, kui seadet keeratakse
180°.
Kalibreerimine (joon. I1 ja I2)
Õige diagnoosi määramiseks peab kalibreerimist
teostama turvaliselt ja täpselt. Tõrke esinemisel
laske seadet hooldada volitatud hooldustöökojal.
• Asetage seade alale, mis asub kahe
mõõtevarda vahel, ning mille omavaheline
kaugus on vähemalt 50 m. Asetage seade
nii, et see on mõõtevarraste suhtes suunaga
eestpoolt tahapoole.
• Asetage seade täpselt mõõtevarraste vahele.
• Suunake seade esimese varda poole.
• Lugege kõrgust keskmiselt stadiameetri
joonelt (a). Registreerige näit.
• Pöörake seadet 180° ja suunake see teise
varda poole.
• Lugege kõrgust keskmiselt stadiameetri
joonelt (b). Registreerige näit.
• Liigutage seadet sirgjooneliselt esimese
varda suunas. Asetage seade 2 m kaugusele
vardast.
• Suunake seade esimese varda poole.
• Lugege kõrgust keskmiselt stadiameetri
joonelt (a). Registreerige näit.
• Pöörake seadet 180° ja suunake see teise
varda poole.
• Lugege kõrgust keskmiselt stadiameetri
joonelt (b). Registreerige näit.
• Arvutage järgmise valemi järgi: b’ = a’ - (a - b).
• Kui valem lahendub, on seade õigesti
kalibreeritud.
• Kui valem ei lahendu, vajab seade hooldust.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALT-i toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALT-i toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
9
EESTI KEEL
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALT-i kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT-i volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР
DW096
Поздравляем Вас!
Риск поражения электрическим
током!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Технические характеристики
Тип
Объектив
Увеличение
Точность (погрешность
измерения на 1 км двойного хода)
Угол визирования
Мин. фокусное расстояние
Крепежная резьба
Вес
DW096
1
мм 38
26 х
мм 2
1° 20'
м 0,5
M16 x 11
кг 1,85
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Меры безопасности при работе
с оптическими приборами
• Используйте оптические приборы только
для измерения высот, расстояний и углов.
• Ни в коем случае не смотрите через
оптические приборы на яркие источники
света или на солнце.
• Не рассматривайте лазерные лучи через
оптические приборы.
• Не пользуйтесь оптическими приборами,
если Вы стоите на неустойчивой опоре,
например, на подмостях или лестницах.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Оптический нивелир
1 Штатив
1 Нивелирная рейка
1 Чемодан
1 Отвес
1 Руководство по эксплуатации
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
Ваш оптический нивелир DW096 предназначен
для профессионального применения при
выполнении строительных работ.
Данное приспособление может использоваться
как в закрытых помещениях, так и на открытом
воздухе, для определения высот, измерения
углов и расстояний.
1 Окуляр
2 Оптический диоптр
3 Рукоятка регулятора фокусировки
4 Объектив
5 Подъемный винт
6 Плоское основание
7 Рукоятка наводящего винта
8 Уровень с воздушным пузырьком
9 Призма
Сборка и регулировка
Установка прибора на штатив (Рис. В)
Штатив оснащен установочным винтом для
крепления нивелира.
• Установите штатив на относительно ровную
горизонтальную поверхность.
• Закрепите прибор на штативе, ввинтив
установочный винт (10) в резьбовое
отверстие основания нивелира.
• Затяните зажимную рукоятку (11).
ВНИМАНИЕ: Перед закреплением
нивелира на штативе
убедитесь в прочности треноги,
вертикальности и отсутствии
качания штатива.
Установка штатива (Рис. С и D)
• Ослабьте пластмассовый зажим (12)
в концевой части заплечного нейлонового
ремня, удерживающий ножки штатива.
• Разнесите ножки (13), придав штативу
устойчивое положение.
• При необходимости, установите ножки (13)
с гарантированным входом в грунт каждого
острия (14).
12
• Выпустите каждый из упоров (15), для
снятия нагрузки с остриев (14) на мягком
грунте.
• Намотайте необходимое количество витков
шнура отвеса (16).
• Зацепите катушку (17) за крюк (18).
• Убедитесь, что отвес висит свободно.
• Намотайте лишние витки шнура на катушку
(17), если отвес достает до грунта.
• Устанавливайте ножки выше центра
треугольника основания до момента, когда
штатив установится точно по отвесу.
• Снимите отвес с крюка.
• Установите прибор на штатив.
Регулировка высоты ножек (Рис. С)
• Для достижения необходимой высоты,
ослабьте быстрозажимной регулятор
(19) высоты первой ножки (13). Затяните
регулятор.
• Повторите процедуру для остальных ножек.
Выдвижение нивелирной рейки (Рис. E)
Нивелирная рейка состоит из нескольких
телескопических секций. Каждая секция
удерживается на своем месте подпружиненной
кнопкой, что позволяет выдвигать нивелирную
рейку на различную длину.
• Для выдвижения секции нивелирной
рейки (20), вытягивайте секцию наружу, до
фиксации ее подпружиненной кнопкой (21).
• Чтобы укоротить нивелирную рейку на одну
секцию, нажмите кнопку, и вдвиньте секцию
внутрь, на свое место.
Регулировка нивелира (Рис. A и F)
Удобнее всего начинать процесс, когда объектив нивелира находится над одним из подъемных винтов (5), как показано на рисунке.
• Смотрите сквозь призму (9). Воздушный
пузырек (8) должен находиться в центре
круглого уровня.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Поверните задние подъемные винты (5),
чтобы воздушный пузырек (8) переместился
в пределы обрамления круглого уровня, как
показано на рисунке.
• Переместите воздушный пузырек в центр,
поворачивая передний подъемный винт (5).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фокусировка (Рис. А)
• Посмотрите поверх и через оптический
диоптр (2), чтобы направить объектив (4) на
объект измерений.
• Смотрите через окуляр (1), поворачивая его
при этом до момента, когда будет отчетливо
видна измерительная сетка нитей.
• Поворачивайте рукоятку (3) регулятора
фокусировки до момента, когда объект
съемки будет отчетливо виден.
Регулировка угла
• При необходимости, поверните рукоятку (7)
наводящего винта.
Измерение углов
• Наведите прибор на первый объект
измерений (25).
• Произведите отсчет по вертикальной нити
(26).
• Совместите деление 0° на шкале
с окуляром.
• Поверните нивелир, чтобы он указывал на
второй объект (27).
• Произведите отсчет по вертикальной нити.
• Определите угол ( ) по шкале.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Дополнительные принадлежности
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Инструкции по использованию
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Измерения (Рис. G1 и G2)
Данный прибор оснащен измерительной
сеткой нитей, с помощью которой можно
производить описанные ниже измерения.
Измерение высоты
• Растяните нивелирную рейку (20) насколько
возможно.
• Установите рейку около измеряемого
объекта.
• Наведите прибор на нивелирную рейку.
• Произведите отсчет высоты по средней
нити измерительной сетки.
Измерение расстояний
• Растяните нивелирную рейку (20) насколько
возможно.
• Установите рейку около измеряемого
объекта.
• Наведите прибор на нивелирную рейку.
• Произведите отсчет по верхней (23)
и нижней (24) нити измерительной сетки.
• Вычтите величину измерения по нижней
нити из величины измерения верхней нити.
• Умножьте результат вычитания (n) на 100.
Результат - это рассчитываемое расстояние
между рейкой и центром нивелира
в сантиметрах.
Ваш прибор рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы
и надежность прибора увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Настройка быстрозажимного регулятора
штатива (Рис. C)
• Если быстрозажимной регулятор (19)
в зафиксированном положении подвижен,
затяните потуже гайку (28) регулятора.
Калибровка воздушного пузырька
круглого уровня (Рис. H)
Если нивелир находится в правильном
положении, воздушный пузырек (8) круглого
уровня при любом значении угла должен
оставаться в центре.
• Переместите воздушный пузырек в центр,
поворачивая подъемные винты (5).
• Поверните прибор на 180°.
Если воздушный пузырек не в центре круглого
уровня, поступите следующим образом:
• Поворачивайте подъемные винты (5),
чтобы установить воздушный пузырек (8)
приблизительно в центре круглого уровня.
• Поворачивайте входящим в комплект
поставки шестигранным ключом
регулировочные болты (29), чтобы
установить воздушный пузырек в центре
круглого уровня.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Повторяйте данное действие до момента,
когда воздушный пузырек останется точно
в центре после поворота нивелира на 180°.
Проверка калибровки на месте (Рис. I1 &
I2)
Калибровка на месте должна проводиться
точно и аккуратно, с целью создания
условий для достоверной диагностики. При
обнаружении неполадок, ремонтируйте прибор
в авторизованном сервисном центре.
• Установите прибор между 2-мя
нивелирными рейками, находящимися на
расстоянии минимум 50 м друг от друга.
Прибор должен быть направлен спереди
и сзади на нивелирные рейки.
• Поместите прибор точно между
нивелирными рейками.
• Направьте прибор на первую нивелирную
рейку.
• Произведите отсчет высоты по средней
нити измерительной сетки (а). Запишите
величину.
• Поверните прибор на 180°, чтобы он
указывал на вторую нивелирную рейку.
• Произведите отсчет высоты по средней
нити измерительной сетки (b). Запишите
величину.
• Передвиньте прибор в прямом направлении
к первой нивелирной рейке. Поместите
прибор на расстоянии 2 м от нивелирной
рейки.
• Направьте прибор на первую нивелирную
рейку.
• Произведите отсчет высоты по средней
нити измерительной сетки (а’). Запишите
величину.
• Поверните прибор на 180°, чтобы он
указывал на вторую нивелирную рейку.
• Произведите отсчет высоты по средней
нити измерительной сетки (b’). Запишите
величину.
• Решите следующее уравнение: b’ = a’ (a - b).
• Если уравнение действительно, прибор
откалиброван правильно.
• Если уравнение недействительно, прибор
необходимо отремонтировать.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроприборов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201753 - 12-04-2013
14
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
16
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
DW096
POOLAUTOMAATNE NIVELLIIR / ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР
©
17
18
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising