KA270K | Black&Decker KA270K ORBITAL SANDER instruction manual

509111-13 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA270
KA270GT
KA272
2
3
4
5
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Szlifierka BLACK+DECKER jest przeznaczona do
szlifowania drewna, metali, tworzyw sztucznych i lakierowanych powierzchni. Urządzenie to nie nadaje się do
zastosowań profesjonalnych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
6
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
♦
♦
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi.
♦
♦
♦
♦
♦
i metalu, które mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne środki ostrożności:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe
przy szlifowaniu.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
W razie niebezpieczeństwa przetarcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego przewodu zasilającego trzymaj elektronarzędzie za
izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami
szlifierki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym
w przypadku natrafienia na będący pod napięciem
przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad elektronarzędziem.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie szlifowania może zagrażać
zdrowiu użytkownika i ewentualnie znajdujących się
w pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i parami
zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by także
inne osoby znajdujące się w miejscu pracy były
stosownie zabezpieczone.
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz pozostały pył.
Przy szlifowaniu powłok malarskich, które mogą
zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
♦
7
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Opis szlifierki
Zakładanie papieru ściernego (rys. F)
♦
Usuń dwa rombowe wykroje (17) z papieru ściernego
(18).
♦
Ustaw szlifierkę stopą do góry.
♦
Przyłóż papier ścierny (18) do stopy tak, by otwory
wykonane w papierze i stopie pokryły się ze sobą.
Po zużyciu wykrój rombowy (17) można obrócić lub
wymienić.
♦
Po zużyciu przedniej części wykroju ściągnij go,
obróć i ponownie dociśnij do stopy.
♦
Po zużyciu całego wykroju ściągnij go ze stopy
i załóż nowy.
Szlifierka zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Komfortowa rękojeść żelowa (tylko KA270(GT)K)
3. Kaseta pyłowa
4. Stopa mimośrodowa (tylko KA270(GT)K)
Rys. A
5. Stopa do dużych detali
6. Czubek stopy
7. Nasadka profilowa (tylko KA270(GT)K)
8. Profile szlifierskie (tylko KA270(GT)K)
9. Nasadka palcowa do detali (tylko KA270(GT)K)
10. Zamienny czubek stopy (tylko KA270(GT)K)
11. Nasadka do żaluzji (tylko KA270LDK)
Czubek stopy (rys. G)
W razie zużycia czubka stopy (19) można go obrócić lub
wymienić. W razie zużycia uchwytu czubka element ten
można wymienić. Odpowiednimi częściami zamiennymi
dysponuje każdy diler firmy BLACK+DECKER.
♦
Wykręć wkręt (20).
♦
Obróć zużytą część lub wymieć ją.
♦
Włóż wkręt i dokręć go.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
KA270(GT)K - nasadka palcowa (rys. H)
Nasadka palcowa jest przeznaczona do precyzyjnego
szlifowania detali.
♦
Wykręć wkręt (20)
♦
Zdejmij rombowy czubek stopy (19).
♦
Załóż nasadkę palcową (9) na stopę.
♦
Włóż i dokręć wkręt.
♦
Przyłóż odpowiedni papier ścierny (21) do nasadki
palcowej.
KA270(GT)K - stopa mimośrodowa
Przy użyciu tej stopy urządzenie można wykorzystywać
jako szlifierkę mimośrodową.
Zakładanie i zdejmowanie stopy (rys. B)
♦
Załóż stopę (4) na wrzeciono (12).
♦
Załóż podkładkę (13) na wrzeciono.
♦
W otwór gwintowany we wrzecionie wkręć śrubę
imbusową (z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym) (14).
♦
Dokręć tę śrubę dostarczonym kluczem trzpieniowym (15).
♦
By zdemontować stopę, wykręć śrubę imbusową
(14) i zdejmij podkładkę (13).
KA270(GT)K - nasadka profilowa
Za pomocą tej nasadki można wykorzystywać szlifierkę
do szlifowania konturowego.
Zakładanie i zdejmowanie nasadki profilowej (rys. I)
♦
Wykręć wkręt (20)
♦
Zdejmij rombowy czubek stopy (19).
♦
Załóż nasadkę profilową (7) na stopę.
♦
Włóż i dokręć wkręt.
Zakładanie papieru ściernego (rys. C)
♦
Ustaw szlifierkę stopą (4) do góry.
♦
Przyłóż papier ścierny (16) do stopy (4), tak by
otwory w papierze pokryły się z otworami w stopie.
Zakładanie i zdejmowanie profilu szlifierskiego (rys.
rys. J1 i J2)
♦
Wybierz profil szlifierski najbardziej odpowiedni do
danego przypadku zastosowania.
♦
Jeden koniec profilu szlifierskiego (8) włóż w wycięcie z przodu nasadki profilowej (7).
♦
Wciśnij drugi koniec profilu szlifierskiego aż do
ustalenia w swoim położeniu.
♦
By zdjąć profil szlifierski (8), przesuń go do przodu,
a następnie tylny koniec profilu wyciągnij z nasadki
profilowej (7).
Stopa do dużych detali
Przy użyciu tej stopy urządzenie można wykorzystywać
jako szlifierkę do detali lub szlifierkę mimośrodową.
Zakładanie i zdejmowanie stopy (rys. rys. D i E)
Przy szlifowaniu drobnych elementów czubek stopy powinien być zwrócony do przodu zgodnie z rysunkiem D,
a przy szlifowaniu większych powierzchni - do tyłu
zgodnie z rysunkiem E.
♦
Załóż stopę (5) na wrzeciono (12).
♦
Sprawdź, czy występy stopy weszły w korpus szlifierki.
♦
Załóż podkładkę (13) na wrzeciono.
♦
W otwór gwintowany we wrzecionie wkręć śrubę
imbusową (14).
♦
Dokręć tę śrubę dostarczonym kluczem trzpieniowym (15).
♦
By zdemontować stopę, wykręć śrubę imbusową
(14) i zdejmij podkładkę (13).
Zakładanie papieru ściernego na profil szlifierski
(rys. K)
♦
Ustaw papier ścierny (22) odpowiednio względem
profilu szlifierskiego (8).
♦
Przyłóż i dociśnij papier ścierny do profilu tak, by
dostosował się do jego kształtu.
KA270(GT)K - nasadka do żaluzji (rys. L)
Za pomocą tej nasadki można szlifować żaluzje.
8
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
♦
Szlifierkę zawsze trzymaj obiema rękami (rys. rys. P1
i P2). Nie zasłaniaj rękami szczelin wentylacyjnych.
♦
Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na szlifierkę.
♦
Regularnie sprawdzaj stan papieru ściernego.
W razie potrzeby wymieniaj go na nowy.
♦
Zawsze szlifuj w kierunku słojów drewna.
♦
Przy szlifowaniu świeżych powłok malarskich przed
naniesieniem następnych korzystaj z bardzo drobnoziarnistego papieru ściernego.
♦
Na bardzo nierównych powierzchniach oraz w celu
usunięcia starych powłok malarskich najpierw
zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych
powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się
przy użyciu papieru średnioziarnistego. W obydwu
przypadkach po pewnym czasie zmień papier na
drobnoziarnisty, by w ten sposób osiągnąć bardzo
gładką powierzchnię.
♦
By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dilera.
♦
♦
♦
♦
♦
Wykręć wkręt (20).
Zdejmij rombowy czubek stopy (19).
Załóż nasadkę do żaluzji (11) na stopę.
Włóż i dokręć wkręt.
Do nasadki do żaluzji przyłóż właściwy papier ścierny
(23).
By móc szlifować żaluzje z obu stron, do nasadki można
przytwierdzić od góry dodatkowy uchwyt na rzepy (23).
♦
Ściągnij papier z uchwytu na rzepy (23).
♦
Przytwierdź uchwyt na rzepy do górnej powierzchni
nasadki do żaluzji.
♦
Przyłóż kawałek papieru ściernego (23) do uchwytu
na rzepy.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania szlifierki.
Ostrzeżenie! Podczas pracy niczym nie zasłaniaj szczelin wentylacyjnych szlifierki. Trzymaj elektronarzędzie tak,
jak pokazano na rysunkach P1 i P2. Pilnuj, by papier
ścierny płasko przylegał do przedmiotu obrabianego.
Wyposażenie dodatkowe
Załączanie i wyłączanie (rys. M)
♦
By załączyć szlifierkę, naciśnij część wyłącznika (1)
oznaczoną jako ‘I’.
♦
By wyłączyć szlifierkę, naciśnij część wyłącznika (1)
oznaczoną jako ‘O’.
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy BLACK+DECKER i Piranha odznaczają się najwyższą jakością,
a celem ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
Automatyczne hamowanie
Szlifierka jest wyposażona w automatyczny hamulec. Gdy
urządzenie nie jest przyłożone do powierzchni roboczej,
hamulec ogranicza prędkość stopy poniżej prędkości
obrotowej silnika. Po wyłączeniu szlifierki stopa bardzo
szybko się zatrzymuje.
Szlifierka odznacza się dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy trzeba ją regularnie czyścić.
Konserwacja
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz szlifierkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w obudowie szlifierki.
♦
Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj obudowę
silnika. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Opróżnianie kasety pyłowej (rys. rys. N i O)
Podczas pracy kasetę pyłową powinno się opróżniać
co 10 minut.
♦
Pociągając kasetę pyłową (3) do tyłu, odłącz ją od
szlifierki.
♦
Zdejmij osłonę (24) przez obrócenie jej w lewo.
♦
Kasetę pyłową z filtrem (25) skieruj do dołu i potrząśnij w celu opróżnienia. To samo zrób z osłoną.
♦
Ponownie załóż osłonę (24) na kasetę pyłową i obróć
ją w prawo aż do ustalenia w swoim położeniu.
♦
Ponownie przyłącz kasetę pyłową do szlifierki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Czyszczenie filtra kasety pyłowej
Filtr kasety pyłowej jest filtrem wielokrotnego użytku
i powinno się go regularnie czyścić.
♦
Zgodnie z powyższym opisem opróżnij kasetę
pyłową (3).
♦
Wyciągnij filtr (25) z kasety pyłowej.
♦
Wytrzep pył przez ostukanie filtra w kuble na śmieci.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Ostrzeżenie! Nie szoruj filtra szczotką ani nie czyść go
sprężonym powietrzem i nie używaj do tego celu żadnych
ostrych przedmiotów. Nie myj filtra.
♦
Ponownie włóż filtr.
♦
Ponownie załóż osłonę.
♦
Ponownie przyłącz kasetę pyłową do szlifierki.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
9
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
Oscylacje
(na biegu jałowym) 1/min
Obroty mimośrodowe
(na biegu jałowym) obr/min
Masa
kg
KA270/KA270GT/KA272
230
170
22000
11000
1,53
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby
nr kat. KA270/KA270GT/KA272 opisane w „Danych
technicznych” zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 2006/42/EC, EN 60745.
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2014/30/UE oraz 2011/65/UE.
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego 78 dB(A), niepewność
pomiaru 3 dB(A), Poziom mocy akustycznej 89 dB(A),
niepewność pomiaru 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone
według normy EN 60745:
Wartość skuteczna 11,2 m/s², niepewność pomiaru
1,5 m/s².
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Spennymoor
County Durham DL16 6JG
United Kingdom
15/10/2014
zst00254200 - 09-12-2014
10
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising