KW712 | Black&Decker KW712 PLANER Type 2 instruction manual

382013 - 22 BAL
www.blackanddecker.eu
KW712
KW712KA
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
11
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
BLACK+DECKER oblič je namenjen oblanju lesa,
lesenih izdelkov in plastike. To orodje je namenjeno
le za ročno uporabo. To orodje je namenjeno samo
osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja ali
na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Če v električno orodje
zaide voda, obstaja večja možnost električnega
udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba ustreznega podaljška za
uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če
ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali
zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede
do težkih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko
privede do telesnih poškodb.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano za
5
SLOVENSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
posamezno opravilo. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano
hitrostjo in načinom uporabe.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede
do nevarnosti.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
♦
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
♦ Počakajte, da se rezilo popolnoma zaustavi,
preden položite orodje na tla. Izpostavljeno
rezilo lahko zareže v površino in lahko povzroči
izgubo nadzora in hude telesne poškodbe.
♦ Rezilo ohranjajte ostro. Topo ali poškodovano
rezilo lahko povzroči, da se skobeljnik nepričakovano odkloni ali zaustavi pod napetostjo. Vedno
uporabljajte ustrezen tip rezila za dano orodje.
♦ Ne dotikajte se rezila ali obdelovanca takoj po
delovni operaciji. Predmeti so lahko zelo vroči.
♦ Pred skobljanjem odstranite vse žebljičke in
kovinske predmete od obdelovanca.
♦ Vedno držite orodje z obema rokama za obe
ročki.
♦ Če poškodujete ali prerežete napajalni kabel, ga
takoj izključite iz omrežne napetosti.
Opozorilo! Stik s prahom ali inhalacija praha, ki
se pojavlja pri skobljanju lahko ogrozi zdravje upravljalcu in vsem prisotnim osebam. Nosite masko,
ki je posebej oblikovana za zaščito pred prahom
in hlapi, ter zagotovite zaščito tudi za osebe, ki se
nahajajo v bližini.
♦ To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je
potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
♦ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način
uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan,
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
skobeljnike
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček
za rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno
držite za izolirano površino. Dotik rezalnega
orodja s kablom, ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo vsi metalni deli orodja pod napetostjo
in posledično električni šok upravljavcu.
♦
6
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
SLOVENSKI
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi za
predhodno oceno izpostavljenosti.
♦
♦
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Montaža
♦ Potisnite rezilo do konca v držalo.
♦ Privijte vijake s priloženim ključem.
Opozorilo! Vedno zamenjajte obe rezili.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Nastavitev globine reza (slika B)
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
BLACK+DECKER serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb za zaklep
3. Izhodna odprtina za skobljance
4. Gumb za nastavitev globine skobljanja
5. Skala globine skobljanja
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je
orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Zamenjava rezil (sl. A)
Rezila, ki jih dobite s tem orodjem, je mogoče obrniti. Rezila za zamenjavo lahko dobite pri vašem
lokalnem trgovcu.
Potisnite rezilo (7) iz držala.
Obrnite rezilo, tako da je neuporabljena stran
v pravilnem položaju. Če sta bili uporabljeni obe
strani, je rezilo potrebno zamenjati.
Globina reza je označena z oznako (8). Območje
nastavitve je mogoče razbrati iz skale (5).
♦ Obrnite gumb za prilagoditev globine oblanja (4)
na zahtevano globino reza.
♦ Obrnite gumb na položaj 'P', ko orodje ni v uporabi.
KW712KA - Montaža in demontaža vzporednega prislona (sl. C)
Vzporedni prislon se uporablja za optimalno kontrolo
na ozkih obdelovancih.
♦ Odvijte zaklepni gumb (9).
♦ Preko odprtin (10) vstavite vzporedni prislon (11).
♦ Pomaknite vzporedni prislon v želeni položaj.
♦ Zategnite zaklepni gumb.
♦ Vzporedni prislon odstranite tako, da sledite
zgornjim korakom v obratnem vrstnem redu.
Priključitev sesalnika na orodje (sl. D)
Za priključitev sesalnika ali odsesalnika prahu na
orodje je potreben adapter.
♦ Pritrdite adapter (12) na izhodno odprtino za
skobljance (3).
♦ Priključite cev za sesalnik (13) na adapter.
Sestava in namestitev vrečke za zbiranje
skobljancev (sl. E)
Vrečka za zbiranje skobljancev je še posebej
uporabna, ko delate v zaprtih prostorih. Vrečko je
mogoče kupiti pri vašem lokalnem BLACK+DECKER
prodajalcu.
Pred prvo uporabo je potrebno sestaviti vrečko za
zbiranje skobljancev.
♦ Namestite žično ogrodje (14) na priključno ploščo
(15). Pri tem uporabite vijake (16) in podložke
(17).
♦ Povlecite vrečko iz tkanine (18) preko ogrodja,
kot je prikazano. Bodite pozorni na to, da je
elastični dovod (19) dobro pritrjen okrog roba
priključne plošče (15).
♦ Pritrdite priključno ploščo na izhodno odprtino za
skobljance (3).
Demontaža
♦ Odvijte vijake (6) s pomočjo priloženega ključa.
7
SLOVENSKI
Ostale nevarnosti.
Praznjenje vrečke za zbiranje skobljancev
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Vrečko za zbiranje skobljancev je treba redno prazniti, medtem ko jo uporabljate.
♦ Odprite vrečko in jo izpraznite pred nadaljevanjem.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge
uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše
časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja
(primer: rezanje lesa, še posebej hrasta,
bukve in MDF (mediapanske) plošče).
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Uporaba
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga
uporabljate. BLACK+DECKER in Piranha pribor je
izdelan z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov
vašega orodja. Z uporabo tega pribora boste lahko
svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
♦ Nastavite globino reza.
♦ Če je potrebno, namestite in prilagodite vzporedni
prislon.
Vklop in izklop
Vklop
♦ Medtem ko gumb za zaklep (2) ni sprožen, pritisnite gumb za vklop/izklop (1).
♦ Sprostite gumb za zaklep.
Izklop
♦ Izklopite stikalo za vklop/izklop.
Skobljanje
♦
Postavite sprednji del orodja na površino obdelovanca.
Vključite orodje.
Enakomerno premikajte orodje naprej, da začnete s oblanjem.
Po zaključku oblanja izklopite orodje.
♦
♦
♦
Premikajte orodje v smeri vlaken lesa.
Če so vlakna križna ali skodrana, ali če je obdelovanec iz materiala, ki je les težke vrste, nastavite globino reza tako, da ob vsakem prehodu
odstranite zelo tanke skobljance in to ponovite
večkrat, da dosežete želeni rezultat.
Če želite, da je orodje v ravni črti, pritisnite
navzdol sprednji del orodja na začetku potega,
na koncu potega pa pritisnite navzdol na zadnji
strani orodja.
Nastavki
Naslednje vrste rezila so na voljo pri vašem lokalnem
prodajalcu:
- Dvostransko rezilo s konico iz volfram karbida
(del št. X35007, dobavljivo v paru)
- Hitra jeklena dvostranska rezila (del št. X24192XJ11, dobavljivo v paru)
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju
z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega
čiščenja orodja.
Žlebljenje (slika F)
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite
orodje in ga izklopite iz vira napajanja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja
z mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦
Zamenjava jermena (slika G)
♦
♦
♦
Namestite in prilagodite vzporedni prislon. (Samo
pri modelu KW712KA)
Nadaljujte kot pri skobljanju.
Posnemanje robov
♦
♦
♦
V-žleb v nosu čevlja vam omogoča posnemanje
robov pod kotom 45°.
♦ Držite orodje pod kotom z žlebom okrog roba
obdelovanca in začnite z obdelovanjem.
♦
♦
8
Odvijte vijake (20) in odstranite pokrov (21).
Odstranite stari jermen.
Namestite novi jermen (22) preko jermenic. Namestite jermen najprej čez večjo jermenice (23)
in potem čez manjšo jermenico (24), medtem ko
jermen ročno, enakomerno vrtite.
Namestite pokrov nazaj na mesto in privijte
vijake.
SLOVENSKI
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo Velika Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega
voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za namestitev
vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka:
5 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih
odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste
kupili nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki je
naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
BLACK+DECKER serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Vhodna napetost
Vizmenična napetost
Vhodna moč
W
Hitrost-brez obremenitve
min-1
Širina skobljanja
mm
Globina skobljanja
mm
Globina žlebljenja
mm
Teža
kg
KW712/KW712KA
TIP 2
230
650
17.000
82
2
8
3
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 2,6 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 90 dB (A), negotovost (K) 3 dB
(A), nivo moči zvočnega hrupa (LWA) 105 dB (A), negotovost
(K) 3 dB (A)
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
KW712/KW712KA
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-14
Izdelki so v celoti skladni z direktivama
22014/30/EU in 2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na
spodnjih naslovih, ali pa se sklicujte na zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v imenu Вlack & Deckerja.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/11/2014
9
SLOVENSKI
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Вlack & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
w w w.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš
novi BLACK+DECKER izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke
BLACK+DECKER in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk
10
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ova blanjalica tvrtke BLACK+DECKER predviđena je
za blanjanje drva, proizvoda od drva i plastike. Ovaj
je alat dizajniran isključivo za ručnu upotrebu. Ovaj
je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
11
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
radnu površinu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
♦ Pričekajte da se rezač zaustavi prije odlaganja
alata. Izloženi rezač može zahvatiti površinu
i dovesti do gubitka kontrole i ozbiljnih ozljeda.
♦ Rezač održavajte oštrim. Tupi ili oštećeni
rezači mogu uzrokovati podrhtavanje blanjalice
ili njezino blokiranje pod pritiskom. Uvije rabite
odgovarajuću vrstu rezača za električni alat.
♦ Ne dodirujte radni materijal ili rezač neposredno
nakon upotrebe alata. Oni se mogu vrlo zagrijati.
♦ Prije blanjanja uklonite sve čavle i metalne predmete iz radnog materijala.
♦ Alat uvijek držite objema rukama za njegove
rukohvate.
♦ Ako se kabel ošteti ili prereže, odmah ga iskopčajte iz napajanja.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom
blanjanja ili njezino udisanje mogu ugroziti zdravlje
rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku
posebno dizajniranu za zaštitu od čestica i isparenja
te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili
prolaze radnim područjem.
♦ Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je
pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu
uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
♦ Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka pomoću
ovog alata koji nisu opisani u ovom priručniku
mogu predstavljati opasnost od tjelesne ozljede
i/ili materijalne štete.
Sigurnost drugih osoba
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za blanjalice
♦
♦
12
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite na mjestima na
kojima bi rezni alat mogao doći u kontakt
sa skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod
naponom, napon se može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati strujni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
HRVATSKI
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
♦
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Postavljanje
♦ Uvucite oštricu u držač do kraja.
♦ Zategnite vijke pomoću isporučenog ključa.
Upozorenje! Uvijek zamijenite oba rezača.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Gumb za blokadu
3. Otvor za odvođenje ostataka
4. Ručica za prilagođavanje dubine blanjanja
5. Ljestvica dubine blanjanja
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Zamjena reznih oštrica (sl. A)
Rezne oštrice na ovom alatu mogu se preokrenuti.
Zamjenske rezne oštrice možete nabaviti kod svog
lokalnog dobavljača.
Uklanjanje
♦ Olabavite vijke (6) pomoću isporučenog ključa.
♦ Izvucite oštricu (7) iz njezinog držača.
Preokrenite oštricu kako bi se koristila neupotrijebljena strana. Ako se obje strane istroše, oštricu
treba zamijeniti.
Prilagođavanje dubine reza (sl. B)
Dubina reza naznačena je oznakom (8). Raspon
postavke možete očitati sa skale (5).
♦ Ručicu za prilagođavanje dubine blanjanja (4)
zakrenite na željenu dubinu reza.
♦ Zakrenite ručicu u položaj "P" kad god se alat ne
koristi.
KW712KA Postavljanje i uklanjanje paralelnog graničnika (sl. C)
Paralelni graničnik rabi se za optimalni nadzor nad
uskim radnim materijalima.
♦ Olabavite gumb za blokiranje (9).
♦ Umetnite paralelni graničnik (11) kroz otvor (10).
♦ Pomaknite paralelni rubnik u željeni položaj.
♦ Pritegnite blokirajući vijak.
♦ Da biste uklonili paralelni graničnik, ponovite
postupak obrnutim redoslijedom.
Priključivanje usisavača na alat (sl. D)
Za priključivanje usisavača ili uređaja za izvlačenje
prašine potreban je prilagodnik.
♦ Navucite adapter (12) preko otvora za izbacivanje
ostataka (3).
♦ Priključite crijevo usisavača (13) na adapter.
Postavljanje vreće za prikupljanje ostataka
(sl. E)
Vreća za prikupljanje ostataka osobito je korisna tijekom rada u skučenim prostorima. Vreću možete kupiti
kod svog lokalnog BLACK+DECKER dobavljača.
Prije prve upotrebe potrebno je priključiti vreću za
prikupljanje ostataka.
♦ Postavite žičane okvire (14) na priključnu ploču
(15) pomoću vijaka (16) i podloški (17).
♦ Navucite vreću (18) preko okvira kao što je prikazano. Pazite da elastični otvor (19) bude dobro
namješten oko ruba priključne ploče (15).
♦ Namjestite priključnu ploču preko otvora za
izbacivanje ostataka (3).
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
13
HRVATSKI
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe
bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
♦ Prilagodite dubinu rezanja.
♦ Po potrebi postavite i prilagodite paralelni rubnik.
Uključivanje i isključivanje
Uključivanje
♦ Pritisnite tipku za oslobađanje (2) i potom pritisnite prekidač uključivanja/isključivanja (1).
♦ Otpustite tipku za blokiranje.
Isključivanje
♦ Otpustite prekidač za uključivanje i isključivanje.
Blanjanje
♦
♦
♦
♦
Držite alat s prednjim dijelom papučice na površini radnog materijala.
Uključite alat.
Ravnomjerno pomaknite alat prema naprijed da
biste izveli potez blanjanja.
Isključite alat nakon izvođenja poteza.
Udubljivanje (crtež F)
♦
♦
Postavite i prilagodite paralelni rubnik. (SAMO
KW712KA)
Nastavite kako je opisano za blanjanje.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribor tvrtki
BLACK+DECKER i Piranha proizveden je uz visoke
standarde i projektiran kako bi poboljšao karakteristike alata. Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će
alat pružiti najbolje od svojih mogućnosti.
Kod svog lokalnog dobavljača možete nabaviti sljedeće vrste reznih oštrica:
- Preokretne rezne oštrice s vrhom od tungsten
karbida (br. dijela X35007, isporučuje se u paru)
- Čelične rezne oštrice za velike brzine (br. dijela
X24192-XJ11, isporučuje se u paru)
Održavanje
Ovaj je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zamjena pogonskog remena (sl. G)
♦
♦
♦
Ukošeni rubovi
V-žlijeb prednjeg dijela papučice omogućuje rezanje
rubova pod kutom od 45°.
♦ Držite alat pod kutom sa žlijebom oko ruba radnog materijala i izvedite potez rezanja.
Pražnjenje vreće za prikupljanje ostataka
Vreću za prikupljanje ostataka treba redovito prazniti
tijekom uporabe.
♦ Otvorite vrećicu i ispraznite je prije nego što
nastavite.
14
Povlačite alat duž godova drva.
Ako su godovi nepravilni ili zavojiti ili ako je radni
materijal od tvrde vrste drva, podesite dubinu
reza tako da se svakim prelaskom skida samo
tanki sloj te da je za postizanje željenog rezultata
potrebno nekoliko prelazaka.
Kako bi alat ostao u ravnoj liniji, pritisnite prednji
dio alata na početku, a stražnji dio alata na kraju
reznog poteza.
♦
Olabavite vijke (20) i skinite poklopac (21).
Uklonite stari pogonski remen.
Postavite novi remen (22) preko remenica.
Remen najprije postavite preko velike remenice
(23), a zatim preko male remenice (24) dok
ravnomjerno rukom zakrećete remen.
Ponovo postavite poklopac i zategnite vijke.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
HRVATSKI
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema
EN 60745:
Vrijednost emisija vibracija (ah) 2,6 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Zaštita okoliša
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 90 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A), Zvučna snaga
(LWA) 105 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš BLACK+DECKER proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
odlaganje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
BLACK+DECKER na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih BLACK+DECKER
servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KW712/KW712KA
Tvrtka Вlack & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu
sa sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-14.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Вlack & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/11/2014
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Širina blanjanja
Dubina blanjanja
Dubina udubljivanja
Masa
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
KW712/KW712KA
TIP 2
230
650
17.000
82
2
8
3
15
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod rabljen za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite
našu
web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki BLACK+DECKER
i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
16
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
17
SRPSKI
Namena
Vaše BLACK+DECKER električno rende je namenjena za rendisanje drveta, proizvoda od drveta i plastike. Ovaj alat je namenjen samo za ručnu upotrebu.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
18
f.
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
SRPSKI
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
♦ Sačekajte da se nož zaustavi pre nego što
spustite alat. Izloženi nož može da zahvati
površinu što vodi gubitku kontrole i ozbiljnim
povredama.
♦ Nož treba uvek da bude oštar. Tupi ili oštećeni
noževi mogu da dovedu do naglog skretanja ili
blokiranja pod pritiskom. Koristite uvek odgovarajući tip noža za električni alat.
♦ Ne dodirujte radni komad ili nož odmah nakon
rada. Oni mogu biti vreli.
♦ Uklonite sve eksere i metalne predmete iz radnog
komada pre početka rendisanja.
♦ Držite alat uvek obema ruku i na obezbeđenim
ručicama.
♦ Odmah iskopčajte kabl iz struje ako je oštećen
ili isečen.
Upozorenje! Kontakt sa prašinom ili udisanje prašine
koja se stvara prilikom rendisanja mogu da ugroze
zdravlje rukovaoca i eventualnih posmatrača. Nosite
masku za prašinu koja je specijalno projektovana za
zaštitu od prašine i para i obezbedite da osobe koje
se nalaze u radnom području ili koje ulaze u njega
takođe budu zaštićene.
♦ Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za rendisaljke
♦
♦
Alat držite za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
19
SRPSKI
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
♦
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Montaža
♦ Gurnite nož u držač dok ne dođe do kraja graničnika.
♦ Pritegnite zavrtnje korišćenjem priloženog ključa.
Upozorenje! Uvek menjajte oba noža.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Podešavanje dubine rezanja (sl. B)
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za otključavanje
3. Izlaz za izbacivanje strugotine
4. Dugme za podešavanje dubine rendisanja
5. Skala za dubinu rendisanja
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Zamena reznih noževa (sl. A)
Rezni noževi koji su montirani kod ovog alata se
mogu okretati. Rezervne rezne noževe možete
nabaviti kod vašeg lokalnog prodavca.
Demontaža
♦ Popustite zavrtnje (6) korišćenjem priloženog
ključa.
♦ Gurnite nož (7) iz njegovog držača.
20
Okrenite nož tako da nekorišćena strana dođe
u poziciji. Ukoliko su obe strane istrošene, nož
treba zameniti.
Podešena dubina reza se pokazuje oznakom (8).
Opseg podešavanja se može očitati od skale (5).
♦ Okrenite dugme za podešavanje dubine rendisanja (4) na potrebnu dubinu rezanja.
♦ Okrenite dugme u poziciju 'P' kada god ne koristite alat.
KW712KA Postavljanje i vađenje paralelnih
graničnika (sl. C)
Paralelni graničnik se koristi za optimalnu kontrolu
alata na uzanim radnim komadima.
♦ Olabavite dugme za zaključavanje (9).
♦ Umetnite paralelne graničnike (11) kroz otvor
(10).
♦ Pomerite paralelni graničnik u željeni položaj.
♦ Pritegnite dugme za zaključavanje.
♦ Da biste uklonili paralelni graničnik, postupite
obrnutim redosledom.
Priključivanje alata za usisavanje na alatu
(sl. D)
Neophodan je adapter za priključivanje usisivača ili
uređaja za izvlačenje prašine na alatu.
♦ Gurnite adapter (12) preko izlaza za izbacivanje
strugotine (3).
♦ Priključite crevo usisivača (13) na adapter.
Nameštanje torbice za sakupljanje strugotina (sl. E)
Torbica za sakupljanje strugotina je naročito
korisna kada se radi u ograničenim prostorima. Torbicu možete kupiti kod vašeg lokalnog
BLACK+DECKERprodavca.
Pre prve upotrebe neophodno je da sastavite torbicu
za sakupljanje strugotina.
♦ Namestite žičane okvire (14) na spojnu ploču
(15) pomoću zavrtnjeva (16) i podloški (17).
♦ Navucite platnenu torbicu (18) preko strukture
okvira kao što je prikazano. Pobrinite se da je
elastični otvor (19) dobro namešten oko ivica
spojne ploče (15).
♦ Gurnite spojnu ploču preko izlaza za izbacivanje
strugotine (3).
SRPSKI
Preostale opasnosti.
Obaranje ivica
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
Pomoću V-žleba u prednjem delu stope omogućiće
vam da obarate ivice za 45° stepeni.
♦ Držite alat pod uglom sa žlebom oko ivice radnog
komada i napravite jedan rezni hod.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Prilikom upotrebe neophodno je redovno prazniti
torbicu za sakupljanje strugotine.
♦ Otvorite rajsferšlus torbice i ispraznite je pre nego
što nastavite sa radom.
Pražnjenje torbice za sakupljanje strugotine
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
Gurajte alat duž vlakna drveta.
Ako su vlakna drveta ukrštena ili talasasta, ili ako
je materijal radnog komada tvrdog tipa drveta,
onda podesite dubinu reza tako da skidate samo
tanak sloj pri svakom hodu i ponovite nekoliko
puta rendisanje dok ne postignete željeni rezultat.
Za održavanje alata u pravoj liniji, na početku
pritisnite alat na prednjoj strani, a pri kraju hoda
rendisanja pritisnite zadnji kraj alata.
Upotreba
Pribori
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
♦ Podesite dubinu rezanja.
♦ Ako je potrebno, namestite i podesite paralelni
graničnik.
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
BLACK+DECKER i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Uključivanje i isključivanje
Uključivanje
♦ Pritisnite dugme za otključavanje (2), a zatim
pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje
(1).
♦ Pustite dugme za blokadu.
Sledeće vrste reznih noževa možete nabaviti kod
vašeg lokalnog prodavca:
- Tungsten dvostrani rezni noževi sa karbidnim
vrhom (br. dela X35007, isporučuje se u paru)
- Dvostrani rezni noževi od brzoreznog čelika (br.
dela X24192-XJ11, isporučuje se u paru)
Isključivanje
♦ Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
Održavanje
Rendisanje
♦
♦
♦
♦
Držite alat tako da je prednji deo stope na vrhu
površine radnog komada.
Uključite alat.
Pomerajte alat postojano prema napred za rendisanje.
Isključite alat nakon što ste završili sa hodom.
Izrada žlebova (sl. F)
♦
♦
Namestite i podesite paralelni graničnik. (SAMO
ZA KW712KA)
Nastavite kao kod rendisanja.
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zamena pogonskog kaiša (sl. G)
♦
♦
Popustite zavrtnje (20) i skinite poklopac (21).
Odstranite stari pogonski kaiš.
21
SRPSKI
♦
♦
Stavite novi kaiš (22) preko remenica. Namestite
kaiš prvo preko velike remenice (23), a zatim
preko manje remenice (24) dok ručno okrećete
kaiš.
Stavite nazad poklopac i pritegnite zavrtnje.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
22
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Širina rendisanja
Dubina rendisanja
Dubina bajcovanja
Težina
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
KW712/KW712KA
TIP2
230
650
17000
82
2
8
3
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 2,6 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 90 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A), Zvučna
snaga(LWA) 105 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KW712/KW712KA
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/11/2014
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite
našu
web
lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da
biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asor ti manu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
23
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER машина за стругање
е наменета за стругање на дрво, производи од
дрво и пластика. Алатката е наменета за рачна
употреба. Алатката е наменета само за домашна
употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка што работи на батерии
(без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот. Не
употребувајте адаптерски приклучоци со
заземјени електрични алатки. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници
ќе го намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
24
во електрична алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не го употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на електричната алатка. Држете го кабелот настрана од
топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од електричен
удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на струја или на
батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката. Пренесувањето
на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
МАКЕДОНСКИ
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот е
опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за машини за стругање
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Фаќајте ги алатките за изолираните површини за држење кога вршите работа при
која алатката за сечење може да дојде во
допир со скриени жици или со сопствениот
кабел. Додаток за сечење што се допира на
гола жица може да ги наелектризира изложените метални делови од електричната алатка
и да му нанесе електричен удар на ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога.
Придржувањето на предметот на обработка
со рака или со тело го прави нестабилен
и може да доведе до губење на контрола.
Почекајте секачот да запре пред да ја спуштите алатката. Изложеното сечило може да
ја потфати површината и тоа да доведе до
можно губење на контрола и сериозна повреда.
Одржувајте го секачот остар. Тапите
или оштетени секачи може да доведат до
скршнување или блокирање на машината за
стругање. Секогаш користете соодветен тип
на секачи за електричната алатка.
Не го допирајте работниот материјал или
секачот веднаш по работењето со алатката.
Може да се вжештат.
Отстранете ги сите шајки и метални предмети
од работниот материјал пред да започнете со
стругањето.
Секогаш држете ја алатката со двете раце и за
рачките што се снабдени.
Веднаш исклучете го кабелот од штекер ако
25
МАКЕДОНСКИ
е оштетен или пресечен.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето
на правта што се створа при стругање може да
го загрози здравјето на ракувачот или на присутните лица. Носете маска за прав што е посебно
направена за заштита од прав и испарувања
и осигурајте лицата што стојат или влегуваат во
зоната на работа да бидат исто така заштитени.
♦ Оваа алатка не е наменета за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства
за употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност. Треба да
се надгледуваат децата за да се осигура дека
не си играат со апаратот.
♦ Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот и/или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации може исто
така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропи26
шува 2002/44/EC за заштита на лица кои редовно
употребуваат електрични алатки на работното
место, проценката на изложеност на вибрации
треба да ги земе во предвид условите и начинот
на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги
и сите делови од работниот циклус, како што
се времињата кога алатката е исклучена, кога е
вклучена и неоптоварена, и времето на работење
со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за блокирање
3. Отвор за исфрлање на струготини
4. Рачка за подесување на длабочина на
стругање
5. Скала за подесување на длабочината на
стругање
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Заменување на сечивата (Скица А)
Сечивата снабдени со оваа алатка се двострани.
Можете да набавите резервни сечива кај вашиот
локален продавач.
Отстранување
♦ Олабавете ги винтовите (6) со користење на
рачвестиот клуч што доаѓа со алатката.
♦ Лизнете го сечивото (7) надвор од држачот.
♦ Свртете го сечивото на другата страна за да се
намести неискористената страна. Ако двете
МАКЕДОНСКИ
страни се изабени, тогаш сечивото ќе мора
да биде заменето.
Монтирање
♦ Лизнете го сечивото во држачот додека не
застане до крајот.
♦ Зацврстете ги винтовите со користење на
рачвестиот клуч што доаѓа со алатката.
Предупредување! Секогаш менувајте ги двете
сечила.
Подесување на длабочината на сечењето
(скица Б)
Ознаката ја покажува длабочината на сечење (8).
Подесувањето може да се види на скалата (5).
♦ Завртете го копчето за подесување на длабочината на сечењето (4) до потребната
длабочина на сечење.
♦ Свртете го копчето до позиција „Р“ кога алатката не се користи.
KW712KA Монтирање и отстранување на
паралелната водилка (скица С)
Паралелната водилка се употребува за оптимална контрола врз тесни предмети на обработка.
♦ Олабавете го осигурувачот (9).
♦ Вметнете ја паралелната водилка (11) низ
отворот (10).
♦ Лизнете ја паралелната водилка во посакуваната позиција.
♦ Зацврстете го осигурувачот.
♦ За да ја отстраните паралелната водилка,
извршете ги чекорите по обратен редослед.
Поврзување на правосмукалка на алатката (скица D)
Потребен е адаптер за да се поврзе правосмукалка или екстрактор на прав на алатката.
♦ Лизнете го адаптерот (12) врз отворот за
исфрлање на струготини (3).
♦ Поврзете го цревото на правосмукалката (13)
со адаптерот.
Склопување и монтирање на вреќа за
собирање на струготини (скица Е)
Вреќата за собирање на струготини е особено
корисна при работа во тесни простории. Вреќата
можете да ја купите кај вашиот локален трговец
со BLACK+DECKER производи.
Пред првата употреба вие ќе морате да ја склопите вреќата за собирање на струготини.
♦ Поставете ги рамките од жица (14) на поврзувачката плоча (15) со употребување на
завртките (16) и дихтунзите (17).
♦ Навлечете ја платнената торба (18) врз струк-
♦
турата на рамките како што е прикажано. Обезбедете дека еластичниот отвор (19) е добро
наместен околу рабовите на поврзувачката
плоча (15).
Лизнете ја поврзувачката плоча за поврзување
врз отворот за исфрлање на струготини (3).
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може да се
појават поради неправилна употреба, долготрајна
употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
♦ Подесете ја длабочината на сечење.
♦ Ако има потреба, монтрирајте и подесете ја
паралелната водилка.
Вклучување и исклучување
Вклучување
♦ Држете го копчето за блокирање (2) надоле
и притиснете го прекинувачот за вклучување
и исклучување (1).
♦ Отпуштете го копчето за блокирање.
Исклучување
♦ Отпуштете го прекинувачот за вклучување
и исклучување.
Стругање
♦
♦
♦
Држете ја алатката со предниот дел на стапалото врз површината на работниот материјал.
Вклучете ја алатката.
Придвижете ја алатката цврсто нанапред за
27
МАКЕДОНСКИ
♦
да го извршите ударот на сечење.
Исклучете ја алатката откако ќе завршите со
ударот.
Оформување (скица Ѓ)
♦
♦
Монтирајте и подесете ја паралелната преграда. (САМО МОДЕЛОТ KW712KA)
Продолжете по инструкциите што важеа и за
стругањето.
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да
работи долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Браздата во форма на V во предниот дел од стапалото ви овозможува да ги заоблувате рабовите
на агли од 45°.
♦ Држете ја алатката под агол со браздата околу
рабовите на работниот материјал и извршете
го ударот на сечење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка со употреба на мека четка
или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
Празнење на вреќата за собирање на
струготини
Заменување на преносниот ремен
(скица G)
Вреќата за собирање на струготини треба да се
празни редовно при употреба.
♦ Откопчајте ја вреќата и испразнете ја пред да
продолжите со работа.
♦
Закосување на агли
♦
♦
Совети за оптимална употреба
♦
♦
♦
Придвижете ја алатката по површината на
дрвото.
Ако површината е со јазли или е нерамна, или
ако работниот материјал е сочинет од цврсто
дрво, подесете ја длабочината на сечење за
да се прават само мали стругатини при секое
поминување и направете неколку поминувања
за да го достигнете посакуваниот резултат.
За да ја држите алатката во права линија,
притиснете го предниот дел од алатката на
почетокот и притиснете го задниот дел од
алатката на крајот од ударот на сечење.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на BLACK+DECKER и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
извлечете максимум од Вашата алатка.
Можете да набавите следните типови на резервни
сечива кај вашиот локален продавач:
- Двострани сечива со карбиден врв (дел бр.
X35007, се снабдува во пар)
- Двострани сечива од цврст челик за високи
брзини (дел бр. X24192-XJ11, се снабдува во
пар)
28
♦
Отпуштете ги завртките (20) и отстранете го
капакот (21).
Отстранете го стариот преносниот ремен.
Поставете го новиот ремен (22) врз тркалата.
Поставете го ременот најпрво врз големата
ременица (23), а потоа врз малата ременица
(24), притоа рачно вртете го ременот.
Повторно наместете го капакот на неговото
место и зацврстете ги завртките.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
МАКЕДОНСКИ
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да го
вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат
на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
Влезен напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување min-1
Ширина на стругање
мм
Длабочина на стругање
мм
Длабочина на оформување мм
Тежина
кг
KW712/KW712KA
ТИП2
230
650
17,000
82
2
8
3
Декларација за сообразност со правилата
на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KW712/KW712KA
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Овие производи исто така се во склад со Директивите 2014/30/EU и 2011/65/EU.
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/11/2014
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 2.6 m/s2, отстапување
(K) 1.5 m/s2
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 90 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A),
Звучна моќност (LWA) 105 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
29
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов BLACK+DECKER производ и за да
бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на производи се достапни на www.blackanddecker.co.uk.
zst00257178 - 07-01-2015
30
31
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising