KA270K | Black&Decker KA270K ORBITAL SANDER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-10 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KA270
KA270GT
KA272
2
3
4
5
ČESKY
Použití výrobku
f.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou tak
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Vaše multibruska BLACK+DECKER je určena pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí vedou k nehodám.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, jež může
způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od elektrické sítě za něj netahejte. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Volba
kabelu určeného k venkovnímu použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
6
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoli elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí
použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e.
f.
g.
5.
a.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou mít vliv
na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod vzniká
v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se brusek
♦
♦
♦
♦
♦
♦
vědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo přídavných
zařízení, nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí,
než je popsáno v tomto návodu k obsluze, může
představovat riziko zranění osob nebo způsobení
hmotných škod.
Elektrické nářadí držte za izolované rukojeti, protože může dojít k zachycení napájecího kabelu
brusným pásem. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití nářadí osobou odpo-
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací. Z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími prvky.
1. Hlavní spínač
2. Gelová komfortní rukojeť (pouze u KA270GT(K))
3. Kazeta pro zachycení prachu
4. Vibrační brusná základna (pouze u KA270(GT)K)
Obr. A
5. Brusná základna pro broušení velkých povrchů
6. Špička brusné základny (pouze u KA270(GT)K)
7. Profilová násada (pouze u KA270(GT)K)
8. Brusné profily (pouze u KA270(GT)K)
9. Detailová šípová násada (pouze u KA270(GT)K)
7
Špička brusné základny (obr. G)
Jsou-li části brusného listu ve tvaru kosočtverce (19)
opotřebovány, mohou být otočeny nebo vyměněny.
Pokud je držák špičky opotřebovaný, může být vyměněn.
Náhradní díly jsou k dispozici u autorizovaného prodejce
BLACK+DECKER.
♦
Odstraňte šroub (20).
♦
Obraťte nebo vyměňte opotřebenou část.
♦
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
10. Náhradní špička brusné základny
(pouze u KA270(GT)K)
11. Štěrbinová násada (pouze u KA270LDK)
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
KA270(GT)K - Vibrační brusná základna
Pomocí této brusné základny můžete toto nářadí využívat
jako vibrační brusku.
KA270(GT)K - Prstová násada (obr. H)
Prstová násada se používá pro broušení jemných detailů.
♦
Odstraňte šroub (20).
♦
Sejměte z brusné základny držák násady (19) ve
tvaru kosočtverce.
♦
Připevněte k brusné základně prstovou násadu (9).
♦
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
♦
Upevněte na prstovou násadu vhodný brusný list
(21).
Nasazení a sejmutí brusné základny (obr. B)
♦
Nasaďte brusnou základnu (4) na hřídel (12).
♦
Nasaďte na hřídel podložku (13).
♦
Do závitového otvoru v hřídeli zašroubujte šroub
s hlavou s vnitřním šestihranem (14).
♦
Pomocí dodávaného šestihranného klíče (15) tento
šroub řádně přitáhněte.
♦
Chcete-li brusnou základnu sejmout, odstraňte šroub
s hlavou s vnitřním šestihranem (14) a podložku (13).
KA270(GT)K - Profilová násada
Profilovaná násada se používá k broušení kontur.
Nasazení brusných listů (obr. C)
♦
Držte nářadí tak, aby byla brusná základna (4)
otočená směrem nahoru.
♦
Umístěte brusný list (16) na brusnou základnu (4).
Otvory v listu nemusí být srovnány s otvory v základně.
Uchycení profilové násady (obr. I)
♦
Odstraňte šroub (20).
♦
Sejměte z brusné základny držák násady (19) ve
tvaru kosočtverce.
♦
Připevněte k brusné základně profilovanou násadu
(7).
♦
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
Brusná základna pro broušení velkých povrchů
Pomocí této brusné základny můžete toto nářadí použít
jako detailovou brusku pro dokončovací práce nebo jako
vibrační brusku.
Nasazení a sejmutí brusného profilu (obr. J1 a J2)
♦
Vyberte si brusný profil, který bude nejlépe vyhovovat prováděné brusné aplikaci.
♦
Vložte jeden konec brusného profilu (8) do drážky
v přední části profilové násady (7).
♦
Zatlačte na druhý konec brusného profilu tak, aby
došlo k jeho zakliknutí a řádnému usazení.
♦
Chcete-li brusný profil (8) vyjmout, zatlačte jej dopředu a vytáhněte jeho zadní část z profilové násady
(7).
Nasazení a sejmutí brusné základny (obr. D a E)
Při detailním broušení musí špičatý konec směřovat
dopředu, jak je zobrazeno na obr. D. Při broušení větších ploch musí špičatý konec směřovat dozadu, jak je
zobrazeno na obr. E.
♦
Nasaďte brusnou základnu (5) na hřídel (12). Ujistěte
se, zda jsou nožky základny zasunuty do nářadí.
♦
Nasaďte na hřídel podložku (13).
♦
Do závitového otvoru v hřídeli zašroubujte šroub
s hlavou s vnitřním šestihranem (14).
♦
Pomocí dodávaného šestihranného klíče (15) tento
šroub řádně přitáhněte.
♦
Chcete-li brusnou základnu sejmout, odstraňte šroub
s hlavou s vnitřním šestihranem (14) a podložku (13).
Připevnění brusného listu k brusnému profilu (obr. K)
♦
Srovnejte brusný list (22) s brusným profilem (8).
♦
Přitiskněte brusný list na brusný profil a ujistěte se,
zda brusný list kopíruje tvar profilu.
KA270(GT)K - Štěrbinová násada (obr. L)
S nasazenou štěrbinovou násadou můžete provádět
broušení v úzkých spárách.
♦
Odstraňte šroub (20).
♦
Sejměte z brusné základny držák násady (19) ve
tvaru kosočtverce.
♦
Připevněte k brusné základně štěrbinovou násadu
(11).
♦
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
♦
Připevněte k štěrbinové násadě vhodný brusný list
(23).
K horní plochu štěrbinové násady může být připevněn suchý zip (23), čímž bude umožněno oboustranné broušení.
♦
Odstraňte ze suchého zipu (23) krycí papír.
♦
Přilepte suchý zip na horní plochu štěrbinové násady.
♦
Připevněte k suchému zipu brusný kus (23).
Nasazení brusných listů (obr. F)
♦
Oddělte z brusného listu (18) dvě koncové části ve
tvaru kosočtverce (17).
♦
Držte nářadí tak, aby byla brusná základna otočená
směrem nahoru.
♦
Umístěte brusný list (18) na brusnou základnu a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném listu srovnány
s otvory v základně.
Jsou-li části brusného listu ve tvaru kosočtverce (17)
opotřebovány, mohou být otočeny nebo vyměněny.
♦
Je-li přední část špičky brusného listu opotřebovaná,
oddělte ji od brusného listu, obraťte ji a přitiskněte ji
opět na brusnou základnu.
♦
Je-li celá špička brusného listu opotřebovaná,
sejměte ji z brusné základny a nahraďte ji novou.
8
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Nezakrývejte větrací otvory během chodu nářadí. Držte nářadí tak, jak je znázorněno na obr. P1 a P2.
Ujistěte se, zda je brusná základna v rovině s obrobkem.
♦
Zapnutí a vypnutí (obr. M)
♦
Chcete-li nářadí zapnout, nastavte hlavní spínač (1)
do polohy I.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, nastavte hlavní spínač do
polohy O.
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubější brusný
papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové
úpravy.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na používaném příslušenství.
Příslušenství BLACK+DECKER a Piranha vyrobená podle nejpřísnějších norem a zvyšují výkon Vašeho nářadí.
Pomocí tohoto příslušenství dosáhnete s vaším nářadím
nejlepších výsledků.
Automatický brzdicí systém (ABS)
Toto nářadí je vybaveno automatickým brzdicím systémem. Není-li bruska na obráběném povrchu, zajišťuje tato
funkce udržení otáček kotouče pod otáčkami motoru. Po
vypnutí brusky dojde k velmi rychlému zastavení kotouče.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Vyprázdnění kazety na prach (obr. N a O)
Kazeta pro zachytávání prachu by měla být vyprazdňována po každých 10 minutách provozu brusky.
♦
Vypněte nářadí a stáhněte kazetový zásobník na
prach (3) směrem dozadu.
♦
Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček
sejměte kryt (24).
♦
Držte kazetu na prach tak, aby filtr (25) směřoval
dolů a vytřepejte ji. Vyklepejte prach z krytu.
♦
Nasaďte kryt (24) zpět na kazetu a otočením ve
směru pohybu hodinových ručiček jej zajistěte.
♦
Nasaďte kazetu pro zachytávání prachu zpět na
nářadí.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky
nebo rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Čištění filtru kazety na prach
Filtr může být opakovaně použit a měl by být pravidelně
čištěn.
♦
Výše popsaným způsobem vyprázdněte kazetu na
prach (3).
♦
Z kazety na prach stáhněte filtr (25).
♦
Oklepejte zachycený prach do odpadkového koše.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek BLACK+DECKER
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento výrobek
v tříděném odpadu.
Varování! K vykartáčování a k čištění filtru nepoužívejte
stlačený vzduch a ostré předměty. Filtr neoplachujte
vodou.
♦
Vraťte filtr na původní místo.
♦
Nasaďte zpět kryt.
♦
Nasaďte kazetu na prach zpět na nářadí.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Rady pro optimální použití
♦
Z hlediska uživatelského komfortu může být nářadí
obsluhováno jednou nebo oběma rukama (obr. P1
a P2). Dbejte na to, aby vaše ruce nezakrývaly
větrací otvory.
♦
Nevyvíjejte na brusku nadměrný tlak.
♦
Pravidelně kontrolujte stav brusného listu. Je-li to
nutné, vyměňte jej.
♦
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
♦
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný papír
s velmi jemnými brusnými zrny.
♦
Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
9
♦
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Počet kmitů
(naprázdno)
Počet kruhových
otáček (naprázdno)
Hmotnost
KA270/KA270GT/KA272
V 230
W 170
min
-1
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
22000
min-1 11000
kg 1,53
ES Prohlášení o shodě
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
Váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
BLACK+DECKER informovat zákazníky o průběžných
změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce BLACK+DECKER a o celé řadě našich
dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
KA270 / KA270GT / KA272
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/
EU a 2011/65/EU.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 78 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 89 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 11,2 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Spennymoor
County Durham DL16 6JG
United Kingdom
15/10/2014
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
zst00254197 - 09-12-2014
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising