KA270K | Black&Decker KA270K ORBITAL SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
505202-30 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA270
2
3
4
5
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka Black & Decker jest przeznaczona do
szlifowania drewna, metali, tworzyw sztucznych
i lakierowanych powierzchni. Urządzenie to nie nadaje
się do szlifowania powierzchni gipsowych oraz do
zastosowań profesjonalnych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj
wskazówki. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. Wymienione niżej
słowo „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się pyłu
lub par.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić Twoją uwagę, co grozi
wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego. Wtyczki
w żadnym wypadku nie wolno przerabiać. Gdy
elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowego zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz ani
działanie wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazdka sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
e.
6
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się elementy
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
powodowane pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj narzędzia
odpowiednie do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi zapoznane lub nie przeczytały instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby
są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
f.
g.
5.
a.
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Opis szlifierki
Szlifierka zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Komfortowa rękojeść żelowa (tylko KA270(GT)K)
3. Kaseta pyłowa
4. Stopa do dużych detali
5. Uchwyt czubka stopy
6. Czubek stopy
Rys. A
7. Stopa mimośrodowa
8. Nasadka profilowa (tylko KA270(GT)K)
9. Profile szlifierskie (tylko KA270(GT)K)
10. Nasdka palcowa do detali (tylko KA270(GT)K)
11. Zamienny czubek stopy (tylko KA270(GT)K)
12. Przystawka do żaluzji (tylko KA270LDK)
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
szlifierek
•
Przy szlifowaniu zawsze zakładaj maskę
przeciwpyłową.
•
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz
pozostały pył.
•
Przy szlifowaniu farb, które mogą zawierać ołów, lub
określonych rodzajów drewna i metalu, które mogą
wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne
środki ostrożności:
Zakładaj specjalną maskę chroniącą przed
pyłem i parami zawierającymi ołów, a
ponadto dbaj o bezpieczeństwo innych osób
przebywających w miejscu pracy.
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe
przy szlifowaniu.
•
Przed rozpoczęciem szlifowania przedmiotów
z drewna sprawdź, czy została włożona kaseta
pyłowa.
•
Przed rozpoczęciem szlifowania przedmiotów
z metalu sprawdź, czy kaseta pyłowa została
wyjęta.
•
Nigdy nie używaj szlifierki bez papieru ściernego.
•
Nigdy nie używaj szlifierki bez stopy.
•
Szlifierką nie wolno się posługiwać osobom
młodym ani słabym bez nadzoru doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
elektronarzędziem.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Stopa mimośrodowa
Przy użyciu tej stopy urządzenie można wykorzystywać
jako szlifierkę mimośrodową.
Zakładanie i zdejmowanie stopy (rys. B)
•
Załóż stopę (7) na wrzeciono (13).
•
Załóż podkładkę (14) na wrzeciono.
•
W otwór gwintowany we wrzecionie wkręć śrubę
z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (15).
•
Dokręć tę śrubę dostarczonym kluczem trzpieniowym
(16).
•
By zdemontować stopę, wykręć śrubę z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym (15) i zdejmij
podkładkę (14).
Zakładanie papieru ściernego (rys. C)
•
Ustaw szlifierkę stopą (7) do góry.
•
Przyłóż papier ścierny (17) do stopy (7), tak by
otwory w papierze pokryły się z otworami w stopie.
Stopa do dużych detali
Przy użyciu tej stopy urządzenie można wykorzystywać
jako szlifierkę do detali lub szlifierkę mimośrodową.
Zakładanie i zdejmowanie stopy (rys. rys. D i E)
Przy szlifowaniu drobnych elementów czubek stopy
powinien być zwrócony do przodu zgodnie z rys. D, a
przy szlifowaniu większych powierzchni - do tyłu zgodnie
z rys. E.
•
Załóż stopę (4) na wrzeciono (13).
•
Sprawdź, czy występy stopy weszły w korpus
szlifierki.
•
Załóż podkładkę (14) na wrzeciono.
•
W otwór gwintowany we wrzecionie wkręć śrubę
z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (15).
•
Dokręć tę śrubę dostarczonym kluczem trzpieniowym
(16).
Bezpieczeństwo elektryczne
Szlifierka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
7
•
Przystawka do żaluzji (rys. rys. L i M)
Za pomocą tej przystawki można obrabiać żaluzje.
•
Wykręć śrubę (20).
•
Zdejmij rombowy uchwyt czubka stopy (5).
•
Załóż przystawkę do żaluzji (12) na stopę.
•
Włóż i dokręć śrubę.
•
Do przystawki do żaluzji przyłóż właściwy papier
ścierny (23).
By zdemontować stopę, wykręć śrubę z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym (15) i zdejmij
podkładkę (14).
Zakładanie papieru ściernego (rys. F)
•
Usuń dwa rombowe wykroje (18) z papieru ściernego
(19).
•
Ustaw szlifierkę stopą do góry.
•
Przyłóż papier ścierny (19) do stopy tak, by otwory
wykonane w papierze i stopie pokryły się ze sobą.
By móc szlifować żaluzje z obu stron, do przystawki
(12) można przytwierdzić od góry dodatkowy uchwyt
na rzepy (24).
•
Ściągnij papier (20) z uchwytu na rzepy (24).
•
Przytwierdź uchwyt na rzepy do górnej powierzchni
przystawki do żaluzji.
•
Przyłóż kawałek papieru ściernego (23) do uchwytu
na rzepy.
W razie zużycia wykrój rombowy (18) można obrócić
lub wymienić.
•
Po zużyciu przedniej części wykroju ściągnij go,
obróć i ponownie dociśnij do stopy.
•
Po zużyciu całego wykroju ściągnij go ze stopy
i załóż nowy.
Czubek stopy (rys. G)
W razie zużycia czubka stopy (6) można go obrócić lub
wymienić. W razie zużycia uchwytu czubka (5) element ten
można wymienić. Odpowiednimi częściami zamiennymi
dysponuje każdy diler firmy Black & Decker.
•
Wykręć śrubę (20).
•
Obróć zużytą część lub wymieć ją.
•
Włóż śrubę i dokręć ją.
Zastosowanie
Nasadka palcowa (rys. H)
Nasadka palcowa jest przeznaczona do precyzyjnego
szlifowania detali.
•
Wykręć śrubę (20)
•
Zdejmij rombowy uchwyt czubka stopy (5).
•
Załóż nasadkę palcową (10) na stopę.
•
Włóż i dokręć śrubę.
•
Przyłóż odpowiedni papier ścierny (21) do nasadki
palcowej.
Załączanie i wyłączanie (rys. N)
•
By załączyć szlifierkę, naciśnij część wyłącznika (1)
oznaczoną jako ‘I’.
•
By wyłączyć szlifierkę, naciśnij część wyłącznika (1)
oznaczoną jako ‘O’.
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania szlifierki.
Uwaga! Podczas pracy niczym nie zasłaniaj szczelin
wentylacyjnych szlifierki. Trzymaj elektronarzędzie tak,
jak pokazano na rysunku Q. Pilnuj, by papier ścierny
płasko przylegał do przedmiotu obrabianego.
Automatyczne hamowanie
Szlifierka jest wyposażona w automatyczny hamulec.
Gdy urządzenie nie jest przyłożone do powierzchni
roboczej, hamulec ogranicza prędkość stopy do prędkości
obrotowej silnika. Po wyłączeniu szlifierki stopa bardzo
szybko się zatrzymuje.
Nasadka profilowa
Za pomocą tej nasadki można wykorzystywać szlifierkę
do szlifowania konturowego.
Opróżnianie kasety pyłowej (rys. rys. O i P)
Podczas pracy kasetę pyłową powinno się opróżniać
co 10 minut.
•
Pociągając kasetę pyłową (3) do tyłu, odłącz ją od
szlifierki.
•
Zdejmij osłonę (25) przez obrócenie jej w lewo.
•
Kasetę pyłową z filtrem (26) skieruj do dołu i potrząśnij
w celu opróżnienia. To samo zrób z osłoną.
•
Ponownie załóż osłonę (25) na kasetę pyłową i obróć
ją w prawo aż do ustalenia w swoim położeniu.
•
Ponownie przyłącz kasetę pyłową do szlifierki.
Zakładanie i zdejmowanie nasadki profilowej (rys. I)
•
Wykręć śrubę (20)
•
Zdejmij rombowy uchwyt czubka stopy (5).
•
Załóż nasadkę profilową (8) na stopę.
•
Włóż i dokręć śrubę.
Zakładanie i zdejmowanie profilu szlifierskiego (rys.
rys. J1 i J2)
•
Wybierz profil szlifierski najbardziej odpowiedni do
danego przypadku zastosowania.
•
Jeden koniec profilu szlifierskiego (9) włóż
w wycięcie z przodu nasadki profilowej (8).
•
Wciśnij drugi koniec profilu szlifierskiego aż do
ustalenia w swoim położeniu.
•
By zdjąć profil szlifierski (9), przesuń go do przodu,
a następnie tylny koniec profilu wyciągnij z nasadki
profilowej (8).
Czyszczenie filtra kasety pyłowej
Filtr kasety pyłowej jest filtrem wielokrotnego użytku i
powinno się go regularnie czyścić.
•
Zgodnie z powyższym opisem opróżnij kasetę pyłową (3).
•
Wyciągnij filtr (26) z kasety pyłowej.
•
Wytrzep pył przez ostukanie filtra w kuble na śmieci.
Uwaga! Nie szoruj filtra szczotką ani nie czyść go
sprężonym powietrzem i nie używaj do tego celu żadnych
ostrych przedmiotów. Nie myj filtra.
•
Ponownie włóż filtr.
•
Ponownie załóż osłonę.
•
Ponownie przyłącz kasetę pyłową do szlifierki.
Zakładanie papieru ściernego na profil szlifierski (rys. K)
•
Ustaw papier ścierny (22) odpowiednio względem
profilu szlifierskiego (9).
•
Przyłóż i dociśnij papier ścierny do profilu tak, by
dostosował się do jego kształtu.
8
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
•
Szlifierkę zawsze trzymaj obiema rękami (rys. Q).
Nie zasłaniaj rękami szczelin wentylacyjnych.
•
Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na szlifierkę.
•
Regularnie sprawdzaj stan papieru ściernego.
W razie potrzeby wymieniaj go na nowy.
•
Zawsze szlifuj w kierunku słojów drewna.
•
Przy szlifowaniu świeżych powłok malarskich
przed naniesieniem następnych korzystaj z bardzo
drobnoziarnistego papieru ściernego.
•
Na bardzo nierównych powierzchniach oraz w celu
usunięcia starych powłok malarskich najpierw
zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych
powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się
przy użyciu papieru średnioziarnistego. W obydwu
przypadkach po pewnym czasie zmień papier na
drobnoziarnisty, by w ten sposób osiągnąć bardzo
gładką powierzchnię.
•
By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dilera.
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
Oscylacje (na biegu jałowym) 1/min
Obroty mimośrodowe
(na biegu jałowym)
obr/min
Masa
kg
KA270
230
170
11000
22000
1,53
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że szlifierka
KA270 została wykonana zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,
EN 60745, EN 55014, EN 61000
Poziom ciśnienia akustycznego A
78 dB(A)
Poziom mocy akustycznej A
89 dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści
8,8 m/s2
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
3 dB(A)
Współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)
Konserwacja
Szlifierka odznacza się dużą trwałością i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy trzeba ją regularnie czyścić.
•
Za pomocą czystego, suchego pędzla czyść
szczeliny wentylacyjne w obudowie szlifierki.
•
Systematycznie czystą, wilgotną szmatą przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj do tego celu żadnych
rozpuszczalników.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technicznych
Black&Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
1-5-2005
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy
nowe wyroby i oferty specjalne. Więcej informacji na
temat samej firmy Black & Decker i produkowanego
przez nas sprzętu można znaleźć pod adresem:
www.blackanddecker.pl
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
9
Black & Decker
b)
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak:
szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne, wiertła
i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
7.
a)
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia w
eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny,
paski napędowe i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu..
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku z
uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00075887 - 07-07-2008
10
KA270K - - - - A
ORBITAL SANDER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising