KA270K | Black&Decker KA270K ORBITAL SANDER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-47 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KA270
KA270GT
KA272
2
3
4
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite zdroj napätia s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s elektrickým náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte ochranu zraku. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
k zdroju napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu,
ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej polohe,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Vaša multibrúska BLACK+DECKER je určená na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
iné vážne poranenie.
b.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre prípadné ďalšie použitie. Označenie elektrické náradie
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí vedú k nehodám.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti a nepovolané osoby mimo jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Nepoužívajte s uzemneným
elektrickým náradím žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia
od elektrickej siete za neho neťahajte. Zabráňte
kontaktu kábla s horúcimi, mastnými a ostrými
predmetmi a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla určeného na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
6
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie .
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred vykonávaním údržby alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby toto náradie
použili osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho
e.
f.
g.
5.
a.
obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd
vzniká v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
♦
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/
EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté a kedy
beží naprázdno.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsok
♦
♦
♦
♦
♦
♦
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú
pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie
tohto náradia, než je popísané v tomto návode na
použitie, môže predstavovať riziko zranenia osôb
alebo spôsobenie hmotných škôd.
Elektrické náradie držte za izolované rukoväti,
pretože môže dôjsť k zachyteniu prívodného
kábla brúsnym pásom. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo jeho
pritlačenie k telu nezaistí jeho stabilitu a môže viesť
k strate kontroly.
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutiu
prachu vzniknutého pri brúsení. Tento prach môže
ohrozovať zdravie obsluhy a okolo stojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na
ochranu pred toxickým prachom a podobnými splodinami a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného
priestoru.
Po brúsení odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať tento návod
na použitie.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
BLACK+DECKER.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledovnými prvkami.
1. Hlavný vypínač
2. Gélová komfortná rukoväť (iba pri KA270GT(K))
3. Zberná nádoba na prach
4. Vibračná brúsna základňa (iba pri KA270(GT)K)
Obr. A
5. Brúsna základňa na brúsenie veľkých povrchov
7
6.
Náhradná špička brúsnej základne (iba pri
KA270(GT)K)
7. Profilový nástavec (iba pri KA270(GT)K)
8. Brúsne profily (iba pri KA270(GT)K)
9. Nástavec na detailové brúsenie (iba
pri KA270(GT)K)
10. Náhradná špička brúsnej základne (iba pri
KA270(GT)K)
11. Štrbinový nástavec (iba pri KA270LDK)
♦
Umiestnite brúsny papier (18) na brúsnu základňu
a uistite sa, či sú otvory v brúsnom papieri zarovnané
s otvormi v základni.
Ak sú časti brúsneho listu v tvare kosoštvorca (17) opotrebované, môžu byť otočené alebo vymenené.
♦
Ak je predná časť špičky brúsneho papiera opotrebovaná, oddeľte ju od brúsneho papiera, obráťte ju
a pritisnite ju opäť na brúsnu základňu.
♦
Ak je celá špička brúsneho listu opotrebovaná,
odnímte ju z brúsnej základne a nahraďte ju novou.
Nastavenie
Špička brúsnej základne (obr. G)
Ak sú časti brúsneho listu v tvare kosoštvorca (19) opotrebované, môžu byť otočené alebo vymenené. Pokiaľ je
držiak špičky opotrebovaný, môže sa vymeniť.
Náhradné diely sú k dispozícii u Vášho dodávateľa alebo
v servise BLACK+DECKER.
♦
Odstráňte skrutku (20).
♦
Obráťte alebo vymeňte opotrebovanú časť.
♦
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
KA270(GT)K - Vibračná brúsna základňa
Pomocou tejto brúsnej základne môžete toto náradie
využívať ako vibračnú brúsku.
Nasadenie a odpojenie brúsnej základne (obr. B)
♦
Nasaďte brúsnu základňu (4) na hriadeľ (12).
♦
Nasaďte na hriadeľ podložku (13).
♦
Do otvoru hriadeľa zaskrutkujte skrutku s hlavou
s vnútorným šesťhranom (14).
♦
Pomocou dodávaného zástrčného kľúča (15) túto
skrutku riadne pritiahnite.
♦
Ak chcete brúsnu základňu vybrať, odstráňte skrutku
s hlavou s vnútorným šesťhranom (14) a podložku
(13).
KA270(GT)K - Nástavec na detailové brúsenie (obr. H)
Prídavná predĺžená špička sa používa na brúsenie
jemných detailov.
♦
Odstráňte skrutku (20).
♦
Vyberte z brúsnej základne držiak (19) v tvare
kosoštvorca.
♦
Pripevnite k brúsnej základni predĺženú špičku (9).
♦
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku.
♦
Na špičku upevnite vhodný brúsny papier (21).
Nasadenie brúsnych listov (obr. C)
♦
Držte náradie tak, aby bola brúsna základňa (4)
otočená smerom hore.
♦
Umiestnite brúsny papier (16) na brúsnu základňu
(4).
Otvory v liste nemusia byť zarovnané s otvormi v základni.
KA270(GT)K - Profilový nástavec
Profilový nástavec sa používa na brúsenie obrysov.
Uchytenie profilového nástavca (obr. I)
♦
Odstráňte skrutku (20).
♦
Vyberte z brúsnej základne držiak (19) v tvare
kosoštvorca.
♦
Pripevnite k brúsnej základni profilový nástavec (7).
♦
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku.
Brúsna základňa na brúsenie veľkých povrchov
Pomocou tejto brúsnej základne môžete toto náradie
použiť ako detailovú brúsku na dokončovacie práce alebo
ako vibračnú brúsku.
Nasadenie a vybratie brúsneho profilu (obr. J1
a J2)
♦
Vyberte si brúsny profil, ktorý bude najlepšie vyhovovať vykonávanej brúsnej aplikácii.
♦
Vložte jeden koniec brúsneho profilu (8) do drážky
v prednej časti držiaku brúsnych profilov (7).
♦
Zatlačte na druhý koniec brúsneho profilu tak, aby
došlo k jeho zaklapnutiu a riadnemu nasadeniu.
♦
Ak chcete brúsny profil (8) odobrať, zatlačte ho dopredu a vytiahnite jeho zadnú časť z držiaka profilov
(7).
Vybratie a nasadenie brúsnej základne (obr. D a E)
Pri detailnom brúsení musí špicatý koniec smerovať
dopredu, ako je zobrazené na obr. D. Pri brúsení väčších
plôch musí byť špicatý koniec otočený smerom dozadu,
ako je zobrazené na obr. E.
♦
Nasaďte brúsnu základňu (5) na hriadeľ (12). Uistite
sa, či sú nôžičky základne zasunuté do náradia.
♦
Nasaďte na hriadeľ podložku (13).
♦
Do otvoru hriadeľa zaskrutkujte skrutku s hlavou
s vnútorným šesťhranom (14).
♦
Pomocou dodávaného zástrčného kľúča (15) túto
skrutku riadne pritiahnite.
♦
Ak chcete brúsnu základňu vybrať, odstráňte skrutku
s hlavou s vnútorným šesťhranom (14) a podložku
(13).
Pripevnenie brúsneho papiera k brúsnemu profilu
(obr. K)
♦
Zarovnajte brúsny papier (22) s brúsnym profilom
(8).
♦
Pritlačte brúsny papier na brúsny profil a uistite sa,
či brúsny papier kopíruje tvar profilu.
Nasadenie brúsnych listov (obr. F)
♦
Oddeľte z brúsneho papiera (18) dve koncové časti
v tvare kosoštvorca (17).
♦
Držte náradie tak, aby bola brúsna základňa otočená
smerom hore.
KA270(GT)K - Štrbinový nástavec (obr. L)
S nasadeným štrbinovým nástavcom môžete prevádzať
brúsenie v úzkych špárach.
♦
Odstráňte skrutku (20).
8
Rady na optimálne použitie
♦
Z hľadiska užívateľského komfortu sa môže náradie
obsluhovať jednou alebo oboma rukami (obr. P1
a P2). Dbajte na to, aby Vaše ruky nezakrývali
vetracie otvory.
♦
Nevyvíjajte na brúsku nadmerný tlak.
♦
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho papiera. Ak je
to nutné, vymeňte ho.
♦
Vždy brúste v smere vlákien dreva.
♦
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi jemnými brúsnymi zrnami.
♦
Na veľmi nerovných povrchoch alebo pri odstraňovaní náterových vrstiev zahájte prácu s brúsnym
papierom s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch
zahájte prácu s brúsnym papierom so strednou
veľkosťou zŕn. V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší brúsny papier jemnejším, aby ste
dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
♦
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
♦
Vyberte z brúsnej základne držiak (19) v tvare
kosoštvorca.
♦
Pripevnite k brúsnej základni štrbinový nástavec (11).
♦
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku.
♦
Pripevnite k štrbinovému nástavcu vhodný brúsny
papier (23).
K hornej ploche štrbinového nástavca môže byť pripevnený suchý zips (23), čím sa umožní obojstranné
brúsenie.
♦
Zo suchého zipsu (23) odstráňte krycí papier.
♦
Suchý zips prilepte na hornú plochu štrbinového
nástavca.
♦
K suchému zipsu prichyťte brúsny diel (23).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným tempom.
Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Vetracie štrbiny počas chodu náradia
nezakrývajte. Držte náradie tak, ako je znázornené na
obr. P1 a P2. Uistite sa, či je brúsna základňa v jednej
rovine s obrobkom.
Príslušenstvo
Zapnutie a vypnutie (obr. M)
♦
Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte hlavný vypínač
(1) do polohy I.
♦
Ak chcete prístroj vypnúť, posuňte hlavný vypínač
do polohy O.
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo BLACK+DECKER a Piranha je vyrobené
podľa najprísnejších noriem a zvyšuje výkon Vášho náradia. Pomocou tohto príslušenstva dosiahnete s Vaším
náradím tie najlepšie výsledky.
Automatický brzdiaci systém (ABS)
Toto náradie je vybavené automatickým brzdiacim
systémom. Ak nie je brúska na obrábanom povrchu,
zaisťuje táto funkcia udržanie otáčok kotúča pod otáčkami motora. Po vypnutí brúsky dôjde k veľmi rýchlemu
zastaveniu kotúča.
Údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Vyprázdnenie nádoby na prach (obr. N aO)
Nádoba na zachytávanie prachu by mala byť vyprázdňovaná po každých 10 minútach prevádzky brúsky.
♦
Vypnite náradie a vytiahnite zásobník na prach (3)
smerom dozadu.
♦
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
vyberte kryt (24).
♦
Držte zásobník na prach tak, aby filter (25) smeroval
dole a vyklepte ho. Z krytu vyklepte prach.
♦
Kryt (24) nasaďte späť na nádobu a otočením
v smere chodu hodinových ručiček ho zaistite.
♦
Nasaďte zásobník na zachytávanie prachu späť na
náradie.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
♦
Pravidelne čistite vetracie otvory náradia pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Čistenie filtra zásobníka na prach
Filter môže byť opakovane použitý a mal by byť pravidelne čistený.
♦
Vyššie popísaným spôsobom vyprázdnite zbernú
nádobu na prach (3).
♦
Z nádoby na prach stiahnite filter (25).
♦
Oklepte zachytený prach do odpadkového koša.
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok BLACK+DECKERmusíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Zlikvidujte
tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Varovanie! Na vyčistenie filtra nepoužívajte stlačený
vzduch a ostré predmety. Filter neoplachujte vodou.
♦
Vráťte filter na pôvodné miesto.
♦
Kryt nasaďte späť.
♦
Nasaďte nádobu na prach späť na náradie.
9
Záruka
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Firma BLACK+DECKER poskytuje službu bezplatnej
recyklácie výrobkov BLACK+DECKER a akumulátorov
po skončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER sa dozviete na adrese uvedenej na
zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
Napätie
V
Príkon
W
Počet kmitov
(naprázdno)
min-1
Počet kruhových otáčok
(naprázdno)
min-1
Hmotnosť
kg
KA270/KA270GT/KA272
230
170
22000
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
11000
1,53
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
BLACK+DECKER informovať zákazníkov
o priebežných zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie
informácie o značke BLACK+DECKER a o celom rade
našich ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
KA270 / KA270GT / KA272
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2014/30/
EU a 2011/65/EU.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 78 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 89 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 11,2 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Spennymoor
County Durham DL16 6JG
United Kingdom
15/10/2014
zst00254198 - 09-12-2014
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising