KA270K | Black&Decker KA270K ORBITAL SANDER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
522101-25 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KA270
KA270GT
KA272
2
3
4
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER csiszolóját faanyagok, fémek,
műanyagok és festett felületek csiszolására terveztük.
Kizárólag házi használatra alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések, útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi felhasználásra. Az „elektromos
szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arrajárókat. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugaszának olyan
kialakításúnak kell lennie, amely megfelel a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne
alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnő az áramütés veszélye.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza és ne vonszolja
a tápkábelénél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összekuszálódott kábel
növeli az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkal-
f.
g.
4.
a.
b.
c.
6
mas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. Hibaáram-védelemmel
ellátott áramforrás használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Előzze meg a készülék véletlen beindulását.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja,
a kezébe veszi vagy hordozza. Ha a szerszámot
úgy hordozza, hogy az ujját közben a kapcsolón
tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá,
azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen
hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa
magát egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan
helyzetekben is jobban tudja irányítani.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
a helyére elteszi, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel
d.
e.
f.
g.
5.
a.
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyes.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e
fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. a használati útmutatónak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Nem az adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók a különféle szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságát.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az
elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges
vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
Elektromos szerszámokra vonatkozó további biztonsági figyelmeztetések
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések csiszolókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
melyek megmunkálása mérgező porok keletkezésével jár:
Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők
belépjenek a munkaterületre.
A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne
dohányozzon.
A porokat és a többi hulladékot biztonságosan
selejtezze le/ártalmatlanítsa.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra. A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Az elektromos szerszámot szigetelt markolati
felületénél fogva tartsa, mert a csiszolópapír/
talp a szerszám saját kábelével érintkezhet.
Ha a vágószerszám áram alatt lévő vezetéket ér,
a szerszám fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon leszorítót vagy más praktikus
módszert a munkadarab szilárd felülethez való
rögzítéséhez és alátámasztásához. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez szorítja,
az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező porok
belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes
lehet a kezelő és a közelben állók egészségére.
Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült porvédő maszkot, és ügyeljen
arra, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek
megfelelő védőeszközöket.
A csiszolás után távolítson el minden port.
Legyen különösen óvatos, ha ólomtartalmú festéket
csiszol, ill. azon faanyagok és fémek csiszolásakor,
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
7
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
végett azonnal cseréltesse ki egy BLACK+DECKER
szakszervizzel.
Részegységek
Csiszolópapír behelyezése (F ábra)
♦
Vegye le a két rombusz alakú csúcsot (17) a csiszolópapírról (18).
♦
Tartsa a szerszámot a csiszolótalppal felfelé fordítva.
♦
Helyezze a csiszolópapírt (18) a csiszolótalpra; győződjön meg arról, hogy a papír furatai illeszkednek
a talp furataihoz.
A rombusz alakú csúcs (17) megfordítható és kicserélhető, ha már lekopott.
♦
Amikor a csúcs elülső része lekopott, vegye le
a csiszolópapírról, fordítsa meg, és úgy tegye rá
ismét a csiszolótalpra.
♦
Amikor már teljesen elkopott, vegye le a talpról, és
tegyen a helyére újat.
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Be- és kikapcsoló
2. Gel comfort fogantyú (csak a KA270GT(K) típusnál)
3. Porszűrő kazetta
4. Excenter csiszolótalp (csak a KA270(GT)K típusnál)
A ábra
5. Nagy háromszög-csiszoló talp
6. Csiszolótalp csúcs (csak a KA270(GT)K típusnál)
7. Profil-feltét (csak a KA270(GT)K típusnál)
8. Csiszolóprofilok (csak a KA270(GT)K típusnál)
9. Háromszög-csiszoláshoz ujjfeltét
(csak a KA270(GT)K típusnál)
10. Tartalék csiszolótalp csúcs
(csak a KA270(GT)K típusnál)
11. Csiszolóhegy-feltét (csak a KA270LDK típusnál)
A csiszolótalp csúcsa (G ábra)
Ha a csiszolótalp csúcsa (19) elkopott, megfordítható
vagy kicserélhető. Ha a csúcs befogója elkopott, ki
lehet cserélni. Tartalék alkatrészeket BLACK+DECKER
forgalmazójától szerezhet be.
♦
Csavarja ki a csavart (20).
♦
Fordítsa meg vagy cserélje ki a kopott alkatrészt.
♦
Csavarja rá és húzza meg a csavart.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van-e kapcsolva, és a dugasza ki van-e
húzva a konnektorból.
KA270(GT)K - Ujjfeltét (H ábra)
Az ujjfeltét háromszög-csiszoláshoz használatos.
♦
Csavarja ki a csavart (20).
♦
Vegye le a rombusz alakú csúcs befogóját (19)
a csiszolótalpról.
♦
Tegye rá az ujjfeltétet (9) a csiszolótalpra.
♦
Csavarja rá és húzza meg a csavart.
♦
Tegye rá a megfelelő csiszolópapírt (21) az ujjfeltétre.
KA270(GT)K - Excenter csiszolótalp
Ezzel a csiszolótalppal a szerszám excenter csiszolóként
használható.
A csiszolótalp le és felszerelése (B ábra)
♦
Tegye rá a csiszolótalpat (4) a tengelyre (12).
♦
Tegye rá az alátétlemezt (13) a tengelyre.
♦
Csavarja az imbuszcsavart (14) a tengely csavarfuratába.
♦
Húzza meg az imbuszcsavart a mellékelt
imbuszkulccsal (15).
♦
A talp leszereléséhez csavarja ki az imbuszcsavart
(14) és az alátétlemezt (13).
KA270(GT)K - Profil-feltét
A profil-feltét kontúrcsiszoláshoz használatos.
A profil-feltét felszerelése (I ábra)
♦
Csavarja ki a csavart (20).
♦
Vegye le a rombusz alakú csúcs befogóját (19)
a csiszolótalpról.
♦
Tegye a profil-feltétet (7) a csiszolótalpra.
♦
Csavarja rá és húzza meg a csavart.
Csiszolópapír behelyezése (C ábra)
♦
Tartsa a szerszámot a csiszolótalppal (4) felfelé
fordítva.
♦
Tegye a csiszolópapírt (16) a csiszolótalpra (4).
A csiszolópapír nyílásainak nem szükséges a talp furataival egybeesniük.
A csiszolóprofil fel- és leszerelése (J1 és J2 ábra)
♦
Válassza ki az alkalmazáshoz legjobban megfelelő
csiszolóprofilt.
♦
A csiszolóprofil (8) egyik végét illessze be a profilfeltét (7) elülső végének mélyedésébe.
♦
A csiszolóprofil másik végét addig nyomja, amíg be
nem pattan a helyére.
♦
A csiszolóprofil (8) eltávolításához nyomja azt előre,
és húzza ki a hátsó végét a profil feltétből (7).
Nagy háromszög-csiszoló talp
Ezzel a csiszolótalppal a szerszám akár háromszögcsiszolóként akár excenter csiszolóként használható.
A csiszolótalp fel- és leszerelése (D és E ábra)
Háromszög-csiszolásnál a hegyes végnek kell előre mutatnia, mint a D ábrán. Nagy felületek csiszolásánál pedig
a hegyes végnek hátrafelé kell mutatnia, mint az E ábrán.
♦
Tegye a csiszolótalpat (5) a tengelyre (12). Győződjön meg arról, hogy a talp lábai a szerszámban
vannak.
♦
Tegye rá az alátétlemezt (13) a tengelyre.
♦
Csavarja az imbuszcsavart (14) a tengely csavarfuratába.
♦
Húzza meg az imbuszcsavart a mellékelt
imbuszkulccsal (15).
♦
A talp leszereléséhez csavarja ki az imbuszcsavart
(14) és az alátétlemezt (13).
Csiszolópapír felhelyezése a csiszolóprofilra (K ábra)
♦
Igazítsa a csiszolópapírt (22) a csiszolóprofilhoz (8).
♦
Nyomja rá a csiszolópapírt a csiszolóprofilra,
meggyőződve arról, hogy a csiszolópapír a profil
alakjához idomul.
KA270(GT)K - Csiszolóhegy-feltét (L ábra)
A csiszolóhegy-feltét segítségével hasadékokban is
csiszolhat.
♦
Csavarja ki a csavart (20).
8
♦
Vegye le a rombusz alakú csúcs befogóját (19)
a csiszolótalpról.
♦
Tegye rá a csiszolóhegy-feltétet (11) a csiszolótalpra.
♦
Csavarja rá és húzza meg a csavart.
♦
Tegye rá a megfelelő csiszolópapírt (23) az ujjfeltétre.
A tépőzár (23) további darabját a csiszolóhegy-feltét felső
felületéhez rögzítheti, hogy mindkét oldal használható
legyen csiszolásra.
♦
Vegye le a fedőpapírt a tépőzárról (23).
♦
Ragassza a tépőzárat a csiszolóhegy-feltét felső
felületére.
♦
Illessze a csiszoló darabot (23) a tépőzárhoz.
Javaslatok a szerszám optimális használatához
A felhasználó kényelme érdekében a szerszám
♦
használható akár félkézzel akár két kézzel (P1 és
P2 ábra). Ne takarja el a kezével a szellőzőnyílásokat.
♦
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre.
♦
Rendszeresen ellenőrizze a csiszolópapír állapotát.
Szükség esetén cserélje ki.
♦
Mindig a fa erezetének irányába csiszoljon.
♦
Friss festékréteg csiszolásánál a további festékrétegek felvitele előtt használjon extra finom csiszolópapírt.
♦
Egyenetlen felületek simításakor valamint régi festékréteg eltávolításakor, először használjon durva
csiszolópapírt. Más felületeket először közepes
finomságú csiszolópapírral csiszoljon. Mindkét
esetben egy idő után váltson át finomabb csiszolópapírra, ezzel egyre simább, és finomabb felület
érhető el.
♦
A tartozékokról további információért forduljon
márkakereskedőjéhez.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Használat közben ne takarja le a szerszám szellőzőnyílásait. Tartsa a szerszámot a P1 és P2.
ábráknak megfelelően. Bizonyosodjon meg arról, hogy
a csiszolótalp laposan áll a munkadarabon.
Tartozékok
Be- és kikapcsolás (M ábra)
♦
A szerszám bekapcsolásához állítsa a be- és kikapcsolót (1) az I állásba.
♦
A szerszám kikapcsolásához állítsa a be- és kikapcsolót az O állásba.
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozékoktól.
A BLACK+DECKER és Piranha márkájú tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és
tervezésüknél a szerszám teljesítményének növelése volt
a cél. A legjobb teljesítményt ezen tartozékok felhasználásával érheti el.
Automatikus fékezőrendszer (ABS)
Ezen a szerszámon automatikus fékezőrendszer van.
Amikor a szerszám nem ér a munkadarab felületéhez, ez
a funkció a tárcsa fordulatszámát a motor fordulatszáma
alatt tartja. Amikor a szerszámot kikapcsolják, a tárcsa
nagyon hamar leáll.
Karbantartás
Az Ön készülékét minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
A porkazetta ürítése (N és O ábra)
A porkazettát 10 perc használat után kell üríteni.
♦
Húzza a porkazettát (3) hátra, és vegye le a szerszámról.
♦
Távolítsa el a fedelét (24) az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva.
♦
Tartsa a porkazettát úgy, hogy a szűrő (25) lefelé
nézzen és rázza ki a kazettából a tartalmát. Rázza
meg a fedelet, hogy a port kiürítse.
♦
Tegye vissza a fedelet (24) a porkazettára, és
forgassa az óramutató járásának irányában, amíg
nem rögzítődik a helyén.
♦
Tegye vissza a porkazettát a szerszámra.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
A porkazetta szűrőjének tisztítása
A szűrő újra felhasználható, rendszeresen tisztítani kell.
♦
Ürítse ki a porkazettát (3) a fenti eljárás szerint.
♦
Húzza le a szűrőt (25) a porkazettáról.
♦
A port enyhe ütögetéssel verje le a maradék port
a szűrőről a szemetesbe.
Környezetvédelem
Figyelmeztetés! Ne használjon kefét, sűrített levegőt
vagy éles tárgyakat a szűrő tisztításához. Ne mossa
a szűrőt.
♦
Tegye vissza a szűrőt.
Tegye vissza a fedelet.
♦
♦
Tegye vissza a porkazettát a szerszámra.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
KA270 / KA270GT / KA272
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EC, EN 60745.
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 78 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A), Zajszint (LWA) 89 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A)
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít
a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah) 11,2 m/s²,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött BLACK+DECKER szervizek listáját,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
R. Laverick
Engineering Manager
Spennymoor
County Durham DL16 6JG
United Kingdom
15/10/2014
Műszaki adatok
KA270/KA270GT/KA272
Bemenő
feszültség
Vváltakozó
Felvett teljesítmény
W
Körözve
(terhelés nélkül)
min-1
Körözve
(terhelés nélkül)
min-1
Súly
kg
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
230
170
22 000
11 000
1,53
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill. hogy
megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER
márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00254199 - 09-12-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising